Dethi HDBM THPT BA CHUC

6 145 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:38

ĐỀ THAM KHẢO TRƯỜNG THPT BA CHÚC Câu 1: Các khoảng nghịch biến hàm số y = − x + x − là: A ( −∞;0 ) ; ( 2; +∞ ) B ( 0; ) C ( 1; +∞ ) D ¡ Câu 2: Hàm số y = x − x + (m − 2) x + đồng biến khi: 12 A m ≥ B m ≤ C m ≤ 2 Câu 3: Hàm số y = x − (m − 4) x + m có cực trị khi: A m > 2; m < −2 B −2 < m < C m < Câu 4: Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = − x + x + là: A ( −1; ) B ( 1; ) C ( 0;3) D m > 12 D m > D ( −2; ) Câu 5: Kết luận giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x − x ? A Có giá trị lớn có giá trị nhỏ B Có giá trị nhỏ giá trị lớn C Có giá trị lớn giá trị nhỏ D Không có giá trị lớn giá trị nhỏ 3x + y= x − Khẳng định sau đúng? Câu 6: Cho hàm số y= A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x= B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x= 1 y= D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 2x − y = x+m y= x − Đồ thị hàm số cắt đường thẳng Câu 7: Cho hàm số giao điểm A m < −1; m > B m ≤ −1; m ≥ C −1 < m < D m < 1; m > Câu 8: Đồ thị sau hàm số nào? 2x + x −1 A y = B y = x +1 x +1 C y = x+2 x +1 D y = x+3 1− x -1 O Câu 9: Với giá trị m phương trình x − x + m = có hai nghiệm phân biệt A m = −4 ∨ m = B m = ∨ m = C m = −4 ∨ m = D Kết khác x2 − 2x − đường thẳng y = x − x−2 C (-1;0) D (-3;1) Câu 10: Tọa độ giao điểm hai đồ thị hàm số y = A (3 : 0) B (2;-3) Câu 11: Đồ thị hàm số y = x − 3mx + m + tiếp xúc với trục hoành khi: A m = B m = ±1 C m = −1 D m ≠ Câu 12: Giá trị biểu thức loga (a a a ) (với < a ¹ ) là: + a −1 a −3 Câu 13: Rút gọn biểu thức: A = −2 −2 : a a + a −3 A 25 12 B A a B a + ) D a C Câu 14: Tập xác định hàm số y = log5 A ( - ¥ ; - 1) È ( 2; + ¥ C D 12 a 25 a +1 x+1 x- B D = ( - 1;2) C D = ( - 2;1) D ( - ¥ ; - 2) È ( 1; + ¥ ) Câu 15: Đạo hàm hàm số f (x ) = (x + 1) : 1 B (x + 1) x (x + 1) 3 2 C x (x + 1) D x (x + 1) 3 x −3 x Câu 16: Cho hàm số y = x.e Nghiệm phương trình y ' = là: A x = A  x =  x = B   x = −1 Câu 17: Cho hàm số y = ln A xy '+1 = e y C x = x = D  x = 3 Hệ thức sau đúng: x +1 B x.e y + y ' = Câu 18: Nghiệm phương trình x x = A  B x =  x = −2 +1 C x y '+ e y = D x.e y + y ' = = 32 là: D x = −2 C x = 15 x − x −5 x +3 2 Câu 19: Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình  ÷ Tính A = x1 + x2 ? = ÷     A −1 B C −2 D Câu 20: Số nghiệm phương trình: log x + log9 ( x − 6) = 27 là: A B C D Câu 21: Nghiệm phương trình log ( x − x ) + log x > là: A x > x < B  x > C x < D x > Câu 22: Biết F(x) nguyên hàm hàm số f ( x ) = A ( + ln ) C ln + B ( + ln ) D ln + Câu 23: Kết I = ò (sin x + 1) cos xdx bằng: (sin x + 1)4 +C (cos x + 1)4 C +C A π Câu 24: Biết B F ( ) = Tìm F ( ) 1+ 2x sin x +C D 4(sin x + 1)3 + C cos x dx = a + b Tính S = a + b x ∫ sin π A S = B S = −2 (e x + )dx ∫ x +1 Câu 25: Tính tích phân sau: A B C S = D S = e2 + a ln + b Giá trị a+b là: C D 2 π Câu 26: Tính: L = ∫ x sin xdx = aπ + b Tính a + b ? B −1 A C D Câu 27: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x2 – x y = 3x bằng: 32 16 14 A B C D.32 3 Câu 28: Cho hình phẳng (H) giới hạn đường y = 0, y = x – x Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay (H) xung quanh trục Ox bằng: π π π π A B C D 30 15 10 Câu 29: Cho hai số phức z = x + yi u = a + bi Nếu z = u hệ thức sau đúng: 2 2 2 x − y = a x − y = a x − y = a x + y = a A  B  C D   2 2xy = b x + y = b 2xy = b 2xy = b Câu 30: Cho số phức z thỏa mãn: z (1 + 2i ) = + 4i Tìm mô đun số phức ω = z + 2i A B 24 17 C D Câu 31: Cho số phức z thỏa z − + i = Chọn phát biểu đúng: A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn có bán kính B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường Parabol C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường thẳng D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn có bán kính ( ) Câu 32: Tìm tập hợp điểm M (x ; y ) biểu diễn số phức ω thỏa mãn điều kiện ω = − 2i z + , biết z số phức thỏa mãn z + = ( A x − ) + ( y − 4) 2 = 125 ( B x − ) + ( y − 4) 2 = 125 ( C x + ) + ( y − 2) Câu 33: Gọi z 1, z 2 D x = = 125 hai nghiệm phức phương trình z + 2z + 10 Giá trị biểu thức | z |2 + | z |2 A 20 B 10 C D 40 Câu 34: Có số phức thỏa z = z + z A B C D o Câu 35 Cho tam giác ABC vuông B, AB = a; góc A 60 Quay tam giác quanh cạnh AB ta hình nón Diện tích xung quanh hình nón là: 2 2 A S xq = 2π a B S xq = 2π a C S xq = 4π a D S xq = 4π a Câu 36 Một hình trụ có diện tích xung quanh 24π diện tích toàn phần 42π Thể tích khối trụ là: A V = 36π B V = 32π C V = 9π D V = 18π Câu 37: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 2a Góc SB CD 60o Tính thể tích khối chóp SABCD 4a 4a a3 a3 A B C D Câu 38: Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có tam giác ABC vuông B, AB = a; AC = 2a, góc A’C mp(ABC) 45o Tính thể tích khối lăng trụ a3 a3 A a 3 B C a D 3 Câu 39: Công thức tính thể tích khối nón là: A V = π r h B V = π rl C V = π r h D V = 2π rl Câu 40: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB = a, AD = a , SA vuông góc với mặt phẳng ( ABCD) Góc SC mặt phẳng ( ABCD ) 600 Khoảng cách từ A đến mp(SBC) là: 3a a 3a 10 a 10 A B C D 10 10 2 Câu 41: Cho mặt cầu ( S ) : x + y + z − x + y − z − = Tìm tâm I bán kính R mặt cầu (S)? A I (2; −2;1), R = B I (2; −2;1), R = C I (4; −4; 2), R = D I (4; −4; 2), R = Câu 42: Cho điểm A(2;1; −1); B (4; −3;1) Mặt cầu nhận AB làm đường kính có phương trình là: A ( x − 3) + ( y + 1) + z = B ( x − 3) + ( y + 1) + z = 24 C ( x − 6) + ( y + 2) + z = D ( x − 6) + ( y + 2) + z = 24 Câu 43: Cho điểm A(1; 2;3) mặt phẳng: ( P ) : x − y + z − = 0;(Q) : x − y + z − = Chọn khẳng định đúng: A (P) không qua A không song song với (Q) B (P) qua A song song với (Q) C (P) qua A không song song với (Q) D (P) không qua A song song với (Q) Câu 44: Cho mặt cầu ( S ) : x + y + z − x + y − z + = Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S)? A x + y + z + = B x + y + z − = C x + y + z = D x + y + z − =  x = − 2t x −1 y − z +  = = Câu 45: Cho đường thẳng: d1 : d :  y = − t Vị trí tương đối đường −1  z = −4 + t  thẳng là: A Trùng B Cắt C Song song D Chéo Câu 46: Cho A(2; 0; −1); B (4; −2; 0) Phương trình mặt phẳng qua A vuông góc với AB là: A x − y + z − = B x − y − z − 13 = C x − y + z − 12 = D x − y − z − 28 = Câu 47: Cho điểm A(2;0; −1) mặt phẳng ( P ) : x − y + z − = Phương trình đường thẳng d qua điểm A vuông góc với mp(P) là:  x = + 3t  x = + 3t  x = + 2t  x = + 3t     A  y = −t B  y = −t C  y = −t D  y = −1  z = −1 + 2t  z = − 2t  z = −1 + 2t  z = −1 + 2t     Câu 48: Cho đường thẳng d : x−3 y +2 z = = mặt phẳng (α ) : x + y − z − = Giao điểm M −1 đường thẳng d mp (α ) là: A M (5; −1; −1) B M (−5;1;1) C M (3; −2;0) D M (0;0; −2) x = + t  Câu 49: Cho điểm A(1; 2; 2) đường thẳng d :  y = 2t Viết phương trình đường thẳng ∆ qua điểm A  z = − 2t  đồng thời vuông cắt đường thẳng d  x = + 2t  x = + 2t  x = + 2t  x = − 2t     A  y = − 2t B  y = − t C  y = + t D  y = − t z = − t  z = − 2t  z = + 2t  z = − 2t     ( α ) : Ax + By + Cz + D = ( α Câu 50: Cho mặt phẳng Nếu mặt phẳng ) chứa trục Ox thì: A A = D = B B = D = C C = D = D B = C = D = HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 9: Pt cho tương đương m = − x3 + 3x Lập BBT hàm số f ( x) = − x + x từ suy giá trị m Câu 11: m = Vào hàm số thử lại đồ thị HS tiếp xúc với trục hòanh Thế Thế m = −1 vào hàm số thử lại đồ thị hàm số không tiếp xúc trục hoành Từ chọn đáp án A Câu 32: ω = ( − 2i ) z + ⇔ ω − − 4i = (1 − 2i )(z + 2) ⇒ ω − − 4i = (1 − 2i )(z + 2) ( x − 1) + ( y − 4) = 125 Chọn đáp án A Câu 49: Gọi B = d ∩ ∆ ⇒ B (3 + t ; 2t ;1 − 2t ) uuur uur AB.ud = ⇒ t = ⇒ B(3;0;1) Theo đề Chọn đáp án A Từ ∆ có VTCP uuur AB = (2; −2; −1)
- Xem thêm -

Xem thêm: Dethi HDBM THPT BA CHUC , Dethi HDBM THPT BA CHUC , Dethi HDBM THPT BA CHUC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay