Bai kiem tra hoc ki 2

2 123 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:35

log ( 6x+1 - 36x ) £ - Câu Gọi S tập nghiệm bất phương trình Giá trị lớn x y=6 hàm số A S là: B Câu Tập nghiệm 2x +1 > ( 4;+¥ ) ( A log2 25 ; +¥ C là: ( log5 - 1; +¥ ) B ) C log2 Câu Số nghiệm phương trình A B D ( log5 25;+¥ ) x- + log2(x2 - 25) = x+5 D ? C D log0,2 ( x - 1) > Câu Tập nghiệm bất phương trình S = ( - ¥ ;2) A S = ( 2; +¥ S = ( 1;2) B ) C log3(x2 + 3x + 1) + log1 Câu Phương trình nghiệm a,b thỏa A a >b ( B 375 B y = 7x bằng: 2- C 385 A D C 378 D B : 388 y¢< x< B 2017 log23 x5 - 25log3 x2 - 750 £ Nghiệm bất phương tŕnh Câu Nghiệm bất phương trình 3   − ∞;  2  +x- Câu Cho hàm số A tập số thực có giá trị ) 3x2 + 6x + 2x = Câu Tổng nghiệm nguyên bất phương trình 0 x>0 D π2 16 là: C  3 1;   2 D  3 1;    Câu Số nghiệm nguyên bất phương trình A B 2x +   log  log ≥0 x +   C là: D Vô số nghiệm Câu 10 Phương trình sau có nghiệm nhất: log 32 x − log A 27 x=4 B log x = 11 − x (2 − ) = (2 + ) x C x D Phương án B, C ... nguyên bất phương trình A B 2x +   log  log ≥0 x +   C là: D Vô số nghiệm Câu 10 Phương trình sau có nghiệm nhất: log 32 x − log A 27 x=4 B log x = 11 − x (2 − ) = (2 + ) x C x D Phương án
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai kiem tra hoc ki 2 , Bai kiem tra hoc ki 2 , Bai kiem tra hoc ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay