DE CHUONG ON TAP HKII TLTN

40 199 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:45

TAM KỲ 4/2017 ĐỀ CƢƠNG ÔN THI HỌC KỲ II TOÁN 10 BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN QUỐC HIỆP NGHỊ LỰC VÀ BỀN BỈ CÓ THỂ CHINH PHỤC MỌI THỨ ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II TOÁN 10 BIÊN SOẠN VÀ GIẢNG DẠY GV NGUYỄN QUỐC HIỆP A/ ĐẠI SỐ  CHƢƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC BẤT PHƢƠNG TRÌNH BẤT PHƢƠNG TRÌNH- HỆ BẤT PHƢƠNG TRÌNH MỘT ẨN I/BÀI TẬP TỰ LUẬN 1) Tìm điều kiện bất phƣơng trình sau: a) x 1 0 x3 b)  x  x   x 1  c) x 1  x2 0 2 x 2) Xem xét cặp bất phƣơng trình tƣơng đƣơng? a) x  x x  b) x  x x  c)  x  x 3) Giải bất phƣơng trình- hệ bất phƣơng trình sau? a) 3x  x   x   c)  x    x  1  b)  x  1 x     x   x  1 x   d)  x  3  x  1   x    2x e)  4  x  x  II/BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Tập xác định bất phương trình  x   x   x là: 2x  A D   3;6 \ 1 B D   3;   \ 1 C D   3;6  \ 1 D D   ;6 \ 1 Câu Tập nghiệm bất phương trình x  x     x  10  x  x  8 là: A S   B S  C S   ;5 D S   5;   Câu x  2 nghiệm bất phương trình sau đây: A x  GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP B  x  1 x    Page ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII C x 1 x  0 1 x x x3  x D Câu Bất phương trình x  x    x  có tập nghiệm: A S   B S   ;2 D S   2;   C S  2 Câu 5: Chọn khẳng định khẳng định sau: A x  3x  x  C B x 1   x 1  x3 1 x 1 x D x  x  x  x  Câu : Cho cặp bất phương trình sau: x 1  x  x  1  I II x 1   x  1  x 1 III x 1  x  x  1  IV x 1  x  x  1  Số cặp bất phương trình tương đương là: A B C D 2 x   3x  Câu 7: Hệ bất phương trình  có tập nghiệm là: 5 x   x  A S   B S   ; 3 C S   ;4 D S   3;4  15x   2x  có tập nghiệm nguyên là: Câu Hệ bất phương trình  x  14 2(x  4)    A GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP   B 1;2 C    D 1 Page ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII  2x   Câu Cho hệ bất phương trình  Giá trị m để hệ bất phương mx  m     trình vô nghiệm là: A  m  3 B m  C m  D m   x  2m  Câu 10 Với giá trị m hệ bất phương trình  có nghiệm x  m  1   nhất?      B 1; 3 A 1;  C 4; 3 D  DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT- HỆ BẤT BẬC NHẤT HAI ẨN I/BÀI TẬP TỰ LUẬN 1) Xét dấu biểu thức sau: a) f  x    x  1  x  b) g  x    x   x  1 c) h  x   4 x  2x 1 x  2) Giải bất phƣơng trình sau: a)  x  1   3x 0 b) d)  x  11  x  1 x  5  c)  2x e)  x  x   0 1 2x x  f) x    x  x  II/BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Nhị thức f x A ;0 2x B 2; Câu Cho biểu thức f x A f x 0, x C f x 0, x âm khoảng sau đây: C x x ;2 Khẳng định sau đúng: 1; Câu Nhị thức sau dương với x GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP D 0; B f x 0, x C f x 0, x ;2 1;2 Page ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII A f x C f x 3x x Câu Bất phương trình m 1x A m B m B f x 2x D f x x có nghiệm với x C m D m 1 Câu Cho bảng xét dấu:  x     f x  Hàm số có bảng xét dấu là:     A f x  x    B f x  x    C f x  16  8x   D f x   4x  Câu Tập nghiệm bất phương trình x  2x   :  A 3;     B ; 3  3;   C  3; 3   D \ 3;  Câu Tập nghiệm bất phương trình  2x 2x    3 A   ;   2  2 B   ;   3 2  D  ;  3 2   7 3 C  ;     ;   2 2   Câu Hàm số có kết xét dấu  x -1    f x    hàm số     A f x  x  x    C f x   x 1 x 2   B f x  x 1 x 2     D f x  x  x   Câu Hàm số có kết xét dấu GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP Page ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII  1  x    f x  hàm số   C f x  x 1     A f x  x  B f x  10 x 1  x  1   D f x  x  Câu 10 Hàm số có kết xét dấu  x    f x    hàm số      x x 2 A f x  x x  C f x     B f x  x     D f x  x  x Câu 11 Tập nghiệm bất phương trình  A 1;2 B 1;2 x 1 0 2x     C ; 1  2;  Câu 12 Tập nghiệm bất phương trình  1 A  ;  2   2x  3x    B   ;2      0 1  C  ;   2   D  1;2  1 D  2;   2  Câu 13 Điều kiện m để bất phương trình m  x  m   vô nghiệm A m B m   GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP  C m  1;    D m  2;   Page ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII   Câu 14 Điều kiện m để bất phương trình m  x  m   có nghiệm với giá trị x  C m  1;  B m   A m Câu 15 Tập nghiệm bất phương trình  D m  2;    x 1   B 1;2  A 1;2   C ;1    D ;1   Câu 16 Cho  a  b , Tập nghiệm bất phương trình x  a ax  b  là:    A ; a  b;      b B  ;    a;  a    C ;  b  a;   b  D ; a   ;   a     Câu 17 Tìm m để bất phương trình x  m  có tập nghiệm S   3;  A m  3 B m   C m  2  D m     Câu 18 Tìm m để bất phương trình 3x  m  x  có tập nghiệm S  2;  A m  2 B m  3 D m  5 C m  9 Câu 19 Điều kiện tham số m để bất phương trình m x  mx  có tập nghiệm là: A m   m  1 B m  C m  D m  1 Câu 20 Tập nghiệm bất phương trình  3x    A   ;       B   ;    Câu 21 Tập nghiệm bất phương trình 2x  A ;15  B  3;15 GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP  4 D  ;    4;  3   C ;   x C ; 3   12  D ; 3   15;   Page ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII Câu 22 Tập nghiệm bất phương trình A 1; ; B 2x x 1; C Câu 23 Tập nghiệm bất phương trình x A 6; B 0; ; D C x ; ;1 C Câu 24 Tập nghiệm bất phương trình x A 15 ;4 B D 1 D ; Câu 25 Tập nghiệm S bất phương trình  x   x  x là: A S   7;   B S   ; 7  C S   ; 7  D S   7;   Câu 26 Miền không bị gạch chéo (không kể đường thẳng d) miền nghiệm bất phương trình nào? y -5 -4 -3 -2 -1 -1 x -2 -3 -4 -5 A x  y   B x  y   C x  y  2 D x  y  2 GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP Page ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII Câu 27 Miền không bị gạch chéo (kể đường thẳng d1 d2) miền nghiệm hệ bất phương trình nào? -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5 x  y 1  2 x  y   B  x  y 1  2 x  y   x  y 1  2 x  y   D  A  x  y 1  x  y   C    Câu 28 Cặp số 1; 1 nghiệm bất phương trình A x  y   B x  y  C x  4y  D x  3y   Câu 29 Điểm M  0; 3  thuộc miền nghiệm hệ bất phương trình: 2x  y   A  2x  5y  12x    2x  y  B  2x  5y  12x    2x  y  2x  y  C  D  2x  5y  12x    2x  5y  12x    3x  4y  12   Câu 30 Miền nghiệm hệ bất phương trình :  x  y    x 1   Là miền chứa điểm điểm sau?  A M 1; 3   B N 4; GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP   C P 1;   D Q 2; 3  Page ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI I/ BÀI TẬP TỰ LUẬN Câu 1: Lập bảng xét dấu biểu thức sau: b) g  x    x  x  1 3x  x  a) f  x   x  x  c) h  x    x  x  1 x  3x   2 x d) k  x    x   x  x   x2  x  Câu 2: Giải bất phương trình sau: a) x  2017 x  2016  b) x  x   c)  3x2  x  1 x  x   d)  x  3x  x  Câu 3: Cho phương trình: mx   m  1 x  4m   , tìm tất các giá trị tham số m để phương trình có a) Hai nghiệm trái dấu b) Hai nghiệm phân biệt c) Các nghiệm dương d) Các nghiệm âm Câu 4: Tìm tất các giá trị tham số m để bất phương trình sau có nghiệm với x a) x  x  m  b) m  m   x  2mx   c) x  mx   1 x  3x  Câu 5: Tìm tất các giá trị tham số m để biểu thức sau dương a) x  x  m b) mx  10 x  Câu 6: Giải bất phương trình sau: a) x   1 x b) x    4x c)  x   x II/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Hàm số có kết xét dấu GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP Page ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII Câu 12: Cho tam giác ABC có B  600 , C  450 , AB  Hỏi độ dài cạnh AC ? A B C D 10 Câu 13: Cho tam giác ABC có ba cạnh 6,8,10 Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC : A B C D Câu 14: Cho tam giác ABC có ba cạnh 5,12,13 có diện tích : A 30 B 20 C 10 D 20 Câu 15: Cho tam giác ABC có A  300 , BC  10 Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC : A B 10 C 10 D 10 Câu1 6: Cho góc xOy  300 Gọi A, B nằm Ox, Oy cho AB  Độ dài lớn đoạn OB : A B C D Câu 17: Cho tam giác ABC có diện tích S Nếu tăng độ dài cạnh AC , BC lên hai lần giữ nguyên độ lớn góc C diện tích tam giác : A 2S B 3S C 4S D 5S Câu 18 : Cho tam giác ABC có BC  a , CA= b Tam giác ABC có diện tích lớn góc C đạt giá trị : A 60 B 90 C 150 D 120 Câu 19: Tam giác ABC , cạnh 2a , ngoại tiếp đường tròn bán kính R Khi bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC : A a B 2a C a 3 D 2a Câu 20: Tam giác ABC , cạnh 2a , nội tiếp đường tròn bán kính R Khi bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC : GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP Page 25 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII A a B 2a C 2a 3 D a Câu 21: Tam giác ABC vuông cân A, AB  2a Đường trung tuyến BM có độ dài : A 3a B 2a C 2a D a Câu 22 : Cho hình bình hành ABCD có AB  a, BC  a góc BAD  450 Diện tích hình bình hành ABCD : A 2a B 2a C a 3a D Câu 23 : Tam giác ABC vuông cân A, AB  2a Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp tam giác : A a B a  C a   D 4a Câu 24 : Cho tam giác ABC có a  3, b  2 c  Kết kết sau độ dài trung tuyến AM ? A B C D Câu 25 : Tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính R  Diện tích tam giác ABC : A 26 B 48 C 24 D 30 Câu 26 : Tam giác ABC vuông A có AB  12, BC = 20 Bán kính r đường tròn nội tiếp tam giác ABC có độ dài : A B 2 C D Câu 27 : Cho tam giác ABC có a  2, b  góc C  600 Độ dài cạnh AB ? A B C D Câu 28: Cho tam giác ABC có b  cm, c = cm cos A  Tính a, sin A diện tích S tam giác ABC GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP Page 26 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII A a = cm, sinA= , S=14 cm B a = cm, sinA=- , S=14 cm C a = cm, sinA= , S=14 cm D a = cm, sinA= , S=14 cm Câu 29 : Cho tam giác ABC có b  cm, c = cm cos A  Tính đường cao xuất phát từ đỉnh A bán kính R đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cm, R = cm 2 B  cm, R = cm 2 cm, R = cm 2 D  cm, R = cm 2 A  C  Câu 30 : Cho tam giác ABC có G trọng tâm , gọi b  CA, c = AB, a = BC Đẳng thức sau sai ? A a  b  c  2bc cos A B S  ab sin C b2  c2 a  C m  D GA2  GB  GC  a a  b2  c2    CHƢƠNG III: PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG PHƢƠNG TRÌNH ĐƢỜNG THẲNG I/ BÀI TẬP TỰ LUẬN Câu 1: Lập phương trình tham số tổng quát đường thẳng    biết: a)    qua M  2; 3 có vecto pháp tuyến n  1; 3 b)  qua N  1;3 có vecto phương u  ( 3; 4) Câu 2: Lập phương trình tổng quát đường thẳng    trường hợp sau: a)    qua M  2;3 có hệ số góc k  2 b)    qua N  2; 5 song song với đường thẳng x  y  2017  c)    qua N  2; 5 vuông góc với đường thẳng x  y  2017  Câu 3: Cho ba điểm A  2;0  , B  4;1 , C 1;2  lập thành ba đỉnh tam giác GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP Page 27 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII a) Viết phương trình tham số đường thẳng AB b) Viết phương trình tổng quát đường thẳng BC c) Viết phương trình đường trung tuyến AM tam giác d) Viết phương trình tổng quát đường cao AH, BH, từ tìm tọa độ trực tâm tam giác e) Viết phương trình tổng quát đường trung bình MN tam giác ABC với M trung điểm AB, N trung điểm AC f) Viết phương trình đường trung trực cạnh AB,AC từ tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC g) Tính khoảng cách từ C đến đường thẳng AB h) Tính góc B tam giác ABC i) Tính diện tích tam giác ABC Câu 4: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho  ABC có đỉnh A 1;2  , đường trung tuyến BM: x  y   phân giác CD : x  y   Viết phương trình đường thẳng BC Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình cạnh AB: x  y   , phương trình cạnh AC: x  y   Biết trọng tâm tam giác G  3;2  Viết phương trình cạnh BC Câu Cho tam giác ABC có phương trình cạnh BC x  y   đường trung tuyến BM CN có phương trình x  y   x  y   Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AB, AC ? Câu Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có AB: 3x  y  33  ; đừơng cao AH: x  y  13  ; trung tuyến BM: x  y  24  (M trung điểm AC) Tìm phương trình đừơng thẳng AC BC II/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: cho phương trình: ax  by  c  1 với a  b  Mệnh đề sau sai? A (1) phương trình tổng quát đường thẳng có vectơ pháp tuyến n   a; b  B a  (1) phương trình đường thẳng song song trùng với trục ox C b  (1) phương trình đường thẳng song song trùng với trục oy D Điểm M  x0 ; y0  thuộc đường thẳng (1) ax0  by0  c  Câu 2: Mệnh đề sau sai? Đường thẳng (d) xác định biết GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP Page 28 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII A Một vecto pháp tuyến vec tơ phương B Hệ số góc điểm thuộc đường thẳng C Một điểm thuộc (d) biết (d) song song với đường thẳng cho trước D Hai điểm phân biệt thuộc (d) Câu 3: Cho tam giác ABC Hỏi mệnh đề sau sai? A BC vecto pháp tuyến đường cao AH B BC vecto phương đường thẳng BC C Các đường thẳng AB, BC, CA có hệ số góc D Đường trung trực AB có AB vecto pháp tuyến Câu 4: Đường thẳng (d) có vecto pháp tuyến n   a; b  Mệnh đề sau sai ? A u1   b; a  vecto phương (d) B u   b; a  vecto phương (d) C n   ka; kb  k  R vecto pháp tuyến (d) D (d) có hệ số góc k  b b  0 a Câu 5: Cho đường thẳng (d): x  y   Vecto sau vecto pháp tuyến (d)? A n1   3;  B n2   4; 6  C n3   2; 3 D n4   2;3 Câu 6: Cho đường thẳng (d): 3x  y  15  Mệnh đề sau sai ? A u   7;3 vecto phương (d) B (d) có hệ số góc k  C (d) không qua góc tọa độ   D (d) qua hai điểm M   ;  N  5;0    Câu 7: Cho đường thẳng (d): x  y  15  Phương trình sau dạng GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP Page 29 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII khác (d)? x y A   3 B y   x  x  t C  t  R  y  5  x   t D  t  R   y  t Câu 8: Mệnh đề sau đúng? Đường thẳng (d): x  y   : x  t B.Có phương trình tham số:  t  R   y  2t A Đi qua A 1; 2  C (d) có hệ số góc k  D (d) cắt  d   có phương trình: x  y  Câu 9: Cho đường thẳng(d): x  y   Nếu đường thẳng    qua M 1; 1 song song với (d)    có phương trình : A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 10: Cho ba điểm A 1; 2  , B 5; 4  , C  1;4  Đường cao AA tam giác ABC có phương trình: A 3x  y   B x  y  11  C 6 x  y  11  D x  y  13  Câu 11: Đường thẳng    : 3x  y   cắt đường thẳng sau đây? A  d1  : 3x  y  B  d  : 3x  y  C  d3  : 3x  y   D  d4  : x  y  14  Câu 12: Cho đường thẳng (d): x  y   Nếu đường thẳng    qua góc tọa độ vuông góc với (d)    có phương trình : A x  y  B x  y  C x  y  D x  y  Câu 13: Cho tam giác ABC có A  4;1 B  2; 7  C  5; 6  đường thẳng (d): 3x  y  11  Quan hệ (d) tam giác ABC là: A Đường cao vẽ từ A B Đường cao vẽ từ B C Đường trung tuyến vẽ từ A D Đường phân giác góc BAC GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP Page 30 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII Câu 14: Gọi H trực tâm tam giác ABC Phương trình cạnh đường cao tam giác là: AB : x  y   0; BH :2 x  y   0; AH : x  y   Phương trình đường cao CH tam giác ABC là: A x  y   B x  y  C x  y   D x  y   Câu 15: Phương trình đường thẳng qua hai điểm A  2;4  ; B  6;1 là: A 3x  y  10  B x  y  22  D 3x  y  10  C 3x  y   Câu 16: Cho hai điểm A  2;3 ; B  4; 1 viết phương trình trung trực đoạn AB A x  y   B x  y   C x  y   D 3x  y    x   3t 7  Câu 17: Cho đường thẳng  d  :  điểm A  ; 2  2   y  1  2t Điểm A   d  ứng với giá trị t? A t  B t  C t   D t  Câu 18: Phương trình tham số đường thẳng (d) qua điểm M  2;3 vuông góc với đường thẳng  d   : 3x  y   là:  x  2  4t A   y   3t  x  2  3t B   y   4t  x  2  3t C   y   4t  x   4t D   y   3t  x   3t Câu 19: Cho  d  :  Điểm sau không thuộc  d  ?  y   4t A A  5;3 B B  2;5 C C  1;9  D D  8; 3  x   3t Câu 20: Cho  d  :  Tìm điểm M   d  cách A đoạn  y   t  10  A M  ;  3  GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP  44 32  B M  4;  , M  ;   5  Page 31 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII  24  ;  D M  4;4  ; M   5  24  C M  4;  ; M  ;   5   x   2t Câu 21: Giao điểm M  d  :   d   : 3x  y   là:  y  3  5t 11   A M  2;   2   1 B M  0;   2 1 1 D M  ;   2 2 1  C M  0;   2  Câu 22: Phương trình sau biểu diển đường thẳng không song song với đường thẳng  d  : y  x  1? A x  y   B x  y   C 2 x  y  D x  y   Câu 23: Cho hai đường thẳng  d1  : mx  y  m  ,  d  : x  my  cắt khi: A m  B m  1 C m  D m  1 Câu 24: Cho hai đường thẳng  d1  : mx  y  m  ,  d  : x  my  song song khi: A m  B m  1 C m  D m  1 Câu 25 Cho hai đường thẳng song song d1 : x  y   0; d : x  y   Phương trình đường thẳng song song cách d1 d A x  y   B x  y   Câu 26 Gọi I a;b giao điểm hai đường thẳng d : x d ' : 3x A a y b Tính a C x  y   D x  y   y b B a b C a b D a b Câu 27 Cho đường thẳng d: 3x  y   điểm N(-2;4) Tọa độ hình chiếu vuông góc N d là: A  3; 6   11  B   ;   3  21  C  ;  5   33  D  ;   10 10  Câu 28 Cho ba điểm A(1;1), B(2;0), C(3;4) Viết phương trình đường thẳng qua A cách hai điểm B, C GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP Page 32 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII A x  y   0; x  y   B x  y   0; x  y   C x  y   0; x  y   D x  y  0; x  y    x  2  2t Câu 29 Cho đường thẳng  :  điểm M(3;1) Tọa độ điểm A thuộc  y   2t đường thẳng  cho A cách M khoảng 13 A  0; 1 ; 1; 2  B  0;1 ; 1; 2  C  0; 1 ; 1;  D  2; 1 ; 1; 2  Câu 30: Khoảng cách từ điểm M  0;1 đến đường thẳng  : x  12 y   A 11 13 B 13 17 C D 13 Câu 31: Cho điểm A  2;3 , B 1;4  Đường thẳng sau cách điểm A, B ? A x  y   C x  y  10  B x  y  D x  y  100  Câu 32: Khoảng cách đường thẳng 1 : x  y   2 : x  y  12  50 A B C D 15 Câu 33: Cho ABC với A1;2  , B  0;3 , C  4;0 Chiều cao tam giác ứng với cạnh BC : A B C 25 Câu 34: Khoảng cách từ điểm O(0 ; 0) tới đường thẳng  : A B 10 C D x y   48 14 D D 11 Câu 35: Diện tích ABC biết A  3;2  , B  0;1 , C 1;5 A 11 17 B 17 C 11 x   t y  1 t Câu 36: Tìm côsin góc đường thẳng 1 : 10 x  y   2 :  GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP Page 33 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII A 10 B 10 10 C 10 10 Câu 37: Tìm côsin góc đường thẳng 1 : x  y  A 10 10 B C D  2 : x  y  D Câu 38: Góc đường thẳng 1 : x  y   2 : y   có số đo bằng: A 600 B 1250 C 1450 D 300 Câu 39: Góc hai đường thẳng 1 : x  y  ø 2 : x  10  có số đo bằng: A 450 B 1250 C 300 D 600  x  10  6t có số đo  y   5t Câu 40: Góc đường thẳng 1 : x  y  15  2 :  A 900 B 600 C 00 D 450 PHƢƠNG TRÌNH ĐƢỜNG TRÒN-TIẾP TUYẾN VỚI ĐƢỜNG TRÒN I/ BÀI TẬP TỰ LUẬN Câu 1: Lập phương trình đường tròn  C  trường hợp sau: a)  C  có tâm I 1; 2  có bán kính R  b)  C  có tâm I  5; 2  có đường kính d  c )  C  có tâm I 1;2  qua M  4;6  d)  C  có đường kính AB với A  3; 5  , B 3;3  e)  C  qua ba điểm A 1;2  , B  5;2  , C 1; 3  f)  C  có tâm I  3; 4  tiếp xúc với đường thẳng x  y  15  g)  C  tiếp xúc với hai trục tọa độ Ox,Oy qua điểm M  2;1 GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP Page 34 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII Câu 2: Cho đường tròn  C  có phương trình: x  y  x  y   a) Tìm tọa độ tâm bán kính đường tròn  C  ? b) Viết phương trình tiếp tuyến  C  điểm M  1;0  c) Viết phương trình tiếp tuyến với  C  biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 3x  y   II/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Tâm I bán kính R đường tròn  x     y  3  16 là: A I  2; 3 , R  B I  2;3 , R  C I  2; 3 , R  16 D I  2;3 , R  16 Câu 2: Tâm I bán kính R đường tròn x  y  x  y   là: A I  1;4  , R  B I 1; 4  , R  C I  2;8 , R  D I  1; 4  , R  Câu 3: Với tất giá trị m phương trình x  y  2mx  4my  6m   phương trình đường tròn?   1 5 B m  ;1   3;   A m   ;   1;     1 5 3 4 1 5   Câu 4: Đường tròn A (2 ; 1)   D m   ; 2    ;   C m   1;    ;   x2  y  x  10 y   qua điểm điểm ? B (3 ; 2) C (1 ; 3) D (4 ; 1) Câu 5: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng  : y  x đường tròn (C) : x2  y  x  A ( ; 0) B ( ; 0) (1 ; 1) C ( ; 0) D (1 ; 1) Câu 4: Tìm tọa độ tâm I đường tròn qua ba điểm A  0;4  , B  2;4  , C  4;0  GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP Page 35 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII A I  0;0  B I 1;0  C I  3;2  D I 1;1 Câu 5: Tìm bán kính R đường tròn qua ba điểm A  0;4  , B  3;4  , C 3;0  A R  10 C R  B R  D R  Câu 6: Một đường tròn có tâm I  3; 2  tiếp xúc với đường thẳng  : x  y   Hỏi bán kính đường tròn ? A 26 B C 14 26 D 13 Câu 7: Đường tròn sau tiếp xúc với trục Ox ? A x  y  x  10 y  B x  y  x  y   C x  y  10 y   D 2 2 2 x2  y   Câu 8: Đường tròn sau tiếp xúc với trục Oy ? B x  y  x  y   A x  y  10 y   C 2 x2  y  x  D x2  y   Câu 9: Tâm đường tròn x  y  10 x   cách trục Oy ? A  B C 10 D Câu 10: Đường tròn x  y  x  y  23  cắt đường thẳng x  y + = theo dây cung có độ dài ? A B 23 C 10 D PHƢƠNG TRÌNH ĐƢỜNG ELIP BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Đường Elip A (0 ; 3) x2 y   có tiêu điểm : B (0 ; GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP 3) C (  ; 0) D (3 ; 0) Page 36 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII x2 y Câu 2: Đường Elip   có tiêu cự : 16 A 18 B C D Câu 3: Phương trình Elip có độ dài trục lớn 8, độ dài trục nhỏ là: A x  16 y  144 B x2 y  1 16 C x  16 y  D x2 y  1 64 36 2 2 Câu 5: Tâm sai Elip A x2 y   : B C D Câu 6: Tìm phương trình tắc Elip có tiêu cự trục lớn 10 A x2 y  1 25 B x2 y  1 100 81 C x2 y  1 25 16 D x2 y  1 25 16 Câu Tìm phương trình tắc Elip có tâm sai trục lớn x2 y  1 A x2 y  1 B x2 y  1 C x2 y  1 D Câu 8: Tìm phương trình tắc Elip có tiêu cự qua điểm A(0; 5) x2 y  1 A 100 81 x2 y  1 B 15 16 x2 y  1 C 25 x2 y  1 D 25 16 GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP Page 37 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII Câu 9: Tìm phương trình tắc Elip có trục lớn gấp đôi trục bé có tiêu cự x2 y A  1 36 x2 y B  1 36 24 x2 y C  1 24 x2 y D  1 16 Câu 10: Tìm phương trình tắc Elip có trục lớn gấp đôi trục bé qua điểm A  2; 2  A x2 y  1 24 B x2 y  1 36 C x2 y  1 16 D x2 y  1 20 Câu 11: Một elip có trục lớn 26, tâm sai e  12 Trục nhỏ elip có độ dài bao 13 nhiêu? A 10 B 12 C 24 D Câu 12: Cho Elip có phương trình : x  25 y  225 Lúc hình chữ nhật sở có diện 2 tích bằng: A 15 B 40 C 60 D 30 Câu 13: Tìm phương trình tắc Elip có đỉnh hình chữ nhật sở M(4; 3) x2 y A  1 16 x2 y B  1 16 x2 y  1 C 16 x2 y  1 D Câu 14: Biết Elip(E) có tiêu điểm F1(- ; 0), F2( ;0) qua M( - ; ) Gọi N điểm đối xứng với M qua gốc toạ độ Khi đó: GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP Page 38 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII A NF1+ MF2 = B NF2 + MF1 = 23 Câu 15: Cho Elip (E) có tiêu điểm F1( - 4; ), F2( 4; ) điểm M nằm (E) biết chu vi tam giác MF1F2 18 Lúc tâm sai (E) là: A e   B e  GV: NGUYỄN QUỐC HIỆP C e  18 D e  Page 39 ... pháp tuyến n   a; b  B a  (1) phương trình đường thẳng song song trùng với trục ox C b  (1) phương trình đường thẳng song song trùng với trục oy D Điểm M  x0 ; y0  thuộc đường thẳng... NGUYỄN QUỐC HIỆP Page 28 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HKII A Một vecto pháp tuyến vec tơ phương B Hệ số góc điểm thuộc đường thẳng C Một điểm thuộc (d) biết (d) song song với đường thẳng cho trước D Hai điểm... thẳng    trường hợp sau: a)    qua M  2;3 có hệ số góc k  2 b)    qua N  2; 5 song song với đường thẳng x  y  2017  c)    qua N  2; 5 vuông góc với đường thẳng x  y 
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CHUONG ON TAP HKII TLTN , DE CHUONG ON TAP HKII TLTN , DE CHUONG ON TAP HKII TLTN

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay