Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử

26 250 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:29

TT LTĐH 30 TRẦN THÚC NHẪN – HUẾ ThS Nguyễn Văn Rin Sđt: 089.8228.222 TỔNG ƠN CÁC CÂU VẬN DỤNGVẬN DỤNG CAO Họ tên: ………….TOANMATH.com………… Lớp: ………………….……….… ; Trường: ………………………… Câu Gọi a , b , c ba số thực khác thay đổi thỏa mãn điều kiện 3a  5b  15c Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  a  b  c  a  b  c  A 3  log5 D 2  log3 C 2  B 4 (THPT CHUN THÁI NGUN – THÁI NGUN) Câu Một cửa hàng bán lẻ phần mềm soạn thảo cơng thức tốn học MathType với giá 10 USD Với giá bán này, cửa hàng bán khoảng 25 sản phẩm Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính lần giảm giá bán USD số sản phẩm bán tăng thêm 40 sản phẩm Xác định giá bán để cửa hàng thu lợi nhuận lớn nhất, biết giá mua sản phẩm USD A 7, 625 USD B 8, 525 USD C 8, 625 USD D 8,125 USD (THPT ĐẶNGTHÚC HỨA – NGHỆ AN) Câu Xét số thực a, b thỏa mãn a  b  Biết biểu thức P  a  loga đạt giá trị logab a b lớn b  a k Khẳng định sau đúng? 3  B k   ;2     A k  2;   3 D k  0;     C k  1; (THPT ĐẶNGTHÚC HỨA – NGHỆ AN) Câu   Cho số phức z  a  bi a, b    thỏa mãn điều kiện z   z Đặt P  b  a  12 Mệnh đề ?    B P   z  4    A P  z    C P  z    D P   z  2   (THPT ĐẶNGTHÚC HỨA – NGHỆ AN) Câu Cho ba tia Ox ,Oy,Oz đơi vng góc với Gọi C điểm cố định Oz , đặt OC  1; điểm A, B thay đổi Ox,Oy cho OA  OB  OC Tìm giá trị bé bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC A B C D (THPT ĐẶNGTHÚC HỨA – NGHỆ AN) Câu  thỏa mãn điều kiện  0, z  Cho số phức z  thức P  A z1 z2  z2 z1   Tính giá trị biểu z1  z z1 z B ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 C P  D Trang 1/26 (THPT ĐẶNGTHÚC HỨA – NGHỆ AN) Câu Cho hàm số y  f x  liên tục có đạo hàm cấp hai  Đồ thị hàm số y  f x , y  f  x  y  f  x  đường cong hình vẽ sau ? A C , C , C  B C , C , C  C C , C , C  D C , C , C  (THPT CHU VĂN AN – HÀ NỘI) Câu Một phao bơi hình xuyến, bơm căng phao có bán kính đường tròn viền ngồi viền R1  , R2  hình vẽ Thể tích phao A  B 3 C 4 D 4 (THPT N VIÊN – HÀ NỘI) 1 Câu Tìm tất giá trị thực tham số m để  x  m dx  A 1  m  B m   x   m dx m   D m   m  1 C m  (THPT N VIÊN – HÀ NỘI) Câu 10 Cho số phức z  thỏa mãn A B iz  3i  1 z 1i 26  z Số phức w  C 26 iz có mơđun D (THPT PHẠM HỒNG THÁI – HÀ NỘI) Câu 11 Hỏi phương trình log cot x   log2 cos x  có nghiệm khoảng 0;2017  ? ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 2/26 A 1009 nghiệm B 1008 nghiệm D 2018 nghiệm C 2017 nghiệm (THPT CHU VĂN AN – HÀ NỘI) Câu 12 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z   Tìm giá trị lớn T  z i  z 2 i A max T  B max T  C max T  D max T  (THPT CHU VĂN AN – HÀ NỘI) Câu 13 Cho hàm số y  x  3x  m, có đồ thị C m , với m tham số thực Giả sử C m  cắt trục Ox bốn điểm phân biệt hình vẽ : Gọi S1, S , S diện tích miền gạch chéo cho hình vẽ Tìm m để S1  S2  S A m    B m    C m   D m   (THPT CHU VĂN AN – HÀ NỘI) Câu 14 Trong khơng gian Oxyz , cho ba điểm A, B, C thuộc tia Ox, Oy, Oz (khơng trùng với gốc toạ độ) cho OA  a, OB  b, OC  c Giả sử M điểm thuộc miền tam giác ABC có khoảng cách đến mặt OBC , OCA, OAB  1, 2, Tính tổng S  a  b  c thể tích khối chóp O.ABC đạt giá trị nhỏ A S  18 B S  C S  D S  24 (SỞ GD&ĐT CẦN THƠ) Câu 15 Tìm mơđun số phức z biết z   1  i  z  4  3z  i A z  B z  (SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH) D z  C z  Câu 16 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu S  : x  1  y  2  z  3  Xét 2 x   t  đường thẳng d : y  mt t    , m tham số thực Giả sử P  P  hai mặt  z  m  1t phẳng chứa d , tiếp xúc với S  T T  Khi m thay đổi, tính giá trị nhỏ độ dài đoạn thẳng TT  A 13 B 2 ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 C D 11 Trang 3/26 (THPT CHUN QUỐC HỌC – HUẾ) Câu 17 Cho số phức z  cho z khơng phải số thực w  A B C z z số thực Tính  z2 1 z (THPT CHUN QUỐC HỌC – HUẾ) D Câu 18 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu S  : x  y  z  Một mặt phẳng   tiếp xúc với mặt cầu S  cắt tia Ox , Oy , Oz A , B , C thỏa mãn OA2  OB  OC  27 Diện tích tam giác ABC A 3 B C 3 Câu 19 Người ta dựng lều vải (H) có dạng hình “chóp lục giác cong đều” hình vẽ bên Đáy (H) hình lục giác cạnh 3m Chiều cao SO  6m (SO vng góc với mặt phẳng đáy) Các cạnh bên (H) sợi dây c1, c2 , c3 , c4 , c5 , c6 nằm đường parabol có trục đối xứng song song với SO Giả sử giao tuyến (nếu có) (H) với mặt phẳng (P) vng góc với SO lục giác (P) qua trung điểm SO lục giác có cạnh 1m Tính thể tích phần khơng gian nằm bên lều (H) A 135 (m ) 135 (m ) C B D S c6 c1 1m c4 c2 96 (m ) c5 c3 O 3m 135 D (m ) (THPT CHUN QUỐC HỌC – HUẾ) Câu 20 Một hình chóp tứ giác có tổng độ dài đường cao bốn cạnh đáy 33 Hỏi độ dài cạnh bên ngắn bao nhiêu? A 33 17 B 33 C 11 D 33 (THPT CHUN LÀO CAI) Câu 21 Cho hàm số f (x )  x  ax  bx  c giả sử A, B hai điểm cực trị đồ thị hàm số Giả sử đường thẳng AB qua gốc tọa độ Tìm giá trị nhỏ P  abc  ab  c 25 16 A 9 B  C  D 25 (THPT CHUN LÀO CAI) Câu 22 Cho f (x )  a ln(x  x  1)  b sin x  với a, b   Biết f log(log e )  Tính giá trị f log(ln10) A 10 B C D (THPT CHUN LÀO CAI) ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 4/26 Câu 23 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm M 2; 2;1 ; A 1;2; 3 đường thẳng  x 1 y 5 z  d:  Tìm vectơ phương u đường thẳng  qua M , vng góc với 2 1 đường thẳng d đồng thời cách điểm A khoảng lớn     A u  4; 5; 2 B u  1; 0;2 C u  1;1; 4 D u  8; 7;2 (THPT TRƯƠNG ĐỊNH – HÀ NỘI) Câu 24 Xét số phức z số phức liên hợp có điểm biểu diễn M , M  Số phức z (4  3i ) số phức liên hợp có điểm biểu diễn N , N  Biết M , M , N , N  bốn đỉnh hình chữ nhật Tìm giá trị nhỏ z  4i  5 A 34 B C D 13 (THPT CHUN LÀO CAI) Câu 25 Cho hình chóp S ABCD có A 1; 0; 0, B 1;1; 2,C 2;  3, D 0; 1; 1 Gọi H trung điểm CD , SH vng góc với mặt phẳng (ABCD ) Biết khối chóp tích , Kí hiệu tọa độ điểm S S x ; y ; z , x  Tìm x ? A x  B x  C x  D x  (THPT CHUN LÀO CAI) Câu 26 Hình bên cho ta hình ảnh đồng hồ cát với kích thước kèm theo OA  OB Khi tỉ số tổng thể tích hai hình nón Vn  thể tích hình trụ V  bằng: t A B C D (THPT CHUN LÀO CAI) Câu 27 Cho đồng hồ cát hình bên (gồm hình nón chung đỉnh ghép lại), đường sinh hình nón tạo với đáy góc 60 : Biết chiều cao đồng hồ 30cm tổng thể tích đồng hồ 1000 cm Hỏi cho đầy lượng cát vào phần chảy hết xuống dưới, tỷ lệ thể tích lượng cát chiếm chỗ thể tích phần phía ? A 3 B ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 C 64 D 27 Trang 5/26 (THPT CHUN LÀO CAI) Câu 28 Tính mơđun số phức z , biết A B z z  iz  13 z i  1i C D (THPT N MƠ A – NINH BÌNH) Câu 29 Cho hình cầu O; R  , hai mặt phẳng P  Q  song song với nhau, cách O , đồng thời cắt khối cầu thành ba phần cho thể tích phần nằm hai mặt phẳng Tính khoảng cách P  Q  A 3R B R C 2R D 13 thể tích khối cầu 27 R (THPT THĂNG LONG – HÀ NỘI) Câu 30 Cho ba số thực x , y , z thỏa mãn x  y  z  1  Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  x  y  z  6x  2y  2z  11 A 10  C  B  D 11  (THPT THĂNG LONG – HÀ NỘI) Câu 31 Xét số phức z thỏa mãn 1  2i  z  A  z  2 B 10   i Mệnh đề sau đúng? z z  2 D z  C z  (THPT NHÂN CHÍNH – HÀ NỘI) Câu 32 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu S  : x  2  y  3  z  5  2 tam giác ABC với A(5; 0; 0), B(0; 3; 0), C (4; 5; 0) Tìm tọa độ điểm M thuộc cầu (S ) cho khối tứ diên MABC tích lớn B M 2; 3;2 A M 0; 0; 3 C M 2; 3; 8 D M 0; 0; 3 (SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM) Câu 33 Trong khơng gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD có A 2; 3;1 , B 4;1; 2 , C 6; 3;7  D 1; 2;2 Các mặt phẳng chứa mặt tứ diện ABCD chia khơng gian Oxyz thành số phần A B 12 C 15 D 16 (TỐN HỌC & TUỔI TRẺ LẦN 8) x 1 y 4 z 4   2 1 điểm A 2; 3; 4 , B 4; 6; 9 Gọi C , D điểm thay đổi đường thẳng  cho Câu 34 Trong khơng gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  : CD  14 mặt cầu nội tiếp tứ diện ABCD tích lớn Khi đó, tọa độ trung điểm đoạn thẳng CD ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 6/26  79 64 102   A  ; ;  35 35 35  181 104 42   ; ; B   5  101 13 69  ; ;  C   28 14 28  D 2;2; 3 (TỐN HỌC & TUỔI TRẺ THÁNG LẦN 8) Câu 35 Cho số phức z thỏa mãn z  A B  Tổng giá trị lớn giá trị nhỏ z z C 13 D (TỐN HỌC & TUỔI TRẺ THÁNG LẦN 8) Câu 36 Xét số phức z thỏa mãn z   z  i  2 Mệnh đề đúng? A  z  2 1 D  z  2 (TỐN HỌC & TUỔI TRẺ THÁNG LẦN 8) C z  B z  Câu 37 Một vùng đất hình chữ nhật ABCD có AB  25 km , BC  20 km M , N trung điểm AD , BC Một người cưỡi ngựa xuất phát từ A đến C cách thẳng từ A đến điểm X thuộc đoạn MN lại thẳng từ X đến C Vận tốc ngựa phần ABNM 15km/h, vận tốc ngựa phần MNCD 30km/h Thời gian để ngựa di chuyển từ A đến C giờ? A Câu 38 Cho tứ diện B 41 ABCD có  29 D (TỐN HỌC & TUỔI TRẺ THÁNG LẦN 8) C AD  ABC  , ABC đáy thỏa mãn điều kiện cot A  cot B  cotC BC CA AB    Gọi H , K hình chiếu vng AB.AC BC BA CA.CB góc A lên DB DC Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp khối chóp A.BCHK A V  32 B V  8 C V  4 3 4 (SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH) D V  Câu 39 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A 1;2; 0 , B 2; 3;2 Gọi S  mặt cầu đường kính AB Ax , By hai tiếp tuyến với mặt cầu S  Ax  By Gọi M , N điểm di động Ax , By cho đường thẳng MN ln tiếp xúc với mặt cầu S  Tính giá trị AM BN A AM BN  19 B AM BN  24 C AM BN  38 D AM BN  48 (SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH) Câu 40 Cho hình phẳng H giới hạn đường y   x  , y  x  , x  Tính thể tích y V vật thể tròn xoay quay hình phẳng H quanh trục hồnh 27 9 A V  B V  2 55 2 C V  9 D V  O x ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 7/26 (SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH) Câu 41 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng P  : x  2y  2z   mặt cầu S  : x  y  z  10x  6y  10z  39  Từ điểm M thuộc mặt phẳng P  kẻ đường thẳng tiếp xúc với mặt cầu S  điểm N Tính khoảng cách từ M tới gốc tọa độ biết MN  A B 11 C D (SỞ GD&ĐT THANH HĨA) Câu 42 Một cơng ty quảng cáo X muốn làm tranh 12 m trang trí hình MNEIF A I B tường hình chữ nhật ABCD có chiều cao F E BC  m , chiều dài CD  12 m (hình vẽ bên) Cho biết MNEF hình chữ nhật có MN  m ; cung EIF có hình dạng phần cung 6m parabol có đỉnh I trung điểm cạnh AB qua hai điểm C , D Kinh phí làm tranh 900.000 đồng/ m N M Hỏi cơng ty X cần tiền để làm tranh D C 4m ? A 20.400.000 đồng B 20.600.000 đồng C 20.800.000 đồng D 21.200.000 đồng (SỞ GD&ĐT THANH HĨA) Câu 43 Với x , y , z , t số tự nhiên đơi ngun tố thỏa mãn x log2016  y log2016  z log2016  t Tính giá trị biểu thức P  x y  y z  z t A 3130 B 28 C 58 D 57 Câu 44 Tập hợp điểm M x ; y; z  khơng gian tọa độ Oxyz cho x  y  , z  làm thành mặt bên khối lăng trụ Tính thể tích V khối lăng trụ B V  C V  D V  A V  Câu 45 Với tia gốc O , gọi  ,  ,  theo thứ tự góc hợp tia Ot với tiaOx , tia Oy , tia Oz xét mặt cầu có phương trình x  cos    y  cos    z  cos     Tìm quỹ tích tâm mặt cầu A Đường thẳng x  y  z C x ; y; z  x  1; y  1; z  1 2 B Ba trục tọa độ Ox , Oy , Oz D Mặt cầu tâm O , bán kính Câu 46 Với giá trị góc  , xét mặt cầu có phương trình x  sin    y  cos   z   Tìm quỹ tích tâm mặt cầu A Mặt phẳng Oxy  B Trục Oz C Đường tròn mặt phẳng Oxy  có tâm gốc tọa độ, bán kính D Mặt trụ trục Oz , bán kính Câu 47 Cho x , y số thực thỏa mãn x  y  x   2y  Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ P  x  y  x  1y  1   x  y Khi đó, giá trị M  m A 44 B 41 ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 C 43 D 42 (THPT CHUN LÊ Q ĐƠN – ĐÀ NẴNG) Trang 8/26 Câu 48 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A a; 0; 0 , B 0;b; 0 , C 0; 0; c  với a , b , c dương thỏa mãn a  b  c  Biết a , b , c thay đổi tâm I mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC thuộc mặt phẳng P  cố định Tính khoảng cách d từ M 1;1; 1 tới mặt phẳng P  B d  A d  3 C d  D d  (THPT CHUN VÕ NGUN GIÁP – QUẢNG BÌNH) Câu 49 Bên hình vng cạnh a , dựng hình bốn cánh hình vẽ bên (các kích thước cần thiết cho hình) Tính thể tích khối tròn xoay sinh quay hình quanh trục xy 5 a 48 5 B a 16  C a  D a A (THPT CHUN LÊ Q ĐƠN – QUẢNG TRỊ) Câu 50 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt cầu S1  : x  y  z  4x  2y  z  , S  : x  y  z  2x  y  z  cắt theo đường tròn C  ba điểm A 1; 0; 0, B 0;2; 0 C 0; 0; 3 Hỏi có tất mặt cầu có tâm thuộc mặt phẳng chứa đường tròn C  tiếp xúc với ba đường thẳng AB, AC , BC ? 2 2 A mặt cầu B mặt cầu C mặt cầu D.Vơ số mặt cầu (THPT KIM LIÊN – HÀ NỘI) Câu 51 Biết F(x)  (ax  bx  c)e x ngun hàm hàm số f (x)  x e x Tính a,b c A a  1;b  2; c  2 B a  2;b  1; c  2 C a  2;b  2; c  D a  1;b  2; c  (THPT KIM LIÊN – HÀ NỘI) 1  a, b, c   ;1 Tìm giá      1 1 1 P  loga b    logb c    logc a         Câu 52 Cho ba số A Pmin  thực trị nhỏ C Pmin  3 B Pmin  Pmin biểu thức D Pmin  (THPT KIM LIÊN – HÀ NỘI) Câu 53 Cho hai số thực b c (c  0) Kí hiệu A, B hai điểm mặt phẳng phức biểu diễn hai nghiệm phức phương trình z  2bz  c  Tìm điều kiện b c để tam giác OAB tam giác vng (O gốc tọa độ) A b  2c B c  2b C b  c D b  c (THPT KIM LIÊN – HÀ NỘI)   Câu 54 Phương trình x  x x  1  m x  ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 có nghiệm thực Trang 9/26 A 6  m   B 1  m  m  4 (THPT NGUYỄN KHUYẾN – TP HCM) C m  D  Câu 55 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho bốn điểm A 6; 0;6 , B 8; 4; 2 , C 0; 0;6 , D 1;1; 5 Gọi M a;b; c  điểm đường thẳng CD cho chu vi tam giác MAB nhỏ Khi a  b  3c có giá trị B A 24 C 10 D 26 (SỞ GD&ĐT HẢI PHỊNG) 6  Câu 56 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A 2; 3; 0 , B 0;  2; M  ;  2;2 đường    x  t thẳng d :  Điểm C thuộc d cho chu vi tam giác ABC nhỏ độ dài CM y   z   t   A B C (THPT NGUYỄN KHUYẾN – TP HCM) D   Câu 57 Cho a số ngun dương lớn thỏa mãn log  a  a  log2 a Tìm phần ngun log2 2017a  A 14 B 22 C 16 D 19 (THPT NGUYỄN KHUYẾN – TP HCM) Câu 58 Một sân chơi cho trẻ em hình chữ nhật có chiều dài 100 chiều rộng 60m người ta làm đường nằm sân (Như hình vẽ) Biết viền ngồi viền đường hai đường elip, Elip đường viền ngồi có trục lớn trục bé song song với cạnh hình chữ nhật chiều rộng mặt đường 2m Kinh phí cho m làm đường 600.000 đồng Tính tổng số tiền làm đường ( Số tiền làm tròn đến hàng nghìn) 100m 2m 60m A 293904000 B 283904000 C 293804000 D 283604000 (THPT HÀ HUY TẬP – HÀ TĨNH) Câu 59 Gọi V a  thể tích khối tròn xoay tạo phép quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn , y  0, x  x  a a  1 Tìm lim V a  a  x A lim V a    B lim V a    C lim V a   3 đường y  a  a  a  D lim V a   2 a  (THPT CHUN BẾN TRE) Câu 60 Với m  1; 0  0;1 , mặt phẳng Pm  : 3mx   m y  4mz  20  ln cắt mặt phẳng Oxz  theo giao tuyến đường thẳng m Hỏi m thay đổi giao tuyến m có kết sau đây? ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 10/26 A b  2 B b   C b  1 D b   (THPT CHUN NGOẠI NGỮ - HÀ NỘI) Câu 68 Trong khơng gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm A a; 0; 0; B 0;b; 0;C 0; 0; 3 ; a , b số thực dương thỏa mãn a  b  Gọi I tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC Biết a , b thay đổi điểm I ln thuộc đường thẳng  cố định Viết phương trình đường thẳng    x  t A y   t   z       x  1t    B y  t     z    x  t  y   t C   z   x  t  y   t D   z   (THPT CHUN NGOẠI NGỮ - HÀ NỘI) Câu 69 Sân trường có bồn hoa hình tròn tâm O Một nhóm học sinh lớp 12 giao thiết kế bồn hoa, nhóm định chia bồn hoa thành bốn phần, hai đường parabol có đỉnh O Hai đường parabol cắt đường tròn bốn điểm A , B , C , D tạo thành hình vng có cạnh 4m (như hình vẽ) Phần diện tích S1 , S2 dùng để trồng hoa, phần diện tích S , S dùng để trồng cỏ (diện tích làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) Biết kinh phí để trồng hoa 150.000 đồng /1m , kinh phí để trồng cỏ 100.000 đồng /1m Hỏi nhà trường cần tiền để trồng bồn hoa đó? (Số tiền làm tròn đến hàng chục nghìn) A 6.060.000 đồng B 5.790.000 đồng C 3.270.000 đồng D 3.000.000 đồng (THPT THANH CHƯƠNG I – NGHỆ AN) Câu 70 Cho z1 , z hai số phức thỏa mãn 2z  i   iz , biết z  z  Tính giá trị biểu thức P  z1  z2 A P  C P  B P  D P  (THPT THANH CHƯƠNG I – NGHỆ AN)     Câu 71 Cho hàm số y  f x   x x  x  x  Hỏi hàm số y  f  x  cắt trục hồnh điểm phân biệt? A B C D (THPT CHUN THÁI BÌNH – LẦN 4) Câu 72 Phương trình 2017 sin x  sin x   cos2 x có nghiệm thực A Vơ nghiệm B 2017 C 2022 5;2017     D 2023 (THPT CHUN THÁI BÌNH – LẦN 4) Câu 73 Cho hàm số y  x  3x  3mx  m  Biết hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số trục Ox có diện tích phần nằm phía trục Ox phần nằm phía trục Ox Giá trị m ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 12/26 A B C D (THPT CHUN THÁI BÌNH – LẦN 4) x 1 y 1 z   mặt phẳng 2 mặt phẳng chứa  tạo với   góc nhỏ Câu 74 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  :  : x  2y  2z   Gọi P  Phương trình mặt phẳng P  có dạng ax  by  cz  d  a, b, c, d  ; a, b, c, d  5 Khi tích a.b.c.d bao nhiêu? A 60 B 120 C 120 D 60 (THPT CHUN BIÊN HỊA – HÀ NAM) Câu 75 Cho ba điểm A , B , C biểu diễn cho số phức z1 , z , z biết z  z  z z1  z  Khi tam giác ABC tam giác gì? A Tam giác ABC vng cân C B Tam giác ABC vng C C Tam giác ABC D Tam giác ABC cân C (THPT CHUN BIÊN HỊA – HÀ NAM) Câu 76 Cho ba số phức z 1; z ; z thỏa mãn điều kiện z1  z  z  z  z  z  Tính A  z 12  z 22  z 32 C 1 B A D  i (THPT CHUN BIÊN HỊA – HÀ NAM) Câu 77 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A a; 0; 0 , B 0;b; 0 , C 0; 0; c  Trong a , 2    Khoảng cách từ gốc tọa độ đến mặt a b c phẳng ABC  có giá trị lớn bao nhiêu? b , c số thực dương thay đổi thỏa mãn A B C D (THPT CHUN BIÊN HỊA – HÀ NAM) P  : x  y  2z   Q  : 2x  y  z   Gọi S  mặt cầu có tâm thuộc trục hồnh đồng thời S  cắt P  theo giao tuyến đường tròn có bán kính S  cắt Q  theo giao tuyến đường tròn có bán kính r Xác định r cho có mặt cầu S  thỏa mãn u cầu Câu 78 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng A r  B r  C r  D r  (THPT CHUN BIÊN HỊA – HÀ NAM) m Câu 79 Tìm tất giá trị thực tham số để phương trình 3 2 x  6x  m x  15  3m x  6mx  10  có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn   1   ;2 2    A  m  B 11  m  ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 C  m  D  m  Trang 13/26 (THPT CHUN BIÊN HỊA – HÀ NAM) Câu 80 Cho hàm số y  x  3x  x    f f x   có nghiệm thực phân Phương trình 2 f x   biệt? A nghiệm B nghiệm C nghiệm D nghiệm (THPT CHUN BIÊN HỊA – HÀ NAM) Câu 81 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho bốn đường thẳng d1 : x 1 y 2 z   , 2 y z x 1  , d : x   y   z , d : x   y   z Có bao d2 :  4 4 2 1 nhiêu đường thẳng cắt bốn đường thẳng cho? A B C D Vơ số (SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH) Câu 82 Trên địa cầu, vĩ tuyến 30 độ Bắc chia khối cầu thành hai phần Tính tỉ số thể tích phần lớn phần bé khối cầu A 24 B 27 C D 27 (THPT CHUN LAM SƠN – THANH HĨA) 10 Câu 83 Một chi tiết máy có hình dạng hình vẽ 1, kích thước thể hình vẽ (hình chiếu hình chiếu đứng) cm 10 cm Hình vẽ Hình vẽ Người ta mạ tồn phần chi tiết loại hợp kim chống gỉ Để mạ 1m bề mặt cần số tiền 150000 đồng Số tiền nhỏ dùng để mạ 10000 chi tiết máy bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vị nghìn đồng) A 48238 (nghìn đồng) C 51239 (nghìn đồng) ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 B 51238 (nghìn đồng) D 37102 (nghìn đồng) (THPT CHUN LAM SƠN – THANH HĨA) Trang 14/26 Câu 84 Trong khơng gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho ba mặt phẳng Q  : x  2y  z   , R : x  2y  z   phẳng P , Q , R  A, B,C Đặt T  A minT  72 B minT  108 P  : x  2y  z   , Một đường thẳng d thay đổi cắt ba mặt AB 144  Tìm giá trị nhỏ T AC C minT  72 3 D minT  96 (THPT CHUN LAM SƠN – THANH HĨA) Câu 85 Một bể nước có dung tích 1000 lít Người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, ban đầu bể cạn nước Trong đầu, vận tốc nước chảy vào bể lít/phút Trong vận tốc nước chảy sau gấp đơi liền trước Hỏi sau khoảng thời gian bể đầy nước (kết gần nhất) A 3,14 B 4, 64 C 4,14 D 3, 64 (THPT CHUN THÁI BÌNH – LẦN 3) Câu 86 Giá trị lớn M hàm số f x   sin 2x  sin x B M  A M  3 3 (THPT CHUN THÁI BÌNH – LẦN 3) C M  D M   x 1 y 1 z   ; 1 Câu 87 Trong khơng gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho hai đường thẳng d1 : x y 1 z   Đường thẳng d qua A 5; 3; 5 cắt d1 , d2 B C Độ dài đoạn thẳng BC d2 : A 19 B C D 19 (THPT CHUN SƯ PHẠM – LẦN 3) Câu 88 Trong khơng gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu S  : x  y  4  z  Tìm tọa độ điểm A thuộc trục Oy Biết ba mặt phẳng phân biệt qua A đơi vng góc cắt mặt cầu theo thiết diện ba hình tròn có tổng diện tích 11 A 0;2; 0 A 0; 0; 0 A 0; 6; 0 A 0;2; 0    A  B  C  D  A 0; 6; 0 A 0; 8; 0 A 0; 0; 0 A 0; 8; 0 (THPT CHUN LÀO CAI) Câu 89 Xét số phức z số phức liên hợp có điểm biểu diễn M , M  Số phức z (4  3i ) số phức liên hợp có điểm biểu diễn N , N  Biết M , M , N , N  bốn đỉnh hình chữ nhật Tìm giá trị nhỏ z  4i  A 34 B C D 13 (THPT CHUN LÀO CAI) Câu 90 Cho hàm số f (x ) liên tục  tích phân tích phân I  A    f (tan x )dx   x f (x ) dx  , tính x2  f (x )dx B C D (THPT CHUN LÀO CAI) ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 15/26 Câu 91 Hình chữ nhật ABCD có AB  6, AD  Gọi M , N , P , Q trung điểm bốn cạnh AB, BC , CD, DA Cho hình chữ nhật ABCD quay quanh QN , tứ giác MNPQ tạo thành vật tròn xoay tích A V  6 B V  2 C V  4 D V  8 (THPT CHUN LÀO CAI) Câu 92 Cho hàm số f (x ) liên tục  f (2)  16,  f (x )dx  Tính I  A 13 B 12 C 20  x f (2x )dx D (THPT CHUN LÀO CAI) Câu 93 Cho f (x )  a ln(x  x  1)  b sin x  với a, b   Biết f log(log e )  Tính giá trị f log(ln10) A 10 B C D (THPT CHUN LÀO CAI) Câu 94 Trong khơng gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm phân biệt A , B cố định Tìm tập hợp tất   điểm M thỏa mãn MA.MB  AB A Mặt cầu đường kính AB B Tập hợp rỗng C Mặt cầu có tâm I trung điểm đoạn thẳng AB bán kính R  AB D Mặt cầu có tâm I trung điểm đoạn thẳng AB bán kính R  AB Câu 95 Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  2x  1  2m  x  3mx  m có điểm cực đại, cực tiểu nằm hai phía trục hồnh m  m      m  B  C m  A  m    m   m     2 m  D  m  (THPT HẢI DƯƠNG) Câu 96 Với hai số phức z1 , z , khẳng định sau đúng? A z  z  z  z B z  z  z  z C z  z  z  z  z  z D z  z  z  z (THPT CHUN SƯ PHẠM – LẦN 3) Câu 97 Cho A 2; 0; 0 , B 0;2; 0 , C 0; 0;2 Tập hợp điểm M mặt phẳng Oxy cho    MA.MB  MC  A Tập rỗng B Một mặt cầu C Một điểm D Một đường tròn (THPT NGUYỄN TRÃI – HẢI DƯƠNG) Câu 98 Một chủ hộ kinh doanh có 32 phòng trọ cho th Biết giá cho th tháng 2.000.000 đồng /1 phòng trọ khơng có phòng trống Nếu tăng giá phòng trọ lên 200.000 đồng /1 ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 16/26 tháng có phòng trọ bị bỏ trống Hỏi chủ hộ kinh doanh cho th với giá đểthu nhập tháng cao nhất? A 2.600.000 đồng B 2.400.000 đồng C 2.000.000 đồng D 2.200.000 đồng (THPT NGUYỄN TRÃI – HẢI DƯƠNG) Câu 99 Giải phương trình  t  log x dt  log A x  2 (ẩn x ) x B x  1; 4 C x  0;  D x  1;2 (THPT CHUN ĐHSP HÀ NỘI – LẦN 3) Câu 100 Tìm tất giá trị thực tham số a để bất phương trình sau nghiệm với giá trị x 1  thực x :   t  a  1 dt  1 2     1 A a   ;   B a  0;1 C a  2; 1 D a   2   (THPT CHUN ĐHSP HÀ NỘI – LẦN 3) Câu 101 Cho hình trụ có đáy hai hình tròn tâm O O  , bán kính đáy chiều cao 4cm Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm A , đường tròn đáy tâm O  lấy điểm B cho AB  3cm Thể tích khối tứ diện AOO B 64 A cm B 32cm C 64cm D 32 cm (THPT CHUN ĐHSP HÀ NỘI – LẦN 3) P  Câu 102 Trong khơng gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng 1  m  2n.x  4mn.y  1  m 1  n .z  m n 2 2 có phương trình   m  n   , với m , n tham số thực tuỳ ý Biết mặt phẳng P  ln tiếp xúc với mặt cầu cố định m , n thay đổi Tìm bán kính mặt cầu đó? A B C Câu 103 Cho số thực x , y thỏa mãn x  y    D (THPT CHUN BẮC GIANG – LẦN 1)  x   y  Giá trị nhỏ biểu thức  P  x  y  15xy A P  83 B P  63 C P  80 D P  91 (THPT CHUN ĐẠI HỌC VINH – LẦN 2) Câu 104 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A 0;1;1 , B 1;1; 0 , C 1; 0;1 mặt phẳng P  : x  y  z   Điểm M thuộc mặt phẳng P  cho MA  MB  MC Thể tích khối chóp M ABC A B C 1 D (THPT CHUN ĐHSP HÀ NỘI – LẦN 3) x  y  Câu 105 Tìm tất giá trị thực tham số m để hệ phương trình  có nghiệm thực x  y  m  A m  B m  C m  D m  ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 17/26 (THPT CHUN ĐHSP HÀ NỘI – LẦN 3) Câu 106 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (S ) qua điểm A(2;  2; 5) tiếp xúc với mặt phẳng ( ) : x  1, ( ) : y  1, ( ) : z  Bán kính mặt cầu (S ) A B C 33 D (THPT CHUN ĐẠI HỌC VINH – LẦN 2) Câu 107 Cho hai số phức z1 , z thỏa mãn z  z  Khi z  z  z  z A B D C (THPT CHUN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM) Câu 108 Với hai số phức z1 z thỏa mãn z1  z   6i z  z  Tìm giá trị lớn P  z1  z A P   B P  26 C P  D P  34  (THPT CHUN KHOA HỌC TỰ NHIÊN – LẦN 4) Câu 109 Cắt khối trụ mặt phẳng ta khối H  hình vẽ bên Biết thiết diện hình elip có độ dài trục lớn 8, khoảng cách từ điểm thuộc thiết diện gần mặt đáy điểm thuộc thiết diện xa mặt đáy tới mặt đáy 14 (xem hình vẽ) Tính thể tích H  14 A V(H )  192 B V(H )  275 C V(H )  704 D V(H )  176 (THPT CHUN KHOA HỌC TỰ NHIÊN – LẦN 4) Câu 110 Tìm m để phương trình log22 x  log x   m log2 x  3 có nghiệm x   32;  ?  A 1;     B 1; C 1; 3 D 1; 3 (THPT LÊ Q ĐƠN – HÀ NỘI)   CSB   600 , ASC   900 , SA  SB  SC  a Tính Câu 111 Cho hình chóp S ABC có ASB khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng SBC  A d  2a B d  2a C d  a D d  a (SỞ GD&ĐT HÀ NỘI) Câu 112 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Cạnh SA vng góc với đáy SA  y Trên cạnh AD lấy điểm M cho AM  x Biết x  y  a Tìm giá trị lớn thể tích khối chóp S ABCM A a3 B a3 C a3 D a3 (THPT CHUN HƯNG N – LẦN 2) Câu 113 Cho hai số thực a , b thỏa mãn a  ,  b  Tìm giá trị nhỏ Pmin biểu thức ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 18/26 2b  a P 2 a  ba A Pmin    2a  2ba 2ba B Pmin  C Pmin  13 D Pmin  (SỞ GD&ĐT VŨNG TÀU) Câu 114 Cho y  f x  hàm số chẵn, có đạo hàm đoạn 6;6 Biết    f 2x dx  Tính I   f x dx  1  f x dx A I  11 1 B I  C I  D I  14 (SỞ GD&ĐT HÀ NỘI) Câu 115 Cho mặt cầu S  bán kính R Một hình trụ có chiều cao h bán kính đáy r thay đổi nội tiếp mặt cầu Tính chiều cao h theo bán kính R cho diện tích xung quanh hình trụ lớn A h  R C h  B h  R R D h  R (SỞ GD&ĐT HÀ NỘI) Câu 116 Cho hàm số y  f x   ax  bx  cx  d, a, b, c  , a  0 có đồ thị C  Biết đồ thị C  tiếp xúc với đường thẳng y  điểm có hồnh độ âm đồ thị hàm số y  f  x  cho y 1 O x 3 hình vẽ đây: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị C  trục hồnh B S  A S  27 C S  21 D S  (SỞ GD&ĐT HÀ NỘI) Câu 117 Cho f x   e 1 x2  x 1 Biết rằng, f 1.f 2.f 3 f 2017   e m n với m , n số tự nhiên m tối giản Tính m  n n ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 19/26 A m  n  2018 B m  n  2018 C m  n  D m  n  1 (SỞ GD&ĐT HÀ NỘI) Câu 118 Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị hàm số y  f (x ) hình bên Biết f (a )  , hỏi đồ thị hàm số y  f (x ) cắt trục hồnh nhiều điểm? A điểm B điểm C điểm D điểm (THPT CHUN HƯNG N – LẦN 2) Câu 119 Một người có mảnh đất hình tròn có bán kính 5m, người tính trồng mảnh đất đó, biết mét vng trồng thu hoạch giá 100 nghìn Tuy nhiên cần có khoảng trống để dựng chồi đồ dùng nên người căng sợi dây 6m cho đầu mút dây nằm đường tròn xung quanh mảnh đất Hỏi người thu hoạch tiền (tính theo đơn vị nghìn bỏ phần số thập phân) B 7445 C 7446 D 3723 A 3722 Câu 120 Một vật có kích thước hình dáng hình vẽ Đáy hình tròn bán kinh cắt vật mặt phẳng vng góc với trục Ox ta thiết diện tam giác Thể tích vật thể là: A V  256 B V  64 C V  256 D V  32 Câu 121 Có người cần làm cổng cố xưa, có hình dạng parabol bậc hai hình vẽ Giả sử đặt cánh cổng vào hệ trục tọa độ hình vẽ ( mặt đất trục Ox) Hãy tính diện tích cánh cửa cổng ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 20/26 A 16 B 32 C 16 D 28 Câu 122 Cho hàm số f x  có đạo hàm  f  x   0, x  Biết f 1  , hỏi khẳng định sau xảy ra? A f 2  f 3  B f 1  C f 2  D f 2016  f 2017  (THPT CHUN HƯNG N – LẦN 2) Câu 123 Cho đồ thị hàm số y  f x  , y  f  x  , y  x  f t dt hình Hãy xác định xem C  , C  , C  tương ứng với đồ thị hàm số nào? A y  f  x  , y  f x  , y  x  f t dt B y  f x  , y  f  x  , y  C y  f x  , y   f t dt x  f t dt , y  f  x  x x D y   f t dt , y  f  x  , y  f x  (THPT TỬ ĐÀ – PHÚ THỌ) Câu 124 Một hoa văn trang trí tạo từ miếng bìa mỏng hình vng cạnh 10 cm cách kht bốn phần có hình dạng parabol hình bên Biết AB  cm , OH  cm Tính diện tích bề mặt hoa văn A 140 cm B 14 cm C 160 cm D 50 cm (THPT TỬ ĐÀ – PHÚ THỌ) ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 21/26 Câu 125 Cho x , y số thực thỏa mãn log x  2y   log x  2y   Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  2x  y A 17 15 15 B C  15 15 17 15 15 (THPT GIAO THỦY – NAM ĐỊNH) D  Câu 126 Trong khơng gian tọa độ Oxyz , cho mặt cầu S  có tâm I 1;2; 3 bán kính R  Xét tứ diện có đỉnh nằm S  Gọi M giá trị lớn biểu thức P  AB  BC  CA2  AD  CD  BD Tìm giá trị lớn M A M  B M  225 C M  36 D M  144 (THPT GIAO THỦY – NAM ĐỊNH)   Câu 127 Tập hợp tất giá trị m để phương trình x  x  x  m x   có nghiệm a ;b  Tính F  b  a   A F  B F  C F  D F  Câu 128 Khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a SA  SB  SC  a , cạnh SD thay đổi Thể tích lớn khối chóp S ABCD a3 a3 3a a3 B C D A 8 (THPT CHUN PHAN BỘI CHÂU) Câu 129 Cho tứ diện ABCD Khi quay tứ diện xung quanh trục AB có hình nón khác tạo thành A Một B Hai C Ba D Khơng có hình nón tạo thành Câu 130 Trong nơng nghiệp bèo hoa dâu làm phân bón, tốt cho trồng Mới nhà khoa học Viêt Nam phát bèo dâu dùng để chiết suất chất có tác dụng kích thích hệ miễn dịch hỗ trợ điệu trị bệnh ung thư Bèo hoa dâu thả ni mặt nước Một người thả ni lượng bèo hoa dâu chiếm 4% diện tích mặt hồ Biết sau tuần bèo phát triển thành lần lượng có tơc độ phát triển bèo thời điểm Sau ngày bèo vừa phủ kín mặt hồ? 25 34 B C  D  log3 24 A  log3 25 (THPT CHUN ĐH VINH) Câu 131 Cho tứ diện ABCD có AD  ABC  BD  BC Khi quay tứ diện xung quanh trục AB có hình nón khác tạo thành A Một B Hai C Ba D Bốn Câu 132 Cho P z  đa thức với hệ số thực Nếu số phức z thỏa mãn P z     A P z  1 B P     z  Câu 133 Cho số phức z thỏa mãn z  Đặt A  A A  B A  1 C P    D P z   z  (THPT CHUN TỈNH HÀ NAM)  2z  i Mệnh đề sau đúng?  iz C A  D A  (THPT CHUN HÀ NAM) ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 22/26 Câu 134 Một người thả bèo vào áo, sau 12 bèo sinh sơi phủ kín mặt ao Hỏi sau bèo phủ kín hết mặt ao, biết sau lượng bèo tăng gấp 10 lần lượng bèo trước tốc độ tăng khơng đổi 12 A 12  log (giờ) B (giờ) C 12  log (giờ) D 12  ln (giờ) (THPT CHUN HÀ NAM) Câu 135 Cho tứ diện ABCD có AB  CD  4; AC  BD  5; AD  BC  Khoảng cách từ A đến mặt phẳng BCD  A B 42 C 42 (SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH) D Câu 136 Cho nửa đường tròn đường kính AB 2R điểm C thay đổi nửa đường tròn Đặt    gọi H hình chiếu vng góc C lên AB Tìm  cho thể tích vật thể tròn CAB xoay quay ACH quanh trục AB đạt giá trị lớn A 600 B 450 C arctan D 300 (THPT CHUN ĐH VINH LẦN 1) Câu 137 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành tích Trên cạnh SC lấy điểm E cho SE  2EC Tính thể tích V khối tứ diện SEBD 1 A B C D 12 (CHUN ĐẠI HỌC VINH LẦN 1) y ax  b Câu 138 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y  cx  d Mệnh đề sau đúng: A bd  0, ab  B ad  0, ab  C bd  0, ad  D ab  0, ad  O x (ĐỀ CHUN VINH LẦN 1) Câu 139 Cho hình lập phương cạnh a Xét khối chóp có tất đỉnh đỉnh khối lập phương đáy nằm mặt phẳng tạo với đáy khối lập phương góc 450 Thể tích khối chóp a3 a3 a3 a3 B C D A (SỞ GIÁO DỤC TP HCM) ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 23/26 Câu 140 Cho hai số thực x , y thỏa mãn x  y  6x  2y   Gọi M , m giá trị lớn nhấy giá trị nhỏ S  x  2y Ta có M  m A 10 B 100 C 25 D 75 (THPT NINH GIANG – HẢI DƯƠNG) Câu 141 Các trọng tâm tứ diện cạnh a đỉnh khối đa diện Thể tích khối A 2a B 2a 27 C a3 a3 12 (SỞ GD&ĐT TP.HCM) D Câu 142 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , có A(a; 0; 0), B(0, b, 0),C (0, 0, c) với a, b, c dương Biết A,B,C di động tia Ox ,Oy,Oz cho a  b  c  Biết thay đổi quỹ tích tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC thuộc mặt phẳng (P ) cố định Tính khoảng cách từ M (2016; 0; 0) tới mặt phẳng (P ) A 2017 B 2014 C 2016 2015 (THPT CHUN BIÊN HỊA) D Câu 143 Tìm m để tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  mx  2mx  2017 đồ thị hàm số bậc đồng biến B 24  m  C   m  D 6  m  A 6  m  Câu 144 Cho hai hình vng có cạnh xếp chồng lên cho đỉnh X hình vng tâm hình vng lại (như hình vẽ) Tính thể tích V vật thể tròn xoay quay mơ hình xung quanh trục XY X Y A V  C V    125    B V   125   24 D V    125  2   12  125   (ĐỀ THỬ NGHIỆM BGD&ĐT) Câu 145 Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề ? ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 24/26 A a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  (ĐỀ THỬ NGHIỆM BGD&ĐT) Câu 146 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , xét tam giác vng OAB với A chạy trục hồnh có hồnh độ dương, B chạy trục tung có tung độ âm cho OA  OB  Hỏi thể tích lớn vật thể tạo thành quay tam giác OAB quanh trục Oy bao nhiêu? A 4 81 B 15 27 C  17  (CHUN SƯ PHẠM – LẦN 2) D   Câu 147 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình 91x  m  31x   có hai nghiệm phân biệt A m  B m  1 D 1  m  C m  (CHUN SƯ PHẠM – LẦN 2)   Câu 148 Các giá trị thực tham số m để phương trình 12x   m 3x  m  có nghiệm thuộc khoảng 1; 0 17  A m   ;   16  B m  2; 4 5  C m   ; 6    5 D m  1;    (CHUN SƯ PHẠM – LẦN 2) Câu 149 Xét hình chóp S ABC thỏa mãn SA  a, SB  2a, SC  3a với a số dương cho trước Tìm giá trị lớn thể tích khối chóp S ABC ? A 6a B 2a C a D 3a (CHUN KHOA HỌC TỰ NHIÊN – LẦN 3) Câu 150 Cho ,  số thực Đồ thị hàm số y  x  , y  x  khoảng 0; + cho hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A      B      C      D      (CHUY ÊN SƯ PHẠM VINH LẦN 1) Câu 151 Cho số phức z thỏa mãn z  điểm A hình vẽ bên điểm biểu diễn z Biết hình vẽ bên, điểm biểu diễn số phức w  iz bốn điểm M , N , P , Q Khi điểm biểu diễn số phức w A điểm Q B điểm M C điểm N D điểm P y Q M O A x N P (CHUN SƯ PHẠM VINH LẦN 1) ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 25/26 Câu 152 Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị y  f (x ) cắt trục Ox ba điểm có hồnh độ a  b  c hình vẽ Mệnh đề đúng: A f (c)  f (a )  f (b ) B f (c)  f (b )  f (a ) C f (a )  f (b)  f (c ) D f (b )  f (a )  f (c ) (THPT CHUN THÁI BÌNH – LẦN 3) HẾT Còn … TT LTĐH 30 TRẦN THÚC NHẪN – HUẾ ThS Nguyễn Văn Rin Sđt: 089.8228.222 TỔNG ƠN CÁC CÂU VẬN DỤNGVẬN DỤNG CAO BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B D C D C D A D D B A B D A C A B B D B B A A C A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D B B C A B C C D C D A A A D B C B D D C B C A C 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 D B B D C C B A A B C A C D A C C B C D C D B B B 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 B C A A D B B C B C B B A C A D D A C C A C A C A 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 D D A A A A B B D A C D C D B A D D B C B B D A B 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 D A B B A B D A A C C D B B B B D D C A A C A C A 151 152 D A Mặt trời không rơi ngày hôm bạn vấp ngã lại mọc để bạn tới thành công – Restu Mustaqim ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 Trang 26/26 ... Còn … TT LTĐH 30 TRẦN THÚC NHẪN – HUẾ ThS Nguyễn Văn Rin Sđt: 089.8228.222 TỔNG ƠN CÁC CÂU VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B D C D C D A D D... trụ mặt phẳng ta khối H  hình vẽ bên Biết thi t diện hình elip có độ dài trục lớn 8, khoảng cách từ điểm thuộc thi t diện gần mặt đáy điểm thuộc thi t diện xa mặt đáy tới mặt đáy 14 (xem hình... tích 1000 lít Người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, ban đầu bể cạn nước Trong đầu, vận tốc nước chảy vào bể lít/phút Trong vận tốc nước chảy sau gấp đơi liền trước Hỏi sau khoảng thời gian bể đầy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử , Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử , Tuyển chọn 152 bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay