Bộ tủ ATS chuyển nguồn nguồn

61 243 1
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 11:27

Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 gạt liên động khí CHNG I: KHI QUT CHUNG V THIT B T Tay NG CHUYN NGUN ATS 1.1 Yờu cu s dng Trong quỏ trỡnh hnh v s dng li in khụng th trỏnh cỏc s c mc thit hi s c gõy cú th l rt ln, thm cũn nguy him n tớnh mng ngi Do vy cn phi hn ch mc thp nht thit hi ca s c gõy Khỏi nim s c Đầu nối điện pha õy cú th c hiu bao gm : Mt in, mt pha, lch pha, cao ỏp , thp ỏp quỏ tr s cho phộp Ngy cụng nghip cng nh sinh hot hng ngy cú cỏc loi ph ti ( h tiờu th ) khụng c phộp mt in hay cú s c dự ch mt thi gian ngn, vỡ iu ú cú th gõy thit hi nghiờm trng v ngi v ca cho chỳng ta Vớ d nh ngun in cp cho cỏc thit b cp cu cỏc bnh vin nu mt in mt thi gian rt ngn cng cú th ly i mng sng ca rt nhiu bnh nhõn Hay ngun in cp cho cỏc trung tõm in toỏn, hoc mt h thng SCADA - h thng kim tra iu khin v thu thp d liu mt in thỡ ton b s liu theo dừi v quỏ trỡnh iu khin u khụng hot ng c, cỏc cụng trỡnh quan trng cp quc gia nh hi trng quc hi, nh khỏch chớnh ph, ngõn hng nh nc, i s quỏn cỏc nc, khu quõn s, sõn bay, hi cng Mt s cụng trỡnh lnh vc thng mi dch v, du lch nh cỏc khỏch sn cp cao, khu trung tõm thng mi, cỏc siờu th hng hoỏ i vi tt c cỏc h tiờu th c bit ny cn phi c cp in mt cỏch liờn tc trỏnh gõy cỏc thit hi Lỳc ú ngoi ngun chớnh l li in cỏc h tiờu th loi ny cn xõy dng mt ngun d phũng phũng cú s c vi ngun in chớnh Tng ng vi nú cn phi cú mt thit b thc hin vic cp ngun liờn tc cho ph ti c bit ny Hin cú loi thit b m bo c yờu cu ny ú l: - Thit b t ng chuyn ngun ATS (Automatic Transfer Switch ) 1.1.1 Thit b t ng chuyn ngun ATS 1.1.1.1 Khỏi quỏt Thit b t ng chuyn ngun ATS ( Automatic Transfer Switch ) l thit b dựng t ng chuyn ti t ngun chớnh sang ngun d phũng ngun chớnh b s c Khỏi nim ngun b s c bao gm: - Mt ngun n Tt Nghip Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 - Mt pha - Ngc th t pha - Khụng i xng pha - in ỏp cao hoc thp hn tr s cn thit Ngun d phũng cú th l mt ngun li ly t ng dõy khỏc hoc l mt mỏy phỏt d phũng Tựy theo tớnh toỏn kinh t, k thut ca cỏc h tiờu th m s dng ngun d phũng no cho hp lý Khi ngun d phũng l li khỏc ta cú ATS li li ( ATS L L ) nu ngun d phũng l mỏy phỏt in (thng l mỏy phỏt DIEZEL ) ta cú ATS li mỏy phỏt (ATS L MF ) Nhỡn chung hai loi ATS ny c bn l ging nhau, nhiờn thit k cng nh ch to, hot ng thỡ ATS li - mỏy phỏt cú phc hn cú thờm b phn ng mỏy DIEZEL Mt khỏc cũn cú th xy s c vi mỏy phỏt in v cỏc s c ny thng xuyờn xy Do ú yờu cu i vi loi ATS ny cao hn Vi ngun d phũng l mt li in khỏc lỳc ú ngun d phũng cú th hot ng lõu di ging nh li chớnh Cũn i vi ngun d phũng l mỏy phỏt DIEZEL vic hnh mỏy phỏt thi gian di l khụng kinh t, vy trng hp li in mt lõu di ch cho mỏy phỏt hot ng mt thi gian nht nh no ú, ó gii quyt xong mt nhim v quan trng thỡ dng mỏy Khi ngun chớnh cú in tr li n nh thỡ tỏc ng tr ti li cho ngun chớnh Nờn thit k ATS li - mỏy phỏt cn phi m bo thc hin c cỏc yờu cu sau: Khi li cú s c vi bt kỡ lý gỡ phi phỏt lnh ng mỏy DIEZEL V chuyn ti cho ngun d phũng cht lng in u ca mỏy phỏt t yờu cu Khi cú in li tr li, kim tra mc n nh ca li v chuyn ti tr v li ngun ó thi gian n nh Sau chuyn ti mỏy phỏt chy khụng ti mt thi gian lm mỏt mỏy v t ng dng li iu kin lm mỏt mỏy bo m Khi mt in li lõu di xột thy hnh mỏy phỏt khụng cú li v nhu cu sn xut khụng cp bỏch, lỳc ú cho mỏy hnh thi gian gii quyt quan trng thỡ cho mỏy dng li n Tt Nghip Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 1.1.1.2 S cu trỳc ca hai loi ATS MBA: : Mỏy bin ỏp ngun AP1, AP2 : ptụmỏt ngun SS1, SS2 : Cỏc b so sỏnh K : Khi iu khin CM : Khi chuyn mch K : Khi ng mỏy DIEZEL Z : Mỏy DIEZEL G : Mỏy phỏt in * Chc nng cỏc : + SS: Khi so sỏnh thc hin chc nng theo dừi, giỏm sỏt cỏc thụng s ca ngun cung cp v so sỏnh cỏc thụng s dú vi giỏ tr ngng t trc v a tớn hiu cho iu khin + K: Khi iu khin nhn tớn hiu t u ca b so sỏnh v tỏc ng n chuyn mch + CM : Khi chuyn mch thc hin vic úng ngt ti t ngun ny sang ngun khỏc theo tỏc ng ca b iu khin + K: Kkhi ng mỏy DIEZEL nhn c tớn hiu ca b iu khin + AP1, AP2: hai ỏp tụ mỏt bo v ngun cú s c quỏ ti hay ngn mch 1.1.1.3 Nguyờn lý hot ng ca ATS * ATS li - li : Cu trỳc ca loi ATS ny c th hin trờn Hỡnh 2A ATS li - li hoi ng rt n gin, cht lng ngun chớnh khụng t lỳc ú b so sỏnh thu tớn hiu s c so sỏnh cỏc thụng s ú vi cỏc giỏ tr ngng t trc (ngng) nu vt qua giỏ tr ú nú cp tớn hiu cho iu khin tỏc ng n n Tt Nghip Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 chuyn mch chuyn ti sang ngun cũn li Khi li in chớnh phc hi tr li ATS tin hnh kim tra cht lng ngun in chớnh nu tiờu chun cp tớn hiu chuyn ti tr li ngun chớnh n Tt Nghip Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 S thi gian hot ng ca nú nh sau : Mt li Li chớnh phc hi a ti tr v li chớnh Chuyn ti (3ữ30 ) phỳt (0 ữ5) giõy Hỡnh Gin thi gian ATS li-li Gii thớch hot ng ca s : Ban u ti c cp in bng ngun chớnh thụng qua MBA1 li chớnh b s c nh mt ngun, mt phalỳc ú iu khin ca ATS nhn tớn hiu s c v x lớ nú ng thi ATS cng kim tra cht lng in ngun cũn li Nu cht lng ngun d phũng tt thỡ ATS s to khong thi gian tr t1(0ữ5s) khng nh li chớnh gp s c n Tt Nghip Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 thc s khụng phi l s c thoỏng qua Sau ú to tớn hiu cho c cu chp hnh tỏc ng chuyn ti sang ngun d phũng Khi ti ang lm vic vi ngun d phũng m li chớnh phc hi tr li ATS x lý tớn hiu ny ng thi to khong thi gian tr tr t2 ( 3ữ30 phỳt), m bo rng ngun chớnh ó n nh cú th a vo hnh Sau ú ATS phỏt tớn hiu tỏc ng n c cu chuyn mch, a ti tr li li chớnh Trong quỏ trỡnh lm vic ATS thng xuyờn theo dừi hot ng ca cỏc ngun in bỡnh thng * ATS li - mỏy phỏt Mt nhng nhc im ln nht ca ATS li - li l xy s c ca h thng nh h hng trm bin ỏp trung gian, hoc mt in ỏp ngun lỳc ú ngun d phũng khụng cũn tỏc dng Do vy bo m vic ch ng cp in cho cỏc ph ti quan trng cp quc gia nh hi trng quc hi, ngõn hng nh nc, trung tõm in toỏn, khu quõn s nu mt in cú th nguy him n an ninh quc gia.Ta thng xõy dng ngun d phũng l mỏy phỏt DIEZEL Tng ng vi nú ta cú loi ATS li - mỏy phỏt Cu trỳc ca loi ny c biu din trờn Hỡnh 2B i vi ATS li - mỏy phỏt vic hot ng phc hn loi trờn Khi ngun chớnh cú cht lng khụng t yờu cu ngha l cú s c, s c õy bao gm : Mt in, mt pha, lch pha quỏ ln, quỏ in ỏp, thp ỏp, ngc th t pha Mt li, mt pha, st ỏp quỏ 85% Um lm cho mỏy in khụng ng b khụng ng c hoc s gõy quỏ ti vi cỏc thit b quay kộo ti ln, h thng chiu sỏng khụng sỏng Lỳc ny ATS phi phỏt tớn hiu ng mỏy DIEZEL sau 5s ( trỏnh dao ng ca li) Khi in ỏp pha mt i xng quỏ mc cho phộp, quỏ in ỏp, khụng ỳng th t pha ATS cng phỏt tớn hiu ng mỏy, trng hp ny li cũn nhng cht lng in khụng tt nh hng n cỏc quỏ trỡnh lm vic Khi quỏ in ỏp s gõy h hng cỏch in cỏc thit b dựng in mng Khi ngc th t pha to t trng nghch lm cỏc ng c pha quay ngc gõy thit hi Khi ú SS1 s thu tớn hiu s c so sỏnh vi ngng v cp tớn hiu cho K, b K s tỏc ng ti b ng mỏy DIEZEL Khi ng mỏy DIEZEL thnh cụng in ỏp ca mỏy phỏt c thnh lp Nu cht lng in ỏp m bo v t n khong 0.8 Um b thi gian K s tớnh thi gian khong 1-25s ri cp tớn hiu cho b chuyn mch chuyn ti cho ngun d phũng l mỏy phỏt Khi in li cú in tr li m bo chc chn rng li ó phc hi n nh b thi gian SS1 s tớnh thi gian khong 5- 30 phỳt Sau ú cp tớn hiu cho K tỏc ng chuyn ti tr li li n Tt Nghip Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 Sau chuyn ti cho li mỏy phỏt chy khụng ti mt khong thi gian lm mỏt tu theo cụng sut, thi gian ó lm vic ca mỏy phỏt v nhit ca nú m khong ny cú th di hay ngn sau ú t ng dng li Quỏ trỡnh hot ng c cho trờn gin thi gian sau : n Tt Nghip Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 Li phc hi Chuyn ti Mt li Li Chuyn ti tr li Mỏy phỏt Dng MF t4 t3 t2 Khi ng MF t1 Hỡnh Gin thi gian ATS li-mỏy phỏt n Tt Nghip Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 Gii thớch hot ng ca s : + Khi li cú s c lỳc ú ATS to tr t1 (khong 5s) khong thi gian t cú s c n khi ng ng c DIEZEN m bo rng ngun li cú s c thc s hay ch l s thoỏng qua + Khi in ỏp mỏy phỏt t n Uf = Um lỳc ú b (SS2) s tớnh khong thi gian t2 ( 20ữ25s), sau ú thc hin vic cp tớn hiu iu khin cho b chuyn mch chuyn ti sang ngun d phũng Khong thi gian ny cn thit cho vic sy mỏy in v m bo mỏy c bụi trn + Khi li in phc hi tr li, b nh thi gian SS1 s hot ng, tớnh thi gian t3 ( 5-30 phỳt ) m bo chc chn rng li ó phc hi v n nh tr li Sau ú chuyn ti tr li li + Sau chuyn ti tr li li, ta tớnh thi gian t4 ( khong 300s ) cho mỏy phỏt chy khụng ti lm mỏt mỏy, sau thi gian t4 ATS cho lnh mỏy phỏt dng Khi ng mỏy phỏt DIEZEL cn chỳ ý b ng ca nú cn phi m bo cỏc dc im sau õy: Nu ng ln thnh cụng nú li tr v trng thỏi bỏn u Nu ng khụng thnh cụng sau 3-4 giõy cn cho mỏy ngh khong 10-20 giõy v ng ln tip theo Nu ng ln khụng thnh cụng lỳc ú thit b s t ng khoỏ li khụng ng na Trong trng hp mỏy DIEZEL n nhng in ỏp mỏy phỏt khụng thnh lp hoc khụng t yờu cu lỳc ú mỏy phỏt chy mt thi gian ngn ri dng li m bo an ton cho mỏy Lu thut toỏn b t ng chuyn ngun ATS li- mỏy phỏt (trang bờn ): n Tt Nghip Khoa: CNKT in TH n Tt Nghip Lp: H KT K5 10 Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 im c bit ca mỏy bin dũng l tit din v s vũng dõy qun cun s cp v th cp Cun dõy s cp c qun rt ớt vũng th c qun mt vũng dõy Dõy qun s cp cú tit din rt ln mỏy phi lm vic iu kin gn nh ngn mch.ng kớnh s cp c ph thuc vo cp cụng sut ca mỏy bin dũng; mỏy bin dũng cú cụng sut cng ln thỡ ng kớnh dõy qun s cp cng ln Dõy qun s cp ca bin dũng cú tit din nh v cú rt nhiu vũng Hỡnh dng mỏy bin dũng bờn ngoi l hỡnh trũn.vỡ cú dng hỡnh trũn kớn nờn thụng thng mỏy bin dũng c lp mng in 2.6.2.Nguyờn lý hot ng ca mỏy bin dũng Nh ó cp n trờn,mỏy bin dũng thng xuyờn hot ng tỡnh trng gn nh ngn mch Do ú,mt iu rt quan trng s dng mỏy l khụng c phộp mỏy hot ng ch khụng ti vỡ in ỏp khụng ti phớa th cp ca bin dũng in rt ln cú th hng lp cỏch in dn n phỏ hy mỏy Trng thỏi lm vic ca bin dũng trng thỏi ngn mch vỡ chỳng lm vic vi thi b cú tng tr rt nh(ampe k, cun dũng wat k, cun dũng rle bo v) Khi s dng mỏy n Tt Nghip 47 Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 bin dũng cn chỳ ý khụng c dõy qun th cp h mch vỡ dũng in t húa rt ln, li thộp bóo ho lõu s núng lờn v lm chỏy dõy qun Ngoi ra, sut in ng s nhn u gõy lờn in ỏp cao n hng nghỡn volt th cp dn n khụng an ton cho ngi s dng 2.7: RLE THI GIAN: 2.7.1.Khỏi nim Rle thi gian l mt khớ c in dựng lnh vc iu khin t ng, vi vai trũ iu khin trung gian gia cỏc thit b iu khin theo thi gian nh trc Rle thi gian gm: Mch t ca nam chõm in, b nh thi gian lm bng linh kin in t, h thng tip im chu dũng in nh ( 5A), v bo v cỏc chõn tip im Tu theo yờu cu s dng lp rỏp h thng mch iu khin truyn ng, ta cú hai loi Rle thi gian: Rle thi gian ON DELAY, Rle thi gian OFF DELAY 2.7.2 Rle thi gian ON DELAY +Ký hiu: - Cun dõy Rle thi gian: in ỏp t vo hai u cun dõy Rle thi gian c ghi trờn nhón, thụng thng 12, 24 VDC, 110, 220 VAC - H thng tip im: Tip im tỏc ng khụng tớnh thi gain: Tip im ny hot ng tng t cỏc tip im ca Rle trung gian - Tip im tỏc ng cú tớnh thi gian: + Tip im thng m, úng chm, m nhanh: + Tip im thng úng, m chm, úng nhanh: n Tt Nghip 48 Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 +Nguyờn lý hot ng: Khi cp ngun vo cun dõy ca Rle thi gian ON DELAY, cỏc tip im tỏc ng khụng tớnh thi gian chuyn i trng thỏi tc thi (thng úg h ra, thng h úng li), cỏc tip i tỏc ng cú tớnh thi gian khụng i Sau khong thi gain ó nh trc, cỏc tip im tỏc ng cú tớnh thi gian s chuyn trng thỏi v trỡ trng thỏi ny Khi ngng cp ngun vo cun dõy, tt c cỏc tip im tc thi tr v trng thỏi ban u Sau õy l s chõn ca Rle thi gian ON DELAY: 2.7.3 Rle thi gian OFF DELAY + Ký hiu: - Cun dõy Rle thi gian: in ỏp t vo hai u cun dõy Rle thi gian c ghi trờn nhón, thụng thng 12, 24 VDC, 110, 220 VAC - H thng tip im: Tip im tỏc ng khụng tớnh thi gain: Tip im ny hot ng tng t cỏc tip im ca Rle trung gian n Tt Nghip 49 Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 - Tip im tỏc ng cú tớnh thi gian: + Tip im thng m, úng chm, m nhanh: + Tip im thng úng, m chm, úng nhanh: * Nguyờn lý hot ng: Khi cp nguũn vo cun dõy ca Rle thi gian OFF DELAY, cỏc tip im tỏc ng tc thi v trỡ trng thỏi ny Khi ngng cp ngun vo cun dõy, tt c cỏc tip im tỏc ng khụng tớnh thi gian tr v trng thỏi ban u Tip sau ú mt khong thi gian ó nh trc, cỏc tip im tỏc ng cú tớnh thi gian s chuyn v trng thỏi ban u 2.7.4 hỡnh nh Rle thi gian thc t: n Tt Nghip 50 Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 CHNG 3: THIT K T T NG CHUYN NGUN D PHềNG 3.1 S nguyờn lý mch iu khin gm contactor : T T K1 kl1 kl2 K2 K2 T K1 A CC A CMV A áptomat n Tt Nghip 51 V Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 A K CMV V Nguyờn lý hot ng: T ATS Li Li : c thit k t ng chuyn hai ngun li li Trong ú ngun l u tiờn, ngun l d phũng Bỡnh thng ngun cú in, sau thi gian t ca role, cun hỳt contacto mt c cp in, tip im chớnh ca contacto úng cp in cho ph ti Khi ngun mt ( u tiờn) mt hoc cú s c Thỡ ngun hai ( d phũng ) cú in Contaco úng cp in cho ph ti S dung Role on delay cú tỏc dng to thi gian tr úng ngun mt n nh ngun sau phc hi 3.2 S lp t cỏc thit b t MT TRC n Tt Nghip 52 Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 60cm B A C 80 cm AMPE K AMPE K CMV Trong ú : A,B, C l cỏc ốn bỏo pha Ampe k : Cỏc ampe k CMV : Chuyn mch vụn n Tt Nghip 53 AMPE K VễN K Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 BấN TRONG T 60cm CC CC 80cm CC p p BD BD BD Contacto Contacto Trong ú : CC l Cu chỡ p : aptomat bo v contacto p : aptomat bo v contacto p Ph ti : aptomat bo v BD : Bin dũng n Tt Nghip 54 R p ph ti Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 R : R le thi gian 3.3.Thụng s ca cỏc thit b s : + Phn khung : - Mt t in kớch thc 80 x 60 x 20 ca hóng Enhat - Mỏng in di 120 cm - Cu u - Ray lp r le , cu chỡ + Phn in : - Cu chỡ chic + v 4A - R le thi gian - Chuyn mch vụn - ốn bỏo : ốn bỏo pha - Vụn k thang o 500V - Ampe k thang o 500A - Contacto : chic - Bin dũng 500/5A - Aptomat : Chic - Cỏp ng lc M25 - Dõy dn 1x1 3.4 u, nhc im ca t ATS dung cụng tc t : - u im ca mch lc dựng cụng tc t: + S iu khin hot ng n gin, thit b thụng dng d tỡm, d thay th sa cha + Cụng tc t cú tui th cao c v in v c khớ, tn s úng ct l rt ln - Nhc im ca mch lc dựng hai cụng tc t: n Tt Nghip 55 Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 + Nhc im ln nht ca phng ỏn ny chớnh l tn hao cụng sut ln luụn phi cp in cho cỏc C trỡ lc hỳt úng tip im Cun dõy cụng tc t luụn c ngõm li in di hn nờn vic gi hoỏ v h hng cỏch in l khụng th trỏnh khi, lm gim tin cy lm vic + Nhc im tip theo l ngun cp dao ng lm cho lc hỳt tip im cng dao ng theo gõy hin tng rung v tip xỳc khụng tt in tr tip xỳc tng lờn cú th lm hn dớnh tip im khụng th ct mch cú s c cn chuyn mch gõy nguy him cho ph ti 3.5.Hỡnh nh ca t t ng chuyn ngun d phũng Sau mt thi gian nghiờn cu, v thit k lp t cui cựng chỳng em ó hon thnh t n Tt Nghip 56 Khoa: CNKT in TH n Tt Nghip Lp: H KT K5 57 Khoa: CNKT in TH n Tt Nghip Lp: H KT K5 58 Khoa: CNKT in TH n Tt Nghip Lp: H KT K5 59 Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 LI KT hon thnh tt ỏn ny, chỳng em ó nhn c s giỳp v ch bo tn tỡnh ca cỏc thy cụ b mụn in- T ng Húa, c bit l s giỳp ch bo tn tỡnh ca thy giỏo Th.S Nguyn Khc Tin Do kin thc v thi gian cú hn nờn n ỏn ny khụng trỏnh nhng thiu sút, kớnh mong nhn c s ch bo, úng giúp ý kin ca thy giỏo Th.S Nguyn Khc Tin chỳng em hon thnh tt bn ỏn ny Chỳng em xin chõn thnh cm n! TI LIU THAM KHO 1).Cung cp in ca Nguyn Xuõn Phỳ Nguyn Cụng Hin Nguyn Bi Khuờ 2).Khớ c in ca Phm Vn Chi Bựi Tớn Hu Nguyn Tin Tụn - Chn cỏp t ngun ti ỏptụmỏt, chn cỏp theo iu kin phỏt núng cho phộp khc I cp I tt = 137,55 A Trong ú: Itt dũng in tớnh toỏn ca h thng chiu sỏng chung Icp Dũng in cho phộp tng ng vi tng loi dõy, tng tit din Khc H s hiu chnh, õy ly khc =1 Kim tra iu kin phi hp vi thit b bo v bng ỏptụmỏt Theo cụng thc: Id = Stt 95,31 = = 137,57 A 3.U dm 3.0, Chn dõy cú Icp = 148 A 1.148 >148 A kt hp vi Idc = 137,57 A 140.0,5 = 74 > 200/3 = 66,6.Tra bng 4.11/234 Sỏch tra cỏc thit b t 0,4 500kV ta chn cỏp cú tit din 30 mm2 cú ng kớnh dõy 6,9mm - Chn ng t cho h thng: Pm.K Pm = 135 kW ImRN > Itt = 137,55A n Tt Nghip 60 Khoa: CNKT in TH Lp: H KT K5 Ta chn Contactor: ImRN = 150A n Tt Nghip 61 ... Lớp: ĐH KTĐ – K5 chuyển mạch chuyển tải sang nguồn lại Khi lưới điện phục hồi trở lại ATS tiến hành kiểm tra chất lượng nguồn điện đủ tiêu chuẩn cấp tín hiệu chuyển tải trở lại nguồn Đồ Án Tốt... hành cấu chuyển mạch 1.1.1.4.1 Khối chuyển mạch Khối chuyển mạch thực việc chuyển tải từ nguồn sang nguồn khác có tín hiệu từ khối điều khiển theo ý muốn người vận hành (thao tác tay ) Khối chuyển. .. ATS phát tín hiệu tác động đến cấu chuyển mạch, đưa tải trở lại lưới Trong trình làm việc ATS thường xuyên theo dõi hoạt động nguồn điện bình thường * ATS lưới - máy phát Một nhược điểm lớn ATS
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ tủ ATS chuyển nguồn nguồn, Bộ tủ ATS chuyển nguồn nguồn, Bộ tủ ATS chuyển nguồn nguồn, CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG CHUYỂN NGUỒN ATS, 1 Yêu cầu sử dụng, 2 Các phương án thiết kế mạch điều khiển, CHƯƠNG 2 : CÁC THIẾT BỊ TRONG TỦ ATS, CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TỦ TỰ ĐỘNG CHUYỂN NGUỒN DỰ PHÒNG, 2 Sơ đồ lắp đặt các thiết bị trong tủ, 4 Ưu, nhược điểm của tủ ATS dung 2 công tắc tơ :

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay