Phát triển Chương trình và tổ chức thực hiện chương trình GDMN

45 307 1
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 14:47

Phát triển Chương trình và tổ chức thực hiện chương trình GDMN là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NG I H C PH M V N NG KHOA S PH M T NHIÊN BÀI GI NG H C PH N CH NG TRÌNH- PHÁT TRI N VÀ T CH C TH C HI N CH NG TRÌNH GIÁO D C M M NON (Dành cho h Cao đ ng s ph m m m non) GI NG VIÊN: LÊ TH H NG NGA T M M NON M CL C L i m đ u: Ch ng CH 1.1 Ch NG TRÌNH GIÁO D C M M NON ng trình giáo d c m m non - Các cách ti p c n 1.1.1 Ch ng trình giáo d c m m non 1.1.1.1 Khái ni m ch 1.1.1.2 Các ch ng trình giáo d c m m non .8 ng trình giáo d c m m non n 1.1.2 Các cách ti p c n đ xây d ng ch c ng trình giáo d c m m non 1.1.2.1 Ti p c n m c tiêu 1.1.2.2 Ti p c n n i dung 1.1.2.3 Ti p c n phát tri n 1.1.2.4 Ti p c n truy n th ng ti p c n phù h p v i tr 1.1.2.5 Ti p c n d y h c giáo d c h ng vào tr l y ng i l n làm trung tâm 1.1.2.6 Ti p c n cá nhân - ti p c n t p th 10 1.1.2.7 Ti p c n tích h p, ti p c n t ng h ti p c n tách bi t 10 1.1.2.8 Ti p c n bình đ ng ti p c n tách bi t 10 1.2 Các hình th c thi t k -các b c phát tri n ch ng trình giáo d c m m non 10 1.2.1 Các hình th c thi t k ch ng trình giáo d c m m non 10 1.2.1.1 Ch ng trình đ c t ch c theo môn h c: 10 1.2.1.2 Ch ng trình đ c t ch c theo ch đ : .11 1.2.1.3 Ch ng trình đ c t ch c theo s ki n: 11 1.2.1.4 Ch ng trình t ch c theo ho t đ ng: 11 1.2.1.5 Ch ng trình khung: .11 1.2.2 Các b c xây d ng ch 1.3 S phát tri n ch ng trình 11 ng trình giáo d c m m non 12 1.3.1 Khái ni m v phát tri n ch ng trình giáo d c m m non .12 1.3.2 C s lý lu n th c ti n đ phát tri n ch ng trình giáo d c m m non 12 1.3.2.1 C s lí lu n 12 1.3.2.2 C s th c ti n: .15 1.3.3 Các m c đ phát tri n ch 1.4 Tìm hi u m t s ch 1.4.1 Tìm hi u ch ng trình giáo d c m m non 15 ng trình giáo d c m m non 17 ng trình ch m sóc giáo d c tr tháng đ n tu i (Ch trình ch nh lý nhà tr ch ng trình c i cách m u giáo) ch ng trình đ ng c t ch c theo môn h c 17 1.4.2 Tìm hi u ch ng trình đ i m i (H ng d n th c hi n đ i m i hình th c t ch c giáo d c tr theo ch đ : 3-4 tu i, 4-5 tu i, 5-6 tu i, nhà tr ) ch ng trình đ c t ch c theo ch đ 17 1.4.3 Tìm hi u ch ng trình giáo d c m m non m i ban hành tháng 9/2006 th c hi n 2009 c n c (ch ng trình khung) 18 1.4.3.1 M c tiêu: 19 1.4.3.2 Quan m xây d ng phát tri n ch ng trình giáo d c m m non 19 1.4.3.3 N i dung g m ph n: .20 1.4.3.4 i m m i so v i ch Ch ng ng trình khác: 20 I U KI N TH C HI N CH NG TRÌNH GIÁO D C M M NON .21 2.1 Y u t ng i: 21 2.1.1 Giáo viên: 21 2.1.2 Cán b qu n lý 21 2.2 C ch qu n lý t ch c th c hi n ch ng trình giáo d c m m non 22 2.2.1 Qu n lý ho t đ ng d y h c: .22 2.2.2 Qu n lý ho t đ ng giáo d c .22 2.2.3 Qu n lý ho t đ ng khác nhà tr ng .23 2.3 C s v t ch t 23 2.3.1 C s v t ch t tr ng m m non 23 2.3.2 Xây d ng c s v t ch t tr ng m m non 23 2.3.2.1 Xác đ nh c s v t ch t c n trang b tr ng m m non 23 2.3.2.2 Mua s m, s u t m trang thi t b , tranh nh, nguyên v t li u, ph li u .24 2.3.2.3 S p x p , trang trí 24 2.3.2.4 Ph i h p xã h i hoá đ trang b c s v t ch t 24 Ch ng L P K HO CH T CH C TH C HI N CH NG TRÌNH GIÁO D C M M NON 25 3.1 Khái ni m, ý ngh a, nguyên t c c a vi c l p k ho ch th c hi n ch ng trình giáo d c m m non 25 3.1.1 Khái ni m k ho ch: 25 3.1.2 Ý ngh a c a vi c l p k ho ch th c hi n ch ng trình giáo d c m m non 25 3.1.2.1 i v i giáo viên 25 3.1.2.2 i v i nhà qu n lý : 25 3.1.2.3 i v i tr m m non : .26 3.1.3 Nguyên t c Xây d ng k ho ch: 26 3.1.3.1 Xây d ng k ho ch ph i quán tri t m c tiêu giáo d c m m non 26 3.1.3.2 Xây d ng k ho ch ph i đ m b o tính khoa h c th c ti n .26 3.1.3.3 Xây d ng k ho ch ph i đ m b o tính phát tri n .26 3.1.3.4 Xây d ng k ho ch ph i đ m b o tính toàn di n 26 3.1.3.5 m b o tính pháp l nh c a k ho ch 27 3.2 Các lo i k ho ch th c hi n ch ng trình giáo d c m m non - C u trúc, n i dung c a t ng lo i k ho ch 27 3.2.1 K ho ch th c hi n ch ng trình theo n m h c cho t ng đ tu i 27 3.2.1.1 C n c đ xây d ng k ho ch th c hi n ch ng trình theo n m h c cho t ng đ tu i 27 3.2.1.2 C u trúc k ho ch th c hi n ch 3.2.2 L p k ho ch th c hi n ch ng trình theo n m h c: 27 ng trình theo tháng l a tu i nhà tr : .28 3.2.3 L p k ho ch th c hi n ch đ 28 3.2.3.1 C u trúc k ho ch th c hi n ch đ 28 3.2.3.2 Trình t b c l p k ho ch th c hi n ch đ : 28 3.2.4 L p k ho ch th c hi n ho t đ ng giáo d c m t ngày (k ho ch u n ho t đ ng ngày) .29 3.2.5 K ho ch t ch c ho t đ ng ch m sóc – giáo d c tr .29 Ch CH ng T CH C CÁC HO T NG GIÁO D C TÍCH H P THEO 31 4.1 T ch c ho t đ ng tích h p theo ch đ 31 4.1.1 Quan m tích h p GDMN 31 4.1.2 T ch c ho t đ ng tích h p theo ch đ .31 4.1.2.1 Khái ni m v ch đ : .31 4.1.2.2 Yêu c u đ i v i vi c l a ch n ch đ : 31 4.1.2.3 Các cách l a ch n ch đ : 31 4.1.2.4 T ch c th c hi n ch đ : .32 4.1.2.5 M t s m c n l u ý th c hi n cách ti p c n tích h p theo ch đ 32 4.2 Ti p c n s ki n trình th c hi n ch non ch ng trình giáo d c m m ng trình phát sinh 32 4.2.1 Ti p c n s ki n trình th c hi n ch đ : 32 4.2.1.1 Giáo viên l a ch n s ki n theo tiêu chí sau : .32 4.2.1.2 T ch c th c hi n .33 4.2.2 Ch ng trình phát sinh .33 4.2.2.1 Ngu n c a ch ng trình phát sinh: 33 4.2.2.2 Các nguyên t c c b n c a ch Ch ng XÂY D NG MÔI TR ng trình phát sinh : .33 NG GIÁO D C TRONG TR NG M M NON 35 5.1 Khái ni m, ý ngh a, nguyên t c chung, quy trình xây d ng môi tr d c tr ng giáo ng m m non .35 5.1.1 Khái ni m: 35 5.1.2 Ý ngh a: 35 5.1.3 Nguyên t c chung c a vi c thi t k môi tr ng giáo d c tr ng m m non 35 5.1.4 Quy trình xây d ng môi tr ng giáo d c tr ng m m non .36 5.1.4.1 Xác đ nh n i dung l p s đ 36 5.1.4.2 Mua s m, s u t m trang thi t b , tranh nh, nguyên v t li u, ph li u .36 5.1.4 S p x p, trang trí 36 5.1.4 S d ng môi tr 5.2 H 5.2.1 H ng giáo d c 36 ng d n cách thi t k môi tr ng d n cách thi t k môi tr ng giáo d c tr ng m m non 36 ng giáo d c cho m t gi h c: 36 5.2.2 H ng d n xây d ng môi tr 5.2.3 H ng d n thi t k môi tr ng ho t đ ng tr i 37 ng ho t đ ng ch i góc 37 5.2.3.1 M t s khái ni m c b n 37 5.2.3.2 Vai trò c a môi tr ng ho t đ ng góc 37 5.2.3.3 Yêu c u đ i v i vi c thi t k môi tr 5.3 ánh giá hi u qu s d ng môi tr Ch ng ng ho t đ ng góc 38 ng giáo d c 38 ÁNH GIÁ VI C TH C HI N CH NG TRÌNHGIÁO D C M M NON 40 6.1 ánh giá ch 6.1.1 Ch ng trình giáo d c m m non .40 ng trình giáo d c đánh giá ch 6.1.2 Các tiêu chí đánh giá ch 6.1.3 Các lo i đánh giá ch 6.1.4 Ng ng trình giáo d c 40 ng trình giáo d c .40 ng trình giáo d c 40 i đánh giá .41 6.2 T ch c đánh giá ch ng trình giáo d c m m non 41 6.2.1 Hình th c t ch c đánh giá ch ng trình GDMN 41 6.2.2 Nh ng vi c c n ti n hành đánh giá ch 6.3 N i dung, Ph ng trình GDMN .41 ng pháp, hình th c đánh giá vi c th c hi n ch ng trình giáo d c m m non 41 6.3.1 Các n i dung đánh giá vi c th c hi n ch ng trình 41 6.3.2 Ph ng trình giáo d c m m non 41 ng pháp đánh giá vi c th c hi n ch 6.3.3 Hình th c ki m tra đánh giá .41 TÀI LI U THAM KH O 43 L i m đ u: Bài gi ng h c ph n Ch ng trình - phát tri n t ch c th c hi n ch ng trình giáo d c m m non ch ng trình đào t o h Cao đ ng s ph m m m non theo tín ch (04 tín ch ) v i u ki n sinh viên giáo trình th vi n c a tr i h c Ph m V n ng ng mà ch có tài li u tham kh o D a vào gi ng sinh viên đ nh h ng h c t p h c ph n, th c hành, làm t p th o lu n t i l p Bài gi ng đ c trình bày theo ch ng, sau m i ch ng có câu h i t p Ch ng 1: Ch ng trình giáo d c m m non Ch ng 2: Nh ng u ki n th c hi n ch Ch ng 3: L p k ho ch t ch c th c hi n ch Ch ng 4: T ch c ho t đ ng tích h p theo ch đ Ch ng 5: Xây d ng môi tr Ch ng 6: ng trình giáo d c m m non ng trình giáo d c m m non ng giáo d c tr ánh giá vi c th c hi n ch ng M m non ng trình giáo d c m m non M c tiêu chung c a h c ph n: - Cung c p cho sinh viên hi u bi t v ch tri n ch ng trình GDMN, m c đ phát ng trình GDMN - Cung c p cho sinh viên v vi c t ch c th c hi n ch ng trình GDMN Ki n th c Sinh viên ph i n m đ c: - Các cách ti p c n, hình th c thi t k ch ch ng trình b ng trình GDMN - Các ch ng trình giáo d c m m non hi n có n - Nh ng u ki n th c hi n ch - Xây d ng ch c ng trình GDMN ng trình phát sinh - Thi t k t ch c ho t đ ng tích h p theo ch đ - Xây d ng môi tr ng GDMN K n ng Sinh viên ph i làm đ -L pđ c: c lo i k ho ch giáo d c m m non - T ch c đ c ho t đ ng giáo d c theo h ng tích h p c phát tri n - Xây d ng môi tr ho t đ ng ng giáo d c m m non cho gi h c, ho t đ ng tr i, góc theo t ng đ tu i Thái đ : - Tích c c tìm hi u lo i ch - Tích c c tìm hi u h ng trình giáo d c m m non hi n có n ng d n th c hi n ch c ng trình giáo d c m m non m i - T ch c theo nhóm sinh viên đ làm th c hành trao đ i ây l n đ u đ a gi ng đ a lên website ch c ch n s không tránh kh i nh ng thi u sót Tôi r t mong nh n đ c ý ki n đóng góp c a đ ng nghi p c a sinh viên Tôi chân thành c m n Ch CH ng NG TRÌNH GIÁO D C M M NON M c tiêu: Sinh viên tìm hi u cách ti p c n, hình th c thi t k ch phát tri n ch ng trình giáo d c m m non Tìm hi u, phân tích ch giáo d c m m non hi n có n 1.1 Ch c ng trình c ng trình giáo d c m m non - Các cách ti p c n 1.1.1 Ch ng trình giáo d c m m non 1.1.1.1 Khái ni m ch Ch ng trình, b ng trình giáo d c m m non ng trình giáo d c m m non s trình bày có h th ng m t k ho ch t ng th ho t đ ng giáo d c m t th i gian xác đ nh, th hi n m c tiêu mà ng ph ih cc nđ tđ ng ti n, ph ng pháp, cách th c t ch c h c t p cách th c đánh giá k t qu h c t p nh m đ t đ 1.1.1.2 Các ch c đ ng th i xác đ nh rõ ph m vi, m c đ , n i dung, c m c tiêu đ ng trình giáo d c m m non n Hi n t n t i ba lo i ch - Ch Ch ng trình GDMN ng trình ch m sóc giáo d c tr tháng đ n tu i (Ch lý nhà tr ch - c ng trình ch nh ng trình c i cách m u giáo) ng trình đ i m i ( H ng d n th c hi n đ i m i hình th c t ch c giáo d c tr theo ch đ 3-4 tu i, 4-5 tu i, 5-6 tu i, nhà tr ) - Ch ng trình giáo d c m m non m i ban hành tháng 9/2006 1.1.2 Các cách ti p c n đ xây d ng ch ng trình giáo d c m m non 1.1.2.1 Ti p c n m c tiêu u m: xác đ nh đ c m c tiêu đào t o m t cách r t c th chi ti t nên vi c đánh giá hi u qu ch t l ng ch ng trình đ c ti n hành m t cách thu n l i Ngoài ra, v i vi c xác đ nh rõ m c tiêu đào t o, d dàng có th xác đ nh đ Nh c hình th c đánh giá k t qu c a ng ih c c m: Không tính đ n đ c m, vai trò tích c c, ch đ ng c a ng ih c trình giáo d c; s n ph m c a trình giáo d c – đào t o ng s n ph m giáo d c đ i, c ch p nh n nh khuôn m u nh t đ nh (Giáo d c mang tính đ ng lo t, áp đ t) không phù h p, kh n ng ti m n c a m i cá nhân ng i h c không đ lòng đáp ng đ c quan tâm phát huy nhu c u h ng thú c a ng i h c khó c 1.1.2.2 Ti p c n n i dung u m: Nhìn vào ch ng trình ng i ta th y đ c n i dung ki n th c giáo viên c n d y cho tr tr c n ph i h c Nh c m: Làm cho ng i h c b đ ng, ph thu c vào ng i d y, ho t đ ng m t cách máy móc, thi u s khám phá, thi u ch đ ng, mang tính đ ng lo t Cách ti p c n có th d n đ n vi c d y tr m t cách nh i nhét ki n th c đ hoàn thành vi c truy n th t t c n i dung ki n th c đ a ch ng trình mà không tính đ n nhu c u, kinh nghi m c a tr 1.1.2.3 Ti p c n phát tri n Theo cách ti p c n này, giáo d c s phát tri n v i ngh a phát tri n ng i, phát tri n đ a tr 1.1.2.4 Ti p c n truy n th ng ti p c n phù h p v i tr Ti p c n truy n th ng: Nh n m nh đ n vi c d y k n ng ki n th c qua môn h c riêng r Ti p c n th c hành thích h p v i s phát tri n: Nh n m nh vi c h c c a tr mang tính tích h p thích h p 1.1.2.5 Ti p c n d y h c giáo d c h + Quan m l y ng ng vào tr l y ng i l n làm trung tâm i l n làm trung tâm: Cách th c t ch c môi tr ng: Ng i l n t ch c môi tr ng giáo d c d a quan ni m c a b n thân v nh ng tr c n ph i h c H ng d n h c t p: Ng Kh i x tr đ i l n tr c ti p d y tr , ch y u d y t p th hay nhóm l n ng ho t đ ng: Ng c làm không đ i l n kh i x c làm + Quan m d y h c, giáo d c h T ch c môi tr ng ho t đ ng quy t đ nh ng vào tr : ng: Vi c t ch c môi tr ng giáo d c d a c s h ng thú, kinh nghi m, nhu c u m t m nh c a m i tr H ng d n h c t p: Chú tr ng h ng d n cá nhân nhóm tr c ng nh vi c t khám phá, t tìm hi u tr i nghi m c a tr Tr t h c chính, ng đóng vai trò ng ih ng d n, t ch c môi tr ng t o u ki n i l n ch - T ch c th c hi n / cách ti n hành: BÀI T P Hãy k tên lo i k ho ch th c hi n ch ng giáo d c m m non Trình bày c u trúc n i dung c a t ng lo i k ho ch L p s đ th hi n trình t b c l p k ho ch th c hi n ch theo n m h c cho m t đ tu i c a tr L p s đ th hi n trình t b ng trình ng m m non c l p k ho ch th c hi n ch đ m u giáo k ho ch tháng cho nhà tr Hãy l p k ho ch t ch c ho t đ ng ch m sóc, giáo d c tr m t ngày cho m t ho t đông Ch n m t ch đ phù h p v i đ a ph phù h p v i th c t c a đ a ph 30 ng ng l p k ho ch th c hi n ch đ Ch T ng CH C CÁC HO T NG GIÁO D C TÍCH H P THEO CH M c tiêu: Sinh viên n m đ c quan m tích h p T ch c ho t đ ng tích h p theo ch đ Ti p c n s ki n trình th c hi n ch ch ng trình giáo d c m m non ng trình phát sinh 4.1 T ch c ho t đ ng tích h p theo ch đ 4.1.1 Quan m tích h p GDMN Là s xâm nh p , liên k t , đan xen nh ng trình s ph m t o thành m t th th ng nh t , tác đ ng đ ng b đ n đ a tr nh m t ch nh th toàn v n , nh hi u qu s ph m đ c nhân lên 4.1.2 T ch c ho t đ ng tích h p theo ch đ 4.1.2.1 Khái ni m v ch đ : Là m t ph n n i dung ki n th c , k n ng ph n ánh m t v n đ mà tr có th tìm hi u , khám phá h c theo nhi u cách khác d h i s t ch c , ng d n c a giáo viên m t kho ng th i gian thích h p 4.1.2.2 Yêu c u đ i v i vi c l a ch n ch đ : - C n tính đ n nhu c u, h ng thú nh ng ki n th c b t ngu n t cu c s ng c a tr - C n phù h p v i nh n th c c a tr c n ph i c th , mang tính đ a ph t ng l a tu i Tr nh ch đ ng, g n g i v i cu c s ng hi n t i ph m vi n i dung h p -C nt ođ c nhi u c h i đ tr khám phá, tr i nghi m, giúp tr h c t t nh t - C n ch a đ ng nh ng giá tr xã h i mà tr c n đ s ng - Giáo viên có đ ngu n đ cung c p kinh nghi m cho tr bao g m c kinh nghi m, ki n th c, kh n ng t ch c nh ng ý t ng thành ch đ - Tên ch đ d hi u, g n g i v i tr - Ch đ ph i đ c ti n hành t i thi u th i gian m t tu n 4.1.2.3 Các cách l a ch n ch đ : - Có cách sau: 31 Cách th nh t: l a ch n ch đ xu t phát t tr Cách th hai: l a ch n ch đ xu t phát t giáo viên Cách th ba: l a ch n ch đ xu t phát t s ki n, hi n t ng di n xung quanh tr - Khi l a ch n ch đ giáo viên c n l u ý: Th i gian th c hi n ch đ Trình t th c hi n Tên ch đ , th i gian th c hi n ch đ , s l hi n ch đ ng ch đ trình t th c l p có th khác N i dung ch đ 4.1.2.4 T ch c th c hi n ch đ : c ti n hành theo giai đo n: a ) Giai đo n 1: Chu n b Giáo viên c n th c hi n nh ng n i dung công vi c sau : - L p k ho ch th c hi n ch đ - Thi t k môi tr ng h c t p đ th c hi n ch đ - Ki n th c kinh nghi m c a giáo viên v ch đ b) Giai đo n : Th c hi n ch đ G m3b c: B c 1: B t đ u ch đ B c 2: Khám phá ch đ B c 3: K t thúc ch đ ( óng ch đ ) c) Giai đo n ba: ánh giá th c hi n ch đ 4.1.2.5 M t s m c n l u ý th c hi n cách ti p c n tích h p theo ch đ - C n ph i th ng xuyên trì h ng thú c a tr - Không nên quy đ nh m t cách c ng nh c th i gian cho m i ch đ - C n k t h p m t cách h p lý gi a cách ti p c n ch đ v i cách ti p c n khác 4.2 Ti p c n s ki n trình th c hi n ch non ch ng trình giáo d c m m ng trình phát sinh 4.2.1 Ti p c n s ki n trình th c hi n ch đ : 4.2.1.1 Giáo viên l a ch n s ki n theo tiêu chí sau : 32 - S ki n ph i phù h p v i kh n ng nh n th c c a tr , c th , đ c tr quan tâm, g n g i v i cu c s ng hi n t i c a tr - Có th tri n khai ho t đ ng trò ch i cho tr Tu theo n i dung v n đ h ng thú c a tr mà th i gian th c hi n có th t vài ngày đ n 1-2 tu n - Các ho t đ ng có th giúp tr c m nh n t t h n v th gi i mà tr s ng - Có ngu n v t li u cung c p cho tr th c hành - áp ng m t ph n m c tiêu giáo d c c a ch đ th c hi n - Giáo viên có hi u bi t nh t đ nh có h ng thú v i v n đ 4.2.1.2 T ch c th c hi n Th i gian t ch c tìm hi u v s ki n tu thu c vào h ng thú c a tr , u ki n t ch c th c hi n i v i nh ng s ki n có th tr thành m t ch đ t ch c tìm hi u v s ki n giông v i th c hi n ch đ K t thúc ho t đ ng tìm hi u v s ki n: Cho tr tr ng bày s n ph m chia s v i b n bè 4.2.2 Ch Ch ng trình phát sinh ng trình phát sinh vi c l p k ho ch cho nh ng di n l p h c s t p trung vào vi c h c thông qua t 4.2.2.1 Ngu n c a ch ng tác gi a giáo viên tr , gi a tr ng trình phát sinh: * H ng thú c a tr * H ng thú c a giáo viên * Các đ i t ng môi tr ng xung quanh * Nh ng u tình c x y * Tr s ng – gi i quy t xung đ t , quan tâm l n th c hi n nh ng n i dung sinh ho t h ng ngày * Ngu n ch ng trình phát sinh có th t k t qu c a trình quan sát , đánh giá tr t ch c ho t đ ng cho tr * T nh ng quy n truy n tranh góc th vi n 4.2.2.2 Các nguyên t c c b n c a ch ng trình phát sinh : - S hi u bi t c a giáo viên tr s đ nh h ng quy t đ nh c a h - Giáo viên ý k t i vi c s d ng không gian th i gian 33 - Giáo viên quan sát tr chúng ch i , ý t i ch đ tái di n, v n đ mang tính phát tri n câu h i quan tr ng - Các giáo viên coi m i quan h trung tâm CÂU H I VÀ BÀI T P Trình bày ý ki n c a cá nhân ch v quan m tích h p giáo d c m m non Phân tích m c đích cách th c hi n giai đo n b c t ch c th c hi n ch đ Thành l p nhóm th o lu n v b c t ch c th c hi n ch đ Ch n m t ch đ phù h p v i đ a ph ng lên k ho ch ho t đ ng th c hi n ch đ theo ba b c: M ch đ - Khám phá ch đ - óng ch đ Quan sát tr cu c s ng hàng ngày ho c m t ho t đ ng đó, xác đ nh v n đ có th phát tri n thành ch đ hay s ki n lên k ho ch cho ch ng trình phát sinh th c hi n vài ngày 34 Ch ng XÂY D NG MÔI TR TRONG TR NG GIÁO D C NG M M NON M c tiêu: Sinh viên n m đ c khái ni m, ý ngh a c a vi c xây d ng môi tr ng giáo d c tr ng m m non, nguyên t c chung c a vi c thi t k môi tr ng giáo d c tr ng m m non,quy trình xây d ng môi tr non, thi t k môi tr ng giáo d c tr ng giáo d c cho ho t đ ng ch m sóc - giáo d c tr m m non ánh giá hi u qu s d ng môi tr ng giáo d c 5.1 Khái ni m, ý ngh a, nguyên t c chung, quy trình xây d ng môi tr d c tr ng m m ng giáo ng m m non 5.1.1 Khái ni m: Môi tr ng giáo d c tr ng m m non t h p nh ng u ki n t nhiên xã h i c n thi t tr c ti p nh h tr ng đ n ho t đ ng ch m sóc giáo d c tr ng m m non hi u qu c a nh ng ho t đ ng nh m góp ph n th c hi n t t m c tiêu , nhi m v ch m sóc , giáo d c tr 5.1.2 Ý ngh a: i v i nhà giáo d c ph - ng ti n , u ki n đ h tác đ ng đ n s phát tri n phù h p v i t ng tr t ng l a tu i i v i ph huynh xã h i thu hút đ - c s tham gia c a ph huynh s đóng góp c a c ng đ ng xã h i đ tho mãn mong đ i c a h đ i v i s phát tri n c a tr t ng giai đo n , t ng th i k 5.1.3 Nguyên t c chung c a vi c thi t k môi tr ng giáo d c tr ng m m non - C n b trí khu v c vui ch i, ho t đ ng l p tr i phù h p, thu n ti n cho vi c s d ng c a cô tr - C n tính đ n không gian th c t c a tr - Thi t k môi tr - Môi tr - Trang trí môi tr ng đ cân đ i di n tích khu v c ng giáo d c c n đ m b o tính m c đích ng giáo d c ph i th c s an toàn có tính th m m cao ng l p h c c n phù h p v i tính ch t c a ho t đ ng, phù h p v i t ng l a tu i ph n ánh đ 35 c n i dung c a ch đ - C n thu hút s tham gia c a tr vào vi c xây d ng môi tr ng giáo d c nhi u t t - Môi tr - Tr ng giáo d c c n đa d ng , phong phú, kích thích s phát tri n c a tr ng m m non ph i môi tr ng thu n l i đ hình thành k n ng xã h i c a tr 5.1.4 Quy trình xây d ng môi tr ng giáo d c tr ng m m non 5.1.4.1 Xác đ nh n i dung l p s đ a) Xác đ nh n i dung c n xây d ng - Xây d ng môi tr ng chung - Xây d ng môi tr ng nhóm l p b) L p s đ v môi tr Mô hình môi tr ng giáo d : ng c n xây d ng ph i đ c thi t k gi y T l gi a khu v c ho t đ ng ph i cân đ i phù h p v i u ki n c a m i tr ng, l p m m non 5.1.4.2 Mua s m, s u t m trang thi t b , tranh nh, nguyên v t li u, ph li u - T ch c làm tranh, nh, đ dùng, đ ch i - Cô làm - Cô tr làm - Tr t làm 5.1.4 S p x p, trang trí - T o kho ng không gian phù h p cho khu v c ho t đ ng l p tr i - B trí v trí đ t thi t b , đ dùng, đ ch i c n phù h p v i tính ch t c a t ng ho t đ ng, u ki n th c ti n t ng đ a ph ng, đ m b o an toàn cho tr , t o cho tr ho t đ ng nhau, chia s kinh nghi m, h p d n phù h p v i đ c m l a tu i 5.1.4 S d ng môi tr S d ng môi tr ng giáo d c ng giáo d c ph i nh nhàng, linh ho t theo nhi u cách khác nhau, vào th i m khác s d ng đ 5.2 H 5.2.1 H ng d n cách thi t k môi tr ng d n cách thi t k môi tr c ho t đ ng khác ng giáo d c tr ng m m non ng giáo d c cho m t gi h c: 36 - Thi t k môi tr ng giáo d c cho m t gi h c c n c n c vào m c đích, yêu c u cho m t gi h c - Thi t k ho t đ ng theo ti n trình c a m t gi h c - D ki n không gian, v trí, t ch c cho tr , th i gian ho t đ ng - Hình th c t ch c cho ho t đ ng - Chu n b đ dùng cho cô tr t 5.2.2 H ng d n xây d ng môi tr ng ng v i ho t đ ng ng ho t đ ng tr i C n xây d ng sân thành khu v c: khu v c tr ng cây, non b , b cá c nh; khu v c thi t b đ ch i tr i; khu v c ch i v i cát, n c, s i, v t li u ch i v i thiên nhiên 5.2.3 H ng d n thi t k môi tr ng ho t đ ng ch i góc 5.2.3.1 M t s khái ni m c b n a) Góc ho t đ ng: Là kho ng không gian n i tr có th t ch n t ch i ho t đ ng tích c c theo nhu c u h ng thú c a cá nhân ho c c a nhóm nh v i nh ng tr s thích b) Ch i ho t đ ng góc: Là hình th c t ch c cho tr ch i ho t đ ng góc, m i góc có n i dung ch i ho t đ ng khác nhau, tên góc cô ho c tr đ t, ph n ánh n i dung trò ch i, ho t đ ng đ c chu n b góc c ) Môi tr đ ng ng ho t đ ng góc: Là nh ng u ki n c n thi t, đ m b o cho tr ho t góc mà tr ch n 5.2.3.2 Vai trò c a môi tr ng ho t đ ng góc - Có vai trò r t to l n vi c tho mãn nhu c u vui ch i, nhu c u nh n th c, giao ti p, giúp tr ho t đ ng tích c c đ phát tri n giáo d c toàn di n cho tr nh - T o u ki n cho giáo viên có c h i quan sát tr nhi u h n, đánh giá k t qu ho t đ ng c a tr t t h n - Khuy n khích tr quy t đ nh (tr có th t ch n góc ch i mà tr thích) - Giáo d c tr h c cách ch i v i nhau, h p tác chia s , quan tâm l n nhau, bi t cách th ng thuy t, tho thu n v i nhau; h c cách ki m ch , không qu y r y b n, tuân th nh ng quy đ nh c a góc ch i 37 - Giúp tr c ng c bi t ng v môi tr ng xung quanh, phát tri n n ng l c ho t đ ng trí tu c a tr - Góp ph n làm ch đ sinh ho t h ng ngày tr nên linh ho t m m d o Tr b t c ng th ng có th ch i góc ho c góc khác theo ý thích 5.2.3.3 Yêu c u đ i v i vi c thi t k môi tr ng ho t đ ng góc - Chia di n tích phòng thành góc khu v c ch i khác - V trí di n tích góc ph i phù h p v i n i dung ho t đ ng nhu c u ho t đ ng c a tr t ng góc, phù h p v i t ng l a tu i - B trí góc ch i n nh góc xây d ng, góc âm nh c, cách xa góc yên t nh Các góc ch i có n i dung liên quan đ n nên s p x p c nh đ thu n l i cho tr ho t đ ng - Có l i l i gi a góc đ r ng cho tr di chuy n - K , giá đ đ ch i, đ dùng s p x p có th m m , v a t m v i c a tr , thu n l i cho tr l y c t s d ng giáo viên bao quát d dàng đ c tr ch i góc - dùng, đ ch i ph i phù h p v i n i dung ho t đ ng góc phù h p v i đ c m, k n ng ch i, đ c m nh n th c, v n kinh nghi m c a tr t ng l a tu i - C n th ng xuyên thay đ i cách b trí ho t đ ng góc đ t o c m giác m i, h p d n, thu hút tr - Có góc c đ nh, có góc t m th i có th c t tu theo ch đ Không nh t thi t m t bu i ch i ph i có đ t t c góc - M i góc c n ph i có tên góc t tên góc th t d hi u đ i v i tr 5.3 ánh giá hi u qu s d ng môi tr - Môi tr ng giáo d c ng ho t đ ng góp ph n th c hi n m c tiêu, n i dung c a ho t đ ng hay ch a? - GV phát huy t i đa tính n ng s d ng c a đ dùng, đ ch i ho t đ ng hay ch a? - Tr n ng s d ng c a đ dùng, đ ch i chu n b nh th nào? - Nh ng đ dùng, đ ch i có th khai thác s không? 38 d ng cho ho t đ ng khác đ c CÂU H I VÀ BÀI T P Hãy trình bày khái ni m, ý ngh a c a vi c thi t k , xây d ng môi tr d c tr ng giáo ng m m non Phân tích nguyên t c thi t k môi tr Trình bày quy trình xây d ng môi tr Quan sát môi tr ng giáo d c tr ng giáo d c tr ng giáo d c cho ho t đ ng tr l p, ghi chép mô t l i môi tr xu t cách thay đ i môi tr ng giáo d c ng m m non ng m m non ng m m non, m t a nh ng nh n xét đ ng giáo d c Thi t k môi tr ng cho m t gi h c Thi t k môi tr ng giáo d c cho góc (theo ch đ t ch n) 39 Ch ng ÁNH GIÁ VI C TH C HI N CH NG TRÌNH GIÁO D C M M NON M c tiêu Sinh viên n m đ c khái ni m , ý ngh a c a vi c đánh giá th c hi n ch giáo d c m m non,n i dung, ph ch ng trình ng pháp, hình th c đánh giá vi c th c hi n ng trình giáo d c m m non 6.1 ánh giá ch 6.1.1 Ch ng trình giáo d c m m non ng trình giáo d c đánh giá ch + Ch ng trình giáo d c ng trình giáo d c m m non s trình bày có h th ng m t k ho ch t ng th ho t đ ng giáo d c m t th i gian xác đ nh, th hi n m c tiêu mà ng dung, ph ih cc nđ tđ ng ti n, ph ng pháp, cách th c t ch c h c t p cách th c đánh giá k t qu h c t p nh m đ t đ + c đ ng th i xác đ nh rõ ph m vi, m c đ , n i c m c tiêu đ ánh giá vi c th c hi n ch ng trình giáo d c m m non trình thu th p thông tin v hi n tr ng vi c th c hi n ch m c tiêu ch ng trình nh m đ nh h ng trình, phân tích so sánh v i ng, u ch nh ch d c cho phù h p v i tr c s mà nâng cao ch t l tr 6.1.2 Các tiêu chí đánh giá ch ng trình giáo d c + Tính trình t + Tính c k t + Tính phù h p + Tính cân đ i + Tính c p nh t + Tính hi u qu 6.1.3 Các lo i đánh giá ch ng trình giáo d c + ánh giá t ng k t 40 ng trình ch m sóc, giáo ng ch m sóc, giáo d c Sau m t giai đo n th c hi n ho c sau m t giai đo n th c hi n ch đ a nh n xét đánh giá v ch ng trình nh m ng trình + ánh giá hình thành ánh giá nh m xác đ nh nh ng khía c nh khác c n c i ti n h ng d n vi c c i ti n y 6.1.4 Ng i đánh giá + Có th nhân có uy tín v l nh v c chuyên ngành + M t nhóm ng iđ 6.2 T ch c đánh giá ch c coi có kh n ng đánh giá toàn b ch ng trình ng trình giáo d c m m non 6.2.1 Hình th c t ch c đánh giá ch ng trình GDMN + T ch c đánh giá t bên + T ch c đánh giá t bên 6.2.2 Nh ng vi c c n ti n hành đánh giá ch + Xác đ nh ch s đ đánh giá th c hi n ch + N i dung quy trình đánh giá ch 6.3 N i dung, Ph ng trình GDMN ng trình GDMN ng trình GDMN ng pháp, hình th c đánh giá vi c th c hi n ch ng trình giáo d c m m non 6.3.1 Các n i dung đánh giá vi c th c hi n ch ng trình + ánh giá s phát tri n c a tr + ánh giá vi c t ch c ho t đ ng ch m sóc, giáo d c tr c a giáo viên + ánh giá ho t đ ng qu n lý tr ng + ánh giá c s v t ch t c a tr ng 6.3.2 Ph ng pháp đánh giá vi c th c hi n ch + Quan sát + i u tra b ng phi u h i + Ki m kê hay tr c nghi m + S n ph m c a ho t đ ng giáo d c + Ph ng v n 6.3.3 Hình th c ki m tra đánh giá + ánh giá th ng xuyên 41 ng trình giáo d c m m non - ánh giá sau m i ch đ - ánh giá hàng ngày + ánh giá đ nh kì + ánh giá trình + ánh giá k t qu + ánh giá t ng ph n + ánh giá toàn di n 42 TÀI LI U THAM KH O B Giáo d c t o (2009), Ch ng trình giáo d c m m non, NXB Giáo d c, Hà N i Lê Thu H ng – Lê Th Ánh Tuy t (2009), H ng d n th c hi n ch ng trình giáo d c m m non Nhà tr , NXB Giáo d c, Hà N i Lê Thu H ng – Lê Th Ánh Tuy t (2009), H ng d n th c hi n ch ng trình giáo d c m m non M u giáo Bé, NXB Giáo d c, Hà N i Lê Thu H ng – Lê Th Ánh Tuy t (2009), H ng d n th c hi n ch ng trình giáo d c m m non M u giáo nh , NXB Giáo d c, Hà N i Lê Thu H ng – Lê Th Ánh Tuy t (2009), H ng d n th c hi n ch ng trình giáo d c m m non M u giáo l n, NXB Giáo d c, Hà N i Lê Thu H d c tr ng (2007), H ng d n t ch c th c hi n ho t đ ng giáo ng m m non theo ch đ (Tr nhà tr ), NXB Giáo d c, Hà N i ng d n t ch c th c hi n ho t đ ng giáo Lê Thu H ng (2007), H d c tr ng m m non theo ch đ (Tr – tu i), NXB Giáo d c, Hà N i ng d n t ch c th c hi n ho t đ ng giáo Lê Thu H ng (2007), H d c tr ng m m non theo ch đ (Tr – tu i), NXB Giáo d c, Hà N i ng d n t ch c th c hi n ho t đ ng giáo Lê Thu H ng (2007), H d c tr ng m m non theo ch đ (Tr – tu i), NXB Giáo d c, Hà N i 10 B Giáo d c t o (1994), Ch ng trình ch m sóc giáo d c nhà tr (3 – 36 tháng) h ng d n th c hi n , NXB Giáo d c, Hà N i 11 B Giáo d c t o (1994), Ch giáo (3 – tu i) h ng d n th c hi n , NXB Giáo d c, Hà N i 12 B Giáo d c t o (1994), Ch giáo (4 – tu i) h ng d n th c hi n , NXB Giáo d c, Hà N i 43 ng trình ch m sóc giáo d c m u ng trình ch m sóc giáo d c m u 13 B Giáo d c t o (1994), Ch ng trình ch m sóc giáo d c m u giáo (5 – tu i) h ng d n th c hi n , NXB Giáo d c, Hà N i 14 Lê B ch Tuy t(2008), C m nang dành cho cán b qu n lý giáo d c m m non, NXB Giáo d c, Hà N i 44 ... TRÌNH GIÁO D C M M NON ng trình giáo d c m m non - Các cách ti p c n 1.1.1 Ch ng trình giáo d c m m non 1.1.1.1 Khái ni m ch 1.1.1.2 Các ch ng trình giáo d c m m non .8 ng trình... c ng trình giáo d c m m non - Các cách ti p c n 1.1.1 Ch ng trình giáo d c m m non 1.1.1.1 Khái ni m ch Ch ng trình, b ng trình giáo d c m m non ng trình giáo d c m m non s trình bày có h th... 23 2.3.1 C s v t ch t tr ng m m non 23 2.3.2 Xây d ng c s v t ch t tr ng m m non 23 2.3.2.1 Xác đ nh c s v t ch t c n trang b tr ng m m non 23 2.3.2.2 Mua s m, s u t m trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển Chương trình và tổ chức thực hiện chương trình GDMN, Phát triển Chương trình và tổ chức thực hiện chương trình GDMN, Phát triển Chương trình và tổ chức thực hiện chương trình GDMN

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay