Đề ôn TN THCS THPT VĨNH lộc

12 121 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:36

TRNG THCS-THPT VNH LC THI TH TN THPT QG T TON Nm hc: 2016 - 2017 MễN: TON Thi gian lm bi: 90 phỳt y= Cõu Tỡm giỏ tr ln nht ca hm s A 3x x3 B -5 y= Cõu Hm s B im cc tiu ti C im cc i ti D im cc i ti x = x = x = , im cc i ti , im cc tiu ti , im cc tiu ti x2 2x D x=0 x=0 x=0 x=2 th (C) Tỡm khng nh ỳng x= A th (C) cú tim cn ng x= C th (C) cú tim cn ng y= v tim cn ngang y= v tim cn ngang x 3x + y= x2 Cõu Tỡm giỏ tr cc i ca hm s A yCD = Cõu Hm s B cú , im cc tiu ti x = y= Cõu Cho hm s C x + x2 3 A im cc i ti trờn on [ 0;2] yCD = y = x4 x2 C y= B th (C) cú mt ng tim cn x= yCD = D th (C) cú mt ng tim cn yCD = ng bin trờn khong no sau õy: D 2 A ng bin trờn R B ( ; 1);(0;1) B C (1; 0);(0;1) D (1;0);(1; + ) y = x 2x + Cõu Xỏc nh m ng thng y = 4m ct th hm s ti im phõn bit ? A m =1 B.m = C < m < D m = Cõu ng cong hỡnh bờn l th ca mt hm s bn hm s c lit kờ bn phng ỏn A, B, C, D di õy Hi hm s ú l hm s no? y = x4 x2 y = x4 + x2 A B x4 y = + x2 y = x + 2x C D y = ( m + ) x + x + mx Cõu Vi giỏ tr ca tham s thc m no thỡ hm s m < m > < m < < m < A B C y= Cõu Gi (C) l th ca hm s y = -2x + Hai tip tuyn ú l : A y = -2x + C y = -2x - 10 v y = -2x + ; C -2 m < m < Cú hai tip tuyn ca (C) cựng song song vi ng thng B y = -2x + v y = -2x ; v y = -2x ; Cõu 10 th hm s tr ln lt l: A x3 2x + x + D cú cc tr D y = -2x + v y = -2x y = ax + bx + cx + d a = - 2;b = 1; c = 0;d = cú hai im cc tr B a = - 2, b = 0, c = 3, d = D A (0; 0), B (1;1) thỡ cỏc h s a, b, c, d cú giỏ a = 0, b = 0, c = - 2, d = a = - 2, b = 3, c = 0, d = Cõu 11 Mt cụng ty mun lm mt ng ng dn t mt im A trờn b n mt im B trờn mt hũn o Hũn o cỏch b bin 6km Giỏ xõy ng ng trờn b l 50.000USD mi km, v 130.000USD mi km xõy di nc B l im trờn b bin cho BB vuụng gúc vi b bin Khong cỏch t A n B l 9km V trớ C trờn on AB cho ni ng theo ACB thỡ s tin ớt nht Khi ú C cỏch A mt on bng: A 6.5km B 6km C 0km D 9km P= Cõu 12 Cho biu thc A P=a B (a a ) +1 a , vi P=a C 2x x = Cõu 13 Tp nghim ca phng trỡnh: A S = a>0 B 16 S = { 2; 4} Mnh no di õy ỳng ? P=a D P=a l C S = { 0;1} D S = { 2;2} log (5x + 1) < - Cõu 14 Tp nghim ca bt phng trỡnh l ổ 1ữ ỗ ữ Ơ ; ỗ ỗ ữ 5ữ ố ứ ổ 31ử ỗ ữ - ; ữ ỗ ữ ỗ ữ ố 5ứ A B ổ 31 ỗ ỗ ;+ Ơ ỗ ố5 ữ ữ ữ ữ ứ ổ ổ 1ử ỗ 31 ỗ ữ ẩ ỗ ;+ Ơ ỗ- Ơ ; - ữ ữ ữ ỗ ỗ 5ứ ố5 ố C ữ ữ ữ ữ ứ D Cõu 15 Cho sau: a; b log a A C l hai s thc dng khỏc x loga x = y loga y v x v y l hai s thc dng Tỡm mnh ỳng cỏc mnh log a B log a ( x + y ) = log a x + log a y Cõu 16 Tp xỏc nh ca hm s D = ( ; ] [ 7; + ) A D = ( 7; ) C Cõu 17 Tớnh o hm ca hm s D 1 = x loga x log b x = log b a.log a x y = log ( 49 x ) l: B D y = 7x D = ( 7; + ) D = [ 7; ) + x2 A y/ = 7x y =7 / + x ( x + 1) ln x + x C Cõu 18 Cho B .( x + x 2) A= A y = / log 15 = a Tớnh a 2(1 a ) A = log 25 15 A= B A < x < B 7x + x2 2a a (2 x + 1) ln (2 x + 1) ln theo a A= C a ( a 1) A= D a a log2 ( x + 1) log2 ( x ) < log ( x ) B -4 < x < Cõu 20 Gii bt phng trỡnh x + x D Cõu 19 Nghờm cua bõt phng trinh A y/ = 7x C < x < x 36.3x + x la D < x < C x D x3 Cõu 21 Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s m bt phng trỡnh sau c nghim ỳng x 2.3x + m > A m
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn TN THCS THPT VĨNH lộc , Đề ôn TN THCS THPT VĨNH lộc , Đề ôn TN THCS THPT VĨNH lộc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay