Tiếng Việt 1 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học

108 156 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 15:01

Tiếng Việt 1 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG BĨIăGI NG TI NGăVI T I DỐNGăCHO H ăC NGĨNHăGIÁOăD C TI UăH C H ăTểNăGV:ăTh.ăs ăNGUY NăTH ăH NGăLIểNă T ăăăăăăăăăăăăăăă:ăGIỄOăD CăTI UăH C KHOAăăăăăăăăă:ăɤ ăPH MăT ăNHIểN QU NGăNGẩIă- 2013 L IăGI IăTHI U ăph căv ăt tăchoăvi căh c t păvàăthiăk tăthúcăh căph n Ti ngăVi tăI c aăcácăsinhă viênăngànhăGiáoăd căti uăh c,ăh C ăvàăTCCN, h ăchínhăquв, chúngătôi бinăgi iăthi uătàiă li uă“Bài gi ng Ti ng Vi t I – Ti u h c” ăbiên s anătàiăli uănàв,ăchúngătôi đưăd aăvàoăn iădungăch ngătrìnhăc a B ăvà cácăgiáoătrìnhă“Ti ngăVi t”ă ăti uăh cădànhăchoăsinhăviênăh C ,ăTHɤPăc aăB ăGD& Tă cùngăcácăgiáoătrìnhăkhácăđ căl uăhànhătrongăc ăn c.ă căbi t,ătrong l nătáiăb nănàв,ăchúngătôi cóăb ăsung,ăch nhăs aăm tăs ăn iădungă trongătàiăli uăchoăphùăh păv iăch ngătrìnhăđàoăt o tínăch m iăvàăn iădungăcácăgiáoătrìnhă m iăbiênăso n N iădung c ăb năc aătàiăli uănàвăg măba ph năchính:ă a.ăH ngăd năsinhăviênăh căt p; b.ăH ăth ngăcâuăh i,ăđánhăgiá, vàăbàiăt păthu căph năki năth căc ăb năc aăt ngăch ng, t ngăph n c.ăNh ngăthôngătinăc ăb năv ăki năth căti ngăVi tăgiúpăsinhăviênăd ădàngăn măb tăvàăv nă d ngătrongăquáătrìnhăth căhành.ă Chúngătôiăhiăv ngăr ngătàiăli uă“Bài gi ng môn Ti ng Vi t I – Ti u h c”ăs ăcóă tácăd ngăt tăđ iăv iăsinhăviênăngànhăGiáoăd căti uăh c,ăh ăchínhăquв,ăvàămongămu nănh nă đ cănhi uăýăki năđóngăgópăquýăbáuăc aăb năđ căg năбa GV.ăTh.s ăNguy năTh ăH ngăLiên H CăPH NăTI NGăVI Tă1 PH NăTH ăI:ă GI IăTHI UăH CăPH N H că ph nă “Ti ngă Vi tă 1”ă đ că biênă so nă theoă “Ch ngă trìnhă khungă giáoă d că đ iă h că ngànhăGiáoăd căti uătrìnhăđ ăđ iăh căvàă caoăđ ng”ăbanăhànhătheoăQuв tăđ nhă s ă39/2006/Q BGD Tă ngàвă 2/10/2006ă c aă B ă tr HPV ăngàвă10/9/2012ăc aăHi uătr Ch ngă B ă Giáoă d că vàă àoă t oă vàă Quв tă đ nhă s ă 627/Q ngăTr ngă HăPH MăV Nă NG ngătrìnhăh căph năg măbaăph n: Ph năth ănh t: D nălu năngônăng ăh că(15ăti t):ăcóăcácăch iăc ng Ch ngăI.ă ngăv ăngônăng ,ăngônăng ăh că(2ăti t) Ch ngăII.ă B năch t,ăch ng,ăngu năg căc aăngônăng ă(6ăti t) Ch ngăIII.ă Ngônăng ălàăm tăh ăth ngătínăhi uă(3ăti t) Ch ngăIV.ăăPhânălo iăngônăng ă(3ti t) Ch ngăV.ăăCh ăvi tă(1ăti t) Ph năth ăhai.ă Ng ăơmăti ngăVi tăhi năđ iă(15ăti t) :ăg măcácăch Ch ngăI.ă iăc Ch ngăII.ă H ăth ngăng ăâmăti ngăVi tă(9ăti t) ngăv ăng ăâmăh că(6ăti t) Ph năth ăba T ăv ngăti ngăVi tă(15ăti t) :ăg măcácăch iăc ng Ch ngăI.ăă Ch ngăII.ăT ăvàăc uăt oăt ăc aăti ngăVi tă(5ăti t)ă Ch ngăIII.ăNgh aăc aăt ăti ngăVi tă(5ăti t)ă Ch ngăIV.ăCácăl păt ăv ngăti ngăVi tă(3ăti t)ă ng ngăt ăv ngăvàăt ăv ngăh că(2ăti t)ă PH NăTH ăII:ă M CăTIểUăH CăPH N 1.ăKi năth c: Trangăb ăchoăsinhăviên - Nh ngătriăth călíăthuв tăc ăb nănh tăv ăd nălu năngônăng ăh c,ăng ăâmăh căti ngăVi tă hi năđ iăvàăt ăv ngăh căti ngăVi t - Triăth căvàăk ă n ngă nghiênăc uăkhoaăh că v ăngônăng ănóiăchungăvàăv ăti ngăVi tănóiă riêng 2.ăK ăn ng: Ti păt căhoànăthi năvi căs ăd ng côngăc ăti ngăVi tăbaoăg măcácăk ăn ngă nóiăậ vi tănh măđápă ngă вêuăc uăgiaoăti păvàăd вă h căc aăng iăgiáoăviênăti uăh c.ăc ă th :ărènăk ăn ngăphátăâmăchu n,ăphátătri năn ngăl căngônăng ,ălàmăc ăs ăt tăchoăvi căgi ngă d вă ăcácăl păti uăh c 3.ăTháiăđ : B iăd ngătìnhăc m,ălòngăвêuăquýăti ngăVi t,ăgi ăgìnăs ătrongăsángăc aăti ngă Vi t PH NăTH ăIII:ă K ăHO CHăD YăH C H căph năTi ngăVi tă1 S tínăch : 2.ăTrìnhăđ sinhăviên:ăN mănh t h caoăđ ngăGiáoăd c Ti u h c 3.ăPhânăb th i gian - Lýăthuв t (15 ti t/tínăch ): 45 ti t - T h c, t nghiênăc u: 90 ti t Nhi m v c aăsinhăviên:ă - D l p Th c hi năcácăho tăđ ng d y ậ h cătrênăl p - T nghiênăc uălàmăbàiăt păvàăbáoăcáoăk t qu t nghiênăc uălàmăbàiăt p 5.ăTiêuăchíăđánhăgiáăsinhăviên:ă 5.1 Ki mătraăđánhăgiáăth ngăxuyên:ă 20% ho cầầầ ăđi m - Tham gia h c t pătrênăl p (điăh căđ yăđ , chu n b bàiăt t,ătíchăc c th o lu n) - Ph n t h c t lênăl p (hoànăthànhăt t n iădungăvàănhi m v màăgi ngăviênăgiaoăchoăcáă nhân/tu n;ăbàiăt pănhóm/tháng;ăbàiăt păcáănhân/h c k ,ầ) 5.2 Ki mătraăđánhăgiáăđ nh k : 5.3 Thi cu i k : thi vi t PH NăTH ăIV:ă 20% ho cầầầ ăđi m 60% ho cầầầ ăđi m N IăDUNGăH CăPH N PH NăIă D NăLU NăNGỌNăNG ăH C A H NGăD NăH CăT P Sinh viênăđ cătàiăli uăthamăkh o,ătìmăhi u,ănghiênăc uăcácăv năđ ăsau: 1.ăNh ngăv năđ ăchungă - Phânăbi tăgi aăngônăng ăvàăl iănói, n măv ngăkháiăni măngônăng ă - N măv ngăđ iăt ng,ănhi măv ăvàă ngăd ngăc aăngônăng ăh c,ăđ căbi tălàănh ngă ngă d ngăc aăngônăng ăh cătrongăvi căd вăvàăh căti ngăm ăđ ă - Hi uă đ că ýă ngh aă c aă vi că nghiênă c uă nh ngă v nă đ ă đ iă c ngă v ă ngônă ng ă h că vàă ngônăng ăh cătrongăvi căd вăh căti ngăVi tănóiăchungăvàăd вăh căti ngăVi tă ătr ngăti uă h cănóiăriêng.ă 2.ăB năch tăc aăngônăng ă - Nh năth căđúngăvàăphânătích,ălýăgi iăb năch tăбưăh iăc aăngônăng ă - Ngônăng ălàăm tăhi năt ngăбưăh iăđ căbi t.ă - Ngônăng ămangăb năch tătínăhi u Khácăv iăcácăh ăth ngătínăhi uăthôngăth ng,ăngônă ng ălàăm tăh ăth ngătínăhi uăđ căbi t.ăTínhăch tăđ căbi tăc aătínăhi uăngônăng ăth ăhi nă ă tínhăvõăđoán,ătínhăhìnhătuв n,ătínhăph căt p,ănhi uăt ngăb c,ătínhăđaătr ăvàătínhăn ngăs n.ă 3.ăCh ngăc aăngônăng ă - N măv ngăch ngăgiaoăti păc aăngônăng ă - N măv ngăch ngăt ăduвăc aăngônăng ă 4.ăH ăth ngăvƠăk tăc uăc aăngônăng ă - N măv ngăcácăkháiăni măh ăth ngăvàăk tăc u.ăNgônăng ăc ngălàăm tăh ăth ngăậ k tăc u.ă - H ăth ngăậ k tăc uăc aăngônăng ăth ăhi nătr căh tă ăs ăt năt iăcácăđ năv ăđ ngălo iăvàă khácălo i.ă - H ăth ngăậ k tăc uăc aăngônăng ăcònăth ăhi nă ăcácăm iăquanăh ăt năt iăgi aăcácăđ năv trongăcùngăm tăc păđ ăho căgi aăcácăc păđ ,ăđ căbi tălàănh ngăm iăquanăh ăchungănh t,ă baoătrùmălênătoànăb ăh ăth ngăậ k tăc uăc aăngônăng :ăquanăh ăliênăt đo năvàăquanăh ătônăti.ă 5.ăNgu năg căvƠăs ăphátătri năc aăngônăng ă ng,ăquanăh ăng ă - N măv ngăn iădungăc ăb năc aăm tăs ăgi ăthuв tăv ăngu năg căc aăngônăng :ăthuв tă t ngăthanh,ăthuв tăc măthán,ăthuв tăti ngăkêuătrongălaoăđ ng,ăthuв tăngônăng ăc ăch ăvàă thuв tăkh ă căбưăh i.ă - N măv ngăquanăđi măc aăch ăngh aăduвăv tăbi năch ngăv ăngu năg căc aăngônăng ă 6.ăV ăngu năg căvƠăs ăphátătri năc aăti ngăVi tăvƠăch ăqu căng ă - V ăngu năg căti ngăVi t,ăc năn măv ngăn iădungăc aăvi căphânălo iăcácăngônăng ătheoă ngu năg căvà ph ngăphápăsoăsánhăậ l chăs - N măv ngăquáătrìnhăphátătri năc aăti ngăVi tăquaăcácăth iăk ,ăđ căbi tălàăth iăk ăphongă ki n,ăth iăk ăthu căPhápăvàăt ăsauăCáchăm ngăThángăTámăđ nănaв.ă - N măv ngăs ăhìnhăthànhăvàăphátătri năc aăch ăqu căng ?ă căđi măc aăch ăqu căng ,ă nh ngă uăđi măvàăh năch ăc aănó?ă - N măv ngănh ngăn iădungăc ăb năv ăchínhăsáchăngônăng ăc aă ngăvàăNhàăn cătaăv ă v năđ ăgi ăgìnăvàăphátătri năti ngăVi tăhi nănaвă(nh tălàăv năđ ăgi ăgìnăs ătrongăsángăc aă ti ngăVi t).ă 7.ăPhơnălo iăcácăngônăng ă ɤinhăviênăc năn măv ngăhaiăph ngăphápăphânălo iăcácăngônăng ă - Phânălo iătheoăngu năg călàăcáchăphânălo iăs ăd ng ph - Phânălo iătheoălo iăhìnhălàăcáchăphânălo iăs ăd ngăph ngăphápăsoăsánhăậ l chăs ngăphápăsoăsánhăậ lo iăhình B.ăCỂUăH Iă ÁNHăGIÁ Câuă1:ăPhânătíchăs ăkhácănhau gi aăngônăng ăvàăl iănói.ă Câuă2:ăM tăs ăng hi năt iăđãănêuăraănh ngăb ngăch ngăđ ăch ngăminhăr ngăngônăng ălàăm tă ngăt ănhiênă(nh ăđ ngănh tăngônăng ăv iăc ăth ăsinhăv t,ăv iăb năn ngăsinhăv tă c aă conă ng i,ă v iă nh ngă nétă đ că tr ngă v ă ch ngă t că vàă v iă ti ngă kêuă c aă loàiă v t)ă cóă đúngăkhông?ă Câuă3:ăCh ngăminhăr ngăngônăng ălàăm tăhi năt ngăxãăh i,ănóăt năt iăvàăphátătri nătheoă quyă lu tă kháchă quan,ă khôngă ph ă thu că vào ýă chíă vàă nguy nă v ngă cáă nhân.ă T iă saoă nóiă ngônăng ălàăm tăhi năt ngăxãăh iăđ căbi t?ă Câuă4: Phânătíchăvàăch ngăminhăr ngăngônăng ălàăm tăph ngônăng ălàăph ngăti năgiaoăti p Vìăsaoănóiă ngăti năgiaoăti păquanătr ngăvàă uăvi tănh tăc aăconăng i? Câuă5: Phânătíchăch ngăt ăduyăc aăngônăng Gi iăthíchăvàăch ngăminhăcâuănóiăc a Mác:“Ngônăng ălàăhi năth cătr căti păc aăt ăt ng”?ă Câuă6: Trìnhăbàyăn iădungăm tăs ăgi ăthuy tăăv ăngu năg căc aăngônăng Trìnhăbàyăquană măc aă ngăghenăv ăngu năg căc aăngônăng ă Câuă7: Hãyăphânătíchăvàăch ngăminh:ăs ăphátătri năkhôngăđ ngăđ uăgi aăcácăm tăng ăâm,ă t ăv ng,ăng ăphápăc aăngônăng ?ă Câuă8: Tómăt tăquáătrìnhăphátătri nă c aăti ngăVi tăquaăcácăth iăk :ăth iăk ăphongă ki n,ă th iăk ăthu căPhápăvàăt ăsauăCáchăm ngăthángăTámăđ nănay.ă Câuă9: T iăsaoănóiăngôn ng ălàăm tăh ăth ngăc uătrúc?ăPhânătíchăn iădung,ăvaiătròăvàătácă d ngăc aăhaiăquanăh ă- quanăh ăng ăđo năvàăquanăh ăliênăt ngătrongăh ăth ngăc uătrúcă c aăngônăng ă Câuă 10: Hãyă phână tíchă vàă ch ngă minhă ngônă ng ă mangă b nă ch tă tínă hi u?ă T iă saoă nóiă ngônăng ălàăm tăh ăth ngătínăhi uăđ căbi t?ă C.ăTHỌNG TINăPH NăH I Ph năI: D NăLU NăNGỌNăNG ăH Căă Ch ngă1 IăC NGăV ăNGỌNăNG ,ăNGỌNăNG ăH C 1.ăKháiăni măngônăng ă 1.1ăKháiăni măngônăng ă Ngônăng ălàăm tăh ăth ngăcácăđ năv ă(âmăv ,ăhìnhăv ,ăt , câuăvàănh ngăquвăt căk tă h păđ ăt oăthànhăl iănóiătrongăgiaoăti p.ăNh ngăđ năv ăngônăng ăvàăquвăt căk tăh păcácă đ năv ăngônăng ăđ ăt oăthànhăl iănóiăđ đ căc ngăđ ngăs ăd ngăngônăng ă вăquвă căvàă căph năánhătrongăýăth căc aăh 1.2.ăM iăquanăh ăgi aăngônăng ăvƠăl iănói Ngônăng ăvàăl iănóiăcóăs ăg năbóăch tăch v iănhau Ngônăng ăđ căth căhi năhóaă trongăl iănóiăvàăl iănóiăchínhălàăngônăng ăđangăho tăđ ng.ăL iănóiăv aămangătínhăcáănhână c aăng iăs ăd ngăv aămangătínhăбưăh iăc aăc ngăđ ngăngônăng 2.ăKháiăni măngônăng ăh c 2.1.ăNgônăng ăh călƠăgì : NgônăNg ăh călàăm tăkhoaăh cănghiênăc uăv ăngônăng ă iăt 2.2.ă - iăt ngăvƠănhi măv ănghiênăc uăc aăngônăng ăh c ngănghiênăc uăc aăngônăng ăh c : Ngônăng ăchínhălàăđ iăt ngănghiênăc uăvàă h căt păc aăngônăng ăh c.ăNh ngăngônăng ăcóăth ăt năt iă ăhaiătr ngăthái : tr ngătháiăt nhă vàă tr ngă thái đ ng Nênă đ iă t ngă nghiênă c uă c aă ngônă ng ă h că làă ngônă ng ă ă c ă haiă tr ngătháiănàв +ă ătr ngătháiăt nh,ăngônăng ălàăm tăh ăth ngăbaoăg măcácăв uăt ă(cácăđ năv )ăngônăng ă vàăcácăquanăh ăcùngăcácăquвăt căk tăh păcácăв uăt ăTr ngătháiăt nhăchínhălàătr ngătháiăt nă t iăc aăngônăng ătrongăti măn ngăngônăng ăc aăm iăng i +ă ătr ngătháiăđ ngăc aăngônăng ăchínhălàătr ngătháiăkhiăngônăng ăđ ho tă đ ngă hànhă ch c,ă th că hi nă tr căs ăd ngătrongă că h tă ch că n ngă giaoă ti p (nói,ă vi t,ă nghe,ă đ c).ă tr ngătháiănàв, nóăt năt i trongăcácăs năph mănh ăcácăc măt ,ăcácăcâu,ăcácăl i,ăcácăđo n,ă cácăbàiăc ăth ầăNh ngăs năph mănàвăđ ph măngônăng ăđ căg iăchungălàăl iănói.ăV вăl iănóiăchínhălàăs nă căt oăraăb iăm tăcácănhânătrongănh ngăhoànăc nhăgiaoăti păc ăth L iă nóiă mangă nh ngă đ că m :ă cáă nh n,ă đ aă ph ng,ăngh ă nghi pă haвă ph mă viă бưă h i,ă đ că măv ăphongăcáchăth ălo i - Nhi măv ănghiênăc uăc aăngônăng ăh c : + Ph i miêuăt vàălàmăl chăs ăchoăt tăc ăcácăngônăng :ăбácăđ nhăngu năg căvàăh ăhàng c aăngônăng + Ph iătìmăra nh ngăquвălu tăn iăt iătácăđ ngătrongăn iăb ăm tăngônăng vàăgi aăcácăngônă ng , rútăraănh ngăquвălu tăkháiăquátăcóăth ăgi iăthíchăt tăc ăcácăhi năt ngăđ căbi t +ă Nghiênă c uă nh ngă quвă lu tă n iă t iă tácă đ ngă trongă n iă b ă m tă ngônă ng ă vàă gi aă cácă ngônăng +ăNghiênăc uăm iăquanăh ăquaăl iăgi aăngônăng ăvàăбưăh i,ănh ngă ngăd ngăc aăngônă ng ătrongăбưăh i Nhi măv ăđaăd ngăvàăph căt pătrênăđâвăc aăngônăng ăh căs ăđ căth căhi nătrongă cácăngành,ăcácăb ămônăngônăng ăh căkhácănhau.ă 2.3.ăCácăphơnăngƠnhăvƠăph ngăphápănghiênăc uătrongăngônăng a) Cácăphânăngànhătrongăngônăng ăh c : Trongă khiă nghiênă c uă v ă ngônă ng ,ă ngônă ng ă h că táchă raă cácă b ă ph n,ă cácă bìnhă di nă khácă nhauă đ ă kh oă sátă vàă l вă đóă làmă đ iă t ngănghiênă c uă riêngă c aă t ngă chuвênă ngànhătrongăngônăng ăh c a.1 Ng ăâmăh c :ăLàăchuвênăngànhănghiênăc uăthànhăph ăâmăc aăm tăngônăng ă óă làăcácăв uăt ăng ăâm,ăcácăquвăt căk tăh păchúngăvàăh ăth ngăch ăvi tăc aăngônăng ă a.2 T ăv ngăh c :ăLàăchuвênăngànhăchuвênănghiênăc uăv thànhăph năt ăv ngăc aăngônă ng v ă cácă ph ngădi n :ă đ că mă c uă t oă c aă cácă l pă t ă theoă ngu nă g c,ă ph mă viă s ă d ng,ăbìnhădi ăngh a a.3.ăNg ăphápăh c :ăLàăchuвênăngànhăchuвênănghiênăc uăv ăcúăphápăh căvàăt ăphápăh c C ăth ,ănghiênăc uăcácăquвăt căc uăt oăvàăbi năđ iăt ,ăc uăt oăc măt ăvàăc uăt oăcâu,ăcùngă nh ngăquвălu tăk tăh păc aăc aăcácăđ năv ă вăt oăthànhăng ăphápăc aăm tăngônăng a.4 Ng ăphápăv năb n : Làăchuвênăngànhăchuвênănghiênăc uăcácăh ăth ng,ăph vàăph ngăth că ngăti năliênăk t v năb n,ăc uătrúcăv năb n,ăđ căđi măc aăcácăti uălo iăv năb n a.5 Phongăcáchăh c :ăLàăchuвênăngànhăchuвênănghiênăc uănh ngănguвênăt căl aăch năvàă s ă d ngă cácă ph ngă ti nă ngônă ng ă nh mă đ tă nh ngă hi uă qu ă mongă mu nă trongă nh ngă uăki năgiaoăti pănh tăđ nh a.6 Ph ngăng ăh c : Làăchuвênăngành nghiênăc u v ănh ngăđ căđi măc aăngônăng ă ă m tăđ aăph ng,ăm tăvùngădânăc ănàoăđó a.7 Ngônăng ăh căl chăs (ngônăng ăh căl chăđ i): Làăchuвênăngành nghiênăc u ngônăng ă trongăs ăphátătri năl chăs ăc aănóăho cănghiênăc uăngônăng ă ăm tăth iăđi mănàoăđóătrongă l chăs ,ă(t ngă ngăv iăcácăc păđ ăngônăng ăcóăng ăâmăh căl chăs ,ăt ăv ngăh căl chăs ) a.8 Ngônăng ăh cămiêuăt (Ngônăng ăh căđ ngăđ i) : Làăchuвênăngành nghiênăc u ngônă ng ătrongătr ngătháiăhi nănaвă(t ngă ngăv iăcácăchuвênăngành :ăng ăâmăh cămiêuăt ,ăt ă v ngăh cămiêuăt ầ) a.9 Ngônăng ăh căđ iăc c aăngônăng ăloàiăng iăg năli năv iăb năch t,ăngu năg c,ăquáătrìnhăphátătri năcùngăch că n ngăc aănóăvàăcácăm iăt b)ăM tăs ăph ng :ăLàăchuвênăngànhăchuвênănghiênăc uănh ngăv năđ ăchungă ngăquanăgi aăcácăngônăng ngăphápănghiênăc u trongăngônăng ăh c: Vi că nghiênă c uă vàă h că t pă ă cácă ngànhă khoaă h că đ uă c nă đ nă ph Ph ngăphápă chínhă làă conă đ ngă nh nă th că vàă lýă gi iă cácă hi nă t trongăm tăngànhăkhoaăh cănàoăđó.ăCóănh ngăph h c,ănh ngăc ngăcóănh ngăph v iăt ngăđ iăt đâвălàăm tăs ăph b.1.ăPh ngă đ ngă pháp.ă că đ ă c pă đ nă ngăphápăchungăchoănhi uăngahnfăkhoaă ngăphápăriêngăchoăt ngăngànhăđ ăv năd ngăchoăphùăh pă ngăvàăđápă ngănh ngăвêuăc u,ăm căđíchăc aăho tăđ ngănghiênăc u.ăɤauă ngăpháp th ngăphápămiêuăt :ăPh ngădùngătrongăngônăng ăh c : ngăphápănàвăđòiăh iăph iăhi u,ăphânătíchăvàălýăgi iăcác hi năt ngăngônăng ăNóăđòiăh iăvi căбácăđ nhăt ăm ăvàăchínhăбácăcácăđ năv ăngônăng ăc ă v ăm tăhìnhăth căvàăngh a.ăTh căraăđóăchínhălàă vi căphânătích,ăh ăth ngăhóaăcácă в uăt ă ngônăng ăvàăb ăph nătrongăc uătrúcăc aăm t ngônăng ăđang cònăđ căs ăd ngă(sinhăng ) Víăd :ămiêuăt ăđ cătínhăc uăâmăvàăâmăh c c aăm tăâmăv /t/ătrongăti ngăvi tălàăm tăph ă âmăt c,ăvôăthanh,ăkhôngăb tăh i,ăph ăâmăđ uăl iăậ r ngăkhôngăvang,ăâmăcao,ăth ngăvàă khôngăng t.ăCóăkh ăn ngăk tăh păv iăt tăc ăcácănguвênăâmăvàăâmăđ m.ă b.2.ăPh ngăphápăl chăs : Cóănhi măv ănghiênăc u s ăphátătri năl chăs ăvàăcácăquвălu tă phátătri năc aăngônăng ătrongăl chăs T călà,ănh năth c đ phápă vàă cácă ph căs ăphátătri năv ăng ăâm,ăcúă ngă di nă khácă trongă c uă trúcă c aă m tă ngônă ng ă c ă th ă nàoă Víă d : nghiênăc uăs ăphátătri năc aăl chăs ăti ngăVi t,ăcácănhàăVi tăng ăh căphátăhi năra :ănhi uă h ăt ătrongăti ngăVi tăngàвănaвălàăk tăqu ăc aăquáătrìnhăh ăt ăhóaăth căt ăCh ngăh n ;ăt ă ấc aẦăch ăquanăh ăs ăh u làădoădanhăt ăấc aẦă(tàiăs n)ăchuв năhóaăthành.ăT ăấr ngẦăh ă t ă dùngă sauă nhómă đ ngă t ă ch ă ch ă s ă nóiă n ngă làă doă t ă ấ r ng Ầă đ ngă t ă ch ă ho tă đ ngă ấnóiẦăbi năthànhầ Nghiênăc uătheoăph ngăphápănàвăđòiăh iăph iăsoăsánh,ăđ iăchi uăcácă в uăt ăngônăng ătrongătr ngătháiăhi nănaвăv iăcácăв uăt ăt v tătíchăcònăl iă ăcácăv năb năc ,ă ăcácăph b.3.ăPh ngă ngătrongăl chăs ăquaăcácă ngăng ,ăho căcácăthànhăng ,ăt căng ầ ngăphápăđ iăchi u,ăsoăsánh : Nhi măv ăch ăв uălàăphátăhi năraăs ăgi ngănhauăvàă khácănhauătrongăc uătrúcăc aăhaiăhaвăm tăvàiăngônăng ănàoăđó.ăɤ ăsoăsánh,ăđ iăchi uăbaoă g măcácăв uăt ăc ăth ăvàăc ăcácăb ăph nătoànăv năc aăc uătrúcăngônăng Víăd :ăɤoăsánh,ă đ iă chi uă âmă ti ngă Vi tă v iăcác ngônă ng ă châuă Ểu,ă taă th вă trongă c ă haiă lo iă hìnhă ngônă ng ,ăâmă ti tăđ uălàăđ năv ă ng ăâmădoăcácăâmăv ă t oăthành,ănh ngăâmăti tăti ngăVi tăcóă ranhăgi iărõăr t,ăcóăc uătrúcăch tăch ,ăluônămangăthanhăđi uăvàăth ngătrùngăv iăhìnhăv ă (đ năv ănh ănh tăcóăýăngh a) b.4.ăPh ngăphápăc uătrúcăậ h ăth ng : Nhi măv ăch ăв uăc aăph ngăphápănàвălàănh nă th căngônăng ănh ăm tăc uătrúcăhànhăch cătoànăv nămàăcácăв uăt ăvàăcácăb ăph năc aănóă g năbóăvàăliênăk tăv iănhauăb ngăm tăh ăth ngăcácăquanăh ăch tăch ăPh h iăvi cănghiênăc uăph iăđ tăcácăв uăt ăngônăng ăvàoănh ngăm iăt ngăphápănàвăđòiă ngăquanăh ăth ngăậ c uătrúcăc aăchúng Víăd :ămu năбácăđ nhăđúngăcácăthànhăph ăngh aătrongăn iădungă ýăngh aăc aăt ăấ cao Ầă(v iăngh aăg c)ătrongăti ngăVi t,ăc năđ tăt ănàвătrongăh ăth ngăcácă 10 Nóiăchung,ăph măviăliênăt ng r t r ng.ăCóănh ngăliênăt ng ph bi nănh ngăc ng Có nh ngăliênăt ngămangătínhăcáănhân,ăđi uăđóăl thu căvàoăgiaiăc p, trìnhăđ l a tu i, th iă đ i c aă ng i s d ngă ngônă ng ă Tr ngă liênă t ng t ch pă cánhă choă nhàă v nă sángăt o,ăbaвăcaoătrongăvùngătr iăv năh c 3.2.ăT ăđ ngăngh a 3.2.1 Quan ni m v t đ ngăngh a ợ ngăngh aălàăm t hi năt ng x y ph bi nătrongăcácăngônăng ,ănóiăchung,ăvàă ti ng Vi t,ănóiăriêng.ăTuвănhiênăchoăđ n quan ni m v hi năt ngănàвăch aăph i đưăth ng nh t a) Theo quan ni m truy n th ng: T đ ngăngh aălàănh ng t cóăngh aăg n hay gi ng Nhìnăchungăquanăđi mănàвăđúngănh ngăch aăđ vìăcònăquáăchungăchung: + Khôngăphânăbi tăngh aăbi u v tăvàăngh aăbi u ni mănênăkhôngăбácăđ nhăđ c t đ ng ngh aăgi ng v ngh aăbi u v tăhaвăngh aăbi u ni m + Khôngătínhăt i m tăcáchănghiêmătúcăhi năt ng nhi uăngh a b) Theo quan ni m hi năđ i: T đ ngăngh aălàănh ng t cóăhìnhăth c ng âmăkhácănhauă nh ngăcóăquanăh t ngăđ ng v ngh aăbi u ni m 3.2.2 Phơnălo i t đ ngăngh a: D aăvàoă m căđ gi ng v nétăngh aăgi aăcácăt đ ngă ngh a,ă cóăth chia t đ ngăngh aăthànhăcácălo i: a) T d ngăngh aătuв tăđ i: Làănh ng t đ ngăngh aăđ ng nh t v ýăngh aăbi u ni măvàăc ngh aăbi uătháiăc ngănh ăph m vi s d ng c aăchúng.ợ вălàăhi năt ngăđ ngăngh aăgi a cácăt s song t n gi a : - T c ăvà t m i Víăd : Tr ngăậ nguy t ậ ch h ng ậ g ngăngaă;ătr căth ngăậ máвăbaвă lênăth ng; xe l a ậ tàuăh a ậ ho бa;ăphiăc ăậ máвăbaв;ầă -T đ aăph ngăvàăt toànădân Víăd : Cha ậ b ậ tiá;ăm ậ me ậ má; th y ậ ch ,ầ - T thu n Vi tăvàăt vaвăm n Víăd : B nhănhânăậ ng i b nh; s d ng ậ dung,ầ - Thu t ng vàăt toànădân Víăd : Tr năbìăậ v quýt;ăl uăhu nh ậ diêmăsinh,ầ b) ợ ngăngh aăt ngăđ i: Bao g m nh ngătr ng h păđ ngăngh aăkhácănhauănhi uăhaвăítă trongăcácăthànhăph năýăngh aăho căkhácănhauă m t ho căvàiănétăngh aănàoăđóătrongăý ngh aăbi u ni m c aăcácăt C th chúngăcóăth khácănhauă cácăđi măsauăđâв: 94 ậ Khácănhauăv ngh aăbi uăthái Víăd :ă năậ б iăậ t ng; tr em ậ conănít;ăph n ậ đànăbà ậ Khácănhauăv ph m vi bi u v t.ăVíăd : Ch t ậ quaăđ i ậ m t; l nh ậ l nh l o; l nh ậ l nhălùng;ădi t ậ tiêuădi t ậ бoáăs ậ lo i kh iăvòngăchi n;ầă ậ Khácănhauă cácănétăngh aătrongăc uătrúcăbi u ni m c aăcácăt Víăd :ăNhàăậ lâuăđài;ă ng i ậ s ậ kinh;ăđ p ậ m l ; m - b ậ c t ậ ng t -бé,ầă Hi năt ngăđ ng ngh aăt ngăđ i x y ph bi năh nătrongăngônăng so v i t đ ngăngh aătuв tăđ i Nh năбét: - Do t cóănhi uăngh aănênăm t t cóăth đ ngăngh aăv i nhi u t khácăngh aănhau - T đ ngăngh aăcóăth x y gi aăcácăt cóăcácăв u t c u t oăvàăph ngăth c c u t o khácănhau Víăd : To- l n- b - đ s - kh ng l ; nh - tíăhon,ầ - T đ ngăngh aăc ngăcóăth x y gi aăcácăt cóăcùngăв u t c u t o Víăd :ămáu- máuă me; chim- chimăchóc;ăб u- x uăбí;ăkho - kh e kho n - Ngoàiăraădoăthànhăng c ngălàă m t lo iăđ năv t v ngănênă bànăđ n hi năt ngăđ ng ngh aă t v ngă c ngă cóă th t p h pă cácă thànhă ng cóă ngh aă gi ng Víă d : khoe khoang- múaă rìuă quaă m t th ; may m n- bu n ng g p chi u manh- ch tă đu i v đ c c c-chu t sa h n p- mèoămùăv cáărán;ầă Tómăl i, hi năt ng t đ ngăngh aăch ng t s nh n th căchínhăбác,ătinhăt c aădână t c v hi n th căkháchăquan.ăCùngăm t ph m vi s v t hi năt ngănh ngătrongăngônăng cóăth cóănhi u t bi uăđ t th hi nătháiăđ ,ătìnhăc măkhácănhau,ăgócănhìnăkhácănhauăc a ng iănóiăđ i v i s v t, hi năt ng;ădoăđóă v năđ quan tr ngăđ ch n l a t ng choăchínhăбác.ăMu n v вăng phânăbi tăđ căđ tăraălàăăph i bi t i s d ngăngônăng c n ph i nh n di năvàă căcácănétăngh aătrongăt đ ngăngh a 3.2.3 Giáătr t đ ngăngh a - Cung c păchoăng t i s d ngăngônăng nh ngăph ngăti n di năđ t, bi u th s v t hi n ngăkháchăquanăm tăcáchăphongăphú,ăsinhăđ ng,ăđaăd ng - S t n t i c a t đ ngăngh aălàăbi u hi n c a s phátătri n, s phongăphúăv n t c a m t ngônăng nàoăđó.ă - Cóăgiáătr tu t h c r t l nătrongăv năch ngăngh thu t 3.3 T ătráiăngh a 95 3.3.1 Quan ni m v t tráiăngh a: C ngănh ăquanăni m v hi năt hi năt ngăđ ngăngh a,ăv ngătráiăngh aăc ngăcóănhi uăýăki năkhácănhau - Cóătácăgi cho r ng t trái ngh a nh ng t khác v ng âm, đ i l p đ i l p v ý ngh a bi u hi n khái ni m t ng ph n v lôgíc, nh ng t ng liên l n Do d aăvàoăkháiăni măchoănênătiêuăchíăm i quan h t đ c năđ ngăliênătr thànhăm t v n c thuy tăminhăvàăchi m m t v tríăquanătr ng Víăd :ăBéăvàăбinhătrong: nhàănày tuyăbéămàăxinhă;ăđ păvàăl i trong: Côă yăđ pănh ngăl i xu t hi nătrongăcácăc uătrúcăng phápămangăýăngh aăđ i l pănh ngăchúngăkhôngăph iălàăcácăt tráiăngh aăvìăchúngăkhôngă cóăquanăh t ngăliên.ăT gi i quy tăcácătr ngăliênălàăm tăkháiăni măm ăh ,ăcóăth gâвănhi u tranh lu n ng h p c th - Cóăýăki n l i cho r ngătráiăngh aăcóăquanăh v i hi năt ngăđ ngăngh a Tráiăngh aăvàă đ ngăngh aălàăch làănh ng bi u hi n c căđoanăc a hai quan h đ ng nh tăvàăđ i l p Tuy nhiênăquanăđi mănàвăv năcònăquáăchungăchung,ăch aăc th - C n ph i nh n th y r ngăcácăt đ căбemălàătráiăngh aăđi năhìnhătr c h t ph iăcóăcácă nétăngh aăkháiăquátătrongăc uătrúcăbi u ni m gi ng Ch ng h n,ăcácăc p t tráiăngh aă to- nh ;ădài-ng nầgi ng th thay th choătiêuăchíăt nétăngh aăph mătrù vàănétăngh aălo i.ăNétăngh aănàвăcóă ngăliênăđưănóiă - T đóăcóăth điăđ n kháiăni m v t tráiăngh aănh ăsau: T tráiăngh aălàănh ng t cóăm t s nétăngh aăkháiăquátătrongăc uătrúcăbi u ni m gi ngănhau,ăbênăc nhăđó,ăn i b tălênăítă nh t m tănétăngh aăđ i l p 3.3.2.ăPhơnălo i t tráiăngh a: T s kh oăsátătrên,ăcóăth th y hi năt hai m căđ khác nhau:tráiăngh aătuв tăđ iăvàătráiăngh aăt a) Tráiăngh aătuв tăđ iă(haвătráiăngh aăth c s ): ợâвălàătr ngătráiăngh aăб y ngăđ i ng h pătráiăngh aăgi aăcácăt tho mưnăcácătiêuăchíăsau:ă1)ăBênăc nh nh ngănétăngh aăkháiăquátăgi ng nhau, gi aăcácăt cóăбu t hi nănétăngh aăđ i l p;ă2)ăChúngăn m vùngăliênăt cóăt n s xu t hi n cao nh t.ăNóiănômăna, h cóăAăălàăng ng nhanh nh t, m nh nh t, iătaăliênăt ngăđ i l p t i B Víăd : Dàiă/ăng n ; r ng / h p; to / nh ; cao /th p; s m / mu n; c ng / m m; quen /l b) Tráiăngh aăt ngăđ i: Làătr ng h pătráiăngh aăgi aăcácăt ch th aămưnătiêuăchíă1)ămàă khôngăth aămưnătiêuăchíă2) T căđ вălàăcácătr 96 ng h pătráiăngh aăn m vùngăliênăt ng y u,ăngh aălàănóiăt iăAăng iătaăkhôngăliênăt ngăđ i l p t i B Víăd : Nh / kh ng l ; th pă/ălêuănghêu;ăcaoă/ălùnăt t Tráiăngh aăvàăđ ngăngh aălàăhaiăhi năt ng ph bi nătrongăcácăngônăng nóiăchung,ă ti ng Vi t nóiăriêng;ătuвănhiênănh ngănghiênăc u, gi iăđápăv năcònăch ng m c 3.3.3.ăGiáătr t tráiăngh a - Quan h tráiăngh aăgiúpătaăhi uăsâuăthêmăngh aăc a t - Trong v năch ng,ăvi c s d ng t tráiăngh aăđemăl i s c bi u hi n bi u c m r t l n - T tráiăngh aălàăc ăs đ t oăraăphépăđ i 3.4.ăT ăđ ngăơm 3.4.1.ăKhái ni m t đ ngăâm: T đ ngăâmălàănh ng t gi ng v hìnhăth c ng âmă nh ngăkhácănhauăv ýăngh a Phânăbi t t đ ngăâmăvàăt nhi u ngh a:  C haiă cùngă cóă đ că mă làă s d ng v ng âmă gi ngă nhauă đ bi u th nh ngă ýă ngh aăkhácănhau,ănh ngă hi năt cònă hi nă t ngăđ ngăâmăgi aăcácăngh aăc a t khôngăcóăquanăh ; ng nhi uă ngh a,ă gi aă cácă ngh aă cóă quană h , x y hi nă t ng nhi u ngh aăvàăs chuy n bi năýăngh aăc a t Nh ăv вăcóăth nóiăhaiăđ năv đ căбemălàăđ ngăâmăkhiăgi aăchúngăcóăhìnhăth c ng âmăgi ngănhauăvàăkhôngăcóăquanăh v i v m tăýăngh a.ă  Chúăý: - Hi năt ngăđ ngăâmăcóăth x y nhi u c păđ (gi aăcácăc m t t v i nhau, gi a nh ng t đaăâmăti t, gi a nh ng t đ năâmăti t, gi a t đ năâmăti tăvàăcácăв u t c u t o t ( ti ngăkhôngăđ c l p) - Nh ngătr ng h p ch ch chu năkhôngăđ - V i nh ngătr căбemălàănh ng hi năt ng h p chuy năngh aăquáăбa,ăkhôngăбácăđ nhăđ cóăth бemăchúngălàănh ngătr ngăđ ngăâm căc ăch chuy năngh a,ă ng h păđ ngăâm 3.4.2 Phơnălo i: Cóăth cóănhi uătiêuăchíăphânălo i t đ ngăâmăkhácănhau.ăD aăvàoăc p đ cácăđ năv đ ngăâmăcóăth phânăhi năt ngăđ ngăâmătrongăti ng Vi tăthànhăcácălo i: a) ợ ngăâmăng uănhiên gi a t v i t đâвăt t c cácăđ năv thamăgiaăvàoănhómăđ ngăâmăđ uălàăt (ợ ngăâmăt v ng) - Tâtăc cácăt đ u thu căcùngăm t lo i Víăd : 97 +ăợ ngă1(đ ngăđi)ăăậ ợ ngă2ă(đ ngăphèn) + C t (c t ti năvàoăt ) - C t (c tăhàng)ăăậ C t (c tăr b)ă u) ngăâmăítănhi uăcóăc năc ,ăcóăc ăs - Cácăt trongănhómăđ ngăâmăkhácănhauăv t lo i (ợ ngăâmăt v ng- ng pháp).ăVíăd : + Ch (cu n ch ) - Ch (ch đ + Câuă1 (câuănói)ăăăă- ng) - Ch (ch cóă5ăđ ng) Câuă2 (câuăcá)ă Ngoàiăraăd aăvàoătiêuăchíăngu n g c,ăcóăth th y hi năt cácăв u t sau: - Y u t thu n Vi t ậ Y u t thu nVi t - Y u t thu n Vi t ậ Y u t vaвăm n - Y u t vaвăm n n ậ Y u t vaвăm Trong s nh ng y u t vaвăm s l ngăđ ngăâmăб y gi a ng l n Lo iănàвăth n, nh ng y u t cóăngu n g c t ti ngăHánăchi m ngăgâвăhi u l m cho c v iăng 3.4.3.ăNguвênănhânăбu t hi n hi năt - Do s ti p nh n t ng n i s d ng b n ng ngăđ ngăâm: Cóăth k raă4ănguвênănhânăchínhăsau: căngoài - Do s bi năđ i ng âm - Do s rútăg năcácăt đaăâmăti t - Do s phânăhóaăc a t đaăngh a Tómăl i,ăđ ngăâmălàăm t hi năt ng ng x y ph bi n ti ng Vi t, nóăđưăđ c i Vi tăkhaiăthácăm tăcáchăhi u qu ,ăđ c bi tătrongăăth ăv năđ u tranh giai c p, cácăángăv năth ăвêuăn c ch ng ngo iăбâm,ătrongăcácăăcâuăđ iă,ầHi năt t o nh ng ng c nhătrongăđóăm i t cóăth đ c hi uăn ngăđ ngăâmă căđôiăđ ng m năýăngh aăt cáo,ăchâmăbi măhaвăđ kích 3.4.4.ăGiáătr ăc aăt ăđ ngăơm: Cóăgiáătr ătuăt ăh căr tăl n.ăLàăc ăs ălàăch ăd aăchoăngh ă thu tăch iăch ătrong v năch ng -Ch ngă4 CÁCăL PăT ăV NGăTI NGăVI T 1.ăT ăv ngăxétătheoăngu năg c: 1.1 T thu n vi t 1.1.1 Quan ni m v t thu n Vi t: Ngônăng dânăt căkhôngăb t bi nămàăluônăv năđ ngăvàăphátătri n qua nhi u giai 98 đo n Trong m tăgiaiăđo n l ch s c th bao gi c ngăб y hi năt t o t m i,ăvaвăm t vaвăm n nh ng t ng t ti ngăn ng gi l i t c ,ăc u căngoài Qua nhi u th iăkì,ăvi căбácăđ nh năvàăt thu năkhôngăph iălàăvi călàmăđ năgi n.ăDoăđóăcóăth quan ni m v t thu n Vi tănh ăsau:ăNgoàiănh ng t cóăth бácăđ nh ch c ch nălàăti ng Vi t ti p nh n c a ti ngăHánăvàăcácăngônăng n- Ểu,ăcácăt cònăl iălàăcácăt thu n Vi t 1.1.2.ăKháiăni m: T thu n Vi t làăcácăt bi u th cácăs v t, hi năt ngăc ăb n nh tăvàă t n t i t lâuăđ i 1.2 T vayăm n 1.2.1 T Hán ậ Vi t: T Hán -Vi tălàănh ng t g căHán,ăđ ng âmăti ng Vi t.ăDoăthôngăquaăconăđ c bi năđ i theo quy lu t ngăsáchăv làăch y u, nh ng t Hán-Vi tăđ c hìnhăthànhăm tăcáchăcóăh th ng, bi uăđ t nh ngăkháiăni m c n thi t cho vi c giao t lúcă đó,ă nh tă làă trongă ngônă ng vi t.ă Xétă v m t n iă dung,ă cóă th th y t Hánă Vi tă đ cs d ngăđ bi uăđ t nh ng kháiăni m thu c nhi uăl nhăv căkhácănhauănh ăchínhătr , kinh t , khoa h c,ătônăgiáo,ăv.vầă ậ Chínhătr :ăhoàngăth ng,ăth ậ V năhóa:ăkhoaăc ,ăv năch ng,ăth ngăđ , ch đ , chi măđo t,ăбungăđ t,ăchínhăth ng, ng,ăgi ng gi i, hi n tri t,ầ ậ Giáoăd c:ătúătài,ăc nh n,ăti năs ,ătr ngănguвên,ăthámăhoa,ầ ậ Tônăgiáo:ăPh t,ănátăbàn,ăhòaăth ậ Quânăs : chi nătr ng,ăgiángăth ,ăthiênăđ ng,ầ ng,ăgiápătr n,ăбungăđ t, ch huв,ăácăchi n, ậ T ăpháp:ăNguвênăcáo,ăb cáo,ăб lí,ăt cáo,ăánăsát,ăânăбá,ầ ậ Y h c:ăth ậ Kinh t :ăth Vaвăm ngătích, th ngăm i,ăth ngăhàn,ăch ngăkhí,ătiêmănhi m,ầ ngăkhách,ăcôngănghi p,ăth nălàăm t hi năt ngănghi p,ầ ng t t y uătrongăquáătrìnhăgiaoăl uăv năhóa,ăkinhăt gi a cácădânăt c.ăCóăm tăđi uăđángănóiălàătháiăđ tíchăc c, ch đ ng c a ng trìnhăti p thu nh ng t ng c a ti ngăn i Vi tătrongăquáă căngoài.ăNh ng t ng g căHánăkhiăđiăvàoăti ng Vi t ch ng nh ng bi năđ i it nhi u v hìnhăth c ng âmănh ăv aănêuămàăcònăcóănh ng c i bi n v m tăýăngh a a) M r ngăýăngh aăc a t Hán.ăVíăd : T khámătrongăti ngăHánăcóăm tăngh aăбemăбét, khiăđiăvàoăti ng Vi tănóăthêmănhi uăngh aăm iănh ăбét,ăl c,ăkhám,ăsoát T th ti ng Hánăcóă2ăngh a:ă1/.ăPh nătrênăc ăth c aăng 99 i (th c p).ă2/.ăợ ngătr c h t (th khoa, th l nh).ăɤangăti ng Vi t,ăngoài haiăngh aătrên,ăphátăsinhăthêmăm tăngh aăm iălàăph nătrênă c aăc ăth giaăsúcă(ăth l n, th bò) b) Thu h păngh aăc a t Hán.ăVi c thu h păngh aăcóăth di năraăd b.1) Gi m b tăcácăngh aăđ m i nhi uăhìnhăth c c s d ng ti ngăHán Víăd : Trong ti ng Hánăt nh tăcóă iăhaiăngh a,ăkhiăđiăvàoăti ng Vi tănóăch đ c s d ngăcóăhaiăngh aă:ăs th t vàăđ u haвăcùng T phongătràoătrongăti ngăHánăcóăbaăngh a:ă1- H ngăgióăvàăc th y tri u 2- Gióăl c,ăgióăбoáвă gi a bi năkh i.3- S vi c di năraăsôiăn i m t th iăkìănh tăđ nh Khiăđiăvàoăti ng Vi t , ch cóăngh aă3- đ c gi l i b.2) Ch b oăl uăngh aăc a m tătrongăhaiăthànhăt c a t đ c s d ng ti ngăHán Víăd : ợ t ng t ti ngăHánăcóăngh aălàăcaoăchótăvót,ăcaoăng t m tămình,ătrongăđóăđ t cóăngh aălàăb t ch t, ng tăcóăngh aălàăcaoămàăph ng Trong ti ng Vi t, ch cóăngh aăc a đ tăđ c gi l iăđ ch s b t ng ,ăkhôngăcóăd u hi uăgìăbáoătr c b.3) Ch s d ngăngh aăc a ti ngăHánătheoăngh aăh p Víăd : Tiêuăhóaătrongăti ngăHánăcóă ngh aă làă tiêuă tană v t ch tă hóaă raă ch tă khác.ă Thíă d nh ă ch tă đ c n u ch y ch t l ngầNóiăchung,ăcóăth dùngăchoăm iăquáătrìnhăbi năđ i c a v t ch t Trong ti ng Vi t, tiêuăhóaăch đ ng c s d ngăđ ch quáătrìnhăbi n th că năthànhăch tănuôiăd ngăc ăth c a iăvàăđ ng v t c) Chuy năsangăngh aăhoànătoànăm i Víăd : T ngo iăôătrongăti ngăHánăcóăngh aălàăcáiă b thànhănh đ p b ngăđ tăđ ng nătr măc ngoàiă thànhă ph Ph p Trong ti ng Vi t ngo iăôăch khu v căbênă ngă phiă trongă ti ngă Hánă cóă ngh aă làă hoaă c th mă tho;ă ti ng Vi tăcóăngh aălàăbéoăt t d) Thaвăđ i s cătháiăbi u c m Víăd : Trong ti ngăHán, t th đo năcóăngh aălàătàiăl m uăc ăTrongăăti ng Vi t th đo nămangăngh aăб u,ăt ngăđ c, ngăv iăcáchăth c l a b p Ph n ,ănhiăđ ng ti ngă Hánă mang s că tháiătrungătính,ăsangăti ng Vi tănóădi năđ t kháiăni m mang s cătháiăd ngătính S thaвăđ i s cătháiăbi u c măcóăth g n li n v i s thaвăđ iăcácănétăngh aătrongăýăngh aăbi u ni m Víăd : Ti uătâmătrongăti ngăHánăcóăngh aă làăc n th n,ăchúăýă(ăs cătháiăd ngătính).ăTrongăti ng Vi tăcóăngh aălàălòngăd nh m n, h păhòiă(s cătháiăâmătính) V m tă phongă cách,ă t ti nă Hán-Vi tă doă đ dung bi uăđ t nh ngăkháiăni m c th vàăđ 100 c du nh p s mă nênă h u h tă cóă n i c Vi tăhoáăr tăsâu (nh :ăbu ng,ăbình,ăđ c, đu c mâв,ămùa,ămù,ăđúng,ầ).ăT Hán-Vi tădoăđ c du nh p mu năh n,ăkhiăti ng Vi tăđưă cóă nh ng t bi u th cácă s v t c th thu c n nă v nă minhă v t ch t,ă choă nênă ph n l n chúngăđ c s d ngăđ bi u th nh ngăkháiăni m tr uăt ng thu c l p t v năhóaăvàăđ Vi t hóaă ch aă sâu.ă Trongă ti ng Vi tă chúngă m t kh n ngă s d ngă đ c l p, ch đ c cs d ng v iăt ăcáchănh ănh ng y u t c u t o t ăɤoăsánhăt c vàăth o, mi ngăvàăăkh u, m t vàănhanầcóăth th вărõăđi uăđó.ăDoăđó,ăđ hi uăđ c t Hán-Vi tă,ăng i Vi tăth nóăvàoătrongăcácăchùmăquanăh Víăd : Th o > th o m c, thu th o, th oăđ ngăđ t ng, th o kh u, th oădư,ầăHòaă>ăhòaăhi u,ăhòaăbình,ăb tăhòa,ăhòaăhoưn,ăhi năhoà,ầ V m t c u t o, t đaă ti tăHán-Vi t ph n l nălàă m n t ti ngă Hánănênăđ c c u t o theo ng phápăHán.ăTrongăcácăk t c uăchínhăph , y u t ph bao gi c ngăđ c đ tătr c Víăd : +ăợ nh t + danh t :ăchínhăph , th pháp,ăthiênăt th вăđi n, ngo i qu c,ăđ c gi ,ăầă + B t +ăđ ng t :ăc ngăđo t,ăđ c l p,ăđ c t u, bi quan, ngo i lai, l m d ng,ăkíăsinh,ầă M t s l n t Hán-Vi tăc ngăđ c c u t o theo k t c uăđ ng l p.Víăd : + Danh t + danh t :ămôăph m, quy c ,ănhânădân,ăph n ,ăth ăt ch, qu căgia,ầă +ăTínhă+ătínhă: h nhăphúc,ăphúăquý,ăkh s ,ăc ăhàn,ăphongăphú,ătrangănghiêmăthíchăh p,ầă + ợ ng t + đ ng t : ti p nh n,ătànăsát,ăchi năđ u,ăth ngăvong,ăđ phá,ăgiáoăd ng,ầă Cóăđi u c năchúăýălàănh ng t Hán-Vi t ki uănàвăítăcóăth đ o v tríăgi aăcácăв u t nh ănh ng t thu n Vi t Ngoàiăraătrênăc ăs nh ng y u t Hán-Vi tănàв,ăhàngălo t nh ng t m i sau đóăđưă đ c t oăra.ăNg i Vi tăcóăth k t h p y u t Hán-Vi t v i y u t thu n Vi tăđ t o t m i.ăVí d :ăbinhălính,ăc - T Hán-Vi t đ păđo t,ăđóiăkh ,ăsúngătr c Vi tăhóaălàănh ng t đ ng, k đ ch,ătàuăho ,ầă căhìnhăthànhătrênăc ăs s bi năđ i v m t ng âm,ă ng ngh aă vàă phongă cáchă c a nh ng t Hán-Vi t So v i nh ng t Hán-Vi t, nh ng t Hán-Vi t đ c Vi tăhóaămangăýăngh aăc th h n.ăɤoăsánh:ăcanăvàăgan,ăđìnhăvàă d ng, ho vàăv 1.2.2 T vayăm năcácăngônăng khác (Pháp,ăNga,ăAnh) a) Quáătrìnhăti păбúc v iăngônăng hoànăthànhăvi căбâmăchi măn n-Ểuăb tăđ u t th k XIX, sau th cădânăPhápă c ta, bi năn cătaăthànhăthu căđ a c aăchúng.ăTi ngăPháp 101 làăngu n ch y u c a nh ng t g c n-Ểuătrongăti ng Vi t.ăɤauăđóălàănh ng t g c Anh, M vàăcu iăcùngălàănh ng t g c Nga So v i nh ng t g că Hán,ă nh ng t g c n-Ểuă chi m s l đ c ti p nh n sau, ti ng Vi tăđưăcóădi n m oăt Ểuăch y uăđ ngă ítăh n,ădoă chúngă ngăđ i năđ nh Nh ng t g c n- c ti p nh năđ di năđ t nh ngăkháiăni m thu căl nhăv c khoa h c,ăk ăthu t, ho c nh ngăkháiăni măcóăliênăquanăđ n nh ng sinh ho tăhànhăchính,ăcôngăv haвăquânăs ậ T ch nh ng s n ph măhàngăhoá:ăбim ng,ăбàphòng,ăs mi,ălen,ăáoăghilê,ăầă ậ Thu t ng khoa h căk ăthu t:ăête,ăampe,ăcompa,ăbêtông,ăcanбi,ăvitamin,ầă ậ Thu t ng âmănh c:ăacmônica,ăt nggô,ăviôlông,ăguita,ầ ậ Thu t ng quânăs ,ăhànhăchánh:ăcanông,ălôc t,ămoócchê,ăca,ăkíp,ăầă b) Cáchăth căvaвăm b.1) Vaвăm n: Cóăhaiăcáchăth căvaвăm n tr c ti p:ăM n: tr c ti păvàăgiánăti p n c âmăl năngh a, cóăs bi năđ i nh tăđ nhăchoăphùăh p h th ng ng âmăti ng Vi t.Hìnhăth c ng âmăcóăth bi năđ iătheoăcácăd ng ch y uăsauăđâв: - Chuy nă âm:ă Nh ng ph âmă đ u ho că âmă cu iă nàoă khôngă cóă trongă ti ng Vi t s đ chuy n sang m tăâmăg năg iăv ph c ngăth căvàăv trí phátăâmă.ăC th : Ểmăcu i / b / , / f / > / p / : double >ăđúp,ăchefă>ăs p Ểmăcu i / d /, / g / , / s /: Mode > m t ; vis > vit; chemiseă>ăs mi ; fromageăă>ăphóămátă - Gi măâm:ăCóănhi uăcáchăgi măâm: + Gi mă điă m t ph âmă trongă nguвênă âmă đôiă c aă ngônă ng đ că vaвă m n Fromageă>ăphóămátă;ăcremă>ăkemăă;ăgramă>ăgam; + Gi m h n m tăâmăti tătrongănguвênăng : equipeăă>ăăkipăă;ăcourseăă>ăcuaăă;ăcaisseăă>ăkét - Thêmăâm:ăcóăth thêmăâmăb ngăcáchăâmăti tăhoáăcácăph âmăđôIăhaвăl p l i m t ph âm nh m t o nh ngătùămàăâmăcu i c aăâmăti tănàвătrùngăv iăâmăđ u c aăâmăti tăđ ng sau đó.ăVíăd : Cremăă>ăcàăremă;ăgram > g ram ; scandaleăă>ăăбìăc ngăđan.ăăăăăă C năchúăýălàănh ngăhìnhăth c bi năâmătrênăkhôngăbi t l pămàănhi uăkhiăđ ck t h p v iănhauălàmăthaвăđ iăhìnhăth c ng âmăc aăcùngăm t t b.2) Vaвăm năgiánăti p:ăVaвăm năgiánăti păd iăhaiăhìnhăth c: d chăngh aăvàăvaвăm n thôngăquaăm tăngônăng khác ậ D chă ngh aă haвă suвă ph ng: Gardeboue > ch nă bùnă ;ă ultrasonă >ă siêuă âmă ;ă sofаareă >ă ph n m m 102 ậ Vaвăm m n n t c a m tăngônăng khácăthôngăqua ti ngăHán.ăVíăd ,ăcácătr ng h p vay cácăt :ăcâuăl c b ,ăAnh,ăPháp,ăM ,ăM nhăợ căT ăC uă,ăKhaăLuânăB Vaвăm nătrongăngônăng làăm t hi năt ng t t y u.ăợ ng th i v i vi călàmăgiàuă choăngônăng ,ăchúngăcóătácăd ng m r ng nh n th c v th gi i kháchăquanăc aădânăt c trongă đàă phátă tri nă v nă minhă chungă c aă бưă h iă loàiă ng nhiênăl m d ng t vaвăm i.ă Vaвă m nă làă c n thi t, nălàăđi uăđángăphêăphán 2.ăT v ngăxétătheoăph măviăs ăd ng 2.1.ăT ătoƠnădơn:ă - Làănh ngăt ătoànădânăhi uăvàăs ăd ng.ăNóăv nălàăt ăchungăchoăt tăc ănh ngăng ti ngăVi tăthu căcácăđ aăph iănóiă ngăkhácănhauătrênătoànălưnhăth - T ătoànădânălàăl păt ăv ngăc ăb n,ăquanătr ngănh tătrongăm iăngônăng ăNóălàmăc ăs ă choăs ăth ngănh tăngônăng ătrongăm tăqu căgia - Làăb ăph nănòngăc t,ăc ăb năc aăt ăng ăv năh c - Làăc ăs ăđ ăc uăt oăcácăt ăm i 2.2 T đ aăph ng.ă 2.2.1 Quan ni m v t đ aăph T đ aăph đó.ăT đ aăph ph ng ngălàănh ng t đ c s d ng h n ch ngălàăm t b ph n c aăph ngăng ăPh m t ho căvàiăđ aăph ngănào ng ng làăngônăng c a m tăđ a ngăbaoăg m c m t ng âm,ăt v ng l n ng pháp Nguвênănhânăбu t hi n ch y u c a t đ aăph ngălàădoăs phânăhoáăv dânăc ,ăđ a líăvàăhàngăràoăkinhăt ăNgoàiăraăs phânăhóaăv m tăchínhătr ,ăбưăh iăc ngălàăm tănhânăt khácătácăđ ngăđ n s hìnhăthànhăc aăph 2.2.2 V năđ phơnăchiaăcácăvùngăph ngăng ngăng ti ng Vi t: Cóăhaiăбuăh ngăphână chiaăkhácănhau: - Xuăh ng th nh t,ăphânăchiaăthànhăbaăvùngăph + Ph ngăng B c B g măph +ăPh ngăng Trung B g măph + Ph ngăng Nam B g măcácăph - Xuăh +ăPh ngăng Bao g măcácăph ngăng : ng ng cácăvùngăt ThanhăHoáătr ngăng cácăvùngăt Ngh An tr vào ngăng cácăvùngăt ɤôngăBéătr vào ng th hai,ăphânăchiaăthànhăb năvùngăph ngăng ngăng B c B bao g m trungătâmăHàăN iăvàăcácăt nh phíaăB căđ năThanhăHóa 103 + Ph ngăng B c Trung B g m cácăvùngăt Ngh T nhăđ năBìnhăTr Thiên +ăPh ngăng Nam Trung B g m cácăvùngăt Qu ngăNam,ăợàăN ngăđ n Thu n H i +ăPh ngăng Nam B g m vùngăợôngăNamăB vàăTâвăNamăB ăPh t ợ ngă Nai,ă ɤôngă Béă đ nă M iă Càă Mau.ă Trungă tâmă c aă ph ngăng Nam B ngăng Nam B làă thànhă ph H ChíăMinh 2.2.3.ăPhơnălo i t đ aăph ng:ăCóăth th вăcóăm t s ki u t đ aăph ngăsau: a) T đ aăph ngăkhôngăcóăs đ i l p v i t v ngătoànădân:ă + T đ aăph ng Nam B :ăChômăchôm,ăs uăriêng.ăm ngăc t,ăchao,ătràm,ăăđ + T đ aăph ngăB c Trung B : ch o, c i,ăkhoé,ănhút,ăth ng, ă b) T đ aăph c,ầă ngăcóăs đ i l p v i t v ngătoànădânătoànădân:ăKi uănàвăcóăth chia hai lo i nh ăC năc vàoăhaiăm t ng âmăvàăng ngh aăc aăchúng + T đ aăph t ngăđ i l p v m tăýăngh a.ăNh ng t ng nàвăv ng âmăgi ng v i t ng ngă ngătrongăngônăng v năh cătoànădân,ănh ngăýăngh aăkhácănhau.ăVíăd : Ngônăng toƠnădơn T ng c u té Ngh aătrongăph ngăng Em trai m H iăH ng:ăAnhătrai c a m H tăn Nam B :ăngư cácăt ng đ aăph c ngăki uătrênăc năphânăbi tăhaiătr ng h p: 1/T đ aăph ngă vàăt toànădânăv năcùngăm t ngu n g c,ănh ngăcóăs bi n d i v ngh a.ăɤ bi năđ iănàвă di năraătheoăh tr ng m r ng (nónă=ănón+ăm ),ăho c chuy năđ i ph măviăcùngăm t ngăngh aă(chén=bát,ăm n= roi ) 2/ T đ aăph ngăvàăt toànădânăđ ngăâmăv i ch khôngăcóăquanăh ngu n g c Víăd gi aătéă(h tăn c) T đ aăph c)ăvàătéă(ngư) ngăcóăs đ iălâpăv m t ng âm.ăKi uănàвăcóăth chia làmăhaiălo i nh , c năc vàoăm căđ khácăbi t v ng âmăsoăv i t ng toànădânăt +ăCácăt ng đ aăph ngă ng ngăcóăhìnhăth c ng âmăkhácăhoànătoànăv i t ng t ngă ng ngônăng toànădân.ăVíăd : ToƠnădơn H iăH ng bà ThanhăHóa Ngh T nh m u m cáăqu l n cáătràu n Nam B cáălóc heo 104 +ăCácăt ng đ aăph ngăcóăhìnhăth c ng âmăkhácăb ph n v i t ng t ngă ng ngônăng toànădân.ăVíăd : ToƠnădơn H iăH ng đuăđ ThanhăHóa Ngh T nh thùăđ thuăđ gà kê kha trâu râu tru Nam B tru th t thi t sinh sanh T đ aăph t đ aăph ngălàăb ph n c aăngônăng toànădân.ăTuвănhiênăc năchúăýălàăranhăgi i gi a ngăvàăt toànădânăr tăsinhăđ ng T đ aăph ngăch y uălàăt v ng kh u ng , c n s d ngănóăđúngăch ,ăđúngălúcăđ đ m b oătínhăđúngăđ n,ătínhătrongăsángăc aăv năb n đ c t o l p Tómăl i, thu t ng khoa h c k thu t, t ngh nghi p, bi t ng vàăt đ aăph nh ngă nhánhă ph c aă ngônă ng toànă dân.ă ɤauă th iă giană đ đ căđánhăgiáălàătíchăc c s đ ngălàă c th thách,ă nh ng y u t c b sungăvàoăngônăng toànădân,ălàmăgiàuăchoăngônăng toànădân Do ph m vi s d ng c aăchúngăh n ch choănênăc năchúăýăđ n lo iăphongăcáchă ngônăng phùăh p v i t ng l p t đ s d ngăchúngăđ c t t,ăphátăhuвăđ c hi u qu 2.3 Thu t ng khoa h c 2.3.1.ăKháiăni m: Thu t ng làăb ph n t v ngădùngăđ bi uăđ t nh ngăkháiăni măбác đ nh thu c h th ng nh ngăkháiăni m c a m tănghànhăkhoaăh căбácăđ nh 2.3.2.ăợ căđi m: - Tuвălàăb ph n t v ngăkhôngăth thi uăđ th ng, thu t ng ítăđ c v n t dânăt c,ănh ngăsoăv i t c s d ng r ngărưi - Thu t ng cóăýăngh aăbi u v tătrùngăv i ph m vi s v t hi năt ngànhăkhoaăh c ậ k ăthu tăt ngă ng - ụ ngh aăbi u ni mătrùngăv iăkháiăni m v cácăđ iăt - N i dung c a thu t ng th ng th c t c aăcác ngăđ ng nh t ng y ngànhăkhoaăh c c th m iăngônăng doănóăkhôngăb s chia c t th c t kháchăquanăkhácănhauăc a t ngăngônăng tácăđ ng.ăVìăv y, n u nh ng t th mangătínhădânăt c,ăthìăthu t ng mangătínhăqu c t 2.3.3.ăTiêuăchu năбâвăd ng thu t ng khoa h c (đ căđi m): 105 ng - Tínhăchínhăбác: M t thu t ng chínhăбácăcóăngh aălàănóăch bi uăđ tăđ c m tăkháiăni m nh tămàăkhôngăgâвănh m l n Mu n v y, c nălàmăsaoăchoăh th ng thu t ng đ d ng m tă ngànhă khoaă h că khôngă бu t hi n hi nă t cs ngă đ ngă âm,ă đ ng ngh aă haвă nhi uăngh a - Tínhăh th ng: Tínhăh th ng bi u hi n + V m t n i dung, m i thu t ng t c hai m tăhìnhăth căvàăn i dung ngă ng v i m tăkháiăni m nh tăđ nhăcóăquanăh ch t ch v iăcácăthu t ng khácătrongăh th ng,ăvàămangăm tăgiáătr riêngăbi t + V m tăhìnhăth c,ătínhăh th ng bi u hi n nh ngă ng ch nhìnăvàoă m t c u t o c a thu t ng , iă trongă chuвênă ngànhă cóă th nh n di nă đ că đ вă làă tênă g i c aă đ iă t ng nhómănào,ămi nănàoătrongăchuвênăngànhă y nh nh ngăđi măđ ng nh tăvàăđ i l p c a nóă v iăcácăđ năv khácăv m tăph ngăth c c u t oăhaвăcácăв u t c u t o - Tínhădânăt căvàătínhăqu c t : + Do thu t ng làăm t b ph n v n t dânăt cănênăđ ng th iănóăph iămangătínhădână t c.ă Tínhă dână t c bi u hi n ch y u m tă hìnhă th c c a thu t ng Thu t ng ph iă cóă nh ngăđ căđi măphátăâm,ăc u t oăphùăh p v i ti ngănóiădânăt c + Ngoàiăra,ăb iăvìăcácăkháiăni m khoa h călàătàiăs n chung c aătoànănhânălo iănênăthu t ng c ngăph iămangătínhăqu c t ăTínhăqu c t bi u hi n ch y u th khôngăcóăngh aătínhăqu c t cùngăkhuăv căth m t n iădung.ăNóiănh ă khôngăcóăquanăh gìăv i m tăhìnhăth c.ăCácăngônăng ngăcóăh th ng thu t ng t ngăt c m t c u t o Cóăm tăđi u c năchúăýălàătínhădânăt căvàătínhăqu c t cóăquanăh ch t ch v i Có th nóiătínhăqu c t làăcáiăkhuônăhìnhăth căđ đ nhăhìnhăchoăthu t ng ăCònătínhădânăt călàă u ki năđ cho thu t ng t n t i m tăngônăng c th Nh tínhădânăt c, thu t ng tr nênăg năg i,ăd nh đ i v iăng 2.4 T i b n ng ngh nghi p 2.4.1 ợ nhăngh a:ăT ngh nghi pălàănh ng t bi u th nh ngăcôngăc , s n ph măvàăquá trìnhăs n xu tăcóătínhăth công,ăđ c m t s ng i m tăngànhăngh nàoăđóăs d ng 2.4.2.ăợ căđi m c a t ngh nghi p: - Ph m vi s d ng h n ch - ụ ngh aă bi u v tă trùngă v i ph m vi s v t hi nă t ng th c t ngànhă ngh vàă ýă ngh aă bi u ni mă trùngă v iă kháiă ni m c aă ngànhă ngh v s v t hi nă t 106 ngă m nàв,ă t ngh nghi pă cóă nhi uă nétă t ngă đ ng v i thu t ng ă Ngoàiă ra,ă soă v i thu t ng khoa h c- k thu t, m căđ khái quátăc a t ngh nghi păch aăcaoăsongănóăl i mang tính c th caoăh n - V m t c u t o, h u h t t ngh nghi păđ u s d ng nh ngăđ năv cóăs n c a ti ng Vi t vàăcóăngu n g c thu n Vi t T l nh ng t mangătínhăvõăđóanăth p - T ngh nghi păvàăthu t ng cóăm i quan h ch t ch T ngh nghi păđ vàăch nhăđ n l i s đ căphátătri n c b sungăvàoăh th ng thu t ng ăDoăđóăcóăth nóiăt ngh nghi p làăthu t ng khoa h c c p th p - T ngh nghi pălàăm t b ph nătrongăngônăng dânăt c,ănóăcóăquanăh g năg iăv iăđ i s ngănhânădân,ădoăđóănóăd dàngătr thànhăt ng toànădânăkhiănh ngăkháiăni măriêngă y tr ănênăph ăbi năr ngărưiătrongăбưăh i 3.ăT ăv ngăxétătheoăth iăgianăs ăd ng 3.1 T ăc : Làănh ngăt ăraăđ iăr tăs m,ămangăs cătháiăc ,ăv năđưăt ngăt năt iătrong ti ng Vi t,ănh ngănaвăđưăb ăthaвăth ăb iănh ngăt ăđ ngăngh aăt t ăv ngătiêuăc c.ăHi nănaвăkhôngăđ ngă ng T ăc ăb ăđ вăvàoăl pă cădungăn a;ăch ăt năt iătrongăth ăv năc 3.2 T ăm i: Làănh ngăt ăng ăm iăбu tăhi nătrongăt ăv ngăc aăti ngăVi tătrongăkho ngă th iăgianăng năđâв.ăChúngăbi uăth ănh ngăs ăv tăhi năt ngăm iăn вăsinhămàăti ngăVi tă ch aăcóătênăg iăho căchúngălàănh ngătênăg iăm iăc aănh ngăs ăv t,ăhi năt ngăđưăt ngăcóă tênăg iănh ngătênăg iă вănaвăkhôngăcònăphùăh păn a - Th ăhi năs ăphátătri năkhôngăng ngăquaăth iăgianăc aăt ăv ngăti ngăVi tănóiăriêng,ăc a ti ngăVi tănóiăchung D.ăBĨIăT PăTH CăHĨNH (ɤVălàmăcácăbàiăt pă ăgiáoătrìnhăTi ngăVi t,ătr 232) TĨIăLI UăTHAMăKH O 1.ă ăH uăChâu,ăGiáoătrìnhăgi năв uăv ăT ăv ngăậ ng ăngh aăti ngăVi t,1995ă 2.ă ăH uăChâu,ăC ăs ăng ăngh aăh căT ăv ng,ăNбbăGiáoăd c,ă1998ăă 3.ă ăH uăChâu,ăT ăv ngăng ăngh aăti ngăVi t,ăNбbăGiáoăd c,ă1999ăă 4.ăNguв năThi năGiáp,ăT ăv ngăh căti ngăVi t.ăNбbăGiáoăd c,1998ă 5.Nguв năTh ăLвăKha,ăGiáoătrìnhăti ngăVi tăII,ă2004ă 6.ăNguв năV năTu,ă Cácănhómăt ăđ ngăngh aătrongăti ngăVi t,ăNбbă HăvàăTHCN,1982 107 M CăL C Trang L IăGI IăTHI Uăầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ PH NăTH ăI:ăGI IăTHI UăH CăPH Năầầầầầầầầầầầầầầ PH NăTH ăII:ă M CăTIểUăH CăPH Năầầầầầầầầầầầầầầ PH NăTH ăIII:ăK ăHO CHăD YăH Căầầầầầầầầầầầầầầ Ph năI: D nălu năngônăng ăh că(15ăti t):ăăầầầầầầầầầầ A.ăH NGăD NăH CăT P B.ăCỂUăH Iă ỄNHăGIỄ C.ăTHỌNGăTINăPH NăH I Ch ngă1 Ch ngă2 B năch t,ăch ng,ăngu năg căc aăngônăng ă(6ăti t)ăầầầầầ 12 Ch ngă3 Ngônăng ălàăm tăh ăth ngătínăhi uă(3ăti t)ăầầầầầầầầầ 31 Ch ngă4.ăăPhânălo iăngônăng ă(3ti t)ăầầầầầầầầầầầầầầầ 37 Ch ngă5.ăăCh ăvi tă(1ăti t)ăầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 43 iăc ngăv ăngônăng ,ăngônăng ăh că(2ăti t)ăầầầầầầầ Ph năII Ng ăơmăti ngăVi tăhi năđ iă(15ăti t) :ăg măcácăch A.ăH ngăầầ NG D NăH CăT P 45 45 B.ăCỂUăH Iă ỄNHăGIỄ 46 C.ăTHỌNGăTINăPH NăH I 47 Ch ngă1 ngăv ăng ăâmăh că(6ăti t)ăầầầầầầầầầầầầầ 47 Ch ngă2 H ăth ngăng ăâmăti ngăVi tă(9ăti t)ăầầầầầầầầầầầầ 56 iăc Ph năIII T ăv ngăti ngăVi tă(15ăti t) :ăg măcácăch A.ăH ngăầầầầầ NGăD NăH CăT P 68 68 B.ăCỂUăH Iă ỄNHăGIỄ 69 C THỌNGăTINăPH NăH I 69 Ch ngă1.ăă 70 Ch ngă2.ăT ăvàăc uăt oăt ăc aăti ngăVi tă(5ăti t)ăăầầầầầầầầầầ 71 Ch ngă3.ăNgh aăc aăt ăti ngăVi tă(5ăti t)ăăầầầầầầầầầầầầầ 86 Ch ngă4.ăCácăl păt ăv ngăti ngăVi tă(3ăti t)ăăầầầầầầầầầầầ 96 iăc ngăt ăv ngăvàăt ăv ngăh că(2ăti t)ăăầầầầầầầầ 108 ... uănàв,ăchúngătôi đưăd aăvàoăn iădungăch ng trình c a B ăvà các giáo trình “Ti ngăVi t”ă ăti uăh c dành cho sinh viên h C ,ăTHɤPăc aăB ăGD& Tă cùngăcác giáo trình khácăđ căl uăhànhătrongăc ăn c.ă... ngăVi t 1 S tínăch : 2. Trình đ sinh viên: ăN mănh t h caoăđ ng Giáo d c Ti u h c 3.ăPhânăb th i gian - Lýăthuв t (15 ti t/tínăch ): 45 ti t - T h c, t nghiênăc u: 90 ti t Nhi m v c a sinh viên: ă... H CăPH NăTI NGăVI T 1 PH NăTH ăI:ă GI IăTHI UăH CăPH N H că ph nă “Ti ngă Vi tă 1 ă đ că biênă so nă theoă “Ch ngă trình khungă giáo d că đ iă h că ngành Giáo d căti u trình đ ăđ iăh căvàă
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếng Việt 1 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học, Tiếng Việt 1 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học, Tiếng Việt 1 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay