Hướng dẫn giải một số bài tập số phức mức độ vận dụng cao

13 71 0
 • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:37

Hướng dẫn giải số tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn Bài 1: Cho số phức z thỏa mãn z z  z z Tính giá trị M.n nhỏ biểu thức P A Gọi M m giá trị lớn giá trị 13 B 39 C 3 D 13 ¾ Cách 1: Re( z ) phần thực số phức z, Im(z) phần ảo số phức z, z ™ Đặt t ™ t2 z d z d z Ÿ t  >0;2@ z , ta có: 1 z 1 z ™ z2 z 1 œ z.z 1 z.z z z z z z.z 2Re( z ) Ÿ Re( z ) z z 1 z 2Re( z ) t2 2 2Re( z ) t2 ™ Xét hàm số: f t t t , t  >0;2@ Xét TH: Ö Maxf t 13 ; Minf t Ÿ M n 13 ¾ Cách 2: ™ z r cos x i sin x a bi ™ Do z ™ P ­ ° z.z 1Ÿ ® °r ¯ z a b2 2cos x 2cos x , đặt t ª cos x  > 1;1@ Ÿ f t 1º ™ TH1: t  « 1; » ¬ 2¼ f ' t ­maxf t ° 2!0Ÿ® 2t °minf t ¯ f 1 §1· f¨ ¸ ©2¹ ª1 º ™ TH1: t  « ;1» ¬2 ¼ f ' t 2t Ö Maxf t 2 0œt 13 ; Minf t Ÿ maxf t Ÿ M n § · 13 f ¨ ¸ © 8¹ 13 2t 2t Hướng dẫn giải số tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn Bài 2: Cho số phức z thỏa mãn z  4i 2 z  z i Tính module số phức w M mi nhỏ biểu thức P A w Gọi M m giá trị lớn giá trị 314 1258 B w C w 137 D w 309 ¾ Cách 1: ™ P 4x y Ÿ y ™ z  4i P 4x œ x  y 2 § P 4x · œ x  ¨ 4¸ © ¹ f x ™ f ' x x  P x 11 œ x 0,2P 1,6 Ÿ y 0,1P 1,7 ª P 33 ¬ P 13 ™ Thay vào f x ta được: 0, P 1,6  0,1P 1,7  œ « 2 ¾ Cách 2: ™ z  4i œ x  y 2 5: C ™ (') : x y  P ™ Tìm P cho đường thẳng ' đường tròn C có điểm chung œ d I ; ' d R œ 23 P d 10 œ 13 d P d 33 ™ Vậy MaxP 33 ; MinP 13 ™ w 33 13i Ÿ w 1258 Bài 3: Cho số phức z x yi x, y  thỏa mãn đồng thời hai điều kiện z  4i biểu thức P A z z  z i đạt giá trị lớn Tính z B z C z D z ¾ Giải: ™ z  4i œ x  y 2 bunhia ™ P x y x  y  23 d ­4 x y 33 ° 2 ° ¯ x  y ™ MaxP 33 Ÿ ® Chú ý: BĐT Bunhiacopxky: ax by d a 4 2 22 ª x  y º 23 33 ¬ ¼ ­x œ® Ÿ z ¯y b2 x y Hướng dẫn giải số tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn Dấu “=” xảy khi: a x b y Bài 4: Cho số phức z x yi x, y  R thỏa mãn z  4i z 2i m z Tính module số phức w m x y i A w B w ¾ Cách 1: ™ z  4i z 2i œ x y x y t ™ z ™ z x y C w D w 42 2 2 ­x y ­x 2 , Dấu “=” xảy ® œ® Ÿw ¯x y ¯y Chú ý: Với x, y số thực ta có: x y Dấu “=” xảy x x y t 2 4i Ÿ w 2 4i Ÿ w 2 y ¾ Cách 2: ™ z  4i z 2i œ y x2 y ™ z ™ z 4 x x2  x 2 x  t 2 ­x y 2 Dấu “=” xảy ® ¯x ­x œ® Ÿw ¯y Bài 5: Cho số phức z x yi x, y  R thỏa mãn z i z 2i Tìm môđun nhỏ z A z z B z ¾ Cách 1: ™ z i 1 z 2i œ x y C z D Hướng dẫn giải số tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn x y t ™ x y ™ z x2 y t 2 2 2 Chú ý: Với x, y số thực ta có: x y 2 x y t 2 Dấu “=” xảy x y ¾ Cách 2: ™ z i 1 ™ z z 2i œ y x y ™ Vậy z x 1 x x 2 1· 1 § 2¨ x ¸ t 2¹ 2 © A 2 Bài 6: Cho số phức z thỏa mãn z biểu thức P 1 Gọi M m giá trị lớn nhỏ z 3z z z z Tính M m B 13 C D 15 Sáng tác: Phạm Minh Tuấn ¾ Cách 1: ™ Ta có z ™ Đặt t œ z.z z z  >0;2@ Ÿ t ™ z 3z z z z2  z z z z z z z.z z t2 1 t2 1 § 1· 3 ™ P t t 1t ¨t ¸ t © 2¹ 4 ™ Vậy minP ; maxP t 15 ™ M n 2 ¾ Cách 2: Cách bạn Trịnh Văn Thoại 2 z2 z Hướng dẫn giải số tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn ™ P z 3z z z z ™ P z z 1 z z t z 3z z z zz z z z2  z z z 1 z z Đến bạn tự tìm max Bài 7: Cho số phức a, b, c, z thỏa az bz c a z Gọi z1 z2 hai nghiệm phương trình bậc hai cho Tính giá trị biểu thức P z1 z2 z1 z2 z1 z1 2 A P 2 c a C P c a B P c a D P ™ Ta có : z1 z2 z1 z2 z1 z2 z1 z2 z1 z2 z1 z2 c a 2 z1 z2 ™ Khi P z1 z2 ™ Ta lại có: z1 z2 c ŸP a z1 z2 c a Bài 8: Cho số phức z1 , z2 , z3 thỏa mãn z1 z2 z3 z1 z2 z3 Mệnh đề đúng? 2 2 2 2 2 2 A z1 z2 z2 z3 z3 z1 số ảo B z1 z2 z2 z3 z3 z1 số nguyên tố C z1 z2 z2 z3 z3 z1 số thực âm D z1 z2 z2 z3 z3 z1 số ™ Chứng minh công thức: 2 z1 z2 z2 z3 z3 z1 ™ Ta có: z vế trái: 2 2 z1 z2 z3 z1 z2 z3 z.z z1 z2  zn z1 z2  zn Áp dụng tính chất ta có Hướng dẫn giải số tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn z z2 z1 z2 z2 z3 z2 z3 z3 z1 z3 z1 z1 z1 z2 z2 z3 z3 z1 z1 z2 z2 z3 z3 z1 z2 z2 z1 z2 z3 z3 z2 z3 z1 z1 z3 2 z1 z2 z3 z1 z1 z2 z3 z2 z1 z2 z3 z3 z1 z2 z3 z1 z2 z3 z1 z2 z3 z1 z2 z3 2 2 2 z1 z2 z3 z1 z2 z3 2 ™ Áp dụng công thức chứng minh suy ra: z1 z2 z2 z3 z3 z1 số nguyến số Bài 9: Có số phức z thỏa mãn hai điều kiện z A.5 B C z z z z 1? D Phạm Minh Tuấn ™ Ta có: z z.z ™ Đặt z cos x i sin x, x > 0;2S @ Ÿ z2 ™ z z z z 1œ z z z.z 2 œ cos x cos 2x i sin 2x ª «cos x 1œ « «cos x «¬ ™ Giải phương trình lượng giác với x  >0;2S @ nên ta chọn giá trị ­ S 5S 7S 11S S 2S 4S 5S ½ ; ; ; ; ¾ x ® ; ; ; ¯6 6 3 3 ¿ ™ Vậy có số phức thỏa điều kiện đề cho Bài 10: Cho số phức z1 , z2 , z3 thỏa mãn đồng thời hai điều kiện z1 z1 z2 z3 z Tính P A P 1999 z1 z2 z2 z3 z3 z1 z1 z2 z3 P 999,5 z2 z3 1999 Hướng dẫn giải số tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn B P 19992 P 5997 Giải: § z1 z2 z2 z3 z3 z1 · § z1 z2 z2 z3 z3 z1 · ¸ ¸ ¨¨ ¸ z z z z z z © ¹© ¹ ™ P2 ¨ ™ Mặc khác: z1 ™ Suy P z2 z3 1999 œ z1 z1 z2 z2 z3 z3 ­ ° z1 ° °° 1999 Ÿ ® z2 ° ° ° z3 °¯ 1999 z1 1999 z2 1999 z3 § 1999 1999 1999 1999 1999 1999  ¨ § z1 z2 z2 z3 z3 z1 · ¨ z1 z2 z2 z3 z3 z1 ¨ ¸¨ 1999 1999 1999 © z1 z2 z3 ¹¨  z z z3 © · ¸ ¸ 1999 ¸ ¸ ¹ Ö P 1999 Bài 11: Dạng tổng quát: Cho số phức z thỏa mãn z1z z2 r Tính Min, Max z z3 Max z2 r ; Min z3 z1 z1 z r  z3 z1 z1 Áp dụng: Cho số phức z thỏa mãn 2i 2i z  2i trị lớn giá trị nhỏ biểu thức P A) M.n 25 B) M.n 20 Gọi M n giá z  3i Tính M.m C) M.n 24 D) M.n 30 Hướng dẫn giải số tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn Áp dụng Công thức với z1 2i 2i ; z2 2i , z 3 3i; r ta Max 6; Min Bài 12: Dạng Tổng quát: Dạng: z1z z2 z1z z2 k z2 Ta có: Min z a bi; z2 c di; z x yi k z1 Max z z1 k với z1 Chứng minh công thức: z1z z2 z1z z2 t z1z z2 z1z z2 Ta có: k 2z1z œ z d k Suy z1 k z1 Max z Mặc khác: z1z z2 z1z z2 ax by c ay bx d kœ ax by c ay bx d Áp dụng BĐT Bunhiacopxki ta có: k d ax by c ay bx d 2 ax by c ay bx d 2 1 ª«¬ ax by c ay bx d ax by c ay bx d º»¼ a b x y c d 2 2 Suy z Áp dụng: 2 2 x2 y t 2 k c d2 a2 b2 k z2 z1 2 Hướng dẫn giải số tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn Cho số phức z thỏa mãn z  z Gọi m z M max z , M.n bằng: B A Cho số phức z thỏa mãn iz 3 C 2 iz 1 i i 1 Gọi m z M max z , M.n bằng: B 2 A C 3 i Tính giá trị nhỏ 2 Bài 13: Cho số phức z1 , z2 , z3 thỏa mãn z1 z2 z3 2 D z1 z2 z3 biểu thức P A Pmin C Pmin B Pmin D Pmin 2 Giải: Áp dụng BĐT AM-GM ta có: P t 3 z1 z2 z3 Mặc Khác: z1 z2 z3 i œ z1z2 z3 2 Suy P t Dấu “=” xảy z1 Bài 14: Cho số phức z biểu thức P œ z1 z2 z3 z2 z3 1 x yi với x, y số thực không âm thỏa mãn 2 z z i §¨ z z ·¸ ª z 1 i z i º Giá trị lớn giá trị nhỏ ¼ © ¹¬ P là: A 1 z3 z  2i C Hướng dẫn giải số tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn B 1 z3 z  2i D 1œ z3 z  2i œ x y P 16x2 y 8xy , Đặt t § xy· xy Ÿ d t d ¨ ¸ © ¹ ª 1º Ÿ P 16t 8t , t  «0; » Ÿ MaxP 0; MinP ¬ 4¼ Bài 15: Cho số phức z thỏa mãn z P 1 Tính giá trị nhỏ biểu thức z  z2  z3 A Pmin C Pmin B Pmin D Pmin Ta có: z P Ÿ z 1 z  z2  z3 Bài 16: Cho số phức z thỏa mãn A max z B max z z z z  z t z z z  z 6z i d Gọi M 3iz 2 6z i d œ z i d 3iz œ z i d 3iz 3iz max z C max z D max z 6z i z i d 3iz 3iz œ z i z i d 3iz 3iz œ z.z d 1 œ z d œ zd 9 Hướng dẫn giải số tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn a bi , a, b  Bài 17: Cho z thỏa z2 z P b2 a2 12 Mệnh đề sau đúng? z z 2 A P B P C P z D P z 2 2 Đề Đặng Thúc Hứa Giải: z z œ a2 b2  2ab a2 b2 2 Chọn b Ÿ a4 4a2 16 Ÿ a 1 i Ÿ z Suy P 1 i § · Thử đáp án: - ĐÁP ÁN A: P ¨ 1 i ¸ © ¹ Bài 18: Cho số phức z thỏa mãn z  3i Ÿ Nhận Gọi M max z  i , m z  i Tính giá trị biểu thức M n2 A M m2 28 C M m2 26 B M m2 24 D M m2 20 z  3i œ x  y 2 z  i Ÿ x  y Đặt P Lấy (1)-(2) ta được: y P (2) với P ! P 10 x Thay vào (1) : § P 10 x · 3¸ x  ¨ © ¹ (1) œ 52 x 40 12 P x P P 52 (*) Hướng dẫn giải số tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn Để PT (*) có nghiệm thì: ' 40 12P Vậy M 4.52 P 4P 52 t œ 14 13 d P d 14 13 14 13 , m Bài 19: Cho số thức z  14 13 Ÿ M m2 * thỏa mãn z 28 d M z3 max z Khẳng định sau z đúng? C M A 1 M B M D M M M Giải: § 1· ¨z z ¸ © ¹ œ z z 3 § 1· z3  ¨ z ¸ œ z3 z¹ z z © § § 1· 1· ¨ z z ¸ 3¨ z z ¸ © ¹ © ¹ 3 § § § § 1· 1· 1· 1· ¨ z z ¸ 3¨ z z ¸ œ ¨ z z ¸ 3¨ z z ¸ d © ¹ © ¹ © ¹ © ¹ 3 § 1· § 1· 1 Mặt khác: ¨ z ¸ ¨ z ¸ t z 3 z z¹ z¹ z z © © Suy ra: 1 z z d , đặt t z z z t 3t d œ t t d Ÿ t d Ÿ z t , ta được: z d2 z Bài 20: Cho số phức z thỏa mãn z  i 1 i 1 i 2017 Khi số thức w z  i có phần ảo bằng: A ‚( z) 21008 C ‚( z) 21008 B ‚( z) 21008 D ‚( z) 21008 Hướng dẫn giải số tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn Giải: Chọn D z  i 1 i 1 i 2017 œ z  i i i 1 i 2018 1009 œz w ª i º «¬ ¼» 3i  i i 1 21008 i  i  i 1009 ¬ª 2i ¼º 3i 21008 i  i 21008 i Bài 21: Cho số phức z thỏa mãn 5i z 42 3i 15 Mệnh đề z đúng: z 2 B z 3 A C D z Giải: Chọn B 1 5i z z42 3i 15 42 œ i z 3i i z 42 œ 5i z 3i œ 1 z œ z  z 4 5i z 3i 2 42 œ z z 4.42 z 42 z 0œ z ... f ¨ ¸ © 8¹ 13 2t 2t Hướng dẫn giải số tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn Bài 2: Cho số phức z thỏa mãn z  4i 2 z  z i Tính module số phức w M mi nhỏ biểu thức... z z z z z.z 2Re( z ) Ÿ Re( z ) z z 1 z 2Re( z ) t2 2 2Re( z ) t2 ™ Xét hàm số: f t t t , t  >0;2@ Xét TH: Ö Maxf t 13 ; Minf t Ÿ M n 13 ¾ Cách 2: ™ z r cos x
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn giải một số bài tập số phức mức độ vận dụng cao , Hướng dẫn giải một số bài tập số phức mức độ vận dụng cao , Hướng dẫn giải một số bài tập số phức mức độ vận dụng cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay