de thi thu so 1

5 125 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:37

ĐỀ THI THỬTHI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN ( đề số ) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ln x Câu Giá trị lớn hàm số f ( x ) = đoạn [ 1;3] là: x ln A B e C D 24, e Câu Một vật rơi tự với phương trình chuyển động S = gt , g = 9,8m / s t tính giây (s) Vận tốc vật thời điểm t = 5s bằng: A 49m / s B 25m / s C 10m / s D 18m / s 2x −1 Câu Hàm số y = luôn: x −1 A Đồng biến ¡ B Nghịch biến ¡ C Đồng biến khoảng xác định D Nghịch biến khoảng xác định Câu Đâu hàm số đồng biến đoạn [ 2;5] ? A y = x B y = x ( x + 1) ( x + ) C y = x ( x + 1) ( x + ) ( x + 3) ( x + ) D Cả A, B C Câu Hàm số y = ( m − 3) x − 2mx + cực trị khi: m = A m = B  C m = m = Câu Tìm tất giá trị tham số thực m để hàm số f ( x ) = [ 10; 28] D m ≠ x − mx + đồng biến đoạn x2 + x + A m ≥ −1 B m > −1 C m ≤ −1 Câu Giá trị cực đại hàm số y = x + x − x − là: D m < −1 −3 − −3 + 32 32 B C D − 3 9 Câu Hàm số sau thỏa mãn tính chất: ∀a, b ∈ ¡ \ { 0} , a > b f ( a ) > f ( b ) ? A f ( x ) = x + x + x B f ( x ) = − x C f ( x ) = D f ( x ) = x x A Câu Cho hàm số y = f ( x ) = x + ax + bx + c Mệnh đề sau sai ? f ( x) = +∞ A Đồ thị hàm số cắt trục hoành B xlim →+∞ C Đồ thị hàm số có tâm đối xứng D Hàm số có cực trị x Câu 10 Hàm số y = − ( m + 1) x + ( 2m + 1) x + m đạt cực tiểu x = A m = B m = C A B D A B sai 2 Câu 11 Giả sử hàm số ( C ) : y = x − 3mx + ( m − 1) x − m (m tham số) có điểm cực đại chạy đường thẳng cố định Phương trình đường thẳng cố định A x − y + = B x + y + = C x + y − = D −3x + y + = Câu 12 Gọi Q giá trị lớn K giá trị nhỏ hàm số y = 24Q + 27 K − 1997 là: 3923 3925 A − B − 2 x2 + đoạn [ 1; 2] Khi giá x +1 trị biểu thức C − 3927 D − 3929 Câu 13 Hàm số sau có đồ thị hình vẽ: A y = x − x + B y = x + x − C y = x − x + D y = x3 − x +1 Câu 14 Nghiệm phương trình log x − log 3 x − = là: A x = 3, x = B x = 9, x = 27 C x = 27, x = 81 D x = 81, x = Câu 15 Cho log x = 4, log x y = 4, log y z = Giá trị biểu thức x + y + z là: A 65808 B 65880 C 65088 D 65080 m n  + 13  1+  <  Câu 16 Cho  ÷ ÷ ÷ ÷ , đó:     A m > n B m < n ( Câu 17 Số nghiệm phương trình lg ( x ( − x ) ) C m = n ) D m ≥ n ( + ( lg x ) lg x ( − x ) A B C 2 x−m x Câu 18 Nghiệm phương trình 36 = (với m tham số) là: m 2m 3m A x = B x = C x = 7 Câu 19 Tính đạo hàm hàm số y = log + x ( A y ' = ( ) D y ' = ) D x = ( ( 4m ) ) x + x ln ex Mệnh đề đúng? x2 + B Hàm số nghịch biến ( −∞;1) D Cả ba phương án sai A Hàm số nghịch biến ¡ C Hàm số đồng biến ¡ Câu 21 Cho x = D vô số nghiệm ln B y ' = x + x C y ' = + x ln Câu 20 Cho hàm số y = ) = là: ) x + x ln ( 2 , giá trị x là: 1 B C D Cả A, B C sai 6! 5! 4! Câu 22 Giả sử sau năm diện tích rừng nước ta giảm x phần trăm diện tích có Hỏi sau năm diện tích rừng nước ta phần diện tích nay? 4 4x x    x  A  − B C 60% D − −  ÷ ÷ 100  100   100  A Câu 23 Giá trị tích phân 3π π ∫ sin 2x dx là: A -2 B C D -1 y = x , y = 0, x = 0, x = Câu 24 Cho hình phẳng A giới hạn đường Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay hình A quanh trục hoành là: 32 35 23 25 π π π π A B C D 5 Câu 25 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = ln 3x x ln x dx = ln 3x + C x ln x dx = ln 3x + C C ∫ x A ln x dx = ln x + C x ln x dx = ln 3x + C D ∫ x ∫ B ∫ Câu 26 Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm, liên tục khoảng ( a; b ) thỏa mãn f ( a ) = f ( b ) Kết sau đúng? b A ∫ f '( x) e f ( x) b dx > B a ∫ f '( x) e f ( x) b dx ≠ a C ∫ f '( x) e f ( x) b dx = D a ∫ f '( x) e f ( x) dx < a Câu 27 Chọn phát biểu đúng: ∫ C ∫ A 2 sin ( cos x ) dx = ∫ cos ( sin x ) dx B sin ( cos x ) dx = ∫ ( cos x ) ( sin x ) dx ∫ ( sin x ) ( cos x ) dx = ∫ cos ( sin x ) dx D Cả A, B C sai Câu 28 Thể tích khối tròn xoay cho hình phẳng giới hạn Parabol ( P ) : y = x đường thẳng ( d ) : y = x quay xung quanh trục Ox tính công thức đây? 2 0 B V = π ( x − x ) dx ∫ A V = π x dx − 4π x dx ∫ ∫ C V = π ( x − x ) dx ∫ 2 0 D V = π x dx + 4π x dx ∫ ∫ Câu 29 Biết số phức z thỏa mãn: ω = ( z + − i )( z + + 3i ) số thực Tìm số phức z để z đạt giá trị nhỏ A z = + 2i B z = −2 − 2i C z = −2 + 2i D z = − 2i Câu 30 Bán kính đường tròn biểu diễn số phức z thỏa mãn hệ thức z + − 2i = z + − 2i mặt phẳng phức là: 29 29 29 23 A B C D 9 Câu 31 Cho số phức z1 , z2 Giả sử z1 + z2 = z1 , đó: A z1 − z2 < z2 B z1 − z2 = z2 C z1 − z2 > z2 D A, B C sai Câu 32 Cho số phức z thỏa mãn z + = A 170 10 B z + 2i z −7 Giá trị là: z−2 z −i 2 C A B 2017 D A B sai 1+ i  Câu 33 Cho số phức z thỏa mãn z =  ÷ Tính z − i   A i B C −1 D −i Câu 34 Cho số phức z1 = 24 − i, z2 = −i, z3 = 27 − 2i z4 = − 4i Gọi A, B, C, D điểm biểu diễn z1 , z2 , z3 , z4 Hỏi tứ giác ABDC hình gì? A Hình vuông B Hình chữ nhật C Hình bình hành D Tứ giác thường Câu 35 Cho hình chóp S.ABC có cạnh bên SA ⊥ ( ABC ) tam giác ABC vuông B Biết AS = 2a , AB = 2a , AC = 3a Thể tích hình chóp là: 2a a3 A a B 2a C D 3 Câu 36 Từ mảnh giấy hình vuông cạnh a, người ta gấp thành phần dựng lên thành hình lăng trụ tứ giác (như hình vẽ) Từ mảnh giấy hình vuông khác có cạnh a, người ta gấp thành phần dựng lên thành hình lăng trụ tam giác (như hình vẽ) Gọi V1 ,V2 thể tích lăng trụ tứ giác lăng trụ tam giác So sánh V1 V2 A V1 > V2 B V1 = V2 C V1 < V2 D Không so sánh S ABC SA = a AB = a Câu 37 Thể tích khối chóp có là: 3 11 12 a 12 a 11 A B C a D a 12 11 11 12 Câu 38 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hợp với mặt bên góc 45 Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD Thể tích khối chóp là: 32 128 64 64 A B C D 81 81 27 AB = a , AA ' = a Thể tích khối hộp ABCD A ' B ' C ' D ' A '.ABD Câu 39 Hình hộp có hình chóp đều, là: 11 A a 3 B a 2 C a D a 2 Câu 40 Gọi V thể tích lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác cân A, BC = a , V · bằng: AA ' = a cos BA ' C = Khi a3 a3 a3 a3 A B C D 4 8 Câu 41 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh , SA ⊥ ( ABCD ) SA = Gọi M trung điểm AB Khi bình phương khoảng cách từ M đến mặt phẳng ( SBC ) là: D 2 Câu 42 Một hình trụ có hai đáy hai hình tròn (O; R) (O′; R ) , OO′ = R Xét hình nón có đỉnh O′ , đáy hình tròn (O; R) Gọi S1 , S diện tích xung quanh hình trụ hình nón, tỉ số S1 là: S2 A B C 2 6 B C D 3 Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M ( −3;1; ) mặt phẳng A ( α ) : x + y + z − = Giả sử mặt cầu (S) tâm M cắt mặt phẳng ( α ) theo giao tuyến đường tròn có bán kính Khi phương trình mặt cầu (S) là: A x + y + z + x − y − z + 11 = B x + y + z + x − y − z − 11 = C x + y + z − x + y + z + 11 = D x + y + z − x + y + z − 11 = x + y − z +1 = = điểm −3 M ( 2; −1;3) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm K ( 1;0;0 ) , song song với đường thẳng d đồng Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : thời cách điểm M khoảng A ( P ) :17 x + y − 19 z + 17 = B ( P ) :17 x + y − 19 z − 17 = C ( P ) :17 x − y − 19 z + 17 = D ( P ) :17 x − y − 19 z − 17 = Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x − y − 3z + = điểm I ( 3; −5; −2 ) Tọa độ tiếp điểm mặt phẳng (P) mặt cầu tâm I tiếp xúc (P) là:  26 13  A H  − ; − ; ÷ 7   26 13  C H  ; ; ÷ 7 7   26 13  B H  ; − ; − ÷ 7 7  26 13  D H  ; − ; ÷ 7 7 Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( 1; −1; ) , B ( 3;0; −4 ) mặt phẳng ( P ) : x − y + z − = Giả sử tồn mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng (P) Số mặt phẳng (Q) thỏa mãn là: A Không tồn B C D Vô số Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( 1; 2;3) B ( −3;3; ) Tọa độ điểm M nằm trục hoành cho M cách hai điểm A, B là: A M ( −1;0;0 ) B M ( 1;0;0 ) C A B D A B sai Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A ( 0; 2;3) , B ( −5;3; ) , C ( −7; 4; ) , D ( −2;0;1) Hỏi có mặt phẳng cách điểm cho? A B C D Vô số x −1 y − z − = = Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng ( d1 ) : x = 1+ t ( d ) :  y = + 2t ( t ∈ ¡ ) Kết luận vị trí tương đối hai đường thẳng nêu trên?  z = − 2t  A Vuông góc không cắt B Cắt không vuông góc C Vừa cắt vừa vuông góc D Không vuông góc không cắt Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A ( 12; −5;8 ) , M ( 3;5;1) N ( −1;1;3) Phương trình mặt phẳng (P) chứa MN cách A khoảng có độ dài lớn là: A ( P ) :11x + y + z + = B ( P ) :11x − y − z + = C ( P ) :11x − y + z + = D ( P ) :11x − y + z − = - HẾT 1A 11B 21A 31B 41D 2A 12C 22A 32C 42C 3D 13A 23B 33B 43B 4D 14D 24A 34D 44B 5C 15A 25C 35C 45D 6B 16B 26C 36A 46B 7C 17B 27D 37B 47A 8A 18D 28A 38C 48D 9D 19D 29C 39D 49C 10D 20C 30A 40D 50C ... - HẾT 1A 11 B 21A 31B 41D 2A 12 C 22A 32C 42C 3D 13 A 23B 33B 43B 4D 14 D 24A 34D 44B 5C 15 A 25C 35C 45D 6B 16 B 26C 36A 46B 7C 17 B 27D 37B 47A 8A 18 D 28A 38C 48D 9D 19 D 29C 39D 49C 10 D 20C 30A... Gọi V1 ,V2 thể tích lăng trụ tứ giác lăng trụ tam giác So sánh V1 V2 A V1 > V2 B V1 = V2 C V1 < V2 D Không so sánh S ABC SA = a AB = a Câu 37 Thể tích khối chóp có là: 3 11 12 a 12 a 11 A B... ( 12 ; −5;8 ) , M ( 3;5 ;1) N ( 1; 1;3) Phương trình mặt phẳng (P) chứa MN cách A khoảng có độ dài lớn là: A ( P ) :11 x + y + z + = B ( P ) :11 x − y − z + = C ( P ) :11 x − y + z + = D ( P ) :11 x
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu so 1 , de thi thu so 1 , de thi thu so 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay