3 de thi thu THPT co dap an

15 119 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:34

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NghÖ An KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 03 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu Đường thẳng sau tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A x = B y = C y = −1 Câu Đồ thị hàm số y = x + x + có điểm cực trị? A B C Câu Đường cong bên đồ thị hàm số: A y = − x + x B y = − x + x + C y = − x3 − x − D y = − x3 − x + +1 2x −1 ? x +1 D x = −1 D y x -3 -2 -1 -1 -2 -3 Câu Cho hàm số y = − x + 3x + Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng ( 0; ) B Hàm số nghịch biến khoảng ( −2;0 ) C Hàm số nghịch biến khoảng ( 0; ) D Hàm số nghịch biến khoảng ( 0; +∞ ) Câu Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên sau Khẳng định sau khẳng định sai ? A Hàm số có hai cực trị C Hàm số có giá trị cực đại B Hàm số đạt cực đại x = đạt cực tiểu x = −1 D Hàm số có giá trị cực tiểu −2 Câu Giá trị nhỏ lớn hàm số y = 2x + đoạn [ -1; 0] là: x −1 A m = −3; M = − B m = 3; M = C m = −3; M = − D m = 1; M = Câu Chọn phát biểu phát biểu sau đây: A Đồ thị hàm số y = x + x − x cắt trục tung điểm B Hàm số y = x − x có giao điểm với đường thẳng y = -1 C Hàm số y = x + có tập xác định D = R \ { − 1} D Hàm số y = có tiệm cận ngang 2x +1 Câu Hàm số y = x − x + mx + đạt cực tiểu x = : A m = B m = −2 C m = D m = Câu Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số y = ln( x + 1) − mx +3 đồng biến khoảng (−∞; +∞) A [−1; 0) B ( −∞; −1) C ( −∞; −1] D [1;+∞) Câu 10 Giá trị lớn hàm số y = − x + 2x + 15 A B C Câu 11 Hàm số y = a.x + bx + cx + d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a < 0; b > 0; c < 0; d > B a > 0; b > 0; c < 0; d > D y O C a > 0; b < 0; c < 0; d > D a > 0; b > 0; c > 0; d > x Câu 12 Với số thực dương a, b Mệnh đề ? A log a (ab) = − log a b B log ac b = c log a b a log c a C log c = D log a = − log a b b log c b b x−1 Câu 13 Nghiệm phương trình = 16 là: A x = B x = C x = D x = Câu 14 Tập xác định hàm số: y = log là: x −3 A (0;+∞) B (−∞;3) C R\{3} D (3;+∞) x Câu 15 Đạo hàm hàm số f ( x ) = là: A f '( x) = x l o g B f '( x ) = x ln D f '( x) = −2 x l o g C f '( x) = −2 x ln Câu 16 Với số thực dương a, b Mệnh đề đúng?  2a  A log  B ÷ = + 3log a + log b  b   2a  log C ÷ = + 3log a − log b 2  b  x −1 1 Câu 17 Giải bất phương trình  ÷ 3 D 2− x 1 ≤ ÷ 3 A x ≥ B x ≥ C x ≤ D x ≤ Câu 18 Một người gửi tiết kiệm 40 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% năm Biết không rút tiền lãi khỏi ngân hàng sau năm, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu Sau năm rút lãi người thu số tiền lãi là: A 20,128 triệu B 16,102 triệu đồng C.17,102 triệu đồng D 56,102 triệu đồng x x Câu 19 Phương trình + 2.3 − = có nghiệm x bằng: A B -3 C -2 D x x +1 x x −1 Câu 20 Tập nghiệm bất phương trình + ≥ + là: A [ 2; +∞ ) B ¡ C ( 2; +∞ ) D ( −∞;2] Câu 21 Trong kết luận sau, kết luận sai? A ∫ u ( x).v′( x )dx = ∫ u ( x)dx.∫ v′( x)dx B ∫ ( f ( x ) − g ( x) ) dx = ∫ f ( x) dx − ∫ g ( x)dx C ∫ f ′( x)dx = f ( x) +C D ∫ k f ( x )dx = k ∫ f ( x )dx Câu 22 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos 2x A C ∫ f ( x)dx = − sin2x + C ∫ f ( x)dx = −2sin2x + C ∫ f ( x)dx = sin2x + C D ∫ f ( x) dx = 2sin2x + C B Câu 23 Một nguyên hàm hàm số f (x) = − 2x : 3 A (1 − 2x) − 2x B (2x − 1) − 2x 4 3 C (2x − 1) − 2x D − (1 − 2x) − 2x Câu 24 Tính I = ∫ ( x − x + 2)dx ta được: A I = B I = −1 C I = D I = 2x Câu 25 Giá trị ∫ 2e dx bằng: A e − B e2 C 2e D 3e Câu 26 Tìm diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x y = − x + 9 A B C.9 D Câu 27 Thể tích khối tròn xoay tạo nên quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn đường y = ( x + 1) , y = 0, x = x = bằng: 2π 32π 8π A B C D 16π 5 Câu 28 Tìm số phức liên hợp số phức z = + 3i A z = −1 + 3i B z = −1 − 3i C z = + 3i D z = − 3i Câu 29 Cho số phức z = ( + i)+( – 2i ) Tìm phần thực phần ảo số phức z: A Phần thực phần ảo B Phần thực phần ảo -1 C Phần thực phần ảo -1 D Phần thực phần ảo -i Câu 30 Tìm môđun số phức z thỏa mãn: z.(2 − 3i ) − 5i = 5 A z = B z = C z = D z = 13 13 13 Câu 31 Nghiệm phức phương trình −3 z + z − = là: ± 2i −1 ± i 1± i 1± i A z1,2 = B z1,2 = C z1,2 = D z1,2 = 3 Câu 32 Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R ) thoả mãn (1 + i) z + z = + 2i Tính P = a + b A P = B P = C P = D P = −1 Câu 33 Hình đa diện đa diện loại { p; q}? A Tứ diện B Bát diện C Hình lập phương D Lăng trụ lục giác Câu 34 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a , chiều cao a Thể tích khối chóp 3a a3 là: A a 3 B C D 3a Câu 35 Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh a, SA vuông góc đáy, góc SB đáy a3 a3 3a a3 A B C D 3 450 Thể tích khối chóp là: Câu 36 Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu có ba kích thước a, b, c Khi bán kính r mặt cầu bằng: 2 2 a + b2 + c a + b2 + c A B a + b + c C 2(a + b + c ) D Câu 37 Cho khối nón có chiều cao h, đường sinh l bán kính đường tròn đáy r Thể tích khối nón là: 2 A V = 3π r h B V = π r h C V = π rh D V = π r h 3 Câu 38 Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có độ dài cạnh đáy a chiều cao h Tính thể tích V khối trụ ngoại tiếp lăng trụ cho πa h πa h A V = B V = 3πa h C V = D V = πa h Câu 39 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3; −2; −3), B (1; −2;5) Tìm toạ độ trung điểm I đoạn thẳng AB ? A I (2; −2;1) B I (1;0; 4) C I (2; −2; −1) D I (2;0;8) x −1 y + z = = Câu 40 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : Vectơ sau −2 −3 vectơ r phương d.r r ur A a = (1; −2;0) B b = (−1;2;0) C c = (2; −1;3) D d = (−2;1; −3) Câu 41.Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(−1;2;3), B(1;3;1) Phương trình đường thẳng AB x −1 y + z + = = A B x + y − z − = −2 x +1 y − z − = = C x + y − z + = D −2 Câu 42 Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình chữ nhật ABCD có AB CD thuộc hai đáy khối trụ Biết AB = 4a, AC = 5a Thể tích khối trụ là: A 48π a B 12π a C 4π a D 20π a Câu 43 Cho khối nón (N) có bán kính đáy diện tích xung quanh 15π Tính thể tích V khối nón (N) A V = 12π B V = 36π C V = 20π D V = 60π ' ' ' Câu 44 Cho hình lăng trụ tam giác ABC A B C có đáy ABC tam giác vuông cân A, cạnh AC = 2 Biết AC ' tạo với mặt phẳng (ABC) góc 600 AC ' = Tính thể tích V khối đa diện ABC A ' B ' C ' 16 16 A V = B V = C V = D V = 3 3 Câu 45 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(3;0;0), B (0;1;0) C (0; 0; −2) Phương trình phương trình mặt phẳng ( ABC ) ? x y z x y z x y z x y z = + + = + = + = A + + B C + D + −2 −2 −2 3 −2 Câu 46 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt cầu có tâm I (1; 2; −1) tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) : x + y − z + = 0? A ( x + 1) + ( y + 2) + ( z − 1) = B ( x − 1) + ( y − 2) + ( z + 1) = 25 C ( x − 1) + ( y − 2) + ( z + 1) = C ( x + 1) + ( y + 2) + ( z − 1) = 25 x +1 y z − = = Câu 47 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : mặt phẳng −2 ( P ) :3x − y + z + = Mệnh đề sau ? A d cắt không vuông góc với ( P) C d vuông góc với ( P) B d song song với ( P ) D d nằm ( P) x − y +1 z − = = Câu 48 Trong không gian Oxyz, cho điểm M (2; −1;2) đường thẳng d : Phương −3 trình mặt phẳng ( P) qua điểm M vuông góc với đường thẳng d là: A ( P) : − x + y − z + = B ( P) : x − y + z − 13 = C ( P ) : x − y + z + 13 = D ( P ) : x − 3y + z − 13 = x = 1+ t  Câu 49 Trong không gian Oxyz, cho điểm M (1;2;4) đường thẳng d :  y = + t (t ∈ R) Tọa độ hình  z = + 2t  chiếu H điểm M đường thẳng d là: A H (3;4;5) B H (2;3;3) C H (2;3;4) D H (−1;1; −1) Câu 50 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng ( P ) song song cách x−2 y z x y −1 z − = = , d2 : = = hai đường thẳng d1 : có phương trình: −1 1 −1 −1 A ( P ) :2 x − z + = B ( P ) :2 x − y + = ( P ) :2 y − z − = C D ( P ) :2 y − z + = HẾT Đề 02 Câu Đường thẳng sau tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A x = B y = −1 C y = Câu Đồ thị hàm số y = x − x + có điểm cực trị? A B C Câu Đường cong bên đồ thị hàm số: A y = − x3 − x + B y = − x + x + C y = − x3 − x − D y = − x + x +1 2x −1 ? x +1 D x = −1 D y x -3 -2 -1 -1 -2 -3 Câu Cho hàm số y = − x + 3x + Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng ( −2;0 ) B Hàm số đồng biến khoảng ( 0; ) C Hàm số nghịch biến khoảng ( 0; ) D Hàm số nghịch biến khoảng ( 0; +∞ ) Câu Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên sau Khẳng định sau khẳng định sai ? B Hàm số có giá trị cực tiểu −2 D Hàm số đạt cực đại x = đạt cực tiểu x = −1 2x + Câu Giá trị nhỏ lớn hàm số y = đoạn [ -1; 0] là: x −1 A m = −3; M = − B m = −3; M = − 2 C m = 3; M = D m = 1; M = Câu Chọn phát biểu phát biểu sau đây: A Hàm số có hai cực trị C Hàm số có giá trị cực đại có tiệm cận ngang 2x +1 B Hàm số y = x − x có giao điểm với đường thẳng y = -1 A Hàm số y = C Hàm số y = x + có tập xác định D = R \ { − 1} D Đồ thị hàm số y = x + x − x cắt trục tung điểm Câu Hàm số y = x − x + mx + đạt cực tiểu x = : A m = B m = −2 C m = D m = Câu Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số y = ln( x + 2) − mx +3 đồng biến khoảng (−∞; +∞) A ( −∞; −1] B ( −∞; −1) C [-1;1] D [1;+∞) Câu 10 Giá trị lớn hàm số y = − x + 2x + 15 A B C D Câu 11 Hàm số y = a.x + bx + cx + d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a < 0; b > 0; c < 0; d > B a > 0; b > 0; c > 0; d > y O C a > 0; b < 0; c < 0; d > D a > 0; b > 0; c < 0; d > x Câu 12 Với số thực dương a, b Mệnh đề ? A log a (ab) = + log a b B log ac b = c log a b C log c a log c a = b log c b D log a = − log a b b Câu 13 Nghiệm phương trình x−1 = 32 là: A x = B x = C x = Câu 14 Tập xác định hàm số: y = log là: 3− x A (0;+∞) B (−∞;3) C R\{3} x Câu 15 Đạo hàm hàm số f ( x ) = là: A f '( x) = −2 x ln B D x = D (3;+∞) f '( x) = x l o g D f '( x) = −2 x l o g C f '( x ) = x ln Câu 16 Với số thực dương a, b Mệnh đề đúng?  2a  A log  B ÷ = + 3log a − log b  b  C D x −1 1 Câu 17 Giải bất phương trình  ÷ 3 2− x 1 ≤ ÷ 3 A x ≤ B x ≥ C x ≥ D x ≤ Câu 18 Một người gửi tiết kiệm 40 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% năm Biết không rút tiền lãi khỏi ngân hàng sau năm, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu Sau năm rút lãi người thu số tiền lãi là: A 20,128 triệu B 56,102 triệu đồng C.17,102 triệu đồng D 16,102 triệu đồng Câu 19 Phương trình x + 2.3x − = có nghiệm x bằng: A B -3 C -2 x Câu 20 Tập nghiệm bất phương trình + x +1 ≥ 3x + 3x −1 là: A [ 2; +∞ ) B ( −∞;2] Câu 21 Trong kết luận sau, kết luận sai? A ∫ f ′( x)dx = f ( x) +C C ∫ u ( x).v′( x )dx = ∫ u ( x)dx.∫ v′( x)dx C ( 2; +∞ ) D D ¡ ∫ ( f ( x) − g ( x) ) dx = ∫ f ( x)dx − ∫ g ( x)dx D ∫ k f ( x) dx = k ∫ f ( x)dx B Câu 22 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = sin 3x 1 B ∫ f ( x) dx = cos3x + C B ∫ f ( x)dx = − cos3x + C 3 D ∫ f ( x) dx = 3cos 3x + C D ∫ f ( x )dx = −3cos 3x + C Câu 23 Một nguyên hàm hàm số f (x) = − 2x : 3 A (2x − 1) − 2x B (2x − 1) − 2x 4 3 C (1 − 2x) − 2x D − (1 − 2x) − 2x Câu 24 Tính I = ∫ ( x − x + 2)dx ta được: B I = B I = −1 C I = D I = 2x Câu 25 Giá trị ∫ 2e dx bằng: B e − C 2e D 3e Câu 26 Tìm diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x y = − x + 9 A B C.9 D Câu 27 Thể tích khối tròn xoay tạo nên quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn đường y = ( x + 1) , y = 0, x = x = bằng: 32π 2π 8π A B C D 16π 5 Câu 28 Tìm số phức liên hợp số phức z = + 3i A z = −1 + 3i B z = −1 − 3i C z = − 3i D z = + 3i A e Câu 29 Cho số phức z = ( + i) ( – i ) Tìm phần thực phần ảo số phức z: A Phần thực phần ảo B Phần thực phần ảo -1 C Phần thực phần ảo -1 D Phần thực phần ảo -i Câu 30 Tìm môđun số phức z thỏa mãn: z.(2 − 3i ) − 5i = 5 A z = B z = C z = D z = 13 13 13 Câu 31 Nghiệm phức phương trình −3 z + z − = là: ± 2i −1 ± i 1± i 1± i B z1,2 = C z1,2 = D z1,2 = 3 Câu 32 Cho số phức z = a + bi ( a, b ∈ R ) thoả mãn (1 + i ) z + z = + 2i Tính P = a + b A P = −1 B P = C P = D P = A z1,2 = Câu 33 Hình đa diện tâm đối xứng? A Tứ diện B Bát diện C Hình lập phương D Lăng trụ lục giác Câu 34 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a , chiều cao a Thể tích khối chóp a3 3a 3 là: A a B C D 3a Câu 35 Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh a, SA vuông góc đáy, góc SC đáy a3 3a a3 a3 A B C D 3 450 Thể tích khối chóp là: Câu 36 Cho khối nón có chiều cao h, đường sinh l bán kính đường tròn đáy r Thể tích khối nón là: 2 A V = π r h B V = 3π r h C V = π rh D V = π r h 3 Câu 37 Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu có ba kích thước a, b, c Khi bán kính r mặt cầu bằng: a + b2 + c2 a + b2 + c 2 2 2 A a + b + c B C 2(a + b + c ) D ' ' ' Câu 38 Cho hình lăng trụ tam giác ABC A B C có độ dài cạnh đáy a chiều cao h Tính thể tích V khối trụ ngoại tiếp lăng trụ cho πa h πa h A V = B V = 3πa h C V = D V = πa h Câu 39 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3; −2; −3), B (1; −2;5) Tìm toạ độ trung điểm I đoạn thẳng AB ? A I (2; 0;8) B I (1;0; 4) C I (2; −2; −1) D I (2; −2;1) Câu 40 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x −1 y + z = = Vectơ sau −1 vectơ r phương d.r ur r A a = (1; −2;0) B b = (−1;2;0) C c = (2; −1;3) D d = (−2;1; −3) Câu 41.Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(−1;2;3), B(1;3;1) Phương trình đường thẳng AB x −1 y + z + x +1 y − z − = = = = A B −2 −2 C x + y − z + = D x + y − z − = Câu 42 Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình chữ nhật ABCD có AB CD thuộc hai đáy khối trụ Biết AB = 4a, AC = 5a Thể tích khối trụ là: A 12π a B 48π a C 4π a D 20π a Câu 43 Cho khối nón (N) có bán kính đáy diện tích xung quanh 15π Tính thể tích V khối nón (N) A V = 20π B V = 36π C V = 12π D V = 60π Câu 44 Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông cân A, cạnh AC = 2 Biết AC ' tạo với mặt phẳng (ABC) góc 600 AC ' = Tính thể tích V khối đa diện ABC A ' B ' C ' 16 8 16 A V = B V = C V = D V = 3 3 Câu 45 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(3;0;0), B (0;1;0) C (0; 0; −2) Phương trình phương trình mặt phẳng ( ABC ) ? x y z x y z x y z x y z + = + + = + = + + = A + B C + D −2 −2 −2 3 −2 Câu 46 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt cầu có tâm I (1; 2; −1) tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) : x + y − z + = 0? A ( x + 1) + ( y + 2) + ( z − 1) = B ( x − 1) + ( y − 2) + ( z + 1) = C ( x − 1) + ( y − 2) + ( z + 1) = 25 D ( x + 1) + ( y + 2) + ( z − 1) = 25 x +1 y z − = = Câu 47 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : mặt phẳng −1 ( P ) :3x − y + z + = Mệnh đề sau ? A d cắt không vuông góc với ( P) B d vuông góc với ( P) C d song song với ( P) D d nằm ( P) x − y +1 z − = = Câu 48 Trong không gian Oxyz, cho điểm M (2; −1;2) đường thẳng d : Phương −3 trình mặt phẳng ( P) qua điểm M vuông góc với đường thẳng d là: A ( P) : − x + y − z + = B ( P ) : x − y + z − 13 = C ( P ) : x − y + z + 13 = D ( P) : x − y + z − 13 = x = 1+ t  Câu 49 Trong không gian Oxyz, cho điểm M (1;2;4) đường thẳng d :  y = + t (t ∈ R) Tọa độ hình  z = + 2t  chiếu H điểm M đường thẳng d là: A H (2;3;3) B H (3;4;5) C H (2;3;4) D H (−1;1; −1) ( P ) Câu 50 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng song song cách x−2 y z x y −1 z − = = , d2 : = = hai đường thẳng d1 : có phương trình: −1 1 −1 −1 A ( P ) :2 x − z + = B ( P ) :2 x − y + = C ( P) :2 y − z − = D ( P ) :2 y − z + = HẾT - Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Đề 01 Câu Đường thẳng sau tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A y = B y = −1 C x = 2x +1 ? x −1 D x = −1 Câu Đồ thị hàm số y = x + x + có điểm cực trị? A B C Câu Đường cong bên đồ thị hàm số: A y = x − 3x B y = x3 + 3x C y = x3 − x + x + D y = − x + x D Câu Cho hàm số y = x − 3x + Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng ( 0; ) B Hàm số nghịch biến khoảng ( −2;0 ) C Hàm số nghịch biến khoảng ( 0; +∞ ) D Hàm số nghịch biến khoảng ( 0; ) Câu Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số y = ln( x + 1) − mx +1 đồng biến khoảng (−∞; +∞) A [-1;1] B ( −∞; −1) C ( −∞; −1] D [1;+∞) Câu Giá trị lớn hàm số y = − x + 2x + A B C 3 Câu Cho hàm số y = ax + bx + cx + d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a < 0, b < 0, c > 0, d < B a < 0, b > 0, c > 0, d < C a > 0, b < 0, c < 0, d > D a < 0, b > 0, c < 0, d < D Câu Với số thực dương a, b Mệnh đề ? A l og (a + b) = log a + log b B log(ab) = log a.log b a log a a C log = D log = log a − log b b log b b x−1 Câu Nghiệm phương trình = 81 là: A x = −5 B x = C x = D x = Câu 10 Tập xác định hàm số: y = log là: 6− x A (−∞;6) B (0;+∞) C R\{6} D (6;+∞) Câu 11 Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên sau: Chọn mệnh đề sai: A Hàm số không xác định x = B Hàm số có cực đại cực tiểu C Hàm số cực tiểu D Hàm số đạt cực đại x = x+3 Câu 12 Giá trị nhỏ lớn hàm số y = đoạn [ 0; 1] là: x +1 A m = 1; M = B m = −2; M = − 10 C m = 3; M = D m = 2; M = Câu 13 Chọn phát biểu phát biểu sau đây: A Hàm số y = tiệm cận ngang 2x +1 B Hàm số y = x − x có giao điểm với đường thẳng y = -1 x + có tập xác định D = R C Hàm số y = D Đồ thị hàm số y = x + x − x cắt trục tung điểm Câu 14 Hàm số y = x3 + mx + đạt cực tiểu x = khi: A Với m B m > −3 Cm ≤ − D m = − x 1 Câu 15 Đạo hàm hàm số f ( x ) =  ÷ là: 2 x 1 f '( x) =  ÷ ln 2 A x 1 ln B f '( x) = −  ÷  x 1 f '( x ) =  ÷ lg  2 C x 1 lg D f '( x) = −  ÷  Câu 16 Với số thực dương a, b Mệnh đề đúng?  2a  A log  B ÷ = + log a + log b  b   2a  D log  ÷ = + 3log a − log b  b  C x −1 3 Câu 17 Giải bất phương trình  ÷ 2 A x ≤ B x ≥ 2− x 3 ≤ ÷ 2 C x ≥ Câu 18 Câu sai? ∫ ( f ( x) + g ( x) ) dx = ∫ f ( x)dx + ∫ g ( x)dx C ∫ ( f ( x ) − g ( x) ) dx = ∫ f ( x)dx − ∫ g ( x)dx D x ≤ ∫ ( f ( x).g ( x) ) dx = ∫ f ( x)dx.∫ g ( x)dx D ∫ k f ( x)dx = k ∫ f ( x)dx A B Câu 19 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = sin ( 2x + 1) A ∫ f ( x ) dx = cos ( 2x + 1) + C B ∫ f ( x ) dx = cos ( 2x + 1) + C C ∫ f ( x ) dx = − cos ( 2x + 1) + C D ∫ f ( x ) dx = − cos ( 2x + 1) + C Câu 20 Hàm số nguyên hàm hàm số: y = + x2 ( ) A F ( x) = ln x + + x ( ) C F ( x) = ln x − + x B F ( x) = + x D F ( x) = x + + x Câu 21 Một người gửi tiết kiệm 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% năm Biết không rút tiền lãi khỏi ngân hàng sau năm, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu Sau năm người thu số tiền là: A 70,128 triệu B 20,128 triệu đồng C 3,5 triệu đồng D 50,7 triệu đồng Câu 22 Phương trình x + x − = có nghiệm x bằng: A B C -2 D -2 11 Câu 23 Tập nghiệm bất phương trình x + x +1 ≤ 3x + 3x −1 là: A ( −∞;2] B ( 2; +∞ ) C [ 2; +∞ ) D ¡ Câu 24 Tính I = ∫ ( x − x + 2)dx ta được: A I = − B I = −1 C I = D I = 2x Câu 25 Giá trị ∫ 2e dx bằng: B 4e C e − D 3e Câu 26 Tìm diện tích hình phẳng giới hạn đường y = x y = x + 9 A B C.9 D Câu 27 Thể tích khối tròn xoay tạo nên quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn đường y =(1- x)2, y = 0, x = x = bằng: 2π 5π 8π A B C D 2π Câu 28 Tìm phần thực, phần ảo số phức : z = −8 − i A phần thực: -2; Phần ảo: 11 B phần thực: -2; Phần ảo: -11 C Phần thực: Phần ảo: D Phần thực:-8; phần ảo: -1 Câu 29 Số phức liên hợp số phức z = i (1 + 3i ) là: A e A z = −3 + i B z = − i C z = + i D z = −3 − i Câu 30 Tính mô đun số phức z thoả mãn z (2 − i ) + 3i = 2 C A B.1 D.0 Câu 31 Nghiệm phức phương trình z − 16 z + 17 = là: 1 A z1,2 = −2 ± i B z1,2 = ± i C z1,2 = ± i D z1,2 = ± i 2 Câu 32 Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R ) thoả mãn (1 + i ) z + z = + 2i Tính P = a + b 1 A P = B P = C P = −1 D P = − 2 Câu 33 Khối đa diện khối đa diện đều? A Tứ diện B Bát diện C.Lập phương D Lăng trụ lục giác Câu 34 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(−3; 2; −3), B( −1; 2;5) Tìm toạ độ trung điểm I đoạn thẳng AB ? A I (−2; 2;1) B I (1;0; 4) C I (2;0;8) D I (2; −2; −1) x = t  Câu 35 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :  y = − 3t (t ∈ R) Vectơ z = − t  vectơ phương d ? ur uur uur uur A u1 = ( 0;3; −1) B u2 = ( 1;3; −1) C u3 = ( 1; −3; −1) D u4 = ( 1; 2;5 ) Câu 36.Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(−1;3;2), B(2;1;1) Phương trình đường thẳng AB 12 A x − y − z + = B x +1 y − z − = = −2 −1 x −1 y + z + = = D x + y − z − = −2 −1 Câu 37 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh 2a , chiều cao a Thể tích khối chóp 3a 3 là: A a B a C D 3a Câu 38 Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh a, SA vuông góc đáy góc SC đáy 450 a3 a3 a3 a3 A B C D 3 Thể tích khối chóp là: ' ' ' Câu 39 Cho hình lăng trụ tam giác ABC A B C có đáy ABC tam giác vuông cân A, cạnh AC = 2 Biết AC ' tạo với mặt phẳng (ABC) góc 600 AC ' = Tính thể tích V khối đa diện ABC A ' B ' C ' 16 8 16 A V = B V = C V = D V = 3 3 Câu 40 Cho khối nón có chiều cao h, đường sinh l bán kính đường tròn đáy r Thể tích khối nón là: 2 A V = π r h B V = 3π r h C V = π rh D V = π r h 3 a , b , c Câu 41 Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu có ba kích thước Khi bán kính r mặt cầu bằng: C a + b2 + c2 B a + b2 + c A a + b + c D Câu 42 Cho khối nón (N) có bán kính đáy diện tích xung quanh 15π Tính thể tích V khối nón (N) A V = 20π B V = 12π C V = 36π D V = 60π Câu 43 Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có độ dài cạnh đáy a chiều cao h Tính thể tích V khối trụ ngoại tiếp lăng trụ cho πa h πa h A V = B V = 3πa h C V = πa h D V = Câu 44 Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình chữ nhật ABCD có AB CD thuộc hai đáy khối trụ Biết AB = 4a, AC = 5a Thể tích khối trụ là: A 4π a B 48π a C 12π a D 20π a 2 2 2 C 2( a + b + c ) Câu 45 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(3;0; 0), B (0; −2; 0) C (0;0;1) Phương trình phương trình mặt phẳng ( ABC ) ? x y z x y z x y z x y z + = + + = = + = A + B C + + D + −2 −2 3 −2 −2 Câu 46 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt cầu có tâm I (1; 2; −1) tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) : x − y − z − = 0? A ( x + 1) + ( y + 2) + ( z − 1) = B ( x − 1) + ( y − 2) + ( z + 1) = C ( x − 1) + ( y − 2) + ( z + 1) = C ( x + 1) + ( y + 2) + ( z − 1) = x +1 y z − = = Câu 47 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : mặt phẳng −3 −1 ( P ) :3x − y + z + = Mệnh đề sau ? A d song song với ( P) B d vuông góc với ( P) C d cắt không vuông góc với ( P) D d nằm ( P) 13 Câu 48 Trong không gian Oxyz, cho điểm M (2; −1;4) đường thẳng d : x − y +1 z − = = Phương −3 trình mặt phẳng ( P) qua điểm M vuông góc với đường thẳng d là: A ( P) : − x + y − z + = B ( P) : − x + y − z − = C ( P) : x − 3y + z + 21 = D ( P) : x − 3y + z − 21 = Câu 49 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng ( P ) song song cách x−2 y z x y −1 z − = = , d2 : = = hai đường thẳng d1 : có phương trình: −1 1 −1 −1 A ( P) :2 y − z + = B ( P ) :2 x − z + = C ( P) :2 x − y + = D ( P ) :2 y − z − = x = + t  Câu 50 Trong không gian Oxyz, cho điểm M (2;1;4) đường thẳng d :  y = + t (t ∈ R) Tọa độ hình  z = + 2t  chiếu H điểm M đường thẳng d là: A H (3;4;5) B H (0;1; −1) C H (2;3;3) D H (−1;1; −1) HẾT - Đề 01 1A 26D 2D 27C 3B 28A 4C 29B 5D 30D 6A 31C 7B 32A 8C 33D 9C 34B 10B 35C 11A 36A 12D 37D 13A 38A 14B 39B 15C 40C 16D 41D 17C 42B 18A 43A 19D 44C 20B 45D 21C 46C 22B 47A 23D 48B 24B 49B 25B 50C ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN, NĂM 2017 Đề 02 Đề 03 1D 26D 1B 26B 2C 27A 2C 27C 3A 28C 3D 28D 4B 29C 4A 29C 5D 30A 5B 30B 6B 31B 6C 31D 7A 32D 7D 32A 8C 33A 8A 33D 9C 34B 9A 34C 10B 35D 10C 35B 11D 36A 11B 36A 12A 37B 12D 37B 13D 38A 13A 38C 14B 39D 14D 39A 15C 40C 15B 40D 16A 41B 16C 41D 17C 42A 17A 42B 18D 43C 18B 43A 19C 44D 19C 44C 20B 45D 20D 45A 21C 46C 21A 46B 22B 47A 22B 47C 23A 48B 23C 48D 24D 49A 24D 49B 25B 50D 25A 50D 14 15 ... 03 1D 26D 1B 26B 2C 27A 2C 27C 3A 28C 3D 28D 4B 29C 4A 29C 5D 30 A 5B 30 B 6B 31 B 6C 31 D 7A 32 D 7D 32 A 8C 33 A 8A 33 D 9C 34 B 9A 34 C 10B 35 D 10C 35 B 11D 36 A 11B 36 A 12A 37 B 12D 37 B 13D 38 A 13A 38 C... 27C 3B 28A 4C 29B 5D 30 D 6A 31 C 7B 32 A 8C 33 D 9C 34 B 10B 35 C 11A 36 A 12D 37 D 13A 38 A 14B 39 B 15C 40C 16D 41D 17C 42B 18A 43A 19D 44C 20B 45D 21C 46C 22B 47A 23D 48B 24B 49B 25B 50C ĐÁP ÁN ĐỀ THI. .. f ( x ) = sin 3x 1 B ∫ f ( x) dx = cos3x + C B ∫ f ( x)dx = − cos3x + C 3 D ∫ f ( x) dx = 3cos 3x + C D ∫ f ( x )dx = −3cos 3x + C Câu 23 Một nguyên hàm hàm số f (x) = − 2x : 3 A (2x − 1) −
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 de thi thu THPT co dap an , 3 de thi thu THPT co dap an , 3 de thi thu THPT co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay