TAPHUAN ON QG THPTCHAUPHONG

11 143 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:38

SỞ GD-ĐT AN GIANG TRƯỜNG THPT CHÂU PHONG ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI QUỐC GIA Năm học : 2016-2017 y= Câu 1.Tìm giá trị m để hàm số A m=3 Câu Cho hàm số B x − x − mx 3 B y= Câu Đồ thị hàm số thỏa mãn D x1 , x2 có hai cực trị mx + m−x m = −3 x1.x2 Hỏi x1.x2 = A A Hình C y = − x3 + x − x − 17 x1.x2 = −8 có hai cực trị m= m=2 x1 + x2 + x1 x2 = x1 , x2 ? x1.x2 = C x1.x2 = −5 D (m tham số) có dạng sau ? B Hình C Hình D Hình 2x −1 y= x +1 Câu Cho hàm số Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số điểm có hoành độ 1 1 1 y = x+ y = x− y = x −1 y= x 3 3 3 A B C D y = − x4 + 8x2 − Câu Cho hàm số Chọn phát biểu phát biểu sau A.Hàm số có cực đại cực tiểu B.Đồ thị hàm số cắt trục hoành hai điểm phân biệt x=0 C.Tất sai D Hàm số đạt cực tiểu f ( x ) = −2 x + x − x Câu Cho hàm số 0≤a f ( b) f ( a) < f ( b) B D Câu Trong hàm số sau, hàm số có cực đại mà cực tiểu ? 2x −1 x2 + x − y= y= y = − x4 − x2 + y = x + 3x − x + x x+2 A B C D log1 x < Câu 8.Tìm tập nghiệm bất phương trình  1  −∞; ÷ 2 ( −∞;2 )  A T= B.T= 9x+1 - 13.6x + 4x+1 = Câu Phương trình A Phương trình có nghiệm vô tỉ C Phương trình có nghiệm nguyên log25 x + Câu 10 Phương trình A C.T= B ( 2;+∞ ) có nghiệm Phát biểu ? B Phương trình có nghiệm dương D Phương trình có nghiệm dương có hai nghiệm x1 ,x Tìm tích hai nghiệm x1.x = − x1.x2 = C log 5(x + 2) = log5(4x + 6) Câu 11 Tìm số nghiệm phương trình A B log D = 1   ; +∞ ÷ 2  x1 ,x2 log5(5x) - = 25 x1 x2 = 5 x1.x = D x1.x2 5 Câu 12: Tìm tập xác định hàm số y = A.D= (6; +∞) B D=(0; +∞) 6−x C D C.D= (-∞; 6) D D=R y = ln(2 x + e ) Câu 13: Cho hàm số: A y ' = 4x (2 x + e ) 2 Tìm đạo hàm cấp hàm số B y ' = x + 2e (2 x + e ) C y ' = 4x (2 x + e ) D y ' = x (2 x + e ) 2 Câu 14 Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7%/năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm, số tiền nhập vào vốn ban đầu ( người ta gọi lãi kép) Để người lãnh số tiền 260 triệu người cần gửi khoảng thời gian năm ? ( khoảng thời gian không rút tiền lãi suất không thay đổi ) A 12 năm B 13 năm C 14 năm D.15 năm S ABC ABC 2a SAB Câu 15 Cho hình chóp có đáy tam giác cạnh , tam giác tam giác S ABC nằm mặt phẳng vuông góc với mặt đáy Thể tích khối chóp A a3 V= B V = a3 C V = 3a D 3a V= D, E B SA ⊥ ( ABC ) Câu 16 Cho hình chóp có đáy tam giác vuông , , gọi lần SB SC S ABC lượt trung điểm Tìm tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC A điểm B ABC B điểm S C điểm D D điểm E S ABC a Câu 17 Cho hình chóp tam giác có cạnh đáy , cạnh bên hợp với mặt đáy góc 600 S ABC Tính thể tích V khối chóp A 3a V= 16 Câu 18 Cho hình chóp B a3 V= 12 C 3a V= 12 S ABCD D a3 V= 24 ( SAB), ( SAD) a có đáy hình vuông cạnh Các mặt phẳng ( ABCD) 300 vuông góc với mặt phẳng , cạnh bên SC tạo với đáy góc Tính thể tích V S ABCD khối chóp V= A a3 V= V= 12π B S= 4π r C a3 3 V= a3 D S ABC Câu 19 Cho hình chóp tam giác có tất cạnh Tính diện tích mặt S ABC cầu ngoại tiếp hình chóp A.S= B a3 C S= 24π D S= πr ABC A ' B ' C ' ABC 2a I Câu 20 Cho khối lăng trụ đứng có đáy tam giác cạnh , gọi trung ( ABC ) BC 300 A' I điểm , góc mặt phẳng Tính thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' A.V= a3 B V= S ABC a3 a3 D V= SA B Câu 21 :Cho hình chóp tam giác có đáy tam giác vuông , cạnh vuông góc với mặt mp ( SBC ) AB = a, SA = a A đáy, biết Tính khoảng cách từ đến a A d(A;(SBC))= 6 B d(A;(SBC))= C V= a3 3 3 a a C.d(A;(SBC))= cos x − sin x f ( x) = sin x.cos x a D d(A;(SBC))= Câu 22 Tìm nguyên hàm F(x) hàm số A F(x)= C F(x)= tan x + cot x + C − cot x − tan x + C B F(x)= D F(x)= tan x − cot x + C ( tan x + cot x ) + C π ∫ (t sin x − 2)dx = −2 Câu 23 Cho biết A π−2 Khi số thực t B π−3 C y = g (x) Câu 24 Cho đồ thị hàm số π D Xác định diện tích hình phẳng ( phần gạch hình vẽ) y x -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 3 ∫ g ( x) dx ∫ g ( x)dx A.S= − ∫ g ( x)dx − ∫ g ( x) dx −1 B.S= C S= −8 −1 D S= y = x Câu 25: Tính đạo hàm hàm số A y ' = x.4x −1 B y ' = 4x.ln Câu 26: Tìm phần thực, phần ảo số phức z = − 3i C y ' = x.ln 2 y' = D 4x ln A Phần thực 2, phần ảo B Phần thực 2, phần ảo 3i C Phần thực 2, phần ảo −3 D Phần thực 2, phần ảo −3i Câu 27: Cho a,b, c > a ≠ Khẳng định sau khẳng định sai? A C loga (b.c) = loga b + log b c b loga  ÷ = loga b − loga c c B loga (b + c) = log a b + log b c D loga b = c ⇔ b = ac Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x – z − 3= Vectơ vectơ r pháp tuyến mặt phẳng r (P) n = ( 2; −1; −3 ) n = ( 2;0;1) A B r n = ( 0; 2; −1) r n = ( 2;0; −1) C D Câu 29: Cho a > 0; b < 0, khẳng định sau khẳng định sai? A a4 b = ab B a3 b3 = ab a2 b2 = ab a4 b2 = −a2 b C D Câu 30: Phát biểu tính chất tích phân sau sai ? b b b a a a ∫  f ( x ) + g ( x )  dx = ∫ f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx A c b a a c ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx B b b b a a a ∫  f ( x ) − g ( x )  dx = ∫ f ( x ) dx − ∫ g ( x ) dx C b b b b a a a ∫  f ( x ) g ( x )  dx = ∫ f ( x ) dx.∫ g ( x ) dx D 2 Câu 31: Cho hàm số ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx = [ 1;6] f ( x) liên tục thỏa mãn , Tính giá trị biểu P = ∫ f ( x ) dx thức A P = −3 B P = −7 C P = D P = r r r r u = i + 3j + 3k Câur 32: Trong không gian Oxyz cho Chọn khẳng định đúng? r r r u = (1;3;3) u = (1; − 3;3) u = (−1;3; − 3) u = (1;3;3) A B C D Oxyz Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ , tìm công thức viết phương trình mặt phẳng qua điểm r M ( x0 ; y0 ; z0 ) n = ( a; b; c ) có vec tơ pháp tuyến a ( x − x0 ) + b ( y − y0 ) + c ( z − z0 ) = x0 ( x + a ) + y0 ( y + b ) + z0 ( z + c ) = A B x0 ( x − a ) + y0 ( y − b ) + z0 ( z − c ) = a ( x + x0 ) + b ( y + y0 ) + c ( z + z0 ) = C D ( α ) : mx + y − z + = Oxyz Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai mặt phẳng song song β : x + ny − z − = ( ) Khi giá trị m n ? 2 2 m= ; n = 12 m=12; n = − m=- ; n = 12 m=12; n = 3 3 A B C D Oxyz A(3,5, −2) B ( 1,3, ) Câu 35: Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm , tìm mặt phẳng trung trực ( P) AB đoạn thẳng x − y + z + = x − y + z − = A B x − y + z + = C Câu 36: Tìm phần thực phần ảo số phức A Phần thực 1; phần ảo x + y − z + = D i 2008 + i 2009 + i 2010 + i 2011 + i 2012 z = 2013 2014 2015 2016 2017 i +i +i +i +i B Phần thực 0; phần ảo −1 C Phần thực 0; phần ảo Câu 37: Cho phương trình A T = 26 3x D Phần thực − 4x + =9 −1 có hai nghiệm x1; x2 Tính giá trị T = B T = 25 ; phần ảo x13 + x 32 C T = 27 D T = 28 y = log a x y = log b x y = log c x Câu 38: Hình bên đồ thị ba hàm số ; ; ( < a, b,c ≠ 1) Khẳng định sau khẳng định đúng? A b > c > a B b > a > c C a > c > b D a > b > c I = ∫ [ f (3x) + T ] dx T = ∫ f (x)dx = Câu 39: Biết f(x) hàm liên tục R A I = 30 B I = 12 Tính C I = 27 D I = Câu 40: Gọi z1, z2 hai nghiệm phức phương trình z2 + 2z + = Tính giá trị biểu thức 2 A = z1 + z A A = B A = C A = D A = y = ln(x + x − 6) Câu 41: Tìm tập xác định D hàm số D = ( −3; ) D = ( −∞; −3) ∪ ( 2; +∞ ) D = ( −∞; −3] ∪ [ 2; +∞ ) D = [ −3; 2] A B C D Câu 42: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Hình chiếu S lên mặt phẳng (ABCD) trung điểm H AD Tính thể tích khối chóp S.ABCD Biết SB = A.V= a3 B V= a3 C V= 3a3 3a D.V a3 a Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh bên , góc cạnh bên mặt đáy 450 Tính thể tích V khối chóp S.ABCD theo a V= A 3a3 V= B a3 V= C a3 y= Câu 44: Kí hiệu M, m GTLN, GTNN hàm số T = M − m V= D x+3 2x − đoạn [ 1; 4] 2a3 Tính giá trị biểu thức A B x Câu 45: Với giá trị m phương trình A m = − m2 B m = x +1 C + 2m = D có hai nghiệm x1, x2 thỏa x1 + x2 = 3? C m = Câu 46: Hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’, đáy ABC có AC = 1, BC = 2, diện tích mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ cho A 40 40π B z =2 Câu 47: Cho số phức z thỏa C D m = · ACB = 1200 40π , cạnh bên Tính 40π 27 D w = − 2i + (2 − i)z Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức đường tròn Tính bán kính r đường tròn A r = B r = 20 Câu 48: Cho hình (H) giới hạn đồ thị (C) đường thẳng hình vẽ (miền gạch carô) Tính diện tích hình (H) A S = B S = C S = 10 D S = C r = 20 D r = Câu 49: Ông An có mảnh vườn hình tròn có đường kính 16m Ông muốn trồng hoa dải đất rộng 8m nhận đường kính làm trục đối xứng (như hình vẽ) Biết kinh phí để trồng hoa 100.000 đồng/1 m2 Hỏi ông An cần tiền để trồng hoa dải đất đó? (số tiền làm tròn đến hàng nghìn.) A 12245000 B 12244000 C 12200000 D 12250000 Câu 50: Một đường dây điện nối từ nhà máy điện A đến đảo C khoảng cách ngắn từ C đến B km Khoảng cách từ B đến A Mỗi km dây điện đặt nước 5000 USD, đặt đất 3000 USD Hỏi điểm S bờ cách A để mắc dây điện từ A qua S đến C tốn 4m A km Giải B km C km D km 45 x − m2x +1 + 2m = (1) Đặt t = 2x, t > (1) trở thành t − 2mt + 2m = ∆ ' = m − 2m > ⇔ m ∈ ( −∞; ) ∪ ( 2; +∞ ) có hai nghiệm x1; x2, ta có x1 + x2 = ⇔ log2 t1 + log2 t = ⇔ t1.t = ⇔ 2m = ⇔ m = 46 Ta có: (nhận) · AB2 = AC2 + BC2 − 2AC.BC.cos ACB = ⇒ AB = AB = 2R ⇒ R = sin C  AA '  10 r = R + ÷ =   Bán kính mặt cầu ngoại tiếp: 4πr = Diện tích mặt cầu: S = 40π 47 w = − 2i + (2 − i)z ⇔ z = w − (3 − 2i) z = w − (3 − 2i) ⇒ w − (3 − 2i) = = 20 2−i 2−i 48 (C): y = ax3 + bx2 + cx + d (a ≠ 0) Thế tọa độ O(0; 0), A(−1;−4), B(3; 0), C(1;−2) vào (C) Ta được: 27a + 9b + 3c = a =   −a + b − c = −4 b = −3 ⇔   a + b + c = −2 c = d = d = (C): y = x3 − 3x2 Đường thẳng d: y = x − S= Diện tích cần tìm: ∫ (x − 3x ) − (x − 3)dx = −1 49 x + y = 64 Phương trình đường tròn: S = ∫ 64 − x dx Diện tích dải đất trồng hoa: −4 =122.446269 Chi phí: C = 122.446269x100000=12244626.9 Do làm tròn đến hàng nghìn phí cần tìm C = 12245000 đồng 50 y : tiền mua dây điện ( nghìn USD) AS=x , x Min y = ... y + y0 ) + c ( z + z0 ) = C D ( α ) : mx + y − z + = Oxyz Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai mặt phẳng song song β : x + ny − z − = ( ) Khi giá trị m n ? 2 2 m= ; n = 12 m=12;... r u = i + 3j + 3k Câur 32: Trong không gian Oxyz cho Chọn khẳng định đúng? r r r u = (1;3;3) u = (1; − 3;3) u = (−1;3; − 3) u = (1;3;3) A B C D Oxyz Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ... Khẳng định sau sai ? f ( b) < ¡ A Hàm số nghịch biến C f ( a) > f ( b) f ( a) < f ( b) B D Câu Trong hàm số sau, hàm số có cực đại mà cực tiểu ? 2x −1 x2 + x − y= y= y = − x4 − x2 + y = x + 3x
- Xem thêm -

Xem thêm: TAPHUAN ON QG THPTCHAUPHONG , TAPHUAN ON QG THPTCHAUPHONG , TAPHUAN ON QG THPTCHAUPHONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay