DE THI THU

5 162 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:37

Đề THI THử THPTQG môn TOáN năm 2017 Thời gian làm : 90 phút Sao viet education group Trung tâm thầy Hạnh ( gm 05 trang) H & tờn thớ sinh: S bỏo danh: Cõu Cho hm s y = f ( x) cú o hm trờn khong (a ; b) Mnh no sau õy sai? A Nu f ( x) ng bin trờn khong (a ; b) thỡ f '( x ) 0, x (a ; b) B Nu f '( x ) 0, x (a ; b) thỡ hm s f ( x) ng bin trờn khong (a ; b) C Nu f ( x) khụng i trờn khong (a ; b) thỡ f '( x ) = 0, x ( a ; b) D Nu f '( x ) = 0, x ( a ; b) thỡ f ( x) khụng i trờn khong (a ; b) Cõu Hi hm s y = x + x + nghch bin trờn khong no cỏc khong sau õy? A (3 ; 2) B (2 ; 1) C (0 ; 1) D (1 ; 2) Cõu Cho hm s y = f ( x ) = ax + bx + cx + d cú th nh hỡnh v bờn Mnh no sau õy yỳng ? A a > 0, b > 0, c < 0, d < B a < 0, b > 0, c < 0, d > C a > 0, b < 0, c > 0, d > D a < 0, b < 0, c > 0, d < Cõu Tỡm giỏ tr cc i yC ca hm s y = x2 x2 O1 B yC = C yC = D yC = Cõu Tỡm m th hm s y = x + x + ( m 1) x + cú hai im cc tr u nm bờn trỏi trc tung A < m < B m > C m < D m < 2x Cõu ng thng no di õy l ng tim cn ngang ca th hm s y = ? x A x = B y = C x = D y = A yC = Cõu Hi th hm s y = A x +1 cú bao nhiờu ng tim cn ng ? x | x | +3 B C D Cõu Tỡm giỏ tr ln nht M ca hm s y = x + x A M = B M = C M = Cõu Tỡm m phng trỡnh x x + m = cú ỳng nghim thc A (;3) B (;3) {4} C (3; +) D M = 2 D { 4} (3; +) Cõu 10 Hi hai th (C ) : y = x x + v (C ') : y = 3x x cú bao nhiờu giao im ? A B C D Cõu 11 Mt hóng dc phm cn mt s l ng thuc dng hỡnh tr vi dung tớch 16 cm3 Tớnh bỏn kớnh ỏy R ca l ớt tn nguyờn liu sn xut l nht A R = cm B R = 1, cm C R = cm D R = 16 cm 11 Cõu 12 Vit biu thc A = a a a : a (a > 0) di dng ly tha ca s m hu t 0976 66 33 99 0913 04 06 89 018 Trang 1/5-Mó x 21 A A = a 44 23 23 B A = a 12 C A = a 24 D A = a 24 Cõu 13 Phng trỡnh 2log x + log ( 10 x ) = log 9.log cú hai nghim Tớch ca hai nghim ú bng A 10 B C Cõu 14 Cho a l s thc dng Mnh no sau õy ỳng ? D a2 a2 a2 a2 = log a B log = log a + C log = log a D log = log a + A log 2 3 3 Cõu 15 Cho s thc x ln hn v ba s dng a, b, c khỏc tha log a x > log b x > > log c x Mnh no sau õy ỳng ? A c > a > b B b > a > c C c > b > a D a > b > c C D = ( ;3] D D = [ 3; + ) Cõu 16 Tỡm xỏc nh D ca hm s y = x 25 A D = ( ;3) B D = ( 3; + ) Cõu 17 Vit phng trỡnh tip tuyn ca th (C ) : y = x + x ln x ti im M (1; 2) A y = x B y = 3x C y = x D y = x Cõu 18 Cho hỡnh tr cú hai ỏy l hai hỡnh trũn tõm O v tõm O ' Bỏn kớnh ỏy bng chiu cao v bng a Trờn ng trũn tõm O ly im A v trờn ng trũn tõm O ' ly im B cho AB = 2a Tớnh th tớch t din OOAB Kt qu l A a 3 B a 3 24 C a 3 12 D a 12 Cõu 19 Tỡm nghim S ca bt phng trỡnh log ( x + 1) > A S = ( 1;1) B S = ( 1; + ) C S = ( ;1) D S = ; + ữ Cõu 20 Cho phng trỡnh (m + 1) log x + log x + (m 2) = Tỡm hp tt c cỏc giỏ tr ca tham s thc m phng trỡnh ó cho cú hai nghim thc x1 , x2 tha < x1 < < x2 A ( 2; + ) B ( 1; ) C ( ; 1) D ( ; 1) ( 2; + ) Cõu 21 Mt k s c nhn lng im l 8.000.000 ng/thỏng C sau hai nm lng mi thỏng ca k s ú c tng thờm 10% so vi mc lng hin ti Tớnh tng s tin T (ng) k s ú nhn c sau nm lm vic A 633.600.000 B 635.520.000 C 696.960.000 D 766.656.000 Cõu 22 Tp hp tt c cỏc giỏ tr thc ca m th hm s y = ( x + 1) ( 2x mx + 1) ct trc honh ti ba im phõn bit l: ( C m ( ) ( 2) A m ; 2 2; + Cõu 23 Bit xe A a.b = 2; 2x ( ) ( D m ( ; 2 B a.b = f ( x)dx = v C a.b = [ f ( x) g ( x)] dx = Tớnh 1 D a.b = I = g ( x )dx 0976 66 33 99 0913 04 06 89 018 ) 2; + ) \ { 3} B m ; 2 2; + \ { 3} dx = axe x + be x + C (a, b Ô ) Tớnh tớch a.b Cõu 24 Cho ) Trang 2/5-Mó A I = 14 Cõu 25 Bit C I = B I = 14 x sin x D I = dx = m + n ln (m, n Ă ) , hóy tớnh giỏ tr ca biu thc P = 2m + n B P = 0, 75 A P = C P = 0, 25 D P = sin xdx Nu t t = cos2 x thỡ mnh no sau õy ỳng ? cos x + sin x Cõu 26 Cho tớch phõn I = dt t2 +1 A I = dt t +1 B I = C I = dt t + Cõu 27 Gi S l din tớch hỡnh phng gii hn bi th (C ) : y = 2dt t2 +1 D I = 2x , tim cn ngang ca (C ) , trc tung x +1 v ng thng x = a ( a > 0) Tỡm a S = ln 2017 2017 A a = 2017 B a = C a = 2016 D a = 2017 Cõu 28 Gi ( H ) l hỡnh phng gii hn bi parabol ( P ) : y = x x v trc honh Tớnh th tớch V ca trũn xoay to thnh quay hỡnh ( H ) xung quanh trc honh 16 16 A V = B V = C V = 15 15 Cõu 29 Cho s phc z = + 2i Tỡm phn o ca s phc w = z z D V = 20 A B C D Cõu 30 Cho s phc z thoa (2 i) z = i im no sau õy l im biu din s phc z trờn mt phng ta ? A M (1;3) B N (3; 1) C P (3;1) D Q(3;1) Cõu 31 Tớnh mụun ca s phc z = (1 + 2i )(2 i ) A z = B z = Cõu 32 Cho s phc z = a + bi ( a, b Ă C z = ) D z = 10 thoa z + (1 i ) z = 2i Tớnh tớch a.b A a.b = B a.b = C a.b = D a.b = Cõu 33 Bit z1 = i l mt nghim phc ca phng trỡnh z + bz + c = (b, c Ă ) , gi nghim cũn li l z2 Tỡm s phc w = bz1 + cz2 A w = 18 i B w = 18 + i C w = 9i D w = + 9i Cõu 34 Cho s phc z = x + yi ( x, y R ) tha z + 8i = v cú mụun nh nht Tớnh x + y A x + y = B x + y = C x + y = D x + y = Cõu 35 Hỡnh chúp t giỏc u cú bao nhiờu mt phng i xng ? A B C D Cõu 36 Cho hỡnh lp phng ABCD A ' B ' C ' D ' cú cnh bng Gi G l trng tõm tam giỏc A ' BD Tớnh th tớch V ca t din GABC A V = 12 B V = 18 C V = 24 D V = 36 Cõu 37 Cho chúp S ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng cnh a , tam giỏc SAC vuụng ti S v nm mt phng vuụng gúc vi ỏy, cnh bờn SA to vi ỏy gúc 600 Tớnh th tớch V ca chúp S ABCD 0976 66 33 99 0913 04 06 89 018 Trang 3/5-Mó a3 a3 a3 a3 B V = C V = D V = 12 12 12 Cõu 38 Cho hỡnh chúp S ABC cú ỏy l tam giỏc u cnh a , SA ( ABC ) , th tớch chúp S ABC bng A V = a3 Tớnh khong cỏch d t A n mt phng ( SBC ) 24 3a a a C d = D d = Cõu 39 Mt hỡnh tr cú bỏn kớnh ỏy r = a , chiu cao h = a Tớnh din tớch xung quanh S xq ca hỡnh tr A d = 3a B d = a 2 C S xq = a D S xq = a 3 Cõu 40 Mt nún cú din tớch ton phn bng 10 v din tớch xung quanh bng Tớnh th tớch V ca nún ú A S xq = a B S xq = C V = 12 D V = Cõu 41 Mt hỡnh lp phng cnh bng a ni tip cu ( S1 ) v ngoi tip cu ( S ) , gi V1 v V2 A V = B V = ln lt l th tớch ca cỏc ( S1 ) v ( S ) Tớnh t s k = A k = B k = V1 V2 C k = 2 D k = 3 2 3 Cõu 42 Mt cỏi thung ng nc c to thnh t vic ct mt xung quanh ca mt hỡnh nún bi mt mt phng vuụng gúc vi trc ca hỡnh nún Ming thung l ng trũn cú bỏn kớnh bng hai ln bỏn kớnh mt ỏy ca thung Bờn thung cú mt cỏi phu dng hỡnh nún cú ỏy l ỏy ca thung, cú nh l tõm ca ming thung v cú chiu cao bng 20 cm (xem hỡnh minh ha) Bit rng 4.000 cm3 nc vo thung thỡ y thung (nc khụng chy c vo bờn phu), tớnh bỏn kớnh ỏy r ca phu (giỏ tr gn ỳng ca r lm trũn n hng phn trm) A r = 9, 77 cm B r = 7,98 cm C r = 5, 64 cm D r = 5, 22 cm uu r ur ur ur uu r r r Cõu 43 Trong khụng gian vi h ta (O; i , j , k ) , cho hai vect a = ( 1; 2;3) v b = 2i 4k Tớnh ta uu r uu r uu r vect u = a b uu r uu r uu r uu r A u = ( 1; 2;7 ) B u = ( 1;6;3) C u = ( 1; 2; 1) D u = ( 1; 2;3) Cõu 44 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho mt phng ( P ) : x y + z = Vect no di õy l vect phỏp tuyn ca mt phng ( P ) ? ur uu r A n1 = (2;3;1) B n2 = (2; 3; 1) uu r C n3 = (4;6; 2) uu r D n4 = (2;3;1) Cõu 45 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho im A ( 2; 6; ) Phng trỡnh no sau õy l phng trỡnh mt cu ng kớnh OA ? A ( x 1) + ( y + 3) + ( z ) = 14 B ( x ) + ( y + ) + ( z ) = 56 C ( x + 1) + ( y 3) + ( z + ) = 14 D ( x + ) + ( y ) + ( z + ) = 56 2 2 2 2 0976 66 33 99 0913 04 06 89 018 2 2 Trang 4/5-Mó Cõu 46 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho im M ( 2; 1;3) Phng trỡnh no sau õy l phng trỡnh mt phng cha trc Oy v qua im M A y + = B x + z = C x + y = D x z = Cõu 47 Trong khụng gian Oxyz , cho hai im A(1;1;1), B (2;0;1) v mt phng ( P ) : x + y + z + = Vit phng trỡnh chớnh tc ca ng thng d i qua A , song song vi mt phng ( P ) cho khong cỏch t B n d ln nht x y z x y z+2 = = A d : B d : = = 2 2 x2 y2 z x y z = = = = D d : 1 1 x y z x y z = = = = Cõu 48 Trong khụng gian Oxyz , cho hai ng thng d1 : v d : Xột v 1 1 C d : trớ tng i ca d1 v d A d1 v d trung B d1 v d song song C d1 v d ct D d1 v d chộo Cõu 49 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho mt phng ( P ) : x y + z = Vit phng trỡnh mt phng (Q) song song vi mt phng ( P ) , cỏch ( P ) mt khong bng v ct trc Ox ti im cú honh dng A (Q ) : x y + z + = C (Q) : x y + z 19 = B (Q) : x y + z 14 = D (Q) : x y + z = Cõu 50 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho mt cu ( S ) : ( x ) + ( y 3) + ( z ) = v tam giỏc 2 ABC vi A(5;0;0), B(0;3;0), C (4;5;0) Tỡm ta im M thuc cu ( S ) cho t diờn MABC cú th tớch ln nht A M ( 0;0;3) B M ( 2;3; ) C M ( 2;3;8 ) 0976 66 33 99 0913 04 06 89 018 D M ( 0;0; 3) Trang 5/5-Mó ... Câu 42 Một thu ng đựng nước tạo thành từ việc cắt mặt xung quanh hình nón mặt phẳng vuông góc với trục hình nón Miệng thu ng đường tròn có bán kính hai lần bán kính mặt đáy thu ng Bên thu ng có... thu ng có phễu dạng hình nón có đáy đáy thu ng, có đỉnh tâm miệng thu ng có chiều cao 20 cm (xem hình minh họa) Biết đổ 4.000 cm3 nước vào thu ng đầy thu ng (nước không chảy vào bên phễu), tính... − ) + ( y − 3) + ( z − ) = tam giác 2 ABC với A(5;0;0), B(0;3;0), C (4;5;0) Tìm tọa độ điểm M thu c cầu ( S ) cho khối tứ diên MABC tích lớn A M ( 0;0;3) B M ( 2;3; ) C M ( 2;3;8 ) 0976 66 33
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU , DE THI THU , DE THI THU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay