de thi thu 2017

133 163 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:36

Trng THPT Cn Giuc Nguyn Cao Thng B ễN THI TT NGHIP TRUNG HC PH THễNG NM HC 2016 2017 LP 12A2 Trng THPT Cn Giuc Nguyn Cao Thng THI TH THPT QUC GIA Cõu 1: Cho mt tm nhụm hỡnh ch nht cú Ta gp tm nhụm theo hai cnh v ABCD MN AD = 24 cm vo phớa n v trựng nh hỡnh v di õy c mt hỡnh lng tr khuyt hai CD QP AB ỏy Tỡm th tớch lng tr ln nht? x A B C D x=9 x =8 x = 10 x=6 Cõu 2: Hm s no sau õy nghch bin trờn ton trc s? A B C D y = x3 3x y = x3 + 3x + y = x + 3x 3x + y = x3 Cõu 3: Cho hm s Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s th hm s ch cú mt tim m x+3 x 6x + m cn ng v mt tim cn ngang? A B hoc C 27 27 Cõu 4: Hm s no sau õy l mt nguyờn hm ca hm s y= D F ( x ) = ln x + ln x C F ( x ) = ln x ln x Cõu 5: Tp xỏc nh ca hm s x x B F ( x ) = ln x + ln x D F ( x ) = ln x ln x l f ( x) = A y = ( x 27 ) A B C D D=Ă D = ( 3; + ) D = [ 3; + ) D = Ă \ { 3} Cõu 6: Cho Giỏ tr ca biu thc bng P = log x + log x + log x log x = 3 A B Cõu 7: Tớnh C 11 S = 1009 + i + 2i + 3i + + 2017i 2017 65 trờn on D 3 [ 2, 4] Trng THPT Cn Giuc Nguyn Cao Thng A B C D S = 2017 1009i 1009 + 2017i 2017 + 1009i 1008 + 1009i Cõu 8: Tip tuyn ca th hm s ti im ct th ti im th hai l B y = x + 4x + 4x + A ( 3; ) im A B cú ta l B D B ( 2;33) B ( 2;1) t cc tr ti v thỡ tớch cỏc giỏ tr cc tr bng x1 x2 y = x3 3x x + A B C D 25 82 207 302 Cõu 10: Phỏt biu no sau õy l ỳng A B x x x x x x e sin xdx = e cos x + e cos xdx e sin xdx = e cos x e cos xdx B ( 1;0 ) Cõu 9: Hm s C e x B ( 1;10 ) sin xdx = e cos x + e cos xdx x Cõu 11: Cho x a > 0, b > 0, a 1, b 1, n Ơ * 1 1 P= + + + + log a b log a2 b log a3 b log an b Bc I: C D P = log b a1+ 2+3+ + n sin xdx = e x cos x e x cos xdx theo cỏc bc sau: Trong cỏc bc trỡnh by, bc no sai ? A Bc III B Bc I Cõu 12: t Ta cú: a x3 + x I = dx x + A 2 I = ( a +1) a +1 - x Mt hc sinh tớnh: P = logb a + log b a + log b a + + log b a n Bc III: e Bc II: Bc IV: C Bc II B ( P = logb a.a a a n P = n ( n + 1) log b a ) D Bc IV 1ộ I = ờ( a +1) a +1 +1ự ỳ ỷ 3ở C D 2 2 ộ ự I = ( a +1) a +1 +1 I = ờ( a +1) a +1 - 1ỳ ỷ 3ở Cõu 13: Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s phng trỡnh cú ỳng mt nghim m x x log m = A B C D v m=4 m>4 1 ti tha Khi ú tớch bng: A, B x0 y0 AI + IB = 40 A B C D 15 1 Cõu 45: Cho hỡnh vuụng ln lt l im biu din cho cỏc s phc A, B, C , D, H Bit v s phc cú phn o dng Khi ú, mụ-un ca s a, b, c, d , h a = + i ; h = + 3i b phc l: b A B C D 13 10 26 37 ABCD cú tõm H v 132 Trng THPT Cn Giuc Cõu 46: Cho hỡnh chúp S ABCD mt mt phng qua Nguyn Cao Thng cú ỏy l hỡnh bỡnh hnh v cú th tớch l ct hai cnh v SD SB AP ca chúp Tỡm giỏ tr nh nht ca ? S AMPN V1 V A B C 8 SC , V ln lt ti M im v D P N l trung im ca Gi V1 l th tớch Cõu 47: Gi l nghim ca bt phng trỡnh Gi l nghim ca bt S1 S2 2.2 x + 3.3x x + < phng trỡnh Gi l nghim ca bt phng trỡnh Trong cỏc S3 x < log ( x 1) khng nh sau, khng nh no ỳng núi v mi quan h gia cỏc nghim A S1 S2 S3 B S1 S3 S C S3 S1 S S1 , S2 , S3 D S3 S S1 Cõu 48: Mt ụ tụ xut phỏt vi tc sau i c mt khong thi gian thỡ t1 v1 ( t ) = 2t + 10 ( m / s ) bt ng gp chng ngi vt nờn ti x phanh gp vi tc v i thờm v2 ( t ) = 20 4t ( m / s ) mt khong thi gian na thỡ dng li Bit tng thi gian t lỳc xut phỏt n lỳc dng li l t2 Hi xe ó i c quóng ng bao nhiờu một? 4( s) A B C D 57m 64m 50m 47m Cõu 49: Gi s A ( p, q l cỏc s thc dng cho 1 + ) B ( 1+ ) log p = log12 q = log16 ( p + q ) C Cõu 50: Mt ngi cú s tin l Tỡm giỏ tr ca D p q ng em gi tit kim loi k hn thỏng vo ngõn hng 20.000.000 vi lói sut nm Vy sau thi gian nm thỏng, ngi ú nhn c tng s tin c 8, 5% / ln lói l bao nhiờu (s tin c lm trũn n ng) Bit rng ngi ú khụng rỳt c 100 ln lói tt c cỏc nh k trc v nu rỳt trc thi hn thỡ ngõn hng tr lói sut theo loi khụng k hn 0,01% mt ngy ( thỏng tớnh ngy) 30 A ng B ng C ng D ng 31.802.700 30.802.700 32.802.700 33.802.700 - HT - 133 ... 7: Tớnh C 11 S = 1009 + i + 2i + 3i + + 2017i 2017 65 trờn on D 3 [ 2, 4] Trng THPT Cn Giuc Nguyn Cao Thng A B C D S = 2017 1009i 1009 + 2017i 2017 + 1009i 1008 + 1009i Cõu 8: Tip tuyn ca... + 3) ln Cõu 31: Tp xỏc nh ca hm s A ( 2017; + ) { 0} B ( 2017; + ) B S = { 2;1} Cõu 33: Bt phng trỡnh S = { 1} log x log ( x 1) C 4 A Ă ( 1;3) B ( 2017; 0 ) D S= x2 +5 log x log ( x 1)... Cõu Cho hm s y = f ( x) x 3 l ( P ) : x + y + z 10 = 3 ( P) THI TH THPT QUC GIA xỏc nh, liờn tc trờn on [-4;5] v cú bng bin thi n nh sau: -4 y + - + y -7 -3 Khng nh no sau õy l khng nh ỳng?
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu 2017 , de thi thu 2017 , de thi thu 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay