Bài tập ôn chương phương pháp tọa độ trong không gian

19 71 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:35

Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 ƠN TẬP HÌNH HỌC 12 CƠ BẢN PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHƠNG GIAN HỆ TRỤC TỌA ĐỘ OXYZ – PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU: ■ Nội dung lớp:  Câu Trong khơng gian Oxyz cho a =  I a.b = a1.b1 + a2 b2 + a3 b3  a1 ; a2 ; a3 ) ; b ( b1 ; b2 ; b3 ) Cho phát biểu sau: (=   a1 a2 a3 II a, b phương = = b1 b2 b3   III  a, b  = ( a2b3 − a3b2 ; a3b1 − a1b3 ; a1b2 − a2b1 )    a.b V cos a, b =   a.b ( ) a1 = k b1    IV a =⇔ b k b1 (k ∈ R) a2 = a = k b     VI a ⊥ b ⇔ a.b = Có phát biểu phát biểu ? A B C D Câu Trong khơng gian Oxyz cho điểm: A, B, C, D Có phát biểu sau:         I Diện tích tam giác ABC là: AB AC II AB, AC , AD đồng phẳng ⇔  AB, AC  AD =      III Thể tích tứ diện ABCD là:  AB, AC  AD IV ABCD hình bình hành AB = CD Có phát biểu phát biểu ? A B C D Câu Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz cho A( x A ; y A ; z A ) , B( xB ; yB ; z B ) Chọn cơng thức   A AB = B AB = ( x A + xB ; y A + y B ; z A + z B ) ( xB − x A ; y B − y A ; z B − z A )   2 C AB = ( xB − x A ) + (y B − y A ) + (z B − z A ) D AB = ( x A − xB ; y A − y B ; z A − z B )        Câu Cho vectơ a  (1; 2; 3), b  (2; 3; 4), c  (3;2;1) Toạ độ vectơ n  2a  3b  4b là:     A n  (4; 5; 2) B n  (4;5;2) C n  (4; 5;2) D n  (4; 5; 2)      Câu Cho u =3i − 3k + j Tọa độ vectơ u là: A (-3; -3; 2) B (3; 2; 3) C (3; 2; -3) D (-3; 3; 2)   Câu Góc tạo vectơ a  (4;2; 4) b  (2 2; 2 2; 0) bằng: A 300 B 450 C 900 D 1350 Câu Tọa độ trọng tâm G tứ diện ABCD với A (1;0;0 ) , B ( 0; 2;0 ) , C ( 0;0;3) , D ( 3; −2;5 ) là: 1 D ( ;1; ) 2 Câu Cho A(1;0;0), B(0;0;1), C (2; −1;1) Độ dài đường cao kẻ từ A tam giác A (1;0; 2) A B (1;1; 2) B 30 10 Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 C (1;0;1) C D Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 Câu Cho hình bình hành ABCD : A(2; 4; 4), B(1;1; 3),C (2; 0;5), D(1; 3; 4) Diện tích hình bằng: A 245 đvdt B 345 đvdt C 615 đvdt D 618 đvdt Câu 10 Cho tứ diện ABCD : A(0; 0;1), B(2; 3;5),C (6;2; 3), D(3;7;2) Hãy tính thể tích tứ diện? A 10 đvdt B 20 đvdt C 30 đvdt D 40 đvdt    Câu 11 Trên hệ trục toạ độ Oxyz cho vectơ a  (1;1; 0), b  (1;1; 0), c  (1;1;1) , hình hộp OACB.O ' A 'C ' B '       thoả mãn điều kiện OA  a,OB  b,OC  c Hãy tính thể tích hình hộp trên? B đvtt A đvtt C đvtt D đvtt 3 Câu 12 Trong phương trình sau, phương trình phương trình mặt cầu ? 2 (I): ( x − a ) + ( y − b ) + ( z − c ) = (II): Ax + By + Cz + D = R2 x − x0 y − y0 z − z0 (III): = (IV): x + y + z − 2ax − 2by − 2cz + d = = với a + b2 + c − d > a1 a2 a3 A (I) B (IV) C (III) D Cả A B Câu 13 Phương trình mặt cầu tâm I(1;2;3) qua gốc tọa độ O là: 2 2 2 14 14 A ( x + 1) + ( y + ) + ( z + 3) = B ( x − 1) + ( y − ) + ( z − 3) = 14 14 D ( x − 1) + ( y − ) + ( z − 3) = C ( x + 1) + ( y + ) + ( z + 3) = Câu 14 Viết phương trình mặt cầu có đường kính AB với A(1;2;-2), B(-3;2;6) 2 2 20 A ( x − 1) + ( y + ) + ( z + ) = 2 2 B ( x + 1) + ( y − ) + ( z − ) =20 2 2 2 20 C ( x − 1) + ( y + ) + ( z + ) = D ( x + 1) + ( y − ) + ( z − ) = Câu 15 Cho A(1;3;-2) (P): 2x-y+2z-1=0 Mặt cầu tâm A tiếp xúc với (P) có phương trình là: 2 2 2 B ( x − 1) + ( y − 3) + ( z + ) = A ( x − 1) + ( y − 3) + ( z + ) = C ( x − 1) + ( y − 3) + ( z − ) = 2 Câu 16 Cho đường thẳng d: C ( x − 1) + ( y + ) + ( z − 1) =14 2 D ( x − 1) + ( y − 3) + ( z + ) =2 2 x −1 y z +1 điểm A(1;-4;1) Mặt cầu tâm A tiếp xúc với d có phương trình = = −1 là: 2 A ( x − 1) + ( y + ) + ( z − 1) = 14 2 B ( x + 1) + ( y − ) + ( z + 1) = 14 2 D ( x − 1) + ( y + ) + ( z − 1) = 41 2 Tìm m để bán kính mặt cầu (S) đạt giá trị nhỏ Câu 17 Cho mặt cầu (S): x + y + z − x + y − 2mz + = A m = B m ≠ C m > D m < Câu 18 Cho bốn điểm A(6;-2;3), B(0;1;6), C(2;0;-1), D(4;1;0) Tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp diện ABCD A I ( 2; −1;3) , R= 17 B I ( 2;1;3) , R= 17 C I ( −2;1; −3) , R= 17 D I ( 2; −1;3) , R=17 2 là: Câu 19 Thể tích khối cầu có phương trình x + y + z − x − y − z = A V = 56π 14 B V = 65π 14 C V = 56 14 D V = π 14 PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG: ■ Nội dung lớp: Câu Cho mặt phẳng (P) có phương trình x − y + z − =0 Véctơ sau khơng véc tơ pháp tuyến (P)? Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 1 1 C ( ; − ;1) D ( ; − ; )  Câu Phương trình tổng qt mặt phẳng (P) qua điểm M(2 ; ; 5) vng góc với vectơ n  (4; 3;2) là: A 4x+3y+2z+27=0 B 4x-3y+2z-27=0 C 4x+3y+2z-27=0 D 4x+3y-2z+27=0 Câu Phương trình tổng qt mặt phẳng (P) qua điểm M(2 ; ; -1) song song với mặt phẳng (Q ) : 5x  3y  2z  10  là: A 5x-3y+2z+1=0 B 5x+5y-2z+1=0 C 5x-3y+2z-1=0 D 5x+3y-2z-1=0 Câu Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A(2, −1,3) vuông góc với Oy A (3; −2;1) B (−6; 4; −2) 0 0 A (α) : x − = B (α) : y + = C (α) : z − = D (α) : 3y + z = Câu Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A(3,2,2) A hình chiếu vuông góc O lên (α) 0 0 A (α) : 3x + 2y + 2z − 35 = B (α) : x + 3y + 2z − 13 = C (α) : x + y + z − = D (α) : x + 2y + 3z − 13 = x − y −1 z − Câu Cho A(2;-1;1) d : = = Phương trình mặt phẳng qua A vng góc với d là: −3 A x − y + z − = B x − y + z − = C x − y + z − = D x − y + z − = 0 0 Câu Viết phương trình mặt phẳng (P) trình mặt phẳng trung trực đoạn AB với A(1, −1, −4) , B(2,0,5) A (P) : 2x + 2y + 18z + 11 = B (P) : 3x − y + z − 11 = 0 C (P) : 2x + 2y + 18z − 11 = D (P) : 3x − y + z + 11 = Câu Lập phương trình tổng qt mặt phẳng chứa điểm M(1 ; -2 ; 3) có cặp vectơ phương   v  (0; 3; 4), u  (3; 1; 2) ? A 2x+12y+9z+53=0 B 2x+12y+9z-53=0 C 2x-12y+9z-53=0 D 2x-12y+9z+53=0 Câu Mặt phẳng qua điểm A(1;0;0), B(0;-2;0), C(0;0,3) có phương trình là: x y z x y z A x − y + z = B + C D x − y + z = + = + + = −2 −1 −3 Câu 10 Viết phương trình mặt phẳng (α) qua G(1,2,3) cắt trục tọa độ A, B, C cho G trọng tâm tam giác ABC B (α) : 6x + 3y + 2z + 18 = 0 A (α) : 6x + 3y + 2z − = C (α) : 6x + 3y + 2z + = D (α) : 6x + 3y + 2z − 18 = Câu 11 Trong khơng gian cho điểm : A(5;1;3), B(1;6;2), C(5;0;4), D(4;0;6) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua AB song song với CD A (P): 10x +9y -5z +74=0 B (P): 10x +9y -5z -74=0 C (P): 10x +9y +5z +74=0 D (P): 10x +9y +5z -74=0 Câu 12 Cho A(–1; 2; 1), B(–4; 2; –2), C(–1; –1; –2) Pt mp(ABC) là: A x + y – z = B x – y + 3z = C 2x + y + z – = D 2x + y – 2z + = x +1 y −1 z Câu 13 Cho A(1;-1;0) d : = = Phương trình mặt phẳng chứa A d là: −3 A x + y + z + = B x + y + z = C x + y = D y + z = 0 0 Câu 14 Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(1,1,3) trục Ox A (α) : 3y − z = B (α) : 3y + z − = C (α) : x + y − = D (α) : y − 2z + = 0 0 Câu 15 Cho A(1;0;-2), B(0;-4;-4), (P): x − y + z + = Ptmp (Q) chứa dường thẳng AB ⊥ (P) là: A 2x – y – z – = B 2x + y – z – = C 2x – z – = D 4x + y –4 z – 12 = Câu 16 Lập phương trình mặt phẳng (P) qua gốc tọa độ O vng góc với hai mặt phẳng: (R ): 2x –y +3z –1=0; (π): x +2y +z =0 A (P): 7x –y –5z =0 B (P): 7x –y +5z =0 C (P): 7x +y –5z =0 D (P): 7x +y +5z =0 Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG : ■ Nội dung lớp: x =  Câu Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:  y = + 2t  z= − 7t  vecto phương đường thẳng d?   B.= A u1 = ( 2;3;4 ) u2 ( 0;2; −7 ) x +3 Câu Cho đường thẳng d: =  C.= u3 ( 2;2; −7 ) ( t ∈  ) Véc tơ  D u4 = ( 2; −2; −7 ) y +1 z − = Điểm sau thuộc đường thẳng d: 1 A A(2; 1; 1) B B(3; 1; – 3) C C(– 2; –1; –1) D D(1; 1; 5)  Câu Đường thẳng ∆ qua điểm M(2;0;-1) có vecto phương = a (4; −6;2) Phương trình tham số đường thẳng ∆ là:  x =−2 + 4t  A  y = −6t  z = + 2t   x =−2 + 2t  B  y = −3t  z= + t  x = t  A  y = z =  x= 1+ t  t (t ∈  ) A  y =+  z= + t   x= + 2t  C  y = −3t  z =−1 + t   x= + 2t  D  y = −3t  z= + t  x =  B  y = t z =  x =  C  y = z = t  x =  D  y = t z = t  x= 1+ t  + 2t ( t ∈  ) B  y =  z = + 3t   x =−1 − t  C  y =−2 − t ( t ∈  )  z =−3 − t   x =−1 + t  D  y =−2 + t ( t ∈  )  z =−3 + t  Câu Phương trình trục x’Ox là: x + y−5 z −2 Câu Viết phương trình đường thẳng d qua điểm A(4; –2; 2), song song với Δ: = = x+4 y−2 z+2 x+4 y+2 z−2 A (d): = = B (d): = = 4 x−4 y+2 z+2 x−4 y+2 z−2 D (d): = = C (d): = = 4 Câu Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y + z - 2=0 Phương trình phương trình đường thẳng qua điểm A(1;2;3) vng góc với mặt phẳng (P)? Câu Phương trình đường thẳng qua hai điểm A(5;5;0), B(4;3;1) là: x+5 y+5 z x − y − z −1 x +1 y + z −1 x + y + z +1 A = = B = = C = = D = = −1 −1 −1 −2 1 Câu Cho tứ diện A(3; – 2; – 2), B(3; 2; 0), C(0; 2; 1), D(–1; 1; 2) Pt đường cao vẽ từ A tứ diện ABCD là: x −3 y + z + = x −1 y − z − C = = −2 −2 A = Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 x +3 y−2 z −2 = x +1 y + z + D = = −2 −2 B = Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 Câu Cho hai điểm A (1; −1;1) , B ( −1;2;3) đường thẳng ∆ : vng góc với hai đường thẳng AB ∆ có phương trình là: x −1 y +1 z −1 = x +1 y −1 z +1 C = = x +1 y − z − Đường thẳng d qua A, = = −2 x−7 y−2 z −4 = −1 x+7 y+2 z+4 D = = −1 1 A = B = Câu 10 Viết phương trình đường thẳng qua điểm M(1;4;- 2) song song với hai mặt phẳng (P): 3x - 5y - 2z – = 0, (Q): 6x + 2y + 2z – = x= 1+ t  x =−1 + t x= 1+ t x= 1+ t     A  y= + 3t B  y= + 3t C  y =−4 + 3t D  y= + 3t  z= − 6t  z= − 6t  z =−2 + 6t  z =−2 − 6t     Câu 11 Viết phương trình đường thẳng qua điểm A(0;1;-1) song song với (P): x – y – z – = vng góc với x +1 y −1 z − d: = = x −1 y −1 z + x −1 y −1 z + x −1 y −1 z + x −1 y −1 z + B = = C = = D = = A = = −2 −5 3 −2 −5 −2 −5 −2 −5 Câu 12 Viết phương trình đường thẳng(d) qua điểm A(1; 2; –2), đồng thời vng góc cắt đường thẳng Δ: x y −1 z = = 1 x +1 y + z − x +1 y + z − A = = B = = 1 −1 −1 −1 x −1 y − z + x −1 y − z + D = = C = = 1 −1 −1 −1 Câu 13 Phương trình đường thẳng qua A(2; –5; 6), cắt Ox song song với mp (P): x + 5y– 6z = : x −2 y+5 z −6 A = = − 61 −6  x= + t  B  y = −5  z = x = C   y =− + 18t  z= + 15t  x−2 D = y −5 z −6 = −6 HÌNH CHIẾU – ĐỐI XỨNG – GĨC – KHOẢNG CÁCH: ■ Nội dung lớp: Câu Cho mặt phẳng (P ) : x  y  5z  14  điểm M (1; 4; 2) Tìm toạ độ hình chiếu H điểm M lên mặt phẳng (P ) ? A H (2; 3; 3) B H (2; 3; 3) C H (2; 3; 3) D H (2; 3; 3) Câu Cho điểm A(2; 3; 1) Hãy tìm toạ độ điểm A ' đối xứng với A qua mặt phẳng (P ) : 2x  y  z   ? A A '(4;2;2) B A '(4;2; 2) C A '(4;2; 2) D A '(4;2;2)  x= − 4t  Câu Cho điểm A(1; 1; 1) đường thẳng (d):  y =−2 − t Tìm tọa độ hình chiếu vng góc A lên đường  z =−1 + 2t thẳng (d) A (2; –3; –1) B (2; 3; 1) Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 C (2; –3; 1) D (–2; 3; 1) Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 Câu Cho điểm M (1;0;0) (∆) : x − y −1 z = = Gọi M’ (a,b,c) điểm đối xứng M qua (∆) Giá trị a – b + c : A.1 B.-1 C.3 D.-2 Câu Khoảng cách từ điểm M (2; 4; 3) đến mặt phẳng () : 2x  y  2z   bao nhiêu? A 11 B C D Câu Khoảng cách giưã mặt phẳng (P) x+2y+2z+11=0 (Q) x+2y+2z+2=0 A B C D x −1 y − z + Câu Cho A(–2; 2; 3) đường thẳng (Δ): = = Tính khoảng cách từ A đến (Δ) 2 A B C D x y 3 z 2 x 3 y 1 z 2 Câu Khoảng cách đường thẳng song song d1 :  d2 : bằng:    1 5 5 30 D A B C 6 6 Câu Nếu điểm M (0; 0; t ) cách điểm M 1(2; 3; 4) mặt phẳng (P ) : 2x  3y  z  17  t có giá trị bao nhiêu? A t  B t  3 C t  D t   Câu 10 Phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng (P ) : x  2y  2z   cách điểm B(2; 1; 4) khoảng là: A x  2y  2z   x  2y  2z  20  B x  2y  2z  20  x  2y  2z   C x  2y  2z  20  x  2y  2z   D x  2y  2z  20  x  2y  2z   Câu 11 Xác định góc (φ) hai mặt phẳng (P): x +2y +2z –3=0 và(Q): 16x +12y –15z +10=0 A φ= 30º B φ= 45º C cosφ = 2/15 D φ= 60º x−2 Câu 12 Cho hai đường thẳng d1 : = : A B y +1 z + x −1 y −1 z +1 d : = = Khoảng cách d1 d = 2 2 C D x   2t   x  y 1 z 2 Câu 13 Tính góc đường thẳng d1 : y  2  2t d2 : ?    1 z       A B C D Câu 14 Để mặt phẳng () : mx  y  mz   ( ) : (2m  1)x  (m  1)y  (m  1)z   hợp với  góc m phải bao nhiêu? 3 A m= B m= C m=D m=2 2 Câu 15 Cho mặt phẳng: (P): 2x -y +2z -3=0 điểm A(1;4;3) Lập phương trình mặt phẳng (π) song song với mp(P) cách điểm A cho đoạn A (π): 2x -y +2z -3 =0 B (π): 2x -y +2z +11=0 C (π): 2x -y +2z -19=0 D B, C Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 0; mặt Câu 16 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x + y + z − x + y − z − 10 = Viết phương trình mặt phẳng ( Q ) song song với ( P ) tiếp xúc với ( S ) phẳng ( P ) : x + y − z + 2017 = A ( Q1 ) : x + y − z + 25 = 0 ( Q2 ) : x + y − z + = B ( Q1 ) : x + y − z + 31 = 0 ( Q2 ) : x + y − z − = C ( Q1 ) : x + y − z + = 0 ( Q2 ) : x + y − z − 31 = D ( Q1 ) : x + y − z − 25 = 0 ( Q2 ) : x + y − z − = Câu 17 Cho mặt phẳng (P): 4x-3y-7z+3=0 điểm I(1;-1;2) Phương trình mặt phẳng (Q) đối xứng với (P) qua I là: A 4x – 3y – 7z – = B 4x – 3y – 7z + 11 = C 4x – 3y – 7z – 11 = D 4x – y – z + = x −1 y z +1 Tìm tọa độ điểm M thuộc d cho độ dài đoạn Câu 18 Cho điểm A ( −1;1;0 ) đường thẳng d : = = −2 AM = A M ( −1;0;1) , M ( 0; 2; −2 ) B M (1;0; −1) , M ( 0; −2; ) C M (1;0; −1) , M ( 0; 2; −2 ) D M ( −1;0;1) , M ( 0; −2; ) Câu 19 Cho P(1;1;1), Q(0;1;2), (α ) : x − y + z + = Tọa độ điểm M có tung độ 1, nằm (α ) thỏa mãn MP = MQ có hồnh độ là: −1 A B C D 2 VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI : ■ Nội dung lớp: Câu Cho điểm I(2;6;-3) mặt phẳng (P): x –2 =0 ; (Q):y – = ; (R): z + = 0.Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề sai : A (P) qua I B (Q) // (xOz) C (R) // Oz D (P) ⊥ (Q) Câu Trong khơng gian Oxyz cho hai mặt phẳng () : x  2y  3z   ( ) : 2x  4y  6z   Trong khẳng định sau khẳng định ? A (),( ) trùng B () / /( ) C () cắt ( ) D () cắt vng góc ( ) Câu Tìm giá trị m, n để mặt phẳng () : (m  3)x  3y  (m  1)z   ( ) : (n  1)x  2y  (2n  1)z   song song với nhau? D 5 5 B m  , n   C m   , n  A m  , n  m   ,n   3 3 P : x = + y − z + 0; Q : m − x + y − = m + z − Câu Cho hai mặt phẳng ( ) Xác định m để hai mặt ( ) ( ) ( ) phẳng (P), (Q) vng góc với −1 A m = B m = C m = D m = −3 x= 1+ t  Trong khẳng định sau, tìm Câu Cho đường thẳng d :  y= − t mặt phẳng (α ) : x + y + z + =  z = + 2t  khẳng định A d / / (α ) B d cắt (α ) Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 C d ⊂ (α ) D d ⊥ (α ) Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 x −1 m Câu Giá trị m để (d) := A m = y+2 z = vng góc với (P): x + 3y – 2z– = là: 2m − B m = Câu Định giá trị m để đường thẳng d: A m = - x+1 y-2 = m B m = - Câu Trong khơng gian Oxyz , cho đường thẳng d : song song với đường thẳng (d) ? A 5x  3y  z   B x  y  2z   x C m = – D m = – z+3 song song với mp(P): x – 3y + 6z = = -2 C m = - D m = - y 1 z 4 mặt phẳng sau đây, mặt phẳng   3 C 5x  3y  z   D 5x  3y  z   x−2 y z+3 là: mặt phẳng ( P ) : x + y − z − = = = −2 15  3 3  3 1 7 7 A M  ;3; −  B M  − ;3;  C M  ; −3;  D M  ;3; −  2 2 2 2 2  2 2 x= 1+ t  x = + 2t '   Câu 10 Hãy chọn kết luận vị trí tương đối hai dường thẳng d :  y= + t d :  y =−1 + 2t '  z= − t  z= − 2t '   A d cắt d ' B d ≡ d ' C d chéo với d ' D d / / d ' Câu Tọa độ giao điểm M đường thẳng d : x y z x 1 y 5 z d2 :     cắt nhau? 3 m A m=1 B m=2 C m=3 D m=4 2 Tìm k để mặt phẳng x + y – z + k = tiếp xúc với mặt cầu (S) Câu 12 Cho mặt cầu (S): x + y + z − x − y − z = Câu 11 Tìm m để đường thẳng d1 : A k = 42 B k > 42 C k < 42 D k =42 ∨ k =−42 x= 1+ t  2 14 điểm ? Câu 13 Đường thẳng d:  y= − 2t cắt mặt cầu (S): ( x − 1) + ( y − ) + ( z − 3) = z =  A Vơ số điểm B Một điểm C Hai điểm D Khơng có điểm 2 với mặt phẳng Câu 14 Tìm tâm bán kính đường tròn giao tuyến mặt cầu (S): x + y + z − x − y − z − 11 = 2x – 2y – z – = A H ( 3;0;2 ) , R = B H ( 3;1; ) , R = C H ( 3;0; ) , R = D H ( 3;0;2 ) , R = 44 36 mặt phẳng (P): 3x + y – z + m = Tìm m để mặt phẳng Câu 15 Cho mặt cầu (S): ( x − ) + ( y − ) + ( z + 1) = (P) cắt (S) theo giao tuyến đường tròn có bán kính lớn B m = 20 C m = 36 D m = A m = −20 x 2 y 1 z  Câu 16 Hãy lập phương trình mặt cầu tâm I (5;1;1) tiếp xúc với đường thẳng d : ?   1 A x  y  z  2x  4y  12z  36  B x  y  z  2x  4y  12z  36  C x  y  z  2x  4y  12z  36  D x  y  z  2x  4y  12z  36  Câu 17 Hãy xét vị trí tương đối mặt phẳng (P ) : 2x  3y  6z   mặt cầu (S ) : (x  1)2  (y  3)2  (z  2)2  16 ? A Khơng cắt B Cắt 2 Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 D.(P ) qua tâm mặt cầu (S ) C Tiếp xúc điểm M(1;1;1) Câu 18 Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S): x + y + z + x − y − z + = A x − y − z + =0 B x − y − z + = C x − y − z − =0 D −2 x + y + z + =0 Câu 19 Lập phương trình mặt phẳng tiếp diện mặt cầu (S ) : x  y  z  6x  4y  2z  11  , biết mặt phẳng song song với mặt phẳng () : 4x  3z  17  ? A 4x  3z  10  4x  3z  40  B 4x  3z  10  4x  3z  40  C 4x  3z  10  4x  3z  40  D 4x  3z  10  4x  3z  40  2 Câu 20 Cho ( S ) : ( x − 1) + ( y − 3) + ( z + ) = (P): 2x-y+2z-1=0 Tiếp điểm (P) (S) là:  7 2 A  − ; ; −   3 3 2 7 2 C  ; − ; −  3 3 7 2 B  ; ;  3 3 7 2 D  ; ; −  3 3 PHIẾU BÀI TẬP Vị trí tương đối Họ tên: …………………………………… Lớp:…………… Câu Trong khơng gian Oxyz, cho (P) có phương trình x − 3y + 2z = (Q) có phương trình 2x − 2y − 4z+1 = Chọn khẳng định A (P) (Q) cắt khơng vng góc B (P) song song với (Q) C (P) (Q) vng góc D (P) trùng với (Q) Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Cho mp (P): 2x + y + mz – = (Q): x + ny + 2z + = (P) // (Q) khi: A m = n = B m = n = C m = n = D m = n = Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Tìm giá trị m để mặt phẳng () : (2m  1)x  3my  2z   ( ) : mx  (m  1)y  4z   vng góc với nhau? m  -4 m  m  m  -4 A  B  C  D  m  -2 m  m  -2 m  Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… x −1 Câu Cho đường thẳng d : = tìm khẳng định A d / / (α ) y −1 z − Trong khẳng định sau, mặt phẳng (α ) : x + y + z − = = −3 B d cắt (α ) C d ⊂ (α ) D d ⊥ (α ) Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 x − 10 y − z + mặt phẳng = = 1 (P): 10x + 2y + mz + 11 = 0, m tham số thực Tìm giá trị m để (P) vng góc với (Δ) A m = –2 B m = C m = –52 D m = 52 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… Câu Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (Δ): ………………………………………………………………………………………………………………………… x+1 y-2 z+3 song song với mặt phẳng (P): x - 3y + 6z = là: = = m -2 A m = - B m = - C m = - D m = - Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… Câu Giá trị m để đường thẳng d: ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Xét vị trí tương đối đường thẳng d1 : x 1 y  z 2 x 2 y 1 z  ta     , d2 : 2 3 kết nào? A Cắt B Song song C Chéo D Trùng Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… x= 1− t '  x = + mt  d :  Câu Tìm m để hai đường thẳng sau cắt d :  y = t  y= + 2t '  z= − t '  z =−1 + 2t   A m = B m = C m = −1 D m = Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… x= 1+ t  2 14 : Câu Giao điểm đường thẳng d:  y= − 2t mặt cầu (S): ( x − 1) + ( y − ) + ( z − 3) = z =  A A ( 2;0;0 ) , B ( 0;4;0 ) B A ( −2;0;0 ) , B ( 0; −4;0 ) C A ( 0;2;0 ) , B ( 4;0;0 ) D A ( 0;2;0 ) , B ( 4;0;0 ) Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 100 với mặt Câu 10 Tìm tâm bán kính đường tròn giao tuyến mặt cầu (S): ( x − 3) + ( y + ) + ( z − 1) = phẳng 2x – 2y – z + = A I ( −1;2;3) , R=8 B I (1; −2; −3) , R=8 C I ( −1;2;3) , R=64 D I ( −1;2;3) , R=2 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… 2 ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 11 Cho mặt cầu (S): ( x − 1)2 + ( y − )2 + ( z − 3)2 = mặt phẳng (P): x+y+z+m=0 Tìm m để (P) cắt (S) theo giao tuyến đường tròn có bán kính lớn A m = − B m = C m = D m = −6 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 10 Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 x  t   Câu 12 Bán kính mặt cầu tâm I (1; 3;5) tiếp xúc với đường thẳng d : y   t bao nhiêu?  z   t  A R  C R  14 B R  D R  14 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 14 Cho mặt cầu (S ) : (x  2)2  (y  1)2  (z  1)2  36 điểm M (2; 1; 3) Hãy lập phương trình mặt phẳng tiếp diện (S ) điểm M ? A 2x+y+2z+11=0 B 2x-y+2z+11=0 C 2x-y-2z+11=0 D 2x+y-2z+11=0 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 2 Câu 15 Tiếp điểm mặt cầu ( x + 1) + ( y − ) + ( z − 3) = mặt phẳng (P): 4x+y-z-1=0 là: 1 8 1  B  ; ;  C ( 0;1;0 ) D  ;0;0  3 3 4  Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… A (1; −2;1) ………………………………………………………………………………………………………………………… PHIẾU BÀI TẬP Phương trình đường thẳng Họ tên: …………………………………… Lớp:…………… x −1 y + z − Câu Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: = = Vecto vecto phương đường thẳng d?   A u= B u 1; − 2;3 ( −1;2; −3) ( ) =  C u3 = (1;2;3)  D u4 = (1;3;2 ) x= 1+ t Câu Cho đường thẳng (∆) :  y= − 2t (t ∈ R) Điểm M sau thuộc đường thẳng (∆)  z= + t  A M(1; –2; 3) B M(2; 0; 4) C M(1; 2; – 3) D M(2; 1; 3) Câu Lập phương trình tắc đường thẳng d qua điểm A(2;3;-5) có vecto phương  u = (−4;8;10) x-2 y-3 z+5 x-2 y-3 z+5 x-2 y-3 z+5 x-2 y-3 z+5 = = B C D = = = = = = -1 -2 -2 Câu Lập phương trình tham số đường thẳng d qua điểm M(1;-2;3) song song với đường thẳng  x =−1 + 2t  Δ :  y= + t  z =−3 − t  A Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 11 Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017  x = + 2t  A d :  y =−2 − t  z= − t   x = + 2t  B d :  y =−2 + t  z= + t   x = + 2t  C d :  y =−2 + t  z= − t   x = + 2t  D d :  y =−2 − t  z =−3 + t  Phương trình Câu Cho d là: đường thẳng qua M (1; −2;3) vng góc với mp ( Q ) : x + y − z + = tham số d là:  x = + 3t  A  y =−2 + 4t  z= − 7t   x = + 4t  B  y =−2 + 3t   z= − 7t  x = + 4t  C  y= + 3t  z= − 7t  Câu Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm A(1;-1;0), B(0;1;2) x= 1− t x= 1− t x= 1− t    A  y =−1 + 2t B  y = + 2t C  y =−1 − 2t  z = 2t  z = 2t     z = 2t  x = − 4t  D  y =−2 + 3t  z= − 7t  x= 1− t  D  y =−1 + 2t  z = −2 t  Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… Câu Viết phương trình đường thẳng(d) qua điểm A(1; 0; 5), đồng thời vng góc với hai đường thẳng (d ): x −1 y − z −1 x −1 y − z − (d ): = = = = −1 −3 −2 x = + t x = − t  x = + 5t  x =−1 + t     A (d):  y = 5t B (d):  y = t C (d):  y = t D (d):  y = t z = z = z= + 4t z = −5     Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Viết phương trình đường thẳng qua A(0;-3;2) song song với mặt phẳng (P): x-2y+3z-1=0, (Q): x+yz+1=0  x = −t  x = −t x = t  x = −t     A  y =−3 + 4t B  y =−3 − 4t C  y =−3 + 4t D  y =−3 + 4t  z= + 3t  z =−2 + 3t  z= + 3t  z= + 3t     Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… x −1 −1 Câu Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(0;-1;4), đường thẳng d : = y +3 z−3 mặt = phẳng (P): 2x+y-2z+9=0 Viết phương trình đường thẳng d’ qua điểm A, nằm mặt phẳng (P) vng góc với đường thẳng d x = t  A  y = −1  z= + t   x = −t  B  y =−1 + 2t  z= + t  Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384  x = 2t  C  y =−1 + t  z= − 2t  x =  D  y = −t  z = + 4t  12 Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… x−2 y +2 z−3 Câu 10 Viết phương trình đường thẳng qua điểm A(1;2;3) vng góc với d1 : = = cắt −1 x −1 y −1 z +1 d2 : = = −1 x −1 y − z − 3 −5 x −1 y + z − x −1 y − z − x +1 y + z + B = = C = = D = = −3 −5 −3 −5 −3 −5 1 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… A = = ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… đường thẳng ∆ : Câu 11 Cho mặt phẳng ( P ) : x − y − z + = x −1 y − z = = Đường thẳng d qua −1 điểm A ( 3; −1;2 ) , cắt đường thẳng ∆ song song với mặt phẳng ( P ) có phương trình x + y −1 z + −10 x − y +1 z − −8 x + y −1 z + −8 x − y +1 z − D = = −8 −11 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… A = = B = = C = = ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… PHIẾU BÀI TẬP Phương trình mặt phẳng Họ tên: …………………………………… Lớp:…………… Câu Cho A(1;1;2), B(2;-1;0) Phương trình mặt phẳng qua điểm A vng góc với AB là: A x − y − z + = C x − y + z − = D x − y + z − = B x − y − z + = 0 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Viết phương trình mặt phẳng qua điểm A(3;-2;-7) song song với mặt phẳng 2x+y-3z+5=0 B x − y − 3z − 25 = C x + y − 3z + 25 = D x + y − 3z − 25 = A x + y − 3z − 52 = 0 0 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A(2, −1,3) vuông góc với Oz A (α) : x − = B (α) : y + = C (α) : z − = D (α) : 3y + z = 0 0 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 13 Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 Câu Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A(1,1, −1) A hình chiếu vuông góc B(5,2,1) lên (α) 0 A (α) : x + 2y + 2z − = B (α) : 3x + y − 2z − =0 C (α) : x + y + z − = D (α) : 4x + y + 2z − = Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… x − y − z −1 Câu Cho A(-2;3;1) d : = = Phương trình mặt phẳng qua A vng góc với d là: −2 A x + y − z + = B x + y − z + = 0 D x + y − z + = C x + y − z + = 0 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Viết phương trình mặt phẳng (P) trình mặt phẳng trung trực đoạn AB với A(0,4,0) , B(0,0, −2) B (P) : 2y + z − = C (P) : 2y − z + = D (P) : 2y + z + = A (P) : 2y − z − = 0 0 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Phương trình mặt phẳng qua điểm A(3; 0; 0), B(0; 4; 0),C (0; 0; 2) là: x y z x y z B   1   1 -3 4 4 x y z x y z C   D   1 1 -3 2 -3 2 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… A ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Viết phương trình mặt phẳng (α) qua G(1,1, −2) cắt trục tọa độ A, B, C cho G trọng tâm tam giác ABC 0 A (α) : 2x + 2y − z − = B (α) : 2x + 2y + z − = C (α) : 2x + 2y + z − = D (α) : 2x + 2y − z − = 0 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm: A( −1,2,3) , B(2, −4,3) , C(4,5,6) A (α) : 18x + 9y − 39z + 117 = B (α) : 18x + 9y − 39z − 117 = 0 C (α) : x − 2y − 3z + 117 = D (α) : x − 2y − 3z − 117 = Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 10 Phương trình mp(P) qua hai điểm E(4;-1;1) F(3;1;-1) song song với tục Ox là: Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 14 Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 A x + y = B y + z = C x + y + z = D x + z = Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 11 Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(3,6, −5) chứa trục Oy B (α) : x + z + = 0 A (α) : 3y − z − 23 = C (α) : x + y − = D (α) : 5x + 3z = Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 12 Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(2, −1,4) , B(3,2, −1) (α) vuông góc với mặt phẳng (β) : x + y + 2z − = A (α) : 2x − y + z − 21 = B (α) : 11x − 7y − 2z + 21 = C (α) : 2x − y + z + 21 = D (α) : 11x − 7y − 2z − 21 = 0 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 13 Viết phương trình mặt phẳng (P) qua M(1; 0; –2) đồng thời vng góc với hai mặt phẳng (α): 2x + y – z – = (β): x – y – z – = A –2x + y – 3z + = B –2x + y – 3z – = C –2x + y + 3z – = D –2x – y + 3z + = Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… PHIẾU BÀI TẬP Hệ trục tọa độ Oxyz – Phương trình mặt cầu Họ tên: …………………………………… Lớp:……………       Câu Với vectơ a  (4; 2; 4), b  (6; 3;2) Hãy tính giá trị biểu thức (2a  3b)(a  2b) ? A -100 B 200 C 150 D 250 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Xét điểm A(2; 4; 3), B(1; 3; 2),C (4; 2; 3) Tìm toạ độ đỉnh D hình bình hành ABCD ? A D(7; 1;2) B D(7;1; 2) C D(7;1;2) D D(7; 1; 2) Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 15 Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Cho tam giác ABC : A(2;2;2), B(4; 0; 3),C (0;1; 0) Diện tích tam giác bao nhiêu? 55 65 75 95 B đvdt đvdt C đvdt D đvdt A 2 2 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………   Câu Cho tam giác ABC biết A(2; ; -3) AB  (-3; -1 ; 1),AC  (2; -6 ; 6) Khi trọng tâm G tam giác có toạ độ là: 5 5 5 5 A.G ( ; ; ) B.G ( ;  ; ) C.G ( ; ; ) D.G ( ; ;  ) 3 3 3 3 3 3 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………   Câu Góc hai véc tơ u = (1;0;1), v = (−1;1;0) là: A 30o B 45o C 120o D 135o Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………   Câu Trong khơng gian Oxyz, cho A(-1; 1; 0), B(1; 1; 0), C(-1; 1; -2) Tính tích vơ hướng AB.AC   A AB.AC =   B AB.AC =     C AB.AC = −1 D AB.AC = Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Hình chóp S ABC tích toạ độ đỉnh A(1;2; 3), B(0;2; 4),C (5; 3;2) Hãy tính độ dài đường cao hình chóp xuất phát từ đỉnh S ? A B C.12 D Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Cho bốn điểm A(6;-2;3), B(0;1;6), C(2;0;-1), D(4;1;0) Phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD A ( x − )2 + ( y + 1)2 + ( z − 3)2 = B ( x − )2 + ( y + 1)2 + ( z − 3)2 = 17 17 C ( x + )2 + ( y − 1)2 + ( z + 3)2 = D ( x + )2 + ( y − 1)2 + ( z + 3)2 = 17 17 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Thể tích khối cầu có phương trình ( x − 1)2 + ( y − )2 + ( z − 3)2 = là: A V = 32π B V = 23π C V = 43π D V = 34π Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 16 Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… PHIẾU BÀI TẬP Hình chiếu – đối xứng – khoảng cách – góc Họ tên: …………………………………… Lớp:…………… Câu Hình chiếu vng góc điểm M(1;-2;3) lên mặt phẳng (P): x + y + z − = là:  11  A (1;1; ) B  ; − ;  C ( 0; 4;3) D H ( 0;0;7 ) 3 3  Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Cho điểm A(2;-1;0) mặt phẳng (P): x-2y-3z+10=0 Điểm A’ đối xứng với A qua mặt phẳng (P) có phương trình là: B ( 0;6;3) C (1;3;6 ) D ( 0;3;6 ) A ( 2;3;6 ) Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… x −1 Câu Cho điểm A (1;0; −1) đường thẳng d : = A đường thẳng d 1 3 1 3 A H  ; − ;  5 3 1 3 y +1 z Tìm tọa độ điểm H là: hình chiếu vng góc = −1 1 1 3 3 B H  ; − ; −  C H  ; ;  5 3 1 3 D H  ; − ;  Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… x −1 Câu Cho điểm A ( 4; −1;3) đường thẳng d : = điểm A qua d A M ( 2; −5;3) B M ( −1;0;2 ) y +1 z − Tìm tọa độ điểm M là: điểm đối xứng với = −1 C M ( 0; −1;2 ) D M ( 2; −3;5 ) Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Cho mặt phẳng (P): 2x – y – 2z – = điểm M(–2; –4; 5) Tính khoảng cách từ M đến (P) A 18 B C D Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 17 Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 …………………………………………………………………………………………………………………………  x   t  Câu Góc đường thẳng  : y  2  t mặt phẳng () : x  y  2z   bằng:  z   2t      A B C D Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Khoảng cách từ điểm M ( 2;0;1) đến đường thẳng d : x −1 y z − = = D A 12 B C Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………  x = + 2t  x −2 y + z −3 Câu Khoảng cách hai đường thẳng d:  y =−1 − t d’ : = = : −1 1 z =  C D 2 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… A B ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Cho hai mp (P): x + 5y – z + = (Q): 2x – y + z + = Gọi cos ϕ góc hai mp (P) (Q) giá trị cos ϕ bằng: A B C D 5 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 10 Cho mặt phẳng: (P): 2x -y +2z -3=0 Lập phương trình mặt phẳng (Q) song song với mp(P) cách (P) đoạn A (Q): 2x -y +2z +24=0 B (Q): 2x -y +2z -30=0 C (Q): 2x -y +2z -18=0 D Cả Avà B Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 11 Khoảng cách hai mặt phẳng : (P): x + y - z + = 0.và (Q) : 2x + 2y - 2z + = là: A B C 7/2 D 3 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… 18 Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 Ơn thi học kì năm học 2016 – 2017 ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 12 Tìm tập hợp điểm M cách hai mặt phẳng 4x-y+8z+1=0, 4x-y+8z+5=0 A x − y + z + = B −4 x + y − z + = C x − y + z − = D x + y + z + = 0 0 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 13 Tìm điểm M trục Oy cách mặt phẳng () : x  y  z   ( ) : x  y  z   ? A M (0;1; 0) B M (0;2; 0) C M (0; 3; 0) D M (0; 3; 0) Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 18 Cho điểm A (1;7;3) đường thẳng ∆ : x − y +1 z + Tìm tọa độ điểm M thuộc ∆ cho = = −3 −2 AM = 30  33 13 11  ;− ;  7   51 17  C M ( 9;1; −3) M  ; − ; −  7 7 A M ( 9;1; −3) M   33 13 11  ;− ;  7   51 17  D M ( 3; −3; −1) M  ; − ; −  7 7 B M ( 3; −3; −1) M  Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 19 Tìm giá trị tung độ m điểm M thuộc Oy cho M cách mặt phẳng ( P) : x − y − = z + 0,(Q) : x + y −= 6z − 11 22 A m = B m = −2 C m = D m = 10 Bg: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên: Võ Thành Lâm - 0947313384 19 ... ………………………………………………………………………………………………………………………… PHIẾU BÀI TẬP Phương trình đường thẳng Họ tên: …………………………………… Lớp:…………… x −1 y + z − Câu Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: = = Vecto vecto phương đường thẳng... C (d): = = 4 Câu Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y + z - 2=0 Phương trình phương trình đường thẳng qua điểm A(1;2;3) vng góc với mặt phẳng (P)? Câu Phương trình đường... 7 2 D  ; ; −  3 3 PHIẾU BÀI TẬP Vị trí tương đối Họ tên: …………………………………… Lớp:…………… Câu Trong khơng gian Oxyz, cho (P) có phương trình x − 3y + 2z = (Q) có phương trình 2x − 2y − 4z+1 = Chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập ôn chương phương pháp tọa độ trong không gian , Bài tập ôn chương phương pháp tọa độ trong không gian , Bài tập ôn chương phương pháp tọa độ trong không gian

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay