DE KIEM TRA 1 TIET DAI SO 10 CHUONG VI

3 209 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:45

ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG VI – ĐẠI SỐ 10 NĂM HỌC: 2016 – 2017 Họ tên:……………………………….Lớp……… ĐIỂM: Câu 1 12 1 15 1 1 20 21 22 23 24 25 ĐA Câu 1: Xét góc lượng giác ( OA; OM ) = α , M điểm không làm trục tọa độ Ox Oy Khi M thuộc góc phần tư để tan α ,cot α dấu A I II B II III C I IV D II IV Câu 2.: Trong mặt phẳng định hướng cho tia Ox hình vuông OABC vẽ theo chiều ngược với chiều quay 0 kim đồng hồ, biết sđ ( Ox, OA ) = 30 + k 360 , k ∈Z Khi sđ ( OA, AC ) bằng: A 1200 + k 3600 , k ∈ Z B −450 + k 3600 , k ∈ Z C −1350 + k 3600 , k ∈Z D 1350 + k 3600 , k ∈ Z Câu 3: Nếu góc lượng giác có sđ ( Ox, Oz ) = − A Trùng C Tạo với góc 3π 63π hai tia Ox Oz B Vuông góc D Đối Câu 4: Trên đường tròn định hướng gốc A có điểm M thỏa mãn sđ ¼ AM = 300 + k 450 , k ∈ Z A B C D 10 Câu 5: Bất đẳng thức đúng? A cos 90o30′ > cos100 o B sin 90o < sin 150o C sin 90o15′ < sin 90o30′ D sin 90o15′ ≤ sin 90o 30′ Câu 6: Cho tan α + cot α = m Tính giá trị biểu thức cot α + tan α A m3 + 3m B m3 − 3m C 3m3 + m  2π  π < α < ÷ Khi tan α bằng:   21 21 21 A B − C − 5 Câu 8: Cho sin a + cos a = Khi sin a.cos a có giá trị : A B C 32 16 D 3m3 − m Câu 7: Cho cosα = − 21 D D D sin α  sin α + tan α  Câu 9: Kết rút gọn biểu thức  ÷ + bằng:  cosα +1  A B + tanα C cos α 3sin α − cos α có giá trị : 12 sin α + cos3 α B − C 4 Câu 10: Cho cot α = Khi A − D π 3π Câu 11: Biểu thức A = sin(π + x) − cos( − x ) + cot(2π − x) + tan( − x) có biểu thức rút gọn là: 2 A A = sin x B A = −2sin x C A = D A = −2 cot x Câu 12: Giả sử (1 + tan x + A 1 )(1 + tan x − ) = tan n x (cos x ≠ 0) Khi n có giá trị bằng: cos x cos x B C D 1 sin x + 3cos x có giá trị : B C 4 Câu 13: Giả sử 3sin x − cos x = A D  3π   3π   3π   3π  − a ÷+ sin  − a ÷− cos  − a ÷− sin  + a÷ Câu 14: Rút gọn biểu thức B = cos  2 2         − cos a sin a cos a A −2sin a B C D Câu 15: Đơn giản biểu thức G = (1 − sin x) cot x + − cot x A sin x B cos x Câu 16: Đơn giản biểu thức T = tan x + A sin x C cosx D sin x C cosx D cos x D sin a cos x + sin x B sinx sin α + tan α  Câu 17: Kết đơn giản biểu thức  ÷ +  cosα +1  A B + tan a C cos 2α Câu 18: Cho sin a = A 17 27 Câu 19: Cho sin a = A 1 - Tính cos 2a sin a B − C 27 D − 27 D 6− π π  với < α < , giá trị cos  α + ÷ 3  B −3 C − cosB = Lúc cosC bằng: 13 56 16 B C 65 65 Câu 20: Tam giác ABC có cosA = A − 16 65 D 36 65 π  Cho α ∈  ; π ÷ sin α = Khi cosα 2  A B C 2 2 − − 3 Câu 22: x  π Cho x ∈  0; ÷ sin x = Khi cos  2 A B C 1 − 2 Câu 21: D D − Câu 24: Rút gọn biểu thức P = sin ( x + 8π ) − 2sin ( x − 6π ) A P = −2sin x B P = − sin x C P = −3sin x D P = sin x Câu 25: Biểu thức A = sin(π + x) − cos( π − x ) + cot(2π − x) + tan( 3π − x) có biểu thức rút gọn là: 2 A A = 2sin x B A = −2 cot x C A = −2sin x D A = ... D A = −2 cot x Câu 12 : Giả sử (1 + tan x + A 1 ) (1 + tan x − ) = tan n x (cos x ≠ 0) Khi n có giá trị bằng: cos x cos x B C D 1 sin x + 3cos x có giá trị : B C 4 Câu 13 : Giả sử 3sin x − cos... + sin x B sinx sin α + tan α  Câu 17 : Kết đơn giản biểu thức  ÷ +  cosα +1  A B + tan a C cos 2α Câu 18 : Cho sin a = A 17 27 Câu 19 : Cho sin a = A 1 - Tính cos 2a sin a B − C 27 D −...3sin α − cos α có giá trị : 12 sin α + cos3 α B − C 4 Câu 10 : Cho cot α = Khi A − D π 3π Câu 11 : Biểu thức A = sin(π + x) − cos( − x ) + cot(2π − x) + tan(
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA 1 TIET DAI SO 10 CHUONG VI , DE KIEM TRA 1 TIET DAI SO 10 CHUONG VI , DE KIEM TRA 1 TIET DAI SO 10 CHUONG VI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay