Phương tiện thiêt bị dạy học Địa lý và hướng dẫn sử dụng bài giảng dành cho sinh viên

44 314 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:11

Phương tiện thiêt bị dạy học Địa lý và hướng dẫn sử dụng bài giảng dành cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOAăS ăPH MăT ăNHIÊN T ă Aă– KTCN – KTPV  ăC S ăăD NGăPH D YăH Că NGăBÀIăGI NG NGăTI Nă– THI TăB ă AăLụ ăTR NGăPH ă THỌNGăTRUNGăH CăC ăS Τησ ΓςΧ Πηαν Τηονγ N m 2015 M CăL C Ch ng IC NG V PH NG TI N D Y H C 1.1 Khái ni m v ph ng ti n d y h c 1.2 ụ ngh a c a ph ng ti n d y h c 1.3 Tr c quan vƠ ý ngh a tr c quan trình d y h c 1.4 Phơn lo i ph Ch H C ng ti n d y h c ng NGUYÊN T C S D NG PH NG TI N ậ THI T B D Y ậ A Lụ 10 2.1 Yêu c u đ i v i ph ng ti n d y h c đ a 10 2.2 Nguyên t c s d ng PTDH l p 12 2.3 Cách l a ch n ph ng ti n d y h c 13 2.4 Công vi c chu n b gi ng d y v i PTDH đ i v i ng Ch ng S D NG CÁC PH NG TI N D Y H C i giáo viên đ a 14 A Lụ 17 3.1 S d ng b n đ 17 3.2 S d ng s đ 30 3.3 S d ng s li u th ng kê 32 3.4 S d ng bi u đ 32 3.5 S d ng tranh nh đ a lí 33 3.6 S d ng video 34 3.7 S d ng máy vi tính vƠ internet 37 TÀI LI U THAM KH O 43 L IăNịIă Ph U ng ti n d y h c (PTDH) nói chung vƠ ph ng ti n d y h c đ a nói riêng lƠ công c h tr hi u qu nh t ti t d y, làm cho ti t h c tr nên sinh đ ng, d hi u Nói chung, trình d y h c, ph ng ti n ậ thi t b d y h c không nh ng giúp giáo viên gi m nh công vi c mƠ giúp cho h c sinh ti p thu ki n th c m t cách thu n l i Có đ ng c ph ng ti n, thi t b thích h p, i giáo viên s phát huy h t n ng l c sáng t o c a công tác gi ng d y, lƠm cho ho t đ ng nh n th c c a h c sinh tr nên nh nhƠng vƠ h p d n h n, t o cho h c sinh nh ng tình c m t t đ p v i môn h c S d ng ph ng ti n d y h c có hi u qu góp ph n nơng cao tính tích c c, đ c l p c a h c sinh vƠ t nơng cao hi u qu c a trình ti p thu, l nh h i ki n th c vƠ hình thƠnh k n ng, k x o c a em Trong th c t gi ng d y vi c trang b ph nhƠ tr ng Trung h c c s (THCS) hi n nay, ng ti n, thi t b ph c v d y h c đ a thi u, y u, ch a đ ng b ; k n ng s d ng m t s PTDH c a giáo viên ch a h p lý, thu n th c Vì v y tƠi li u nƠy đ viên Cao đ ng s ph m ngƠnh v ph c biên so n nh m m c đích giúp em sinh a có đ c nh ng ki n th c chung, khái quát ng ti n vƠ trang thi t b k thu t d y h c đ a tr ng THCS c ng nh cách s d ng m t s PTDH đ a c n thi t giúp em có u ki n đ h c t p vƠ rèn luy n nghi p v hi u qu V i th i l ng cho chuyên đ t ch n lƠ tín ch (30 ti t) nên ch đ c p đ n nh ng v n đ thi t th c nh t ph c v cho sinh viên C SP ngƠnh a Vì v y trình biên so n không tránh nh ng thi u sót, r t mong s đóng góp chơn thƠnh c a đ c gi Chơn thƠnh c m n Tác gi ngă1 Ch IăC NGăV PH NGăTI N D Y H C M CăTIÊU:ă - Hi u vƠ n m đ c nh ng v n đ chung v PTDH: khái ni m, vai trò, ý ngh a, cách phơn lo i PTDH nói chung vƠ PTDH - Phơn tích đ a nói riêng c tr c quan vƠ ý ngh a tr c quan trình d y h c N IăDUNG 1.1 Khái ni m v ph ngăti n d y h c Có nhi u quan ni m khác v ph ng ti n d y h c nói chung vƠ PTDH đ a nói riêng Các tƠi li u v lu n d y h c đư trình bƠy PTDH đ ng ngh a v i ph ti n tr c quan, lƠ v t th t, v t t ng tr ng vƠ v t t o hình đ ng cs d ng đ d y h c - Các v t th t nh đ ng v t, th c v t s ng môi tr ng t nhiên, lo i khoáng v t giúp cho h c sinh (HS) ti p thu tri th c, gơy h ng thú tìm tòi h c t p - Các v t t đ ng tr ng nh lo i b n đ , s đ , l c m t cách tr c quan s v t hi n t ng đ c đ giúp HS th y c bi u di n d i d ng khái quát ho c đ n gi n - Các v t t o hình k c ph ng ti n hi n đ i: Tranh nh, mô hình, hình v , b ng video thay cho s v t hi n t d ng, l c đ a, núi, ho c s v t hi n t t o c a Trái ng khó trông th y tr c ti p nh đ i ng không th trông th y nh c u t, t ng khí quy n C ng có tác gi coi PTDH lƠ nh ng đ dùng d y h c tr c quan đ quát b ng nh ng mô hình v t ch t đ c d ng lên m t cách nhơn t o, t c khái ng t v i đ it ng g c v m t s m t nƠo Nó giúp ta nghiên c u đ i t ng g c v m t s m t nh t đ nh nƠo Nói cách khác, mô hình lƠ v t đ i di n hay thay th cho v t g c, có nh ng tính ch t t hình ng i ta s nh n đ ng t nh v t g c, nh nghiên c u mô c nh ng thông tin v tính ch t hay quy lu t c a v t g c Có nhi u lo i mô hình nh mô hình v t ch t (núi l a, qu c u ), mô hình t ng (mô hình ký hi u, hình v , s đ , đ th ), mô hình bi u t ng (mô hình nguyên t ) ch t n t i t nh m t quan ni m, nh ng th đ ng c v t ch t hóa Theo N.N.Branxki ắThi t b d y h c (TBDH) lƠ nh ng ph quan, lƠ m t nhơn t d y đ a nhƠ tr nh h ng ti n tr c ng l n đ n s t ch c vƠ k t qu c a vi c gi ng ng” Các thi t b bao g m: Phòng đ a lý, b n đ giáo khoa, qu c u đ a lý, tranh nh treo t ng, bi u đ , đ th K th a vƠ phát tri n nh ng quan ni m trên, Nguy n D c vƠ m t s tác gi đư khái ni m TBDH đ a Các thi t b nƠy bao g m: - M t ph n c s v t ch t t o u ki n cho vi c gi ng d y b môn nh phòng b môn đ a lý, v n đ a lý, t sách đ a - ToƠn b đ dùng tr c quan nh b n đ , tranh nh, s đ , mô hình, m u v t, d ng c quan tr c, đo đ c - Các tƠi li u đ cung c p nh ng tri th c c b n cho giáo viên vƠ h c sinh nh sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham kh o - Các thi t b hi n đ i nh máy chi u phim, video, vô n truy n hình, máy chi u hình n i, máy ghi ơm, máy vi tính NgoƠi nh ng ph ng ti n trên, g n đơy v i ti n b c a khoa h c k thu t, vi c ng d ng k t qu nghiên c u c a l nh v c khoa h c vƠ ngƠnh khoa h c ng d ng (máy vi tính, ph n m m d y h c, nh vi n thám ) đư xu t hi n thu t ng ph ng ti n vƠ thi t b d y h c Nh v y, m c dù có nhi u quan ni m khác v ph d y h c nh ng có chung m t cách nhìn lƠ ắPh ng ti n ậ thi t b ng tiên d y h c lƠ t p h p nh ng đ i t ng v t ch t, tinh th n đ c giáo viên s d ng đ u n m i ho t đ ng nh n th c c a h c sinh vƠ đ i v i h c sinh, lƠ ngu n tri th c sinh đ ng, lƠ công c đ rèn luy n k n ng, k x o” Trong d y h c đ a lí, PTDH lƠ nh ng d ng c , máy móc, thi t b , v t d ng c n thi t cho ho t đ ng d y vƠ h c đ t đ 1.2.ăụăngh aăc aăph Ph c m c tiêu d y h c ngăti n d y h c ng ti n d y h c lƠ tr th đ c l c giúp GV th c hi n tính nguyên t c th ng nh t gi a tính c th vƠ tr u t ng trình d y h c PTDH giúp giáo viên (GV) trình bƠy n i dung bƠi gi ng, cung c p thông tin đ y đ h n, xác h n vƠ mang tính tr c quan v hi n t ng c n nghiên c u LƠ ngu n tri th c giúp GV u n trình nh n th c c a HS Vi c s d ng PTDH góp ph n tích c c tr c tiên lƠ giúp HS d dƠng ti p thu ki n th c, sau lƠ giáo d c th m m cho em PTDH giúp cho HS nh n th c c m tính đ c nhanh chóng, b n ch t nhi u g c c nh khác V m t phát tri n t duy, PTDH giúp cho HS tr u t đ c nh ng v n đ nghiên c u Thông qua ph ng hóa tr c ng ti n vƠ ngh thu t bi u di n c a GV s góp ph n nơng cao h ng thú h c t p, thu hút s ý m nh m vƠo bƠi h c c a HS V m t PP, PTDH t o u ki n đ GV c i ti n PPDH D i g c đ công ngh d y h c, PTDH v i tƠi n ng c a GV s d ng góp ph n quan tr ng vƠo s hình thƠnh ắn n s n xu t trí tu ” ph m vô quí giá đ ơy lƠ s n c t o b i công ngh d y h c Bên c nh đó, PTDH có vai trò quan tr ng vi c đánh giá HS, vi c ki m tra s l nh h i ki n th c c a HS, t o thông tin cho HS t u ch nh trình h c t p vƠ GV u ch nh ph ng pháp d y h c (PPDH) Tóm l i, PTDH có vai trò quan tr ng vi c nơng cao hi u qu c a trình d y h c nhi u khía c nh: - i v i trình nh n th c vƠ vi c rèn luy n k n ng th c hƠnh c a HS - LƠm t ng n ng su t lao đ ng c a GV vƠ HS; - LƠm thay đ i phong cách t vƠ hƠnh đ ng; - Thay th s v t, khái ni m; - H tr phát huy m i giác quan c a ng i h c; - T ng đ tin c y vƠ đ b n v ng c a vi c thu nh n; - C th hóa vi c gi ng d y, t ng kh n ng ti p thu; - Gi m th i gian gi ng d y; - Gi m n ng nh c c a ng i d y, gơy h ng thú cho ng i h c; - Giúp cho HS d nh n bi t, d nh , t ng hi u qu gi ng d y, h c t p; - Ng n ng có cơu ắTr m nghe không b ng m t th y, tr m th y không b ng m t lƠm”; - Dùng ph ng ti n đ HS d dƠng hi u đ c nh ng v n đ GV mu n di n đ t, lƠm rõ nh ng v n đ GV đ nh gi i thi u; - Tác d ng cu n hút HS tham gia tích c c vƠo bƠi gi ng, lƠm cho l p h c n ng đ ng, không bu n t , hi u qu gi ng d y t t h n - Giúp HS g n k t ki n th c lí lu n v i th c t - Khuy n khích HS chuy n giao u đư h c qua ph ng ti n - Khuy n khích HS ch đ ng tham gia tích c c vƠo trình h c t p l p 1.3 Tr căquanăvƠăýăngh aătr c quan trình d y h c 1.3 Vai trò c a giác quan vi c h c T tơm lí h c t p, ng quan c a ng i ta th y r ng vi c ti p nh n thông tin nh vƠo giác i: nghe, nhìn, n m, ng i, c m nh n Theo cách d y tr c đơy, ch có m t giác quan nh t đ c huy đ ng, lƠ tai đ nghe Truy n th ki n th c theo hình th c c nƠy ch thông qua l i nói, giác quan khác ch a đ n ng ti p thu h c t p ch a đ c s d ng đ thông qua bƠi gi ng Ph n l n ti m c phát huy Sau đơy lƠ vai trò c a giác quan vi c h c Trong vi c thu nh n tri th c Trong vi c l u gi tri th c Qua n m 1% Nghe 20% Qua s 1,5% Nhìn 30% Qua ng i 3,5% Nghe + nhìn 50% Qua nghe 11% Nghe + nhìn + th o lu n 70% Qua nhìn 83% T trình bƠy vƠ lƠm 90% Tôi nghe – Tôi quên Tôi nhìn – Tôi nh Tôi làm – Tôi hi u 1.3.2 M c đích c a tr c quan hóa - T p trung s ý c a ng - Giúp ng i h c đ nh h i h c; ng t t; - LƠm thông tin tr nên d ti p thu; - LƠm rõ rƠng, c th h n nh ng u c b n; - M r ng vƠ b sung nh ng u đư nói; - S sáng t o cá nhơn tr c quan hóa gi i h n, nh ng nên xem xét vƠ ý đ n nh ng m c b n th hi n hình nh 1.3 u m c a tr c quan hóa - N i dung c u trúc rõ rƠng c ng có th th y đ c - C u trúc b t bu c t p trung vƠo nh ng thông tin c t lõi, h n ch hi u sai ch đ - Ng i h c ý bƠi gi ng, t p trung vƠo nh ng ch đ c n th o lu n - N i dung h c tr u t ng có th ti p thu d dƠng h n - Trong bu i th o lu n, nh ng ý ki n, gi i pháp đ ng i đ u th y đ c đóng góp, ý t c vi t gi y m i ng, gi i pháp c a nh ng ng i tham d nên d dƠng th ng nh t h n Tr c quan hóa vƠ vi c áp d ng ph ng ti n h c t p t ng ng b t bu c chu n b đ n v h c trình vƠ minh h a cho bƠi gi ng m t cách chu đáo vƠ nghiêm túc CƠng dƠnh tơm huy t cho v n đ nƠy ch t l gi ng c ng nh m c đ nh , hi u bƠi c a HS cƠng đ 1.4 Phân lo i cácăph ng bƠi c nơng cao ngăti n d y h c Có nhi u cách phơn lo i khác nhau, nhiên thông th ng ng i ta phơn lo i PTDH thƠnh m t s nhóm thông d ng sau: - Các ph ng ti n nhìn (Visuell): Sách, b n gi y trong, v n b n, b ng - Các ph ng ti n nghe (Auditive): đ a hát, đ a CD, audio cassette, radio - Các ph video, đa ph ng ti n k t h p nghe nhìn: Audio ậ visuell): phim nh, tivi, ng ti n C ng có th phơn lo i PTDH thƠnh nhóm theo hình th c c a chúng nh : - Các PT lƠm m u h c (các PT tr c quan) - Các PT t o u ki n tham gia vƠo n i dung bƠi gi ng Hi n nay, vi c phơn lo i PTDH a theo nhóm nh sau: NG Ti N DH Ph n nh tr c ti p đ i t ng Tái t o đ i t ng Ph n nh đ i t b ng ngôn ng NG I TRUY N THÔNG A PH Ti N CÁC PH ng NG Ti N NGHE NHÌN NG Ti N NHÌN (KHÔNG ÂM THANH) CÁC PT DH Hi N CÁC PH NG Ti N NGHIÊN C U H C T P, CÁC D NG C QUAN TR C, O C , SGK, , Bi U TÀI Li U ,S B N CÁC MÔ HÌNH, TRANH NH, HÌNH V CÁC B S U T P, CÁC M U V T CÁC PT DH TRUY N TH NG A LÍ CÁC PH H TH NG PH PP Ngiên c u h ct p CÂUăH IăỌNăT P Hưy gi i thích rõ vai trò vƠ ý ngh a c a PTDH đ a đ i v i GV vƠ HS Cho d n ch ng ụ ngh a c a tr c quan hóa d y h c đ a Phơn lo i PTDH đ a  Vi t Nam) Các b n đ nƠy có th s d ng nhi u bƠi d y b c c ng c , ki m tra đánh giá k t qu h c t p c a HS ho c trình d y bƠi m i (GV v a gi ng v a v ) giúp HS d dƠng nh n bi t s phơn b c a m t vƠi đ i t ng đ a lí GV c n th ng xuyên s d ng b n đ tr ng vi c ki m tra, đánh giá vi c ghi nh , xác đ nh v trí c a đ i t em lên n v trí c a đ i t ng đ a lí c a HS b ng cách yêu c u ng vƠo b n đ tr ng 3.1.4 Qu ăđ aăc u Qu đ a c u lƠ mô hình thu nh c a Trái t Trong d y h c đ a lí, GV có th s d ng qu đ a c u nhi u gi h c v i m c đích khác nhau, nh : - Dùng qu đ a c u đ d y n i dung v hình d ng vƠ kích th t, hi n t ng t quay c a Trái t vƠ h qu c a nó, hi n t đ ng c a Trái đ t quanh M t Tr i vƠ h qu c a c Trái ng chuy n bƠi 1, 7,8,9 (SGK a lí 6) - Dùng qu đ a c u đ d y n i dung v m ng l (bƠi 2,3,4 SGK i kinh v n, v b n đ a lí 6) - Dùng qu đ a c u đ HS xác đ nh v trí l c đ a vƠ đ i d l c, qu c gia th gi i (bƠi 11 SGK SGK ng, chơu a lí vƠ bƠi h c v đ a lí chơu a lí 7, 8) Khi s d ng qu đ a c u, GV c n ý h ng d n HS: - Cách quay qu đ a c u cho v i chi u quay c a Trái theo chi u t tay trái sang tay ph i hay ng c chi u kim đ ng h ) - Khi dùng qu đ a c u th hi n s chuy n đ ng c a Trái Tr i c n ý không lƠm thay đ i h t (quay t quanh M t ng nghiêng c a tr c qu đ a c u qu đ o chuy n đ ng - K t h p vi c tìm ki n th c t qu đ a c u v i b n đ đ gi m tính tr u t ng c a ki n th c 29 3.2 S d ngăs ăđ 3.2.1.ăCácălo iăs ăđ 3.2.1.1 S đ c u trúc: LƠ lo i s đ th hi n thƠnh ph n, y u t m t ch nh th vƠ m i quan h gi a chúng Ví d : S đ ngƠnh CN Vi t Nam 3.2.1.2 S đ trình: LƠ lo i s đ th hi n v trí thƠnh ph n, y u t vƠ m i quan h c a chúng trình v n đ ng Ví d : S đ v v trí c a Trái t v n đ ng xung quanh M t Tr i ngày 21/3, 22/6, 23/9, 22/12 3.2.1.3 S đ đ a đ h c: LƠ lo i s đ bi u hi n m i quan h v m t không gian c a s v t hi n t ng đ a lí b n đ , l Ví d : S đ v trí kh i khí v mùa ông cđ BCB 3.2.1.4 S đ logic: LƠ lo i s đ bi u hi n m i quan h n i dung bên c a s v t hi n t ng đ a lí Ví d : S đ ô nhi m không khí H2O + CO2  H2CO3 CaCO3 + H2SO4  3.2.2 Yêuăc uăc aăvi căxơyăd ngăs ăđ 3.2.2.1 Tính khoa h c N i dung c a s đ ph i bám sát n i dung c a bƠi h c, m i quan h ph i lƠ b n ch t, khách quan ch không ph i ng 3.2.2.2 Tính s ph m, t t i xơy d ng s p đ t ng S đ ph i có tính khái quát hóa cao, qua s đ h c sinh có th nh n th y m i quan h khách quan, bi n ch ng 3.2.2.3 Tính m thu t: B c c a s đ ph i h p lí, đ i, n i b t tr ng tơm vƠ nhóm ki n 30 th c 3.2.3.ăCácăb *B căxơyăd ngăs ăđ c 1: T ch c đ nh c a s đ (ch n ki n th c c b n, v a đ , mư hóa m t cách ng n g n, cô đ ng, súc tích, b trí đ nh m t m t ph ng) *B c 2: Thi t l p c nh (các c nh n i nh ng n i dung đ nh có liên quan) *B c 3: HoƠn thi n (ki m tra l i t t c đ u ch nh s đ phù h p v i n i dung d y h c vƠ logic n i dung, đ m b o tính th m m vƠ d hi u) 3.2.4.ăCáchăxơyăd ngăm tăs ăđ Giáo viên nghiên c u n i dung ch bƠi, nh ng ph n có kh n ng áp d ng ph ng trình gi ng d y, l a ch n nh ng ng pháp s đ có hi u qu nh t, sau giáo viên phơn tích n i dung bƠi d y, tìm nh ng khái ni m c b n, khái ni m g c c n truy n đ t, hình thƠnh Trong d y h c đ a có th xơy d ng lo i s đ sau: - S đ dùng đ gi i thích hay ch ng minh dùng đ ph n nh n i dung bƠi gi ng - S đ t ng h p dùng đ ôn t p, t ng k t hay h th ng ch ng, ph n ki n th c - S đ ki m tra đ đánh giá n ng l c ti p thu hi u bi t c a h c sinh giúp giáo viên u ch nh PPDH, n i dung ti p thu 3.2.5 Cách s ăd ngăs ăđ - Giáo viên d a vƠo s đ đ so n tình hu ng d y h c c ng nh thao tác, ph ng pháp d y; lúc nƠy s đ lƠ m c đích ph ng ti n truy n đ t c a giáo viên vƠ l nh h i ki n th c c a h c sinh - Trong s d ng giáo viên ph i hình thƠnh rõ m ch chính, m ch nhánh c a s đ , m i quan h nhơn q a, m i quan h tác đ ng ho c s liên k t đ n v ki n th c s đ 31 M t s ví d minh h a D a vƠo sách GK, hưy ch n bƠi vƠ thƠnh l p s đ ph c v cho gi ng d y 3.3 S d ng s li u th ng kê Khi h b ng d n HS phơn tích b ng s li u, GV c n giúp HS n m đ c trình c nh sau: + c tiêu đ c a b n s li u th ng kê đ n m đ c ch đ c a b n s li u + Hi u đ c d c tr ng không gian, th i gian c a đ i l ng đ c trình bƠy b ng + Tìm tr s l n nh t, nh nh t, trung bình + X lí s li u đư cho theo yêu c u c a bƠi t p (khi c n) + Xác l p m i quan h gi a s li u, so sánh, đ i chi u s li u theo c t, theo hƠng đ rút nh n xét + t cơu h i đ gi i đáp phơn tích, t ng h p s li u nh m tìm ki n th c m i Khi h ng d n HS khai thác ki n th c t b ng s li u th ng kê (ho c s li u riêng r ), c n l u ý HS: - Không b sót s li u nƠo - Phơn tích s li u t ng quát tr c vƠo s li u c th 3.4 S d ng bi uăđ Trong b n đ treo t ng vƠ atlát đ a lí Vi t Nam có r t nhi u lo i bi u bi u đ th hi n c c u, tình hình phát tri n c a đ i t c ng c n qua tơm đ n vi c h nƠy ng đ a lí; GV ng d n HS tìm hi u nh ng n i dung r t quan tr ng có th giúp HS có k n ng phơn tích lo i bi u đ , GV nên h HS phơn tích bi u đ theo b c: 32 ng d n (1) N m đ (2) c m c đích lƠm vi c v i bi u đ c tên c a bi u đ xem bi u đ th hi n hi n t ng (gia t ng dơn s , c c u kinh t )? (3) Quan sát toƠn b bi u đ đ bi t đ i l ng th hi n bi u đ lƠ (s dơn, nghƠnh kinh t , ) lưnh th nƠo vƠ vƠo th i gian nƠo? Các đ i l ng đ c th hi n bi u đ nh th nƠo (theo đ s c a đ i l (4) ng đ c tính b ng (tri u ng ng, c t, hình qu t)? Tr i, kg, % ) i chi u, so sánh đ l n c a h p ph n (bi u đ c t ch ng, bi u đ qu t, bi u đ mi n), chi u cao c a c t (bi u đ c t) ho c đ d c c a đ th (bi u đ đ hi n t ng), k t h p s li u (n u có) rút nh n xét v đ i t ng đ a lí đ ng vƠ c th hi n bi u đ (5) K t h p ki n th c đư h c, xác l p m i quan h đ gi i thích 3.5 S d ng tranh nh đ a lí Khi h ng d n h c sinh tìm hi u n i dung c a tranh nh, GV c n ý rèn cho h c sinh nh ng k n ng: - K n ng quan sát, nh n xét; - K n ng mô t , t ng thu t; -K n ng phơn tích, nh n đ nh, đánh giá Vi c khai thác ki n th c t tranh nh đ a lí đ c ti n hƠnh theo b c: (1) Nêu tên c a b c tranh (ho c nh) nh m xác đ nh xem b c tranh hay b c nh th hi n (đ i t ng đ a lí nƠo) ? đơu? (2) Ch nh ng đ c m, thu c tính c a đ i t ng đ a lí đ c th hi n b c tranh (ho c nh) (3) Nêu bi u t tính c a đ i t ng vƠ khái ni m đ a lí c s nh ng đ c m vƠ thu c ng đ a lí đ c th hi n b c tranh (ho c nh) Tuy nhiên, tranh nh ch có tác d ng giúp HS khai thác đ m vƠ thu c tính nh t đ nh v đ i t cm ts đ c ng Vì v y, GV c n g i ý HS d a vƠo 33 ki n th c đ a lí đư h c, k t h p v i b n đ , bi u đ , t li u đ a lí khác đ gi i thích đ c m, thu c tính c ng nh s phơn b (v trí) c a đ i t ng đ a lí đ c th hi n b c tranh (ho c nh) 3.6 S d ng video 3.6.1 Phim Vidéo giáo khoa Phim video giáo khoa lƠ nh ng phim đ c xơy d ng đ ph c v cho vi c d y h c Phim có n i dung vƠ c u trúc g n v i n i dung c a bƠi h c vƠ đ m b o đ c nh ng yêu c u s ph m c n thi t Phim không ph i ch đ b ng hình, mƠ đ c ghi đ a hình (CD-R, DVD, ), c l u gi c ng c a máy tính Phim có th ch a đ ng m t n i dung hoƠn ch nh ng v i bƠi h c, nh ng c ng có th lƠ m t video clip ph c v d y h c Phim video giáo khoa lƠ ph đ a hi n Nh vƠo ph ng ti n đ c s d ng r ng rưi d y h c ng ti n nƠy, h c sinh nh n th c tƠi li u không ph i ch b ng thính giác mƠ c th giác, nên n t ng v n i dung h c t p rõ nét vƠ sơu s c h n Hi n nay, danh m c thi t b d y h c đ a lí đư có phim video giáo khoa có n i dung phù h p v i bƠi c th ch ng trình i u cho phép s d ng phim video giáo khoa nh m t cu n sách đ a th hai h c t p c a h c sinh N u nh v i sách giáo khoa, h c sinh ph i đ c, sau tìm n i dung chính, ch y u ho c thông tin c n thi t đ tr l i cơu h i c a giáo viên, th c hi n bƠi t p l p, nhƠ đ i v i phim video giáo khoa, h c sinh nhìn b ng m t n i dung bƠi h c b ng hình nh vƠ l ng nghe l i thuy t minh, sau c ng th c hi n nhi m v nh n th c theo yêu c u c a giáo viên - S d ng phim video giáo khoa d y h c đ a lý, ph bi n có b c sau: + nh h ng m c đích, n i dung c a phim + T ch c cho h c sinh xem phim theo t ng đo n; ho c tr 34 c h t cho xem toƠn b , sau xem t ng ph n + Sau m i đo n, yêu c u h c sinh tr l i cơu h i, lƠm bƠi t p ho c th c hi n nhi m v v i m c đích cho h c sinh l nh h i v ng ch c vƠ đ y đ ki n th c bƠi h c ch a đ ng phim + Khái quát hoá toƠn b n i dung ph n c a phim (n i dung c a bƠi), cho h c sinh bƠi t p v n d ng ki n th c đư h c Tuy nhiên, tu thu c vƠo bƠi h c vƠ n i dung c a phim mƠ giáo viên có th đ nh cách d y c th cho m i bƠi: + Th y đ nh h ng n i dung, đ t cơu h i đ h c sinh trao đ i, th o lu n Sau cho h c sinh xem phim đ đ i chi u v i k t qu th o lu n Cách nƠy th ng th c hi n v i n i dung ng n, có tính v n đ cao + Th y l p m t dƠn bƠi tr c vƠ nêu v n đ c n đ c p đ n H c sinh xem video t ng đo n, th y d a vƠo dƠn bƠi đ t cơu h i, h c sinh th o lu n Th y s k t vƠ ti n hƠnh, ti p t c nh th cho đ n h t bƠi Cách nƠy yêu c u h c sinh lƠm vi c theo t ng ph n c a n i dung bƠi h c, ti n đ n n m ki n th c toƠn bƠi, có tác d ng t phơn tích đ n t ng h p, phát huy tính tích c c h c t p c a h c sinh + Th y xơy d ng m t đ c ng s n, sau h ng d n h c sinh trình xem ghi chép l i (m t cách khái quát) nh ng n i dung c a phim đ c p đ n (k c s li u c n thi t) Sau d a vƠo đ c ng, xơy d ng n i dung Cách nƠy rèn luy n tính đ c l p, kh n ng phơn tích, t ng h p, t logic , trình đ khái quát c a h c sinh th c hi n đ c hình th c nƠy, giáo viên ph i c n chu n b th t chu đáo, c n th n, d ki n nh ng tình hu ng s ph m có th x y ra; h c sinh ph i t l c lƠm vi c, t nh n th c, ph i huy đ ng t i đa kh n ng trí tu m i có th n m đ gi h c Cách nƠy th c n i dung vƠ th c hi n đ ng s d ng tr c m c đích c a ng h p phim ng n, có th i l ng v a ph i, ho c video clip di n 3-5 phút, n i dung phim không ph c t p Phim video giáo khoa đ c s d ng k t h p v i ph 35 ng ti n d y h c truy n th ng (b n đ , l c đ , s đ , hình v minh h a, ), ho c v i ph ng ti n nghe nhìn khác (máy chi u đa n ng, overhead, slide, ) đ h c sinh tham gia ho t đ ng h c t p ph c ng đ ng ti n nƠy ng th i, phim video giáo khoa c s d ng k t h p v i ph n m m Microsoft PowerPoint NgoƠi d y h c l p, phim video giáo khoa đ c s d ng ngo i khóa vƠ t h c nhƠ c a h c sinh 3.6.2 B ngăđ aăhình B ng, đ a hình lƠ m t lo i ph ng ti n có tác d ng nh m t ngu n tri th c đ a lí có nhi u u m vi c cung c p nh ng thông tin b ng hình nh, t o u ki n thu n l i cho HS khai thác ki n th c Khi s d ng b ng (đ a) hình, GV có th theo trình t b (1) nh h ng nh n th c : Nh m lƠm cho HS n m đ c sau : c m c đích yêu c u vƠ đ m c c a bƠi (GV ghi đ m c lên b ng), nh ng v n đ c n tìm hi u (m i v n đ th ng phù h p v i t ng đ m c c a bƠi) (2) GV m b ng (đ a) hình cho HS xem t ng đo n (m i đo n phù h p v i m t v n đ đư ghi lên b ng) Sau m i đo n, GV t t b ng vƠ đ t cơu h i, m c đích v a ki m tra nh n th c c a HS, v a g i ý cho HS nêu lên nh ng ý quan tr ng nh t đo n b ng hình v a xem Tu t ng tr ng h p, n u c n, GV có th b t l i b ng đ HS xem ho c GV s b sung thêm nh ng ý mƠ hình nh ch a nêu đ c rõ (3) K t thúc: Khi h t b ng, GV yêu c u HS nêu nh ng ý đư nh n th c đ c qua b ng (ho c đo n b ng) đư xem Cu i GV tóm t t, c ng c vƠ kh c sơu nh ng n i dung đ c th hi n qua b ng hình theo m c đích, yêu c u c a bƠi Ví d v s d ng đ a hình: i gia đình dân t c Vi t Nam (l p 9) 3.6.2.1 Gi i thi u v đ a hình a hình th hi n v 54 dơn t c c a n phong phú g m: 36 c ta, n i dung c a đ a hình - Nh ng nét tiêu bi u nh t v v n hóa c a dơn t c (trang ph c, qu n c , ngôn ng , v n hóa l h i ) - Nh ng nét tiêu bi u v h at đ ng s n xu t đ c tr ng c a dơn t c - a bƠn phơn b ch y u c a dơn t c 3.6.2.2 H ng d n s d ng GV có th s d ng đ a hình nƠy tr ng h p sau: - Chi u cho HS xem m t s trích đo n tiêu bi u v m t s dơn t c đ i di n cho vùng mi n d y bƠi 1: C ng đ ng dơn t c Vi t Nam - T ch c cho HS xem vƠo gi ngo i khóa h c đ a lí l p 3.7 S d ng máy vi tính internet 3.7.1 Máy vi tính Máy vi tính đ c s d ng d y h c a lí đ khai thác thông tin đ a lí (t kênh ch , t b n đ , s đ , tranh nh, ), th ng kê s li u, t o ngơn hàng d li u thông tin đ a lí, so n giáo án n t , Máy vi tính giúp cho GV truy n th ki n th c, phát tri n t duy, rèn luy n k n ng th c hƠnh, ôn t p, c ng c , ki m tra đánh giá, Các kh n ng c a máy vi tính có đ c lƠ nh vƠo ch c n ng l u tr , x lí vƠ cung c p thông tin; u n, u ch nh, ki m tra vƠ liên l c; luy n t p k n ng vƠ th c hƠnh; minh h a, tr c quan hoá b ng mô ph ng, Hi n nay, máy vi tính v i h th ng đa ph t ng c ng ti n multimedia đ i đư ng kh n ng ph c p c a máy vi tính h t s c r ng rưi S d ng máy tính v i h th ng đa ph máy tính đ thông th ng ti n (multimedia) đ c n i vƠ u n m t h th ng đa ph c hi u lƠ ng ti n g m thi t b ng nh đ u video, tivi, máy ghi ơm, H th ng nƠy cho phép s d ng nhi u d ng truy n thông tin nh : v n b n (text), hình ho (graphics), ho t nh (animation), nh ch p (image), ơm thanh, 3.7.2.ăM ngăInternet ơy lƠ kênh thông tin kh ng l vƠ h t s c đa d ng S d ng internet 37 d y h c t o h ng thú h c t p cho HS, cung c p kh i l phong phú, t o u ki n thúc đ y đ i m i PPDH ng thông tin l n vƠ a lí Các vi c lƠm c a GV v i internet có th lƠ: l y thông tin ph c v cho bƠi so n, l y thông tin ph c v tr c ti p bƠi gi ng l p H c sinh có th s d ng internet đ l y thông tin ph c v cho h c bƠi d y h c, c n ph i n m đ tin, ph c nh ng ph nhƠ s d ng đ c inernet ng pháp tìm ki m vƠ l u gi thông ng pháp vƠ k thu t x lí thông tin thu th p đ hình th c t ch c d y h c phù h p, s d ng ph c, xác đ nh đ c ng pháp d y h c h p lí Hi n nay, website v khoa h c đ a lí c ng nh m t s website v kinh t - xư h i c a th gi i vƠ Vi t Nam r t ph bi n m ng Internet Vi c tra c u thông tin t trang website giúp lƠm phong phú vƠ đa d ng thêm ngu n thông tin s d ng d y h c đ a lí tr ng ph thông M t s đ a ch trang website có ch a thông tin đ a lí: http://www.worldbank.org.vn (trang website Ngơn hƠng th gi i t i Vi t Nam) http://www.vneconomy.com.vn (trang website Th i báo Kinh t Vi t Nam) http://www.nea.gov.vn (trang web v môi tr ng) http://www.vn.baolut.com (trang web v bưo l t vƠ d báo th i ti t) http://www.nchmf.gov.vn (trang website v đ a chính, b n đ Vi t Nam) http://www.national geographic.com (trang website đ a lí) http://www.green channel.com (trang website v môi tr ng) http://www.unep.ch (trang website c a U ban b o v môi tr ng th gi i) 3.7.3.ăS ăd ngăcácăph năm mătrongăDHăđ aălý - Encarta Reference Libaryă (Th ă vi nă thamă kh oă nă t ă c aă hưngă Microsoft) Encarta ho c World Atlas lƠ ph n m m ch a đ ng m t kh i l th c đ a lí, l ch s , v n hoá kh ng l c a nhơn lo i 38 ng l n ki n H th ng b n đ Encarta phong phú vƠ có th đ c phóng to, thu nh d dƠng, có th tr i m t ph ng ho c b m t cong c a qu đ a c u, có th in gi y r t thu n ti n Ph n th ng kê c a Encarta có r t nhi u n i dung c th v dơn s , thu nh p, giáo d c, tu i th , kinh t , th đ c th ng m i, c a n c Các thông tin nƠy ng xuyên c p nh t t ngu n Ngơn hƠng th gi i (WB), Qu Dơn s Liên Hi p Qu c (UNFPA), - Ph năm măPCăFACT PC Fact lƠ ph n m m ch a đ ng b n đ vƠ t li u đ a lí, giúp cho giáo viên có thêm nhi u thông tin d y h c đ a lí N i dung đ a lí c a ph n m m PC Fact g m có: + B n đ hƠnh th gi i, chơu l c, khu v c l n vƠ b n đ c a 200 qu c gia vƠ lưnh th th gi i + B n đ t nhiên th gi i, chơu l c, khu v c l n vƠ qu c gia vƠ lưnh th th gi i + B n đ khu v c gi Trái t + B n đ kinh t - xư h i (b n đ dơn s , công nghi p, nông nghi p, trình đ h c v n, ) + Các lo i b n đ tr ng + Các tháp tu i, s li u, bi u đ v dơn s , kinh t c a n c vƠ lưnh th th gi i + Danh m c c a g n 1000 đ a danh th gi i v núi, sông, bi n, + S đ ch v trí c a kho ng 4500 thƠnh ph th gi i + Qu c kì, qu c ca c a h u h t n PC Fact đ khai thác đ c th gi i c thi t k g n, d s d ng V i ph n m m nƠy, giáo viên có th c đ y đ tƠi li u c n thi t v n c th gi i, ph c v cho vi c so n bƠi, d y h c l p, so n bƠi t p cho h c sinh, in b n đ tr ng cho h c sinh lƠm bƠi th c hƠnh, xơy d ng bƠi ki m tra đ a lí, B n đ 39 PC Fact đ c thi t kê n n c a ph n m m ARC/INFO, MapInfo nên có th phóng to ho c thu nh m t cách ti n l i Tuy nhiên, ch a đ c Vi t hoá, nên ph n m m nƠy có m t s khó kh n cho giáo viên vƠ h c sinh s d ng đ d y h c - Ph năm măMapInfo MapInfo m t ph n m m dƠnh cho qu n lí thông tin vƠ d li u b n đ Trong d y h c đ a lí, ph n m m MapInfo cho phép phóng to, thu nh b n đ , l c đ i t ng đ a lí b n đ thƠnh nhóm, lo i b đ i t l i đ i t ng không c n thi t, gi ng ch y u s d ng n i dung bƠi h c, ho c ch ng x p l p b n đ đ t o m t b n đ m i, thích h p cho bƠi d y h c MapInfo có th đ c s d ng vi c xơy d ng vƠ trình bƠy mô hình, bi u đ , nh, , có th k t h p v i ph n m m tính toán trao đ i, l u tr , tính toán s li u th ng kê đ a lí NgoƠi ra, MapInfo đ c s d ng biên t p vƠ trình bƠy b n đ đ a lí, h tr cho GV so n giáo án, biên t p tƠi li u, trình bƠy l p - Ph năm măăPowerPointă(trong máy tính) - PowerPoint lƠ m t ph n m m trình di n, có th s d ng ti n l i d y h c đ a lí nh ng u m ch y u sau: + Giao di n h p; hi u ng hình nh, mƠu s c, ơm phong phú, có tác d ng lƠm gi h c sinh đ ng, h p d n v i h c sinh + Có th chèn nh, b n đ , s đ , l c đ , lát c t, b ng s li u th ng kê, hay video clip m t phông n n có mƠu s c hƠi hòa, giúp giáo viên gi i thích, m r ng, liên k t ki n th c + Cho phép k t n i t ng ph n n i dung d y h c đ t o thƠnh m t ch ng trình lôgic, lƠm cho bƠi h c có tính h th ng + Cho phép k t n i v i m t trang web, m t file b t kì t p d li u đ tìm ki m thông tin b sung/ minh h a lƠm giƠu ki n th c xơy d ng nhi m v h ng d n h c sinh t h c 40 ng th i, t o c s đ + Cho phép t o m t trình di n hình nh, kí t ti p n i liên t c theo nh ng hi u ng khác đ t o thƠnh trang vi t đ ng Nh v y, có th bi u hi n sinh đ ng hi n t ng, trình đ a lí bƠi h c vƠ s d ng Powerpoint song song v i ti n trình bƠi d y h c m t cách thích h p + Cho phép t o l p bi u đ , s đ , b ng m t cách nhanh chóng, đ p vƠ xác + Cho phép phóng to, thu nh hình nh, k t h p hình nh m t cách thích h p ph c v cho ý t ng d y h c c a giáo viên + Cho phép k t n i v i ph n m m d y h c khác có h u ích nhi u d y h c đ a lí, hi n có nhi u nh PC Fact, Microsoft Encata World Atlas, Maps & Facts, + Có th s d ng đ t cơu h i, công b cơu k t lu n/tr l i, đ t nhi m v cho h c sinh kèm v i s d ng tranh nh, b n đ , bi u đ , b ng s li u, , thu n l i cho giáo viên th c hi n d y h c theo h ng phát huy tính tích c c, ch đ ng c a h c sinh Tuy có r t nhi u ph u m, nh ng PowerPoint ch lƠ m t nh ng ng ti n d y h c đ a lí đ đ nh ph c giáo viên s d ng theo m t đ nh h ng nh t ng pháp d y h c c th PowerPoint không ph i lƠ ph pháp d y h c đ a lí ng ng th i, c n ph i tránh quan ni m cho r ng s d ng PowerPoint bƠi d y h c đ a lí, ngh a lƠ đư đ i m i ph VƠi n m tr l i đơy, m t s giáo viên đ a ph ng pháp d y h c ng, đ c bi t n i có u ki n, đư tìm tòi, s d ng PowerPoint bƠi d y h c vƠ đư đ t đ cm ts k t qu kh quan Bên c nh đó, c ng nhi u giáo viên dùng PowerPoint nh m t th ắtrang s c” cho bƠi d y Thay thuy t trình k t h p v i ghi b ng, bơy gi thuy t trình k t h p v i trình chi u PowerPoint Ph theo h ng pháp d y h c v n ng truy n th tri th c m t chi u, không phát huy đ c tính tích c c h c t p c a h c sinh, ngo i tr thay th cho ghi b ng vƠ s d ng b n đ treo t ng b ng vi c chi u kí t vƠ b n đ lên mƠn hình Trong xu h ng đ i m i ph ng pháp d y h c hi n nay, c n ph i xem d y 41 h c lƠ trình h c sinh ho t đ ng tích c c, ch đ ng, sáng t o v i ngu n tri th c d is h ng d n, t ch c, ch đ o c a giáo viên đ l nh h i tri th c, rèn luy n k n ng, t o s phát tri n c a b n thơn D y h c theo l i truy n th tri th c m t chi u, dù có s h tr c a ph không th ch p nh n đ ng ti n d y h c hi n đ i c ng c S d ng PowerPoint d y h c c n quán tri t quan m t khơu thi t k bƠi d y h c đ n khơu đánh giá gi d y CÂU H I ỌN T P Hi n c s giáo d c g p khó kh n l n nh t vi c s d ng thi t b k thu t d y h c a lí? Cách kh c ph c? M t ti t h c có s d ng thi t b k thu t gi ng bƠi (ch ng h n, s d ng PowerPoint) đư đ c xem lƠ đ i m i PPDH ch a? T i sao? Cá nhơn m i SV so n m t bƠi d y h c a lí 6/7/8/9, có s d ng m t s thi t b k thu t vƠ ph n m m trình di n PowerPoint 42 TÀI LI U THAM KH O ng V n [1] c (2005), Lí lu n d y h c đ a lí, NXB i h c s ph m [2] Nguy n Tr ng Phúc (2001), Ph h c đ a lí, NXB i h c Qu c gia HƠ N i [3] Nguy n h c đ a lí ng ti n, thi t b k thu t d y c V , Ph m Th Sen (2004), i m i ph ng pháp d y trung h c ph thông, NXB Giáo d c [4] Nguy n Vi t Th nh (Ch biên) (2005), Windows, MS Office, Internet dùng gi ng d y vƠ nghiên c u a lí, NXB i h c S ph m HƠ N i [5] Sách giáo khoa vƠ sách giáo viên đ a 6,7,8,9 [6] Mai Xuơn San (1999), Rèn luy n k n ng đ a lý, NXB Giáo d c 43 ... a lý thi u, y u, ch a đ ng b ; k n ng s d ng m t s PTDH c a giáo viên ch a h p lý, thu n th c Vì v y tƠi li u nƠy đ viên Cao đ ng s ph m ngƠnh v ph c biên so n nh m m c đích giúp em sinh a lý. .. tác gi đư khái ni m TBDH đ a lý Các thi t b nƠy bao g m: - M t ph n c s v t ch t t o u ki n cho vi c gi ng d y b môn nh phòng b môn đ a lý, v n đ a lý, t sách đ a lý - ToƠn b đ dùng tr c quan... a c a PTDH đ a lý đ i v i GV vƠ HS Cho d n ch ng ụ ngh a c a tr c quan hóa d y h c đ a lý Phơn lo i PTDH đ a lý  Ch ngă2 D NGăPH NGUYÊN T C S D Y – H Că NGăTI N – THI T B A LÝ M CăTIÊU - Hi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương tiện thiêt bị dạy học Địa lý và hướng dẫn sử dụng bài giảng dành cho sinh viên, Phương tiện thiêt bị dạy học Địa lý và hướng dẫn sử dụng bài giảng dành cho sinh viên, Phương tiện thiêt bị dạy học Địa lý và hướng dẫn sử dụng bài giảng dành cho sinh viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay