Sinh lý trẻ Lứa tuổi Tiểu học

97 304 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 14:51

Sinh lý trẻ Lứa tuổi Tiểu học là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) U BÀI M N i dung gi ng Sinh tr l a tu i Ti u h c môn h c cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c v c u t o nh ng đ c m sinh c a tr em v h c quan bên c th tr em; nh ng bi n pháp gi gìn v sinh h c quan, đ ng th i rèn luy n cho sinh viên có nh ng k n ng v n d ng nh ng ki n th c h c đ h c t t môn h c: tâm h c, giáo d c h c, T nhiên – Xã h i ph ng pháp d y h c T nhiên – Xã h i… Môn h c trang b cho sinh viên ph ng pháp nghiên c u c b n c a sinh h c tr em M c tiêu gi ng H c xong h c ph n sinh viên có đ c: * V ki n th c Mô t đ c c u t o trình bày đ c đ c m sinh tr em: h th n kinh ho t đ ng th n kinh c p cao; ho t đ ng c a c quan phân tích, n n i ti t, h sinh d c, h v n đ ng, h tu n hoàn, h tiêu hóa, h ti t trao đ i ch t * V k n ng V n d ng nh ng ki n th c v sinh tr em vào vi c tìm hi u ng d ng đ c m tâm c a tr , vào vi c t ch c d y h c ph d y h c b môn T nhiên – Xã h i Khoa h c ng pháp giáo d c, vào vi c b c Ti u h c * V thái đ Coi tr ng h c ph n c s đ h c môn h c khác (Tâm h c, Giáo d c h c, T nhiên – Xã h i), có thái đô khuy n khích t o u ki n cho s t ng tr ng phát tri n c a tr m t cách h p Ch ng KHÁI QUÁT V SINH LÍ H C TR EM (2 TI T) M c tiêu: Sinh viên hi u đ c khái ni m: trình đ ng hóa, d hóa; s th ng nh t gi a c u t o ch c ph n; s th ng nh t gi a c quan c th n m b t đ qui lu t t ng tr ng phát tri n c tr em V n d ng nh ng ki n th c vào vi c ch m sóc giáo d c tr 1.1 Nghiên c u khái ni m t ng tr ng, phát tri n quy lu t c a chúng 1.1.1 Thông tin S t ng tr ng phát tri n c a c th tr em 1.1.1.1 C th tr em m t th th ng nh t C th tr em không ph i m t phép c ng c a c quan hay t bào riêng l M i c quan, mô t bào đ u đ c th S th ng nh t y đ c liên k t v i thành m t kh i th ng nh t c th hi n nh ng m t sau: - S th ng nh t gi a đ ng hoá d hoá: c th luôn ti n hành hai trình liên h m t thi t v i nhau: đ ng hoá d hoá Quá trình đ ng hoá trình xây d ng ch t ph c t p m i t ch t l y bên vào Quá trình d hoá trình phân hu ch t ph c t p c a nguyên sinh ch t thành ch t đ n gi n Quá trình d hoá t o n ng l ng N ng l ng m t m t đ c dùng vào trình đ ng hoá, m t khác dùng đ th c hi n trình s ng b ph n c a c th Khi c th tr , đ ng hoá m nh h n d hoá Khi c th già, d hoá l i m nh h n đ ng hoá S s ng ch gi đ c n u môi tr ng bên luôn cung c p cho c th oxi th c n nh n c a c th nh ng s n ph m phân hu ch t c a c th môi tr ó trình trao đ i ng - S th ng nh t gi a c u t o ch c ph n: s trao đ i ch t quy t đ nh ho t đ ng c u t o hình thái c th nói chung, c a t ng b ph n nói riêng Ch c ph n c u t o c a c th k t qu c a s phát tri n cá th ch ng lo i c a c th Gi a ch c ph n hình thái c u t o có m i liên h kh ng khít ph thu c l n Trong hai m t đó, ch c ph n gi vai trò quy t đ nh, ch c ph n tr c ti p liên h v i trao đ i ch t Ch ng h n, lao đ ng ngôn ng quy t đ nh c u t o c a ng kh hình ng i khác v i i S th ng nh t gi a c quan c th : s th ng nh t gi a c quan c th đ c di n theo h M t b ph n nh h ng: ng đ n b ph n khác Ví d : ta lao đ ng, c làm vi c, tim đ p nhanh h n, nh p th g p h n Sau lao đ ng, ta n ngon h n, m hôi nhi u h n, n c ti u c ng thay đ i thành ph n Toàn b c th nh h ng đ n m t b ph n Ví d : hi n t ng đói nh h ng c a toàn b c th đ n c quan tiêu hoá Trong t ng c quan có s ph i h p gi a thành ph n c u t o v i Ví d : tay co s ph i h p gi a hai c nh đ u tam đ u; đ ng t co dãn đ c s ph i h p c a c phóng x c đ ng tâm - S th ng nh t gi a c th v i môi tr ng: môi tr ng thay đ i c th c ng ph i có nh ng thay đ i bên trong, nh ng ph n ng cho phù h p v i s thay đ i c a môi tr đ ng N u không, c th s không t n t i đ c Kh n ng c a c th c g i tính thích nghi, m t đ c tính chung c a sinh h c Ví d : tr i l nh, ta “n i da gà” ó m t s thích nghi c a c th đ i v i th i ti t: c d ng lông co l i đ gi cho nhi t c th đ thoát ó lo i thích nghi nhanh Nh ng đ ng v t ki m n ban đêm có t bào g y (c a võng m c) phát tri n, t bào nón phát tri n L so v i ng i ng h ng c u c a ng đ ng b ng i s ng vùng r o cao nhi u h n đ cao không khí oxi h n, kh n ng k t h p oxi c a h ng c u h n Lo i thích nghi lo i thích nghi ch m Tính thích nghi ng m, lò s i mang tính ch đ ng, không nh i, ch không th đ ng b ng cách “n i da gà” 1.1.1.2 Các quy lu t chung c a s t ng tr S phát tri n c a ng đ i đ ng v t khác: Ta ch ng rét b ng áo ng phát tri n i m t trình liên t c, di n su t c cu c m i m t giai đo n phát tri n c th , c th đ a tr m t ch nh th hài hoà v i nh ng đ c m v n có đ i v i giai đo n tu i M i m t giai đo n tu i đ u ch a đ ng v t tích c a giai đo n tr c, nh ng hi n có c a giai đo n nh ng m m m ng c a giai đo n sau Nh v y, m i m t l a tu i m t h th ng c đ ng đ c đáo, xoá b , hi n t i t ng lai đ kh m m m ng c a t l iđ v t tích c a giai đo n tr cd nd nb c phát tri n, r i hi n t i l i tr thành ng lai l i tr thành hi n t i, r i nh ng ph m ch t m i c sinh, nh ng m m m ng c a t hi n có d a m m m ng c a t ng lai Giáo d c ph i xác đ nh đ c ng lai mà t ch c vi c d y h c giáo d c cho th h tr S phát tri n tr c quan riêng l S t ng tr ch tđ c th hi n s t ng c s t ng tr ng hay l n lên c a c th , c a ng ch c n ng c a chúng ng c a c quan khác di n không đ ng đ u không đ ng th i, v y mà t l c th b thay đ i Nh p đ t ng tr ng c a c th c ng không đ ng đ u Ch ng h n, tu i d y c th l n nhanh, nh ng sau ch m l i c tr ng c a s t ng tr ng s thay đ i v s l c a c th , v s t ng lên hay gi m nh ng d u hi u ng nh ng d u hi u v n có c tr ng c a s phát tri n nh ng bi n đ i v ch t c a c th , s xu t hi n nh ng d u hi u thu c tính đ c hình thành trình t ng tr ng Quá trình phát tri n di n m t cách t t , liên t c nh ng đ ng th i c ng có nh ng b c nh y v t, nh ng “ng t quãng c a s liên t c” Nh ng giai đo n đ u tiên c a trình di n bào thai b ng m Quá trình phát tri n c a c th t đ n gi n đ n ph c t p, t ch ch a phân hoá đ n phân hoá Nó phân chia b ph n, c quan, y u t h p nh t chúng l i thành m t toàn b m i, m t c c u m i S hình thành nh ng c c u m i s xu t hi n nh ng ph m ch t m i c a ng i phát tri n, di n c m t hình thái l n c m t ch c n ng, sinh hoá, sinh lí tâm lí S phát tri n c th ng iđ c bi u hi n qua ch s đo ng i: chi u cao, cân n ng, vòng ng c, chi u r ng c a vai Trong đó, chi u cao cân n ng hai ch s c b n Chi u cao t ng lên rõ r t th i kì bú m th i kì đ u c a tu i nhà tr Sau l i ch m l i nhi u Lúc – tu i, chi u cao l i t ng nhanh đ t t i – 10 cm n m tr ó th i kì v n dài ng i Sau đó, lúc – 10 tu i s t ng ng b ch m l i, h ng n m ch đ t – cm (th i kì tròn ng (11 – 15 tu i) l i đ c as v n dài ng i), đ n lúc b t đ u d y c ti p t c t ng nhanh, t – cm n m (th i kì th hai i ra) Cân n ng: gi a chi u cao cân n ng s ph thu c theo m t t l nghiêm ng t nào, nh ng thông th ng m t l a tu i nh ng tr cao h n có cân n ng l n h n Nh p đ t ng tr ng l n nh t th nh t cân n ng đ n m đ u c a đ i s ng T i cu i n m c t ng lên l n Sau cân n ng t ng thêm trung bình m i n m kg 1.1.1.3 Các giai đo n phát tri n sinh lí theo l a tu i Có nhi u cách phân lo i th i kì (giai đo n) phát tri n khác c a c th Cách phân lo i c a A.F Tua, đ c s d ng r ng rãi n c ta, nh sau: Th i kì phát tri n b ng m (270 – 280 ngày), g m: - Giai đo n phôi thai (3 tháng đ u); - Giai đo n thai nhi (t tháng đ n sinh) Th i kì s sinh (t lúc l t lòng đ n tháng) Th i kì bú m (nh nhi): kéo dài đ n h t n m đ u Th i kì r ng s a (12 đ n 60 tháng), g m giai đo n nh : - Giai đo n nhà tr : – tu i; - Giai đo n m u giáo: – tu i Th i kì thi u niên (7 – 15 tu i), g m giai đo n nh : - Giai đo n h c sinh nh : – 12 tu i; - Giai đo n h c sinh l n: 12 – 15 tu i Th i kì d y (tu i h c sinh Trung h c Ph thông) Tr nh u ki n s ng nh h ng l n đ n s phát tri n th ch t c a tr 1.1.1.4 M i quan h gi a sinh lí tâm lí ho t đ ng c a c th S phát tri n tâm lí c a tr em di n c s phát tri n gi i ph u – sinh lí c a nó, đ c bi t s phát tri n c a h th n kinh giác quan Ng “m t tâm h n lành m nh m t c th c t t não nh th i ta th ng nói: ng tráng” v y Ví d : em bé b ng b thi u n ng trí tu (ch m phát tri n trí tu ); em b thi u bán c u đ i não kh n ng h c nói, h c v n đ ng có ph i h p khác S phát tri n ch c n ng suy y u c a n giáp tr ng d n đ n s trì tr c a trí tu nh h ng thu n l i c a bi n đ i sinh lí đ n kh n ng làm vi c trí óc đ hi n sau nh ng đ ng tác th d c gi a gi T t c nh ng ví d nói lên nh h c a s phát tri n c th đ n s phát tri n tâm lí c a tr c th ng M t khác, b n thân s phát tri n tâm lí c ng l i có nh h ng nh t đ nh đ n s phát tri n c th c a tr Ch ng h n, s phát tri n c a ho t đ ng ngôn ng làm phát tri n tai âm v c a tr ; nh ng luy n t p có đ ng c , có m c đích có th làm t ng tính nh y c m c a c quan phân tích, ho c ph c h i đ c ch c n ng b phá hu c a c th Trong m i quan h qua l i gi a s phát tri n c th s phát tri n tâm lí c a đ a tr s phát tri n c th ti n đ cho s phát tri n tâm lí 1.1.2 Nhi m v đánh giá 1.1.2.1 Nhi m v Nhi m v 1: đ c thông tin tài li u tham kh o Nhi m v 2: th o lu n theo nhóm câu h i: Th t ng tr ng? Cho ví d Th phát tri n? Cho ví d Chúng gi ng khác nh th nào? Nhi m v 3: th o lu n câu h i: “có nh ng quy lu t chung c a s t ng tr phát tri n? Cho ví d minh ho ” 1.1.2.2 ánh giá Câu h i 1: nêu bi u hi n c a s t ng tr ng Câu h i 2: nêu bi u hi n c a s phát tri n Câu h i 3: có nh ng quy lu t chung c a s t ng tr 1.2 Phân tích hình v đ rút quy lu t v s t ng tr 1.2.1 Thông tin Hình 1.1, 1.2 1.3 ng phát tri n ng phát tri n ng Hình 1.1 S bi n đ i t l c a thân th theo tu i Hình 1.2 t ng thêm v chi u dài c a thân th em trai em gái Hình 1.3 t ng thêm v cân n ng c a thân th em trai em gái 1.2.2 Nhi m v đánh giá 1.2.2.1 Nhi m v Nhi m v 1: xem k hình 1.1, 1.2 1.3 Nhi m v 2: phân tích n i dung, ý ngh a c a hình Nhi m v 3: rút k t lu n v quy lu t t ng tr ph n thân th , v chi u cao cân n ng c a tr em ng phát tri n v t l gi a 1.2.2.2 ánh giá Câu h i 1: d a vào quy lu t t ng tr ng phát tri n, gi i thích t i tr em cu i b c Ti u h c hay “lóng ngóng”, “đ ng đâu v đ y”? Câu h i 2: c n có thái đ x s tr c nh ng hành vi, c ch v ng v c a tr ? 1.3 Gi i thi u ph ng pháp nghiên c u sinh lí h c tr em 1.3.1 Thông tin 1.3.1.1 + it it ng, nhi m v ph ng pháp c a Sinh lí h c tr em ng nghiên c u c a Sinh lí h c tr em Sinh lí h c tr em m t ngành c a Sinh lí h c ng i đ ng v t, có nhi m v nghiên c u nh ng quy lu t hình thành phát tri n c a ch c n ng sinh lí c a c th tr em Tr ng tâm c a giáo trình nh ng v n đ có ý ngh a nh t đ i v i ho t đ ng th c ti n c a ng i giáo viên nhà giáo d c nói chung + Nhi m v nghiên c u c a Sinh lí h c tr em Sinh lí h c tr em có nh ng nhi m v c b n sau đây: Cung c p nh ng ki n th c v đ c m gi i ph u sinh lí c a tr em thi u niên c n thi t cho công tác c a nhà giáo d c Hình thành s hi u bi t bi n ch ng đ n v nh ng quy lu t sinh h c c b n c a s phát tri n c th tr em thi u niên Làm quen v i nh ng c s ph n x có u ki n c a trình d y h c giáo d c tr em thi u niên Làm quen v i c ch sinh lí c a trình tâm lí ph c t p nh c m giác, tri giác, ý, trí nh , t nh ng c s sinh lí c a ngôn ng ph n ng xúc c m Phát tri n ng i giáo viên t ng lai k n ng s d ng ki n th c v đ c m hình thái – ch c n ng c a c th tr em thi u niên v sinh lí ho t đ ng th n kinh c p cao (TKCC) c a chúng t ch c ho t đ ng d y h c giáo d c, phân tích trình hi n t + Các ph ng s ph m ng pháp nghiên c u c b n c a Sinh lí h c tr em Có ph ng pháp c b n đ c dùng nghiên c u v Sinh lí h c l a tu i: quan sát, th c nghi m t nhiên th c nghi m phòng thí nghi m * Ph ghi chép đ ng ng pháp quan sát: ph ng pháp mà nh nhà nghiên c u tri giác c m t cách có m c đích, có k ho ch nh ng bi u hi n đa d ng c a c th i (tr em) s phát tri n c a nó, v i nh ng u ki n di n bi n c a chúng - u m c a ph ng pháp: đ n gi n, không t n kém, l i có th thu th p đ nh ng tài li u th c t , phong phú, tr c ti p t đ i s ng ho t đ ng c a ng c i mà ta nghiên c u - Nh c m c a ph ng pháp: ng vào di n bi n t nhiên c a hi n t i nghiên c u không th tr c ti p can thi p ng mà nghiên c u, v y không th làm thay đ i, làm t ng nhanh hay ch m l i ho c l p l i m t s l n c n thi t đ i v i đ c I.P Pavlov vi t: “quan sát thu th p nh ng mà thiên nhiên phô bày ra, thí nghi m l y c a thiên nhiên ta mu n” * Ph ng pháp th c nghi m: ph gây nên hi n t ng pháp mà nhà nghiên c u có th ch đ ng ng mà c n nghiên c u, sau t o nh ng u ki n c n thi t; đ ng th i có th ch đ ng lo i tr nh ng y u t ng u nhiên, ch đ ng thay đ i, làm nhanh lên hay ch m l i ho c l p l i di n bi n c a hi n t ng nhi u l n Có hai lo i th c nghi m: t nhiên phòng thí nghi m 10 L ul ng máu qua th n m i ngày kho ng 800 – 900 lít th n l c đ 180 – 190 lít n c ti u lo t Trong n c kho ng c ti u lo t có ure, axit uric…và phân t protein đ n gi n -S l cn c ti u ng th n: M i ngày th n l c đ th i – 1,5 lít n c 180 – 190 lít n c ti u lo t c ti u Nh v y, n x y trình tái h p thu ph n l n n nang Baoman, nh ng ch c ti u lo t ch y qua ng th n c ti u ch t khác tr l i cho máu nh glucoz, axit amin, protein, mu i natri, Còn ch t ure, axit uric, phenol m t s mu i (cacbonat, sunphat, ) không đ n c ti u lo t (n axit amin,… đ c tái h p thu, v i s n c ti u th c) đ vào ng góp chung M t s ch t nh glucoz, c tái h p thu hoàn toàn n Nh ng n ng đ c a chúng máu v không đ c l i t o thành c tái h p thu hoàn toàn n a, mà theo n Các ch t khác nh ure, sunfat,… đ c ti u th c t gi i h n cho phép, chúng s c ti u (ti u đ ng) c th i nhi u hay tu theo n ng đ c a chúng máu N ng đ máu cao n ng đ n c ti u c ng cao Ho t đ ng c a th n ch u s chi ph i c a dây th n kinh dinh d hormol B i v y, kích thích s i giao c m làm co m ch, l thành m ch c ng nên l c n l ng máu đ n th n gi m, c ti u Kích thích s i mê t u ng ng máu đ n th n nhi u, thành m ch c ng, l Kích thích gây đau làm gi m l ng n ng n ng m t s c l i, m ch dãn, c ti u t ng c ti u V não c ng nh h ng đ n ho t đ ng c a th n Các ch t gây co m ch nh adrenalin, vazopresin gây co m ch nên làm gi m l nh h ng n ng đ n s l c n th n c ti u Hormol c a n yên, n giáp, n th n đ u c ti u c a th n Hormol c a n tu có tác d ng u ch nh n ng đ glucoz máu nên có nh h ng r t l n đ n trình tái h p thu glucoz th n 83 Hình 5.4 S đ Baoman ti u c u th n * S ti t n N c ti u: c ti u ch y xu ng bóng đái nh nhu đ ng c a ni u qu n, c bóng đái có c th t tr n phía c th t vân ng th n kinh Khi n phía d i Các c ch u s chi ph i c a trung c ti u ch a đ y bóng đái làm c ng bóng đái, kích thích c quan th c m, làm xu t hi n xung đ ng th n kinh truy n v trung khu ph n x ti u ti n tu s ng, gây ph n x Trung khu tu s ng l i ch u nh h cao h n nh hành tu , não trung gian v não ti u ti n đ ng c a trung khu tr em, kh n ng kìm nén ph n x c t ng d n theo tu i * S ti t qua da: M hôi đ c ti t liên t c S l ng m hôi ti t m t ngày ph thu c vào nhi t đ không khí bên Khi nhi t đ môi tr 500 – 700 ml m hôi Còn nhi t đ môi tr t i vài lít 84 ng th p, m i ngày c th ti t ng cao, m hôi ti t nhi u h n, có th S ti t m hôi có tác d ng u hoà thân nhi t Mu n thân nhi t không thay đ i, c th ph i ti t m t l ng nhi t nh t đ nh L thoát v i khí th ra, m t ph n theo phân n ng nhi t m t ph n c ti u, nh ng có kho ng 90% qua da S ti t m hôi đ c u hoà b i h th n kinh Ph n x ti t m hôi ph n x t đ ng tu s ng hành tu u n, kích thích tr c ti p nhi t đ c a môi tr ng xung quanh c m ti t c a h c sinh Ti u h c 5.4.1.2 B m tt ng đ i c a da kg tr ng l m t thân th c a ng ng ng c th i l n 0,5 l n Do đó, s to nhi t h c sinh ti u h c v tb chúng l n h n rõ r t so v i i l n L ng n c ti u ngày đêm t ng lên đ n 0,5 dm3, l kh u ph n 150 – 250 cm3 Kh i l clorua photphat kg tr ng l kh i l ng t ng n c ti u ng đ i c a ure, axit uric, mu i ng nh h n chút so v i tr m u giáo, nh ng ng t đ i c a chúng l i l n h n m t cách rõ r t B i v y t tr ng n c ti u t ng lên Do s hoàn thi n ch c n ng c a h th n kinh mà trình th c v t tr nên n đ nh h n 5.4.2 Nhi m v đánh giá 5.4.2.1 Nhi m v Nhi m v 1: đ c k thông tin Nhi m v 2: mô t c u t o ch c n ng c a h ti t n Nhi m v 3: mô t s t o thành n Nhi m v 4: nêu đ c m ti t n c ti u c ti u c ti u 5.4.2.2 ánh giá 85 h c sinh Ti u h c Câu h i 1: vai trò c a c quan ti t là: a Th i ch t có h i cho c th b m b o cho thành ph n môi tr ng bên t c T o u ki n cho trình sinh lí ti n hành bình th ng đ i n đ nh ng d C ba câu Câu h i 2: n c ti u đ c t o thành do: a Quá trình l c máu x y c u th n b Quá trình l c máu x y nang c u th n c Quá trình l c máu x y d Quá trình l c máu x y ng th n b th n Câu h i 3: không nên nh n ti u lâu nên ti u lúc s : a T o u ki n cho s hình thành n b H n ch kh n ng t o s i c ti u đ b ng đái c H n ch vi sinh v t gây b nh d a b 86 c liên t c Ch ng S TRAO I CH T C A TR EM (2 TI T) 6.1 Tìm hi u vai trò c a trao đ i ch t 6.1.1 Thông tin 6.1.1.1 Trao đ i ch t * Vai trò c a trao đ i ch t Các ch t n ng l ng c n thi t cho s s ng c a ng S trao đ i ch t n ng l ng có liên quan đ n trình đ ng hoá d hoá x y t bào c a c th (đ - i đ u l y t th c n c g i trình chuy n hoá) ng hoá trình t ng h p ch t đ c tr ng cho c th t ch t h p th ho c t ch t s ng c th , đ ng th i tích lu n ng l ng - D hoá trình phân hu m t ph n ch t đ c tr ng đ cung c p n ng l ng cho ho t đ ng s ng c a c th Nh v y, nh ho t đ ng trao đ i ch t mà c th có đ nên b ph n, c quan có đ c ngu n n ng l c ngu n v t ch t ki n t o ng đ ho t đ ng * S trao đ i ch t: – Trao đ i gluxit: thành ph n hoá h c c a gluxit g m C, H, O v i công th c (C6H12O6)n Gluxit chi m t – 6% kh i l gluxit ki n t o c th s n sinh n ng l ng khô c a t bào Vai trò ch y u c a ng: 2/3 s n ng l ng dùng cho c th i d ng glucoz vào máu Hàm l ng glucoz máu gluxit cung c p Gluxit đ c h p th d n đ nh (0,08 – 0,12%) Ph n glucoz l i s bi n thành glycogen d tr Glycogen gan có th lên đ n 200 – 300 g Khi l 0,15 – 0,18% glucoz s theo n ng glucoz máu lên t i c ti u N u n nhi u đ g/ngày) gan không chuy n hoá k p, l ng đ 87 gan, c ng (150 – 200 ng s nh t th i th i theo n c ti u T bào th n kinh r t nh y c m v i s thi u gluxit nên đói gluxit th n kinh d b r i lo n t bào glucoz b phân hu thành H2O CO2 đ ng th i gi i phóng n ng l ng; 1g glucoz cho 4,1 kcal Ng i l n m i ngày c n 450 g gluxit t bào, lipit protein có th chuy n hoá thành gluxit – Trao đ i lipit: thành ph n c u t o g m nguyên t C, H, O chi m 20% kh i l ng khô c a t bào ch t Vai trò ch y u c a lipit ki n t o t bào cung c p n ng l h p th d ng Lipit đ c i d ng glixerin axit béo M đ ng v t có axit béo no nên khó h p th , d u th c v t có axit béo ch a no nên d h p th h n M t ph n lipit đ c d tr d i d ng m L theo l a tu i, gi i tính ch đ dinh d ng m c th thay đ i tu ng Lipit b phân hu thành CO2, H2O gi i phóng n ng l ng; 1g lipit cho 9,3 kcal Gluxit protein có th chuy n hoá thành lipit Ng i l n m t ngày c n 70 – 90 g lipit – Trao đ i protein: protein chi m 65 – 75% tr ng l ng khô c a t bào Protein lo i ch t nh t ch a nit nguyên t C, H, O Vì v y, protein c th chuy n hoá thành gluxit lipit, nh ng ch t chuy n hoá thành protein đ c Do v y, c n cung c p protein th Protein đ c h p th d ng xuyên cho c th i d ng axit amin n t bào, axit amin đ c t ng h p thành lo i protein đ c tr ng, có 25 lo i axit amin, chia thành nhóm: a Nhóm axit amin có th thay th l n ho c c th t t ng h p đ axit amin không th thay th , nh t thi t ph i cung c p h ng ngày 88 c, b Nhóm T t c protein đ ng v t (tr lòng tr ng tr ng keo th t đông) đ u ch a đ axit amin không thay th Còn protein th c v t (tr khoai tây đ u nành) không ch a đ axit amin nhóm M t ph n protein d tr protein đ gan có th chuy n hoá thành gluxit, lipit c phân hu thành ure, amoniac gi i phóng n ng l t bào, ng 1g protein cho 4,1 kcal Ng i l n ngày c n 100 – 120 g protein – Trao đ i n c: n sinh hoá c a t bào N n c dung môi u ki n c n thi t cho m i trình c chi m 70% kh i l c) nhi u nh t mô m (83% n N c l y vào c th theo n M t ngày ng ng c th nh t mô x ng (22% c) c u ng th c n h ng ngày i c n t – lít n c Nhu c u n c thay đ i tu theo tr ng thái c th tu theo l a tu i N cđ c th i qua h ti t, h hô h p b c h i qua da – Trao đ i mu i khoáng: mu i khoáng chi m t 4,5 – 5% kh i l thành ph n không th thi u đ h ng c th , c mô, enzim, hormol Mu i khoáng nh ng đ n m i trình s ng Các lo i mu i t n t i c th v i m t t l xác đ nh M t s có hàm l nh K, Na, Mg, P, M t s có hàm l ng l n ng r t nh nh : Fe, Cu, Mn, I Mu i phân b không đ u c th X ng ch a nhi u Ca, P; gan ch a nhi u Fe, c ch a nhi u K Mu i đ Mu i đ c l y vào c th c th i qua n d ng hoà tan n c ho c ch a s n th c n c ti u, m hôi Nhu c u lo i mu i tu tu i, tu tr ng thái c th ; m t ngày c n t 10 – 12 g NaCl 89 – Trao đ i vitamin: vitamin có ch c n ng quan tr ng đ i v i trình trao đ i ch t, trung tâm ho t đ ng c a enzim tham gia vào hormol Vitamin đ l y vào c th d l nh n ng i d ng th c n hay d tr em i l n Các vitamin ph bi n nh vitamin A c n cho m t, vitamin B1 c n cho th n kinh, trao đ i n x i d ng t ng h p Nhu c u vitamin c c, vitamin C ch ng ho t huy t, vitamin D ch ng còi ng, E c n cho sinh s n, B12 ch ng * Trao đ i n ng l thi u máu, ng: S trao đ i n ng l ng g n li n v i trao đ i ch t N ng l ng đ c s n sinh c th m t ph n dùng cho ho t đ ng s ng c a t bào, s n sinh công c h c trình lao đ ng; m t ph n đ c bi n thành nhi t n ng th i b ng đ phát tán, b c x ho c s b c h i n c qua da niêm m c c a c quan hô h p kho ng – tri u n m hôi M i gi có kho ng 40 cm3 n tr i nóng hay lao đ ng l ng da có c b c h i qua da Khi ng m hôi t ng lên, có th t i 400 cm3/ gi Ngu n sinh nhi t ch y u c a c th ph n ng phân hu ch t gluxit, lipit, protein Các c quan ho t đ ng m nh (c , gan, th n) s n sinh nhi u nhi t h n Còn mô ho t đ ng (x Khi ho t đ ng, n ng l ng, s n) s n sinh nhi t h n ng đ c gi i phóng nhi u h n Khi b , n ng l t ng 60 – 80%; lao đ ng n ng, n ng l ng có th t ng 400 – 500% Theo đ nh lu t b o toàn v t ch t n ng l t ng s ch t n ng l ng ng “trong m t th i gian nh t đ nh, ng đ a vào c th b ng t ng s ch t n ng l ng đ c tiêu dùng” Khi s n ng l ng th c n cung c p th p h n nhu c u n ng l ng h ng ngày c th ph i s d ng ch t d tr : đ u tiên glycogen gan, c Sau đ n lipit mô Cu i cùng, d tr gluxit, lipit c n, c th m i b t đ u s d ng đ n protein 90 6.1.1.2 V n đ dinh d ng c a h c sinh Ti u h c Ai c ng mu n em kho m nh khôn l n Mu n v y, tr c h t c n ph i quan tâm đ n v n đ dinh d ng c a tr , h ng ngày tr c n n đ nhóm th c n sau: - Th c n cung c p ch t đ m, làm tr mau l n thông minh, g i “th c n xây d ng” nh s a, th t, cá, tr ng, tôm, cua, đ u đ , l c v ng, - Th c n cung c p sinh t mu i khoáng giúp tr ch ng l i b nh t t, g i “th c n b o v ” nh rau xanh, đ : rau ngót, d n, mu ng, c i, cà r t, bí đ , cà chua,… - Th c n cung c p n ng l ng, làm tr đ “s c”, đ “nhiên li u” đ ho t đ ng, g i “th c n v n đ ng” nh g o (n p, t ), b t mì, ngô, khoai, d u, m , đ ng, m t, mía,… Dinh d ng nh h ng tr c ti p t i s s ng còn, s c kho s khôn l n c a tr Vì v y, c n bi t cách nuôi d ng đ ch m sóc cho t t có cách n u ng khoa h c, ph i d a vào nhu c u c a c th tr tính ch t c a th c n Kh u ph n l ng th c n c n cung c p cho c th m t ngày Nguyên t c l p kh u ph n cho tr là: - m b o đ ch t: gluxit, lipit, protein, n c, mu i khoáng, vitamin - T l lo i ph i cân đ i, đ m b o đ s l ng đ n ng l ng c n thi t cho c th tr - Ph i tính đ n m c đ h p th c a th c n, ví d : protein đ ng v t đ 95%, prôtêin th c v t ch đ c h p th 70% - Ph i tính đ n cân b ng thu – chi n ng l chi Nhu c u n ng l c h p th ng, đ m b o m c thu ph i b ng m c ng tu thu c l a tu i, gi i tính ho t đ ng C n ý cách ch bi n th c n đ nâng cao h s h p th 91 c m trao đ i ch t 6.1.1.3 h c sinh Ti u h c Trao đ i c s m t ngày đêm h xu ng đ n 38 kcal kg tr ng l c th , nh ng v n ti p t c v 1,5 l n Nhu c u t l t s trao đ i c s c a ng ng i l n m t cách rõ r t – ng đ i ngày đêm v protein, lipit gluxit 1kg tr ng ng b h h p đ n g protein lipit, – g gluxit Nhu c u m t ngày đêm v n c t ng lên đ n 1.250 – 1.350 cm3, t ng c ng 40 – 45 cm3 kg tr ng l ng S to nhi t l n h n rõ r t so v i ng kg tr ng l ng thân th v i l n b m t t t b m t thân th c a ng ng đ i c a da i l n 0,5 l n 6.1.2 Nhi m v đánh giá 6.1.2.1 Nhi m v Nhi m v 1: đ c k thông tin trên, m c “Vai trò c a trao đ i ch t” Nhi m v 2: th o lu n v vai trò c a trao đ i ch t 6.1.2.2 ánh giá Câu h i: câu sau không đúng? a Không có đ ng hoá ch t đ s d ng d hoá, d hoá n ng l ng nguyên li u đ t ng h p ch t đ ng hoá b N u đ ng hoá trình t ng h p nên ch t đ c tr ng c a c th d hoá trình phân gi i ch t đ ng hoá t o nên c ng hoá tích lu n ng l ng, d hoá gi i phóng n ng l d ng hoá d hoá luôn gi m i quan h cân b ng 6.2 Tìm hi u s trao đ i ch t n ng l ng ng 6.2.1 Thông tin Xem ph n thông tin c b n trên, m c “trao đ i ch t n ng l 6.2.2 Nhi m v đánh giá 6.2.2.1 Nhi m v 92 ng” Nhi m v 1: đ c k thông tin Nhi m v 2: trình bày s trao đ i gluxit, lipit, protein, n c, mu i khoáng vitamin Nhi m v 3: trình bày s trao đ i n ng l ng 6.2.2.2 ánh giá: Câu h i: n ng l ng gi i phóng trình d hoá đ c s d ng nh sau: a T ng h p nên ch t s ng m i c a c th b Sinh nhi t đ bù l i nhi t l ng m t c a c th c T o công đ s d ng ho t đ ng s ng d C câu 6.3 Tìm hi u v n đ dinh d ng tr em 6.3.1 Thông tin Xem ph n thông tin c b n, m c “đ c m trao đ i ch t h c sinh Ti u h c” ph n thông tin b tr 6.3.2 Nhi m v đánh giá 6.3.2.1 Nhi m v Nhi m v 1: đ c k thông tin Nhi m v 2: nêu nhóm th c n c n thi t nguyên t c l p kh u ph n cho tr 6.3.2.2 ánh giá Trong lo i th c n sau đây, th c n ch a nhi u vitamin A D? a Gan, h t n y m m, d u th c v t b B , tr ng, d u cá c Rau xanh, cà chua, qu t i d Gan, th t bò, tr ng, h t ng c c 93 94 M CL C CH NG (2 TI T) KHÁI QUÁT V SINH LÍ H C TR EM 1.1 Nghiên c u khái ni m t ng tr ng, phát tri n quy lu t c a chúng .2 1.1.1 Thông tin 1.1.2 Nhi m v đánh giá 1.2 Phân tích hình v đ rút quy lu t v s t ng tr ng phát tri n 1.2.1 Thông tin 1.2.2 Nhi m v đánh giá 1.3 Gi i thi u ph ng pháp nghiên c u sinh lí h c tr em 1.3.1 Thông tin 1.3.2 Nhi m v đánh giá 11 Ch ng (10 ti t) SINH LÍ H TH N KINH VÀ CÁC C QUAN PHÂN TÍCH C A TR EM 13 2.1 Tìm hi u đ c m c u t o s phát tri n c a h th n kinh ng i 13 2.1.1 Thông tin 13 2.1.2 Nhi m v đánh giá 17 2.2 Tìm hi u ho t đ ng Th n kinh C p Cao tr em ti u h c 18 2.2.1 Thông tin 18 2.2.2 Nhi m v đánh giá 23 2.3 Nêu gi i thích quy lu t c b n c a ho t đ ng Th n kinh c p cao 25 2.3.1 Thông tin 25 2.3.2 Nhi m v đánh giá 32 2.4 Tìm hi u chung v c quan phân tích 33 95 2.4.1 Thông tin 33 2.4.2 Nhi m v đánh giá 40 Ch ng (2 ti t) Sinh lí h n i ti t h sinh d c c a tr em 42 3.1 Tìm hi u sinh lí h n i ti t 42 3.1.1 Thông tin 42 3.1.2 Nhi m v đánh giá 48 3.2 Tìm hi u h sinh d c 48 3.2.1 Thông tin 48 3.2.2 Nhi m v đánh giá 51 Ch ng (4 ti t) Sinh lí h c – x 4.1 Tìm hi u sinh lí h x ng c a tr em .53 ng 53 4.1.1Thông tin .53 4.1.2 Nhi m v đánh giá 56 Tìm hi u sinh lí h c 57 4.2.1 Thông tin 57 4.2.2 Nhi m v đánh giá 61 Ch ng (9 ti t) Các h dinh d ng c a tr em 63 5.1 Tìm hi u sinh lí tu n hoàn 63 5.1.1 Thông tin 63 5.1.2 Nhi m v đánh giá 70 Tìm hi u sinh lí hô h p .71 5.2.1 Thông tin 71 5.2.2 Nhi m v đánh giá 75 96 Tìm hi u sinhtiêu hoá .76 5.3.1 Thông tin 76 5.3.2 Nhi m v đánh giá 80 5.4 Tìm hi u sinh lí h ti t 81 5.4.1 Thông tin 81 5.4.2 Nhi m v đánh giá 85 CH NG (2 ti t) S trao đ i ch t c a tr em 87 6.1 Tìm hi u vai trò c a trao đ i ch t 87 6.1.1 Thông tin 87 6.1.2 Nhi m v đánh giá 92 6.2 Tìm hi u s trao đ i ch t n ng l ng 92 6.2.1 Thông tin 92 6.2.2 Nhi m v đánh giá 92 6.3 Tìm hi u v n đ dinh d ng tr em 93 6.3.1 Thông tin 93 6.3.2 Nhi m v đánh giá 93 97 ... pháp nghiên c u sinh lí h c tr em 1.3.1 Thông tin 1.3.1.1 + it it ng, nhi m v ph ng pháp c a Sinh lí h c tr em ng nghiên c u c a Sinh lí h c tr em Sinh lí h c tr em m t ngành c a Sinh lí h c ng... niên (7 – 15 tu i), g m giai đo n nh : - Giai đo n h c sinh nh : – 12 tu i; - Giai đo n h c sinh l n: 12 – 15 tu i Th i kì d y (tu i h c sinh Trung h c Ph thông) Tr nh u ki n s ng nh h ng l n... ng sinh lí c a c th tr em Tr ng tâm c a giáo trình nh ng v n đ có ý ngh a nh t đ i v i ho t đ ng th c ti n c a ng i giáo viên nhà giáo d c nói chung + Nhi m v nghiên c u c a Sinh lí h c tr em Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh lý trẻ Lứa tuổi Tiểu học, Sinh lý trẻ Lứa tuổi Tiểu học, Sinh lý trẻ Lứa tuổi Tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay