Kế toán vật tư Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều

140 140 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 11:31

Trng i hc M- a cht Lun tt nghip MUC LUC Sv: on Th Huyn Lp k toỏn Trng i hc M- a cht Lun tt nghip DANH MUC S ễ S : 1.1 Dõy chuyn cụng ngh S 1.2: S t chc cụng ty CP xi mng Quỏn Triu- VVMI 14 Biu s 1.1: Tỡnh hỡnh cht lng lao ng ca Cụng ty nm 2012 18 S 3-1: Hch toỏn chi tit NVL theo phng phỏp ghi th song song 77 S 3-2: K toỏn chi tit NVL theo phng phỏp s i chiu luõn chuyn 79 S 3-3: K toỏn chi tit NVL theo phng phỏp s s d 80 S 3-4: Hch toỏn tng hp NVL theo phng phỏp KKTX .83 S 3-4: Hch toỏn tng hp NVLtheo phng phỏp KKK .85 S 3-5: S t chc b mỏy k toỏn 86 S 3-5:Trỡnh t ghi s k toỏn theo hỡnh thc Nht ký chung 88 S 3-6: Trỡnh t nhp kho nguyờn vt liu 96 S 3-9 : Trỡnh t xut kho nguyờn vt liu .109 S 3-9 : Hch toỏn chi tit nguyờn vt liu theo phng phỏp th song song 112 Sv: on Th Huyn Lp k toỏn Trng i hc M- a cht Lun tt nghip LI M U Cụng nghip xi mng l mt cỏc ngnh cụng nghip then cht, úng vai trũ quan trng s phỏt trin ca nn kinh t quc dõn L tin cho s hỡnh thnh c s vt cht xó hi, kt cu h tng v l ng lc phỏt trin ca nhiu ngnh kinh t khỏc, to iu kin khai thỏc cỏc ngun lc nc phc v phỏt trin sn xut, nõng cao cht lng cuc sng nhõn dõn v gúp phn y nhanh tin trỡnh cụng nghip húa, hin i húa t nc Vi vai trũ ht sc quan trng tin trỡnh i mi v phỏt trin kinh t, ngnh cụng nghip xi mng ó c Nh nc c bit quan tõm u t phỏt trin v l khõu t phỏ mang tớnh chin lc Vic u t xõy dng Cụng ty c phn xi mng Quỏn Triu vi cụng sut 1.5 triu tn/nm s l ũn by kinh t quan trng khụng ch i vi tc phỏt trin kinh t ca a phng, khu vc Nh mỏy m cũn l ngun thu rt ln i vi kinh t Quc Gia Nhn thc c tm quan trng ú ng v Nh nc ó ban hnh nhiu chớnh sỏch to iu kin cho cỏc Doanh nghip cụng nghip y mnh sn xut kinh doanh, trờn c s tớnh toỏn kinh t c lp, m bo sn xut cú lói Thụng thng ó l mt n v thỡ khụng ch núi n n v hnh chớnh hay mt doanh nghip no ú m bt c mt n v no cng s dng nguyờn vt liu, ch khỏc l s dng nú iu kin no, nhiu hay ớt m thụi Vic s dng nguyờn vt liu mt doanh nghip phi ph thuc vo quy mụ v yờu cu ca doanh nghip, nú l mt khụng th thiu ca quỏ trỡnh hot ng sn xut kinh doanh Nhng vic s dng nguyờn vt liu nh th no mi l yu t quyt nh n tỡnh hỡnh phỏt trin ca doanh nghip Mt doanh nghip mun t c doanh thu v hiu qu kinh t cao sn xut kinh t thỡ ũi hi k toỏn nguyờn vt liu phi luụn cp nht mt cỏch chớnh xỏc, y nhng thụng tin cn thit giỳp cho quỏ trỡnh sn xut ca doanh nghip c din thng xuyờn, liờn tc Cụng ty C phn Xi mng Quỏn Triu l mt Cụng ty chuyờn sn xut v kinh doanh cỏc loi xi mng, vt liu xõy dng vỡ th lng nguyờn vt liu nhp xut Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip hng ngy c phỏt sinh liờn tc v vi s lng tng i ln Vỡ vy cụng tỏc k toỏn cụng ty l ht sc quan trng Vỡ vy vic hch toỏn nguyờn vt liu v qun lý cú nh hng n tc sn xut kinh doanh v kh nng kinh doanh ca cụng ty Qua ú to iu kin thc hin tt nhim v k toỏn ti chớnh ca mỡnh Cụng tỏc hch toỏn qun lý nguyờn vt liu tt thỡ vic tin hnh cho sn xut kinh doanh gp nhiu thun li v trỏnh c nhng ri ro ỏng tic cú th xy Nhn thc c vai trũ quan trng ca cụng tỏc k toỏn nguyờn vt liu, cụng c dng c ton b cụng tỏc k toỏn ca doanh nghip hin nờn tỏc gi ó chn ti K toỏn vt t Cụng ty C phn Xi mng Quỏn Triu lm lun tt nghip ca mỡnh Lun tt nghip ca tỏc gi gm chng chớnh nh sau: - Chng 1: Tỡnh hỡnh chung v cỏc iu kin sn xut kinh doanh ca Cụng ty C phn Xi mng Quỏn Triu - Chng 2: Phõn tớch tỡnh hỡnh ti chớnh v tỡnh hỡnh s dng nguyờn vt liu nm 2013 ca Cụng ty C phn Xi mng Quỏn Triu - Chng 3: T chc cụng tỏc k toỏn nguyờn vt liu ti Cụng ty C phn Xi mng Quỏn Triu hon thnh chuyờn ny, tỏc gi ó nhn c s hng dn rt tn tỡnh ca cỏc thy cụ giỏo khoa v s giỳp ca cỏc cỏn b Phũng K toỏn Thng kờ Ti chớnh, Ban Lónh o ca cụng ty Tuy nhiờn, thi gian thc t cũn cha nhiu v trỡnh cũn hn ch nờn bi vit ca tỏc gi khụng trỏnh nhng thiu sút quỏ trỡnh thc hin chuyờn nờn tỏc gi rt mong thy giỏo hng dn v cỏc thy cụ giỏo khoa gúp ý ch bo thờm bn ỏn ca tỏc gi c hon thin hn Tỏc gi xin chõn thnh cm n! Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip CHNG TèNH HèNH CHUNG V CC IU KIN SN XUT CH YU CA CễNG TY CP XI MNG QUN TRIU 1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty C phn Xi mng Quỏn Triu Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip 1.1.1 Gii thiu chung - Tờn cụng ty: cụng ty c phn xi mng Quỏn Triu- VVMI (mt mi by n v thnh viờn, cụng ty ca Tng cụng ty Cụng nghip m Vit Bc, tr s ti s 1, Phan ỡnh Giút, Phng Lit, Thanh Xuõn, H Ni.) - a ch: xó Anh Khỏnh, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn - ST: 0280 2470600 - Fax: 0820 3843185 - Mó s thu: 4600409377 - Ti khon: 102012000528876 ti Ngõn hng Cụng thng Vit Nam chi nhỏnh Thỏi Nguyờn 1.1.2 quỏ trỡnh hỡnh thnh phỏt trin Cụng ty C phn xi mng Quỏn Triu c thnh lp ngy 26/06/2007 ti chi nhỏnh khỏch sn Thỏi Nguyờn- VVMI Nh mỏy xi mng Quỏn Triu ó c cụng ty c phn xi mng Quỏn TriuVVMI t chc cụng xõy dng sang ngy 9/11/2008, ti xó An Khỏnh, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn, cụng sut 2000 tn clinke/ngy ( tng ng 818.400 tn xi mng/nm), cht lng xi mng t tiờu chun PCB30 v PCB40 Tng giỏ tr u t ban u l 1.322 t ng õy l d ỏn c bit quan trng ca Cụng ty cụng nghip m Vit Bc- TKV thc hin chin lc kinh doanh a ngnh cú chn lc trờn nn sn xut than, gúp phn a sn lng xi mng ca ton Cụng ty ( Xi mng La Hiờn Xi mng Tõn Quan, Xi mng Quỏn Triu) t mc triu tn/nm vo nm 2012, riờng nm 2012 ton Cụng ty sn xut v tiờu th c triu tn Xi mng Cụng ty C phn Xi mng Quỏn Triu hon thnh xy dng, chớnh thc i vo hnh t thỏng 9/2013 Nm 2012 Cụng ty sn xut v tiờu th c 670.000 tn sn phm xi mng, clinker, bng 100% k hoch nm v t doanh thu trờn 524 t ng, np ngõn sỏch gn 18 t ng; to vic lm n nh cho gn 400 lao ng vi mc thu nhp bỡnh quõn trờn 4,7 triu ng/ngi/thỏng 1.2 Chc nng nhim v ca cụng ty c phn xi mng quỏn triu - VVMI Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip Hin cụng ty chuyờn sn xut v phõn phi sn phm xi mng, clinker trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn v cỏc tnh lõn cn Nhim v ca cụng ty: - Phỏt trin th trng - M rng sn xut - Khai thỏc v phc v khỏch hng mt cỏch hon ho - Xõy dng v hon thin cụng tỏc qun lý doanh nghip L cụng ty chuyờn sn xut xi mng nờn cụng ty luụn t cht lng sn phm lờn hng u sau ú l s lng sn xut Cụng ty ó lm tt c hai vic ú nờn ó to c uy tớn trờn th trng * Thuyt minh giõy chuyn cụng ngh Dõy chuyn sn xut xi mng ỏp dng cụng ngh sn xut xi mng lũ quay phng phỏp khụ vi cỏc thit b cụng ngh, h thng kim tra, o lng, iu chnh v iu khin t ng mc tin tin, hin i phự hp vi c im, cht lng v kh nng cung cp nguyờn liu, nhiờn liu thc t ca nh mỏy Bo v mụi trng: vic kh bi cỏc cụng on nghin liu, nghin than, nghin xi mng s c gii quyt bng cỏc bin phỏp v thit b kh bi khỏc Ti cỏc v trớ chuyn i nguyờn liu cui bng ti, gu nõng, silụ u cú thit b lc bi tay ỏo kiu mi hiu sut cao phự hp vi khớ hu núng m ca Vit Nam Khớ thi t mỏy nghin liu, lũ nung, ghi lm ngui u c kh bi bng thit b lc bi tnh in kiu cú hiu sut cao m bo nng bi khớ thi nh hn 50mg/N.m3 Khớ thi t h thng nghin xi mng, mỏy nghin than c kh bi bng lc bi tỳi m bo nng bi khớ thi nh hn 50mg/Nm3 1.3 Cụng ngh sn xut ch yu S : 1.1 Dõy chuyn cụng ngh Trỏch nhim ỏ vụi t sột p bỳa Sv: on Th Huyn Kho cha Mỏy Silothch X, p bỳa v ng Cp sột Kho cha Silo XM(1,2,3) Kột Nghin CBL Silo cõn Hng thng Xut ri v ng Q.s3/4t Lp k toỏn c K55 Than Kho Kột Kột Mỏy cha cõn cha nghin Trng i hc M- a cht Lun tt nghip Mỏy kp hm Silo ph gia Silo x Silo TC Silo Clinker CBL Mỏy nghin bi A Kim tra Nhp kho Sv: on Th Huyn D Xut thng Lp k toỏn c K55 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip Ghi chỳ cỏc ký hiu s : - KHSX : K hoch sn xut - KTSXXM : phũng KTSXXM - BM : Biu mu - QT : Quy trỡnh - KT : Kim tra (phng phỏp th, phng phỏp kt lun) - CNVH : Cụng nhõn hnh - NL : Nguyờn liu - SX : Sn xut - CN : Cụng nhõn - TT : T trng - CBL : Cõn bng nh lng - NV : Nhõn viờn : iu chnh thit b : Tỏi ch : Thờm bt - A A - B A D Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip 1.3.1 Cụng on khai thỏc, tip nhn, ng nht s b v chuyn nguyờn, nhiờn liu ỏ vụi c khai thỏc bng cỏch khoan n mỡn ct tng ỏ vụi sau cụng on n mỡn c gia cụng p s b vi nhng hũn cú kớch thc nh hn 1200mm, sau ú c xỳc lờn xe ti ri chuyn v phu cp liu 111HP01 cho mỏy p bỳa 111CR01 Nng sut mỏy bỳa 111CR01 l 1200 ( t/h ), cụng sut mỏy bỳa l 1400 ( kw ) Kớch thc vt liu ỏ vụi vo mỏy p bỳa 1200mm, vt liu sau mỏy p bỳa, 90% vt liu cú kớch thc < 80mm Vt liu t kớch thc lt qua ghi liu i xung cỏc bng ti chuyn gm cỏc bng ( 111BC01, 111BC02, 112BC01, 112BC04 ) a vo mỏy ỏnh ng 112ST01 kho ng nht s b t sột c khai thỏc bng phng phỏp i, gt, xỳc lờn thit b chuyn v xung x lan nh thit b xut sột v c chuyn v cng nhp ca nh mỏy bng ng thy Ti cng nhp ca Nh mỏy, t sột c bc bng cu v bc 113GC01 v vo mỏy p t sột cú cụng sut l 165 ( kw ), nng sut mỏy p sột l 250 ( t/h ) Kớch thc t sột vo mỏy p sột 450mm xung bng ti xớch, vt liu t kớch thc i qua ghi sng sau mỏy p sột, 95% t sột cú kớch thc < 80 ( mm ) Sau ú t sột c cuyn xung bng ti 113BC01, 113BC02, 113BC03 vo ri lung ng nht s b kho sột m bo cht lng clinker, phi kim soỏt ỳng mụ un, h s ó xỏ nh Do ú, ngoi ỏ vụi v t sột cũn cú cỏc nguyờn liu iu chnh ln lt l qung st ( giu hm lng Fe203 ) v Cao silic ( giu hm lng ụ xớt Si02 ) Qung st, cao silic v than thụ c nhp v bng ng b hoc ng thy, c chuyn v ri ng kho tng hp v kho than ỏ vụi, t sột, qung st v cao silic c co v chuyn t kho bng bng ti cao su n cỏc kột cha riờng bit trm nh lng Nng sut co v chuyn nguyờn liu n cỏc phu cha c iu khin trỡ mc ỏ vụi, t sột, qung st v cao silic kột cha m bo cho quỏ trỡnh nghin nguyờn liu Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip c Hch toỏn nguyờn vt liu xut kho Nguyờn vt liu ti Cụng ty C phn Xi mng Quỏn Triu xut kho ch yu c xut dựng cho sn xut sn phm + NVL xut dựng trc tip sn xut N TK 621.1 : Chi phớ sn xut Cú TK 152: Chi phớ nguyờn vt liu + NVL xut dựng cho phõn xng sn xut chung N TK 627: Chi phớ SX chung Cú TK 152: Chi phớ nguyờn vt liu + NVL xut dựng cho xõy dng c bn N TK 241.1: Chi phớ xõy dng c bn Cú TK 152: Chi phớ nguyờn vt liu + NVL xut dựng cho qun lý N TK 642.2 (Chớ phớ vt liu qun lý): Chi phớ qun lý Cú TK 152: Chi phớ nguyờn vt liu Vớ d : Cn c vo phiu xut kho ngy 10/11/2013 ( Biu s 3-11 ) Cụng ty xut cỏi Vũng thộp n hi khp ni HGT-BR lũ (SUS 304 D600*D350) cho phũng c khớ phc v sa cha K toỏn lp nh khon : N TK 621 : 3.354.000 Cú TK 152 : 3.354.000 Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 124 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip Biu s 3-20 CễNG TY C PHN Mu s S03a - DN XI MNG QUN TRIU - VVMI ( Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC Ngy 20/03/2006 ca B trng BTC ) S NHT Kí CHUNG Chng t Ngy S 124 7/11 7/11 8/11 9/11 25/11 25/11 30/1 Ti khon Din gii Mua thộp ca cụng ty TNHH Tun Trang S phỏt sinh 152 N 184.961.000 21.040.000 125 Nhp ỏ Bazan ca cụng ty C phn vt t ti XM 152 131 Xut kho NVL sn xut xi mng cho xng nghin Xi mng 152 150 Mua vt t ca TNHH thit b cụng nghip Chin Thng 152 18.640.000 Thu GTGT S tin phi tr 133 331 1.864.000 331 53.317.000 331 93.713.423 331 20.504.000 162 Tm ng tin theo H 112 v mua ỏo ng phc cho cty TNHH sx hng may mc Vit Nht Thanh toỏn tin chuyn xi mng thỏng 10+11/2013 168 Chi tr tin mua vt t thit b cho cty TNHH Chin Thng 161 Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 Cể 3.811.816.000 20.504.000 125 Trng i hc M- a cht 31/11 31/11 31/11 31/11 31/11 31/11 177 178 178 12-Nov CGLC12/5 CGNA1260 Lun tt nghip Chuyn tin bỏn hng v Cụng ty Tin ang chuyn tin Vit Nam ti H Ni Tin VND gi ngõn hng ti CN H Ni L phớ chuyn tin (NH cụng thng H Ni ) Chi phớ dch v mua ngoi khỏc ti CN H Ni Tin VND gi ngõn hng ti CN H Ni L phớ úng ti khon (Ngõn hng cụng thng H Ni ) Chi phớ dch v mua ngoi khỏc ti CN H Ni Tin VND gi ngõn hng ti CN H Ni Chuyn tin bỏn hng v Cụng ty Cụng ty phi thu t CN Thỏi Nguyờn Tin VND gi ngõn hng ti CN Thỏi Nguyờn Chuyn tin v Cụng ty (Nguyn Ngc Thc) Cụng ty phi thu t CN Lo Cai Tin VND gi ngõn hng ti Ngõn hng TPT Lo cai 11314 11214 12.402.300 641794 11214 33 641794 11214 22 13682 11212 3.700.000.000 13683 112131 1.400.000.000 33111 112117 3.000.000 12.402.300 33 22 3.700.000.000 1.400.000.000 Tr tin mua v bao xi mng Cty TCCPXM (Cty xi mng Tam ip) Phi tr cỏc DN ni b TCty Tin gi ti NH NN v PTNT Nam H Ni Cng chuyn sang trang sau Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 2.112.457.300 3.000.000 2.112.457.300 126 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip Biu s 3-21 Mu s : S12-DN (Ban hnh kèm theo Q s 15/2006/QD/ BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) CễNG TY C PHN XI MNG QUN TRIU - VVMI S CI Ti khon 331 : Phi tr ngi bỏn Thỏng 11 nm 2013 Chứng từ Ngày 12/11 12/11 12/11 20/11 20/11 20/11 25/11 25/11 30/11 Khách hàng Diễn giải Số 62/12 Số phát sinh TK đ/ Có Nợ Số d đầu kỳ Đại lý ( Nguyễn Thị Tuyên ) - TNDL07 1.302.568.214 Thanh toán tiền trung chuyển xi măng tháng 10 năm 2013 11112 51,118,058 CM12/200 Cty TNHH truyền thông HANAGASHI - HĐ0108 Tạm ứng 50% hợp đồng in ấn & thiết kế quảng cáo xe ôtô 11111 10,395,000 CM12/203 Cty TNHH In quảng cáo hiệu Quả - HN01 Tạm ứng 50% hợp đồng sản xuất áo thể thao cho Công ty 11111 141,000,000 CM12/207 Cty CP đầu T Xây Dựng Hoà Thắng - HN33 T/toán tiền thi công nhà ăn ca dịch vụ (Trừ phần ứng) 11111 178,414,000 CM12/208 Cty TNHH VT TM & XD Thành Công - VCXM16 T/toán tiền vận chuyển XM tháng 10/2013 11111 45,252,610 CM12/210 Cty CP đầu T Xây Dựng Hoà Thắng - HN33 T/toán tiền thi công công trình nhà bảo vệ Công ty Cty TNHH SX hàng may mặc & DVTM Việt Nhật CM12/211 HMM01 Tạm ứng tiền theo HĐ112 đặt mua áo ma 11111 18,841,781 11111 53,317,000 CM12/220 HTX vận tải thuỷ Quang Tiến - VCXM19 T/toán tiền vận chuyển XM tháng 10+11/2013 11111 93,713,423 CM12/217 Cụng ty TNHH Thit b cụng nghip Chin Thng Chi trả tiền mua vt t thit b 112 Cộng số phát sinh 20.504.000 Số d cuối kỳ Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 1.016.596.000 1.195.508.000 1.481.480.214 127 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip Biu s 3-22 Mu s : S12-DN (Ban hnh kèm theo Q s 15/2006/QD/ BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) CễNG TY C PHN XI MNG QUN TRIU - VVMI S CI Ti khon 152 : Nguyờn vt liu Thỏng 11 nm 2013 Chng t Ngy S 07/11 07/11 08/11 09/11 15/11 25/11 25/11 25/11 Khỏch hng Din gii TK i ng PN1125 PN2636 PX2753 PN3012 Cụng ty TNHH Tun Trang Cụng ty C phn vt t ti XM Xng nghin Xi mng Cụng ty TNHH thit b cụng nghip Chin Số d đầu kỳ Mua thộp theo hp ng Nhp ỏ Bazan Sn xut xi mng Mua vt t thay th theo H 3311 3311 621 3311 PN5569 PN8792 PN8956 PX9536 Thng Cụng ty TNHH V Minh Phũng c khớ Cụng ty CP TM v DV nh Dng Phũng c khớ Nhp kho du bụi trn Thay th HM 141AD01 Nhp kho vt t Xỳc h thng thy lc mỏy 3311 6272 3311 6272 Sv: on Th Huyn nghin Cộng số phăt sinh Số d cuối kỳ Lp k toỏn c K55 S phỏt sinh N Cú 5.025.358.412 184.961.000 21.040.000 3.811.816.000 20.504.000 297.143.258 173.077 8.700.000 39.270.749 5.543.970.500 6.322.537.542 4.236.791.370 128 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip Biu s 3-23 Mu s : S12-DN (Ban hnh kèm theo Q s 15/2006/QD/ BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) CễNG TY C PHN XI MNG QUN TRIU - VVMI S CI Ti khon 621 : Chi phớ nguyờn vt liu trc tip Chng t Ngy S Din gii TK i ng Xut kho NVL sn xut xi mng cho xng nghin Xi 152 S phỏt sinh N Cú Số d đầu kỳ 8/11 131 26/11 27/11 154 157 mng Xut kho than cho cụng on nghin than Xut kho thch cao cho phõn xng nghin xi mng Cộng số phăt sinh Số d cuối kỳ Ngời ghi sổ (Ký, họ tên) 3.811.816.00 152 832.456.000 331 231.675.000 5.780.237.000 Kế toán trởng (Ký, họ tên) 5.780.237.000 Ngày 31 tháng 11 năm 2013 Giám đốc (Ký, họ tên) Thỏng 11 nm 2013 Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 129 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip Biu s 3-24 Mu s : S12-DN (Ban hnh kèm theo Q s 15/2006/QD/ BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) CễNG TY C PHN XI MNG QUN TRIU - VVMI S CI Ti khon 627 : Chi phớ sn xut chung Thỏng 11 nm 2013 Chng t Ngy S Din gii TK i ng S phỏt sinh N 152 173.077 152 39.270.749 25/11 213 Số d đầu kỳ Xut kho ph tựng cho phũng c khớ 25/11 214 thay th HM 141AD01 Xut kho du nht cho phũng c khớ xỳc h thng thy lc mỏy nghin Cộng số phăt sinh Số d cuối kỳ Ngời ghi sổ (Ký, họ tên) Sv: on Th Huyn Kế toán trởng (Ký, họ tên) Lp k toỏn c K55 246.712.000 Cú 246.712.000 Ngày 31 tháng 11 năm 2013 Giám đốc (Ký, họ tên) 130 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip 3.4.3 Nhn xột thc trng cụng tỏc k toỏn ti Cụng ty C phn Xi mng Quỏn Triu 3.4.3.1 u im a V t chc b mỏy k toỏn núi chung: t chc cụng tỏc k toỏn ca Cụng ty ó phự hp vi yờu cu ca c ch qun lý nn kinh t th trng B mỏy k toỏn gn nh , kt hp vi s phõn cụng cụng vic hp lý nờn cụng vic ca thnh viờn phự hp vi nng lc , trỡnh mi ngi i ng nhõn viờn k toỏn nng ng , nhit tỡnh , sỏng to , cú chuyờn mụn nghip v cao ỏp ng yờu cu cụng vic c giao Mụ hỡnh k toỏn trung m Cụng ty ang ỏp dng hin l phự hp vi nng lc qun lý v quy mụ sn xut kinh doanh , giỳp cho vic thc hin cỏc phn hnh k toỏn c chớnh xỏc , m bo ch o thng nht ca k toỏn trng , lónh o Cụng ty Mi nghip v kinh t phỏt sinh u c x lý ti phũng k toỏn , giỳp k toỏn kim soỏt c ton b hot ng kinh t Cụng ty , t ú a nhng chớnh sỏch hp lý b V t chc h thng chng t v s sỏch k toỏn s dng Cụng ty ó dng h thng chng t , ti khon k toỏn ỳng vi ch v biu mu b ti chớnh ban hnh Hỡnh thc s k toỏn ang c ỏp dng l hỡnh thc nht ký chung õy l hỡnh thc k toỏn xõy dng trờn c s kt hp gia k toỏn tng hp v k toỏn chi tit cụng tỏc hch toỏn k toỏn c c th , cht ch , chi tit , to iu kin cho quỏ trỡnh qun lý v hch toỏn k toỏn ca Cụng ty c tt hn Cỏc quy nh mi v k toỏn Nh nc ban hnh u c Cụng ty cp nht v dng mt cỏch phự hp vi iu kin , c im tỡnh hỡnh sn xut ca mỡnh nh k vo cui nm , phũng k toỏn lp cỏc bỏo cỏo k toỏn v bỏo cỏo ti chớnh liờn quan ỳng quy nh np cho Tng cụng ty cụng nghip M Vit Bc v cỏc c quan Nh nc cú liờn quan ỳng thi hn , cựng vi vic thc hin phõn tớch cỏc bỏo cỏo Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 131 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip c V cụng tỏc k toỏn nguyờn vt liu Nhỡn chung c t chc cht ch , thng nht , khoa hc , phự hp vi yờu cu ch o ca Cụng ty K toỏn nguyờn vt liu ó lm trũn chc nng , nhim v ca mỡnh , tuõn th cỏc quy nh ca B ti chớnh v ch k toỏn Cụng tỏc k toỏn nguyờn vt liu ó phn ỏnh ỳng thc trng NVL ca Cụng ty c v s lng v cht lng , ỏp ng yờu cu qun lý Cụng ty m bo s thng nht v phm vi v phng phỏp tớnh toỏn cỏc ch tiờu gia k toỏn v cỏc b phn liờn quan K toỏn NVL ó t chc hch toỏn NVL khoa hc , s sỏch y , rừ rng , chớnh xỏc , lp bỏo cỏo hng thỏng , quý, nm gi cho cỏc ni cú liờn quan , phi hp vi phũng vt t qun lý vt t cú hiu qu cng nh cung cp cho ban lónh o thụng tin k toỏn cn thit, kp thi , nhanh chúng Bờn cnh ú, Cụng ty xõy dng quy ch thng pht bng c ch vt cht gn vi trỏch nhim rừ rng nhm khuyn khớch s dng nguyờn vt liu tit kim, cú hiu qu 3.4.3.2 Nhc im Bờn cnh nhng u im t c, Cụng ty tn ti mt s hn ch cn khc phc C th l : - Cụng tỏc kim kờ Cụng ty cha c chỳ trng Cui thỏng , cui nm Cụng ty cha a biờn bn kim kờ kho vt t theo quy nh v qun lý hng tn kho - Cụng ty khụng lp phiu bỏo vt t cũn li cui k cho tng loi kim tra tỡnh hỡnh thc hin nh mc vt t , theo dừi vt t cũn li bao nhiờu cui k ca mi phõn xng - Do c im sn xut ca Cụng ty l s dng nhiu nguyờn vt liu cho quỏ trỡnh sn xut nờn vic qun lý cũn gp nhiu khú khn , phc c bit l khõu bo qun nguyờn vt liu 3.5 Gii phỏp hon thin cụng tỏc hch toỏn k toỏn ca doanh nghip Chi phớ nguyờn vt liu chim t trng ln tng giỏ thnh sn phm xi mng ca Cụng ty Do ú vic lp qun lý tt nguyờn vt liu l gúp phn tit kim Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 132 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip chi phớ v h giỏ thnh sn phm Vi s lng nhõp - Xut kho nguyờn vt liu k khỏ nhiu , ũi hi phi cú nhng phng phỏp qun lý , theo dừi tỡnh hỡnh nhp - xut - tn kho nguyờn vt liu tht chớnh xỏc phn ỏnh y kp thi vi tỡnh hỡnh c th ca Cụng ty a S dng phiu xut kho vt t theo hn mc Cụng ty ang thc hin cụng tỏc khoỏn chi phớ ti tng i sn xut , tng tn xi mng Mi lng cụng vic u c nh mc vt liu c th cụng tỏc ny c m bo cht ch hn v t hiu qu cao hn , Cụng ty nờn dựng phiu xut kho vt t theo hn mc Phiu ny c lp cn c vo k hoch s dng vt t ca ban vt t v phiu ngh xut dựng vt t ti cỏc i sn xut S dng phiu ny s to iu kin cho theo dừi qun lý cht ch vic xut vt liu tng koh , hn ch c nhng hao ht , mt mỏt vt liu , nu cú hao ht mt mỏt thỡ vic kim tra phỏt hin cng d dng hn , vic quy trỏch nhim cú c s rừ rng Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 133 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip Biu s 3-23 Phiếu xuất kho vật t theo hạn mức Ngày tháng năm Số: Nợ: Có: Họ tên ngời lĩnh vật t: Lý xuất: Xuất kho: TT Tên ĐVT vật t Mã VT KL công việc(t) Định mức Nhu cầu Thực xuất Đối tợng sử dụng Đơn giá 10 Giám đốc Kế toán trởng Phòng KHVT Thủ kho (đã ký) (đã ký ) (đã ký ) (đã ký ) Thành tiền 11 b S dng phiu bỏo vt t cũn li cui k cho tng phõn xng Mc ớch kim tra tỡnh hỡnh thc hin nh mc s dng vt t cũn li cui k Phiu bỏo vt t cũn li cui k b phn s dng lp v c lp thnh hai bn : bn giao cho phũng k toỏn lm cn c ghi gim chi phớ sn xut phc v cho phũng k toỏn lm cn c ghi gim ghi phớ sn xut phc v cho k toỏn hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn xut , bn giao cho phũng vt t : phũng vt t s dng phiu bỏo vt t cũn li cui k tin theo dừi tỡnh hỡnh s dng vt t theo nh mc v lp k hoch vt t cho k sau S dng phiu bỏo vt t cũn li cui k cú nhiu tỏc dng gúp phn gim bt lng cụng vic cho cỏc b phn cú liờn quan , khụng mt thi gian lm th tc nhp kho Trờn c s phiu bỏo vt t cũn li cui k phõn xng gi lờn thỡ k toỏn nguyờn vt liu cn c vo ú ghi gim chi phớ nguyờn vt liu Ngoi Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 134 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip vt liu khụng b chuyờn ch chuyn nhiu ln ( t phõn xng v kho v ngc li ) , ú hn ch nhng hao ht mt mỏt khụng ỏng cú Biu 3-24 Phiếu báo vật t lại cuối kỳ Tháng 11 năm 2013 Phân xởng: Sn xut T T Tên vật t Dầu diezel Dây nổ chịu nớc Giám đốc ĐVT Mã VT Lít NLD m DN Phòng KTTV Số lợng Đối tợng sử dụng 150 125 PX SX PX SX Phòng KHVT Ghi Thủ kho c.Hon thin phng phỏp hch toỏn chi tit nguyờn vt liu Hin Cụng ty ang s dng phng phỏp th song song hch toỏn chi tit nguyờn vt liu Phng phỏp ny n gin , d lm song cụng vic ghi chộp nhiu v trựng lp , tn nhiu cụng sc Vỡ vy Cụng ty nờn ỏp dng phng phỏp s s d vic hch toỏn chi tit v nguyờn vt liu Vi phng phỏp s s d ti kho th kho m th kho v ghi chộp cỏc nghip v nhp xut trờn th kho cho tng loi vt t, cui thỏng trờn c s s liu th kho, th kho vo s s d v mt hin vt Ti phũng k toỏn k toỏn ch ghi chộp s bin ng nhp xut tn nguyờn vt liu v mt giỏ tr trờn bng ly k nhp xut tn Phng phỏp ny l s kt hp cht ch gia vic hch toỏn nghip v ca th kho vi vic ghi chộp ca k toỏn nguyờn vt liu , vy cú th khc phc c hn ch ca phng phỏp th song song v s to iu kin thc hin kim tra thng xuyờn cú h thng gia k toỏn v th kho , m bo s liu k toỏn chớnh xỏc , kp thi , trỏnh c vic ghi chộp trựng lp v dn u cụng vic ghi s nờn khụng b dn cụng vic vo cui kỡ Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 135 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip KT LUN CHNG Nguyờn vt liu l yu t u vo khụng th thiu c quỏ trỡnh sn xut c bit l cỏc doanh nghip sn xut thỡ nguyờn vt liu chim t trng ln giỏ thnh sn phm Vỡ vy , vic ghi chộp , phn ỏnh tỡnh hỡnh thu mua, nhp, xut , tn NVL úng vai trũ rt ln vic cung cp thụng tin s dng v cỏc bin phỏp qun lý nguyờn vt liu mt cỏch tit kim , nhm h giỏ thnh sn phm Qua quỏ trỡnh tỡm hiu cụng tỏc k toỏn , c bit l cụng tỏc k toỏn nguyờn vt liu ti Cụng ty C phn Xi mng Quỏn Triu cho thy cụng tc hch toỏn k toỏn nguyờn vt liu ti cụng ty ó thc hin theo ỳng chớnh sỏch , ch quy nh ca Nh nc T chc b mỏy k toỏn ca Cụng ty c t chc gn nh , tng i hp lý vi i ng nhõn viờn cú trỡnh , nng lc nhit tỡnh cụng vic nh ú m b mỏy k toỏn c chuyờn mụn húa , hiu qu cụng vic cao Cụng ty s dng y h thng s sỏch , chng t theo ỳng quy nh ca Nh nc , hỡnh thc k toỏn ang ỏp dng l hỡnh thc k toỏn Nht ký chung , õy l hỡnh thc khỏ hin i , cú nhiu tin ớch m bo co h thng k toỏn doanh nghip thc hin tt chc nng , nhim v qun lý sn xut kinh doanh Cụng tỏc k toỏn núi chung v cụng tỏc hch toỏn nguyờn vt liu núi riờng ó ỏp ng c nhu cu qun lý ca Cụng ty Tuy nhiờn , bờn cnh nhng u im cụng ty cũn cn khc phc cụng tỏc k toỏn c hon thin hn Trong quỏ trỡnh thc ti Cụng ty , tỏc gi ó hc hi c nhiu kinh nghim b ớch t ú cng c c kin thc , thu hp khong cỏch gia lý lun v thc tin , lm c s hon thnh bn lun ny Tuy nhiờn thi gian v trỡnh cũn hn ch cng nh cha cú iu kin lm vic thc t nờn cỏc gii phỏp a ch yu da trờn kin thc ó hc trng nờn cũn mang tớnh sỏch v Tỏc gi mong cỏc thy cụ giỏo cng nh cỏc bn úng gúp ý kin cú c nhng gii phỏp hu ớch v cú th ỏp dng c vo thc t cụng tỏc k toỏn ca Cụng ty Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 136 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip KT LUN CHUNG Qua quỏ trỡnh thc v tỡm hiu thc t Cụng ty C phn Xi mng Quỏn Triu, kt hp vi nhng kin thc ó c hc nh trng , em nhn thy tm quan trng ca vic t chc cụng tỏc k toỏn nguyờn vt liu ti Cụng ty Nú l mt cụng c qun lý c lc giỳp cho ban lónh o a nhng quyt nh ỳng n , kp thi v cú hiu qu t khõu thu mua n khõu bo qun , s dng nguyờn vt liu v nõng cao hiu qu s dng Cụng ty Nhng bo hc thc t tớch ly c thi gian thc tt nghip ti Cụng ty C phn Xi mng Quỏn Triu ó giỳp em nm vng hn nhng kin thc ó hc c trng T c s lý lun v thc t ú , vi vic mong mun c gúp phn nh vo vic hon thin hn cụng tỏc k toỏn nguyờn vt liu ti Cụng ty iu kin hin Do thi gian thc cha nhiu , kh nng bn than cũn hn ch nờn lun khụng trỏnh nhng thiu sút Em rt mong nhn c nhng úng gúp ý kin ca thy cụ giỏo v cỏc bn sinh viờn kt qu phõn tớch ỏnh giỏ thc t nhng ni dung cụng vic lun tt nghip ca em thc s cú ý ngha trờn phng din lý lun v thc tin Em xin chõn thnh cm n cỏc cỏn b nhõn viờn phũng K toỏn Cụng ty C phn Xi mng Quỏn Triu v cỏc thy cụ giỏo ti khoa Kinh t - Kinh doanh c bit l cụ giỏo ThS Phm Th Hng Loan v cụ giỏo ThS Nguyn Th Kim Oanh , ó giỳp ch bo , hng dn em hon thnh lun tt nghip ny H Ni , ngy 15 thỏng nm 2012 Sinh viờn on Th Huyn Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 137 Trng i hc M- a cht Lun tt nghip TI LIU THAM KHO [1] TS Nguyn Duy Lc, Ths Bựi Th Thu Thy, Phớ Th Kim Th, Nguyn Th Kim Oanh, Nguyn Th Bớch Phng, Phm Th Hng Hnh, Lu Th Thu H: K toỏn ti chớnh doanh nghip, Trng i hc M - a Cht, H Ni- 2004 [2] Ths Nguyn Vn Bi: Hch toỏn k toỏn doanh nghip, Trng i hc M - a Cht, H Ni 2004 [3] ThS ng Huy Thỏi: Phõn tớch hot ng sn xut kinh doanh, Trng i hc M - a Cht, H Ni 2002 [4] PGS.TS Nhõm Vn Toỏn, Phm Th Hng Hnh: K toỏn qun tr, Trng i hc M - a Cht, H Ni 2004 [5] TS.Vừ Vn Nh, Ths Nguyn Th Lc, Ths V Thu Hng, Ths Lý Th Bớch Chõu: Hng dn thc hnh k toỏn trờn s k toỏn, NXB Thng kờ, Tp H Chớ Minh 2003 [6] PGS.TS Nguyn Vn Cụng: Chuyờn kho v Bỏo cỏo ti chớnh v lp, c, kim tra, phõn tớch Bỏo cỏo ti chớnh, NXB Ti chớnh, H Ni 10/2005 [7] TS Phm Vn Dc, ng Th Kim Cng: Phõn tớch hot ng kinh doanh, NXB Tng hp TP H Chớ Minh, TP H Chớ Minh 2005 [8] TS Phm Huy oỏn, Ths Nguyn Thanh Tựng: Hng dn thc hnh k toỏn doanh nghip - Bi v lp Bỏo cỏo ti chớnh, NXB Ti chớnh, H Ni 2005 Sv: on Th Huyn Lp k toỏn c K55 138 ... nghiệp nên tác giả chọn đề tài “ Kế toán vật tư Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều ” làm luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp tác giả gồm chương sau: - Chương 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất... hợp NVL theo phương pháp KKTX .83 Sơ đồ 3-4: Hạch toán tổng hợp NVLtheo phương pháp KKĐK .85 Sơ đồ 3-5: Sơ đồ tổ chức máy kế toán 86 Sơ đồ 3-5:Trình tự ghi sổ kế toán theo hình... Sơ đồ 3-9 : Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song 112 Sv: Đoàn Thị Huyền Lớp kế toán Trường đại học Mỏ- Địa chất Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Công nghiệp xi măng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán vật tư Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều, Kế toán vật tư Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều, Kế toán vật tư Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay