DE THI THU THPT QG (THPT VINH XUONG)

6 142 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:37

Trường THPT VĨNH XƯƠNG ĐỀ THI THỬ TN THPT QG MÔN TOÁN - KHỐI 12 Họ tên: Năm học: 2016 - 2017 Lớp: Thời gian: 90 phút Câu Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hai hàm số y = x − x − y = x − A S = B Câu Cho tích phân I =ò P= 1 S= S = C dx = a + b ln 2x - B S= D Tính giá trị P = a - b P = C P =- P = A D Câu Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu có đường kính AB, biết A(1; −3; −1) B( −1;1;5) 2 A x + (y+ 1) + ( z − 2) = 14 2 B ( x + 1) + (y− 2) + z = 14 2 C x + (y− 1) + ( z + 2) = 14 2 D ( x + 1) + y + ( z − 2) = 14 Câu Tìm m để phương trình x − x + m = có nghiệm thực phân biệt −2 < m; m > −2 ≤ m ≤ −2 < m < A B C D −1 < m < x + y −1 z = = −2 Phương trình Câu Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình sau phương trình tham số đường thẳng d ?  x = −2 + 3t   y = −1 − 2t  z = 4t A  ( t ∈ R )  x = + 3t   y = −1 − 2t  z = 4t B  ( t ∈ R ) C  x = −2 + 3t   y = − 2t  z = 4t  ( t ∈ R )  x = + 3t   y = − 2t  z = 4t D  ( t ∈ R ) log ( − x − x − m + 10) = có Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho phương trình hai nghiệm thực phân biệt trái dấu A m < B m > Câu Tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số A y = −1 B x = −1 C m < y= D m > x −1 x +1 ? C x = D y = Câu .Cho đồ thị sau Hỏi hàm số sau có đồ thị hình trên? A y = x + x + B y = − x3 − x + C y = x − x + D y = − x3 + x + Câu Cho số phức w = z (1 + i ) + (2 − i ) số ảo Biết điểm mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z đường thẳng Δ Tính khoảng cách h từ điểm I(2;-1) đến đường thẳng Δ h= A h= h= B D C h = Câu 10 Cho tích phân I = ò x x - 3dx A u = x - Khẳng định sau khẳng định 32 I= u B I = ò udu C Câu 11 Tìm hai nhánh đồ thị hàm số nhỏ A M ( −3; ) M C ( y= ) ( D I = ò udu x+3 x + hai điểm M N cho độ dài đoạn thẳng MN N ( 0;3) − 1;1 + 32 I= u ) B N − − 1;1 − M ( 0;3) M D ( 2; ) N ( −3;0 ) ( ) N − 2; − Câu 12 Cho F ( x) nguyên hàm hàm số f ( x) liên tục đoàn [2;4] thỏa điều kiện F (2) =- 2, F (4) = ò x.F ( x) d x = Tính tích phân I = 18 I = ò x f ( x ) d x I = 12 I = 36 I = 24 A B C D Câu 13 Trong không gian Oxyz, cho A(2;0; 0) , B(0; −3; 0) C (0;0;1) Viết phương trình mặt phẳng (ABC) A 3x − y + z − = C −3 x + y + z − = x y z + + +1 = B −3 x y z + + =0 D −3 Câu 14 Trong không gian Oxyz cho điểm A(3; −2; −4) mặt phẳng (P): x − y − z − 14 = Tìm tọa độ / điểm A điểm đối xứng A, qua mặt phẳng (P) / A A (0;0; −1) / B A (1;0; −1) Câu 15 Tìm số phức liên hợp số phức z = − i 5 / C A (−1;1; 0) z= / D A (−1;0;1) 1- 3i - 4i z = − − i 5 z = + i 5 z = − + i 5 A B C ln( x + ) + ln( x + ) = ln( x + ) Câu 16 Giải phương trình D A x = 1; x = -4 B x = -4 C x = D Phương trình vô nghiệm Câu 17 Cho khối trụ có khoảng cách hai đáy 10 diện tích xung quanh hình trụ 80p Tính thể tích khối trụ 160p 640p 160 p 640p 3 A B C D Câu 18 Tìm số phức z thỏa mãn ( z − 1)( z + 2i) số thực môđun số phức z nhỏ z= − i 5 z= + i 5 z= + i 5 z = 1+ i A B C D Câu 19 .Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông B, SA⊥(ABC), AB = 4a, BC = 3a, góc tạo SC mặt đáy 300 Thể tích khối chóp S.ABC 10a 3 A B 16a Câu 20 Tìm tập xác định hàm số 20a 3 C y = log3( x +2 x) D 8a B D = (-∞;-2)∪ (0;+∞) A D = [-2;0] C D = (-2;0) D D = (-∞;-2]∪ [0;+∞) Câu 21 Ông A mong muốn sở hữu khoản tiền 20.000.000đ vào ngày 2/3/2012 tài khoản lãi suất năm 6,05% Hỏi ông A cần đầu tư tiền tài khoản vào ngày 2/3/2007 để đạt mục tiêu đề ra? A 14909965,26(đ) B 14909955,25(đ) C 14909965,25(đ) D 14909955,26(đ) Câu 22 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z - z - = tập số phức 2 P = z1 + z2 Tính tổng P = 13 A B P = C P= + P = 10 D 1   ,3 y = x − x − Câu 23 Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số đoạn max y = − A 1   ;3 2  37 ;min y = −8  1;3 2  max y = −4;min y = − B 1   ;3 2  1   ;3 2  37 max y = − C 1   ;3 2  37 ;min y = −4  1;3 max y = −4;min y = −8 2  D 1   ;3 2  1   ;3 2  Câu 24 Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos 3x ∫ f ( x)dx = − sin 3x + C B A C ∫ ∫ f ( x)dx = sin 3x + C f ( x)dx = sin x + C D 2017 I= Câu 25 Cho tích phân A ∫ f ( x)dx = −3sin 3x + C òe x cos xdx =- m =- m = + m.e2017 Tìm giá trị m C m −1 C m ≠ −1 D m < −1 Câu 42 Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A ( 3; −1;1) , B ( 1;0; ) , C ( 4; −2;0 ) , D( −2;3; m) Tìm tất giá trị tham số m để thể tích khối tứ diện ABCD A m = −13 m = C m = 13 m = B m = −13 m = −3 D m = 13 m = −3 x x Câu 43 Tìm tất giá trị m để bất phương trình - 2.3 + - m > nghiệm với x A m < B < m < C m < D m = 2 Câu 44 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x + y + z + x − y + z − 10 = Xác định tọa độ tâm I bán kính R (S) ? A I (−2;1; −1) R = B I (−2;1;1) R = C I (2; −1;1) R = D I (2;1; −1) R = 2 Câu 45 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x + y + z − x − y − z − = mặt phẳng ( α ): x + y + z − = Viết phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng (α ) tiếp xúc với (S) A x + y + z + + = , x + y + z − + = B x + y + z + − = , x + y + z − − = C x + y + z + − = , x + y + z − − = Câu 46 Hàm số cực trị ? D x + y + z + + = , x + y + z − + = A y = x + x B y = x − C y = x − x D y = x + x Câu 47 Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vuông cạnh a tâm O , góc tạo mặt bên mặt đáy 600 d(O,(SCD)) : 2 4a A 3 a 30 C 10 a B a 30 D Câu 48 Cho mặt cầu ( S1 ) bán kính R1 mặt cầu ( S ) bán kính R2 = R1 Tính tỉ số diện tích mặt cầu ( S2 ) ( S1 ) A C B D v(t ) = t − 2(m / s ) thời Câu 49 Một ô tô chuyển động nhanh dần vận tốc biến đổi theo quy luật điểm t Hỏi sau 0,5 phút ô tô di chuyển quãng đường S mét? S= 49 (m) 16 S= A C B Câu 50 A 667 (m) S = 153(m) D S = 169( m) Tìm toạ độ điểm I giao điểm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang đồ thị hàm số  5 I  − ; − ÷  2 3  I  ;0 ÷ B   2  I 1; − ÷ 3 C  D f ( x) = − 5x 2x +1 I ( 0;3) -Hết Đề B C A D B D A D A B D A C C C C D D B B B D A B C C D B D A C C A D A B A D C C C D A B B C A C B A
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU THPT QG (THPT VINH XUONG) , DE THI THU THPT QG (THPT VINH XUONG) , DE THI THU THPT QG (THPT VINH XUONG)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay