Luận văn Quản lý hoàn thuế GTGT tại Cục thuế Thành Phố Hà Nội

118 181 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 12:56

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn với đề tài: “Quản hoàn thuế GTGT Cục thuế Thành Phố Nội” công trình nghiên cứu thân thực hướng dẫn PGS Tiến sỹ Văn Sự Những số liệu thông tin trính dẫn trung thực có nguồn gốc rõ ràng, kết luận nghiên cứu, thông tin, số liệu, chưa công bố hình thức Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Tác Giả Tạ Văn Quân ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN iv PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2.TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 3 ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .6 4.2.2 Số liệu sơ cấp KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN .7 CHƯƠNG .8 MỘT SỐ CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÁC CỤC THUẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY .8 1.1 BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 1.2 NHỮNG NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA QUẢN HOÀN THUẾ GTGT TẠI CÁC CỤC THUẾ .23 1.3 CÁC CÔNG CỤ QUẢN HOÀN THUẾ GTGT TẠI CÁC CỤC THUẾ 35 1.4 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BÀI HỌC CHO CỤC THUẾ TP NỘI TRONG QUẢN HOÀN THUẾ GTGT 39 CHƯƠNG 51 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN HOÀN THUẾ GTGT TẠI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ NỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 51 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC HOÀN THUẾ GTGT TẠI CỤC THUẾ TP NỘI 51 2.1.2 Công tác hoàn thuế GTGT Cục thuế TP Nội 53 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TRONG QUẢN HOÀN THUẾ GTGT TẠI CỤC THUẾ TP NỘI 62 iii 2.3 NHỮNG KẾT LUẬNVẤN ĐỀ ĐẶT RA QUA NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN HOÀN THUẾ GTGT TẠI CỤC THUẾ NỘI .81 CHƯƠNG 85 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN HOÀN THUẾ GTGT TẠI CỤC THUẾ NỘI 85 3.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CỤC THUẾ TP NỘI ĐẾN NĂM 2020 .85 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN HOÀN THUẾ GTGT TẠI CỤC THUẾ NỘI ĐẾN NĂM 2020 94 KẾT LUẬN 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Ký hiệu viết tắt Giải nghĩa Tiếng Việt Giá trị gia tăng GTGT VAT - Thuế Giá trị gia tăng WTO - - - Tổ chức Thương mại giới - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - v DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU MẪU Bảng số1.1: Tình hình hoàn thuế giá trị gia tăng Cục thuế Vĩnh Phúc năm 2012 .40 Bảng số 1.2: Tình hình kiểm tra, tra Cục thuế Vĩnh Phúc qua năm 2011, 2012, 2013 42 Bảng 2.1: Kết hoàn thuế GTGT giai đoạn 2011 – 2013 Cục thuế Thành phố Nội 59 Bảng 2.2: Kết hoàn thuế GTGT giai đoạn 2011 -2013 theo trường hợp hoàn Cục thuế Nội .60 Bảng 2.3: Kết công tác tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT Cục thuế TP Nội 63 Bảng 2.4: Kết phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT Cục thuế Nội 64 Bảng 2.5: Kết kiểm tra trước hoàn Cục thuế Thành phố Nội 66 Biểu đồ 2.1: Số tiền thuế GTGT doanh nghiệp đề nghị hoàn, số tiền thuế GTGT hoàn số tiền thuế GTGT không hoàn Cục thuế TP Nội 67 Bảng 2.6: Số thuế không hoàn theo đối tượng hoàn 68 Bảng 2.7: Kết hoàn thuế GTGT giai đoạn 2011 -2013 theo trường hợp hoàn 70 Bảng 2.8: Kết kiểm tra sau hoàn giai đoạn 2011 – 2013 Cục thuế Thành phố Nội 72 Biểu đồ 2.2: Số thuế GTGT truy hoàn Cục thuế TP Nội 73 Bảng 2.9: Số thuế truy thu theo đối tượng hoàn 74 Bảng 2.10: Kết thẩm định định hoàn thuế GTGT Cục thuế Thành phố Nội 75 Bảng 2.11.Tỷ lệ số tiền NNT hoàn thuế Cục thuế TP Nội sau áp dụng luật số 31/2013/QH13 năm 2013 sửa đổi bổ sung luật số 13/2008/QH12 năm 2008 .76 Bảng 2.12 Số lượng phát hồ sơ gian lận công tác hoàn thuế GTGT Cục thuế Nội áp dụng phần mềm NTK iNTK 80 vi Biểu đồ 2.1: Số tiền thuế GTGT doanh nghiệp đề nghị hoàn, số tiền thuế GTGT hoàn số tiền thuế GTGT không hoàn Cục thuế TP Nội Error: Reference source not found Biểu đồ 2.2: Số thuế GTGT truy hoàn Cục thuế TP Nội Error: Reference source not found PHẦN MỞ ĐẦU 1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Cùng với đời phát triển Nhà Nước Thuế không tạo nguồn thu cho Chính phủ hoạt động mà công cụ để phân phối lại thu nhập, tạo công xã hội thuế đóng vai trò quan trọng hệ thống công cụ quản kinh tế vĩ mô Chính phủ Ở Việt Nam, Luật thuế GTGT đời (thay cho thuế doanh thu) thành công lớn trình cải cách hệ thống thuế, có ý nghĩa lịch sử hoạt động quản kinh tế Đảng Nhà nước ta Quản thuế nói chung quản hoàn thuế GTGT nói riêng có ý nghĩa quan trọng không doanh nghiệp, quan quản nhà nước mà có tác động to lớn kinh tế trình hội nhập phát triển đất nước Thủ đô Nội, trung tâm trị, kinh tế, văn hoá nước, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp đóng trụ sở Nội chiếm tỷ trọng lớn số thu ngân sách nước, với tăng trưởng kinh tế doanh nghiệp địa bàn Nội nguồn thu ngân sách từ thuế Cục thuế Nội chiếm vị trí quan trọng cấu kinh tế nước thành phố Nội Thuế GTGT sắc thuế quan trọng đóng góp lớn số thu cho NSNN Hàng năm hoàn thuế GTGT doanh nghiệp chiếm tỷ trọng không nhỏ tổng số thu toàn Cục thuế TP Nội năm 2011 số thuế GTGT hoàn là: 8.122.995 triệu đồng, năm 2012 là: 9.628.879 triệu đồng, năm 2013 là: 8.549.463 triệu đồng, từ cho thấy công tác quản hoàn Thuế GTGT Cục thuế TP Nội yêu cầu quan trọng cần thiết Công tác quản Thuế, quản hoàn thuế GTGT Cục Thuế TP Nội thời gian vừa qua đem lại nhiều kết tốt, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo nguồn vốn kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, tạo công bằng, kích thích đầu tư, thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên tồn tại, hạn chế, chưa hoàn thiện, nhiều vướng mắc, bất cập qui trình quản lý, ứng dụng công nghệ tin học, bố trí nguồn nhân lực, trình độ quản thuế, quản hoàn thuế GTGT số công chức thuế, chưa đáp ứng yêu cầu công cải cách hành chính, đại hoá ngành thuế Hiện tình trạng doanh nghiệp kê khai thuế số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập, tình hình nộp thuế chưa phản ảnh quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh doanh nghiệp tuân thủ chấp hành pháp luật Thuế không doanh nghiệp lập lên với mục đích gian lận, nhằm buôn bán hoá đơn GTGT sử dụng bất hợp pháp hoá đơn, thực gian lận hoàn thuế GTGT chiếm đoạt tiền nhà nước Từ thực tế tồn hạn chế đặt đòi hỏi việc phải nghiên cứu vấn đề công tác quản hoàn thuế GTGT Cục thuế TP Nội doanh nghiệp địa bàn Nội đề tài cần thiết, nghiên cứu cách khoa học, để tìm giải pháp quản hiệu quả, để nắm bắt thủ đoạn, gian lận công tác hoàn thuế từ đưa giải pháp, đề xuất, kiến nghị kịp thời, phù hợp để ngăn chặn tình trạng đảm bảo cho việc hoàn thuế GTGT điạ bàn TP Nội đạt kết tốt Xuất phát từ vấn đề nêu chọn đề tài: “Quản hoàn thuế GTGT Cục thuế Thành Phố Nội” làm luận văn thạc sỹ mình, trình nghiên cứu nhận hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm Thầy PGS Tiến sỹ Văn Sự đồng nghiệp ngành Thuế Thủ Đô giúp đỡ thực đề tài này, nỗ lực tìm tòi nghiên cứu, tiếp thu song không tránh khỏi phần hạn chế thiếu sót, mong tiếp tục nhận quan tâm giúp đỡ Thầy hướng dẫn hội đồng để đề tài hoàn chỉnh góp phần vào công tác quản thuế nói chung quản hoàn thuế GTGT Cục thuế TP Nội hiệu 2.TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Trong thời gian qua, nhờ cải cách sâu rộng Nhà nước ngành thuế, có thay đổi lớn công tác quản hoàn thuế GTGT giúp cho quan quản thuế NNT giảm tải nhiều công sức việc thực hoàn thuế GTGT Tuy nhiên điều kiện thực tế kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng có hội nhập ngày sâu rộng, không tránh khỏi việc phát sinh số vấn đề công tác quản thuế hoàn thuế Vì thế, có nhiều hội thảo, công trình nghiên cứu nhằm đưa giải pháp hoàn thiện công tác quản thuế công tác quản hoàn thuế GTGT Hội thảo 2013, Tổng cục thuế “ Hội thảo sách thuế GTGT, TNDN mới, thực trạng triển khai, phương hướng điều hành sách thuế” lợi ích việc sửa đổi sách thuế GTGT, TNDN giảm tải nhiều thời gian công tác quản thuế GTGT, TNDN Tiếp tục đưa kiến nghị để tiến tới năm 2014 giảm tiếp 1/3 số thực công tác thuế cho NNT Đề tài Nghiên cứu khoa học, PGS, TS Lê Đức Lữ “Giải pháp hoàn thiện thuế giá trị gia tăng nước ta nay”, thời gian thực 20002001, Đề tài sâu phân tích vấn đề nảy sinh việc áp dụng thuế GTGT vào thực tế giải pháp hoàn thiện thuế GTGT kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta Luận án tiến sĩ 2011, Nguyễn Thị Thùy Dương “ Quản thuế Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, từ luận chung quản thuế, điều kiện hội nhập, tiêu chí để đánh giá hệ thống thuế tốt phải xét đến mối quan hệ quan thuế với người nộp thuế, tiêu chí lập pháp, đặc điểm quản lý, đảm bảo tính linh hoạt điều hành tác động hội nhập kinh tế quốc tế đến quản thuế, bao gồm gia tăng hợp tác thuế nước, thúc đẩy cạnh tranh thuế, thay đổi sách thuế quản thuế, đặc biệt tăng cường đối phó với tượng trốn tránh thuế quốc tế Luận văn Thạc sỹ 2010, Phan Hữu Thọ “ Quản hoàn thuế giải pháp hoàn thiện công tác hoàn thuế GTGT Cục thuế Nghệ An” trình bày hệ thống quản thuế GTGT quy trình hoàn thuế GTGT Cục thuế Nghệ An, đánh giá mặt tốt hạn chế công tác thực quản hoàn thuế GTGT Cục thuế Nghệ An, đưa số giải pháp để xử hạn chế quản hoàn thuế GTGT Luận văn Thạc sỹ 2012, Phạm Gia Hiền “ Công tác hoàn thuế GTGT giải pháp chuẩn hóa quy trình hoàn thuế GTGT Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc” điểm chưa hợp quy trình quản hoàn thuế GTGT Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, đưa giải pháp hoàn thiện công tác quản hoàn thuế GTGT Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 98 Các Phòng, Chi cục thuế phải thường xuyên phổ biến, quán triệt đầy đủ Chỉ thị, đạo Đảng, quyền, đồng thời chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật tới toàn thể CBCC quan lề lối, tác phong, thái độ, cách hành xử, tính tuân thủ pháp luật thuế pháp luật có liên quan công tác (Thủ trưởng đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực cấp dưới) Yếu tổ tổ chức máy, người bố trí khoa học đáp ứng yêu cầu hiệu công việc việt quan trọng làm nên công công tác quản Thuế hoàn Nội 3.2.3.Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác thanh, kiểm tra công tác hoàn thuế GTGT Cục thuế TP Nội Nâng cao chất lượng, hiệu công tác tra, kiểm tra công tác hoàn thuế GTGT địa bàn TP Nội; Thực công tác thanh, kiểm tra công tác hoàn thuế GTGT pháp luật, quy trình nhằm phát hiện, xử ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật hoàn thuế GTGT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế công tác hoàn thuế GTGT NNT; thực hiên tốt việc phân tích rủi ro hồ sơ hoàn thuế GTGTđối với hồ sơ xét hoàn thuế GTGT nhằm phát sai phạm hồ sơ, Tập trung tra, kiểm tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng, chuyển giá DN FDI địa bàn(Theo chương trình Chính phủ) Đặc biệt Cục Thuế TP Nội xác định giai đoạn 2014- 2020 tập trung mạnh vào công tác quản thuế hoàn thuế GTGT DN có vốn đầu tư nước Hiệu công tác tra, kiểm tra sau hoàn thuế đánh giá cao số lượng đối tượng nộp thuế tra, kiểm tra năm mà chất lượng công tác tra, kiểm tra hoàn thuế 99 Cục thuế TP Nội Cục thuế TP Nội cần tiến hành tra, kiểm tra đối tượng có nguy gian lận cao hoàn thuế nhằm xác định số thuế hoàn truy hoàn số thuế GTGT hoàn sai, kịp thời thu vào NSNN nhằm tiết kiệm thời gian tra giảm chi phí hành thu Đối với kiểm tra trước hoàn, hiệu công tác kiểm tra trước hoàn trước hết dựa kết phân loại đối tượng thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau Đây đối tượng có khả gian lận cao doanh nghiệp thành lập, doanh nghiệp vi phạm quy định thuế,… Việc xác định xác trường hợp xin hoàn thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định phần việc quan trọng, có ý nghĩa định hiệu công tác kiểm tra trước hoàn Để phần việc đạt hiệu trước hết quan thuế phải có hệ thống lưu trữ thông tin NNT đầy đủ, xác cập nhật để cán quản thuế dễ dàng theo dõi đưa đánh giá, định việc xin hoàn NNT có thuộc diện kiểm tra trước hoàn hay không Đối với kiểm tra sau hoàn, khối lượng doanh nghiệp hoàn lớn lực lượng cán thuế mỏng việc xác định đối tượng kiểm tra sau hoàn cho quan trọng Để làm điều khâu phân tích rủi ro trước tiến hành tra, kiểm tra quan trọng Một mô hình thường quan thuế áp dụng mô hình phân tích rủi ro dựa sở phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Trong trình thực phân tích, quan thuế tiến hành đối chiếu số thuế phải nộp đối tượng nộp thuế kê khai với tình hình kinh doanh, doanh số đối tượng nộp thuế kỳ tính thuế, biến động doanh số thường tỷ lệ thuận với số thuế phải nộp, đồng thời, tiến hành đối chiếu ngang năm để tìm quy luật, điểm bất 100 hợp số liệu doanh nghiệp kê khai Bên cạnh đó, quan thuế thực so sánh doanh số có từ hoạt động xuất với số thuế GTGT phải nộp số thuế GTGT hoàn Dựa vào thống kê lượng hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động xuất khẩu, thông tin nguồn gốc, giá thị trường hàng hóa dịch vụ (hoặc hàng hóa, dịch vụ tương đương với hàng hóa dịch vụ đó) để đưa nhận định tính hợp số thuế GTGT doanh nghiệp hoàn hoạt động xuất Việc phân tíchrủi ro tiến hành Cục Thuế Nội nhìn chung dựa sở thu thập tờ khai thuế GTGT, báo cáo doanh nghiệp (báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán) Từ quan thuế xem xét tiêu đặt nghi vấn Khi có nghi vấn, quan Thuế doanh nghiệp lên làm việc Nếu doanh nghiệp giải thíchvà cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cho hợp pháp hồ sơ hoàn thuế hồ sơ hoàn thuế chấp nhận, không Cơ quan thuế tổ chức tra, kiểm tra nghi ngờ hồ sơ hoàn thuế có dấu hiệu vi phạm rõ ràng Để thực tốt việc phân tích rủi ro nhằm chọn lựa đối tượng cần thiết phải tiến hành tra, kiểm tra, tiến tới việc tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng lan man, hiệu đồng thời không làm tính tổng quát hoạt động kiểm tra yếu tố thông tin vô quan trọng Do đó, phải xây dựng, cập nhật sở liệu đối tượng nộp thuế Những thông tin doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật gồm: thông tin đặc điểm, quy mô doanh nghiệp, tình hình kết sản xuất kinh doanh, tình hình kê khai nộp thuế, thông tin ngân hàng, bạn hàng, quan quản lý, hiệp hội… có liên quan đến doanh nghiệp 101 Sau xác định đối tượng cần tiến hành tra, kiểm tra Trong trình thực kiểm tra thực tế doanh nghiệp, Đội kiểm tra, tra cần tuân thủ chặt chẽ quy định quy trình tra, lập Biên kiểm tra, kết thúc kiểm tra phải có báo cáo Thủ trưởng đơn vị để định xử Việc thực đầy đủ quy định giúp Thủ trưởng đơn vị kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm tra, hạn chế sai sót trình tra, kiểm tra tượng phiền hà, nhũng nhiễu tiếp tay cho doanh nghiệp làm trái pháp luật Tập trung lực lượng, đổi phương pháp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở Cơ quan Thuế (kiểm tra kê khai) nhằm phát hiện, xử trường hợp kê khai sai, kê khai thiếu thuế phải nộp để đảm bảo công tác kiểm tra thiết thực, có hiệu Xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra năm dựa tiêu chí chấm điểm rủi ro theo đạo Tổng cục Thuế, có tính khả thi cao Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra sau hoàn thuế theo kế hoạch thanh, kiểm tra sau hoàn Tiếp tục kết hợp thanh, kiểm tra thuế với thanh, kiểm tra việc tạo, quản lý, sử dụng hoá đơn doanh nghiệp 3.2.4 Đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin Cục thuế Nội nhằm hướng tới quản thực quản thuế điện tử Một hệ thống tin học tốt hỗ trợ lớn cho công tác quản thuế nói chung công tác hoàn thuế GTGT nói riêng Một phần mềm hiệu tiết kiệm nhiều thời gian cho việc lặp lặp lại bước công việc cán thuế làm cách thủ công Vì vậy, việc phát triển ứng dụng tin học, phần mềm hỗ trợ quản thuế biện pháp thiếu trình tiến tới hoàn thiện công tác quản thuế, cụ thể công tác hoàn thuế GTGT 102 Hiện nay, việc đối chiếu thông tin hóa đơn doanh nghiệp chủ yếu thực cách thủ công, tốn nhiều thời gian, chi phí Vì vậy, yêu cầu đặt cần có phần mềm đối chiếu, xác minh số hóa đơn GTGT Các thông tin sở liệu cho biết kết kịp thời, xác liệu như: Tên đơn vị xuất hóa đơn GTGT, số hóa đơn kê khai thuế GTGT hay chưa, số thuế GTGT kê khai đầu doanh nghiệp có trùng với số thuế GTGT kê khai đầu vào doanh nghiệp khác hay không? trường hợp cán thuế thấy có dấu hiệu sai phạm Phòng Tin học làm đầu mối tham mưu Lãnh đạo Cục đạo, tổng hợp, đánh giá công tác tin học toàn ngành kỳ giao ban: Việc triển khai tất ứng dụng Phòng Tin học đầu mối, Phòng, Chi cục thuế phối hợp thực Phối hợp với Phòng KK - KTT, Phòng thuộc VP Cục, Chi cục thuế trì, triển khai thực tốt ứng dụng quản thuế, tập trung mở rộng dự án khai thuế qua mạng, nâng cấp Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế dành cho DN khai thuế qua mạng; Dự án đại hóa thu nộp ngân sách; Tiếp tục triển khai chương trình TVAN; Mở rộng dự án nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử; Triển khai ứng dụng đăng ký thuế tập trung; Đặc biệt quan tâm đến công tác triển khai ứng dụng Phối hợp với Cục CNTT, Phòng KK-KTT, Phòng quản khoản thu từ đất tiếp tục triển khai thực tốt ứng dụng quản thuế Tổng hợp, đánh giá tồn công tác ứng dụng , tổng hợp, đánh giá kết quả, khó khăn vướng mắc trình triển khai Thường xuyên hỗ Phòng KKKTT khóa sổ nợ thời hạn qui định; có trách nhiệm hỗ trợ Phòng kết 103 xuất liệu phục vụ công tác lập kế hoạch, đánh giá, phân tích, tổng hợp theo đạo Cục 3.2.5 Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đến đối tượng nộp thuế tầng lớp nhân dân địa bàn TP Nội Qua phân tích thực trạng công tác hoàn thuế Cục thuế Nội chương 2, vấn đề lên làm nhiều thời gian công sức quan thuế thân doanh nghiệp, việc doanh nghiệp chưa nắm rõ chưa hiểu thấu đáo quy định Luật thuế GTGT, Luật Quản thuế quy định hóa đơn chứng từ, hay chí kể chuẩn mực kế toán… Tất sai sót trình tiến hành lập hoàn tất hồ sơ hoàn thuế bao gồm từ khâu lập chứng từ tiến hành kê khai, giải trình với quan thuế khiến cho tiến độ giải hoàn thuế bị kéo dài, gây mệt mỏi cho phía quan thuế doanh nghiệp Do vậy, công tác tuyền truyền, giáo dục, hỗ trợ doanh nghiệp pháp luật thuế trọng hạn chế nhiều mặt, công tác tuyên truyền hỗ trợ nhiều trường hợp chưa thực tỏ có hiệu Vì vậy, cần tập trung làm tốt giải pháp cụ thể sau đây: Trước tiên, cần có nhiều tiếp xúc nhiều cấp độ, nhiều nơi quan thuế với doanh nghiệp nhằm nắm bắt băn khoăn, thắc mắc doanh nghiệp văn pháp quy quy định việc thực luật thuế, từ kịp thời bổ sung sách, tiến tới hoàn thiện công tác hoàn thuế GTGT Bên cạnh đó, quan thuế cần tiếp tục tăng cường triển khai việc giải đáp thắc mắc đối tượng nộp thuế thông qua hệ thống hộp thư thoại trả lời tự động Thứ hai, thực mạnh mẽ công tác tuyên truyền thuế, trước hết giải thíchchính sách thuế, sau nâng cao ý thức nghĩa vụ đóng góp cho 104 Ngân sách Nhà nước Trong đó, việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền tổ chức thi tìm hiểu luật thuế GTGT, thực tiểu phẩm vui nhằm tuyền truyền luật thuế, thực phóng công tác quản thuế GTGT, trình chiếu sóng truyền hình cho đông đảo tầng lớp nhân dân theo dõi…, nâng cao hiểu biết ý thức người dân thuế nói chung, thuế GTGT nói riêng Phối hợp chặt chẽ với quan quản khác quan báo, đài trung ương, địa phương, thực hiện, sử dụng tin thuế cách có hiệu quả, chất lượng Thứ ba, quan thuế tiến hành xây dựng chương trình hỗ trợ thuế có chất lượng qua mạng Cụ thể việc hoàn thiện trang Web thuế tiếng Anh tiếng Việt, tạo cổng giao tiếp quan thuế với người nộp thuế để người nộp thuế thuận tiện tra cứu thông tin sách, chế độ thuế Tiến tới xây dựng hệ thống trao đổi, hỏi đáp qua mạng Thứ tư, thực tuyên dương, khuyến khíchkịp thời doanh nghiệp có ý thức tốt thông qua nhiều hình thức trao tặng khen cho doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật thuế, quan thuế phối hợp Đài truyền hình làm phóng tuyên dương đối tượng chấp hành pháp luật thuế tốt Đây coi hình thức góp phần tăng cường, củng cố uy tín cho doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt mắt khách hàng cộng đồng, đồng thời hình thức khuyến khíchdoanh nghiệp tiếp tục thực tốt quy định thuế Thứ năm, đẩy mạnh việc kiện toàn đội ngũ cán thực công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế giỏi nghiệp vụ thuế, hiểu biết chế độ kế toán, tài doanh nghiệp mà lịch sự, nhã nhặn văn hóa giao tiếp ứng xử, đặc biệt phận giao dịch trực tiếp với đối tượng nộp thuế Điều tạo tâm thoải mái cho đối 105 tượng đến làm việc quan thuế, nâng cao chất lượng công tác quản thuế Một biện pháp quan trọng khác có tính chất định hướng lâu dài việc ngành Thuế cần phối hợp với ngành giáo dục, đào tạo đưa học thuế vào giảng dạy nhà trường cấp, tạo tiền đề nhận thức quyền lợi, trách nhiệm nghĩa vụ thuế cho hệ trẻ Điều giúp nâng cao nhận thức người dân, đặc biệt hệ trẻ việc thực nghiêm túc quy định thuế - bước việc tiến tới hoàn thiện công tác quản sắc thuế Cần phải khẳng định điều rằng, công tác giáo dục tuyên truyền dừng lại vài năm, hay vài đối tượng cụ thể mà cần phải tiến hành thường xuyên, liên tục, nhiều loại đối tượng nộp thuế nhằm đảm bảo kiến thức người nộp thuế quy định thuế thường xuyên cập nhật Công tác hỗ trợ người nộp thuế có ý nghĩa quan trọng công tác quản thuế nói chung công tác quản hoàn thuế GTGT nói riêng Đặc biệt bối cảnh kinh tế phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm, khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ vốn tiềm ẩn từ năm trước tác động không nhỏ đến doanh nghiệp NNT, đòi hỏi công tác quản thuế nói chung, công tác tuyên truyền hỗ trợ phải sâu, bám sát vào thực tế hoạt động doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, tận tình hướng dẫn nhanh chóng giải thủ tục hành cho NNT, góp phần phát huy hiệu gói giải pháp hỗ trợ thuế Nhà nước, để doanh nghiệp chung tay, chung sức với Nhà nước vượt qua giai đoạn khó khăn kinh tế 106 Để nâng cao hiệu công tác hỗ trợ NNT, việc đa dạng hóa hình thức hỗ trợ việc làm cần thiết để NNT dễ dàng tiếp cận giải đáp thông qua nhiều kênh khác Các hình thức hỗ trợ NNT kể đến như: Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với NNT; mở nhiều chuyên mục tuyên truyền sách pháp luật thuế phương tiện thông tin đại chúng; lập kênh cung cấp thông tin cho NNT (website, điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng, tổ chức lắng nghe ý kiến NNT); tổ chức hội nghị tôn vinh thành tíchcủa tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế hàng năm Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ: Phối hợp chặt chẽ, xây dựng quy chế phối hợp tuyên tuyền, phổ biến pháp luật thuế quan: Cục Thuế - Ban Tuyên giáo - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để tuyên truyền báo chí, vận động NNT chấp hành tốt pháp luật thuế Triển khai kịp thời lớp tập huấn để phổ biến, hỗ trợ cho NNT biết hiểu rõ sách, qui định thuế, đặc biệt chủ trương, sách, qui định mới, ứng dụng CNTT hỗ trợ NNT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế NNT Đẩy mạnh công tác đối thoại với doanh nghiệp theo định kỳ theo yêu cầu thực tế nhằm giải đáp trực tiếp câu hỏi, ý kiến phản ánh, vướng mắc doanh nghiệp sách thuế, thủ tục hành thuế, tiếp thu ý kiến đóng góp NNT, sở nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung sách, qui định thuế, chấn chỉnh công tác quản thuế, thái độ, ứng xử công chức thuế cho phù hợp Để làm điều quan thuế cần phải có đội ngũ cán thuế am hiểu sách không sách thuế mà sách liên quan có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đồng thời hệ thống sở vật chất phải phát triển để đảm bảo công tác hỗ trợ đạt hiệu cao Tuy nhiên với nhiều kênh hỗ trợ vậy, 107 việc kiểm soát nội dung tính xác nội dung điều khó khăn đòi hỏi quan thuế phải có giám sát chặt chẽ phối hợp đồng với quan chức nang có liên quan Tạo điều kiện thuận lợi phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, đại thuế đại bàn TP Nội Hiện nay, điều kiện áp dụng chế tự khai tự nộp thuế, hoạt động hỗ trợ người nộp thuế Cục thuế TP Nội đẩy mạnh ngày nâng cao chất lượng Tuy vậy, với phát triển không ngừng doanh nghiệp TP Nội(117.538 DN) quy mô, loại hình hoạt động hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn tài kế toán, tư vấn thuế, đại thuế cho DN TP Nội có vai trò ngày quan trọng việc hỗ trợ người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế quy định, chuẩn mực kế toán, tài Với giải phải đưa nội dung cụ thể nêu nhằm mục tiêu hoàn thiện công tác quản hoàn thuế GTGT Cục thuế Nội đến năm 2020 3.2.6 Nhóm giải pháp công tác khác Đổi mới, nâng cao hiệu công tác quản hoá đơn, biên lai, ấn chỉ; Triển khai thực quy trình quản hoá đơn, kiểm soát việc thực Chi cục Thuế; Nâng cao chất lượng tham mưu đạo công tác quản lý, sử dụng hoá đơn, ấn chỉ; Đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời hướng dẫn giải vướng mắc trình thực cho DN Nâng cao chất lượng, hiệu công tác pháp chế trình thẩm định hồ sơ miễn, giảm, hoàn thuế nhằm ngăn chặn kịp thời trường hợp đề nghị miễn, giảm, hoàn thuế không quy định 108 Tăng cường công tác quản tài chính, tài sản đầu tư XDCB; Tiếp tục quán triệt việc thực tiết kiệm chi; nghiên cứu, cắt giảm khoản chi không cần thiết Thực tốt công tác hành lưu trữ toàn ngành Triển khai tốt phần mềm ứng dụng ngành; xây dựng, phát triển công cụ hỗ trợ nhằm đáp ứng tốt công tác quản thuế Đầu tư trang thiết bị đồng đại, đáp ứng yêu câu hội nhập đại hoá ngành thuế 109 KẾT LUẬN Trong điều kiện nay, kinh tế nước ta ngày hội nhập sâu, rộng vào kinh tế giới Để đáp ứng yêu cầu “sân chơi” quốc tế, quan quản Nhà nước cần phải phối hợp với doanh nghiệp cách nhuần nhuyễn, tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp nhiều biện pháp nhằm tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp nước so với doanh nghiệp nước trình hội nhập Có vậy, kinh tế nước ta đứng vững phát triển mạnh Một biện pháp khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh việc hoàn thuế giá trị gia tăng Với chế quản thuế nay, người nộp thuế tự tính, tự kê khai số thuế phải nộp tự tiến hành nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số kê khai, đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm với số liệu mà kê khai Tương tự vậy, tự thấy có đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định, doanh nghiệp tiến hành lập hồ sơ xin hoàn thuế, trình quan quản thuế xem xét giải Vấn đề đặt vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng, lại vừa đảm bảo yêu cầu chặt chẽ quản thuế, tránh gây thất thoát Ngân sách nhà nước Vì vậy, nâng cao chất lượng tiến tới dần hoàn thiện công tác hoàn thuế giá trị gia tăng nhằm ngăn ngừa, phát xử kịp thời trường hợp vi phạm pháp luật thuế, đảm bảo công xã hội hiệu lực quản thuế không làm tính kịp thời việc khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh vấn đề đáng quan tâm Để thực yêu cầu đó, cần thực cách đồng từ việc xây dựng hành lang pháp bao gồm Luật, thông tư hướng dẫn, quy trình thực hiện, chế tài xử phạt chặt chẽ, hợp quan quản cấp, ngành nhằm đảm bảo phát huy vai trò hiệu sách 110 hoàn thuế giá trị gia tăng Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ cho đối tượng nộp thuế, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ nghiệp vụ, kiến thức bổ trợ đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán thuế quan trọng việc đáp ứng yêu cầu quản thuế đặt ngày cao Với nội dung trình bày chương, luận văn cố gắng thể yêu cầu đề tài với vấn đề chủ yếu sau: Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa, kế thừa vấn đề luận thuế giá trị gia tăng hoàn thuế giá trị gia tăng để vận dụng nghiên cứu công tác quản hoàn thuế giá trị gia tăng Cục thuế Thành phố Nội cách đắn khoa học Thứ hai, thông qua trình phân tích, đánh giá thực trạng công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, luận văn rõ kết chủ yếu đạt được, tồn tại, hạn chế, từ tìm hiểu nguyên nhân hạn chế công tác hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp Cục thuế Thành phố Nội Thứ ba, luận văn đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản hoàn thuế giá trị gia tăng Cục thuế Thành phố Nội Do thời gian điều kiện hạn hẹp, em có nhiều cố gắng tìm hiểu qua nhiều kênh thông tin song chuyên đề tránh khỏi sai sót định, vậy, em mong muốn nhận ý kiến đóng góp thầy cô, cán thuế để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Văn Sự , thầy cô hội đồng, cán phòng Kiểm tra Cục Thuế TP, Phòng Pháp Chế Cục thuế Thành phố Nội hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin tài liệu, trao đổi, giúp đỡ em hoàn thành luận văn này! 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Bộ Tài (2005), Chương trình cải cách đại hóa quy trình quản thuế giai đoạn 2005 – 2010 2.Bộ tài (2012), TT số 06/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2012 Hướng dẫn thi hành số điều luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 Chính phủ Bộ Tài (2013), TT Hướng dẫn thi hành số điều luật quản thuế, luật sửa đổi, bổ sung số điều luật quản thuế nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 phủ số 156/2013/TT-BTC Bộ tài (2013), TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Bách khoa toàn thư mở (http://vi.wikipedia.org) Báo cáo thực trạng công tác hoàn thuế GTGT Cục Thuế Nội năm 2011, 2012, 2013 Cục thuế Bắc Giang (2013), Báo cáo quản thuế GTGT Cục Thuế tỉnh Bắc Giang năm 2011-2013 Cục thuế Vĩnh Phúc (2012), Báo cáo nhanh tình hình quản thuế Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 Cục thuế Vĩnh Phúc (2013), Báo cáo nhanh tình hình quản thuế Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 10 Chiến lược cải cách thuế đến năm 2020 tổng cục thuế 112 11 Nguyễn Thị Mỹ Dung(2012), Quản thuế Việt Nam hoàn thiện đổi mới, Tạp chí Phát triển hội nhập (17),tr 44-46 12 TS Lê Thị Thanh (2007), Giáo trình thuế, NXB Thống kê 13 PGS.TS Nguyễn Thị Liên – PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu (2008), Giáo trình nghiệp vụ thuế, NXB Tài 14.TS Phan Hiển Minh(2001), Giáo trình Thuế thực hành, NXB Thống kê 15 TS Lê Thị Kim Nhung (2010), Tài Chính Công, NXB Tài 16 Quốc hội khóa XIII (2012), Luật sửa đổi bổ sung số điểu luật quản thuế số 21/2012/QH1 17 Quốc hội khóa XII (2008), Luật thuế GTGT số 13/2008/QH123 18 Tạp chí thuế Nhà Nước: 12/2011, 12/2012 19 Tạp chí tài doanh nghiệp 20 Thời Báo Tài 21 Thuế GTGT mô hình áp dụng Việt Nam-Nguyễn Xuân Nhạt 22 Tổng Cục thuế(2010), Chuyên đề Thuế Việt Nam qua thời kỳ lịch sử 23 Trang thông tin điện tử Tổng Cục Thuế (www.gdt.gov.vn) 24 Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (2011), Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 25.TS Nguyễn Hữu Vui(2005), Giáo trình triết học Mác- Leenin, NXB Chính trị quốc gia ... thu GTGT) Còn thuế GTGT đầu vào số thuế đợc ghi hoá đơn GTGT mua hàng hàng hoá, dịch vụ mà sở mua vào chứng từ nộp thuế GTGT hàng hoá nhập theo tỷ lệ % quy định Nếu thuế GTGT đầu vào lớn thuế GTGT. .. trừ: Số thuế GTGT = phải nộp Thuế Thuế GTGT - GTGT đầu đầu vào Trong đó: Thuế GTGT đầu Giá tính thuế Khối lợng Thuế suất thuế = hàng hoá x hàng hoá, dịch x GTGT hàng dịch vụ vụ bán hoá, dịch... số thuế đầu vào lớn thuế đầu doanh nghiệp đợc Nhà nớc hoàn lại phần thuế chênh lệch (2) Phơng pháp tính trực tiếp GTGT: 13 Số thuế GTGT GTGT = hàng hoá, dịch phải nộp Thuế suất thuế x vụ chịu thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Quản lý hoàn thuế GTGT tại Cục thuế Thành Phố Hà Nội, Luận văn Quản lý hoàn thuế GTGT tại Cục thuế Thành Phố Hà Nội, Luận văn Quản lý hoàn thuế GTGT tại Cục thuế Thành Phố Hà Nội, a. Kinh nghim qun lý hon thu ca tnh Vnh Phỳc, c. Kinh nghim qun lý hon thu ca Cc thu tnh Bc Giang, c. Yờu cu i vi i ng cỏn b thu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay