thể chế chính trị tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của quốc hội mỹ tiểu luận cao học

39 322 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 13:09

a phÇn më ®Çu1 Tính cấp thiết của đề tàiVương quốc Anh được coi là quê hương, cái nôi ra đời Nghị Viện (Quốc hội) đầu tiên của nhân loại. Nhưng, mầm mống ra đời của Quốc hội đã xuất hiện cách đây hàng nghìn năm từ thời Ai Cập, Hi Lạp và La Mã cổ đại. Tiếp đó là sự bổ sung, dần hoàn thiện của các nhà tư tưởng cận đại thuộc trường phái khai sáng như Jônlôccơ, Môngtexkiơ và Rutxô.Theo quan điểm của Jônlôccơ và Môngtexkiơ thì : trong cơ cấu tổ chức quyền lực Nhà nước Nghị Viện (Quốc hội) đóng vai trò là cơ quan lập pháp. “Vì quyền lập pháp thể hiện ý chí chung của quốc gia mà nghị viện là cơ quan đại diện cho ý chí chung đó: còn tư tưởng của Rutxô, người ủng hộ quan điểm tính thống nhất của quyền lực tối cao, cho rằng quyền lực tối cao có nguồn gốc từ dân, Nghị Viện là cơ quan do nhân dân thành lập thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân cho nên Nghị viện không những có quyền lập pháp mà còn có quyền thành lập chính phủ cũng như giám sát các hoạt động của chính phủ. Ngày nay, trong hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Quốc hội được coi như một thiết chế quan trọng, không thể thiếu được trong tổ chức của các nhà nước dân chủ. Do đó, mỗi quốc gia đều có Quốc hội của riêng mình. Tuy nhiên đặc điểm về địa lý, chính trị lịch sử và thể thức bầu cử của từng nước nên Quốc hội ở mỗi nước có những đặc điểm khác nhau.Quốc hội ở Mỹ lại càng khác và không có gì giống với Quốc hội hay Nghị Viện của bất kỳ nước nào trên thế giới. Thật vậy:Người Mỹ luôn tự hào về Quốc hội của mình. Họ cho rằng, Quốc hội Mỹ là Quốc hội đầu tiên trên thế giới nổi tiếng về những từ “do dân, vì dân” được nêu ra trong lịch sử. Họ cũng tự hào rằng chỉ có Quốc hội Mỹ mới đúng nghĩa là cơ quan lập pháp do dân cử đồng thời tiêu biểu cho nền dân chủ. Thậm chí, nước Mỹ còn tự hào về Quốc hội của mình đến mức khuyên các nước khác nên học tập theo mô hình Quốc hội của họ. Một Quốc hội được coi giống như bộ não của hệ thống kiểm soát giao thông, Quốc hội có tiềm năng vừa phản ánh, vừa chuyển động đưa ra câu trả lời và giải pháp dân chủ cho việc thực hiện. Qua đó có thể thấy, nghiên cứu tìm hiểu tổ chức, hoạt động cũng như vai trò, vị trí chức năng của Quốc hội Mỹ là điều rất cần thiết quan trọng và có ý nghĩa để từ đó chúng ta thấy được lí do mà nước Mỹ tự hào về Quốc hội của mình là gì và vì sao?Đồng thời, trong giai đoạn hiện nay khi Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành đổi mới cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”… trong đó, việc đổi mới tổ chức, hoạt động Quốc hội nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, để đảm bảo cho Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, trong quá trình nghiên cứu các giải pháp đổi mới, tổ chức hoạt động của Quốc hội thì việc tham khảo mô hình Quốc hội của các nước là điều vô cùng cần thiết. Bởi vì qua việc nghiên cứu về tổ chức, hoạt động của Quốc hội Mỹ sẽ giúp chúng ta nhìn nhận những mặt tích cực và hạn chế để làm bài học vận dụng ở một góc độ nào đó trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Đặc biệt hơn đó là: đất nước ta đang trên đà đi lên, phát triển trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập, hợp tác với bạn bè thế giới để tăng cường ngoại lực, phát huy nội lực. Trên hành trình ra thế giới hội nhập đó, Việt Nam luôn phải tìm ra cho mình con đường đi đúng đắn, hợp lí mà vẫn đảm bảo sự phát triển của đất nước và ổn định của xã hội. Việt Nam và Mỹ đã có những chuyển biến hợp tác thúc đẩy cùng phát triển trong những năm gần đây. Vì vậy nghiên cứu thể chế chính trị của Mỹ đặc biệt là Quốc hội Mỹ là điều cần thiết để các nhà hoạch định có thể đưa ra những chủ trương hợp tác đúng đắn nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trên mọi lĩnh vực. Kinh tế chính trị xã hội. Đúng như tinh thần của Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định, việc nghiên cứu, tìm hiểu các nước trên thế giới đặc biệt về phương diện thể chế chính trị, nhằm khai thác kế thừa những thành tựu của nhân loại phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước có ý nghĩa cả về lí luận và thực tiễn. “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển. Với tất cả những luận giải như trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu của mình là tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của Quốc hội Mỹ. Mục lục A- PHN M U 1- Tớnh cp thit ca ti 2- Tỡnh hỡnh nghiờn cu 3- Mc ớch nhim v v phm vi nghiờn cu ca ti 4- C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ti 5- Kt cu ca ti B- PHN NI DUNG Chng I: Mt s chung v Quc hi Hoa K 1.1 Khỏi lc lch s Quc hi Hoa K qua cỏc thi k .7 1.2 Thnh phn, quyn hn v nhim k ca Quc hi Hoa K .9 Chng II: C cu t chc v hot ng ca Quc hi Hoa K 14 2.1 C quan Thng vin 14 2.2 C quan H vin .17 2.3 Cỏc u ban ca Quc hi 23 2.4 Th tc hot ng ca Quc hi 28 Chng III: ỏnh giỏ c cu t chc v hot ng ca Quc hi Hoa K 35 3.1 Thnh tu: .35 3.2 Hn ch: 35 C- KT LUN 36 Danh mc ti liu tham kho .38 Trong mt nc t do, mi ngi u c xem nh cú tõm hn t thỡ h phi c t qun, nh vy on dõn chỳng phi cú quyn lp phỏp Nhng mt nc ln thỡ khụng th mi cụng dõn u lm lp phỏp Trong mt nc nh, vic ny cng rt khú khn, cho nờn dõn chỳng thc hin quyn lp phỏp bng cỏch giao cho cỏc i biu ca mỡnh lm mi vic m cỏ nhõn cụng dõn ú khụng th t mỡnh lm ly c Mongtexki - Tinh thn phỏp lut a- phần mở đầu 1- Tớnh cp thit ca ti Vng quc Anh - c coi l quờ hng, cỏi nụi i Ngh Vin (Quc hi) u tiờn ca nhõn loi Nhng, mm mng i ca Quc hi ó xut hin cỏch õy hng nghỡn nm t thi Ai Cp, Hi Lp v La Mó c i Tip ú l s b sung, dn hon thin ca cỏc nh t tng cn i thuc trng phỏi khai sỏng nh Jụn-lục-c, Mụngtexki v Rutxụ Theo quan im ca Jụn-lục-c v Mụngtexki thỡ : c cu t chc quyn lc Nh nc Ngh Vin (Quc hi) úng vai trũ l c quan lp phỏp Vỡ quyn lp phỏp th hin ý chung ca quc gia m ngh vin l c quan i din cho ý chung ú: cũn t tng ca Rutxụ, ngi ng h quan im tớnh thng nht ca quyn lc ti cao, cho rng quyn lc ti cao cú ngun gc t dõn, Ngh Vin l c quan nhõn dõn thnh lp th hin ý nguyn vng ca nhõn dõn cho nờn Ngh vin khụng nhng cú quyn lp phỏp m cũn cú quyn thnh lp chớnh ph cng nh giỏm sỏt cỏc hot ng ca chớnh ph Ngy nay, hn 200 quc gia v vựng lónh th trờn th gii, Quc hi c coi nh mt thit ch quan trng, khụng th thiu c t chc ca cỏc nh nc dõn ch Do ú, mi quc gia u cú Quc hi ca riờng mỡnh Tuy nhiờn c im v a lý, chớnh tr lch s v th thc bu c ca tng nc nờn Quc hi mi nc cú nhng c im khỏc Quc hi M li cng khỏc v khụng cú gỡ ging vi Quc hi hay Ngh Vin ca bt k nc no trờn th gii Tht vy: Ngi M luụn t ho v Quc hi ca mỡnh H cho rng, Quc hi M l Quc hi u tiờn trờn th gii ni ting v nhng t dõn, vỡ dõn c nờu lch s H cng t ho rng ch cú Quc hi M mi ỳng ngha l c quan lp phỏp dõn c ng thi tiờu biu cho nn dõn ch Thm chớ, nc M cũn t ho v Quc hi ca mỡnh n mc khuyờn cỏc nc khỏc nờn hc theo mụ hỡnh Quc hi ca h Mt Quc hi c coi ging nh b nóo ca h thng kim soỏt giao thụng, Quc hi cú tim nng va phn ỏnh, va chuyn ng a cõu tr li v gii phỏp dõn ch cho vic thc hin Qua ú cú th thy, nghiờn cu tỡm hiu t chc, hot ng cng nh vai trũ, v trớ chc nng ca Quc hi M l iu rt cn thit quan trng v cú ý ngha t ú chỳng ta thy c lớ m nc M t ho v Quc hi ca mỡnh l gỡ v vỡ sao? ng thi, giai on hin ng v Nh nc ta ang tin hnh i mi ci cỏch hnh chớnh, xõy dng Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha ca dõn, dõn, vỡ dõn ú, vic i mi t chc, hot ng Quc hi nhm m bo thc hin tt chc nng, nhim v v quyn hn ca mỡnh, m bo cho Quc hi thc s l c quan quyn lc Nh nc cao nht, cú ý ngha c bit quan trng Chớnh vỡ vy, quỏ trỡnh nghiờn cu cỏc gii phỏp i mi, t chc hot ng ca Quc hi thỡ vic tham kho mụ hỡnh Quc hi ca cỏc nc l iu vụ cựng cn thit Bi vỡ qua vic nghiờn cu v t chc, hot ng ca Quc hi M s giỳp chỳng ta nhỡn nhn nhng mt tớch cc v hn ch lm bi hc dng mt gúc no ú t chc v hot ng ca Quc hi Vit Nam c bit hn ú l: t nc ta ang trờn i lờn, phỏt trin xu th ton cu hoỏ, hi nhp, hp tỏc vi bn bố th gii tng cng ngoi lc, phỏt huy ni lc Trờn hnh trỡnh th gii hi nhp ú, Vit Nam luụn phi tỡm cho mỡnh ng i ỳng n, hp lớ m m bo s phỏt trin ca t nc v n nh ca xó hi Vit Nam v M ó cú nhng chuyn bin hp tỏc thỳc y cựng phỏt trin nhng nm gn õy Vỡ vy nghiờn cu th ch chớnh tr ca M c bit l Quc hi M l iu cn thit cỏc nh hoch nh cú th a nhng ch trng hp tỏc ỳng n nhm tng cng quan h hp tỏc gia Vit Nam v M trờn mi lnh vc Kinh t chớnh tr - xó hi ỳng nh tinh thn ca Bỏo cỏo chớnh tr ca Ban chp hnh Trung ng ng khoỏ VIII, ti i hi i biu Ton quc ln th IX ca ng ó khng nh, vic nghiờn cu, tỡm hiu cỏc nc trờn th gii c bit v phng din th ch chớnh tr, nhm khai thỏc k tha nhng thnh tu ca nhõn loi phc v s nghip i mi t nc cú ý ngha c v lớ lun v thc tin Thc hin nht quỏn ng li i ngoi, c lp, t ch, rng m, a phng hoỏ, a dng hoỏ cỏc quan h quc t, Vit Nam sn sng l bn, l i tỏc tin cy ca cỏc nc cng ng quc t, phn u vỡ ho bỡnh, c lp v phỏt trin Vi tt c nhng lun gii nh trờn, tụi chn ti nghiờn cu ca mỡnh l tỡm hiu v t chc v hot ng ca Quc hi M 2- Tỡnh hỡnh nghiờn cu Vit v Quc Hi M, cú th núi l cú nhiu cụng trỡnh ln v s v quy mụ nghiờn cu, lun bn t nhiu gúc v khớa cnh khỏc xoay quanh cỏc nh: s hỡnh thnh, chc nng, nhim v ca Quc hi M, ng hnh lang cho bu c Quc hi M thnh phn Quc hi M nh th no, sao? Sau õy l mt s cụng trỡnh ca mt s tỏc gi tiờu biu Trc ht, cú l phi núi n cụng trỡnh nghiờn cu ca mt t chc cụng dõn c mnh danh l i t kớch gm 100 ngi ó b nhiu cụng phu mt nm ri su tm, hp tỏc th thc liờn quan n bu c v hot ng ca Quc hi M vit nờn cun sỏch s tht v Quc hi M vi tiờu Ai ch huy Quc hi M Sỏch Mark T.Green, Jamộ M Fallous v David RZWiek vit v c dch gi Anh Th dch õy l ti liu thng thn mi ngi bit Quc hi M c bu nh th no, hot ng sao, chớnh tr, c cu quyn lc, sc ộp ca nh lp phỏp nh th no? Cun sỏch ny ỏnh giỏ hay núi ỳng hn l cú s nhỡn nhn v c quan dõn c ó thc s i din cho nhõn dõn nh th no v ó lm nhng gỡ m mi nm chi tiờu ht 250 t USD bng tin thu ca nhõn dõn Tip ú, l s nghiờn cu mt cỏch c th v nguyờn tc phõn chia quyn lc ca b mỏy Nh nc M Missin A.A vit Bờn cnh ú l cụng trỡnh ca Richard vit v lch s nc M v lch s Nh nc M Ngay c cỏc nh chớnh tr gia cng vit v Quc hi M sau h ht nhim k Cun Chớnh ph ca Quc hi vit nm 1885 ca tng thng th 28 Hoa K Woondrow Wilson cng bn v cỏc u ban Quc hi Vit Nam, nghiờn cu v tỡm hiu v Quc hi M cng cú nhiu cụng trỡnh nh cụng trỡnh ca Tin s V Hng Anh nghiờn cu v c cu hot ng ca Quc hi M mt cỏch khỏi quỏt Bờn cnh ú l cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca tin s Lu Vn An, GS TS Dng Xuõn Ngc th ch chớnh tr M Túm li, trờn c s k tha nhng kin thc v Quc hi M cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ó cú, ti ca mỡnh tụi xin trỡnh by v lch s Quc hi M t ngy u lp quc, ri i sõu vo tỡm hiu t chc, hot ng, chc nng nhim v ca tng c quan Quc hi Qua ti, tụi mong gúp phn hiu bit ca mỡnh rỳt kinh nghim v t chc, hot ng ca Quc hi Vit Nam t ú gii phỏp hon thin th ch Nh nc ta hin 3- Mc ớch nhim v v phm vi nghiờn cu ca ti * Mc ớch: Qua vic tỡm hiu nghiờn cu v t chc hot ng ca Quc hi M, ti nhm tỡm nhng mt thnh cụng v hn ch ca mụ hỡnh Quc hi M t ú tỡm nhng bi hc, kinh nghim xõy dng v hon thin t chc hot ng Quc hi nc ta hin * Nhim v: - Lm rừ v mt lý lun nhng v chc nng, nhim v, hot ng, quy nh phỏp lỳ, nguyờn tc hot ng ca Quc hi - Tỡm hiu lch s Quc hi M: i, thnh lp sao? - Tỡm hiu c cu t chc, hot ng ca cỏc c quan Quc hi M - ỏnh giỏ thnh tu, hn ch t chc hot ng ca Quc hi M * Phm vi: ti i sõu nghiờn cu v mt t chc v hot ng ca Quc hi M 4- C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu ti * C s lý lun: ti nghiờn cu c thc hin trc ht ng vng trờn lp trng ca ch ngha Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh, lm c s cho phng phỏp lun Bờn cnh ú, vic nghiờn cu ti phi luụn dng im vt lch s v cỏch tip cn hỡnh thỏi kinh t xó hi ca Mỏc ú l cụng c nhn thc quan trng nhỡn nhn ỏnh giỏ t chc v hot ng ca Quc hi ng thi, nú l c s khoa hc nhỡn nhn mt cỏch khỏch quan v mang tớnh khoa hc v mt quan trng ca th ch Nh nc l thit ch Ngh vin (Quc hi) * Phng phỏp nghiờn cu ch yu ca ti Trong quỏ trỡnh tỡm hiu nghiờn cu , tụi ó s dng phng phỏp vt bin chng, phng phỏp logic lch s, phng phỏp phõn tớch tng hp, ỏnh giỏ v nhng ni dung liờn quan n th ch Nh nc, thit ch lp phỏp ca Ngh vin 5- Kt cu ca ti Ngoi phn m u, kt thỳc v danh mc ti liu tham kho, ti gm chng v nhiu tiu tit B- phần nội dung CHNG 1: MT S VN CHUNG V QUC HI HOA K 1.1 Khỏi lc lch s Quc hi Hoa K qua cỏc thi k Quc hi Hoa K l c quan lp phỏp ca chớnh quyn liờn bang hp chng quc Hoa K v cú lch s i phỏt trin hon thin t ngy u lp quc: Theo nhng iu khon liờn hip thỡ Hip Chng Quc Hoa K mi ginh c lp c iu hnh, quy nh Quc Hi l thit ch mt vin, mi tiu bang cú s i biu bng S thiu hiu qu ca chớnh quyn liờn bang theo th ch ny dn n vic triu Quc hi lp hin nm 1787, tt c cỏc bang, ngoi tr Rhode Island, c i biu n tham d Mt nhng gõy chia r ti õy l c cu ca quc hi K hoch Virginia ca James Madison ch trng mt quc hi lng vin; h vin c ngi dõn bu trc tip, thng vin c bu bi h vin v s i biu c n nh theo t l dõn s K hoch ny nhn c s ng h t cỏc bang ln nh Virginia, Massachusetts v Pennsylvania Trong ú, cỏc bang nh hn ng h k hoch Jersey, ch trng quc hi mt vin vi s i biu bng cho mi tiu bang Dn dn, mt ỏn mang tớnh tho hip gi l Connecticut hay i Tho hip, c hỡnh thnh Theo ú, nhm ngn chn tỡnh trng lm quyn cú th xy cp liờn bang, Hin phỏp xỏc lp nguyờn tc phõn quyn vi quyn lc c quy nh theo mụ hỡnh lng vin bo m nguyờn tc kim soỏt ln v cõn bng quyn lc Mt vin (vin dõn biu) cú s i biu theo t l dõn s, vin cũn li (thng vin) cú s i biu bng nhau, v trỡ quyn lc ca tiu bang, vin lp phỏp tiu bang, ch khụng phi ngi dõn, bu chn cỏc thng ngh s Hin chng c thụng qua bi chớn s mi ba nc tiu bang v cú hiu lc t ngy thỏng nm 1789 Th k 19 chng kin nhng tranh chp thng xuyờn xy gia hai vin Trong hu ht na u th k 19, Thng vin gi c th cõn bng gia Bc ch trng t v Nam ch trng s hu nụ l, s lng cỏc tiu bang cũn ngang Ngc li, ti H vin, vỡ Bc ụng dõn hn nờn nm quyn kim soỏt Nhng tranh chp v nụ l v v cỏc khỏc ngy cng tr nờn trm trng cho n bựng n cuc Ni chin (1861 1865), sau cỏc tiu bang Nam quyt nh tỏch ri liờn bang Min Nam b tht trn v ch nụ l b bói b C hai vin u di quyn kim soỏt ca ng Cng ho, c nhiu ngi M ni kt vi chin thng cuc ni chin Vo nm 1877 bt u mt giai on mi ca phỏt trin v hng thnh; vũ lỳc ny, bt u mt s chia r sõu sc lũng cỏc c tri, h phi la chn gia ng dõn ch v ng cng ho Cng phỏt sinh nhiu bt bỡnh v vic dnh quyn bu thng ngh s cho cỏc vin lp phỏp tiu bang Cỏc cuc bu c Thng vin thng b vy bn bi nhng v mua chuc v tham nhng; mt s trng hp, s liờn kt gia hai vin ca cỏc vin lp phỏp tiu bang ngn chn cỏc cuc bu c thng vin Cui cựng, nm 1913 cho phộp bu trc tip cỏc thng ngh s Thi gian u th k chng kin s to sỏng ca cỏc nh lónh o ti c hai vin ca Quc hi Ti H vin, v th ca Ch tch ngy cng nõng cao, lờn n nh im vi nhim k ca Joseph Gurney Cannon Dự cỏc nh lónh o ti Thng vin khụng ginh c nhiu quyn lc nh ch tch h vin, cỏc thng ngh s t gõy dng cho mỡnh th ln lao c bit l ch tch cỏc u ban ti c hai vin thng cú nhiu nh hng ỏng k cho n cú nhng ci cỏch c tin hnh vo nhng nm 1970 Trong ba nhim k lõu di ca tng thng Franklin D.Roosevelt (19331945), ng Dõn ch kim soỏt c hai vin Quc hi, cú lỳc chim hai phn ba s gh c hai vin Cỏc d lut cho chng trỡnh New Deal c Quc hi thụng qua u n t To Bch c thay vỡ c cỏc ngh s trỡnh Song, sau xy v Watergate v nhng v lm quyn khỏc ca chớnh ph Nixon, Quc hi bt u tỏi khng nh quyn lc ca mỡnh chc nng lm lut v giỏm sỏt hnh phỏp Trong thp niờn k tip, cú s phõn phi ng u hn cho ng cng ho v ng Dõn ch ng Cng ho thng k bu c 1946, nhng li tht bi hai nm sau ú, n Dwight D Eisenhower c c tng thng nm 1952, ng Cng ho ginh kim soỏt lng vin Quc hi sut 40 nm k tip; ng Cng ho ch kim soỏt Thng vin mt ln sỏu nm (1981 1987) K t k tuyn c nm 1994, cỏc ng viờn Cng ho ó o t chim li quyn lc di s lónh o ca Newt Gingrich cho n nm 2006, ngoi tr giai on t nm 2001 n 2002, ng Dõn ch kim soỏt Thng vin Nm 2006, ng Dõn ch tỏi lp th a s Vin Dõn biu n Quc hi khoỏ 110 (2007 2008), cỏc ngh s Dõn ch kim soỏt Thng vin vi 51-49 gh 1.2 Thnh phn, quyn hn v nhim k ca Quc hi Hoa K a Thnh phn ca Quc hi Hoa K Quc hi Hoa k l mt nh ch quyn lc theo mụ hỡnh lng vin gm: - H vin hay Vin dõn biu, cú 435 thnh viờn i din cho 50 tiu bang Nhng i biu ny c bu chn t cỏc bang da trờn s dõn, nhng mi bang cú quyn ớt nht l mt i din ti H vin Cỏc dõn biu c bu t mt khu vc c tri riờng l gi l ht bu c Mi tiờu bang cú th sp xp cỏc ht bu c ỏp ng nhng ũi hi ca phỏp lut nh mi ht bu c phi cú s dõn xp x ngang Nhim k cho cỏc dõn biu l hai nm Hin phỏp khụng dnh quyn i din cho c khu Columbia v cỏc vựng lónh th Tuy nhiờn, Quc hi cho phộp h bu cỏc i biu hoc u viờn quc hi vi quyn tham d v tranh lun ti cỏc phiờn hp ca Quc hi, nhng khụng cú quyn biu quyt Cỏc dõn biu phc v vi nhim k hai nm nhim k dnh cho u viờn Quc hi l bn nm c khu 10 12) U ban Thng mi ng bin v ỏnh cỏ cú 37 thnh viờn, tiu ban, ú cú tiu ban chuyờn trỏch 13) U ban Bu chớnh v Dõn chớnh cú 26 thnh viờn, tiu ban 14) U ban Cụng trỡnh cụng cng v Giao thụng ti cú 25 thnh viờn, khụng thnh lp tiu ban 15) U ban T phỏp cú 33 thnh viờn, tiu ban; 16) U ban Khoa hc, V tr v Cụng ngh cú 32 thnh viờn, tiu ban; 17) U ban v Doanh nghip nh 18) U ban Qun tr hnh chớnh cú 25 thnh viờn, tiu ban ú cú tiu ban chuyờn trỏch 19) U ban Cỏc v lc a v hi o 20) U ban Tiờu chun qun lý 21) U ban Cu chin binh cú 25 thnh viờn, tiu ban 22) U ban ni v cú 09 thnh viờn Thng vin: 1) U ban Nụng nghip, thc phm v ti nguyờn rng cú 19 thnh viờn, tiu u ban, ú cú tiu ban chuyờn trỏch; 2) U ban Phõn b ngõn sỏch cú 29 thnh viờn, 15 tiu ban 3) U ban Quc phũng cú 20 thnh viờn, tiu ban 4) U ban Ngõn hng, Xõy dng nh v phỏt trin ụ th cú 21 thnh viờn, tiu ban 5) U ban Thng mi, Khoa hc v Giao thụng cú 20 thnh viờn, tiu ban 6) U ban nng lng v ti nguyờn thiờn nhiờn cú 19 thnh viờn, tiu ban 7) U ban Mụi trng v cỏc xó hi cú 16 thnh viờn, tiu ban ú cú tiu ban chuyờn trỏch 8) U ban Ti chớnh cú 20 thnh viờn, tiu ban 9) U ban i ngoi cú 19 thnh viờn, 10 tiu ban 25 10) U ban v Cụng tỏc Chớnh ph cú 14 thnh viờn, tiu ban 11) U ban Ngõn sỏch cú 23 thnh viờn, 11 tiu ban 12) U ban T phỏp cú 14 thnh viờn, 16 tiu ban, ú cú tiu ban chuyờn trỏch 13) U ban Lao ng v Ngun nhõn lc cú 16 thnh viờn, 13 tiu ban ú cú tiu ban chuyờn trỏch 14) U ban Quy tc v Qun tr hnh chớnh cú 16 thnh viờn, tiu ban 15) U ban v Doanh nghip nh cú 19 thnh viờn S thnh viờn cỏc u ban thng trc ca Quc hi c thnh lp theo s tho thun gia hai ng cng ho ng Dõn ch trờn c s t l vi s lng thnh viờn ca mi ng cú mi vin ca Ngh vin la chn ngi c vo cỏc chc v núi trờn, cỏc ng thnh lp Ban b nhim Thnh viờn ca Ban b nhim Hi ngh ng bu Nhng u ban quan trng ca cỏc vin nh U ban Phỏp lut, U ban Ti chớnh, U ban phõn b ngõn sỏch thng ng chim a s gh vin nm gi chc v Ch nhim v phú ch nhim Bi vỡ cỏc u ban thng trc úng vai trũ ht sc quan trng i vi hot ng ca ngh vin ú chc v ch nhim cỏc u ban thng trc ca cỏc Vin thng nhng i biu cú thi gian lm vic lõu nm nht Quc hi nm gi Vỡ vy tui trung bỡnh ca Ch nhim cỏc u ban thng trc ca cỏc Vin thng cao hn nhiu so vi tui trung bỡnh ca cỏc ngh s Thớ d, tui trung bỡnh ca Ch nhim cỏc u ban thng trc ca H vin ca khoỏ nhim k 1970 1972 l 68 ú tui trung bỡnh ca cỏc H ngh s l 52, i vi Thng vin l 66 v 57 Cỏc u ban thng trc cú ngõn sỏch hot ng riờng Mi u ban cú quyn t s dng ngõn sỏch cho cỏc hot ng ca mỡnh Ngõn sỏch ca mi u ban thng trc c phõn b cho cỏc tiu ban trc thuc Vic thnh lp tiu ban trc thuc u ban thng trc thuc thm quyn ca Ch nhim u ban Nu nh vo nm 1975 s lng cỏc tiu ban l khong 280 thỡ hin l khong 300 Vic s lng cỏc tiu ban ngy cng gia tng khụng 26 nhng phn ỏnh xu th chuyờn mụn hoỏ hot ng lp phỏp ca quc hi, m cũn cho thy phm vi hot ng ca Quc hi ngy cng c m rng, k c cụng tỏc lp phỏp v cụng tỏc giỏm sỏt Trong phm vi chc nng ca mỡnh, cỏc u ban thng trc thc hin nhng nhim v sau: Th nht, thc hin quyn lp phỏp theo nhng thuc phm vi hot ng ca u ban Th hai, gi mi liờn lc vi b mỏy hnh phỏp v thc hin quyn giỏm sỏt hot ng ca cỏc c quan thuc b mỏy ú Th ba, tin hnh iu tra hot ng ca cỏc c quan thuc b mỏy hnh phỏp, cỏc t chc xó hi, cỏc cụng ty t nhõn trng hp cn thit Th t, l cu ni gia cỏc nhúm gõy ỏp lc v Quc hi Th nm, l cu ni gia Quc hi v d lun xó hi Ngoi u ban thng trc, mi vin cũn thnh lp mt s u ban khỏc nh u ban iu tra, u ban c bit Nhng u ban ny c thnh lp trờn c s ngh quyt ca vin Trong ngh quyt phi nờu rừ mc ớch thnh lp u ban Nu nh Thng vin, Ch nhim u ban, s lng thnh viờn ca u ban v th tc b nhim c quy nh ngh quyt ca vin, thỡ H vin Ch nhim u ban v cỏc thnh viờn ca u ban Ch tch vin b nhim Bờn cnh nhng u ban riờng ca mi vin, Quc hi cũn thnh lp u ban hn hp Cỏc u ban hn hp c thnh lp trờn c s lut nh hoc ngh quyt chung ca hai vin U ban hn hp cng cú hai loi: thng trc v lõm thi Hin Quc hi cú u ban hn hp thng trc l U ban Th vin Quc hi, U ban in n, U ban Thu, U ban kinh t Cỏc u ban hn hp lõm thi thng c thnh lp gii quyt bt ng gia hai vin v d ỏn lut hay ngh quyt chung Mi Vin c c s lng thnh viờn nh vo u ban hn hp Thnh viờn ca u ban hn hp i din cho H vin Ch tch vin b nhim Cỏc thnh viờn i din cho Thng vin ngh quyt ca vin nh Do tớnh cht c bit cụng vic ca u ban, 27 vỡ vy cỏc vin thng c nhng thnh viờn cú uy tớn nht vo u ban Nu nh hot ng ca cỏc u ban khỏc ca ngh vin l cụng khai, thỡ u ban hn hp loi ny hot ng kớn Sau t c s tho thun, u ban s trỡnh bỏo cỏo lờn cỏc vin Ging nh t chc ca ngh vin Anh, c cu t chc ca Quc hi M cũn cú mt loi u ban na vi tờn gi l U ban Ton vin U ban Ton vin ca mi Vin l phiờn hp ton th ca mi vin im khỏc gia phiờn hp ton th thụng thng ca Vin v u ban Ton vin l: Nu nh ch to phiờn hp ton th thụng thng ca vin l Ch tch vin, thỡ ch to u ban Ton vin l mt s cỏc ngh s c c, th tc lm vic ca U ban ton vin cng n gin hn so vi th tc tin hnh phiờn hp thụng thng U ban Ton vin ca Vin i biu c triu tho lun cỏc d ỏn lut liờn quan n lnh vc cụng sau giai on nghe bỏo cỏo v d ỏn Thng vin triu U ban Ton vin xem xột cỏc iu c quc t Bờn cnh c cu chớnh thc núi trờn, t chc ca Quc hi M cũn phi k n on i biu ca ng Dõn ch v ca ng cng ho ng u mi on i biu l Ch tch Bi vỡ Ch tch on i biu ca mi ng úng vai trũ quan trng i vi t chc v hot ng ca vin, cho nờn chc danh ny thng mt quan chc cao cp ca ng nm gi Ch tch on i biu cú nhim v lp k hoch thc hin ng li chin lc ca ng, bo m s thng nht ni b on i biu, gi mi liờn h vi Tng thng, cỏc quan chc chớnh thc v khụng chớnh thc ca Quc hi, cỏc quan chc b mỏy hnh phỏp Ch tch on i biu cú nh hng quan trng i vi vic b nhim cỏc thnh viờn ca ng vo cỏc u ban thng trc v cỏc u ban khỏc ca vin Bng nh hng ca mỡnh, ch tch cú kh nng tỏc ng n th tc xem xột cỏc d ỏn lut, d ỏn ngh quyt, tỏc ng n cuc tho lun ca i biu ti phiờn hp ca u ban hay ca vin Di s lónh o trc tip ca Ch tch l i ng cỏn b ch cht 28 ca ng Nhng ngi ny cú nhim v trc tip theo dừi hot ng ca cỏc thnh viờn ng vic, ph bin ch th ca Ch tch cho tng thnh viờn., bo m s tham gia y ca cỏc thnh viờn vo cỏc cuc b phiu ca Vin Bo m s thng nht ni b on i biu Ban lónh o on i biu úng vai trũ nh i ng cỏn b ch cht ca on bo m s thng nht ni b on i biu H vin cng nh Thng vin, Ban lónh o on i biu ca ng Dõn ch c thnh lp trờn c s i din ca cỏc vựng lónh th Trong ú thnh phn Ban lónh o on i biu ca ng Cng ho gm ton b ng viờn ca ng l thnh viờn ca U ban Quy tc, Ch nhim cỏc u ban khỏc l ngi ca ng, cỏc quan chc cao cp khỏc ca ng 2.4 Th tc hot ng ca Quc hi a Th tc phiờn hp ca cỏc Vin Theo quy nh Hin phỏp M (sa i ln th 20), hng nm Quc hi hp ớt nht mt ln Nu nh Quc hi khụng cú quyt nh khỏc, k hp thng niờn s c tin hnh vo tra ngy th ba thỏng Giờng v kộo di cho n Quc hi thụng qua quyt nh chm dt k hp Thụng thng k hp ca Quc hi kộo di cho n thu vi mt s ln ngh vo cỏc ngy l Tng thng cú th triu Quc hi hp bt thng xột thy cn thit Cỏc k hp ca Quc hi c tin hnh ti i Capitol thuc Washington D.C Cỏc vin ca Quc hi hp riờng Phiờn hp u tiờn ca H vin khoỏ mi bu ngh s nhiu tui nht lm ch to cho n vin bu Ch tch vin Phiờn hp u tiờn ca Thng vin sau cuc bu c Tng thng Phú tng thng mi c c lm ch to Trng hp vng mt Phú tng thng, Thng vin s bu Ch tch lm thi iu khin cỏc phiờn hp Nu nh ti nhng phiờn hp u tiờn ca H vin khoỏ mi, H vin phi tin hnh thnh lp ton b s u ban thng trc, thỡ Thng vin ch cn b 29 sung mt s thnh viờn cho cỏc u ban thng trc thay th cho nhng thng ngh s ó ht nhim k Cỏc phiờn hp ton th ngy c tin hnh theo th tc sau: - Ch to, sau tuyờn th, tin hnh kim tra s lng i biu d hp Phiờn hp ca cỏc vin c coi l hp l cú hn 50% tng s i biu ca vin tham gia - Vin tin hnh kim tra li ni dung nht ký ca phiờn hp ngy hụm trc, trng hp cn thit sa cha nhng thiu sút Vic kim tra c chm dt theo quyt nh ca a s thnh viờn d hp - Vic tin hnh xem xột cỏc d ỏn lut, d ỏn ngh quyt, v cỏc d ỏn khỏc Trc ht vin nghe Thụng ip ca Tng thng (nu cú) Sau ú vin nghe bỏo cỏo ca cỏc b trng, ri tin hnh xem xột ca d ỏn lut, d ỏn ngh quyt v cỏc d ỏn khỏc Nhng d ỏn ca ngy hụm trc li c u tiờn xem xột trc Cỏc thuc thm quyn ca cỏc vin c xem xột theo th t sau: cỏc n thnh cu v n t khỏc, bỏo cỏo ca cỏc u ban, cỏc d ỏn lut v d ỏn ngh quyt chung, cỏc d ỏn khỏc Tuy nhiờn, bt c lỳc no ch tch vin cú quyn yờu cu, cỏc thnh viờn ca vin cú quyn ngh vin tho lun lp tc nhng hay nhng d lut Tng thng hoc vin chuyn n Khi xut ny c a vin tin hnh biu quyt m khụng qua tho lun i vi mt , mi i biu ch c phỏt biu khụng quỏ mt ln v thi gian nm phỳt Tuy nhiờn gi tho lun i biu cú quyn phỏt biu ti hai ln v mt v thi gian phỏt biu khụng b hn ch, tr trng hp Ch to can thip Cỏc phiờn hp ca vin c tin hnh cụng khai, tr tng hp theo yờu cu ca mt nhúm i biu thnh viờn ca vin, vin tin hnh hp kớn b Th tc hot ng ca cỏc u ban 30 Cỏc u ban thng trc ca cỏc vin hot ng ch yu thụng qua cỏc cuc hp Trong phm vi quy ch ca vin, mi u ban s thụng qua ni quy hot ng riờng, ú quy nh s ln hp mt thỏng, th tc tin hnh cuc hp, th tc xem xột cỏc thuc thm quyn ca u ban Thụng thng mi tun u ban hp mt ln Theo ngh ca ớt nht 1/3 tng s thnh viờn ca mỡnh, Ch nhim u ban triu cuc hp bt thng Ngy hp, a im hp v ni dung ca cuc hp phi c cỏc u ban (tr U ban Ngõn sỏch v U ban phõn b ngõn sỏch) thụng bỏo cụng khai mt tun trc hp Sau tuyờn b khai mc cuc hp, ch to s trỡnh by ni dung chớnh ca cuc hp Sau ú theo th t c xỏc nh trc, thnh viờn ca u ban hoc i din cỏc tiu ban s ln lt trỡnh by bỏo cỏo v d ỏn lut hoc v d tho ngh quyt U ban s tho lun v biu quyt i vi tng bỏo cỏo Trong quỏ trỡnh tho lun, cỏc phng tin thụng tin i chỳng c quyn tham d v a tin Tt c cỏc liờn quan n cuc tho lun nh: ý kin ca c quan thm tra d ỏn, d tho, ý kin ca cỏc c quan hu quan, ý kin ca thnh viờn ca u ban, ý kin ca i din cỏc nhúm gõy ỏp lc u c ghi vo biờn bn v cụng b Nhng u ban tin hnh biu quyt v d ỏn lut hoc d tho ngh quyt thỡ cỏc phng tin thụng tin i chỳng khụng c phộp tham d v ch cú thnh viờn ca u ban mi bit chuyn gỡ s xy i vi d ỏn lut hoc d tho ngh quyt Bỏo cỏo v d ỏn lut hoc v d tho ngh quyt u ban thụng qua bi s tỏn thnh ca a s thnh viờn d hp Trng hp u ban tin hnh biu quyt bỏo cỏo v d ỏn lut hoc v ó c a (tr U ban Phõn b ngõn sỏch) mt thnh viờn ca u ban by t mong mun b sung quan im riờng ca i biu hoc quan im ca nhúm thiu s cho bỏo cỏo, thỡ i biu s c phộp thi hn ba ngy chun b ni dung ca ý kin ú bng bn Ch nhim ca u ban cú nhim v chuyn sang cho vic m u ban trc thuc bỏo cỏo v d ỏn lut hoc v thi hn by ngy k t 31 ngy bỏo cỏo c thụng qua Tuy nhiờn, cỏc vin khụng buc phi xem xột nhng bỏo cỏo v d ỏn lut hoc ngh quyt chung m khụng lm rừ ni dung ca hai núi trờn Ngoi hỡnh thc hot ng núi trờn, thc hin mt s nhim v theo yờu cu ca vin, phm vi thm quyn ca mỡnh, cỏc u ban cú th t tin hnh nghiờn cu, phõn tớch, ỏnh giỏ thc tin ỏp dng v thc hin phỏp lut hoc theo tho thun giao cho c quan khỏc, hay yờu cu cỏc c quan ca b mỏy hnh phỏp thc hin ri bỏo cỏo li cho u ban u ban trỡnh vin c Th tc lp phỏp (quỏ trỡnh thụng qua d lut) Mt nhng chc nng quan trng ca Quc hi l lp phỏp quỏ trỡnh thụng qua d lut gm nhng bc sau: Ngh s Quc hi thng trỡnh cỏc d lut theo yờu cu ca nhng nhúm ng hnh lang Cỏc nhúm ny ng thụng qua hoc bỏc b cỏc d lut nh hng n quyn li ca h Trong mt s trng hp, cỏc nhúm ny son tho d lut v nh mt ngh s trỡnh Cỏc nhúm ng hnh lang quc hi phi ng ký vo c s d liu trung ng Nhng nhúm ng hnh lang lm vic cho cỏc t chc chớnh tr, cỏc cụng ty, chớnh quyn tiu bang, chớnh quyn nc ngoi v nhiu nhúm khỏc Nm 2005, cú n 35000 ngi ng hnh lang ó ng ký, gp ụi s lng nm 2000 Nhiu nh ng hnh lang ni tri tng l thnh viờn quc hi, nhng ngi khỏc cú thõn nhõn l cỏc ngh s ng nhim, in hỡnh l Hary Reid, Dennis Hastert, cu Dõn biu Tom Delay, v Roy Blunt u cú ngi thõn gia ỡnh ang lm vic cỏc nhúm ng hnh lang Thnh viờn ca c hai vin u cú th trỡnh d lut, nhng hin phỏp quy nh Tt c d lut nhm nõng cao li tc phi xut phỏt t H vin Vỡ vy, Thng vin khụng cú quyn xut lut ỏnh thu Hn na, H vin cho rng Thng vin cng khụng cú quyn trỡnh lut ngõn sỏch liờn bang Dự Thng vin t v nghi ng v cỏch gii thớch ny ca H vin, mi ln Thng vin trỡnh 32 lut ngõn sỏch u b H vin t chi xem xột Mc dự khụng c trỡnh cỏc d lut ny, Thng vin li cú quyn sa i hay bỏc b chỳng Mi d lut u phi tri qua mt s giai on ti mi vin: trc tiờn, nú phi c xem xột bi mt u ban Cỏc trỡnh t lp phỏp phi c xem xột bi cỏc u ban thng trc, mi u ban cú thm quyn mt lnh vc riờng bit chng hn nh nụng nghip hay ngõn sỏch H vin cú 20 u ban thng trc, s ny ti Thng vin l 16 Trong mt s trng hp, cỏc d lut cú th c trỡnh cỏc u ban c bit (xem xột cỏc lnh vc chuyờn mụn hp hn cỏc u ban thng trc) Cỏc u ban c phộp t chc cỏc cuc iu trn v thu thp chng c xem xột cỏc d lut Cỏc u ban cng cú th sa i d lut, nhng ch cú ton th thng vin hoc ton th h vin mi cú quyn chp nhn hoc bỏc b cỏc d lut Sau xem xột v tho lun, u ban s b phiu quyt nh xem cú nờn trỡnh d lut trc ton vin hay khụng Khi c trỡnh bi u ban, d lut s c xem xột bi ton vin Ti õy, d lut cú th b sa i (quy trỡnh ny cú th khỏc bit ụi chỳt gia hai vin) Cui cỳng l biu quyt Cỏc chớnh ng thng khụng th kim soỏt cỏch b phiu ca cỏc ngh s ca hai vin Quc hi, Thanh danh cỏ nhõn, tin trỡnh gõy qu bu c, v chin dch ng tranh c úng vai trũ quan trng cỏc cuc tuyn c, ch cú s ng h t ng phỏi chớnh tr l khụng Vỡ cỏc ngh s khụng mun da vo s ng h ca cỏc t chc ng, h thng t c lp vi gii lónh o ng Vỡ vy gii lónh o ng ti quc hi thng ỏp dng chin thut bt v th, cú th thụng qua nhng d lut quan trng cn n d ng h ca cỏc ngh s thiu hp tỏc H s bt mt ngh s, ỏp lc ngi ny ng h thụng qua d lut, c nú khụng c c tri ca ngh s ny a thớch Ri thỡ, sau phiu thụng qua, h s th, ngi ny t la chn lp trng cho mỡnh biu quyt Bng cỏch ny, cỏc ngh s cú th trỏnh gõy ỏc cm vi cỏc quyn li c bit thng cú nhiu nh hng, t trung thnh vi ng ca mỡnh 33 Mt mt d lut c thụng qua ti mt vin, nú s c gi n vic kia; ti ú, nú cú th c thụng qua, hoc b bỏc b, hoc b sa i mt d lut cú th tr thnh lut, c hai vin phi ng thun v bn ca d lut Nu d lut ó b sa i, thỡ mt u ban thng tho s vo cuc (thnh phn bao gm thnh viờn ca c hai vin), v c son mt bn chung trỡnh hai vin; nu c thụng qua, nú s thnh lut; cũn ngc li, xem nh tht bi Tng thng Ronald Reagan ó cú ln nhn xột cỏch chõm bim Nu em mt qu cam v mt qu tỏo giao cho u ban thng tho, h s cho mt qu lờ Sau c thụng qua ti hai vin, d lut s c trỡnh tng thng Tng thng cú th chn ký ban hnh, nú s tr thnh lut, hoc tng thng cú th chn ph quyt, gi tr v Quc hi kốm theo li phn khỏng Trong trng hp ny, d lut ch cú th tr thnh lut nu c hai vin biu quyt vi hai phn ba s phiu vụ hiu hoỏ s ph quyt ca tng thng Sau cựng, cũn cú mt chn la khỏc cho tng thng, l khụng lm gỡ ht, khụng ký ban hnh, cng khụng ph quyt Trong trng hp ny, Hin phỏp cú quy nh d lut s t ng tr thnh lut sau mi ngy (khụng tớnh ngy ch nht) Tuy nhiờn, nu quc hi chm dt k hp mi ngy ny, d lut s khụng tr thnh lut Vỡ vy, tng thng cú th ph quyt mt d lut c thụng qua vo cui k hp ca quc hi bng cỏch l nú i; th thut ny c gi l pocket veto d Phc v c tri Mt nhng chc trỏch chớnh ca thng ngh s hoc dõn biu l phc v c tri khu vc bu c Cỏc ngh s thng nhn hng ngn lỏ th, cuc gi v e-mail t c tri by t quan im, hoc s bt bỡnh i vi lp trng hoc phiu bu ca ngh s y ti quc hi Nhiu c tri yờu cu h gii quyt cỏc khú khn, hoc gii ỏp thc mc Cỏc thnh viờn quc hi u c xõy dng mt hỡnh nh tớch cc ti cỏc ht bu c, thay vỡ c tri than phin v mỡnh Nh th, trỏch nhim ca h l ỏp ng, xụng xỏo giỳp 34 c tri lỳc h gp nhiu phin phc tip cn b mỏy hnh chớnh õy l lỳc cỏc ngh s quc hi v nhõn viờn ca h thc thi chc nng tra Nh nc cp liờn bang Trong thc t, chc nng khụng chớnh thc ny ngy cng lm tiờu tn nhiu thỡ gi m cỏc ngh s cú th dnh cho vic chun b hoc xem xột cỏc d lut Cng cn bit rng thnh viờn quc hi ng nhim cú nhiu quyn lc hn hu ht cỏc thnh tra Nh nc cp liờn bang Nh Morris Fiorina nhn xột, s tham gia ca nhỏnh lp phỏp vo quy trỡnh tra dn n mt thun li chớnh: cỏc thnh viờn Quc hi thc thi quyn kim soỏt trờn iu m cỏc viờn chc Nh nc quan tõm nhiu nht gia tng ngõn sỏch v thm quyn iu hnh cỏc chng trỡnh mi õy l loi hỡnh quyn lc tỏc ng n b mỏy hnh chớnh m cỏc c quan tra khụng h cú 35 CHNG III: NH GI C CU T CHC V HOT NG CA QUC HI HOA K 3.1 Thnh tu: Cú th khng nh, Quc hi M l c quan lp phỏp hot ng c lp thc s v khụng b gii tỏn bi quyn Tng Thng Bờn cnh ú, c ch lng vin cõn bng, to cho Quc hi M cú s ng thun v hot ng lp phỏp mt cỏch nhp nhng tun t Chớnh c cu ny giỳp cho quỏ trỡnh thụng qua cỏc quyt nh mt cỏch k cng, trõn trng ng thi cng giỳp lm gim ỏp lc t phớa cỏc ng phỏi v c tri Cú th thy, Hin phỏp ó trao rt nhiu quyn hn cho Quc hi v Quc hi M lch s ó tin hnh rt nhiu cỏc hot ng liờn quan n kim tra, giỏm sỏt c quan hnh phỏp nhm lm sch Nh nc Hoa k Quc hi Hoa K ó a v hon thin rt nhiu d lut ỏp ng ũi hi ca t nc Hoa K tng chng ng vi nhng chin lc nht nh Túm li, cú th núi rng Quc hi Hoa k l c quan quyn lc c lp v gi vai trũ quan trng i sng kinh t chớnh tr - xó hi ca Hoa K 3.2 Hn ch: Bờn cnh nhng mt thnh cụng m Quc hi M ó em li cho ngi dõn M quyn lm ch ca mỡnh thỡ t chc v hot ng ca Quc hi M cú nhng mt hn ch ú l thụng qua mt d tho lut hai vin Hoa k rt phc v rc ri, bờn cnh ú, cỏc nh lp phỏp Hoa K phn no ú phi chu ỏp lc t cỏc nhúm ng hnh lang (loppy) v cỏc nh ti phit Thc s, lch s cng ó chng kin nhng v bờ bi vic chy ua vo cỏc gh ngh s hai vin Quc hi ng sau ch dõn ch cú v nhn nhp qua cỏc cuc tranh c gia ng phỏi, l s xit cht v chớnh tr v s hn ch v t do, cỏc lc lng i lp, c bit l ng cng sn b kim soỏt cht ch Vỡ vy, nghiờn cu khớa cnh cu trỳc, k thut chỳng ta cn nhn rừ, bn cht giai cp t sn ca th ch chớnh tr M t ú cú cỏch ỏnh giỏ khỏch quan 36 C- KếT LUậN T nhng lớ lun v trỡnh by v t chc cng nh hot ng ca Quc hi M phn ni dung, cú th núi rng Quc hi M khỏc vi hu ht cỏc nc khỏc trờn th gii Bi M luụn luụn trỡ ch ngha lng vin cõn bng hai vin ca Quc Hi cú quyn lc ngang nhau, c ch bu c Quc Hi dung ho li ớch gia cỏc bang ln v bang nh Chớnh c cu Quc hi gia hai vin giỳp cho quỏ trỡnh thụng qua cỏc quyt nh mt cỏch k cng, cõn trng Cú th khng nh Quc hi M l Quc hi nht trờn th gii hot ng mt cỏch c lp theo ỳng v trit ca nguyờn tc tam quyn phõn lp Chớnh vỡ th m cỏc nh chớnh tr t sn phng Tõy coi Quc hi M cú quyn lc nht th gii Quc hi M l c quan nm thc quyn v l c quan i trng kim ch Tng Thng, cng nh thc hin chc nng giỏm sỏt hnh phỏp rt trit Rừ rng, vic nghiờn cu tỡm hiu lch s Quc hi M v t chc hot ng ca Quc hi M giỳp cho chỳng ta cú cỏch nhỡn khỏch quan hn v c quan lp phỏp ca nc M cng nh hiu hn lớ m nc M t ho v Quc hi ca mỡnh Qua ú, cng khng nh rng bt k mt thit ch chớnh tr no cng cú nhng mt thnh cụng v hn ch iu quan trng l qua tỡm hiu s giỳp chỳng ta dng linh hot vo tng hon cnh iu kin c th phỏt trin t nc núi v cỏc thnh viờn hay cỏc i biu Quc hi M cng l iu rt c quan tõm Bi, h l nhng ht nhõn quan trng lm nờn s thnh cụng t chc v hot ng ca Quc hi M hin Cú rt nhiu nhng tờn gi dnh cho h: nhng nh hin thc cha n mc, nhng nh a phng, nhng nh hựng bin, nhng nh núi thng thng, nhng nh t chc hay n gin ch l nhng nh ngh s V tụi xin kt thỳc ti ca mỡnh vi mt lun im sau v i biu Quc hi M 37 Võng ! H l: Nhng nh quyn lc vụ hỡnh õy khụng phi l t ph bin nhng s ph bin H lng l ch no ú b mỏy quan liờn ca Quc hi, nhng h kim soỏt quyn lc sinh t, thng l gii quyt hn l ngh Nhng nh quyn lc vụ hỡnh y l nhng ngi thng tr lónh a nh ca h, v c ng s bỏo v mt s ngi khỏc tha nhn nh vy 38 Danh mc ti liu tham kho TS V Hng Anh: T chc v hot ng ca Ngh vin mt s nc trờn th gii, Nxb Chớnh tr Quc gia, HN, 2001 GS.TS Dng Xuõn Ngc TS Lu Vn An: Th ch chớnh tr th gii ng i, Nxb Chớnh tr Quc gia, HN, 2001 GS.TS Dng Xuõn Ngc TS Lu Vn An: Chớnh tr hc Vit Nam, Nxb Chớnh tr Quc gia, HN, 2001 Howard Cincotta: Khỏi quỏt v lch s nc M, Nxb Chớnh tr Quc gia, HN, 2000 Mark.J.Green James.M.Fallous - avi.R Zwiek: Ai ch huy Quc hi M, Nxb Cụng an nhõn dõn, HN, 2001 Mụngtexki: Bn v tinh thn phỏp lut, Nxb Giỏo dc, HN, 1996, tr 103, 104 Misin AA: Nguyờn tc phõn chia quyn lc c cu hnh phỏp ca M, Nxb Chớnh tr Quc gia, HN, 2001 Ngh vin ca cỏc nc trờn th gii U ban i ngoi Quc hi, HN, 1995 Richard C.Schroeder: Khỏi quỏt v chớnh quyn M, Nxb Chớnh tr Quc gia, HN, 1999 10.Rutxo: Bn v kh c xó hi, Nxb Giỏo dc, HN, 1996 39
- Xem thêm -

Xem thêm: thể chế chính trị tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của quốc hội mỹ tiểu luận cao học, thể chế chính trị tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của quốc hội mỹ tiểu luận cao học, thể chế chính trị tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của quốc hội mỹ tiểu luận cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay