DE CUONG HOC KY II TOAN 10

11 204 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:45

DAYHOCTOAN.VN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 – HỌC KỲ II A.ĐẠI SỐ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 2x  x  Câu Bất phương trình có nghiệm  ( A 1; +∞ ) ( B 2; +∞ ) ( ) ( C −∞;1 ∪ 2; +∞ ) D  − ; +∞   ( 2x − ) Câu Tập nghiệm bất phương trình −2x + >  19  A  −∞;  10    19  B  − ; +∞   10   19  C  −∞; −  10   2x + Câu 3.Tập nghiệm bất phương trình − > x +   1  41  11  B  −∞;  C  −∞;  A  ; +∞  28  3   2   19  D  ; +∞   10   13  D  ; +∞     3x + ≥ 2x + Câu Tập nghiệm bất phương trình  A 6;9 B 6;9 4x + > 2x + 21 x + < + 2x Câu Tập nghiệm bất phương trình  A −∞; −1 B −4; −1 5x − < 4x − 2 − x > Câu Hệ bất phương trình  có tập nghiệm A −∞; −3 B −3;2 2x + > x − { } ( ) ) ( ( ) ( 3 − x ≥ Câu Hệ bất phương trình  có tập nghiệm là: A  B [ −1;3] x + ≥ DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT Câu Nhị thức f x   2x  âm khoảng sau đây: A ; 0  B 2;  C ;2 ) ( ) D 6; +∞ ( ) D −1;2 C 9; +∞ ) C −∞;2 ( C 2; +∞ ) ( ( D −3; +∞ ) ) ) C ∅ D ( −1;3] D 0; Câu Cho biểu thức f x   x  1x  2 Khẳng định sau đúng: A f x   0, x  1;  B f x   0, x  ;2 C f x   0, x   D f x   0, x  1;2 Câu 10 Bảng xét dấu sau biểu thức nào? −∞ x + f x ( ) A f ( x )= x − ( ) B f x =−x − ( +∞ − ( ) C f x= 16 − 8x )( ) A ( −3; ) B ( −∞; −3  ∪ 3; +∞ ) C  −3;  Câu 12 Tập nghiệm bất phương trình ( − 2x )( 2x + ) ≥ ( ) D f x = − 4x Câu 11 Tập nghiệm bất phương trình x − 2x + ≥ :  3 A  − ;   2 DAYHOCTOAN.VN  2 B  − ;   3   7 3 C  −∞; −  ∪  ; +∞  2 2   D  \ 3; 3 2  D  ;  3  DAYHOCTOAN.VN Câu 13 Bảng xét dấu sau biểu thức nào? -1 −∞ x − + f x  ( ) x +1 x −2 Câu 14 Bảng xét dấu sau biểu thức nào? −1 −∞ x −  f x ( ) ( )( ) + ( ) C f x = ( ) ( ) ( ) B f x = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( A  −1;2  B −1;2 ) ) ( ) D f x =−x + − B f x = x − Câu 16 Tập nghiệm bất phương trình )( +∞ ( ) A f = x x x −2 −10 x +1 ( ) C f x = Câu 15 Bảng xét dấu sau biểu thức nào? −∞ x − + f x ( ) ( D f x =x − x + +∞ + x −1 x −1 x −1 x +2 ( ) A f x =x + x − B f x = A f x =−x − +∞ C f x = x +1 là: ( ( ) ( A −∞; a ∪ b; +∞ )  b B  −∞; −  ∪ a; +∞ a  ( ) )( ( ) ) ( C −∞; − b ∪ a; +∞ ) ) b  D −∞; a ∪  ; +∞  a  ( ) Câu 22 Tim m để bất phương trình x + m ≥ có tập nghiệm S =  −3; +∞ A m = −3 B m = C m = −2 D m = Câu 23 Tìm m để bất phương trình 3x − m < x + có tập nghiệm S = 2; +∞ ( A m = −2 DAYHOCTOAN.VN B m = −3 ( ) C m = −9 ) D m = −5 DAYHOCTOAN.VN  15x − > 2x + có tập nghiệm nguyên là: Câu 24 Hệ bất phương trình  − x 14 2(x − 4) <  {} { } { } D −1 C ∅ B 1;2 A DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI Câu 25 Bảng xét dấu sau biểu thức nào? +∞ −∞ x − − + 0 f x ( ) ( ) A f x = x − 3x + ( ) ( ) (x − 1)( −x + 2) D f (x ) =−x − 3x + B f x = x + 3x + C f x = Câu 26 Bảng xét dấu sau biểu thức nào? −∞ x − + − f x ( ) A f ( x ) = ( x − ) ( x − 3x + ) C f ( x ) = ( x − ) ( −x + 4x − ) ( ) ( )( ) D f ( x ) = (1 − x )(2 − x )( − x ) ( ) A f ( x ) = ( x − ) ( x + 4x + ) C f ( x ) = (x − 1)( − x )(2 − x ) ( ) + ( ) ( )( D f ( x ) = ( − x ) ( x − 3x + ) x + 3x − 10 ( ) C f ( x ) > −5 < x < ( ) B f x > x < −5 hay −1 < x < hay x > ( ) D f x > x > −1 − − − + − +  − ( ) = x − 4x + x −2 g (x ) f x +∞ C + + + ( ) = (x − )(x − 1) x −3 g (x ) f x Câu 30 Tập nghiệm bất phương trình x + 4x + ≥ A −∞; −3  ∪  −1; +∞ B −3; −1 C −∞; −1 ∪  −3; +∞ ( DAYHOCTOAN.VN ) ) ta có Câu 29.Bảng xét dấu sau biểu thức nào? −∞ x + − f x B +∞ B f x = x − −x + 5x − x2 − A f x > −5 < x < −1 hay < x < ( ) g (x ) f (x ) g (x ) f ( x ) x − 4x + A = g ( x ) x − 4x + + B f x = − x x − 5x + Câu 27 Bảng xét dấu sau biểu thức nào? −∞ x − + − f x Câu 28 Khi xét dấu biểu thức f x = +∞ { } ( ) D ( ) = −x + 4x − 2−x g (x ) f x D  −3; −1 DAYHOCTOAN.VN Câu 31 Tập nghiệm bất phương trình −x + x + ≥ A −∞; −2  ∪ 3; +∞ B ∅ C −∞; −1 ∪  −6; +∞ ( ) ( ) Câu 32 Bất phương trình có tập nghiệm 2;10 A x  12x  20  B x  3x   ( ) ( D x  2 C x  12x  20  ) D  −2;  10  x  Câu 33 Tìm m để f x = x − m + x + 8m + luôn dương ( A 0;28 ) ( ) ( B −∞; ∪ 28; +∞ ( ) ( ) ) ( C −∞;  ∪ 28; +∞ ) D 0;28  Câu 34 Tìm m để f x = mx − m − x + 4m luôn dương  1 A  −1;  3  1  B −∞; −1 ∪  ; +∞  3  ( ( ) ) ( ) ( C 0; +∞ 1  D  ; +∞  3  ) Câu 35 Tìm m để f x = −2x + m − x + m − luôn âm ( ) ( ) ( B −∞; ∪ 2; +∞ A 0;2 ( ) ( ) ) ( C −∞;  ∪ 2; +∞ ) D 0;2  Câu 36 Tìm m để f x = mx − m − x + 4m luôn âm 1  B −∞; −1 ∪  ; +∞  3   1 A  −1;  3  ( ) ( C −∞; −1 1  D  ; +∞  3  ) Câu 37 Tìm m để x − mx + m + ≥ có tập nghiệm  A −2;6 B −∞; −6 ∪ 2; +∞ C  −2;6  ( ) ( ( ) ( ) ( ) D −∞; −6  ∪ 2; +∞ ) Câu 38 Tìm m để mx − m + x + m − > vô nghiệm  1 A  −4; −  3   1 B  −4; −  3  ( ( C −∞;   D −∞; −4  ∪  − ; +∞    ( ) ) Câu 39 Tìm m để −2x + m − x + m − = có hai nghiệm phân biệt  1 A  0;   2 ( ) ( B −∞; ∪ 2; +∞ ( ) ( ) ) 1  D −∞;  ∪  ; +∞  2  ( C 0;2  Câu 40 Tìm m để m + x − m − x − − 2m = vô nghiệm ( C −4; +∞ B ∅ A  ( ) ( ) ) ( D −∞; −4 Câu 41 Tìm m để f x = x − m − x + m − ≤ ∀x ∈ 0;1 ( A −∞;2 ) ( B 1; +∞ ) ) ( ) C ∅ D 1;2 x − 7x + ≤ Câu 42 Tập nghiệm hệ  A 1;  B 3;5  C 1;  ∪ 5;6  D Kết khác − + ≤ x x 15  x − 4x + > Câu 43 Tập nghiệm hệ  A 1; B 3;5 C −2;5 D −2;1 ∪ 3;5  x + x − < Câu 44 Tìm m để bất phương trình x2 − 2mx + m2 + 2m − < vô nghiệm A m ≥ B m < C m ≥ −2 D m ≤ −2 Câu 45 Tìm m để bất phương trình mx − 2(m + 1)x + m + < nghiệm với x A m > −1 B m < C < m < D Kết khác ( DAYHOCTOAN.VN )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) DAYHOCTOAN.VN LƯỢNG GIÁC Câu 46 Xét góc lượng giác ( OA; OM ) = α , M điểm không làm trục tọa độ Ox Oy Khi M thuộc góc phần tư để tan α , cot α dấu A I II B I III C I IV D II IV π 3π Câu 47 Biểu thức A = sin(π + x) − cos( − x) + cot(2π − x) + tan( − x) có biểu thức rút gọn là: 2 A A = sin x B A = −2sin x C A = D A = −2 cot x Câu 48 Biểu thức A =+ sin x sin x cos x + sin x cos x + sin x cos x + cos x rút gọn thành : A sin x B C cos x D Câu 49 Giá trị biểu thức tan 200  tan 400  tan 200.tan 400 3 B C  3 Câu 50 Tìm khẳng định sai khẳng định sau đây? A − B cos 45o < sin 45o A tan 45o < tan 60o Câu 51 Giả sử (1 + tan x + A D C sin 60o < sin 80o D cos 35o > cos10o 1 )(1 + tan x − = ) tan n x (cos x ≠ 0) Khi n có giá trị bằng: cos x cos x B C D 3a Câu 52 Biểu thức thu gọn A  sin 2a  sin 5a  sin A cos a  cos a  2sin 2a Câu 53 Cho tan α = Khi 2sin α + 3cos α có giá trị :A 4sin α − 5cos α B sin a C cos a D 2sin a B − C 9 D − 7 −1 −3 π  Câu 54 Cho tanα = B C −2  < α < π  cos α có giá trị :A 5 2  Câu 55 Đẳng thức sau ? A sin x + cos x = B sin x + cos x = + 2sin x cos x 4 6 2 C sin x + cos x = D sin x − cos x = sin x − cos x + 3sin x cos x Câu 56 Cho sin α = Khi cos 2α bằng: A Câu 57 Giá trị biểu thức Câu 58 Biết sin= a π π π π cos + sin cos 15 10 10 15 π π 2π 2π cos cos − sin sin 15 15 sin B A - C − B -1 C D D − D π π 63 C 56 D −33 ; cos= b ( < a < π ; < b < ) Hãy tính sin(a + b) A B 13 2 65 65 65 Câu 59 Cho cos 2a = 10 Tính sin 2a cos a A DAYHOCTOAN.VN B 16 C 10 16 D DAYHOCTOAN.VN   Câu 60 Biểu thức thu gọn biểu thức = B  + 1 tan x A tan 2x B cot 2x C cos2x D sin x  cos2x  α , biết tan α = Câu 61 Tính C = tan α − tan 2 − tan α A −2 B 14 C Câu 62 Cho sin   A A π π  với < α < , cos  α +  3  1  Câu 63 Cho cos a = 23 16 D 34 B − C − D 6− 3a a Tính cos cos 2 B B C 16 D 23  3π  Câu 64 “ Với α , sin  +α  = ” Chọn phương án để điền vào dấu …?   A cos α B sin α C − cos α D − sin α Câu 65 Cho α góc thỏa sin α = A 15 B − Tính giá trị biểu thức = A (sin 4α + 2sin 2α ) cos α 225 128 D − C 225 128 Câu 66 Tính giá trị biểu thức P = (1 − 3cos 2α )(2 + 3cos 2α ) biết sin α = 50 C P = 48 27 27 27 sin x + sin x + sin x rút gọn thành: Câu 67 Biểu thức A = cos x + cos x + cos x A P = 49 B P = 15 D P = A − tan x B cot 3x C cot x Câu 68 Đơn giản sin(x–y)cosy + cos(x–y)siny, ta được: A cosx B sinx C sinxcos2y 47 27 D tan 3x D cosxcos2y Câu 24 Một đường tròn có bán kính 16 cm Độ dài cung đường tròn có số đo A cm B cm C cm D cm Câu 69 Cho sin A B Giá trị cos C ( Rad) : : D Câu 70 Chọn khẳng định Cos điểm cuối M cung thuộc góc phần tư thứ : A II IV B III IV C II III D I IV π Câu 71 Cho sin a = với < a < π tính cos a 8 2 2 A cos a = B cos a = − C cos a = D cos a = − 9 3 DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN Câu 72 Cho sin a = tính cos 2a A cos 2a = B cos 2a = −7 C cos 2a = − 2 D cos 2a = 3π tính cos a B cos a = C cos a = 5 2 Câu 73 Cho tan a = với π < a < A cos a = − 5 Câu 74 Cho cos a = − A sin 2a = 2 D cos a = − π với < a < π tính sin 2a 2 2 B sin 2a = − C sin 2a = D sin 2a = − 2 B.HÌNH HỌC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC Câu 75 Cho tam giác ABC có B  1350 ; AB  BC  Tính cạnh AC bằng? A B 17 C D Câu 76 Cho tam giác ABC có AB  2; BC  AC  Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A cos A   B Diện tích S ABC  10 15 15 C Trung tuyến AM  D Đường cao AH  16 Câu 77 Cho tam giác ABC có ba cạnh 3;5;7 Góc lớn có giác trị gần với số nhất? A 1100 B 1150 C 1350 D 1200 Câu 78 Cho tam giác ABC có H chân đường cao hạ từ đỉnh A tam giác ABC biết AH  12a; BH  6a  bằng? CH  4a Tính số đo góc BAC A 900 B 300 C 450 D 600 Câu 79 Cho tam giác ABC có A  1200 AB  AC  a , cạnh BC lấy điểm M cho 5BM  BC Tính cạnh AM bằng? a 17 A B a C 2a D 2a Câu 80 Cho tam giác ABC có A  750 B  450 ; AC  Tính AB bằng? A B C D Câu 81 Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn có bán kính R AB  R; AC  R Tính góc A biết góc tù? A 1350 B 1500 C 1200 D 1050 Câu 82 Cho tam giác ABC thỏa mãn b  c  2a Trung tuyến BM bằng? A c B c C c D c Câu 83 Cho tam giác ABC có C  300 BC  3; AC  Tính cạnh AB bằng? DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN A B C 10 Câu 84 Cho ∆ ABC có cạnh a = 3, b = 4, c= Diện tích ∆ ABC bằng: A.6 B ` C 12 D 10 D 60 Câu 85 Cho tam giác ABC có a  6; b  c  , cạnh BC lấy điểm M cho BM  Tính độ dài cạnh AM bằng? A B C Câu 86 Cho tam giác ABC có AB  4; AC  6;cos B  A B 3 D 3 cos C  Tính cạnh BC bằng? C D Câu 87 Cho tam giác ABC thỏa mãn b  c  a  3bc Khi đó? A A  300 B A  600 C A  450 D A  750 Câu 88 Cho tam giác ABC có AB  2; AC  BC  , gọi D trung điểm đoạn BC Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD bằng? A R  B R  C R  D R  Câu 89 Cho tam giác ABC có b  bc  c  a Giá trị góc A bằng? A A  300 B A  900 C A  600 D A  1200 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG TRÒN , Câu Cho đường thẳng d có phương trình : 2x- y+5 =0 Tìm VTPT d A 2;1 B 2; 1 C 1;2 D 1; 2  x= + t Ph.trình ph.trình tổng quát (d)?  y =−9 − 2t Câu Cho phương trình tham số đường thẳng (d):  C x  y   B x  y   A x  y    x =−2 − 3t có VTCP là:  y= + 4t D x  y   Câu Đường thẳng d :  A 4; 3 B 4;3 C 3;4 D 3; 4 Câu Phương trình phương trình tham số đường thẳng x–y+2=0 : x = y = t x = t  y= + t  x= + t  y= 1+ t B  A  C  x = t  y= − t D  Câu Vectơ pháp tuyến đường thẳng qua hai điểm A(1;2); B(5;6) là:    A n = (4;4) B n = (1;1) C n = (−4;2)  D n = (−1;1)  x= + 3t là:  y =−9 − t Câu Hệ số góc đường thẳng () :  A −1 B − C D − Câu Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A(3 ; −1) B(1 ; 5) A 3x − y + 10 = B 3x + y − = C 3x − y + = D −x + 3y + = Câu Đường thẳng 51x − 30y + 11 = qua điểm sau ?  3   3 3 Câu 90 1;  B 1;  C 1;  D 1;            Câu Ph.trình tham số đ.thẳng (d) qua M(–2;3) có VTCP u =(1;–4) là: DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN  x =−2 + 3t  y = + 4t A   x =−2 − 3t  y= + 4t  x = − 2t  y =−4 + 3t D  x y − = D  x= − 2t  y =−4 + t C  B  Câu 10 Cho điểm A(1 ; −4) , B(3 ; 2) Viết phương trình tổng quát đường trung trực đoạn thẳng AB A 3x + y + = B x + 3y + = C 3x − y + = D x + y − = Câu 91.Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A(0 ; −5) B(3 ; 0) A x y + = x B − + y = C x y − = Câu 92 Đường thẳng qua A(2;1) song song với đường thẳng : 2x+3y–2=0? A x–y+3=0 B 2x+3y–7=0 C 3x–2y–4=0 D 4x+6y–11=0 Câu 13 : Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm I(−1 ; 2) vuông góc với đường thẳng có phương trình 2x − y + = A x + 2y = B x −2y + = C x +2y − = D −x +2y − = Câu 93 Cho △ABC có A(1 ; 1), B(0 ; −2), C(4 ; 2) Viết phương trình tổng quát trung tuyến BM A 7x +7 y + 14 = B 5x − 3y +1 = C 3x + y −2 = D −7x +5y + 10 = Câu 94 Cho △ABC có A(2 ; −1), B(4 ; 5), C(−3 ; 2) Viết phương trình tổng quát đường cao AH A 3x + 7y + = B −3x + 7y + 13 = C 7x + 3y +13 = D 7x + 3y −11 = Câu 16 :PT PT tham số đường thẳng x − y + 23 =  x= − 3t   x =−5 + 3t  x= + 3t − 3t   x=   B  11 C  D  A  11 11 y +t y = +t y +t =  y= + t = 2  Câu 95 Xác định vị trí tương đối đường thẳng sau : △1 : x − 2y + = △2 : −3x + 6y − 10 = A Song song B Cắt không vuông góc C Trùng D Vuông góc Câu 18 Xác định vị trí tương đối đường thẳng :  x= + 2t  y = − 3t △1:  △2 : x  y  14  A Song song B Cắt không vuông góc C Trùng D Vuông góc  Câu 96 Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng sau : △1:  x  22  2t △2 : x  3y  19   y  55  5t A (10 ; 25) B (−1 ; 7) C (2 ; 5) D (5 ; 3) Câu 97 Tìm m để hai đường thẳng sau song song ? △1: x  m  1 y   △2 : x  my  100  A m = m = B m = m = C m = Câu 98 Định m để đường thẳng sau vuông góc : A m   B m   A m = −3 B m =1  x= − 3t  y = − 4mt △1 : x  3y   △2 :  C m  Câu 99 Định m để hai đường thẳng sau trùng ? D.m = 1 D m    x= + 2t  y = + mt △1 : x  3y  m  △2 :  C m   D m = Câu 100 Cho đường thẳng (d): 2x+y–2=0 điểm A(6;5) Điểm A’ đối xứng với A qua (d) có toạ độ là: A (–6;–5) B (–5;–6) C (–6;–1) D (5;6) Câu 101.Tı́nh góc giữa hai đ thẳ ng Δ1: x + y + 11 = Δ2: x + y + = A 450 B 300 C 88057 '52 '' D 1013 ' ''  x   3t 16 Câu 102 Khoảng cách từ điểm M(15 ; 1) đến △ :  : A 10 B C   y  t 10 Câu 103 △ABC với A(1 ; 2), B(0 ; 3), C(4 ; 0) Chiều cao tam giác ứng với cạnh BC : DAYHOCTOAN.VN D DAYHOCTOAN.VN A B 0,2 C 25 D Câu 104 Tính diện tích △ABC biết A(2 ; −1), B(1 ; 2), C(2 ; −4) : A B 37 C 1,5 D Câu 105 Diện tích hình vuông có cạnh nằm đường thẳng (d): -2x+y-3=0 (l):2x-y=0 là: 9 A B C D 25 5   Câu 106 Cho M 1;   : 3x  4y  m  Tìm m  để d M ,   B m  9 C m  D m  4 m  16 A m  Câu 107 Cho hai điểm A(3;2), B(- 2; 2) Phương trình đường thẳng d qua A cách B khoảng là: A x + y − 17= 0, x + y − 23= B x + y −= 0, x − y += D x + y −= C x − y −= −1 0, x − y + = 17 0, x − y = Câu 108 Đường thẳng ax  by   0, a, b  Z qua điểm M(1;1) tạo với đường thẳng  : 3x  y   A B -4 C D góc 450 Khi đó, a - b bằng: Câu 109 Cho ba điểm A(3;2), B(-1;4) C(0;3) Phương trình đường thẳng d qua A cách hai điểm B,C là: A x + y − = B x + y − = 0,3 x + y − 23 = 0,3 x − y + = C x + y − = D x + y − 7= 0,3 x + y − 23= 0,3 x − y + =  x =−2 − 2t Câu 110 Cho đường thẳng ∆ :  điểm M(3;1) Tọa độ điểm A thuộc đường thẳng ∆ cho A cách  y = + 2t M khoảng 13 A ( 0; −1) ; (1; −2 ) B ( 0;1) ; (1; −2 ) C ( 0; −1) ; (1; ) D ( 2; −1) ; (1; −2 )  x= 1+ t Câu 111 Cho hai điểm A(-1;2), B(3;1) đường thẳng :  Tọa độ điểm C để tam giác ACB cân C  y= + t 13 13 13  13  A  ;  B  ; −  C  − ;  D  ;  6  6  6 6 6  Câu 112 Phương trình đường thẳng qua A(-2;0) tạo với đường thẳng d : x + y − = góc 450 A x + y + 4= 0; x − y + 2= B x + y − 4= 0; x − y + 2= C x − y + 4= 0; x − y + 2= D x + y + 4= 0; x + y + 2= Câu 113 Cho ba điểm A(1;1), B(2;0), C(3;4) Viết phương trình đường thẳng qua A cách hai điểm B, C A x − y − B x − y − = +1 = +1 0; x − y = 0; x + y = C x + y − D x −= = 0; x − y = +1 y 0; x − y = +1 Câu 114 Cho hai điểm P(1;6) Q(-3;-4) đường thẳng ∆ : x − y − =0 Tọa độ điểm M thuộc ∆ cho MP+MQ nhỏ A M (0; −1) B M (2;3) C M (1;1) D M (3;5) Câu 115 Cho A(0;4), B(3;2), N thuộc Ox, chu vi  ABN nhỏ N có tọa độ: A.(3;6) B.(2;0) C.(0;2) D đáp số khác Câu 116 Hai cạnh hcn ABCD nằm đường thẳng (d):4x-3y+5=0, (d’): 3x+4y-5=0,A(2;1) Diện tích hcn ABCD bằng: A.1 B.2 C D.4 Câu 117 Phương trình sau không pt đường tròn: A.x2+y2 +2x+2y+10=0 B.3x2+3y2-x=0 C.(x+2)2+y2= D.x2+y2= 0.1 Câu 118 Đtròn có tâm gốc tọa độ tiếp xúc với (d):3x+y-10=0 có ptrình: A.x2+y2=1 B x2+y2= -10 C x2+y2= 10 D.x2+y2=10 Câu 119 Cho đường tròn (C): x2+y2+4y+3=0 Chọn CÂU Sai: DAYHOCTOAN.VN 10 DAYHOCTOAN.VN A Tiếp tuyến A(0;-1) có phương trình:y+1=0 B Có tiếp tuyến kẻ từ B(1;-1) đến (C) có phương trình :x=1 y= -1 C Có tiếp tuyến song song với đường thẳng (d): 4x-3y-1=0 D Không có tiếp tuyến kẻ từ E(1/2;-2) đến (C) Câu 120 Số đường thẳng qua điểm M(4; 3) tiếp xúc với đường tròn (C): (x - 1)2 + (y - 2)2 = là: A B.1 C D 2 Câu 121 Phương trình tiếp tuyến điểm M(3; 4) với đường tròn (C): x + y -2x - 4y - = là: A x + y + = B x + y - = C x - y - = D x + y - = 2 Câu 122 Cho đường tròn (C) : x + y -2 = đường thẳng d : x-y +2 =0 Đường thẳng d’ tiếp xúc với (C) song song với d có phương trình : A.x-y+4=0 B x-y-2=0 C.x-y-1=0 D.x-y+1=0 Câu 123 Cho đường tròn (C) : (x-3)2+(y+1)2 =4 điểm A(1;3) Phương trình tiếp tuyến với (C) vẽ từ A : A x – 1=0 3x – 4y -15 = B x – 1=0 3x – 4y +15 = C x – 1=0 3x + 4y +15 = D x – 1=0 3x + 4y -15 = Câu 124 Cho hai điểm A(1; 1); B(3; 5) Phương trình đường tròn đường kính AB là: B x2 + y2 + 4x + 6y - 12 = A x2 + y2 - 4x - 6y + = C x2 + y2 - 4x + 6y + = D x2 + y2 + 4x - 6y + = Câu 125 Tìm giao điểm đường tròn (C1) : x + y − = (C2) : x + y − x = A (2 ; 0) (0 ; 2) B ( ; 1) (1 ; − ) C (1 ; −1) (1 ; 1) D (−1; 0) (0 ; −1 ) Câu 126 Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng ∆ : x − y = 0 đường tròn (C) : x + y − x − y = A ( ; 0) (−1 ; 1) B (2 ; 4) (0 ; 0) C ( ; 3) (0 ; 0) D ( ; 2) (0 ; 0) Câu 127 Cho elip (E) : A (10; 0) Câu 128 Cho elip (E): A e = − ; 2c = x2 y Trong điểm sau, điểm tiêu điểm (E)? + = 100 36 B (6; 0) C (4; 0) x2 y + = Tâm sai tiêu cự (E) là: 25 16 B e = ; 2c = 18 C e = ; 2c = 5 D (- 8; 0) D e = ; 2c = 12 13 x2 y + = D 25 169 Câu 129 Phương trình sau phương trình elip có trục nhỏ 10, tâm sai A x2 y + = 25 16 B x2 y + = 169 25 C x2 y2 + = 169 100 Câu 130 Lập phương trình tắc elip có đỉnh (–3; 0), (3; 0) hai tiêu điểm (–1; 0), (1; 0) ta được: A x2 y + = B x2 y + = C x2 y + = D x2 y + = 1 -HẾT - DAYHOCTOAN.VN 11 ... góc phần tư thứ : A II IV B III IV C II III D I IV π Câu 71 Cho sin a = với < a < π tính cos a 8 2 2 A cos a = B cos a = − C cos a = D cos a = − 9 3 DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN Câu 72 Cho sin... D 101 3 ' ''  x   3t 16 Câu 102 Khoảng cách từ điểm M(15 ; 1) đến △ :  : A 10 B C   y  t 10 Câu 103 △ABC với A(1 ; 2), B(0 ; 3), C(4 ; 0) Chiều cao tam giác ứng với cạnh BC : DAYHOCTOAN.VN... DAYHOCTOAN.VN )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) DAYHOCTOAN.VN LƯỢNG GIÁC Câu 46 Xét góc lượng giác ( OA; OM ) = α , M điểm không làm trục tọa độ Ox Oy Khi M thuộc góc phần tư để tan α , cot α dấu A I II
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG HOC KY II TOAN 10 , DE CUONG HOC KY II TOAN 10 , DE CUONG HOC KY II TOAN 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay