Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ở Cà Mau

7 247 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 13:10

Tạp chí khoa học: Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ở Cà Mau. Nhằm đánh giá một cách tổng quát nhất về tình hình nuôi tôm thẻ chân trắng, nhóm nghiên cứu đã đi khảo sát các mô hình nuôi tôm ở Cà Mau. Các kết quả thu được đã tổng hợp và trình bày trong bài tạp chí. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản Công nghệ Sinh học: 37 (2015)(1): 105-111 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Ở TỈNH CÀ MAU Nguyễn Thanh Long1 Huỳnh Văn Hiền1 Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ Thông tin chung: Ngày nhận: 05/07/2014 Ngày chấp nhận: 27/04/2015 Title: Analyzing technical and financial efficiency of white leg shrimps farming system in Ca Mau Province Từ khóa: Tôm chân trắng, Penaeus vannamei, nuôi tôm, khía cạnh kỹ thuật tài chính, Cà Mau Keywords: White leg shrimps, Penaeus vannamei, shrimp culture, financial and technical aspects, Ca Mau ABSTRACT White leg shrimp culture is one of the most important aquaculture systems in the coastal areas of Ca Mau province In order to evaluate technical and economic aspects and to identify advantages and disadvantages of white leg shrimp farming system, this study was conducted from December 2013 to May 2014 through interviewing 34 households culturing white leg shrimps Results showed that the average culture area for each household was 0.72 and the average pond area was 0.22 ha/pond The post larvae in stages of PL8 to PL12 sourced from central provinces of Vietnam were stocked at density of 74.7 PL/m2 Shrimps were mainly fed with pellet feed After culture period of 87.4±16.4 days, shrimps were harvested with body weight of 92.4 individuals/kg, survival rate around 71%, feed conversion ratio (FCR) was 1.07 and average yield of 6,366 kg/ha/crop Results showed that the production cost of 390 million VND/ha/crop, gross income of 1048 million VND/ha/crop, net income was rather high of 657 million VND/ha/crop and cost benefit ratio was 1.66 Some major difficulties were found from this system such as high feed cost, lack of funds, shrimp disease and high PL price TÓM TẮT Nuôi tôm thẻ chân trắng hình nuôi thủy sản quan trọng vùng ven biển tỉnh Cà Mau Nhằm phân tích, đánh giá khía cạnh kỹ thuật tài hệ thống nuôi, xác định thuận lợi khó khăn hình nuôi này, nghiên cứu thực từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014 thông qua vấn 34 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng Kết cho thấy hộ nuôi có diện tích đất nuôi tôm thẻ chân trắng trung bình 0,72 ha/hộ diện tích ao nuôi trung bình 0,22 ha/ao Tôm giống có kích cỡ từ PL8 đến PL12, có nguồn gốc từ tỉnh miền Trung, thả nuôi với mật độ 74,7 con/m2 Tôm cho ăn chủ yếu thức ăn viên Sau thời gian nuôi 87,4 ngày, tôm thu hoạch với kích cỡ tôm thu hoạch đạt 92,4 con/kg, tỉ lệ sống đạt 71%, hệ số tiêu tốn thức ăn 1,07 suất trung bình đạt 6.366 kg/ha/vụ Kết cho thấy với chi phí sản xuất 390 triệu đồng/ha/vụ, tổng doanh thu đạt 1.048 triệu đồng/ha/vụ lợi nhuận bình quân cao 657 triệu đồng/ha/vụ với tỉ suất lợi nhuận đạt 1,66 lần Tuy nhiên, nghề nuôi gặp số khó khăn lớn chi phí thức ăn tăng cao, vốn đầu tư lớn, dịch bệnh giá giống cao 105 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản Công nghệ Sinh học: 37 (2015)(1): 105-111 lượng giống thả nuôi, kích cỡ giống thả, lượng thức ăn cung cấp cho ao nuôi, thời gian nuôi, khối lượng tôm thu hoạch ao nuôi, kích cỡ tôm lúc thu hoạch, tỉ lệ sống GIỚI THIỆU Ngành thủy sản ngành nghề kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc gia Kim ngạch xuất thủy sản năm 2012 đạt 6,13 tỷ USD sản lượng nuôi trồng thủy sản (NTTS) năm 2012 đạt 3,27 triệu (Tổng cục Thống kê, 2013) Đối với nuôi tôm biển, nghề nuôi tôm phát triển nhanh chóng diện tích lẫn mức độ thâm canh Theo Tổng cục Thủy sản (2013), tổng diện tích sản lượng tôm nuôi nước ta 655.156 487.960 tấn, đó, Đồng sông Cửu Long chiếm 90% tổng diện tích nuôi 60% tổng sản lượng tôm nuôi nước Đặc biệt, nuôi tôm chân trắng tăng lên nhanh chóng sản lượng năm gần đây, chiếm 38,16% tổng sản lượng tôm nuôi từ 6.4% tổng diện tích nuôi nước Kế hoạch đến năm 2020, tổng diện tích nuôi tôm chân trắng 60.000 ha, đạt sản lượng 310.000  Các thông tin tài chính: chi phí cố định, chi phí biến đổi tổng thu nhập từ tính lợi nhuận tỉ suất lợi nhuận  Những thuận lợi khó khăn nuôi tôm thẻ chân trắng Các số liệu vấn thể qua thống kê tả, tần suất xuất hiện, giá trị trung bình độ lệch chuẩn sử dụng phần mềm SPSS 11.5 Đối với câu hỏi mở có đề nghị trả lời ý xếp theo thứ tự 1, ý thứ cho điểm, ý thứ điểm, ý thứ điểm, sau ý xếp hạng từ cao đến thấp để xác định tầm quan trọng ý KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Những thông tin chung nông hộ hình nuôi TTCT tỉnh Cà MauMau có điều kiện thuận lợi cho ngành thủy sản phát triển vùng nuôi thủy sản trọng điểm nước Cà Mau có ba mặt giáp biển với chiều dài bờ biển 254 km nên có điều kiện tốt cho ngành khai thác thủy sản NTTS phát triển Trong đó, nuôi tôm hoạt động chủ lực Sản lượng tôm nuôi năm 2012 đạt 125.483 (Cục Thống kê tỉnh Cà Mau, 2013) Tuổi trung bình người nuôi TTCT 45 tuổi, tập trung độ tuổi trung niên Qua kết khảo sát cho thấy 100% hoạt động nuôi TTCT nam giới phụ trách tính chất công việc phần lớn công việc nặng nhọc Nữ giới thường đảm trách việc chăm sóc, quản lý tôm Kết phù hợp với kết nghiên cứu Lê Xuân Sinh ctv (2006), tỉ lệ nam định hoạt động NTTS chiếm 75,7% tham gia thực hình NTTS chiếm 63,6% Trong năm gần người nuôi tômMau chuyển dần từ hình nuôi tôm sú sang nuôi tôm thẻ chân trắng (TTCT), đặc biệt vùng nuôi tôm thâm canh, làm cho sản lượng diện tích nuôi TTCT ngày tăng Để nắm rõ hoạt động sản xuất hình này, việc thực nghiên cứu hiệu kỹ thuật tài hình nuôi tôm thẻ chân trắng tỉnh Cà Mau cần thiết nhằm góp phần vào việc định hướng phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng Cà Mau nói riêng ĐBSCL nói chung Số lao động trung bình gia đình 34 người/hộ, số lao động tham gia hình trung bình người/hộ Số năm kinh nghiệm người nuôi TTCT trung bình năm Hộ có kinh nghiệm lâu năm 14 năm năm Những hộ có kinh nghiệm lâu năm có nhiều lợi họ thành thạo việc chăm sóc tôm, phòng ngừa dịch bệnh tôm, chế độ thay nước phần ăn hợp lý nên hiệu đạt hình khả quan so với hộ kinh nghiệm PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thực từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014 vùng nuôi thẻ chân trắng tỉnh Cà Mau huyện Đầm Dơi Thành phố Cà Mau Nghiên cứu vấn 34 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng theo bảng câu hỏi soạn sẵn để tìm hiểu thông tin như: Đa số hộ nuôi TTCT Cà Mau sử dụng lao động gia đình để nuôi tôm chủ yếu Số lao động thuê mướn chiếm số lượng nhỏ, phổ biến 0-1 người/hộ Nghề nuôi tôm thẻ chân trắng phát triển góp phần tạo công việc làm cho lao động nông hộ  Thông tin chung nông hộ  Các thông tin kỹ thuật nuôi: diện tích ao nuôi, độ sâu, giống thả, mật độ thả, quản lý ao, số 106 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản Công nghệ Sinh học: 37 (2015)(1): 105-111 Bảng 1: Thông tin tuổi, số lao động tham gia hình, số năm kinh nghiệm Nội dung Tuổi chủ hộ NTTS (tuổi) Tổng số lao động gia đình (người/hộ) Số lao động tham gia hình (người/hộ) Số lao động thuê mướn (người/hộ) Số năm kinh nghiệm (năm) Bảng 2: Trình độ học vấn Trình độ học vấn Trung học sở Trung học phổ thông Trung cấp Đại học N 19 Tỉ lệ (%) 14,7 55,9 17,6 11,8 Về trình độ học vấn người nuôi TTCT cho thấy học vấn chủ hộ tương đối cao Số chủ hộ Bảng 3: Lý chọn hình nuôi tôm thẻ chân trắng Phổ biến Min-max 45 30-67 3-4 2-6 1-6 0-1 0-9 2-14 có trình độ trung học sở đạt 14,7%, trình độ trung học phổ thông chiếm tỉ lệ cao (55,9%), trình độ trung cấp đạt 17,6%, trình độ đại học đạt 11,8% Trong khu vực khảo sát, chủ hộ trình độ tiểu học hay mù chữ Trình độ học vấn người nuôi tôm tương đối cao nên việc tiếp thu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hình nuôi tốt Góp phần nâng cao suất chất lượng tôm hình mang lại lợi nhuận cao thời gian nuôi ngắn hình dễ nuôi, dễ quản lí hình rủi ro hình tận dụng đất lao động sẵn có từ gia đình Nằm vùng có nhiều hộ nuôi TTCT Bảng cho biết lý mà người dân chọn nuôi hình TTCT để sản xuất Lý chủ yếu chọn hình nuôi TTCT hình mang lại lợi nhuận cao hình có thời gian nuôi (90 đến 120 ngày) ngắn so với hình nuôi tôm sú (120 đến 150 ngày) Ngoài ra, lý khác như: hình dễ nuôi, dễ quản lý, gặp phải rủi ro, có nhiều lợi nằm vùng có nhiều hộ nuôi TTCT, hình tận dụng diện tích đất lao động sẵn có gia đình 3.2 Khía cạnh kỹ thuật hình nuôi TTCT tỉnh Cà Mau Điểm Xếp hạng 62 17 13 4 Bảng 4: Kết cấu hệ thống ao nuôi tôm thẻ chân trắng Nội dung Giá trị Tổng diện tích hộ (m2/hộ) 7.247±5.604 Tổng diện tích mặt nước (m2/hộ) 5.853±3.638 Diện tích mặt nước ao nuôi (m2/ao) 2.218±778 Số lượng ao nuôi hộ (ao/hộ) 2,35±1,50 Diện tích mặt nước ao lắng (m2/ao) 1.237±1.982 Số lượng ao lắng hộ (ao/hộ) 1,06±0,24 Tỉ lệ diện tích ao lắng (%) 17,7±8,8 Để đảm bảo có nguồn nước tốt cho nuôi TTCT, người nuôi thường sử dụng ao lắng để lắng phù sa xử lý nước trước đưa vào ao nuôi Qua kết khảo sát, ao lắng có diện tích trung bình 921 m2/ao, lớn 2.700 m2 nhỏ 200 m2 Tỉ lệ diện tích ao lắng chiếm 17,7% tổng diện tích mặt nước gần bàng với tỉ lệ ao lắng hệ thống nuôi tôm sú thâm canh 16,9% (Nguyễn Thanh Long Nguyễn Thanh Phương, 2010) Điều chứng tỏ người dân ý thức tầm quan trọng việc quản lý chất lượng nước hình nuôi tôm, đặc biệt nuôi tôm thẻ chân trắng Tôm thẻ chân trắng đối tượng nuôi phổ biến phát triển tỉnh Cà Mau vài năm gần Kết cấu hệ thống ao nuôi trình bày Bảng Diện tích trung bình hộ không lớn (7.247 m2/hộ) so với diện tích hộ nuôi tôm sú (3,73 ha/hộ) (Nguyễn Thanh Long Nguyễn Thanh Phương, 2010) nên hộ nuôi thường tận dụng gần hết diện tích mặt nước để nuôi TTCT (5.853 m2/hộ) Ao nuôi TTCT tỉnh Cà Mau có diện tích trung bình 2.218 m2/ao, nhỏ 500 m2 lớn 4.000 m2 Phần lớn hộ sử dụng ao nuôi tôm sú trước để nuôi TTCT Số ao nuôi trung bình hộ 2,35 ao/hộ Các biện pháp kỹ thuật thả giống, chăm sóc tôm nuôi trình bày Bảng Tôm thẻ chân trắng thả nuôi quanh năm Tùy thuộc vào nguồn cung cấp giống, tập trung nhiều vào tháng tháng 10 theo lịch thời vụ 107 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản Công nghệ Sinh học: 37 (2015)(1): 105-111 Bến Tre 9,6±3,5 tấn/ha/vụ So với kết nghiên cứu Phùng Thị Hồng Gấm ctv (2014) 15,97 tấn/ha/vụ kết nghiên cứu thấp Năng suất nuôi tôm thẻ chân trắng Cà Mau thấp nghề nuôi tôm thẻ chân trắng phát triển vài năm gần đây, người dân chưa có kinh nghiệm nhiều, ngại nuôi với mật độ cao, Ninh Thuận thả nuôi với mật độ 152 con/m2 nên đạt suất cao (Phùng Thị Hồng Gấm ctv., 2014) tỉnh Số vụ nuôi trung bình hộ NTTS 2,35 vụ/năm, dao động 2-3 vụ/năm hình nuôi TTCT Cà Mau thả nuôi với mật độ trung bình 74,7 con/m2, dao động 50100 con/m2 Kết nhỏ so với kết nghiên cứu Nguyễn Thanh Long Huỳnh Văn Hiền (2012) 89 con/m2 kết nghiên cứu Phùng Thị Hồng Gấm ctv (2014) 87 con/m2 152 con/m2 cho hệ thống nuôi khác Bảng 5: Chăm sóc, quản lý hình nuôi tôm thẻ chân trắng Nguồn gốc giống TTCT chủ yếu từ tỉnh miền Trung, thương lái mua bán lại cho người nuôi (100%) Giá giống TTCT tương đối cao, trung bình 86,6 đồng/con Qua khảo sát, có hộ nuôi ương giống trước thả nuôi (8,82%) Con giống thả nuôi có kích cỡ từ PL8 đến PL12 Nội dung Giá trị Thời gian nuôi (số ngày/vụ) 87,4±16,4 Số vụ nuôi (vụ/năm) 2,35±0,49 Mật độ thả (con/m2) 74,7±12,6 Giá giống bình quân (đồng/con) 86,6±4,55 Kích cỡ giống thả (PL) Từ PL8 đến PL12 Kích cỡ thu hoạch (con/kg) 92,4±43,1 Tỉ lệ sống (%) 71±10 Năng suất (kg/ha/vụ) 6.366±3.029 Tỉ lệ hộ có ương giống trước 8,82 thả (%) Lượng nước thay (%/lần) 7,47±2,15 Lượng thức ăn (kg/ha/vụ) 6.789±3.314 Hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) 1,07±0,08 Tỉ lệ sống trung bình TTCT cao (71%) Con giống có chất lượng tốt nên phần lớn người nuôi không kiểm dịch thêm mà kiểm tra mắt thường (73,5%), lại kiểm tra PCR (26,5%) Có đến 95% hộ nuôi đánh giá chất lượng giống TTCT tốt tốt Chỉ có 5% hộ nuôi lại đáng giá chất lượng giống trung bình Qua cho thấy chất lượng giống TTCT đáp ứng cho người nuôi 3.3 Phân tích hiệu tài hình nuôi tôm thẻ chân trắng hình nuôi tôm thẻ chân trắng Cà Mau thay nước, vụ thay nước lần Vào mùa nắng nước bốc nhiều nên thường bơm nước bổ sung vào ao nuôi Thời gian lần bơm bổ sung nước trung bình 40 ngày/lần, lần bổ sung 7,47% nước Chi phí đầu tư cho hình trung bình 292 triệu đồng/ha, chủ yếu chi phí cho việc đào ao (37%), hệ thống thổi khí (25,2%), máy bơm (15,8%) phục vụ sản xuất, xây cống hệ thống cấp nước (14,5%), xây nhà phục vụ sản xuất (4,11%), chi phí ghe, xuồng, xe phục vụ sản xuất (3,44%) Chi phí khấu hao cho hình nuôi TTCT trung bình 38,6 triệu đồng/ha/vụ Thức ăn sử dụng cho TTCT hoàn toàn thức ăn công nghiệp, ngày cho ăn trung bình 3,76 lần Thức ăn rãi trực tiếp xuống ao dùng sàn Việc cho thức ăn sàn vừa kiểm soát thức ăn dư thừa phương pháp có 11,8% hộ nuôi áp dụng Lượng thức ăn phụ thuộc vào thời gian nuôi tốc độ tăng trưởng giống Lượng thức ăn trung bình cho nuôi TTCT 6.789 kg/ha/vụ Hệ số tiêu tốn thức ăn hình nuôi TTCT trung bình 1,07 thấp FCR tôm sú 1,47 (Nguyễn Thanh Long ctv., 2010) Đối với hình nuôi TTCT ba chi phí chiếm tỉ lệ cao chi phí biến đổi chi phí thức ăn (50%), chi phí mua tôm giống (18%) chi phí thuốc, hóa chất (17%) Cơ cấu chi phí sản xuất trình bày Hình Chi phí thức ăn trung bình hộ NTTS 176 triệu đồng/ha/vụ, giống (64,8 triệu đồng/ha/vụ) Hiện nay, giống TTCT có giá cao phải nhập giống từ miền Trung Kết phù hợp với kết nghiên cứu Lê Xuân Sinh ctv (2006): Giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản ba khoản chi phí lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu nuôi tôm chất lượng tôm nguyên liệu Tôm thả nuôi khoảng thời gian 87,4 ngày đạt khối lượng trung bình 92,4 con/kg suất trung bình 6.366 kg/ha/vụ Kết thấp nghiên cứu Nguyễn Thanh Long Huỳnh Văn Hiền (2012), suất TTCT 108 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản Công nghệ Sinh học: 37 (2015)(1): 105-111 địa phương Việc bán cho thương lái có nhiều thuận lợi thương lái chịu trách nhiệm thu hoạch tôm việc toán tiền mặt dễ dàng hình nuôi TTCT có thời gian nuôi ngắn, tỉ suất lợi nhuận cao nên cần đầu tư phát triển hình rộng rãi hơn, nhằm đa dạng hóa loài nuôi, phát triển ngành thủy sản 3.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến suất hiệu tài hình Hình 2, 3, cho thể yếu tố diện tích ao mật độ thả nuôi tôm thẻ chân trắng lên suất tỉ suất lợi nhuận hình Kết cho thấy diện tích ao lớn suất có xu giảm (Hình 2) Diện tích ao nhỏ thuận tiện quản lý ao chăm sóc sức khỏe tôm nên suất đạt cao Tuy nhiên, kết cho thấy ao nuôi có diện tích trung bình 2000 m2 đem lại suất cao Diện tích lớn tỉ suất lợi nhuận có xu hướng tăng chậm (Hình 3) Hình 1: Cơ cấu chi phí biến đổi Tôm thẻ chân trắng có giá trị cao giá bán biến động từ 55.000 đồng/kg đến 181.000 đồng/kg Bảng cho thấy, với suất giá tôm thương phẩm cao, tổng doanh thu hình cao (1.084 triệu đồng/ha/vụ) Tổng chi phí cho hình 390 triệu đồng/ha/vụ nên lợi nhuận hình đạt 657 triệu đồng/ha/vụ, tỉ suất lợi nhuận đạt 1,66 lần, cao tỉ suất lợi nhuận hình nuôi tôm sú (0,66 lần) (Nguyễn Thanh Long Nguyễn Thanh Phương, 2010) Phần lớn hộ nuôi TTCT đạt lợi nhuận cao, có 5,88% hộ nuôi bị thua lỗ Giá thành TTCT hình đạt trung bình 65.750 đồng/kg Năng suất hình nuôi tăng mật độ thả nuôi cao đến khoảng 80 con/m2 có xu hướng không tăng hay giảm mật độ đến 100 con/m2 (Hình 4) Tỉ suất lợi nhuận có xu hướng giảm tăng mật độ (Hình 5) Theo kết nghiên cứu Phùng Thị Hồng Gấm ctv (2014) cho thấy điều kiện áp dụng Bioflocs (bổ sung carbon hữu cơ) với mật độ thả TTCT 152 con/m2 đạt 15,97 tấn/ha điều kiện tăng cường kỹ thuật, đầu tư kết Võ Nam Sơn ctv (2014) với mật độ nuôi 90 con/m2 cho suất 15 tấn/ha Điều cho thấy, để nâng cao suất tôm nuôi Cà Mau, yếu tố mật độ, cần nhiều giải pháp kỹ thuật đồng Bảng 6: Hiệu tài hình nuôi tôm thẻ chân trắng Nội dung Tổng doanh thu (triệu đồng/ha/vụ) Tổng chi phí (triệu đồng/ha/vụ) Lợi nhuận (triệu đồng/ha/vụ) Tỉ lệ số hộ bị thua lỗ (%) Tỉ suất lợi nhuận (lần) Giá thành (đồng/kg) Giá trị 1.048±605 390±154 657±503 5,88 1,66±0,97 65.750±30.657 Kết cho thấy, điều kiện kỹ thuật Cà Mau, diện dích ao nuôi trung bình 2000 m2, mật độ 80-90 con/m2 cho suất tỷ suất lợi nhuận tốt Gia tăng mật độ nuôi cần kèm theo nhiều giải pháp kỹ thuật để đảm bảo tăng suất lợi nhuận Qua kết khảo sát, hầu hết hộ nuôi tôm sú chọn cách bán tôm cho thương lái 109 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản Công nghệ Sinh học: 37 (2015)(1): 105-111 Hình 2: Ảnh hưởng diện tích ao lên suất Hình 3: Ảnh hưởng điện tích ao lên tỉ suất lợi nhuận Hình 4: Ảnh hưởng mật độ thả nuôi lên suất Hình 5: Ảnh hưởng mật độ thả nuôi lên tỉ suất lợi nhuận nghiệm ngành NTTS nên có nhiều lợi sản xuất hình tận dụng nguồn lao động sẵn có từ gia đình nên giảm thiểu Bảng thể thuận lợi hình chi phí thuê mướn nhân công Cà Mau vùng có nuôi TTCT Kết cho thấy người dân tham gia nhiều lợi để phát triển NTTS, đặc biệt nuôi hình nuôi TTCT TTCT loài dễ nuôi, tôm nên Nhà nước, quyền địa phương điều kiện chăm sóc dễ dàng Hộ nuôi có nhiều kinh quan tâm Bảng 7: Thuận lợi hình nuôi tôm thẻ chân trắng tỉnh Cà Mau 3.5 Những thuận lợi khó khăn nghề nuôi tôm thẻ chân trắng tỉnh Cà Mau Nội dung hình dễ nuôi Chủ hộ có nhiều kinh nghiệm NTTS Nguồn lao động sẵn có từ gia đình Dễ vận chuyển giống, thức ăn Được hỗ trợ từ địa phương mặt kỹ thuật Điểm 45 25 16 Mặc dù hình nuôi TTCT đem lại lợi nhuận cao chi phí cho vụ cao, chủ yếu chi phí cho thức ăn Chính vậy, khó khăn lớn người nuôi vấn đề giá thức ăn cao Vốn đầu tư trở ngại người nuôi hộ nghèo Xếp hạng Bảng 8: Khó khăn hình nuôi tôm thẻ chân trắng tỉnh Cà Mau Nội dung Giá thức ăn tăng cao Vốn đầu tư cao Dịch bệnh Giá giống cao Bị ép giá 110 Điểm 32 29 24 12 Xếp hạng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản Công nghệ Sinh học: 37 (2015)(1): 105-111 Để hỗ trợ cho người nuôi, tạo điều kiện hình nuôi tôm thẻ chân trắng phát triển, cần có sách quản lý thích hợp để giá thức ăn không tăng cao; tạo điều kiện cho người nuôi TTCT vay vốn để thực hình tập huấn kỹ thuật nuôi cho người nuôi để có kỹ thuật nuôi tốt, đạt suất cao biết cách phòng trừ dịch bệnh hình nuôi TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục Thống kê tỉnh Cà Mau, 2013 Niên giám thống kê tỉnh Cà Mau 2012 Lê Xuân Sinh, Đỗ Minh Chung, Phan Thị Ngọc Khuyên Từ Thanh Truyền, 2006 Tác động mặt xã hội hoạt động nuôi trồng thủy sản mặn lợ, ven biển Đồng sông Cửu Long Tạp chí Khoa học, 2, Đại học Cần Thơ Nguyễn Thanh Long Huỳnh Văn Hiền, 2012 So sánh hiệu đầu tư nuôi thâm canh tômtôm thẻ chân trắng Bến Tre Số 155, Tạp chí Thương mại Thủy sản Nguyễn Thanh Long Nguyễn Thanh Phương, 2010 Phân tích khía cạnh kinh tế kĩ thuật hình nuôi thủy sản ven biển tỉnh Sóc Trăng Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ 2010:14 222-232 Nguyễn Thanh Long, Dương Vĩnh Hảo Lê Xuân Sinh, 2010 Phân tích khía cạnh kinh tế kỹ thuật hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh tỉnh Sóc Trăng Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ 2010: Số 14: 119-127 Phùng Thị Hồng Gấm, 2014 Phân tích hiệu hình nuôi tôm thẻ chân trắng tôm sú thâm canh tỉnh Ninh Thuận Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số chuyên đề Thủy sản (2014)(2):37-43 Tổng cục thống kê, 2013 Niên giám Thống kê 2012 NXB Thống kê Hà Nội Tổng cục Thủy Sản (2013) Hiện trạng nuôi tôm nước lợ Việt Nam Báo cáo Hội thảo Chiến lược phát triển nuôi tôm Việt Nam Bạc Liêu, ngày 06/8/2013 12 trang Võ Nam Sơn, Trương Tấn Nguyên Nguyễn Thanh Phương, 2014 So sánh đặc điểm kỹ thuật chất lượng môi trường ao nuôi tômtôm thẻ chân trắng thâm canh tỉnh Sóc Trăng Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số chuyên đề Thủy sản (2014)(2):70-478 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 4.1 Kết luận  Các hộ nuôi có diện tích đất nuôi tôm thẻ chân trắng trung bình 0,72 ha/hộ diện tích ao nuôi trung bình 0,22 ha/ao  Tôm giống thả nuôi có kích cỡ từ PL8 đến PL12, có nguồn gốc tỉnh miền Trung thả nuôi với mật độ 74,7 con/m2  Tôm cho ăn chủ yếu thức ăn công nghiệp, sau thời gian nuôi 87,4 ngày, tôm thu hoạch đạt 92,4 con/kg, suất trung bình đạt 6.366 kg/ha/vụ, tỉ lệ sống 71% hệ số tiêu tốn thức ăn 1,07 lần  Với chi phí sản xuất trung bình 390 triệu đồng/ha/vụ, tổng doanh thu đạt 1.048 triệu đồng/ha/vụ lợi nhuận bình quân đạt cao 657 triệu đồng/ha/vụ với tỉ suất lợi nhuận đạt 1,66 lần  Trong điều kiện nghề nuôi tôm Cà Mau, diện tích ao nuôi trung bình 2000 m2 mật độ 80-90 con/m2 cho suất hiệu tốt Để tiếp tục nâng cao suất lợi nhuận, cần đầu tư đồng kỹ thuật nuôi chi phí cho hình 4.2 Đề xuất  Hỗ trợ hộ nuôi, tổ hợp tác ký kết hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp thức ăn, giống, thuốc nhà máy chế biến nhằm nâng cao hiệu phân phối, giảm chi phí sản xuất  Cần có sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, vay vốn tín dụng cho nông hộ có hình nuôi TTCT để phát triển nghành NTTS địa phương  Người dân cần thường xuyên tham gia lớp tập huấn, nâng cao kỹ thuật nuôi TTCT 111
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ở Cà Mau, Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ở Cà Mau, Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ở Cà Mau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay