Giải nhanh vật lý 12 bằng máy tính casio.

30 306 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:26

0939.001.662 [1 ] Email: levandungnkbd@gmail.com TRƢỜNG THCS & THPT NGUYỄN KHUYẾN GV LÊ VĂN DŨNG Lvd TePh - 2016 Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [2 ] Email: levandungnkbd@gmail.com PHẦN I: SỬ DỤNG SỐ PHỨC Một dao động điều hòa x  A cos t    biểu diễn dạng số phức, máy tính CASIO fx – 570VN PLUS hiểu là: A Chọn chế độ Ý nghĩa- Kết Nút lệnh Cài đặt ban đầu (Reset all): Bấm: q93== Reset all Thực phép tính số phức Bấm: w2 Màn hình xuất CMPLX Dạng toạ độ cực: A Bấm: q23= Hiển thị số phức kiểu A Tính dạng toạ độ đề các: a  bi Bấm: q24= Hiển thị số phức kiểu a  bi Chọn đơn vị đo góc độ (D) Bấm: qw3 Màn hình hiển thị chữ D Chọn đơn vị đo góc Rad (R) Bấm: qw4 Màn hình hiển thị chữ R Để nhập ký hiệu góc  Bấm: qz Màn hình hiển thị ký hiệu    Ví dụ 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  2cos  t    cm  Ta 3  nhập vào để máy tính hiểu theo bước sau: Bấm q93==để đưa máy trạng thái cài đặt ban đầu Bấm qw4để nhập pha ban đầu  đơn vị radian Bấm w2để chuyển máy sang chế độ số phức Bấm 6s2$qzqKa3 có kết sau: Như ta nhập xong phương trình dao động điều hòa máy tính CASIO fx – 570VN PLUS làm việc   Ví dụ 2: Một điện áp xoay chiều u  220 cos  t   V  Ta nhập cho máy tính sau: 4  Bấm: 220s2$qzqKa4=ta có kết sau: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [3 ] Email: levandungnkbd@gmail.com Muốn xem lại dạng A bấm: q23= ỨNG DỤNG 1: GIẢI BÀI TẬP TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Ví dụ Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có   phương trình x1  5cos   t    cm  ; x2  5cos  t  cm  Dao động tổng hợp vật có 3  phương trình   A x  3cos   t    cm  4    B x  3cos   t    cm  6    C x  5cos   t    cm  4    D x  5cos   t    cm  3  Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: x  x1  x2  5   50 5qzqKa3$+5qz0=q23= Kết quả: Như ta chọn đáp án B Ví dụ Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân O dọc theo trục x’Ox có li độ     x cos  2 t   (cm)  cos  2 t   (cm) Biên độ pha ban đầu dao động 6 2 3   A 4cm;  rad B 2cm;  rad C 3cm;  rad D 8cm;  rad Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: x       4as3$$qzqKa6$+4as3$$qzq Ka2=q23= Kết quả: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [4 ] Email: levandungnkbd@gmail.com Chọn đáp án A Ví dụ Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ A A 2  pha ban đầu tương ứng 1  ;2  Pha ban đầu dao động tổng hợp là:    2 A B C  D 3 Hƣớng dẫn bấm máy giải: Muốn dùng máy ta cho A = 1, ta có: x  1 2   3 1qz2qKa3$+s3$qzqKa6=q23 =Kết quả: Chọn đáp án B Ví dụ Một vật đồng thời thực ba dao động điều hòa phương, tần số, biểu     thức có dạng x1  3cos  2 t    cm  ; x2  4cos  2 t    cm  ; x3  8cos  2 t    cm  6 3   Phương trình dao động tổng hợp  2    A x  2cos  2 t    cm  B x  6cos  2 t    cm  4      C x  sin  2 t    cm  6  Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: x  x1  x2  x3  3    4  2   D x  6cos  2 t    cm      8   2s3$qzzqKa6$+4qzzqKa3$+8 qzzqK=q23= Kết quả: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [5 ] Email: levandungnkbd@gmail.com Chọn đáp án D Ví dụ Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số Biết 5 phương trình dao động tổng hợp x  3cos(10 t  )(cm) , phương trình thành phần  dao động thứ x1  5cos(10 t  )(cm) Phương trình thành phần dao động thứ hai  A x  8cos(10 t  )(cm) 5 C x  8cos(10 t  )(cm) Hƣớng dẫn bấm máy giải: 5  Ta có: x2  x  x1  3   5 6  B x  2cos(10 t  )(cm) 5 D x  2cos(10 t  )(cm) 3qzz5qKa6$p5qzqKa6=q23= Kết quả: Chọn đáp án C Ví dụ (THPT Công Nghiệp Việt Trì - 2015) Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương, tần số có phương trình x1 , x2 , x3 Biết  2      x12  6cos   t   cm; x23  6cos   t   cm; x13  cos   t   cm Khi li độ dao 6  4    động x1 đạt giá trị cực đại li độ dao động x3 A 3cm B cm Hƣớng dẫn bấm máy giải: C cm D 0cm Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [6 ] Email: levandungnkbd@gmail.com     2     6    6   2      x12  x1  x2 x x x  6    4  x1  12 23 13    6  2 12  x23  x2  x3   x  x  x      7   13  x3  x13  x1   2    6   2 4  1212   Ta thấy x1 vuông pha với x2 Chọn đáp án D Ví dụ (THPT Chuyên ĐH Vinh lần - 2015)Cho dao động điều hòa phương tần số có phương trình x1 = A1cos(ωt + φ1); x2 = A2cos(ωt + φ2) x3 = A3cos(ωt + φ3) Biết A1 = 1,5A3; φ3 – φ1 = π Gọi x12 = x1 + x2 dao động tổng hợp dao động thứ dao động thứ hai; x23 = x2 + x3 dao động tổng hợp dao động thứ hai dao động thứ ba Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian li độ hai dao động tổng hợp hình vẽ Giá trị A2 là: A A2 ≈ 3,17 cm B A2 ≈ 6,15 cm Hƣớng dẫn bấm máy giải: C A2 ≈ 4,87 cm D A2 ≈ 8,25 cm   x1  1,5 x3  x1  1,5 x3       x1  x2  8      x1  x3   8    4   30   Ta có: 6  2      x2  x3  4 37   x2  0,96  A2  4,87cm 5 Vậy chọn đáp án C  x3   BÀI TẬP RÈN LUYỆN Câu Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số   x1  cos  2 t    cm  ; x2  cos  2 t    cm  Phương trình dao động tổng hợp 2  2     A x  2cos  2 t  B x  4cos  2 t    cm    cm   3     C x  2cos  2 t    cm  3  4   D x  4cos  2 t    cm    Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [7 ] Email: levandungnkbd@gmail.com Câu Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai  dao động có phương trình x1  3cos10t (cm) x2  4sin(10t  ) (cm) Gia tốc vật có độ lớn cực đại A m/s2 B m/s2 C 0,7 m/s2 D m/s2 Câu Một vật thực đồng thời dao động điều hoà phương tần số có phương trình x1 , x2 , x3 Biết x12  6cos( t   / 6); x23  6cos( t  2 / 3); x13  cos( t   / 4) Khi li độ x1 đạt giá trị cực đại thị li độ x3 A.3 cm B.0 cm C cm D.3 cm Câu Hai vật dao động điều hòa có tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục tọa độ Ox Vị trí cân hai vật đường thẳng qua góc tọa độ vuông góc với Ox Phương trình dao động x1  3cos  2 t    cm 2   x2  3cos  2 t   cm Khoảng cách lớn hai vật trình dao động bao   nhiêu? A 3cm B 4cm C 5cm D 6cm Câu Ba vật 1,2,3 vật dao động điều hòa đường thẳng song song cách theo thứ tự 1,2,3, ba vật chung gốc tọa độ (vị trí cân bằng) Vật dao động với phương   trình x1  3cos  2 t   cm x2  1,5cos 2  t cm Tìm phương trình vật để ba vật 1,2,3 2  nằm đường thẳng?  A x  cos(2 t  )(cm)  B x  3cos(2 t  )(cm)  3 C x  cos(2 t  )(cm) D x  cos(2 t  )(cm) 4 Câu Dao động chất điểm tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có 2  2 phương trình li độ x1 = 3cos( t - ) x2 =3 cos t (x1 x2 tính cm, 3 t tính s) Tại thời điểm x1 = x2 li độ dao động tổng hợp A ± 5,79 cm B ± 5,19cm C ± cm D ± cm Câu Xét hai chất điểm m1 m2 dao động điều hòa trục Ox, quanh vị trí cân   O Phương trình li độ chúng x1  cos5 t (cm) x2  cos  5 t   (cm) , với t 3  cm lần thứ A 0,3s B 0,28s C 0,4s D 0,2s Câu Hai vật dao động điều hòa trục Ox tần số vị trí cân O, tính giây Thời điểm khoảng cách hai chất điểm 2   phương trình dao động x1  3cos  2 t    cm; x2  3cos  2 t   cm Khoảng   thời gian nhỏ kể từ lúc hai vật cách cực đại đến lúc hai vật cách 1,5cm ? Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [8 ] Email: levandungnkbd@gmail.com 1 1 B C D s Câu Hai chất điểm dao động theo phương, tần số với phương trình dao động x1  3cos  t  cm x2  4sin  t  cm Lúc hai vật xa nhất, li độ vật A A 1,8cm B 2,12cm ỨNG DỤNG 2: D 3cm C GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU Cách biểu diễn phức để giải máy tính CASIO fx – 570VN PLUS Biểu thức Dạng phức máy tính Z  R   Z L  ZC  Z  R   Z L  ZC  i ; Z L  Z Li ; ZC  ZC i , với i số ảo i  I 0cos t  i  ; i  I 0i ; u  U 0cos t  u  I u  U 0u U AB Z i Z  R   Z L  ZC   U AB I Đoạn mạch xoay chiều AMB Z Z AB  U 0 u  Z R  ( Z L  Z C )i u U 0u   R  ( Z L  Z C )i i I 0i u AB  u AM  uMB   uMB    1   Z AM u AM i  u AM  Z AM Dạng: CỘNG ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU Ví dụ Đoạn mạch AB có điện trở thuần, cuộn dây cảm tụ điện mắc nối tiếp M   điểm đoạn AB với điện áp u AM  10cos 100 t  (V ) uMB  10 3cos 100 t   (V ) 2  Tìm biểu thức điện áp hai đầu AB?   A u AB  20cos 100 t   (V ) 3  B u AB  20cos 100 t  (V )   C u AB  20cos 100 t   (V ) 3    D u AB  20 2cos 100 t   (V ) 3  Hƣớng dẫn bấm máy giải: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [9 ] Ta có: u AB  u AM  uMB  100  10 3   Email: levandungnkbd@gmail.com 10+10s3$qzzqKa2=q23=Kết quả: Chọn đáp án A Ví dụ Khi đặt hiệu điện xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch ghép nối tiếp gồm phần tử: R, L, C điện áp phần tử   2     uR  120cos 100 t   (V ), uL  180cos 100 t   (V ), uC  300cos 100 t   (V ) Hãy 6 3     tìm biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch? Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: u  uR  uL  uC  120    180   300  2 120qzzqKa6$+180qzqKa3$+3 00qzz2qKa3=q23=Kết quả: Bấm nút $để thấy  : 5   Vậy biểu thức điện áp hai đầu mạch u  169,7cos 100 t   V  12   Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [10] Email: levandungnkbd@gmail.com Ví dụ Nếu đặt vào hai đầu mạch điện chứa điện trở cuộn cảm   mắc nối tiếp điện áp xoay chiều có biểu thức u  100 2cos  t   (V ) Khi điện áp 4  hai đầu điện trở có biểu thức uR  100cos t  (V ) Biểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm   A uL  100cos  t   (V ) 2    B uL  100 2cos  t   (V ) 4    C uL  100cos  t   (V ) 4    D uL  100 2cos  t   (V ) 2  Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: u  uR  uL  uL  u  uR  100 2   1000 100s2$qzqKa4$p100qz0=q23 = Kết quả: Chọn đáp án A Ví dụ Nếu đặt vào hai đầu mạch điện chứa điện trở tụ điện mắc nối   tiếp điện áp xoay chiều có biểu thức u  100 2cos  t   (V ) Khi điện áp hai đầu 4  điện trở có biểu thức uR  100cos t  (V ) Biểu thức điện áp hai đầu tụ điện   A uC  100cos  t   (V ) 2    B uC  100 2cos  t   (V ) 4    C uC  100cos  t   (V ) 4    D uC  100 2cos  t   (V ) 2  Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: u  uR  uC  uC  u  uR  100 2   1000 100s2$qzzqKa4$p100=q23= Kết quả: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [16] Email: levandungnkbd@gmail.com Khi đặt điện áp vào hai đầu mạch u AB  200cos 100 t  (V ) cường độ dòng điện mạch i  4cos 100 t  ( A) Biết hộp đen X chứa phần tử R, L, C mắc nối tiếp Các phần tử hộp đen X là? Giá trị phần tử đó? C L X A M B N Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: Z L  200; ZC  100 ZX  u X u AB  u AN u AB   40   Z L  ZC  i 2000   40  200  100  i    i i 40 40 a200p4O(200p100)bR4qz0= Kết quả: Vậy hộp X gồm điện trở R  50 tụ điện ZC  100  Ví dụ (Trích đề thi ĐH CĐ – 2011) Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 = 40  mắc nối tiếp với tụ điện có diện 103 F , đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm Đặt 4 vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi điện áp tức thời hai 7 đầu đoạn mạch AM MB : u AM  50 cos(100 t  )(V ) 12 uMB  150cos100 t (V ) Hệ số công suất đoạn mạch AB dụng C  A 0,86 B 0,84 Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: R1  40; ZC  40 HD: Z AB C 0,95 D 0,71     u  u    u u 150 MB   AB  AM  1  MB  Z AM  1    40  40i  u AM 7  i  u AM   50 2   12   Z AM (1+150a50s2$qzz7qKa12$$) O(40p40b)= Kết quả: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [17] Email: levandungnkbd@gmail.com Để tìm hệ số công suất ta bấm tiếp: kq21M))= Kết quả: Vậy hệ số công suất mạch AB 0,84 Chọn đáp án B Ví dụ (Minh họa 2015 – Bộ GDĐT) Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ) Biết tụ điện có dung kháng ZC, cuộn cảm có cảm kháng ZL 3ZL = 2ZC Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch AN điện áp hai đầu đoạn mạch MB hình vẽ Điện áp hiệu dụng hai điểm M N A 173 V B 122 V C.86 V D 102 V Hƣớng dẫn bấm máy giải: Nhìn vào đồ thị ta lập phương trình uAN uMB : u AN  200cos t V      uMB  100cos  t   V     Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [18] Email: levandungnkbd@gmail.com Vì 3Z L  2ZC nên uC  1,5uL Ta u AN  uC  u X u AN  uC  u X 1,5uMB  u AN   uX   2,5 có: uMB  uL  u X 1,5uMB  1,5uL  1,5u X Casio fx 570VN PLUS   u X  20 37cos t  0, 44 V  U MN  U X  20 37  86V Chọn đáp án C  BÀI TẬP RÈN LUYỆN: Câu Cho đoạn mạch AB gồm RLC mắc nối tiếp với: R  100, L  0,138H , C  15,9 F Điểm M nằm R L, biểu thức điện áp hai đầu MB có dạng   uMB  220cos 100 t   V  Biểu thức cường độ dòng điện mạch 3    A i  2cos 100 t   V  6    B i  2cos 100 t   V  6    D i  2cos 100 t   V  2  20 Câu Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở r  , độ tự cảm   C i  2cos 100 t   V  2  L 103 C  tụ điện có điện dung H  F  mắc nối tiếp Biết biểu thức điện áp hai đầu   4 5 cuộn dây ud  100 2cos 100 t V  Điện áp hai đầu mạch 2   A u  100 2cos 100 t   V    C u  100cos 100 t   V  2   B u  100cos 100 t   V    D u  100cos 100 t   V  Câu Biểu thức điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có dạng:    u  220 2cos 100 t   V  Biết R  100, L  0,318H , C  15,9 F Viết biểu thức hiệu 12   điện hai đầu tụ điện ? A uC  220 2cos 100 t V    B uC  440cos 100 t   V  2      C uC  440cos 100 t   V  D uC  440cos 100 t   V  3 3   Câu Mạch điện nối tiếp RLC cuộn dây cảm mạch có tính dung kháng   Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  200 cos 100  t  V Khi 4  R  50 công suất mạch đạt giá trị cực đại Biểu thức dòng điện qua mạch lúc Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [19]   A i  4cos 100 t    A 2  Email: levandungnkbd@gmail.com   B i  4cos 100 t    A 4    C i  cos 100 t    A D i  cos 100 t  A 4  HD: Khi R  50 công suất mạch cực đại nên Z L  ZC  R  50 Mặt khác mạch có tính dung kháng nên số phức ta có:  Z L  ZC  i  50i Suy ra: i  u R   Z L  ZC  i  200 2   4  50  50i Câu (Trích đề thi ĐH CĐ – 2009) Khi đặt hiệu điện không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm ( H ) dòng 4 điện đoạn mạch dòng điện chiều có cường độ 1A Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  150 2cos 120 t  (V ) biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch   A i  5cos 120   ( A) 4    B i  cos 120   ( A) 4      C i  5cos 120   ( A) D i  5cos 120   ( A) 2 4   Câu Nếu đặt vào hai đầu mạch điện chứa điện trở tụ điện mắc nối   tiếp điện áp xoay chiều có biểu thức u  100 2cos  t  V , điện áp hai đầu điện 4  trở có biểu thức uR  100cos t (V).Biểu thức điện áp hai đầu tụ điện   A uC  100cos  t  V 2    B uC  100 cos  t  V 4    D uC  100 cos  t  V 2  104 Câu Cho đoạn mạch xoay chiều có R  40; L  H ; C  F , mắc nối tiếp điện áp  0,6   C uC  100cos  t  V 4  hai đầu mạch u  100 2cos100 t (V) Cường độ dòng điện qua mạch là:   A i  2,5cos 100  t   A 4    B i  2,5cos 100 t   A 4      C i  2cos 100 t   A D i  2cos 100 t   A 4 4   Câu Một đoạn mạch điện gồm điện trở R  50 mắc nối tiếp với cuộn cảm L  0,5   H  Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều   u  100 cos 100  t  V Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: 4  Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [20] Email: levandungnkbd@gmail.com   A i  2cos 100  t   A 2    B i  2 cos 100 t   A 4  C i  2 cos 100 t  A D i  2cos 100 t  A Câu Khi đặt hiệu điện không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L  H cường độ dòng điện chiều 1A.Nếu 4 đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  150 2cos120 t (V ) biểu thức cường độ dòng điện mạch là:   A i  2cos 120  t   A 4    B i  5cos 120 t   A 4      C i  2cos 120 t   A D i  5cos 120 t   A 4 4   Câu 10 Một hộp kín chứa hai ba phần tử RLC mắc nối tiếp.Nếu đặt vào hai đầu   mạch điện áp xoay chiều u  100 cos 100  t  V cường độ dòng điện qua hộp 4  đen I  2cos100 t ( A) Đoạn mạch chứa phần tử nào?Giá trị đại lượng đó? A R  50; Z L  50  C ZC  50; Z L  50 B R  50; ZC  50 D R  60; Z L  60 Câu 11 Một hộp kín chứa hai ba phần tử RLC mắc nối tiếp Nếu đặt vào hai đầu   mạch điện áp xoay chiều u  200 cos 100  t  V cường độ dòng điện qua hộp 4  đen i  2cos100 t ( A) Xác định hộp đen: A R  100; Z L  100 B R  100; ZC  100 C ZC  90; Z L  90 D R  120; Z L  120 Câu 12 Một hộp kín đen chứa hai ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp Nếu đặt vào hai   đầu mạch điện áp xoay chiều u  200 cos 100  t   V  cường độ dòng điện qua 6    hộp i  2cos 100 t    A Đoạn mạch chứa 6  2.104 1,5 F H A R  150; C  B R  50 3; L   C R  150; L   104 F D R  50 3; C  1,5. H 2 Câu 13 Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, đoạn mạch X tụ điện (hình vẽ) Khi đặt vào hai đầu A, B điện áp u AB  U 0cos t    LC  1, U AN  25 V  U MB  50 V  , đồng thời u AN sớm pha  so với uMB Giá trị U0 Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [21] X L C M A A 12,5 V  Email: levandungnkbd@gmail.com N B 12,5 14 V  B C 25 V  D 25 14 V  HD: Ta có: u AN  uMB  uL  u X  u X  uC  2u X  2u 1   u AN  uMB    50  100   25 70,33 2  Câu 14 Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, đoạn mạch X tụ điện (hình vẽ) Khi đặt u  vào hai đầu M, N điện áp uMN  U 0cos t    LC  3, U AN  25 V  U MB  50 V  , đồng thời u AN sớm pha X L M A A 12,5 43 V   so với uMB Giá trị U0 C N B 12,5 14 V  B C 25 V  D 25 14 V  Câu 15 Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, đoạn mạch X tụ điện (hình vẽ) Khi đặt vào hai đầu A, B điện áp u AB  U 0cos t    LC  2, U AN  U MB  50 V  , đồng thời u AN sớm pha 2 so với uMB Xác định góc lệch pha u AB uMN X L M A A  B  C N B C  D  12 Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [22] Email: levandungnkbd@gmail.com PHẦN II: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH Cài đặt chế độ bảng tính: Trước hết có hàm ta làm sau: BấmqwR51 Sau bấm: w7 nhập hàm muốn có bảng giá trị vào Nhập giá trị biến bắt đầu: Nhập giá trị biến kết thúc: Nhập giá trị bước nhảy: Bảng giá trị sau thành công: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 ỨNG DỤNG 1: [23] Email: levandungnkbd@gmail.com GIẢI BÀI TẬP SÓNG CƠ Ví dụ Một sợi dây dài   1m treo lơ lững cần rung Cần rung theo phương ngang với tần số thay đổi từ 100Hz đến 120Hz Tốc độ truyền sóng dây 8m/s Trong trình thay đổi tần số rung số lần quan sát sóng dừng dây A B C D 15 Hƣớng dẫn bấm máy giải: Sóng dừng xuất sợi dây đầu cố định, đầu tự do:    2k  1 v 2f f 2 k    4f v Bấm: w7aQ)p2R4=100=120=1= Kết quả: Bấm để đếm số k nguyên: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Ta tìm k = 25, 26, 27, 28, 29 Như ta chọn đáp án A Ví dụ Một sợi dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây Vận tốc truyền sóng dây 4(m/s) Xét điểm M cách A đoạn 28cm, người ta thấy M dao động vuông pha với A Tìm bước sóng Biết tần số có giá trị nằm đoạn 22Hz đến 26Hz A 12cm B 8cm C 14cm D 16cm Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: 2 d     2k  1  4df f  25  2k   k  v 50 Bấm: w7a7Q)p25R50=22=26=1=RRRR R Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [24] Ta thấy f  25 cho k = vậy:   Email: levandungnkbd@gmail.com v 400   16cm Chọn đáp án D f 25  BÀI TẬP RÈN LUYỆN Câu (ĐH -2001)Tại điểm S mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f Khi mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S Tại hai điểm M, N nằm cách 5cm đường thẳng qua S dao động ngược pha với Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 80cm/s tần số nguồn dao động thay đổi khoảng từ 48Hz đến 64Hz Tần số dao động nguồn A 64Hz B 48Hz C 54Hz D 56Hz Câu (ĐH -2003)Tại điểm S mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50Hz Khi mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S Tại hai điểm M, N nằm cách 9cm đường thẳng qua S dao động pha với Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s Tốc độ truyền sóng mặt nước A 75cm/s B 80cm/s C 70cm/s D 72cm/s Câu (ĐH -2011)Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ 0,7 m/s đến m/s Gọi A B hai điểm nằm Ox, phía so với O cách 10 cm Hai phần tử môi trường A B dao động ngược pha với Tốc độ truyền sóng A 100 cm/s B 80 cm/s C 85 cm/s D 90 cm/s Câu Một thép đàn hồi dao động với tần số f = 16Hz, gắn cầu nhỏ vào thép Khi thép dao động, mặt nước có nguồn sóng tâm O Trên nửa đường thẳng qua O người ta thấy điểm M, N cách 6cm dao động pha Biết tốc độ sóng lan truyền 0,4 m / s  v  0,6 m / s Tốc độ truyền sóng A 42cm/s B 48cm/s C 56cm/s D 60cm/s Câu Một sóng học có vận tốc truyền sóng v = 500cm/s tần số khoảng từ 10Hz đến 20Hz Biết hai điểm M N phương truyền sóng nằm phía so với nguồn cách khoảng 0,5m dao động ngược pha Bước sóng A 43,33cm B 38,33cm C 33,33cm D 26,33cm Câu Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động với tần số f có giá trị khoảng từ 22Hz đến 26Hz theo phương vuông góc với sợi dây Vận tốc truyền sóng dây 3m/s Một điểm M dây cách A đoạn 28cm, người ta thấy M dao động lệch pha với A góc    2k  1 A 11,5cm  với k  0,  1,  2, Bước sóng sóng dây B 13,64cm ỨNG DỤNG 2: C 0,124m D 0,131m GIẢI BÀI TẬP GIAO THOA ÁNH SÁNG Ví dụ Thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng Khoảng cách hai khe 1mm, quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe cách hai khe 2m Chiếu sáng hai khe ánh sáng trắng có bước sóng 0,40m    0,75m Số xạ cho vân tối điểm N cách vân trung tâm 12mm A xạ B xạ C xạ D xạ Hƣớng dẫn bấm máy giải: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [25] Email: levandungnkbd@gmail.com  D  1  Ta có: xt   k     k   2    2 a  2  k Bấm: w7a6RQ)+0.5=1=30=1=RRRRRR RRRRRRRR Ta đếm kết từ bảng sau (cho k chạy từ đến 30): Ví dụ (ĐH – 2009)Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 m đến 0,76m Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 m có vân sáng ánh sáng đơn sắc khác? A B C D Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có điều kiện trùng nhau: 4.0,76  k     3,04 k Bấm: w7a3.04RQ)=1=30=1=RRRRRRR R Kết quả: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [26] Email: levandungnkbd@gmail.com Ta đếm hỏi “bao nhiêu vân sáng nữa” nên loại trường hợp   0,76 m Chọn đáp án D  BÀI TẬP RÈN LUYỆN Câu (ĐH – 2010)Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Khoảng cách hai khe 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên màn, vị trí cách vân trung tâm mm có vân sáng xạ với bước sóng A 0,48 μm 0,56 μm B 0,40 μm 0,60 μm C 0,45 μm 0,60 μm D 0,40 μm 0,64 μm Câu (ĐH – 2011)Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa khe đến quan sát m Nguồn phát ánh sáng gồm xạ đơn sắc có bước sóng khoảng 0,40 μm đến 0.76 μm Trên màn, điểm cách vân trung tâm 3,3 mm có xạ cho vân tối? A xạ B xạ C xạ D xạ Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [27] Email: levandungnkbd@gmail.com PHẦN III: TÍNH TOÁN TÍCH HỢP VÀO GIẢI TOÁN Dùng chức SOLVE để giải nhanh phƣơng trình ẩn Ví dụ: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự A, M, N B Giữa hai điểm A M có điện trở thuần, hai điểm M N có cuộn dây, điểm N B có tụ điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp 175 V – 50 Hz điện áp hiệu dụng đoạn AM 25V, đoạn MN 25V đoạn NB 175V Hệ số công suất toàn mạch A 7/25 B 1/25 C 7/25 D 1/7 Hƣớng dẫn giải: Vẽ mạch điện vẽ giản đồ véc-tơ  2 2 MNE : NE  25  x  EB  60  25  x   HD : AEB : AB  AE  EB  30625   25  x   175  252  x   x  24  cos   AE   AB 25   Ở sau phân tích, lập luận đưa đến phương trình sau:  30625   25  x   175  25  x 2  (Nếu giải toán tay thời gian nhiều so với đòi hỏi 50 câu trắc nghiệm 90 phút) Bấm: 30625Qr(25+Q))d+(175ps25 dpQ)d$)dqr= Kết quả: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [28] Email: levandungnkbd@gmail.com (Chú ý: hình máy tình L – R = có nghĩa X nghiệm phương trình) Dùng chức LCM để tìm bội chung nhỏ Ví dụ: (THPT Chuyên ĐH Vinh lần 2) Trong thí nghiệm Y- âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m Nguồn phát sáng đồng thời ba xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4μm; λ2 = 0,48μm; λ3 = 0,64μm Trên màn, khoảng từ vân trung tâm đến vân sáng màu với vân trung tâm, khoảng cách nhỏ hai vân sáng đơn sắc là: A 1,60mm B 1,28mm C 0,96mm D 0,80mm Hƣớng dẫn bấm máy giải: Điều kiện xạ đơn sắc trùng nhau: k11  k22  k33 , vị trí vân sáng màu với vân sáng trung tâm gần ứng với k1, k2, k3 nhỏ cho thõa mãn điều kiện Điều dẫn đến ta phải tìm bội chung nhỏ số 40, 48, 64 Bấm: QPQP40q)48)q)64)= Kết quả: Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [29] Email: levandungnkbd@gmail.com  k1 24 960    i12  6.0, 4.2  4,8mm k   24    1min 40 k 20   k 960 20  LCM  40, 48,64   960  k2   20      i23  4.0, 48.2  3,84mm 48 k 15   960   k3 15   i31  5.0,64.2  6, 4mm k3  64  15     k1 24 xmin  i12  i23  0,96  mm   C  BÀI TẬP RÈN LUYỆN Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát đồng thời ba xạ đơn sắc có bước sóng 1  0,42 m , 2  0,56 m 3  0,63 m Trên màn, khoảng hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, hai vân sáng hai xạ trùng ta tính vân sáng số vân sáng quan sát A 21 B 23 C 26 D 27 Câu Khe S thí nghiệm Y-âng phát đồng thời ba xạ có bước sóng 1  0,48 m ; 2  0,56  m 3  0,72 m Hai khe S1S2 cách 0,576mm có khoảng cách đến hứng 0,9m Biết vùng giao thoa rộng 11cm Số vân sáng màu với vân sáng trung tâm quan sát A B C D Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát đồng thời ba xạ đơn sắc có bước sóng 1  0,45 m , 2  0,54 m 3  0,72 m Trên màn, khoảng ba vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng trung tâm, vân sáng xạ trùng ta tính vân sáng số vân sáng quan sát A 95 B 94 C 49 D 47 Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y – âng, hai khe cách a = 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến D = 2m Nguồn S phát đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1  0,4 m , 2  0,5 m , 3  0,6 m chiếu vào hai khe S1S2 Trên màn, ta thu trường gia thoa có bề rộng 20cm Hỏi quan sát có tổng vân sáng màu với vân trung tâm trường giao thoa? A B C.6 D.5 Câu Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y – âng, nguồn sáng phát đồng thời xạ có bước sóng 1  0,45 m , 2  0,54 m , 3  0,72 m Giữa hai vân sáng liên tiếp màu với vân trung tâm có số vân sáng bao nhiêu? A 47 B 46 C.48 D.49 Câu Trong thí nghiệm Y – âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu đồng thời xạ đơn sắc có bước sóng 1  0,4 m , 2  0,5 m , 3  0,6 m Trên quan sát ta hứng hệ vân giao thoa, khoảng hai vân sáng gần màu với vân trung tâm, ta quan sát số vân sáng A 34 B 28 C 26 D 27 Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ba ánh sáng đơn sắc: 1  0,42 m (màu tím), 2  0,56 m (màu lục) 3  0,7 m (màu đỏ) hai vạch sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm có A 19 vạch màu tím B 14 vạch màu lục C 44 vạch sáng D vạch màu đỏ Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng 0939.001.662 [30] Email: levandungnkbd@gmail.com Câu Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát đồng thời ba xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,40 μm, λ2 = 0,60 μm λ3 = 0,72 μm Trên màn, khoảng hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, hai vân sáng hai xạ trùng tính vân sáng số vân sáng quan sát A 19 vân B 15 vân C 17 vân D 13 vân Câu 9.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời xạ λ1(tím) = 0,4 µm; λ2(lam) = 0,48 µm; λ3(đỏ) = 0,72 µm Trong khoảng hai vân sáng liên tiếp có màu giống vân trung tâm, tổng số vị trí mà có xạ cho vân sáng A 26 B 43 C 33 D 40 (Hết) Chúc em lớp 12(nào đó) vững tin, miệt mài thành công Thân ái! Lê Văn Dũng Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS & THPT Nguyễn Khuyến Bình Dƣơng ... Lúc hai vật xa nhất, li độ vật A A 1,8cm B 2,12cm ỨNG DỤNG 2: D 3cm C GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU Cách biểu diễn phức để giải máy tính CASIO fx – 570VN PLUS Biểu thức Dạng phức máy tính Z... nhiêu? A 3cm B 4cm C 5cm D 6cm Câu Ba vật 1,2,3 vật dao động điều hòa đường thẳng song song cách theo thứ tự 1,2,3, ba vật chung gốc tọa độ (vị trí cân bằng) Vật dao động với phương   trình x1... Điện trở 12   cuộn dây có giá trị bao nhiêu? Hƣớng dẫn bấm máy giải: Ta có: Z  120 2  u   i 2  12 a120s2$qzqKa6R2qzzqKa12= Kết quả: Vậy: r  60 Biên soạn: Lê Văn Dũng – Trƣờng THCS &
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải nhanh vật lý 12 bằng máy tính casio., Giải nhanh vật lý 12 bằng máy tính casio., Giải nhanh vật lý 12 bằng máy tính casio.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay