Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn toán 12

26 26 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:37

Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KỲ - KHỐI 12 NĂM HỌC: 2016 – 2017 I NGUN HÀM - TÍCH PHÂN - ỨNG DỤNG Câu Ngun hàm hàm số f ( x ) = x − A x4 − 3ln x + x.ln + C Câu  B + x là: x x3 + + 2x + C x C x4 2x + + +C x ln D x + + x.ln + C x  ∫  sin x + − x dx = ? 1 ln − x + C 1 D − cos5 x − ln − x + C B − cos5 x + A 5cos5 x − 7ln − x + C C −5cos5 x + 7ln − x + C Câu Ngun hàm hàm số f ( x ) = sin x cos3 x là: A −  cos8 x + cos x  + C 2  B  cos8 x + cos x  + C 2  C cos8 x + cos x + C D Câu Cho I = ∫ dx ex + A I = ∫ dt t −7 , đặt = t ( cos8 x + cos x ) + C e x + Mê ̣nh đề nào sau đúng? 2t D I = ∫ dt t −7 2t C I = ∫ dt t −7 B I = ∫ dt t (t − ) Câu Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số ( C ) : y = cos x đường Ox, Oy, x = π là: A S = π B S = C S = 2π D S = x x x x sin dx = a sin − bx cos + C đó a, b là hai sớ ngun a + b = ∫ 3 A −12 B C 12 D x + 3x + 3x − F = Câu Biết F ( x) ngun hàm hàm số f ( x) = F ( x ) là: ( ) x2 + x + x2 x2 A B −x+ − −x+ x +1 x + 13 2 x 13 x 13 C D +x+ + +x+ − x +1 x +1 Câu Biết Câu Ngun hàm hàm số: y = cos2x.sinx là: A cos3 x + C B − cos3 x + C A C - cos3 x + C Câu Tích phân = I ∫ ( x − 1) ln xdx = GV: Phan Đình Lộc -1- D sin x + C Trường THPT Đăk Glong A = I 2ln − Năm học: 2016 – 2017 B I = C I 2ln + = Câu 10 Ngun hàm F(x) hàm số f(x) = x tan² x là: A F(x) = x tan x – x – ln |sin x| + C C F(x) = x tan x – x²/2 + ln |cos x| + C D I = 2ln B F(x) = x tan x – x²/2 – ln |cos x| + C D F(x) = x tan x – x + ln |sin x| + C π Câu 11 Cho tı́ch phân I = x ∫0 cos2 x dx Mê ̣nh đề nào sau đúng? π π π π A I x tan x − ∫ tan xdx = B I x tan x + ∫ tan xdx = 3 0 π π π π C I x cot x 03 − ∫ cot xdx = ∫ D I = − x cot x 03 + cot xdx 0 x − 3x + Câu 12 Biế t ∫ = dx a ln − b, đó a, b là các sớ hữu tı̉ a + b = 2x + A B C D 2 Câu 13 Biế t 2ln a − b, ∫ (2 x − 1)ln xdx = đó a, b là các sớ hữu tı̉ a + b = B 3,5 A ∫3 Câu 14 Biế t I = −1 C 1,5 D x−3 dx =−8 + 6ln a, đó a là các sớ ngun Mê ̣nh đề đúng là: x +1 + x + A a > 10 B D a < C 2a − = 2a + = π  sin  x −  4−a b 4  Câu 15 Cho tı́ch phân ∫ đó a, b là các sớ ngun tớ dx = sin x + 2(1 + sin x + cos x ) π Giá tri ̣biể u thức a + b = A 13 B 36 2 C 16 D 81 Câu 16 Diện tích S của hình phẳng tơ đậm hình bên tính theo cơng thức sau đây? ∫ A S = − f ( x)dx + C S = ∫ f ( x)dx ∫ B S = − f ( x)dx + ∫ f ( x)dx 4 ∫ f ( x)dx − ∫ f (x)dx D S = ∫ f ( x)dx Câu 17 Diện tích S của hình phẳng giới hạn giới hạn đồ thị hàm số y = − x + x − , hai tru ̣c to ̣a ̣ và đường thẳ ng x = là: A S = GV: Phan Đình Lộc B S = C S = -2- D S = Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 Câu 18 Go ̣i S là diện tích hình phẳng giới hạn các đường:= y x sin x= , y 0,= x 0,= x π Khẳ ng đinh ̣ nào sau sai? A sin S =1 B cos S = S D sin S = =1 4 − x và tru ̣c Ox Thể tích khối C tan Câu 19 Cho hình phẳng ( H ) giới hạn đường cong = y tròn xoay tạo thành cho ( H ) quay quanh trục Ox là: A 16π B 32π C 32π D 32π Câu 20 Một Bác thợ gốm làm lọ có dạng khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng giới hạn đường = y x + trục Ox quay quanh trục Ox Biết đáy lọ miệng lọ có đường kính 2dm 4dm Thể tích lo ̣ là: A 8π dm B Câu 21 Cho hàm số y = tơ đen là: A 4ln 14 π dm3 C 15 dm x +3 có đồ thị (C) hình vẽ Diện tích vùng x −1 B + 4ln C 2ln D + 2ln Câu 22 Cho hàm số y = 3x – x³ có đồ thị (C) Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị (C) trục hồnh là: A 9/4 B 9/2 C D Câu 23 Ngun hàm F(x) hàm số f(x) = x.sin2x là: A F(x) = (2x sin 2x – cos 2x)/4 + C C F(x) = (2x cos 2x – sin 2x)/4 + C B F(x) = (2x sin 2x + cos 2x)/4 + C D F(x) = (sin 2x – 2x cos 2x)/4 + C Câu 24 Ngun hàm F(x) hàm số f(x) = 2sin3x.sin5x là: 1 B F(x) = (4tan 2x + tan 8x) + C A F(x) = (4tan 2x – tan 8x) + C 8 1 C F(x) = (4sin 2x – sin 8x) + C D F(x) = (4sin 2x + sin 8x) + C 8 Câu 25 Ngun hàm F(x) hàm số f(x) = 4cos5x.cos3x F(π/4) = là: 1 A F(x) = sin 2x + sin 8x + B F(x) = sin 2x + sin 8x + 4 C F(x) = 4sin 2x + sin 8x D F(x) = 4sin 2x + sin 8x e2 Câu 26 Tích phân I = A 2e + x +5 dx bằng: x B 2e + ∫ C 4e + D 4e + Câu 27 Tích phân I = ∫ (2x + − 4x − 4x + 1)dx bằng: A I = B I = 17/2 C I = 15/2 D I = 13/2 Câu 28 Số thực m > cho I = ∫ dx = Khi m = (2x + 1) 16 A m = 3/2 B m = C m = D m = 1/2 m + ln x Câu 29 Số thực m > cho I = ∫ dx = 12 Khi m = x A m = e B m = e² C m = e³ D m = 2e GV: Phan Đình Lộc -3m D 15 π dm3 Trường THPT Đăk Glong ln Câu 30 Cho I = ∫e x ln A Năm học: 2016 – 2017 dx = aln3 + bln2; a, b số hữu tỉ Giá trị a + b là: + 2e − x − B C –1 D x −1 dx = a + blnc; a, b, c số hữu tỉ Giá trị abc là: x −1 A abc = 12 B abc = –15 C abc = 15 D abc = –12 ae + b Câu 32 Cho tích phân I = ∫ xe3x dx = với a, b, c số ngun dương Giá trị c/(a + b) là: c A B C D 9/2 Câu 31 Cho tích phân I = ∫ 1+ Câu 33 Cho I = ∫ mx ln(1 + x )dx = ln (4/e) Khi m = A m = B m = 1/2 C m = D m = 3/2 π/2 Câu 34 Cho I = ∫ mx cos 2xdx = – m Khi m = A m = B m = C m = dx Câu 35 Tìm số thực m > –1 cho I = ∫ = π/6 x + 2x + −1 D m = m A m = – m Câu 36 Cho I = ∫ B m = – C m = D m = C m = ±2 D m = ±1 m − x dx = π Đáp án m là: A m = B m = Câu 37 Diện tích hình phẳng giới hạn y = ex + 1, trục hồnh, x = x = là: A e + B e² – e C e – D e Câu 38 Cho diện tích hình phẳng giới hạn y = 3x² – 6x, trục Ox, x = m x = S = 20 Giá trị m là: A m = –1 B m = C m = D m = Câu 39 Gọi V thể tích khối tròn xoay tạo nên quay miền D quanh trục Ox biết miền D giới hạn đường: y = m − x ; y = 0; x = 0; x = Số thực m > cho V = 66π là: A m = B m = C m = D m = Câu 40 Thể tích khối tròn xoay tạo nên quay miền D quanh trục Ox biết miền D giới hạn đường y = – x²; y = x² + là: A V = 12π B V = 16π C V = 8π D V = 6π cos x Câu 41 Ngun hàm hàm số: y = là: sin x.cos x A tanx - cotx + C B - tanx - cotx + C C tanx + cotx + C D cotx −tanx + C −x   e Câu 42 Ngun hàm hàm số: y = e x  +  là: cos x   1 A 2e x − tan x + C B 2e x − C 2e x + D 2e x + tan x + C +C +C cos x cos x π Câu 43 I = ∫ tan xdx = GV: Phan Đình Lộc -4- Trường THPT Đăk Glong A I = C I = − B ln2 Câu 44 I = ∫ dx = x + 4x + 3 B I = ln Câu 45 I = ∫ π A I = ln Năm học: 2016 – 2017 π D I = 3 C I = − ln 2 D I = ln 2 dx = x − 5x + B I = ln A I = C I = ln2 D I = −ln2 C J =2 D J = 1 xdx = ( x + 1) Câu 46 J = ∫ A J = B J = Câu 47 K = ∫ x dx = x −1 A K = ln2 B K = 2ln2 C K = ln D K = ln 3 dx = x − 2x + A K = B K = C K = 1/3 D K = 1/2 Câu 49 Hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = , Ox, đường thẳng x = 1, x = có diện tích là: A 24(đvdt) B 25(đvdt) C 26(đvdt) D 27(đvdt) Câu 50 Hình phẳng giới hạn đồ thị hai hàm số y = , y = 4x – có diện tích là: Câu 48 K = ∫ (đvdt) A B (đvdt) C (đvdt) D (đvdt) π Câu 51 L = ∫ e x cos xdx = A = L eπ + B L = −e π − 2x − Câu 52 E = ∫ 2x + 2x − + A E = + ln + ln C = L D L = − (e π + 1) π (e − 1) dx = B E = − ln + ln 3 D E = − ln + ln C E = + ln15 + ln Câu 53 Tích phân ∫ x − d x với tích phân sau đây? A ∫ ( x − 1) d x GV: Phan Đình Lộc 3 B − ∫ ( x − 1) d x C ∫ ( x + 1) d x -5- D − ∫ ( x + 1) d x Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 Câu 54 Tích phân ∫ x − d x với tích phân sau đây? A ∫ ( x − 1) d x+ ∫ ( x − 1) d x B ∫ ( x − 1) d x-∫ ( x − 1) d x C − ∫ ( x − 1) d x+ ∫ ( x − 1) d x D ∫ ( x − 1) d x x 0,= x Diện tích Câu 55 Hình phẳng (H) giới hạn đường y= x − , trục hồnh hai đường= hình phẳng (H) tính là: A.= S ∫ ( x − )dx B = S ∫ 1 x − dx C.= S ∫ ( x − ) dx D = S π ∫ ( x − ) dx 0 y x3 − x đường Ox,= x 1,= x là: Câu 56 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số ( C ) : = A S = 153 B S = 40 D S = C S = 44 Câu 57 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số ( C ) : y = ln x đường Ox, Oy, y = là: A S = e − B S = e − C S = D S = e Câu 58 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số ( C ) : y = x đường thẳng y= x + là: A S = 13 B S = C S = D S = 31 y x − x trục Ox là: Câu 59 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số ( C ) : = A S = 64 15 B S = 128 15 C S = 128 D S = 1792 15 y x3 + x đường Ox, x = −1 là: Câu 60 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số ( C ) : = A S = B S = 24 C S = 57 D S = 96 II SỐ PHỨC Câu Số phức z thỏa z² = –5 + 12i là: A z = ± 3i C z = – 2i z = –3 + 2i B z = ± 2i D z = + 3i z = –2 – 3i 7−i − 2) là: + 3i A B C –2 D –2 Câu Số phức z thỏa mãn |z – 2i + 2| = |z – + i| z số ảo Khi z là: A z = i B z = –i C z = 2i D z = –2i Câu Giải phương trình tập số phức: z² – 6z + 25 = có nghiệm là: A z = ± 4i B z = ± 3i C z = ± 8i D ± 6i Câu Giải phương trình tập số phức: z + = có nghiệm là: A z = ± i z = –2 ± i B z = ± 2i z = –1 ± 2i C z = ± i z = –1 ± i D z = ± 2i z = –2 ± 2i Câu Giải phương trình tập số phức: z² + 2(1 + i)z = –2i có nghiệm là: A z = –1 + i B z = –1 – i C z = –1 ± i D z = ± i Câu Phần thực phần ảo số phức z = ( GV: Phan Đình Lộc -6- Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 Câu Tập hợp điểm M mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn < |z – i|² < hình phẳng có diện tích là: A 5π B 4π C 3π D π Câu Tập hợp điểm M mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn |z + i| = |z – – i| là: A Một đường tròn có bán kính B Một đường tròn có bán kính C Một đường thẳng qua M(1; 0) D Một đường thẳng qua N(1; 2) Câu Số phức z thỏa mãn: z.z + 3(z − z) = 13 + 18i là: A ± 2i B ±2 – 3i C ± 3i D ±2 + 3i 1− i Câu 10 Cho số phức z = |4z2017 + 3i| = 1+ i A B C D Câu 11 Tìm số phức z, biết |z|² = 20 phần ảo z gấp lần phần thực A z = + 2i B z = + 4i C z = ± (2 + 4i) D z = ± (4 + 2i) Câu 12 Cho sớ phức z thỏa mañ (1 + i ) z =− i Trên mặt phẳng toạ độ, điểm điểm biểu diễn số phức z A M (1;2 ) B N ( −1;2 ) C P (1; −2 ) D Q ( −1; −2 ) Câu 13 Cho số phức z = + 3i Khi đó: z 1 1 C = D = − i + i − i z 2 2 z 4 1 Câu 14 Tìm số phức z biết rằng: = − z − 2i (1 + 2i ) 10 14 14 14 10 35 A = B = C = D = z + i z − i z + i z + i 25 25 25 25 13 26 13 25 Câu 15 Tính mơ đun số phức z thoả mãn z (2 − i ) + 13i = A = + i 4 A z = 34 z B = B z = 34 C z = 34 D z = 34 Câu 16 Phần ảo số phức z biết 2i + + iz = (3i − 1) là: A B −9 C D −8 Câu 17 Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần y thực phần ảo số phức z A Phần thực −4 phần ảo B Phần thực phần ảo −4i O C Phần thực phần ảo −4 D Phần thực −4 phần ảo 3i -4 x M Câu 18 Cho số phức z thỏa mãn ( + i ) z + (1 + 2i ) z =3 − 4i Mơđun số phức z là: D 17 26 Câu 19 Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R) thoả mãn (1 + i ) z + z =3 + 2i P = a + b = 1 A P = B P = C P = −1 D P = − 2 Câu 20 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa z − ( − 4i ) = là: A 29 GV: Phan Đình Lộc B C -7- Trường THPT Đăk Glong A Đường tròn tâm I(3; 4), bán kính C Đường tròn tâm I(3;- 4), bán kính Năm học: 2016 – 2017 B Đường tròn tâm I(3; 4), bán kính D Đường tròn tâm I(-3;- 4),bán kính Câu 21 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa zi − ( + i ) = là: A ( x − 1) + ( y + ) = B ( x − 1) + ( y − ) = C ( x + 1) + ( y − ) = D ( x + 1) + ( y + ) = A z = ±i −5 C z = ±i 2 2 2 2 Câu 22 Trong tâ ̣p sớ phức, kı́ hiê ̣u z là bâ ̣c hai của sớ −5 Khi z = B z = ±5i D z =± −5 Câu 23 Kı́ hiê ̣u z1 z2 các nghiê ̣m phức của phương trı̀nh z + z + = Tở ng A = z1 + z = 2 A −2 B −6 C D −4 Câu 24 Trong mă ̣t phẳ ng to ̣a ̣, kı́ hiê ̣u A và B là hai điể m biể u diễn cho các nghiê ̣m phức của phương trı̀nh z + z + = Đơ ̣ dài đoa ̣n thẳ ng AB là: B A C −2 D 2 Câu 25 Kí hiệu z0 nghiệm phức có phần ảo dương phương trình z − 16 z + 17 = Trên mặt phẳng toạ độ, điểm điểm biểu diễn số phức w = iz0 ? 1      C M  − ;1 D M  ;1 4      Câu 26 Kı́ hiê ̣u z1 , z2 , z3 và z4 là các nghiê ̣m phức của phương trı̀nh z − z − 12 = Tở ng 1 2   A M  ;2  B M  − ;2  T = z1 + z2 + z3 + z4 = B T = C T= + D T= + A T = Câu 27 T×m mƯnh ®Ị sai c¸c mƯnh ®Ị sau: A Sè phøc z = a + bi ®­ỵc biĨu diƠn b»ng ®iĨm M(a; b) mỈt ph¼ng phøc Oxy B Sè phøc z = a + bi cã m«®un lµ a + b a = C Sè phøc z = a + bi = ⇔  b = D Sè phøc z = a + bi cã sè phøc liên hợp z = b − Câu 28 Cho sè phøc z = a + bi T×m mƯnh ®Ị ®óng c¸c mƯnh ®Ị sau: A z + z = 2bi B z - z = 2a C z z = a2 - b2 D z = z Câu 29 Sè phøc liªn hỵp cđa sè phøc z = a + bi lµ sè phøc: A z’ = -a + bi B z’ = b - C z’ = -a - bi D z’ = a - bi -1 Câu 30 Cho sè phøc z = a + bi ≠ Sè phøc z cã phÇn thùc lµ: a −b A a + b B a - b C D 2 a +b a + b2 −1 Câu 31 Cho sè phøc z = a + bi ≠ Sè phøc z cã phÇn ¶o lµ : a −b A a2 + b2 B a2 - b2 C D 2 a +b a + b2 Câu 32 Cho sè phøc z = a + bi Sè phøc z cã phÇn thùc lµ: A a2 + b2 B a2 - b2 C a + b D a - b Câu 33 Cho sè phøc z = a + bi Sè phøc z2 cã phÇn ¶o lµ: A ab B 2a b C a b D 2ab Câu 34 Cho hai sè phøc z = a + bi vµ z’ = a’ + b’i Sè phøc zz’ cã phÇn thùc lµ: A a + a’ B aa’ C aa’ - bb’ D 2bb’ GV: Phan Đình Lộc -8- Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 Câu 35 Cho hai sè phøc z = a + bi vµ z’ = a’ + b’i Sè phøc zz’ cã phÇn ¶o lµ: A aa’ + bb’ B ab’ + a’b C ab + a’b’ D 2(aa’ + bb’) z Câu 36 Cho hai sè phøc z = a + bi vµ z’ = a’ + b’i Sè phøc cã phÇn thùc lµ: z' aa '+ bb ' aa '+ bb ' a + a' 2bb ' B C D A 2 2 a' + b' a +b a +b a ' + b '2 z Câu 37 Cho hai sè phøc z = a + bi vµ z’ = a’ + b’i Sè phøc cã phÇn ¶o lµ: z' aa '− bb ' aa '− bb ' aa '+ bb ' 2bb ' B C D A 2 2 a' + b' a +b a ' + b '2 a +b Câu 38 Trong C, cho ph­¬ng tr×nh bËc hai az2 + bz + c = (*) (a ≠ 0) Gäi ∆ = b2 – 4ac XÐt c¸c mƯnh ®Ị: 1) NÕu ∆ lµ sè thùc ©m th× ph­¬ng tr×nh (*) v« nghiƯm 2) NÕu ∆ ≠ th× ph­¬ng tr×nh cã hai nghiƯm sè ph©n biƯt 3) NÕu ∆ = th× ph­¬ng tr×nh cã mét nghiƯm kÐp Trong c¸c mƯnh ®Ị trªn: A Kh«ng cã mƯnh ®Ị nµo ®óng B Cã mét mƯnh ®Ị ®óng C Cã hai mƯnh ®Ị ®óng D C¶ ba mƯnh ®Ị ®Ịu ®óng Câu 39 Sè phøc z = - 3i cã ®iĨm biĨu diƠn lµ: A (2; 3) B (-2; -3) C (2; -3) D (-2; 3) Câu 40 Cho sè phøc z = – 4i Sè phøc liên hợp cđa z cã ®iĨm biĨu diƠn lµ: A (5; 4) B (-5; -4) C (5; -4) D (-5; 4) Câu 41 Cho sè phøc z = + 7i Sè phøc liªn hỵp cđa z cã ®iĨm biĨu diƠn lµ: A (6; 7) B (6; -7) C (-6; 7) D (-6; -7) Câu 42 Cho sè phøc z = a + bi víi b ≠ Sè z – z lu«n lµ: A Sè thùc B Sè ¶o C D i Câu 43 Gäi A lµ ®iĨm biĨu diƠn cđa sè phøc z = + 5i vµ B lµ ®iĨm biĨu diƠn cđa sè phøc z’ = -2 + 5i T×m mƯnh ®Ị ®óng c¸c mƯnh ®Ị sau: A Hai ®iĨm A vµ B ®èi xøng víi qua trơc hoµnh B Hai ®iĨm A vµ B ®èi xøng víi qua trơc tung C Hai ®iĨm A vµ B ®èi xøng víi qua gèc to¹ ®é O D Hai ®iĨm A vµ B ®èi xøng víi qua ®­êng th¼ng y = x Câu 44 Gäi A lµ ®iĨm biĨu diƠn cđa sè phøc z = + 2i vµ B lµ ®iĨm biĨu diƠn cđa sè phøc z’ = + 3i T×m mƯnh ®Ị ®óng c¸c mƯnh ®Ị sau: A Hai ®iĨm A vµ B ®èi xøng víi qua trơc hoµnh B Hai ®iĨm A vµ B ®èi xøng víi qua trơc tung C Hai ®iĨm A vµ B ®èi xøng víi qua gèc to¹ ®é O D Hai ®iĨm A vµ B ®èi xøng víi qua ®­êng th¼ng y = x Câu 45 §iĨm biĨu diƠn cđa c¸c sè phøc z = + bi víi b ∈ R, n»m trªn ®­êng th¼ng cã ph­¬ng tr×nh lµ: A x = B y = C y = x D y = x + Câu 46 §iĨm biĨu diƠn cđa c¸c sè phøc z = a + víi a ∈ R, n»m trªn ®­êng th¼ng cã ph­¬ng tr×nh lµ: A y = x B y = 2x C y = 3x D y = 4x Câu 47 Cho sè phøc z = a - víi a ∈ R, ®iĨm biĨu diƠn cđa sè phøc liên hợp cđa z n»m trªn ®­êng th¼ng cã ph­¬ng tr×nh lµ: A y = 2x B y = -2x C y = x D y = -x Câu 48 Cho sè phøc z = a + a i víi a ∈ R Khi ®ã ®iĨm biĨu diƠn cđa sè phøc liªn hỵp cđa z n»m trªn: A §­êng th¼ng y = 2x B §­êng th¼ng y = -x + C Parabol y = x2 D Parabol y = -x2 Câu 49 Thu gän z = i + (2 – 4i) – (3 – 2i) ta ®­ỵc: A z = + 2i B z = -1 - 2i C z = + 3i D z = -1 - i Câu 50 Thu gän z = ( + 3i ) ta ®­ỵc: A z = −7 + 2i B z = 11 - 6i Câu 51 Thu gän z = (2 + 3i)(2 - 3i) ta ®­ỵc: C z = + 3i GV: Phan Đình Lộc -9- D z = -1 - i Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 A z = B z = 13 C z = -9i D z =4 - 9i Câu 52 Thu gän z = i(2 - i)(3 + i) ta ®­ỵc: A z = + 5i B z = + 7i C z = D z = 5i Câu 53 Sè phøc z = (1 + i) b»ng: A -2 + 2i B + 4i C - 2i D + 3i Câu 54 NÕu z = - 3i th× z3 b»ng: A -46 - 9i B 46 + 9i C 54 - 27i D 27 + 24i Câu 55 Sè phøc z = (1 - i)4 b»ng: A 2i B 4i C -4 D 2 Câu 56 Cho sè phøc z = a + bi Khi ®ã sè phøc z = (a + bi) lµ sè thn ¶o ®iỊu kiƯn nµo sau ®©y: A a = vµ b ≠ B a ≠ vµ b = C a ≠ 0, b ≠ vµ a = ±b D a= 2b Câu 57 §iĨm biĨu diƠn cđa sè phøc z = lµ: − 3i  3 A ( 2; − ) B  ;  C ( 3; − ) D ( 4; − 1)  13 13  Câu 58 Sè phøc nghÞch ®¶o cđa sè phøc z = - 3i lµ: 3 A z −1 = + B z −1 = + C z −1 = + 3i D z −1 = -1 + 3i i i 2 4 − 4i Câu 59 Sè phøc z = b»ng: 4−i 16 13 16 11 9 23 B C − i D A − i − i − i 5 17 17 15 15 25 25 + 2i − i Câu 60 Thu gän sè phøc z = ta ®­ỵc: + − i + 2i 21 61 23 63 15 55 A z = B z = C z = D z = + i + i + i + i 26 26 13 13 26 26 26 26 Câu 61 Cho sè phøc z = − + i Sè phøc ( z )2 b»ng: 2 3 A − − B − + C + 3i D − i i i 2 2 Câu 62 Cho sè phøc z = − + i Sè phøc + z + z2 b»ng: 2 A − + B - 3i C D i 2 Câu 63 Cho sè phøc z = a + bi Khi ®ã sè z + z lµ: A Mét sè thùc B C Mét sè thn ¶o D i Câu 64 Cho sè phøc z = a + bi Khi ®ã sè z − z lµ: 2i A Mét sè thùc B C Mét sè thn ¶o D i  Câu 65 Gi¶ sư A, B theo thø tù lµ ®iĨm biĨu diƠn cđa c¸c sè phøc z , z Khi ®ã độ dµi cđa vÐct¬ AB b»ng: A z1 − z B z1 + z C z − z1 D z + z1 ( ) ( ) Câu 66 TËp hỵp c¸c ®iĨm mỈt ph¼ng biĨu diƠn cho sè phøc z tho¶ m·n ®iỊu kiƯn z − i = lµ: A Mét ®­êng th¼ng B Mét ®­êng trßn C Mét ®o¹n th¼ng D Mét h×nh vu«ng Câu 67 TËp hỵp c¸c ®iĨm mỈt ph¼ng biĨu diƠn cho sè phøc z tho¶ m·n ®iỊu kiƯn z − + 2i = lµ: A Mét ®­êng th¼ng B Mét ®­êng trßn C Mét ®o¹n th¼ng D Mét h×nh vu«ng Câu 68 TËp hỵp c¸c ®iĨm mỈt ph¼ng biĨu diƠn cho sè phøc z tho¶ m·n z2 lµ mét sè thùc ©m lµ: GV: Phan Đình Lộc - 10 - Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 Câu 84 Cho a, b ∈ R biĨu thøc 3a2 + 5b2 ph©n tÝch thµnh tÝch thõa sè phøc lµ: A 3a + 5bi B 3a + 5i 3a − 5i C ( 3a + 5bi )( 3a − 5bi ) 3a − 5bi ( )( ) ( )( ) D Kh«ng thĨ ph©n tÝch ®­ỵc thµnh thõa sè phøc Câu 85 Cho hai sè phøc z = x + yi vµ u = a + bi NÕu z2 = u th× hƯ thøc nµo sau ®©y lµ ®óng: 2 2 a2 a2 a x − y = x − y = a x − y = x + y = B  C  D  A  2 b x + y = 2xy = b 2xy = b 2xy = b Câu 86 Cho sè phøc u = + 4i NÕu z2 = u th× hƯ thøc nµo sau ®©y lµ ®óng:  z= + i  z= + i  z= + i A  B  C   z =−2 − i  z= − i  z =−4 − i  z= + 2i D   z= − i Câu 87 Cho sè phøc u = −1 + 2i NÕu z2 = u th× hƯ thøc nµo sau ®©y lµ ®óng: z z  z= + 2i = = 2+i + 2i  z= + 2i A  B  C  D  =  z= − i = −i  z  z 2 − i  z =−1 − 2i Câu 88 Cho (x + 2i)2 = yi (x, y ∈ R) Gi¸ trÞ cđa x vµ y b»ng: A x = vµ y = hc x = -2 vµ y = -8 B x = vµ y = 12 hc x = -3 vµ y = -12 C x = vµ y = hc x = -1 vµ y = -4 D x = vµ y = 16 hc x = -4 vµ y = -16 Câu 89 Cho (x + 2i)2 = 3x + yi (x, y ∈ R) Gi¸ trÞ cđa x vµ y b»ng: A x = vµ y = hc x = vµ y = B x = -1 vµ y = -4 hc x = vµ y = 16 C x = vµ y = hc x = vµ y = -4 D x = vµ y = hc x = vµ y = Câu 90 Trong C, ph­¬ng tr×nh iz + - i = cã nghiƯm lµ: A z = - 2i B z = + i C z = + 2i D z = - 3i Câu 91 Trong C, ph­¬ng tr×nh (2 + 3i)z = z - cã nghiƯm lµ: 2 B z = − + i C z = + i D z = − i A z = + i 10 10 5 10 10 5 Câu 92 Trong C, ph­¬ng tr×nh (2 - i) z - = cã nghiƯm lµ: 4 A z = − i B z = − i C z = + i D z = − i 5 5 5 5 Câu 93 Trong C, ph­¬ng tr×nh (iz)( z - + 3i) = cã nghiƯm lµ:  z = 2i  z = −i  z = 3i z = i A  B  C  D   z= + 3i  z= + 3i  z= − 5i  z= − 3i Câu 94 Trong C, ph­¬ng tr×nh z + = cã nghiƯm lµ:  z = 2i  z= + 2i  z= + i  z= + 2i A  B  C  D   z = −2i  z= − 2i  z= − 2i  z= − 5i Câu 95 Trong C, ph­¬ng tr×nh = − i cã nghiƯm lµ: z +1 A z = - i B z = + 2i C z = - 3i D z = + 2i Câu 96 Trong C, ph­¬ng tr×nh z2 + 3iz + = cã nghiƯm lµ: z = i  z = 3i  z= + i  z= − 3i A  B  C  D   z = −4i  z = 4i  z = −3i  z= + i Câu 97 Trong C, ph­¬ng tr×nh z - z + = cã nghiƯm lµ:    + 5i + 3i + 3i z = z = z =  z= + 5i 2 A  B  C  D     − 5i − 3i  z= − 5i − 3i z = z = z =    2 Câu 98 Trong C, ph­¬ng tr×nh z + (1 - 3i)z - 2(1 + i) = cã nghiƯm lµ:  z = 3i  z= + 3i  z = 2i z = i A  B  C  D   z =−2 + i  z= − i  z =−1 + i  z =−2 + 5i GV: Phan Đình Lộc - 12 - Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 Câu 99 Hai sè phøc có tỉng b»ng (4 – i) vµ tÝch b»ng 5(1 - i) Hai số phức là:  z= + i  z= + i  z= + 2i  z= + i B  C  D  A   z= − 2i  z= − 3i  z= − 2i  z= − 2i ( )( ) cã nghiƯm lµ: Câu 100 Trong C, ph­¬ng tr×nh z + i z − 2iz − = (1 − i ) B - i ; -1 + i ; 2i ( −1 + i ) , i 2 3 C D - 2i ; -15i ; 3i (1 − 2i ) ; ( −2 + i ) ; 4i 2 Câu 101 Trong C, ph­¬ng tr×nh z4 - 6z2 + 25 = cã nghiƯm lµ: A ±3 ± 4i B ±5 ± 2i C ±8 ± 5i Câu 102 Trong C, ph­¬ng tr×nh z + = 2i cã nghiƯm lµ: z A ± i B ± i C ± i A ( , ) ( ) ( ) D ±2 ± i ( ) D ± i Câu 103 Trong C, ph­¬ng tr×nh z + = cã nghiƯm lµ: 1± i 2±i 1± i 5±i A -1 ; B -1; C -1; D -1; 2 4 Câu 104 Trong C, ph­¬ng tr×nh z4 - = cã nghiƯm lµ: A ± ; ±2i B ±3 ; ±4i C ±1 ; ±i D ±1 ; ±2i Câu 105 Trong C, ph­¬ng tr×nh z4 + = cã nghiƯm lµ: B ± (1 − 2i ) ; ± (1 + 2i ) C ± (1 − 3i ) ; ± (1 + 3i ) D ± (1 − 4i ) ; ± (1 + 4i ) A ± (1 − i ) ; ± (1 + i ) Câu 106 Cho z2 + bz + c = NÕu ph­¬ng tr×nh nhËn z = + i lµm mét nghiƯm th× b vµ c b»ng: A b = 3, c = B b = 1, c = C b = 4, c = D b = -2, c = Câu 107 Cho z3 + az + bz + c = NÕu z = + i vµ z = lµ hai nghiƯm cđa ph­¬ng tr×nh th× a, b, c b»ng: a = a = −4 a = a =     A b = B b = C b = D b = −1 c = c = −4 c = c =     Câu 108 Tỉng ik + ik + + ik + + ik + b»ng: A i B -i C D −1 − 5i −1 + 5i Câu 109 Ph­¬ng tr×nh bËc hai víi c¸c nghiƯm: z1 = , z2 = lµ: 3 A z2 - 2z + = B 3z2 + 2z + 42 = C 2z2 + 3z + = D z2 + 2z + 27 = Câu 110 Cho P(z) = z + 2z - 3z + Khi ®ã P(1 - i) b»ng: A -4 - 3i B + i C - 2i D + i Câu 111 Trong mỈt ph¼ng phøc, gäi A, B, C lÇn l­ỵt lµ c¸c ®iĨm biĨu diƠn cđa c¸c sè phøc z = -1 + 3i, z = + 5i, z = + i Sè phøc víi c¸c ®iĨm biĨu diƠn D cho tø gi¸c ABCD lµ mét h×nh b×nh hµnh lµ: A + 3i B - i C + 3i D + 5i Câu 112 Trong mỈt ph¼ng phøc, gäi A, B, C lÇn l­ỵt lµ c¸c ®iĨm biĨu diƠn cđa c¸c sè phøc z = (1 - i)(2 + i,) z = + 3i, z = -1 - 3i Tam gi¸c ABC lµ: A Mét tam gi¸c c©n (kh«ng ®Ịu) B Mét tam gi¸c ®Ịu C Mét tam gi¸c vu«ng (kh«ng c©n) D Mét tam gi¸c vu«ng c©n 20 Câu 113 TÝnh (1 - i) , ta được: A -1024 B 1024i C 512(1 + i) D 512(1 - i) Câu 114 §¼ng thøc nµo c¸c ®¼ng thøc sau ®©y lµ ®óng? A (1+ i)8 = -16 B (1 + i)8 = 16i C (1 + i)8 = 16 D (1 + i)8 = -16i Câu 115 Cho sè phøc z ≠ BiÕt r»ng sè phøc nghÞch ®¶o cđa z b»ng sè phøc liªn hỵp cđa nã Trong c¸c kÕt ln nµo ®óng: A z ∈ R B z lµ mét sè thn ¶o C z = D z = GV: Phan Đình Lộc - 13 - Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 Câu 116 Cho pt : 2x – 6x + = Gọi z , z hai nghiệm phương trình Kết luận sau : A z + z 2 = B z - z 2 = 7/4 C z 2.z 2 = 25/4 D z 2 – z = 7/4 Câu 117 Cho số phức z = – i Lựa chọn phương án : A z3 = – 2i B z3 = + 2i C z3 = - – 2i D z3 = -2 + 2i Câu 118 Cho số phức z = – i ; z = - + i ; z = + i Lựa chọn phương án : A B z = C = z1 + z2 D =2 Câu 119 Mệnh đề sau sai: B z = z  A đường tròn tâm O, bán kính R = C.Tập hợp điểm biểu diễn số phức thõa mãn D Hai số phức phần thực phần ảo tương ứng Câu 120 Cho số phức z = - – (3 i A Số phức liên hợp với số phức z : B C D Câu 121 Cho hai số phức z = (1 – i)(2i – 3) z = (1 + i)(3 – 2i) Lựa chọn phương án : A z z B z 1/ z ) D z – 5z ) Kết luận sau sai ? Câu 122 Cho số phức: z = (1+ A.z2 = C z B C D ) Câu 123 Gọi z , z hai nghiệm phương trình z2 + = P = z + z bằng: A.2i B.0 C.-2i Câu 124 Cho z = - i Tính M = A.- i + z3 : B.0 C.2i Câu 125 Tìm số phức z biết : A z = 5; z = – 4i D.2 D.2 , z = 25 B z = -5 ; z = – 4i C z = 5; z = + 4i D z = -5; z = + 4i Câu 126 Cho z = – i, phần ảo số phức w = ( )3 + + z + z2 bằng: A.0 B.- C.- D.- Câu 127 Cho số phức z = 1+ i , z = – i Kết luận sau sai? A B.z + z = Câu 128 Cho z = 2i A ( i – 1) , z = + i Khi B - ( i + 1) C |z z | = D | z – z | = bằng: C ( – i) D Câu 129 Số phức sau số thực? A z = B z = C z = Câu 130 Tìm số phức z, biết GV: Phan Đình Lộc - 14 - D z = ( i + 1) Trường THPT Đăk Glong A Năm học: 2016 – 2017 B C D Câu 131 Gọi z , z hai nghiệm phức pt z2 + 2z + 10 = Giá trị biểu thức: B = |z |2 + |z |2 là: A B =2 B B = C B = 20 D B = 10 Câu 132 Số phức z thỏa mãn phương trình: (2 + i)2 (1 – i)z = – 3i + (3 +i)z : A.z = -1 + 3i/4 B.1 – 3i/4 C.- -3i/4 D + 3i/4 Câu 133 Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn đk | z – + 4i | = là: A Đường tròn tâm I ( -3 ; 4), bk R = B Đường tròn tâm I(3; - 4), bk R = C Đường tròn tâm I( 3;- 4), bk R = C Đương tròn tâm I (-3;4), bk R = Câu 134 Giá trị biểu thức A = ( + i A Một số ngun dương Câu 135 Cho A |z| = 81 )6 : B Một số ngun âm )2(1 - i C Một số ảo D Số )2 Modun số phức z bằng: B |z| = C |z| = D |z| = 39 Câu 136 Nghiệm pt : ( – 3i)z + ( + i) = - ( + 3i)2 là: A - 2- 5i B + 5i C -2 + 5i là: Câu 137 Phần thực phần ảo số phức z = A B.-1 D – 5i C i D – i Câu 138 Trong mặt phẳng phức cho ba điểm A, B, C biểu diễn số phức z = 2; z = + i ; z = -4i M điểm cho: A z = 18 –i Khi M biểu diễn số phức : B z = -9 + 18i Câu 139 Cho số phức z = + C z = – i i; z = - + 2i; z = - – i biểu diễn điểm A, B, C mặt phẳng Gọi M điểm thõa mãn: A z = 6i D z = -1 + 2i Điểm M biểu diễn số phức : B z = C z = - D z = - 6i Câu 140 Trong mặt phức cho tam giác ABC vng C Biết A, B biểu diễn số phức: z = - – 4i; z = – 2i Khi điểm C biểu diễn số phức: A z = – 4i B z = - + 2i C z = + 2i Câu 141 Nghiệm phức pt: ((2 – i) + + i)(iz + A - + i ;1/2 B – i; ½ D z = – 2i = là: C + i; ½ D – i; -1/2 Câu 142 Cho tam giác vng cân ABC C, điểm A, B theo thứ tự biểu diễn số phức Điểm C biểu diễn số phức z sau : A z = -1 –i z = - + i B z = – i z = +i C z = 1- i z = – i D z = - – i z = + i 2 Câu 143 Cho z1 = ( − 2i ) , z2 = (1 + i ) , giá trị A= z1 + z2 là: A – 10i GV: Phan Đình Lộc B -5 – 10i C + 10i - 15 - D -5 + 10i Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 Câu 144 Nghiệm phương trình z − 3z =−3 − 5i là: A 3-i B 3+i C -3-i D -3+i III HỆ TỌA ĐỘ OXYZ Câu Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(–1; 3; 1), B(–3; –1; 0), C(1; 1; –1) Gọi G trọng tâm tam giác ABC Đường thẳng qua G vng góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình: x −1 y +1 z x +1 y −1 z x +1 y −1 z x −1 y +1 z A = = B = = C = = D = = 1 −1 1 −2 1 −1 −2 Câu Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu đường kính AB với A(–1; 2; 3), B(3; 2; –7) là: A (S): (x + 1)² + (y + 2)² + (z – 4)² = 34 B (S): (x – 1)² + (y – 2)² + (z + 2)² = 116 C (S): (x + 1)² + (y + 2)² + (z – 2)² = 116 D (S): (x – 1)² + (y – 2)² + (z + 2)² = 34 Câu Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC với A(2; 1; 3), B(1; 0; –1), C(0; –1; 1) là: A (S): x² + y² + z² – 4x – 2z = B (S): x² + y² + z² + 4x + 2z = C (S): x² + y² + z² – 4x – 2y = D (S): x² + y² + z² + 4x + 2y = Câu Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(3; –2; –2), B(3; 2; 0), C(0; 2; 1), D(–1;1; 2) Mặt phẳng (P) chứa AB (P) song song với CD là: A (P): 3x + y + 2z – = B (P): 3x + y + 2z – = C (P): 3x – y + 2z – = D (P): 3x – y + 2z – = Câu Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2; –1; 3) mặt phẳng (α): x + 2y – z – = Tọa độ hình chiếu vng góc A mặt phẳng (α) là: A (3; 1; 2) B (1; –3; 1) C (4; 3; 1) D (0; –5; –1) x −1 y − z +1 x − y −1 z −1 d : = = Câu Trong khơng gian Oxyz, cho hai đường thẳng d : = = 2 Biết hai đường thẳng cắt Mặt phẳng (P) chứa (d ) (d ) là: A (P): 5x – y – 3z – = B (P): 5x + y – 3z – 12 = C (P): 5x – y – 3z + = D (P): 5x + y – 3z + 12 = Câu Trong khơng gian Oxyz, cho A(2; –1; 0), B(0; –2; 3), C(–2; 1; 2), D(3; 2; 5) Mặt cầu (S) có tâm D tiếp xúc mặt phẳng (ABC) là: A (S): (x – 3)² + (y – 2)² + (z – 5)² = 35 B (S): (x – 3)² + (y – 2)² + (z – 5)² = 27 C (S): (x + 3)² + (y + 2)² + (z + 5)² = 35 D (S): (x + 3)² + (y + 2)² + (z + 5)² = 27 Câu Trong khơng gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + 2y + 2z + = mặt cầu (S): (x – 1)² + (y – 2)² + (z – 2)² = 25 Vị trí tương đối chúng là: A khơng cắt B cắt theo đường tròn bán kính C cắt theo đường tròn bán kính D tiếp xúc x+4 y−4 z+2 Câu Trong khơng gian Oxyz, cho đường thẳng d: = = mp(P): 2x – 3y – 6z + = −4 Gọi M điểm thuộc d có hồnh độ x M = Mặt cầu (S) có tâm M tiếp xúc với (P) là: A (S): (x – 2)² + (y + 4)² + (z – 6)² = B (S): (x – 2)² + (y + 4)² + (z – 6)² = C (S): (x – 2)² + (y – 4)² + (z + 6)² = D (S): (x – 2)² + (y – 4)² + (z + 6)² = x +2 y z+3 Câu 10 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d): mặt phẳng (P): = = −2 2x + y – z – = Đường thẳng (Δ) qua giao điểm A d với (P), nằm (P) vng góc với d là:  x = −2  x = −5  x = −4  x = −4     A (Δ):  y= + t B (Δ):  y= + t C (Δ):  y= + t D (Δ):  y= − t z =−5 − t z =−7 + t  z =−9 + t   z =−7 − t  Câu 11 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x – 2y + z + = đường thẳng (d): x −2 y−3 z −3 Mặt phẳng (Q) chứa d vng góc với (P) là: = = −1 A (Q): 3x + 2y – 2z – = B (Q): 3x + 2y – 2z + = GV: Phan Đình Lộc - 16 - Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 C (Q): 3x – 2y – 2z + = D (Q): 3x + 2y – 2z – = Câu 12 Trong khơng gian Oxyz, cho điểm A(2; –1; 1), B(3; 4; 4), C(–3; 2; 0) Xác định tọa độ chân đường cao hạ từ A tam giác ABC A (0; 3; 2) B (3; 2; 0) C (–2; 1; 3) D (–3; 2; 0) Câu 13 Trong khơng gian Oxyz, cho điểm A(0; –1; 5), B(2; –1; 4) mp (α): x – 2y + 2z – = Tính độ dài chiếu vng góc đoạn AB mặt phẳng (α) A h = B h = C h = D h = Câu 14 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (S) có tâm I thuộc đường thẳng d : x + y −1 z +1 x − y +1 z −1 tiếp xúc với đường thẳng d : = = điểm A(1; y o ; z o ) là: = = −1 1 −2 A (S): (x – 1)² + (y – 1)² + (z – 2)² = 18 B (S): (x + 2)² + (y – 1)² + (z + 1)² = 18 C (S): (x – 1)² + (y – 1)² + (z – 2)² = 36 D (S): (x + 2)² + (y – 1)² + (z + 1)² = 36 Câu 15 Trong khơng gian Oxyz, cho điểm M(1; 1; 0) mặt phẳng (α): x + y – 2z – = Tìm tọa độ điểm N đối xứng với M qua mặt phẳng (α) A (–1; –1; 4) B (–2; –2; 2) C (0; 0; 2) D (1; 1; 4)  x= − 4t  Câu 16 Trong khơng gian Oxyz, cho điểm A(–3; 0; 3) đường thẳng d:  y =−3 − t Tọa độ hình chiếu z = + 2t  vng góc A đường thẳng d là: A (–2; –4; 0) B (–2; –4; 3) C (2; –3; 4) GV: Phan Đình Lộc - 17 - D (–2; 3; 4) x + y −1 z − Câu 17 Trong Oxyz, khoảng cách A(3; 0; –1) đường thẳng (Δ): = = là: −4 A B C D Câu 18 Trong khơng gian Oxyz, mặt cầu tâm I(3; 4; –2) tiếp xúc với trục Oz có bán kính là: A B C D Câu 19 Trong khơng gian Oxyz, cho mặt cầu (S ): x² + y² + z² – 4x + 4y – 2z + = (S ): x² + y² + z² – 4x + 4y + 2z + = Vị trí tương đối hai mặt cầu là: A tiếp xúc ngồi B tiếp xúc C cắt D chứa Câu 20 Trong khơng gian Oxyz, cho mặt cầu (S ): (x – 3)² + (y + 4)² + z² = 25 (S ): (x – 1)² + (y + 2)² + (z + 2)² = Phương trình mặt phẳng (P) chứa giao tuyến hai mặt cầu A (P): x – y + z = B (P): x + y + z = C (P): x – y + z + = D (P): x + y + z + = x −1 y + z − Câu 21 Trong khơng gian Oxyz, khoảng cách đường thẳng d : = = trục Ox là: −4 A B C D Câu 22 Trong khơng gian Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x + y + 2z + = Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) tâm O theo giao tuyến đường tròn có bán kính Phương trình mặt cầu (S) là: A (S): x² + y² + z² = 13 B (S): x² + y² + z² = 25 C (S): x² + y² + z² = 16 D (S): x² + y² + z² = 24 Câu 23 Trong khơng gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y – z + = Điểm M nằm (P) cách O đoạn ngắn M có tọa độ là: A (1; 1; 5) B (–1; –1; 1) C (2; 2; 1) D (0; 0; 3) Câu 24 Trong Oxyz, cho điểm A(1; 0; 2), B(1; 1; 3), C(0; 3; 3), D(2; 5; 1) phát biểu: (1) Đường thẳng AB vng góc với đường thẳng CD (2) Các điểm A, B, C, D tạo thành hình bình hành (3) Hình chiếu vng góc C đường thẳng qua hai điểm A, B có tọa độ (1; 2; 4) (4) Các điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện Số phát biểu là: A B C D Câu 25 Trong Oxyz, mặt cầu (S) có tâm thuộc Ox, tiếp xúc với Oy qua điểm A(1; 1; –2) là: A (S): (x – 3)² + y² + z² = B (S): (x + 3)² + y² + z² = C (S): (x – 2)² + y² + z² = D (S): (x + 2)² + y² + z² = Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017     Câu 26 Trong khơng gian Oxyz , cho OM =k − 2i − j To ̣a ̣ điể m M là: A M (1; −2; −3) B M ( −2; −3;1) C M ( −3; −2;1) D M (1; −3; −2 )    Câu 27 Trong khơng gian Oxyz , cho vectơ a va c = (1; −1;0 ) , b = − 2;3; − ( ) ̀ = ( −1;0;4 ) To ̣a ̣     vectơ u =a + 2b − 3c là:     A C u = D = u ( 3; −3;5 ) = u ( 0;5; −14 ) B = u ( 5; −14;8 ) ( −6;5; −14 )    Câu 28 Trong khơng gian Oxyz , cho vectơ a = ( 2;5;0 ) và = b ( 3; −7;0 ) Góc a,b là: ( ) 0 0 A 30 B 60 C 135 D 45 Câu 29 Trong khơng gian Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x − z − = Vectơ nào sau là mơ ̣t vectơ pháp tú n của ( P )  (1; −2; −3)    C n= D.= n4 ( 2;0; −6 ) (1;0; −2 ) (1; −2;0 )  Câu 30 Trong khơng gian Oxyz , cho điể m M (1; −2; −3) và vectơ = n ( 2; −3;2 ) Phương trı̀nh của mặt A n1 = B.= n2  phẳng qua điể m M và có vectơ pháp tuyến n là: A x − y + z − = C x − y − z + = B x − y + z + = D x − y − z − = x −1 Câu 31 Trong khơng gian Oxyz , cho hai đường thẳng d1 : = x − y − z −1 d2 : = = Vị trí tương đối d1 d là: −2 A Chéo B Trùng C Song song y +2 z −5 = −3 D Cắt  x = + 3t  Câu 32 Trong khơng gian Oxyz , cho đường thẳng d :  y= + 3t Vectơ nào sau là mơ ̣t vec tơ chı̉  z= − 6t  phương của d ?     A u1 = (1;2;3) B u2 = ( 3;3;6 ) C = D u4 = (1;1;2 ) u3 (1;1; −2 ) Câu 33 Trong khơng gian Oxyz , cho điể m A (1;2;3) mă ̣t phẳ ng Phương trình tham số đường thẳng qua điểm A  x =−1 + 4t  A  y =−2 + 3t  z =−3 − 7t   x = + 4t  B  y= + 3t  z= − 7t  ( P ) : x + y − 7z − =0 vng góc với mặt phẳng ( P ) là:  x= + t  C  y= + 2t  z= + 3t   x =−1 + 8t  D  y =−2 + 6t   z =−3 − 14t ( ) Câu 34 Trong Oxyz , cho điể m M ( 3;5; −8 ) và mp (α ) : x − y + z − 28 = d M , (α ) = 47 41 45 C D 7 Câu 35 Trong khơng gian Oxyz , cho điểm M (1;1;1) mă ̣t phẳ ng ( P ) : x + y − z + 14 = Toạ độ điểm H là hı̀nh chiế u vng góc của M ( P ) là: A H ( −9; −11; −1) B H ( 3;5; −5 ) C H ( 0; −1;4 ) D H ( −1; −3;7 ) A GV: Phan Đình Lộc B - 18 - Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 Câu 36 Trong khơng gian Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x + y + z − x − y + z − 11 = To ̣a ̣ tâm 2 I và bán kı́nh R của ( S ) là: B I (1;3; −2 ) ; R = A I (1;3; −2 ) ; R = 25 D I ( −1; −3;2 ) ; R = C I (1;3; −2 ) ; R = Câu 37 Trong khơng gian Oxyz , cho hai điểm A ( 2; −1; −2 ) , B ( 2;0;1) Phương trı̀nh mặt cầu tâm A và qua điể m B là: 2 2 2 A ( x − ) + ( y + 1) + ( z + ) = B ( x − ) + ( y + 1) + ( z + ) = 10 C ( x + ) + ( y − 1) + ( z − ) = 2 Câu 38 Trong Oxyz, cho hai mặt phẳng D ( x + ) + ( y − 1) + ( z − ) = 10 2 và ( P ) : x + y + z + =0, ( Q ) : x + y + z + = x = t  đường thẳ ng d :  y = −1 Phương trình của mặt cầu ( S ) có tâm nằm d tiếp xúc với hai mặt  z = −t  phẳng ( P ) và ( Q ) là: 4 2 2 2 A ( x + 3) + ( y + 1) + ( z − 3) = B ( x − 3) + ( y + 1) + ( z + 3) = 9 2 2 2 D ( x − 3) + ( y + 1) + ( z + 3) = C ( x + 3) + ( y + 1) + ( z − 3) = 4 x+2 y−2 z Câu 39 Trong Oxyz , cho đường thẳng d : = = mp ( P ) : x + y − z + = −1 1 Phương trình đường thẳng ∆ nằ m mặt phẳng ( P ) vng góc và cắt đường thẳng d  x =−1 + t  x =−3 + t  x =−3 − t  x =−1 − t     A  y= − t B  y = + t C  y = − 2t D  y= − 2t z= − t  z = −2t  z = − 2t  z = −2t     Câu 40 Trong Oxyz, cho tứ diê ̣n ABCD có các đı̉nh A (1;2;1) , B ( −2;1;3) , C ( 2; −1;1) , D ( 0;3;1) ( ) ( ) Phương trình mặt phẳng ( P ) qua hai điểm A, B cho d C , ( P ) = d D, ( P ) A x + y − z − 15 = hoă ̣c x + z − = B x + y − z − 15 = hoă ̣c x + y − = C x + y − z − 14 = hoă ̣c x − z − = D x + y + z − 15 = hoă ̣c x + z − = Câu 41 Trong khơng gian Oxyz, cho các điểm A(1;0;0) , B (0; b;0) , C (0;0; c ) , b, c dương mặt phẳng ( P ) : y − z + = Phương trình mặt phẳng ( ABC ) vng góc với ( P ) và d ( O, ( ABC ) ) = là: A x + y + z − = C x − y − z + = B x + y + z + = D x − y − z − = Câu 42 Mặt phẳng ( P ) : x − 3x + z = nhận vectơ sau làm vectơ pháp tuyến:    1 1  n (2; −6;1) ( −1;3; −1) A, n = (1;3;1) B, = C n = D n =  ; ;  2 2 Câu 43 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x – z + = Vectơ vectơ pháp tuyến (P) ? GV: Phan Đình Lộc - 19 - Trường THPT Đăk Glong   A, = B, = n (3; −1; 2) n (2; −6;1) Năm học: 2016 – 2017   C n = (−3;0;1) D n = ( 0;3; )  Câu 44 Phương trình mặt phẳng qua A (1; −2; ) nhận n = ( 2;3;5 ) làm VTPT là: 0 A x + y + z + 16 = B x + y + z − 16 = 0 C x + y − z − 16 = D x − y + z − 16 = Câu 45 Trong khơng gian Oxyz, phương trình mặt phẳng (P) qua điểm M(-2;3;1) vng góc với đường thẳng qua hai điểm A(3;1;-2), B(4;-3;1) là: A x − y + z + 11 = B x − y + z − 11 = C x + y + z + 11 = D x − y − z − 11 = 0 0 Câu 46 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1; 0; 0), B(0; –1; 3), C(1; 1; 1) Phương trình mặt phẳng (P) qua điểm C vng góc với AB là: A x + y – 3z + = B x + y – 3z – = C x + y + 3z – = D x – y + 3z – = Câu 47 Cho A(2,-3,-1), B(4,-1,2), phương trình mặt phẳng trung trực AB là: 15 B x − y − z + = C x + y − z = D x + y + z − = A x + y + z + = 0 0 Câu 48 Cho A(1; 3; 2) B(-3; 1; 0) Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB là: A x + y + z − = B x + y + z − = C x + y − z − = D x + y + z − = Câu 49 Cho hai điểm A(1; -4; 4) B(3; 2; 6) Phương trình mp trung trực đoạn AB là: A x – 3y + z + = B x + 3y + z – = C x + 3y – z – = D x – 3y – z + = Câu 50 Phương trình mặt phẳng (α) qua A(2, −1,3) vuông góc với Ox là: B (α) : y + = C (α) : z − = D (α) : 3y + z = A (α) : x − = 0 0 Câu 51 Phương trình mặt phẳng (α) qua A(3,2, −1) vuông góc với Ox là: A (α) : y − = B (α) : x − = C (α) : z + = D 0 ( α) : y + z − = Câu 52 Phương trình mặt phẳng (α) qua A(2, −1,3) vuông góc với Oy: 0 0 A (α) : x − = B (α) : y + = C (α) : z − = D (α) : 3y + z = Câu 53 Phương trình mặt phẳng (α) qua A(3,2, −1) vuông góc với Oy: 0 0 B (α) : x − = C (α) : z + = D (α) : y + z − = A (α) : y − = Câu 54 Phương trình mặt phẳng (α) qua A(2, −1,3) vuông góc với Oz: 0 0 A (α) : x − = B (α) : y + = C (α) : z − = D (α) : 3y + z = Câu 55 Phương trình mặt phẳng (α) qua A(3,2,2) A hình chiếu vuông góc O lên (α) là: A (α) : 3x + 2y + 2z − 35 = B (α) : x + 3y + 2z − 13 = 0 0 C (α) : x + y + z − = D (α) : x + 2y + 3z − 13 = Câu 56 Phương trình mp (α) qua A( −2,3,5) A hình chiếu vuông góc B(1,4,3) lên (α) là: 0 A (α) : x + 2y + 2z − 14 = B (α) : 3x + y − 2z + 13 = C (α) : x + y + z − = D (α) : x + 2y + 3z − 19 = 0 Câu 57 Phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc mặt cầu (S): x² + y² + z² – 2x – 2y – 2z – 22 = điểm M(4; –3; 1) là: A 3x – 4y – 20 = B 3x – 4y – 24 = C 4x – 3y – 25 = D 4x – 3y – 16 = → Câu 58 Cho A(–1; 1; 3), B(2; 1; 0), C(4;–1; 5) Một pháp vectơ n mp(ABC) có tọa độ là: → → → → A n = (2; 7; 2) B n = (–2, –7; 2) C n = (–2; 7; 2) D n = (–2; 7; –2) Câu 59 Mặt phẳng qua điểm A(1;0;0), B(0;-2;0), C(0;0,3) có phương trình là: x y z x y z A x − y + z = B + C D x − y + z = + = + + = 1 −2 −1 −3 GV: Phan Đình Lộc - 20 - Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 Câu 60 Cho A(-1;2;1), B(-4;2;-2), C(-1;-1;-2) Phương trình tổng qt mp(ABC) là: A (ABC): x +y -z =0 B (ABC):x-y +3z =0 C (ABC):2x +y +z -1 =0 D (ABC): 2x +y -2z +2 =0 Câu 61 Mặt phẳng qua ba điểm A(1;0;0), B(0;-2;0), C (0;0;-3) có phương trình là: B x − y − z − = C 3x − y − 5z + = D x + y + 3z = A x − y − 3z = 0 0 Câu 62 Trong khơng gian cho điểm: A(5;1;3), B(1;6;2), C(5;0;4) Phương trình mp(ABC) là: A x+y-z-9=0 B x+y-z+9=0 C x+y+z-9=0 D x+y+z+9=0 Câu 63 Cho ba điểm B(1;0;1), C(-1;1;0), D(2;-1;-2) Phương trình mặt phẳng qua B, C, D là: A −4 x − y + z − = B x − y + z − = C x − y + z + = 0 D x − y + z − =0 Câu 64 Phương trình mặt phẳng (α) qua điểm: O, B( −2, −1,3) , C(4, −2,1) : A (α) : 5x + 14 y + 8z − = B (α) : 5x + 14 y + 8z + = 0 C (α) : 5x + 14 y + 8z = D (α) : 5x + 14 y + 8z + = 0 Câu 65 Cho điểm I(1; 2; 5) Gọi M, N, P hình chiếu điểm I trục Ox, Oy, Oz, pt mp (MNP) là: A x y z + + = B x y z + + = C x y z + + = 1 D x y z + − = 1 Câu 66 Phương trình mặt phẳng (α) qua hình chiếu A(2,3,4) trục tọa độ: A (α) : 6x − y + 3z − 12 = B (α) : 6x − y − 3z − 12 = 0 0 D (α) : 6x + y + 3z − 12 = C (α) : 6x + y − 3z − 12 = Câu 67 Phương trình mặt phẳng (α) qua hình chiếu A(1,3, −2) trục tọa độ: A (α) : 6x − 2y − 3z − = B (α) : 6x + 2y − 3z − = 0 C (α) : 6x − 2y + 3z − = D (α) : 6x + 2y + 3z − = 0 Câu 68 Phương trình mặt phẳng (α) qua G(1,2,3) cắt trục tọa độ A, B, C cho G trọng tâm tam giác ABC là: A (α) : 6x + 3y + 2z − = B (α) : 6x + 3y + 2z + 18 = 0 0 C (α) : 6x + 3y + 2z + = D (α) : 6x + 3y + 2z − 18 = Câu 69 Phương trình mặt phẳng (α) qua G(2,1, −3) cắt trục tọa độ A, B, C cho G trọng tâm tam giác ABC: A (α) : 3x + 6y − 2z − = B (α) : 3x + 6y − 2z − 18 = 0 0 C (α) : 3x + 6y + 2z − = D (α) : 3x + 6y + 2z − 18 = Câu 70 Phương trình mặt phẳng (α) qua G(1,1, −2) cắt trục tọa độ A, B, C cho G trọng tâm tam giác ABC: A (α) : 2x + 2y − z − = B (α) : 2x + 2y + z − = 0 0 D (α) : 2x + 2y − z − = C (α) : 2x + 2y + z − = Câu 71 Cho tứ diện ABCD có A(3; -2; 1), B(-4; 0; 3), C(1; 4; -3), D(2; 3; 5) Phương trình tổng qt mp chứa AC song song BD là: A 12x – 10y – 21z – 35 = B 12x – 10y + 21z – 35 = C 12x + 10y + 21z + 35 = D 12x + 10y – 21z + 35 = Câu 72 Trong khơng gian cho điểm : A(5;1;3), B(1;6;2), C(5;0;4), D(4;0;6) Phương trình mặt phẳng (P) qua AB song song với CD: A (P): 10x +9y -5z +74=0 B (P): 10x +9y -5z -74=0 C (P): 10x +9y +5z +74=0 D (P): 10x +9y +5z -74=0 Câu 73 Phương trình mặt phẳng chứa điểm A(1;0;1) B(-1;2;2) song song với trục Ox là: A x + 2z – = B.y – 2z + = C 2y – z + = D x + y – z = Câu 74 Phương trình tổng qt mp qua hai điểm A(4; -1; 1), B(3; 1; -1) song song trục Ox là: A y + z + = B y – z – = C y + z = D y – z =   Câu 75 PT mặt phẳng (P) qua điểm M(1; 2; –3) có vectơ phương a = (2; 1; 2), b = (3; 2; –1): GV: Phan Đình Lộc - 21 - Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 A –5x + 8y + z – = B –5x – 8y + z – 16 = C 5x – 8y + z – 14 = D 5x + 8y – z – 24 = Câu 76 Phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(3,2, −1) trục Ox: A (α) : 3x + 2y − z − 14 = B (α) : y + 2z = C (α) : x − y − = D (α) : y − 2z − = 0 0 Câu 77 Phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(1,1,3) trục Ox: A (α) : 3y − z = B (α) : 3y + z − = C (α) : x + y − = D (α) : y − 2z + = Câu 78 Phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(3,6, −5) trục Oy: 0 0 B (α) : x + z + = C (α) : x + y − = D (α) : 5x + 3z = A (α) : 3y − z − 23 = Câu 79 Phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(1,3, −2) trục Oy: B (α) : x + z + = C (α) : 2x + z = D (α) : x + 3z + = A (α) : 2x − z − = 0 0 Câu 80 Phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A( −5,2,1) trục Oz: B (α) : y + 2z − = C (α) : x − y + = D (α) : y − 2z = A (α) : 2x + 5y = 0 0 Câu 81 Phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(1,1,3) trục Oz: A (α) : 3y − z = B (α) : x + y − = C (α) : x + z − = D (α) : x − y = 0 0 Câu 82 mp (P) qua A(1; – 1; 4) giao tuyến mp (α): 3x–y – z +1 = (β): x + 2y + z – = là: A 4x + y – = B 2x – 3y – 2z + = C 3x – y – z = D 3x + y + 2x + = Câu 83 Phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M(0,0,0) giao tuyến mặt phẳng (P) : 2x + 5y − 6z + = (Q) : 3y + 2z + = 0: 0 0 A (α) : 6x − 9y − 22z = B (α) : 6x + 9y + 22z = C (α) : 6x − 9y + 22z = D (α) : 6x + 9y − 22z = Câu 84 Phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M(1,2, −3) giao tuyến mặt phẳng (P) : 2x − 3y + z + = (Q) : 3x − 2y + 5z + 17 = 0: A (α) : 5x − 5y + 6z + 12 = B (α) : 2x − 3y + z + = 0 C (α) : 3x − 2y + 5z + 17 = D (α) : 5x − 5y + 6z − 12 = 0 Câu 85 Phương trình mặt phẳng (α) qua giao tuyến mặt phẳng (P) : 2x + 3y − = 0: (Q) : 2y − 3z − = đồng thời vuông góc với mặt phẳng (R) : 2x + y + z − = 0 B (α) : 2x + 17y − 21z − 39 = A (α) : 2y − 3z − = C (α) : 2x − 11y + 21z + 31 = D (α) : 2x + 3y − = 0 Câu 86 Phương trình mặt phẳng (α) qua giao tuyến mặt phẳng (P) : y + 2z − = 0: (Q) : x + y − z + = đồng thời vuông góc với mặt phẳng (R) : 2x + y + z − = A (α) : y + 2z − = B (α) : x + y − z + = 0 0 C (α) : 3x + y − 7z + 17 = D (α) : 2x + 5y + z + = Câu 87 Phương trình mặt phẳng (α) qua giao tuyến mặt phẳng (P) : x + 2y − z − = (Q) : 2x + y + z + = đồng thời vuông góc với mặt phẳng (R) : x − 2y − 3z + = 0: A (α) : x + 2y − z − = B (α) : 2x + y + z + = C (α) : 3x + 3y + = D (α) : x − y + 2z + = 0 0 Câu 88 Cho điểm: S(4;-4;1), A(2;2;2), B(0;4;1), C(8;8;2) D(10;6;3).Thể tích hình chóp S.ABCD: A V= 30(đvdt) B V= 24(đvdt) C V= 18(đvdt) D V= 12(đvdt) Câu 89 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh Chọn hệ trục sau: A gốc tọa độ, trục Ox trùng với tia AB, trục Oy trùng với tia AD, trục Oz trùng với tia AA’ Pt mp (B’CD’) là: A x + z – = B.y – z – = C x + y + z – = D x + y + z – = Câu 90 Cho mặt phẳng (P): 2x +3y +6z -18 =0 điểm A(-2;4;-3) Phương trình mp(Q) chứa điểm A song song với (P) A (Q): 2x +3y +6z +10= B (Q):2x +y +z -3 =0 C (Q):2x -y +2z +2 =0 D (Q):2x -3y +6z +2 =0 Câu 91 Phương trình mặt phẳng (P) qua gốc tọa độ O song song với mp(Q): 5x –3y +2z +10=0: A (P): 5x –3y +2z +2 =0 B (P): 5x –3y +2z +1=0 C (P): 5x -3y +2z =0 D (P): 5x +3y -2z =0 GV: Phan Đình Lộc - 22 - Trường THPT Đăk Glong Câu 92 Phương trình mặt phẳng qua A ( 2;6; −3) song song với ( Oyz): Năm học: 2016 – 2017 A y = B z = −3 C x = D x + z = 12 Câu 93 Cho hai mặt phẳng (Q ): 3x – y + 4z + = (Q ): 3x – y + 4z + = Phương trình mặt phẳng (P) song song cách hai mặt phẳng (Q ) (Q ) là: A (P): 3x – y + 4z + 10 = B (P): 3x – y + 4z + = C (P): 3x – y + 4z – 10 = D (P): 3x – y + 4z – = Câu 94 Cho điểm A(2; 0; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 6), D(2; 4; 6) Phương trình mặt phẳng qua A song song với mặt phẳng (BCD): A 6x – 3y – 2z – 12 = B 6x – 3y – 2z + 12 = C 3x + 2y – 6z + = D 3x – 2y + 6z – = Câu 95 Phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M(2,1,5) song song với mặt phẳng (Oxy): A (α) : z − = B (α) : z + = C (α) : z − = D (α) : z − = 0 0 Câu 96 Phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M(2,1,5) song song với mặt phẳng (Oxz): A (α) : y − = B (α) : y + = C (α) : y − = D (α) : y − = 0 0 Câu 97 Cho A(1;0;-2), B(0;-4;-4), (P): x − y + z + = Ptmp (Q) chứa đường thẳng AB ⊥ (P) là: A 2x – y – z – = B 2x + y – z – = C 2x – z – = D 4x + y –4 z – 12 = Câu 98 Trong khơng gian Oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm A(2;0; −1); B(1; −2;3) vng góc với mặt phẳng (Q): x − y + z + =0 A 2x + 5y + 3z + = C x − y + 3z − =0 D 2x − z − = 0 B x + y + z − =0 Câu 99 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2;4;1),B(–1;1;3) mặt phẳng (P): Phương trình mặt phẳng (Q) qua hai điểm A,B vng góc với mặt phẳng (P) x –3y + z – = A (Q) : y + 3z − 11 = B (Q) : y + 3z − 11 = 0 C (Q) : y + 3z + 11 = D (Q) : y + 3z + 11 = 0 Câu 100 PTTQ mặt phẳng (α) chứa Ox vng góc với mặt phẳng (Q): 3x –4y +5z -12 =0 A (α): x-z =0 B (α): x +y=0 C (α): 5y –4z =0 D (α):5y +4z =0 Câu 101 Phương trình tổng qt mặt phẳng (β) chứa Oy vng góc với mp(R): x+y +z –1 =0 A (β): x +y =0 B (β):y –4z =0 C (β):x –z =0 D (β): x+z =0 Câu 102 Phương trình tổng qt mặt phẳng (γ) chứa Oz vng góc với mặt phẳng (T): x-y-z +1 =0 A (γ): x –z=0 B (γ): x +y=0 C (γ): x +z =0 D (γ): x-y =0 Câu 103 PTTQ (Q) qua B(1;2;3), vng góc với mp(P) : x -y +z -1 =0 song song với Oy A (Q): x-z +2 =0 B (Q): x+z -4=0 C (Q):2x -z +1 =0 D (Q): x +2z -7=0 Câu 104 PTTQ (R) qua C(1;1;-1), vng góc với mp(P): x +2y +3z -1 =0 song song với Oz A ( R): 2x -y -1 =0 B ( R): x-y =0 C ( R):x +y -2=0 D ( R):2x +y -3 =0 Câu 105 Phương trình tổng qt mp(α) chứa Ox vng góc với (Q): 3x –4y +5z -12 =0 là: A (α): x-z =0 B (α): x +y=0 C (α): 5y –4z =0 D (α):5y +4z =0 Câu 106 Phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Oy vng góc mặt phẳng (Q): 2x – z – = là: A x + y – 2z = B x + 2z = C x – 2z = D x + 2z – = Câu 107 Phương trình mp(P) qua giao tuyến Δ hai mp(Q): 2x -y -12z -3=0 (R ): 3x +y -7z-2=0 vng góc với mặt phẳng (π): x+2y+6z -1=0 là: A (P): 4x-3y -2z -1=0 B (P): 4x-3y +2z -1=0 C (P): 4x-3y +2z +1=0 D (P): 4x+3y -2z +1=0 x= 1+ t +1 y −1 z +1  Câu 108 (P) qua A(4; –3; 1) song song với hai đường thẳng (d ): x= có = 2 d :  y = 3t  z= + 2t  pt : A –4x–2y +5z+ 5= B 4x + 2y–5z+5 = C –4x+2y+5z+5 = D 4x+2y+5z+5 = Câu 109 Phương trình mặt phẳng (P) qua gốc tọa độ O vng góc với hai mặt phẳng: (R ): 2x –y +3z –1=0; (π): x +2y +z =0 A (P): 7x –y –5z =0 B (P): 7x –y +5z =0 C (P): 7x +y –5z =0 D (P): 7x +y +5z =0 GV: Phan Đình Lộc - 23 - Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 Câu 110 Cho điểm I(2;6;-3) mặt phẳng (P): x –2 =0 ; (Q):y – = ; (R): z + = Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề sai : A (P) qua I B (Q) // (xOz) C (R) // Oz D (P) ⊥ (Q) Câu 111 Trong khơng gian Oxyz cho hai mặt phẳng () : x  2y  3z   ( ) : 2x  4y  6z   Trong khẳng định sau khẳng định ? A (),( ) trùng B () / /( ) C () cắt ( ) D () cắt vng góc ( ) Câu 112 Cho mp (P): x + 2y – z – = ; (Q): 2x – y + 3z +13 = 0; (R): 3x – 2y + 3z +16 = cắ t ta ̣i điể m A To ̣a ̣ điể m A là: A A(1;2;3) B A(1;-2;3) C A(-1;-2;3) D A(-1;2;-3) Câu 113 Trong Oxyz, cho (P): x − 3y + 2z = Chọn khẳng định (Q): 2x − 2y − 4z+1 = A (P) (Q) cắt khơng vng góc B (P) song song với (Q) C (P) (Q) vng góc D (P) trùng với (Q) Câu 114 Cho mp (P): x – 2y + = (Q): –x + 2y + = Chọn mệnh đề mệnh đề sau: A (P) // (Q) B (P) cắt (Q) C (P) ≡ (Q) D (P) ⊥ (Q) Câu 115 Cho mp (P): 2x + y = Mp ⊥ (P) A x – y + z + = B x– 2y + z – = C 2x – y + z – = D –2x – y = Câu 116 Định giá trị m n để hai mặt phẳng sau song song với nhau: (P): 2x +my +3z –5=0 (Q): nx –6y –6z +2=0 A m=1; n=-2 B m=3; n=4 C m=-3; n=4 D m=3; n=-4 Câu 117 Xác định m để hai mặt phẳng sau vng góc: (P): (2m – 1)x – 3my + 2z – = (Q): mx + (m – 1)y + 4z – = A m = –2 m = B m = –2 m = C m = m = D m = –4 m = Câu 118 Định giá trị m để hai mặt phẳng sau vng góc với nhau: (P): 3x –5y +mz –3=0 (Q): mx +3y +2z+ 5=0 A m=1 B m=2 C m=3 D m=4 Câu 119 Định giá trị m n để hai mặt phẳng sau song song với nhau: (α): 3x -y +mz –9=0 (β): 2x +ny +2z -3=0 A m=3/2; n=1 B m=3; n=2/3 C m=3; n=-2/3 D m=-3; n=2/3 Câu 120 Cho mp (P): 2x + y + mz – = (Q): x + ny + 2z + = (P) // (Q) khi: A m = n = B m = n = C m = n = D m = n = Câu 121 Góc hai mp (P) (Q) qua M(1; –1; –1), với (P) chứa trục Ox, (Q) chứa trục Oz : A 300 B 600 C 900 D 450 Câu 122 Xác định góc (φ) hai mặt phẳng (P): x +2y +2z –3=0 (Q): 16x +12y –15z +10=0 A φ= 30º B φ= 45º C cosφ = 2/15 D φ= 60º Câu 123 Cho hai mp (P): x + 5y – z + = (Q): 2x – y + z + = Gọi cos ϕ góc hai mp (P) (Q) giá trị cos ϕ bằng: A B C D 5 Câu 124 Cho (P): 2x +3y +6z -18 =0 điểm A(-2;4;-3) Tính khoảng cách d mặt phẳng (P) A A d=6 B d=5 C d=3 D.4 Câu 125 Tı́nh khoảng cách từ điể m A(1;2;3) đế n mp(P) : 2x – y + 2z + = A d=5 B d=4 C d=3 D.2 Câu 126 Tı́nh khoảng cách từ điể m M(3;3;6) đế n mp(P) : 2x – y + 2z + = 10 10 3 B C D A 3 Câu 127 Go ̣i A, B, C lầ n lươ ̣t là hı̀nh chiế u của điể m M(2;3;-5) x́ ng mp(Oxy) ,(Oyz) ,(Ozx) Tı́nh khoảng cách từ M đế n mp(ABC) A B C D.Mơ ̣t đáp sớ khác Câu 128 Trong mặt phẳng Oxyz, cho tứ diện ABCD có A(2; 3; 1), B(4; 1; –2), C(1; 3; 2), D(–2; 3; –1) Độ dài đường cao kẻ từ D tứ diện GV: Phan Đình Lộc - 24 - Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 A B C D Câu 129 Cho điể m A(-1;2;1) B(-4;2;-2) C(-1;-1;-2) D(-5;-5;2) Tı́nh khoảng cách từ D đế n mp(ABC) A B C 3 D Câu 130 Khoảng cách mặt phẳng (P) x+2y+2z+11=0 (Q) x+2y+2z+2=0 là: A B C D Câu 132 Khoảng cách hai mặt phẳng : (P): x + y - z + = 0.và (Q) : 2x + 2y - 2z + = là: B C 7/2 D A 3 Câu 133 Cho hai mặt phẳng (P): 2x – 3y + 6z + = (Q): 4x – 6y + 12z + 18 = Tính khoảng cách hai mặt phẳng (P) (Q) A B C D Câu 134 Mặt cầu tâm I(4;2;-2) tiếp xúc với mặt phẳng (P) : 12x - 5z – 19 = có bán kính là: A 39 B C 13 D 39/13 Câu 135 Trong khơng gian với hệ trục tọa độ Oxy, cho mặt cầu ( S ) : x + y + z + x − y − z + m − = Tìm số thực m để  : 2x  y  2z   cắt (S) theo đường tròn có chu vi 8 B −4 C −1 D −3 A −2 Câu 136 Phương trình mặt cầu (S) có tâm I(1; 5; 2) tiếp xúc với mặt phẳng (P): 2x + y + 3z + = là: A (S): (x – 1)² + (y – 5)² + (z – 2)² = 16 B (S): (x – 1)² + (y – 5)² + (z – 2)² = 12 C (S): (x – 1)² + (y – 5)² + (z – 2)² = 14 D (S): (x – 1)² + (y – 5)² + (z – 2)² = 10 2 Câu 137 Cho mặt cầu ( S ) : ( x − 1) + ( y + 3) + ( z − ) = 49 Phương trình sau phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S)? A 6x + y + 3z = B 2x + y + 6z-5 = D x + y + 2z-7 = C 6x + y + 3z-55 = 0 Câu 138 Cho mặt phẳng: (P): 2x -y +2z -3=0 điểm A(1;4;3) Lập phương trình mặt phẳng (π) song song với mp(P) cách điểm A cho đoạn A (π): 2x -y +2z -3 =0 B (π): 2x -y +2z +11=0 C (π): 2x -y +2z -19=0 D B, C Câu 139 Cho mặt phẳng (P): 2x –y +2z –3 =0 Lập phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) biết (Q) cách điểm A(1;2;3) khoảng A (Q): 2x –y +2z +9=0 B (Q): 2x –y +2z + 15 =0 C (Q): 2x –y +2z – 21=0 D A, C Câu 140 Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với (Q): x + 2y – 2z + = cách điểm A(2; –1; 4) đoạn A x + 2y – 2z + 20 = x + 2y – 2z – = B x + 2y – 2z + 12 = x + 2y – 2z – = C x + 2y – 2z + 20 = x + 2y – 2z – = D x + 2y – 2z + 12 = x + 2y – 2z + = Câu 141 Cho mặt phẳng: (P): 2x -y +2z -3=0 Lập phương trình mặt phẳng (Q) song song với mp(P) cách (P) đoạn A (Q): 2x -y +2z +24=0 B (Q): 2x -y +2z -30=0 C (Q): 2x -y +2z -18=0 D Cả Avà B Câu 142 Viết phương trình mặt phẳng (α) qua M(2,1, 4) cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho OA = OB = OC B (α) : x + 2y + z − = A (α) : x + y + z − = 0 0 C (α) : x + 2y + 2z − 12 = D (α) : x + 2y + 3z − 16 = Câu 143 Viết phương trình mặt phẳng (α) qua M(2,1, 4) cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho tam giác ABC A (α) : x + y + z − = B (α) : x + 2y + z − = 0 C (α) : x + 2y + 2z − 12 = D (α) : x + 2y + 3z − 16 = 0 Câu 144 Viết phương trình mặt phẳng (α) qua M(−1,2, 4) cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho tam giác ABC A (α) : x + y + z − = B (α) : x + 2y + z − = 0 C (α) : x + 2y + 2z − 12 = D (α) : x + 2y + 3z − 16 = 0 GV: Phan Đình Lộc - 25 - Trường THPT Đăk Glong Năm học: 2016 – 2017 Câu 145 Cho P(1;1;1), Q(0;1;2), (α ) : x − y + z + = Tọa độ điểm M có tung độ 1, nằm (α ) thỏa mãn MP = MQ có hồnh độ là: A B −1 C D Câu 146 Điểm H mp (Oyz), cách điểm A(3; −1; 2), B(1; 2; −1), C (−1;1; −3) Khi H có tọa độ là: A H (0;− 31 ;− ) 18 18 B H (0; 17 ;− ) 9 C H (0;− 17 ;− ) 21 21 D H (0;− 29 ;− ) 18 18 Câu 147 Điểm K mp (Oxz), cách điểm A(1; 0; 2), B(−2;1;1), C (1; −3; −2) Khi K có tọa độ là: ;0;− ) 15 A K ( B K ( ;0;− ) 24 C K (− 21 ;0;− ) D K ( −3 ;0;− ) 14 14 Câu 148 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 1; 0), B(3; 0; 5), C(2; 2; 1) Gọi M điểm chạy mặt phẳng Oyz P = MA² + MB² + MC² đạt giá trị nhỏ M có tọa độ là: A (0; 2; 1) B (0; 1; 3) C (0; 2; 3) D (0; 1; 2) Câu 149 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 2; 0), B(0; 1; 5), C(2; 0; 1) Gọi M điểm chạy mặt phẳng Oyz Giá trị nhỏ P = MA² + MB² + MC² là: A 23 B 25 C 27 D 21 Câu 150 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1; 1; 2) Tìm điểm N thuộc mặt phẳng Oxy cho độ dài đoạn thẳng MN ngắn A (1; 1; 0) B (1; 2; 2) C (2; 1; 0) D (2; 2; 0) Câu 151 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz,  cho các điểm A(1; 2; 3), B(3; 2; 1) Gọi M điểm thuộc mặt phẳng Oxy Tìm tọa độ M để P = | MA + MB | đạt giá trị nhỏ A (1; 2; 1) B (1; 1; 0) C (2; 1; 0) D (2; 2; 0) Câu 152 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 0; 1), B(0; –2; 3) mặt phẳng (P): 2x – y – z + = Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) cho MA = MB = A (3; –2; 3) B (2; 0; 4) C (–1; 0; 2) D (0; 1; 3) Câu 153 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(–1; 2; 3), B(1; 0; –5) mặt phẳng (P): 2x + y – 3z – = Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) cho điểm A, B, M thẳng hàng A (0; 1; 2) B, (–2; 1; –3) C (0; 1; –1) D (3; 1; 1) Câu 154 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0; 1; 2), B(2; –2; 1), C(–2; 0; 1) Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (α): 2x + 2y + z – = cho MA = MB = MC A (2; 1; 3) B (–2; 5; 7) C (2; 3; –7) D (1; 2; 5) Câu 155 Tìm giá trị tung độ điểm M thuộc Oy cho M cách mặt phẳng ( P) : x − y − = z + 0,(Q) : x + y −= 6z − 22 11 A m = B m = −2 C m = D m = 10 GV: Phan Đình Lộc - 26 - ... – 2z + 20 = x + 2y – 2z – = B x + 2y – 2z + 12 = x + 2y – 2z – = C x + 2y – 2z + 20 = x + 2y – 2z – = D x + 2y – 2z + 12 = x + 2y – 2z + = Câu 141 Cho mặt phẳng: (P): 2x -y +2z -3=0 Lập phương... 9 /2 C D Câu 23 Ngun hàm F(x) hàm số f(x) = x.sin2x là: A F(x) = (2x sin 2x – cos 2x)/4 + C C F(x) = (2x cos 2x – sin 2x)/4 + C B F(x) = (2x sin 2x + cos 2x)/4 + C D F(x) = (sin 2x – 2x cos 2x)/4... AC song song BD là: A 12x – 10y – 21 z – 35 = B 12x – 10y + 21 z – 35 = C 12x + 10y + 21 z + 35 = D 12x + 10y – 21 z + 35 = Câu 72 Trong khơng gian cho điểm : A(5;1;3), B(1;6 ;2) , C(5;0;4), D(4;0;6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn toán 12 , Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn toán 12 , Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn toán 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay