DE ON TAP TRƯỜNG THCS THPT BÌNH LONG

12 117 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:35

TRƯỜNG THCS & THPT BÌNH LONG ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA HUYỆN CHÂU PHÚ MÔN : TOÁN 12 Ngày 11/04/2017 Đề bài: Câu 1: Cho hàm số A y = x − 2x yCD = yCD = yCT B Hệ thức liên hệ giá trị cực đại yCT C Đáp án: Câu 2: Đồ thị hàm số A B 3x − 12x + x − 4x − C D giá trị cực tiểu yCT là: yCD = − yCT −3 + 3−2 ; yCD = , yCT = 3 y ' = x − 2; y ' = ⇔ x = ± y= yCD = yCT yCD Chọn D có đường tiệm cận ? D lim y = +∞; lim y = +∞ ⇒ x = −1, x = Đáp án: x →−1 x→5 TCĐ lim y = ⇒ y = x →∞ TCN Chọn B y = x3 − 3x + Câu 3: Cho hàm số xác định giá trị nhỏ hàm số M + n : A B Đáp án: C [ 1;3] Gọi M n giá trị lớn D y ' = 3x − x, y ' = ⇔ x = M = y(3) = 3, n = y(2) = - Chọn A Câu 4: Hàm số sau có đồ thị cắt trục Oy điểm có tung độ âm ? y= A −2x + x +1 y= B 3x + x −1 y= C Đáp án: Cho x = vào hàm số ta có y= Câu 5: Tìm tham số m để hàm số A m = B m < y= D 3x +  x = y = x −1 ⇒    y = −4  x = x − 2m + x−m C m > 4x + −x + D 2x − 3x − Chọn B đồng biến khoảng xác định ? m∈¡ y' = − m + 2m − Đáp án: ( x − m) , y ' > ⇔ m −1 > ⇔ m > Chọn C Câu 6: Giá trị lớn hàm số A B C Đáp án: Tập xác định y = x + 12 − 3x bằng: D – D = [ −2; 2] y ' = 1− Đạo hàm 3x 12 − x = 12 − x − x 12 − 3x , y ' = ⇔ x = ±1 y(1) = Chọn C Câu 7: Với giá trị tham số m hàm số tiểu ? 0  Đáp án: Tìm m cho biệt Xét y'= f ( x ) = 3mx − 4mx + có C m > A B Đáp án: Xét dấu ( −3;1) D có hai nghiệm phân biệt C y ' = −3 x + x + ta có D Câu 9: Với giá trị tham số m hàm số điểm x = ? B m = Đáp án : Ta tìm m cho C m = D Chọn B ? Chọn A x − mx + ( m − m + 1) x + m ∈∅ y ' ( 1) = ⇔ m − 3m + = ⇔ m = 1, m = Thử lại m thõa Chọn D có hai nghiệm phân ( 3;+∞ ) y ' > x ∈ ( −1;3) y= A m = ⇔ 3mx − 4mx + = y = − x + 3x + 9x + ( −∞; −3) có cực đại cực m∈ R m ≠ a = m ≠  ⇔   ∆ ' = 4m − 9m >  m < ∨ m > Câu 8: Tìm khoảng đồng biến hàm số : ( −1;3) y = mx − 2mx + 3x − đạt cực tiểu y = x − 2x + Câu 10: Cho hàm số có đồ thị (C) Tại điểm x0 + y0 k = ? A B C Đáp án: Ta có k = M ( x0 ; y0 ) ∈ (C ) tiếp tuyến có hệ số góc D ⇔ f ' ( x0 ) = ⇔ x0 − = ⇔ x0 = Vậy y0 = Chọn D Câu 11: Từ điểm A(0;2) kẻ tất tiếp tuyến đến đồ thị hàm số y = x − 2x + ? A B C D Đáp án: Ta viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số điểm A y − = f '( 0) ( x − 0) ⇔ y = Câu 12: Đồ thị hàm số A B Chọn B y = a.x + b.x + c (a ≠ 0) C với a.b > có điểm cực trị ? D x = y ' = ⇔ x(2ax + b) = ⇔  −b x = 2a  Đáp án: Xét nghiệm phương trình Do a b trái dấu nên y’ = có nghiệm phân biệt Chọn D Câu 13: Tìm tập xác định D hàm số A D = e ; +∞ ) B Đáp án: Điều kiện 1  D =  ; +∞ ÷ e  A Đáp án: 2x B −5x + C 2x −5x + S = { 1; 2} =1 D D=¡ Chọn B tập nghiệm là: C S = { −6; −1} = ⇔ x − x + = ⇔ x = 3, x = Câu 15: Giải bất phương trình ? D = [ 0; +∞ ) x > x > ⇔ ⇔ x ≥ e −2  −2 ln x + ≥ x ≥ e Câu 14: Giải phương trình S = { 2;3} y = ln x + D S = { 1;6} Chọn A log ( x − 1) ≤ log ( − x ) + tập nghiệm là: A S = ( 1;5 ) S = [ 3;5] B Đáp án: Điều kiện : x −1 > ⇔1< x <  5 − x > Ta có phương trình : ( x − 1) Câu 16: Phương trình A x + 3x = C S = ( 1;3] ≤ ( − x ) ⇔ x − ≤ ⇔ −3 ≤ x ≤ log ( − x ) = − x B D S = [ −3;3] Chọn C tương đương với phương trình sau ? x − 3x = C − 2x = − x D − x + = 2− x Đáp án: log ( − x ) = − x ⇔ − x = 23− x ⇔ x ( − x ) = ⇔ 22 x − 9.2 x + = ⇔ x = 0, x = log Câu 17: Giải bất phương trình A 1  S =  −2; ÷ 3  Đáp án: Điều kiện: 3x − 0⇔ x > x+2  Ta có bất phương trình A B C S = ( −∞; −2 )  x < −2 3x − 1 8x − > ⇔ >0⇔ x > x+2 x+2  C D D 5  S = ( −∞; −2 ) ∪  ; +∞ ÷ 8  Câu 18: Tổng nghiệm phương trình ? 5  S = ( −2; ) ∪  ; +∞ ÷ 8  B Chọn D 81x − 4.32x +1 + 27 = ? 81x − 4.32x +1 + 27 = ⇔ 34 x − 12.32 x + 27 = ⇔ x = 1, x = Đáp án: Chọn D Câu 19: Mệnh đề sau SAI ? A a logb c = c logb a ( a, b, c > 0; b ≠ 1) B Chọn B log a b = log aα bα ( a, b > 0; a ≠ 1; α ∈ ¡ ) log a b = log a b ( a, b > 0; a ≠ 1) log a b = C ln b ( a, b > 0; a ≠ 1) ln a D Đáp án : Chọn A Câu 20: Cho hình đa diện có c cạnh, m mặt, d đỉnh Chọn khẳng định đúng: A c > m B m ≤ d C d > c D m ≥ c Đáp án: Trong năm khối đa diện c > m đúng, m ≤ d sai, d > c sai, m ≥ c sai Chọn A Câu 21: Tính thể tích miếng nhựa hình bên ? A 584cm3 Đáp án : B 456cm3 C 328cm3 D 712cm3 V = 4.14.15cm3 − 4.8.8cm3 = 584cm3 Câu 22: Cho hình chóp SABC có đáy tam giác vuông cân C, cạnh SA vuông góc với mặt đáy, 8V biết AB = 2a, SB = 3a Thể tích khối chóp SABC V Tính tỷ số a ? A Đáp án: B C 1 1 V = SA AC = 9a − 4a a = a 3 Vậy D 8V 5 = = a3 Chọn C o · o · Câu 23: Cho hình chóp S.ABC có BAC = 90 ; ABC = 30 ; SBC tam giác cạnh a (SBC) ⊥ (ABC) Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a2 a3 24 24 16 16 A B C D Đáp án: Kẻ đường cao SH tam giác SBC ta có SB ⊥ (ABC) 1 1 V = SH AB AC = a a.cos 300.a.sin 300 = a 3 2 16 Chọn B Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M, N trung điểm SC, SD Tỉ số thể tích khối chóp S.ABMN khối chóp S.ABCD bằng: A B C D Đáp án: VS ABN SN 1 = = ⇒ VS ABN = VS ABCD VS ABD SD Do VS ABMN = VS ABCD Mà 1 VS BMN = VS BCD = VS ABCD Chọn A Câu 25: Cho hình nón đỉnh O, tâm đáy I, đường sinh OA = 4, Sxq = π Tìm khẳng định SAI ? B h = A r = Đáp án: Đường sinh l = OA = 4, Diện tích đáy C Sday = 4π S xq = 8π = π rl ⇒ r = Sday = π r = 4π Đường cao D V= 4π 3 h = 42 − 22 = Chọn D Câu 26: Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 2a, AD = 4a Gọi M, N trung điểm AB CD Quay hình vuông ABCD quanh trục MN ta khối trụ tròn xoay Thể tích khối trụ tròn xoay là: A 4πa Đáp án: B 2πa V = π r h = π a 4a = 4π a Chọn A f ( x) = Câu 27: Nguyên hàm F(x) hàm số A 2x − F ( x) = ∫ Đáp án: B 2x − + D 3πa C πa C 2dx = 2x −1 + C x −1 2x − thõa 2x − + Với D F ( 1) = : 2x − − F ( 1) = ⇔ 2.1 − + C = ⇔ C = Chọn B e Câu 28: Đổi biến u = ln x tích phân I = ∫ ( − u ) du A − ln x dx x2 I =∫ I = ∫ ( − u ) e − u du B trở thành : C f ( x ) = cos ( 5x − ) I = ∫ ( − u ) e.du D  x = 1, u = 0; x = e, u = 1  (1− u) u = ln x ⇒  u I = ∫ u du du = dx , x = e  e x  Đáp án: Đặt Chọn B Câu 29: Một nguyên hàm hàm số I = ∫ ( − u ) eu du là: A sin ( 5x − ) B 5sin ( 5x − ) − sin ( 5x − ) C Đáp án: ∫ cos ( x − ) dx = ∫ cos ( x − ) d ( x − ) = sin ( x − ) Câu 30: Với C số Tính I =− A D +C x2 I =− B I =∫ +C x2 x −3 dx x Đáp án: Chọn A ? I = x− C x −3  3 dx = ∫ 1 − ÷dx = x + + C x x  x I =∫ cos ( 5x − ) +C x2 I = x+ D +C x2 Chọn D π Câu 31: Bằng cách đổi biến số A B ln t = + sin x C – ln tính tích phân ? D ln –  dt = sin xdx  t = + sin x ⇒  π  x = 0, t = 1; x = , t = 2 Đáp án: sin 2x.dx + sin x I =∫ I =∫ Vậy dt = ln t Chọn B e ln x dx = a + b ln 2 x K=∫ Câu 32: Cho A B C Tính a – b ? D e Đáp án: ln x e ln 2 K = ∫ ln x.d ( ln x ) = = − 2 2 a= Với 1 ,b=− 2 Chọn B y = sin x, y = 0, x = 0, x = π Câu 33: Cho hình phẳng (H) giới hạn đường Thể tích vật thể tròn xoay quay (H) quanh trục Ox tính theo công thức sau ? π ∫ sin A π π ∫ sin x.dx x.dx B C ππ sin x.dx ∫0 b π a π π ∫ sin x.dx D V = π ∫ f ( x ) dx = π ∫ sin x.dx Đáp án : Áp dụng công thức Chọn D ∫ Câu 34: Cho A π π Hỏi 5+ 5+π ∫  f ( x ) + 2sin x .dx f ( x ) dx = B π ? C D π π π 0 ∫  f ( x ) + 2sin x .dx= ∫ f ( x ) dx + 2∫ sin xdx = + = Đáp án: Chọn C Câu 35: Mệnh đề sau sai ? A C ∫ ∫ π π x sin dx = ∫ sin x dx ∫ ( 1+ x) B sin ( − x ) dx = ∫ sin x dx ∫ ( 1+ x) x Đáp án: D Câu 36: Cho −1 x 2017 ( x + 1) dx = Đặt u = x +  x dv = e dx 2019 Chọn khẳng định I = 3e − + 2∫ e x dx I = 3e − − 2∫ e x dx 0 B 1 I = 3e + ∫ e x dx I = 3e − ∫ e x dx Đáp án: Ta có Chọn B C ∫ dx = dx =1,3135 I = ∫ ( x + 1) e x dx A x D du = 2dx ⇒ I = e − − e x dx  x ∫ v = e  0 Chọn B Câu 37: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn hai đồ thị hàm số : y = −x + x y = x2 − x A S =12 S = ∫ x − 3x dx = Đáp án: B S = 10 Chọn C C S = D S = z1 = Câu 38: Ph¬ng tr×nh bËc hai có hai nghiÖm: A z2 - 2z + = B 3z2 + 2z + 42 = Đáp án: Với 3z2 + 2z + 42 = Câu 39: Điểm biểu diễn số phức A m = B m = C C 2z2 + 3z + = z = + ( − m) i m = D Đáp án : Tọa độ điểm M(2;9-m), với – m = Câu 40: Cho số phức z = + 2i D z2 + 2z + 27 = −1 − 5i −1 + 5i z2 = 3 , Chọn B z1 = ⇔ −1 − 5i −1 + 5i z2 = 3 , ⇔ M ( 2; ) m bằng: m = m = Chọn D Tìm phần thực phần ảo số phức w = z + z A Phần thực phần ảo B Phần thực phần ảo 2i C Phần thực 2i phần ảo D Phần thực phần ảo Đáp án : w = z + z = + 2i Chọn D Câu 41: Số phức sau số thực ? A C z = ( + 3i ) − ( − 3i ) B z= z = ( + 3i ) ( − 3i ) Đáp án: z = ( + 3i ) + ( − 2i ) D z = ( + 3i ) ( − 3i ) = 13 + 3i − 3i Chọn C M ( 2; −4;5 ) Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm trục Ox cách hai điểm M N có tọa độ sau ? A  −17  ; 0; ÷   10  B    ;0;0 ÷  10  C    ;0;0 ÷  10  ⇔ ( − x) D N ( −3; 2;7 ) Điểm P  −19  ; 0; ÷   10  + 41 = ( + x) + 53 ⇔ x = Đáp án: Gọi P(x;0;0) Ta có : PM = PN ( S ) : ( x − 1) −17 10 Chọn A + ( y − 1) + z = Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu: ( P) : x + y + z + m = phẳng: Giá trị tham số m để (P) tiếp xúc (S) là: mặt A m =  m = −2  B  m = −9 m =  C Đáp án: Tâm I (1;1;0), bán kính R = ⇔ d ( I , ( P)) = R ⇔  m = −2 m =  D m =  m = −9  m = = 6⇔  m = −9 m+3 Để (P) tiếp xúc (S) Chọn D Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm phương trình mặt phẳng ( β ) : 5x − y + 2z − 10 = M(2;3;-1) song song với mặt phẳng ? A C (α) (α) : 5x – 3y + 2z – = B : 5x – 3y + 2z – = Đáp án : Phương trình (α) D (α ) (α ) (α ) qua điểm : 5x – 3y + 2z + = : 5x – 3y + 2z + = :5(x–2)–3(y–3)+2(z+1)=0 5x – 3y + 2z + = Chọn B Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, độ dài đoạn vuông góc kẻ từ điểm M(2;3;-5) đến ( α ) :4x − y + 5z − 12 = mặt phẳng : A B d ( M ,( α ) ) = Đáp án: Tính C D 4.2 − 2.3 − 5.5 − 12 45 = 7 Chọn A Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu bán kính : A R=2 B R = C Đáp án: Với a = b = c = 1, d = - 22 R=2 R = + 22 = ( S ) : x + y + z − ( x + y + z ) − 22 = D có R=3 Chọn B Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam giác MNP có đỉnh M(2;4;-3) hai vectơ uuur uuuu r MP = ( 2; −6;6 ) , MN = ( −3; −1;1) Tọa độ trọng tâm G tam giác MNP : A  5 2 − ;− ; ÷  3 3 B 5 2  ;− ; ÷ 3 3 Đáp án: Tìm tọa độ đỉnh N, P Từ C  5 2 − ; ; ÷  3 3 D 5 2  ; ;− ÷ 3 3 uuur  MP = ( 2; −6; )  P ( 4; −2;3) ⇔ r  uuuu  MN = ( −3; −1;1)  N ( −1;3; −2 ) 5 2  ; ;− ÷ 3 3 Vậy G Chọn D Câu 48: Khẳng định sau vị trí tương đối hai đường thẳng x−3 z+2 x + y + z −1 d1 : = y −1 = d2 : = = ? A Trùng B Song song C Cắt D Chéo Đáp án : Hai vectơ phương phương, hai đường thẳng điểm chung Chọn B Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-1;2;1) hai mặt phẳng ( P ):2x + y − 6z - = 0, (Q): x + y − 3z = Mệnh đề sau ? A (Q) qua A song song với (P) B (Q) không qua A song song với (P) C (Q) qua A không song song với (P) D (Q) không qua A không song song với (P) Đáp án : Do −3 = = ≠ −6 −5 nên (Q) song song với (P) Mà A thuộc (Q) Chọn A Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( S ): x + y + ( z − ) = 2 ( P):3x + 4z + 12 = mặt cầu Mệnh đề sau ? A (P) qua tâm mặt cầu (S) B (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) C (P) cắt (S) không qua tâm (S) D (P) không cắt (S) d ( I , ( P) ) = Đáp án: Tâm I (0;0;2) Bán kính R = Khoảng cách - Hết - 20 =4>R Chọn D ... (Q) qua A song song với (P) B (Q) không qua A song song với (P) C (Q) qua A không song song với (P) D (Q) không qua A không song song với (P) Đáp án : Do −3 = = ≠ −6 −5 nên (Q) song song với (P)... y + z −1 d1 : = y −1 = d2 : = = ? A Trùng B Song song C Cắt D Chéo Đáp án : Hai vectơ phương phương, hai đường thẳng điểm chung Chọn B Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-1;2;1)... −9 m+3 Để (P) tiếp xúc (S) Chọn D Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm phương trình mặt phẳng ( β ) : 5x − y + 2z − 10 = M(2;3;-1) song song với mặt phẳng ? A C (α) (α) : 5x – 3y +
- Xem thêm -

Xem thêm: DE ON TAP TRƯỜNG THCS THPT BÌNH LONG , DE ON TAP TRƯỜNG THCS THPT BÌNH LONG , DE ON TAP TRƯỜNG THCS THPT BÌNH LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay