DE CUONG ON THI HK2 TOAN 10

5 202 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:45

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TOÁN 10 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017 I PHẦN TRẮC NGHIỆM 2 x + > Câu Giải hệ bất phương trình  3 x − ≤ x + A x ≥ B x > −2 C −2 < x ≤ D −2 ≤ x < 2 Câu Tìm tập nghiệm S bất phương trình ( x − 4)( x + 2) ≥ A S = [ − 2; 2] B S = [2; +∞) C S = { −2} ∪ [2; +∞) D S = (−∞ ; − 2] ∪ [2; +∞ ) Câu 3: Cho tam giác ABC với đỉnh A(−1;3) , B(4; 7) , C (−6;5) , G trọng tâm tam giác ABC Phương trình tham số đường thẳng AG là:  x = −1  x = −1 + t  x = −1 + 2t  x = −1 + t A  B  C  D   y = − 2t y = 5+t y = y = 3+t Câu 4: Tìm góc hợp hai đường thẳng 1 : 6x − 5y + 15 = 2 : x = 10 − 6t  y = + 5t  A 900 B 00 C 600 D 450 Câu 5: Diện tích tam giác có số đo cạnh 7, 12 là: A 14 B 20 C 15 Câu 6: Tập nghiệm bất phương trình x + x − ≤ + x − là: A [2; +∞) B {2} C ∅ Câu 7: Tam giác ABC có cosB biểu thức sau đây? A − sin B B b + c − a 2bc −1 3 C +1+ −1−  x = −2 − 3t Câu 9: Đường thẳng d :  có VTCP có tọa độ :  y = 113 + 4t A ( 4; - 3) B B ( - 3; - 4) Câu 10: Điều kiện xác định bất phương trình C ( - 3;4) D +1 D ( 4;3) 1- 2x ³ 1+ 4x là: 1 B x ³ Câu 11: Tập xác định hàm số y = x + x − là: A x £ A D = [ − 5;1) D (–∞; 2) D a + c − b 2ac C cos A + C ( ) 0 0 Câu 8: Tính B = cos 4455 − cos945 + tan1035 − cot ( −1500 ) A D 16 B D = ( −5;1) C x ³ D x £ - C D = ( −∞; −5] ∪ [ 1; +∞ ) D D = (−5;1] Câu 12: Tập nghiệm bất phương trình x − x + ≤ là: A R B ∅ C R \ { 2 } D { 2 } 5π Câu 13: Góc bằng: A 1500 B −1500 C 112050 ' D 1200 Câu 14: Viết phương trình tham số đường thẳng qua điểm A(3 ; −1) B(−6 ; 2) x = −1 + 3t x = + 3t x = + 3t  x = + 3t A  B  C  D   y = 2t  y = −6 − t  y = −1 − t  y = −1 + t Câu 15: Tìm cosin góc đường thẳng ∆ : 2x + 3y − 10 = ∆ : 2x − 3y + = 5 A B 13 C D 13 13 13 Câu 16: Cho sin α = , π < α < π Ta có: A cos α = 12 B cos α = ± 12 C tan α = −5 D cot α = 12 13 13 12 13 Câu 17: Bất phương trình 25x – > 2x+15 có nghiệm là: A x < 20 23 B x > 10 23 C ∀x D x > Câu 18 Trong giá trị sau, sin α nhận giá trị nào? A - 0.7 D B 20 23 C − Câu 19 Cho biết tan α = 1 Tính cot α : A cot α = B cot α = C cot α = D cot α = Câu 20 Cho sin a + cos a = Khi sin a.cos a có giá trị : A B Câu 21 Nếu tan α + cot α = tan a + cot a ? A B C Câu 22 Rút gọn biểu thức sau A = ( tan x + cot x ) − ( tan x − cot x ) A A = B A = 32 C 16 D D A = C A = π với < α < π Tính giá trị biểu thức : M = 10 sin α + cos α A − 10 B C D 3π Câu 24 Cho tan α = 3, π < α < Ta có: Câu 23 Cho cos α = − A sin α = − 10 10 C cos α = − B Hai câu A C 10 10 D cos α = ± 7π < α < 4π , khẳng định sau ? 2 2 2 A sin α = − B sin α = C sin α = 3 10 10 Câu 25 Cho cos α = D sin α = − Câu 26 Đơn giản biểu thức G = (1 − sin x) cot x + − cot x A sin x B cos x C cosx D Câu 27 Trong khẳng định sau đây, khẳng định sai? A cos 45o = sin135o B cos 120o = sin 60o C cos 45o = sin 45o Câu 28 Nếu tanα = sinα bằng: A Câu 29 Đơn giản biểu thức T = tan x + A sin x B − C sin x D cos30o = sin120o D ± cos x + sin x B sinx C cosx D cos x D Câu 30 Cho tan α = − A 274 15 p với < a < p , giá trị sin α 7 15 B C − 274 274 Câu 31 Cho cot α = −3 với A 10 3π < α < 2π , giá trị cosα −1 B 10 C - Câu 32 Tính cos150 cos 450 cos 750 2 A B 16 Câu 33 Tính giá trị A = cos 750 + sin1050 A B 10 D - 15 274 D 10 C 2 D C D Câu 34 Cho biết cosa = Tính cos2a A cos2a = Câu 35 Tính D = sin A B cos2a = − C cos2a = D cos2a = − π π π cos cos 16 16 B 2 C D 3π < α < π Khi giá trị tan 2a Câu 36 Cho sin a + cosa = với 3 3 A − B C − D 7 Câu 37 Viết lại biểu thức P= sin x + sin x dạng tích A P = sin6x B P = sin3x C P = 2sin3x.cos2x D P = -2sin3x.cos2x Câu 38 Cho tam giác ABC có a = 12, b = 13, c = 15 Tính cosA 25 23 16 18 A cosA = B cosA = C cosA = D cosA = 39 25 35 39 µ Câu 39 Cho tam giác ABC có AB =5, AC = 8, A = 60 Tính diện tích S tam giác ABC A S = 20 (đvdt) B S = 40 (đvdt) C S = 80 (đvdt) D S = 40 (đvdt) Câu 40 Tam giác ABC có AB = 9, AC = 12, BC = 15 (đơn vị đo cm) Khi đường trung tuyến AM tam giác có độ dài là: A cm B 10 cm C 7,5 cm D 13 cm r Câu 41 Cho đường thẳng d có: 2x + 5y – = Tìm tọa đô vectơ phương u d r r r r A u (2;5) B u (5; 2) C u (5; −2) D u (−5; −2) Câu 42 Cho đường tròn (C): ( x − ) + ( y + 3) = 16 Tìm tọa độ tâm I bán kính R đường tròn (C) A I (2; −3); R = B I (−2;33); R = C I (2; −3); R = 16 D I (−2;3); R = 16 Câu 43 Viết phương trình tổng quát đường thẳng d qua hai điểm A(2;4) B(3;1) A 3x + y -1 = B 3x + y + 10 = C x + 2y – = D x = 2y+5=0 Câu 44 Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A(0 ; −5) B(3 ; 0) 2 A x y + =1 B − x y + =1 C x y − =1 D x y − =1 Câu 45 Cho đường thẳng d: 2x – y + = Viết phương trình tổng quát đường thẳng ∆ qua điểm M(2;4) vuông góc với đường thẳng d A x+2y+10=0 B x+2y-10=0 C 2x+y-8=0 D 2x+y+8=0 ∆ Câu 46 Cho điểm M(3;5) đường thẳng có phương trình 2x-3y-6=0 Tính khoảng cách từ M đến ∆ A d ( M , ∆) = −15 B d ( M , ∆) = 13 15 13 13 C d ( M , ∆) = 13 D d ( M , ∆) = 12 13 13 Câu 47 Viết phương trình đường tròn có tâm I(1;-2) bán kính R=3 2 2 A ( x − 1) + ( y + ) = B ( x + 1) + ( y − ) = C ( x − 1) + ( y + ) = D ( x + 1) + ( y − ) = 2 x2 y2 B C + = có tiêu cự : A Câu 49 Tìm phương trình tắc Elip có tiêu cự trục lớn 10 Câu 48 Đường Elip A x2 y2 + =1 25 Câu 50 Đường Elip B x2 y2 + =1 100 81 C x2 y2 + = có tiêu điểm : x2 y2 + =1 15 16 D C ( − ; 0) A (3 ; 0) B (0 ; 3) PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: Giải bất phương trình sau: x2 y2 − =1 25 16 D (0 ; 3) (4 x + 2)( x − x + 6) c) x − x < x − ≥0 1− x 0 Câu 2: Tính a) A = cos15 cos 45 cos 75 b) A = sin150.sin 450.sin 750 a) ( )( ) − x2 − x2 + 6x − ≤ b) Câu 3: Trong hệ trục Oxy cho ba điểm A(1 ; -2) , B(3 ; 1) ; C(4;-2) a) Viết phương trình tổng quát đường thẳng AB b) Viết phương trình đường thẳng d qua A vuông góc với đường thẳng ∆ : x − y + = c) Viết phương trình đường tròn (T ) qua điểm A, B, C d) Viết phương trình tiếp tuyến (T ) biết tiếp tuyến qua điểm A x2 y Câu 4: Cho elip (E) có phương trình tắc là: + =1 Tìm tọa độ đỉnh, tiêu điểm, tiêu cự, tâm sai độ dài hai trục (E) Câu 5: Rút gọn biểu thức sau: π  A = cos2 x + sin2 ( π − x ) + sin  + x ÷+ cos(2π − x ) + cos(3π + x ) 2  Câu Chứng minh rằng: a) − cos x + tan x.cot x = b) tan x + cot x = −2 2 sin x.cos x − sin x cos x sin x + cos x sin x sin x + cos x − = c) d) − = sin x + cos x sin x + cos x sin x sin x − cos x tan x − Câu 7: Chứng minh: ≥ với x > a) x y − + y x − ≤ xy với x; y ≥ b) x + x −1 π Câu 7: cho tan α = 3; với < α < Tính a) sin α ;cos α ;cot α b) s in2α ;cos 2α ; t an2α π π   c) sin  α − ÷ ; cos  α + ÷ 3 3   D HẾT ... Tính giá trị biểu thức : M = 10 sin α + cos α A − 10 B C D 3π Câu 24 Cho tan α = 3, π < α < Ta có: Câu 23 Cho cos α = − A sin α = − 10 10 C cos α = − B Hai câu A C 10 10 D cos α = ± 7π < α < 4π... Cho cot α = −3 với A 10 3π < α < 2π , giá trị cosα −1 B 10 C - Câu 32 Tính cos150 cos 450 cos 750 2 A B 16 Câu 33 Tính giá trị A = cos 750 + sin1050 A B 10 D - 15 274 D 10 C 2 D C D Câu 34... α = − B sin α = C sin α = 3 10 10 Câu 25 Cho cos α = D sin α = − Câu 26 Đơn giản biểu thức G = (1 − sin x) cot x + − cot x A sin x B cos x C cosx D Câu 27 Trong khẳng định sau đây, khẳng định
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON THI HK2 TOAN 10 , DE CUONG ON THI HK2 TOAN 10 , DE CUONG ON THI HK2 TOAN 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay