CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁ MAGMA

35 152 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 11:04

Kết quả nghiên cứu ranh giới tiếp xúc của các thể xâm nhập với đá vây quanh là cơ sở để xác định hình dạng và tuổi của xâm nhập. Ngoài ra đới tiếp xúc thường liên quan với các quá trình tạo quặng biến chất tiếp xúc trao đổi và quặng nhiệt dịch.Ranh giới tiếp xúc xâm nhập với đá vây quanh có thể là xuyên cắt (tiếp xúc nóng), bị phủ (tiếp xúc lạnh) và tiếp xúc kiến tạo, do vậy cần quan sát chi tiết không những trên mặt mà cả dưới sâu. Ranh giới tiếp xúc xâm nhập với đá vây quanh có thể được nghiên cứu bổ sung bằng phân tích ảnh hàng không, đo địa vật lý (mật độ, điện trở suất, phóng xạ, từ, trọng lực), hoặc trong những vùng lộ xấu bằng các công trình khai đào (hào, giếng…). VNG PHT TRIN XM NHP VNG PHT TRIN XM NHP YấU CU THU THP CC TI LIU VNG PHT TRIN MAGMA V X Lí TI LIU TRONG PHềNG KS PHAN THIN PHềNG A CHT, CC A CHT V KHONG SN VIT NAM I THU THP TI LIU 3 1.1 Thu thp ti liu Cể trc 1.2 THU THP TI LIU TRONG KHO ST THC A: .4 1.2.1 Thnh lp mt ct chun (khi chun) 1.2.2 Nghiờn cu cú h thng cỏc xõm nhp 1.2.3 i sỏnh cỏc xõm nhp 1.2.4 Nghiờn cu cu trỳc xõm nhp v i trờn xõm nhp 1.3 phn chia phc h, pha, tng xm nhp 1.3.1 Phõn chia phc h xõm nhp 1.3.2 Phõn chia pha 1.3.3 Phõn chia tng 1.3.4 Phõn chia cỏc ỏ mch 1.4 Nghiờn cu ranh gii tip xỳc v hỡnh dng th xõm nhp 1.4.1 Nghiờn cu ranh gii tip xỳc ca cỏc th xõm nhp Ranh gii tip xỳc xuyờn ct v nhng du hiu nhn bit: Ranh gi tip xỳc ph: Cỏc thnh to a cht ph lờn b mt b búc mũn ca th xõm nhp c nhn bit nh sau: Ranh gii kin to: L tip xỳc gia th xõm nhp vi thnh to võy quanh bng mt i phỏ hu t góy, thng kốm theo hin tng c nỏt, milonit hoỏ v phõn phin hoỏ cỏc ỏ xõm nhp ln ỏ võy quanh Hot ng bin dng ng lc thng i cựng quỏ trỡnh bin i nhit dch v khoỏng hoỏ Tip xỳc kin to c trng cho cỏc th siờu mafic b serpentin hoỏ Chỳng d b dch chuyn trng thỏi cng dc theo mt t góy Do khụng thy du hiu dp v nờn thng khụng thy rừ c tip xỳc kin to gia chỳng Nghiờn cu i tip xỳc ca ỏ xõm nhp v ỏ võy quanh: 1.4.2 Hỡnh dng th xõm nhp .8 1.5 Nghiờn cu cỏc yu T cu to cA xõm nhp 10 1.5.1 Cu to nguyờn sinh 10 1.5.2 Cu to th sinh (sau xõm nhp) 11 1.6 QUY LUT PHN B CC LOI QUNG V CC DU HIU CHA QUNG, MI LIấN QUAN QUNG HO 12 1.7 Ly mu 12 II X Lí TI LIU TRONG PHềNG 14 2.1 Nghiờn cu thch hc khoỏng vt .14 2.1.1 Xỏc nh thnh phn khoỏng vt, kin trỳc v cu to ỏ 14 2.1.2 Xỏc nh kin trỳc v cu to ỏ: Mt s kin trỳc v cu to chớnh ca cỏc ỏ xõm nhp 15 2.1.3 Nghiờn cu khoỏng vt ph: Nghiờn cu bng phng phỏp trng sa nhõn to Cn thit phi xỏc nh cỏc c im hỡnh dỏng, kớch thc, tớnh cht vt lý khỏc ca khoỏng vt.C ỏc tớnh cht quang hc ca khoỏng vt c xỏc nh di kớnh hin vi phõn cc bng cỏc lỏt mng, nghiờn cu thnh phn hoỏ hc khoỏng vt s dng phng phỏp phõn tớch hoỏ v microzond cho tng n khoỏng .15 2.2 Nghiờn CU thch a hoỏ 15 2.3 XC NH TUI NG V 17 2.5 Xỏc nh sõu búc mũn cỏc th xõm nhp 20 2.6 Xỏc nh tớnh ng magma .20 2.7 Xỏc nh tớnh chuyờn hoỏ a hoỏ v khoỏng hoỏ liờn quan 20 2.8 Bi cnh kin to 21 TI LIU THAM KHO: VNG PHT TRIN NI LA I THU THP TI LIU 21 23 24 1.1 THU THP TI LIU Cể TRC .24 I.2 THU THP TI LIU TRONG KHO ST THC A 24 1.2.4 LY MU 29 II X Lí TI LIU TRONG PHềNG II.1 NGHIấN CU C IM THCH HC-KHONG VT 30 30 - C IM THCH HC-KHONG VT CC THNH TO NI LA PHN TNG (NHểM TNG TRM TCH NI LA V PHUN TRO PHUN N): 30 - Nghiờn cu c im thch hc khoỏng vt cỏc ỏ tng hng, tng ỏ nỳi la .30 II.2 CC QU TRèNH BIN CHT, BIN I V KHONG HO LIấN QUAN II.3 NGHIấN CU C IM THCH A HO 31 33 - C IM THCH HO 33 - c im a hoỏ v bi cnh kin to 33 II.4 IU KIN C A Lí TCH T CC THNH TO NI LA II.5 TUI NG V 33 34 TI LIU THAM KHO: .34 YấU CU THU THP CC TI LIU VNG PHT TRIN MAGMA V X Lí TI LIU TRONG PHềNG KS Phan Thin Phũng a cht, Cc a cht v Khoỏng sn Vit Nam Granit phc h (1) xuyờn ct ỏ phin thch anh-biotit phc (2) ti im l Ly mu nghiờn cu thch hc, khoỏng vt Ly phõn tớch cỏc loi mu nh lng (Silicat, Hunh quang tia X, ICP, Hp ph nguyờn t, ng v ) I THU THP TI LIU 1.1 THU THP TI LIU Cể TRC - Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trc cỏc bỏo cỏo a cht ti Lu tr a cht - Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ó c cụng b v xut bn 1.2 THU THP TI LIU TRONG KHO ST THC A: 1.2.1 Thnh lp mt ct chun (khi chun) Trờn c s cỏc ti liu ca cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trc la chn cỏc mt ct, chun nhng khu vc l tt i din cho cỏc thnh to xõm nhp Cỏc mt ct c b trớ vuụng gúc vi ng phng cỏc yu t cu to chớnh bờn xõm nhp cho phộp nghiờn cu cỏc c im thnh phn, cu to, v chia cỏc tng ỏnh du, cỏc tng v cỏc pha xõm nhp v ỏp dng cỏc phng phỏp nghiờn cu hp lý Nghiờn cu mt ct chun bt buc phi ly cỏc loi mu chi tit (thch hc, khoỏng vt, a hoỏ, tham s vt lý) cho cỏc dng ỏ khỏc Trỡnh t lp mt ct (khi chun) chi tit nh sau: - Chn v trớ mt ct (khi chun); - Nghiờn cu ti liu ghi nhn cỏc quan h a cht, thnh phn v cu to cỏc hp ỏ cng nh cỏc biu hin khoỏng hoỏ i ni v ngoi tip xỳc - Kho sỏt mụ t, v, chp nh cỏc minh chng v quan h a cht, thnh phn cỏc t hp ỏ, cu trỳc kin to ỏ o cu to khe nt - Mụ t cú h thng mt ct t tip xỳc vo xõm nhp phõn chia cỏc loi ỏ, gp thnh pha, tng ỏ theo c im phõn b ca chỳng - La chn cỏc mu ỏ c trng - Lp mt ct chun v lp chun, d kin phng phỏp nghiờn cu cỏc thnh to xõm nhp trờn ton din tớch 1.2.2 Nghiờn cu cú h thng cỏc xõm nhp Thc hin theo cỏc l trỡnh a cht (theo phng ranh gii a cht v phng vuụng gúc vi chỳng), tham kho ti liu phõn tớch nh hng khụng khng nh ranh gii th magma Nu vựng l xu cú th s dng mt lng ho nht nh Nu ỏ khụng n nh thnh phn (theo dừi theo ng phng khú khn) nờn an dy mng li l trỡnh vuụng gú vi phng ranh gii 1.2.3 i sỏnh cỏc xõm nhp Trong quỏ trỡnh kho sỏt thc a cú th phỏt hin nhiu xõm nhp c cu to bi cỏc ỏ ca mt vi phõn v magma xõm nhp khỏc vy cn thit phi nghiờn cu phõn chia cỏc th xõm nhp c lp, mi th c cu to bi cỏc ỏ c trng cho mt phõn v (phc h) xõm nhp nht nh Mi th magma xõm nhp cựng tui c cu to bi cỏc pha xõm nhp, mi pha li cu to bi cỏc tng ỏ Trong i sỏnh cn thit phi xỏc nh nhng c im c trng ging v khỏc ca cỏc th xõm nhp ang kho sỏt vi nhng th xõm nhp nhp ca cỏc phc h chun 1.2.4 Nghiờn cu cu trỳc xõm nhp v i trờn xõm nhp T chc nghiờn cu chuyờn sõu v chi tit hoỏ cỏc yu t cu trỳc a cht ca cỏc xõm nhp cú nh hng n nh v ca qung hoỏ ni sinh, ca i ni v ngoi tip xỳc, cỏc i bin i nhit dch v cỏc yu t kin trỳc ca xõm nhp 1.3 PHN CHIA PHC H, PHA, TNG XM NHP 1.3.1 Phõn chia phc h xõm nhp Phc h xõm nhp l n v c s o v bn a cht khu vc Phc h xõm nhp l t hp cng sinh cỏc ỏ cú cựng thnh phn, cú mi liờn quan thch sinh (hay c hỡnh thnh cựng quỏ trỡnh to ỏ, tc l cựng magma), c hỡnh thnh bi cnh a cht c th v cú tui nht nh Phõn chia phc h xõm nhp da vo: - S khỏc v thnh phn vt cht (thch hc, khoỏng vt, thch a hoỏ ), - Din phõn b tỏch ri hoc cú ranh gii kin to phõn nh rừ rng - Cú s giỏn on ỏng k v thi gian thnh to hot ng magma 1.3.2 Phõn chia pha Mt pha xõm nhp bao gm cỏc ỏ c hỡnh thnh t mt phn dung th silicat (dung th magma) v c tiờm nhp vo v trỏi t mt khong thi gian khụng di Mt phc h xõm nhp cú th cú nhiu pha s tiờm nhp nhiu ln ca dung th magma t cựng mt lũ magma vo v trỏi t, c gi l a pha (xõm nhp nhiu ln) Cng cú trng hp ch cú mt pha (n pha) s tiờm nhp ch mt ln nht Cn phõn bit gia xõm nhp nhiu pha vi xõm nhp phõn d Cỏc th xõm nhp phõn d tip xỳc gia cỏc ỏ cú thnh phn v cu trỳc khỏc (trong cựng mt phc h)l s chuyn tip dn dn, cũn xõm nhp nhiu pha thỡ tip xỳc gia cỏc ỏ rừ rng cỏc phn magma ny ó ngui lnh kt tinh (pha sm) trc phn magma khỏc tiờm nhp vo (pha sau) th hin quan h xuyờn ct phõn chia cỏc pha mt phc h xõm nhp trc ht phi xỏc nh c tip xỳc xuyờn ct rừ rt gia cỏc ỏ ca cỏc th xõm nhp Ti tip xỳc cú th quan sỏt thy cỏc nhỏnh (apophyr) ca pha to thnh sau xuyờn ct pha to trc v i tip xỳc thng xut hin i ỏ b tụi (i hn mn) pha to thnh sau hoc i ỏ b bin i (felspat hoỏ, thch anh hoỏ ) pha to thnh trc Trng hp khong cú cỏc tip xỳc rừ rng thỡ phi nghiờn cu cỏc hin tng sỏng mu hoỏ phn tip xỳc ca ỏ to thnh trc hoc cỏc th tự, i ht nh tip xỳc ca pha sau Thnh phn thch hc, a hoỏ ca cỏc ỏ cỏc pha khỏc cú th khỏc rừ rt Cỏc pha xõm nhp cú th khỏc v thnh phn ht hoc cu to Cỏc pha xõm nhp c gi theo th t sinh thnh (pha 1, pha v pha ỏ mch) Pha xõm nhp chớnh l pha chim ch yu, quyt nh thnh phn v cu trỳc ca cỏc ỏ ca phc h 1.3.3 Phõn chia tng Mi pha xõm nhp cú th chia cỏc tng ỏ khỏc trờn c s nghiờn cu cu trỳc hoc thnh phn thch hc ca chỳng Mi tng ỏ c c trng bi mt hp ỏ c thnh to cựng mt sõu nht nh, cú thnh phn v cu to nh i vi th xõm nhp thng c chia cỏc tng: Tng satelit: gm cỏc ỏ ca cỏc th xõm nhp nh, dng v tinh, quanh th xõm nhp ln v phõn b trng cỏc ỏ võy quanh Chỳng cú thnh phn thch hc ging hoc gn ging vi cỏc ỏ ca th xõm nhp chớnh Tng ni tip xỳc: gm cỏc ỏ xõm nhp gn vi tip xỳc gia xõm nhp vi ỏ võy quanh c im ca cỏc ỏ ni tip xỳc l ht nh, thng cú dng porphyr cha nhiu khoỏng vt sm mu B rng i ni tip xỳc ph thuc vo nhiu yu t (th tớch magma, nhit thnh to, tớnh hot hoỏ magma, sõu thnh to ) Th tớch magma, nhit , tớnh hot hoỏ magma cng cao thỡ i ni tip xỳc cng rng., ngc li sõu hỡnh thnh cng ln thỡ i tụi cng mng Tng trung tõm: gm cỏc ỏ cú thnh phn v kin trỳc khỏ ng nht kt tinh iu kin nhit v ỏp sut n nh Tng trung tõm xa tip xỳc ỏ võy quanh Cỏc tng ỏ tng pha xõm nhp: theo thnh phn, ht ht tng pha xõm nhp cú th chia cỏc tng: tng ht ln, tng sm mu, tng sỏng mu ranh gii gia din phõn b cỏc loi ỏ khụng rừ rng ch thay i t t Trong trng hp tớnh hot hoỏ magma cao thỡ xut hin cỏc ỏ lai tớnh (gibrit) i ni tip xỳc c im ca cỏc ỏ lai tớnh l thnh phn khụng ng nht, cha nhiu th tự, d li, cu to tacxit ph bin Chỳng cha cỏc hp khoỏng vt khụng cõn bng, thng in hỡnh cho cỏc ỏ trm tớch v bin cht võy quanh Khi nghiờn cu quỏ trỡnh lai tớnh cn phõn bit quỏ trỡnh ng hoỏ ven rỡa v ng hoỏ sõu ng hoỏ ven rỡa ch xy ti nhng ch hỡnh thnh th xõm nhp v tỏc ng qua li ca magma vi ỏ võy quanh ng hoỏ sõu ngc li xy di sõu, ni magma khụng ng nhtt xut hin quỏ trỡnh lai Vỡ th cỏc ỏ lai õy phõn b phm vi th xõm nhp khụng liờn quan ti tip xỳc v ỏ tự, gm cỏc ỏ cú thnh phn khỏc vi ỏ võy quanh Ngoi cn lu ý tớnh khụng ng nht ca ỏ magma cú th magma nguyờn thu ó cú thnh phn khụng ng nht ch khụng phi quỏ trỡnh lai Khi quan sỏt cú i ỏ khụng ng nht cn thit phi nghiờn cu, xỏc nh b dy, v hỡnh mụ t s chuyn tip ca chỳng vi ỏ võy quanh v ỏ xõm nhp Cn ly mu chng minh tớnh phõn i khng nh hin tng lai tớnh hay l s bin i kin trỳc ca ỏ 1.3.4 Phõn chia cỏc ỏ mch Cỏc tiờu chun v mi liờn quan ngun gc ca ỏ mch vi cỏc ỏ xõm nhp: - V trớ tui ca cỏc thnh to nm gia tui cỏc ỏ pha xõm nhp cui cựng v cỏc mch thch anh nhit cao; - Cỏc ỏ mch thng cú phng kộo di trựng vi cỏc h thng khe nt nguyờn sinh; - Thnh phn vt cht ca cỏc ỏ mch cú nhng c im chung vi cỏc th xõm nhp; Trc õy ỏ mch c phõn ỏ mch phõn d (gm cỏc ỏ sỏng hoc sm mu hn c xut hin quỏ trỡnh chia tỏch magma) v ỏ mch khụng phõn d (gm cỏc ỏ cú thnh phn hon ton tng ng vi thnh phn ỏ xõm nhp m) Ngy ngi ta xp nhng thnh to ỏ mch cú liờn quan v ngun gc v phõn b khụng gian vi cỏc th xõm nhp Trong quỏ trỡnh kho sỏt ngoi tri cn xỏc nh ng phng, gúc dc, b dy v quy lut phõn b ca cỏc thõn ỏ mch th hin trờn bn cú t l phự hp Trong cỏc nhúm ỏ mch cn lu ý cỏc ỏ mch pegmatoid, vỡ chỳng cú ý ngha thc tin l ngun nguyờn liu gm s v thng liờn quan vi khoỏng hoỏ kim loi him Trong cỏc xõm nhp sõu trung bỡnh, pegmatoid thng xut hin i ni tip xỳc vũm ca cỏc th xõm nhp Nhng th xõm nhp sõu ln cỏc th pegmatoid thng dng mch v thu kớnh phõn b bờn ngoi xõm nhp 1.4 NGHIấN CU RANH GII TIP XC V HèNH DNG TH XM NHP 1.4.1 Nghiờn cu ranh gii tip xỳc ca cỏc th xõm nhp Kt qu nghiờn cu ranh gii tip xỳc ca cỏc th xõm nhp vi ỏ võy quanh l c s xỏc nh hỡnh dng v tui ca xõm nhp Ngoi i tip xỳc thng liờn quan vi cỏc quỏ trỡnh to qung bin cht tip xỳc trao i v qung nhit dch Ranh gii tip xỳc xõm nhp vi ỏ võy quanh cú th l xuyờn ct (tip xỳc núng), b ph (tip xỳc lnh) v tip xỳc kin to, vy cn quan sỏt chi tit khụng nhng trờn mt m c di sõu Ranh gii tip xỳc xõm nhp vi ỏ võy quanh cú th c nghiờn cu b sung bng phõn tớch nh hng khụng, o a vt lý (mt , in tr sut, phúng x, t, trng lc), hoc nhng vựng l xu bng cỏc cụng trỡnh khai o (ho, ging) Ranh gii tip xỳc xuyờn ct v nhng du hiu nhn bit: - Cỏc nhỏnh hoc cỏc vi mch (apophyr) xuyờn vo cỏc ỏ võy quanh - Cú mt i ỏ b tụi hoc ht ca th xõm nhp ln dn xa tip xỳc - Trong ỏ võy quanh phỏt hin cỏc biu hin bin cht tip xỳc, mc yu dn xa tip xỳc - Trong th xõm nhp xuyờn lờn xut hin cỏc th tự cú thnh phn ca ỏ võy quanh Rt khú khn xỏc nh ranh gii tip xỳc gia cỏc ỏ xõm nhp vi xõm nhp hoc vi ỏ nỳi la Trong trng hp ny cn quan tõm i tụi ca th xõm nhp to sau v ly y cỏc loi mu theo trt t t trung tõm th xõm nhp ỏ võy quanh nghiờn cu di kớnh Ranh gi tip xỳc ph: Cỏc thnh to a cht ph lờn b mt b búc mũn ca th xõm nhp c nhn bit nh sau: - Khụng cú biu hin tỏc ng ca xõm nhp lờn ỏ võy quanh - Thy tng cui kt, sn kt, cỏt kt c s cha cỏc mnh ỏ xõm nhp ca ỏ võy quanh Ranh gii kin to: L tip xỳc gia th xõm nhp vi thnh to võy quanh bng mt i phỏ hu t góy, thng kốm theo hin tng c nỏt, milonit hoỏ v phõn phin hoỏ cỏc ỏ xõm nhp ln ỏ võy quanh Hot ng bin dng ng lc thng i cựng quỏ trỡnh bin i nhit dch v khoỏng hoỏ Tip xỳc kin to c trng cho cỏc th siờu mafic b serpentin hoỏ Chỳng d b dch chuyn trng thỏi cng dc theo mt t góy Do khụng thy du hiu dp v nờn thng khụng thy rừ c tip xỳc kin to gia chỳng Nghiờn cu i tip xỳc ca ỏ xõm nhp v ỏ võy quanh: - Phõn ranh gii ỏ xõm nhp vi cỏc ỏ b bin cht trao i: i ni tip xỳc (i tụi) ỏ xõm nhp cú kin trỳc porphyr, sỏt ranh gii chỳng gõy bin cht tip xỳc ỏ võy quanh - Khu vc tiờm nhp magma v thm tm magma ca ỏ võy quanh (i ngoi tip xỳc) l khu vc phỏt trin rm r cỏc apophyr phõn nhỏnh v vi mch Trong khu vc ny ỏ võy quanh thng b granit hoỏ (fenit hoỏ) - B trớ l trỡnh nghiờn cu ỏ bin cht tip xỳc (nu l tt tin hnh l trỡnh theo phng va (lp) t ỏ b bin i sang cha b bin i Nu l kộm b trớ vuụng gúc tip xỳc), phõn bit ỏ bin cht tip xỳc vi bin cht khu vc v xỏc nh gi tờn ỏ bin cht tip xỳc 1.4.2 Hỡnh dng th xõm nhp Nghiờn cu hỡnh dng cỏc th xõm nhp l vụ cựng phc Sau õy ch gii thiu cỏc loi hỡnh dng th xõm nhp ph bin: - Nhúm hỡnh dng cỏc th xõm nhp chnh hp khụng phỏ v cu trỳc ca tng ỏ võy quanh: sil (th va), lacolit (th nm), lopolit (th chu), facolit (thu kớnh) - Nhúm hỡnh dng cỏc th xõm nhp khụng chnh hp xuyờn ct cu trỳc ỏ võy quanh: stoc (th cỏn), emolit (th rỡu), daic (th tng, ng n) 1.5 NGHIấN CU CC YU T CU TO CA XM NHP 1.5.1 Cu to nguyờn sinh Cu to dũng chy nguyờn sinh: Nghiờn cu cu to dũng chy nguyờn sinh xỏc nh quy lut ng v hng ng ca dung th magma quỏ trỡnh kt tinh - Cu to dng di nguyờn sinh: c trng bi s kt tinh xen k theo lp ca cỏc ỏ cú thnh phn khỏc Trong thc t, ngi ta quan sỏt c s phõn lp khỏ rừ rng mt s th xõm nhp cú thnh phn phõn lp pyroxenitgabro hoc peridotit-pyroxenit-norit, cỏc thnh to dunit-harbugit, gabrogabrodiabas cỏc i ophiolit nghiờn cu cỏc yu t phõn lp cn thnh lp mt ct a cht thch hc chi tit vuụng gúc vi phng kộo di ca xõm nhp v ly cỏc loi mu nghiờn cu thch hc, khoỏng vt, a hoỏ, vt lý thch hc v vi cu trỳc ca ỏ c bit i vi nhng lp ỏnh du hoc cha qung cn c th hin trờn bn Trong cỏc th xõm nhp acit vic nghiờn cu cỏc lp dũng chy tt nht l gn tip xỳc - Cu to dng mt song song (trachitoit) xut hin s sp xp nh hng ca cỏc khoỏng vt dng tm m hu ht l cỏc tm felspat v nephelin, ụi cú c cỏc khoỏng cvt dng lng tr (pyroxen, olivin) 10 v phi ly hp cỏc loi mu (lỏt mng, silicat, a hoỏ, gió ói, khoỏng tng ) nghiờn cu x lý phũng ng thi phi nghiờn cu chi tit nhng im qung ó bit cú liờn quan trc tip vi xõm nhp ly mu nghiờn cu v i chng S dng cỏc biu tng quan K-Mg, Na-Mg, Na-K ca V Sattaran., 1970 xỏc nh tớnh chuyờn hoỏ a hoỏ v khoỏng hoỏ liờn quan ca cỏc ỏ granitoid - Cỏc m qung ngun gc magma liờn quan ỏ siờumafic v ỏ kim thng phõn b lũng xõm nhp hoc chuyn tip t t ỏ sang qung - cỏc m pegmatit, greisen, skarn thng nm cỏch xa xõm nhp nhng d dng nhn thy mi liờn h gia chỳng Nhng du hiu trc tip nhn bit mi quan h gia ỏ v qung: - ỏ v qung b cỏc ỏ cựng tui ph lờn; - ỏ v qung cựng cú mt cựng mt tng cui kt c s; Nhng du hiu giỏn tip nhn bit mi quan h gia ỏ v qung: - Cỏc im qung, thõn khoỏng phõn b gn gi vi th xõm nhp; - S phõn i qung hoỏ t nhit cao n trung bỡnh v thp xa dn xõm nhp 2.8 BI CNH KIN TO Nhiu s liu a hoỏ ó chng minh rng c ch thnh to v ngun magma thay i theo bi cnh kin to Tuy khụng b gii hn vo mt bi cnh kin to no ú nhng mi lot mmagma u c trng cho nhng bi cnh kin to nht nh Cỏc bi cnh a ng lc hỡnh thnh cỏc kiu granitoid khỏc (theo Cobbing, 1996) Cung o i dng Diorit thch anh kiu M Cung rỡa lc a Granodiorit v tholeit kiu I vi lng khụng ỏng k granit Min nõng sau un np Granodiorit kiu I v S Va chm lc a Granit kiu S, migmatit Rift Granit biotit, granit kim v syenit kiu A To nỳi Phi to nỳi Khụi phc bi cnh a ng lc cỏc ỏ magma trờn c s ti liu a hoỏ hin c s dng rng rói i vi cỏc ỏ granotoid s dng cỏc biu ca J Pearce (1984), Biu R1-R2 ca Batchelor v Bowden (1985), Biu RbHf-Ta (N Harris, 1986) xỏc nh v lun gii cỏc bi cnh kin to ca cỏc ỏ granitoid TI LIU THAM KHO: - Bogatikov O A 2001 Thch hc v thch lun cỏc ỏ magma, bin cht v bin cht trao i (Ting Nga) Mocscva NXB: Logos - Cỏc bỏo cỏo lp bn a cht v iu tra khoỏng sn t l 1/50.000 cỏc nhúm t Trựng Khỏnh (Nguyn Cụng Thun, 2005), Tỏnh Linh (Bựi Th Vinh), 21 2005, Phỳc H (Vng Mnh Sn, 2003), Bc Lt (Nguyn Quang Lc, 2005) - o ỡnh Thc.; 2003 S dng ti liu a hoỏ nghiờn cu thch lun - Hng dn cỏc phng phỏp lp bn a cht v iu tra khoỏng sn t l 1/50.000 Lu tr a cht - Nguyn Xuõn Bao 2002 Kin to mng v thnh lp bn kin to (Lu hnh ni b ti LBC Nam) - Petrology: The study of Igneos, sedimentary, metamorphic rocks Loren A Raymond 1995 - Rollinson H R 1994 Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation - The Geological Evolution of Virgina and the Mid-Adlantic region Technical Depth of the history, and Theoretical Models - The IUGS Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks (Woolley et al., 1996) writes THE PROBLEMS OF CLASSIFICATION http://www.geol.lsu.edu/henry/Geology3041/lectures 22 VNG PHT TRIN NI LA I THU THP TI LIU ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND 1.1 THU THP TI LIU Cể TRC Error: Reference source not found I.2 THU THP TI LIU TRONG KHO ST THC A ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND 1.2.4 LY MU Error: Reference source not found II X Lí TI LIU TRONG PHềNG II.1 NGHIấN CU C IM THCH HC-KHONG VT ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND - C IM THCH HC-KHONG VT CC THNH TO NI LA PHN TNG (NHểM TNG TRM TCH NI LA V PHUN TRO PHUN N): Error: Reference source not found - Nghiờn cu c im thch hc khoỏng vt cỏc ỏ tng hng, tng ỏ nỳi la Error: Reference source not found II.2 CC QU TRèNH BIN CHT, BIN I V KHONG HO LIấN QUAN ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND II.3 NGHIấN CU C IM THCH A HO ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND - C IM THCH HO Error: Reference source not found - c im a hoỏ v bi cnh kin to Error: Reference source not found II.4 IU KIN C A Lí TCH T CC THNH TO NI LA ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND II.5 TUI NG V ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND 23 I THU THP TI LIU 1.1 THU THP TI LIU Cể TRC - Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trc cỏc bỏo cỏo a cht ti Lu tr a cht - Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ó c cụng b v xut bn I.2 THU THP TI LIU TRONG KHO ST THC A Trờn c s phõn tớch cỏc ti liu cú trc la chn cỏc mt ct in hỡnh nghiờn cu khỏi quỏt, lm quen vi cu trỳc cỏc h tng nỳi la ó phõn chia khu vc, ghi nhn nhng v trớ cú th lp mt ct chun, c bit phi thu thp hp mu ỏ chun thng nht tờn gi ỏ quỏ trỡnh kho sỏt.a cht tip theo Tham gia cỏc hnh trỡnh khỏi quỏt gm cỏc k s v cỏc cỏn b k thut l cỏc t trng thi cụng ỏn Nhim v chớnh ca cụng tỏc nghiờn cu cỏc thnh to nỳi la l nghiờn cu v trớ a tng ca chỳng, phỏt hin cỏc tng ỏnh du (tng chun), xỏc nh giỏn on a tng (bt chnh hp) hot ng nỳi la, phõn chia cỏc tp, lp theo dừi v khoanh nh trờn bn a cht t l phự hp Trong quỏ trỡnh kho sỏt thc a cỏc nh a cht mụ t ỏ nỳi la ch yu theo cỏc du hiu nhn bit bờn ngoi (mu sc, ht, thnh phn khoỏng vt cỏc ban tinh, cu to, kin trỳc ỏ) Nhng mụ t nh th khụng hon ton chớnh xỏc, nhng l nhng nh hng cú kt qu nghiờn cu phũng (kt qu nghiờn cu lỏt mng, cỏc loi kt qu phõn tớch) s d dng b sung hi chnh tờn ỏ Do vy, nhim v quan trng ca cụng tỏc kho sỏt thc a l thu thp y b mu chun nghiờn cu phũng 1.2.1 Mễ T THNH PHN VT CHT V C IM NI LA PHN TNG (NHểM TNG TRM TCH NI LA V PHUN TRO PHUN N): Cỏc ỏ nỳi la c cu thnh ch yu l vt cht thu tinh, n tinh hoc vi tinh, vy vic xỏc nh tờn ỏ nỳi la l rt khú khn gi tờn ỏ thc a u tiờn nh a cht thng da theo cỏc kt qu xỏc nh ca cỏc cụng trỡnh cú trc, v trờn c s quan sỏt thc t v mu sc, thnh phn ban tinh, cỏc c im cu trỳc cu to ca ỏ xỏc nh v gi tờn ỏ Vớ d: Kt qu trc mụ t mtj ct cú ryolit, kho sỏt thy ti ú ỏ mu pht tớm, hi sm mu, cú ban tinh felspatkali thỡ cú th tm xỏc nh l ryotrachit, v thu b mu y nghiờn cu b sung phũng Do vy yờu cu cho nhng l trỡnh a cht giai on u l phi thu thp b mu y cỏc loi ỏ xõy dng hp mu chun, ng thi gi theo tờn ỏ thng nht ton vựng cụng tỏc sau ny chnh lý c d dng hn Nhng du hiu cn nhn bit mụ t cỏc ỏ nỳi la ngoi thc a: - Mu sc ỏ 24 - Cu to ỏ (khi, dũng chy, hnh nhõn, mnh ) - Kin trỳc ỏ: trỡnh kt tinh (cú hoc khụng cú ban tinh, kớch thc ht) hoc c im xi mng cỏc ỏ mnh (dung nham, tuf, trm tớch tufogen) - Thnh phn, hỡnh dng, mu sc ca cỏc ban tinh ỏ phun tro hoc cỏc mnh v xi mng ỏ - S lng tng quan ca cỏc ban tinh cú thnh phn khỏc vi nn ỏ phun tro hoc; kớch thc cỏc mnh thnh phn; xi mng dm kt dung nham v tuf - c im bin i ca ỏ (thnh phn) Xỏc nh th nm ỏ Xỏc nh th nm dung nham l cụng vic khú, thng phi dựng du hiu v c im mt phõn lp, nt ca ỏ Mt phõn lp Th nm lp ph c xỏc nh chớnh xỏc chỳngnm xen k vi tuf, tufit v ỏ trm tớch hoc chỳng cú thnh phn mu sc v kin trỳc cu to khỏc Thc t khụng phi no cng quan sỏt c s xen k k trờn o c th nm ca ỏ v b dy ca tng lp ph phi phỏt hin c cỏc mt ranh gii gia chỳng mt ranh gii cỏc lp thng thy s thay th cỏc ỏ cú mu sc, c im cu trỳc khỏc nhau, thnh phn cỏc ban tinh, s lng tng i ca cỏc khoỏng vt to ỏ khỏc nhau.Theo kinh nghim ca cỏc nh nghiờn cu cỏc tng ỏ nỳi la thỡ b dy cỏc lp ph ớt vt quỏ 20m Vỡ th nhng ln ỏ phun tro cú thnh phn v cu trỳc ng nht trờn din rng thng l cỏc th ỏ nỳi la Cỏc ỏ phun tro c xớt (aphyr) c thnh to magma i lờn nhanh v ụng ngui nhanh (hot ng nỳi la khụng cú s giỏn on ln) thỡ khú phỏt hin ranh gii cỏc lp ph Khi magma i lờn t t nhng ụng ngui nhanh ỏ cú cỏc ban tinh phõn b nh hng v nn thu tinh ụng ngui chm chp thỡ ỏ cú kin trỳc porphyr v phn trung tõm ca lp ph nn cú mc kt tinh tt hn xỏc nh th nm ca dung nham cn quan sỏt mụ t chi tit cu to dũng chy, s phõn b cỏc ban tinh, l hng v hnh nhõn phõn b ỏ nỳi la Cu to dũng chy thng gp cỏc ỏ phun tro axit v ỏ kim di dng cu trỳc phõn di Cu trỳc phõn di l s sp xp cỏc di cú trỡnh kt tinh khỏc hoc s phõn b nh hng ca cỏc bao th hoc s sp xp xen k cỏc loi ỏ cú nu sc khỏc S nh hng cu to dũng chy cú sai lch cc b nhng nhỡn chung cú liờn quan v phự hp vi th nm ca lp ph Vỡ th cú th xỏc nh th nm ca ỏ theo cu to dũng chy Cung cn bit rng cu to phõn dũng lp ph b un ln theo a hỡnh, thng to nhng xon cun quỏ trỡnh chy ca dung nham, ú rỡa cỏc dũng dung nham thng cú cu to dũng chy khụng trựng vi yu t th nm ca ỏ Cu to dũng chy thng xut hin cỏc daik, th nek hoc vũn ca cỏc ỏ nỳi la phun nghn v ỏ nỳi la, 25 S phõn b cỏc ban tinh: cỏc ban tinh thng sp xp nh hng theo dũng chy ca dũng dung nham Do vy quan sỏt thy cỏc hin tng ny cn o hng sp xp ca cỏc ban tinh xỏc nh hng dũng chy v th nm ca ỏ S phõn b l rng v hnh nhõn: Cỏc bt khớ v l lng thng b kộo di theo hng dũng chy ca dũng dung nham v ụi chỳng b ộp dt theo mt dũng Do ú quan sỏt thy cỏc hin tng ny cn xỏc nh hng phõn b bt khớ v l rng bit c th nm ca lp ph Khi nt: nt cu gi nguyờn sinh c trng cho dung nham thnh phn mafic phun tro di nc Du hiu c trng ca nt cu gi l cu to ng tõm khỏc vi nt cu gi Cũn nt phong hoỏ búc v hỡnh cu (gi cu) cú cu to búc v ng tõm nhng cu to ht v thnh phn t ngoi vo l ng nht Cỏc ỏ tuf, tufit cú cu to phõn lp t phõn lp thụ ti mng vy th nm ca chỳng c xỏc nh theo tớnh phõn lp Cỏc ỏ tuf dng v dm kt nỳi la to thnh tng dy ng nht khú xỏc nh c th nm, cn phỏt hin nhng lp kp mng hoc cỏc thu kớnh b kộo di chỳng xỏc nh th nm Ngoi cỏc ỏ tuf v dm kt nỳi la cú th lp y cỏc kờnh dn kiu ng (nek) v kiu khe nt (daik) Phõn bit ỏ phun tro thc s vi tuf Cỏc ỏ tuf ht trung, ht nh ụi c ht ln rt d nhm vi dung nham cựng thnh phn phõn bit chỳng cú th s dng cỏc du hiu sau: - Trong dung nham thnh phn bt k (k c xi mng ca dm kt dung nham) quan sỏt thy s phõn b u n ca cỏc ban tinh, cũn tuf ht thng phõn thnh di hoc ỏm nh khụng u - Trong dung nham (k c xi mng ca dm kt dung nham) quan sỏt thy cỏc ban tinh cú ranh gii u n cũn tuf luụn l cỏc ht gúc cnh khụng u - i vi tuf ht nh v vi ht phong hoỏ cú b mt sn sựi nh rc cỏt cũn nn dung nham v dm kt dung nham cú b mt phong hoỏ bng phng - Trong dung nham v dm kt dung nham thng quan sỏt thy hnh nhõn v dũng chy mnh (thanh), cũn tuf khụng quan sỏt thy du hiu ny 1.2.2 Mễ T THNH PHN VT CHT V C IM CC THNH TO TNG TNG HNG, TNG PHUN NGHN V TNG NI LA Tng hng nỳi la: Khi magma di chuyn lờn b mt trỏi t thỡ dung nham v cỏc ỏ liờn quan trc tip vi b mt lp y cỏc kờnh dn di dng cỏc th nek (lp y hng) hoc daik (cỏc daik to tia, vũng ph bin l song song lp y kờnh dn kiu khe nt) to nờn cỏc ỏ tng hng Nghiờn cu cỏc ỏ tng hng khụng ch khụi phc li kiu v cu to ca b mỏy nỳi la m cũn nhm phỏt hin mt s khoỏng sn liờn quan Tng hng cu to bi cỏc mnh hoc dung nham dng bt, dung nham dũng chy v dm kt dung 26 nham Do b tỏc ng ca khớ v dung dch nhit dch sau nỳi la nờn cỏc ỏ tng hng thng b bin i (propilit hoỏ, quarzit th sinh) mang tớnh cc b mnh Tng phun nghn: c hỡnh thnh hoc hng nỳi la di dng nỳt y, hoc dng vũm c lp Khi nỳi la phun lờn, dung nham b ộp ựn lờn mt t v b li ựn ng trờn ming nỳi la Cỏc ỏ tng ny c thnh to giai on kt thỳc ca mt hot ng nỳi la Chỳng chim v trớ trung gian gia tng hng v tng phun tro thc s, thng cú dng vũm, di nhn, hoc thỏp hỡnh kim Chỳng c cu to bi dung nham cú thnh phn trung tớnh v axit, cú dũng chy thng ng trung tõm v nghiờng theo sn dc Mt s trng hp trờn sn dc hoc chõn hng cú vnh ỏ mnh vn, khỏc vi cỏc ỏ mnh tng phun n bi chỳng cú kớch thc mnh khụng u (mnh nh v cỏc tng cú kớch thc khỏc nhau) Tng ỏ nỳi la bao gm cỏc ỏ c hỡnh thnh dung nham di chuyn lờn b mt trỏi t, nhiu nguyờn nhõn dung nham khụng t ti mt t v hỡnh thnh cỏc sõu no ú Cỏc th ỏ nỳi la thng cú dng va, lacolit, stok, daik c im chung ca tng ỏ nỳi la (Xergievski, 1954) l: Cỏc ỏ thng kt tinh tt hn so vi dung nham tng ng v cú s chuyn tip sang loi kt tinh hon ton Trong cỏc th ỏ nỳi la thng khụng cú tuf, song dc theo tip xỳc cú mt dm kt (to thnh cỏc di hp n iu) d nhm vi tuf ht Chỳng to nờn cỏc ln cú thnh phn v kin trỳc ng nht; t ranh gii tip xỳc vo trung tõm cú s thay i thnh phn v cu to Chỳng cú quan h xuyờn v bt tự cỏc ỏ võy quanh ging nh cỏc ỏ xõm nhp thc th Nhng nhim v ch yu ca cụng tỏc kho sỏt thc a nghiờn cu cỏc ỏ tng hng, phun nghn v ỏ nỳi la: - Xỏc nh thnh phn vt cht v s bin i thnh phn, kin trỳc, cu to t trung tõm rỡa ca chỳng; - Phõn chia cỏc pha, xỏc nh quan h gia cỏc th thuc cỏc tng khỏc v vi ỏ võy quanh; - Nghiờn cu cu trỳc nguyờn sinh; - Nghiờn cu c im bin i ni, ngoi tip xỳc b dy i bin i v mi liờn quan vi khoỏng hoỏ - Khoanh nh din phõn b ca chỳng Nghiờn cu cu trỳc nguyờn sinh Cu trỳc dũng chy nguyờn sinh to thnh dung nham cha b ụng cng hon ton Cu trỳc dũng chy nguyờn sinh gm cu trỳc dng ng v u trỳc mt phng Cu trỳc dng ng cỏc ỏ nỳi la v ỏ nỳi la c hiu l s phõn b gn song song khụng gian ca cỏc yu t cu trỳc nh khoỏng vt kộo di (ban tinh hoc microlit ca nn); tớch t cỏc hp d li cỏc khoỏng vt 27 hoc cỏc th tự; cỏc th tự kộo di ca cỏc ỏ võy quanh; bt khớ v hnh nhõn kộo di, cỏc rónh nh v np nhn mỏi dũng Trong cỏc ỏ cu trỳc dng ng cỏc khoỏng vt felspat (kộo di theo trc [100]), horblend v pyroxen thng b kộo di v sp xp nh hng Nghiờn cu cu trỳc dng ng xỏc nh phng chy ca dũng dung nham, t ú cú th chớnh xỏc hoỏ c cỏc tõm ca phun tro l ni liờn quan vi khoỏng hoỏ; lm sỏng t hỡnh dng ca cỏc th magma, c bit cỏc th ỏ phun nghn v ỏ nỳi la Lu ý l quỏ trỡnh kho sỏt thc a cn hp nhiu s liu o bng phng phỏp thng kờ loi tr cỏc yu t sai lch ngu nhiờn Cu trỳc mt cỏc ỏ phun tro v ỏ nỳi la c th hin bi cu to sc di (cỏc di ỏ xen k cú thnh phn hoc mu sc v kin trỳc khỏc nhau, chỳng thng gp cỏc ỏ th ỏ nỳi la, th va, th daik cũn cỏc ỏ tng dung nham rt ớt gp), cu to dũng chy (biu hin s xen k ca cỏc di cú mu khỏc nhau, chỳng thng gp cỏc ỏ thnh phn axit v ỏ kim), cu to trachitoid, cỏc th tự dt, cỏc d li, cỏc l hng khớ b ộp dt, cỏc hnh nhõn dt Khe nt, nt nguyờn sinh: H thng khe nt nguyờn sinh cỏc th magma khỏc vi h thng khe nt ca ỏ võy quanh Cỏc khe nt, nt thng c trng cho cỏc th ỏ nỳi la, cỏc th hng v cỏc lp ph dũng dung nham l nt va v nt hỡnh ct Khi nt va phõn b song song vi ỏy hoc mỏi ca dũng v lp dũng, ngc li nt hỡnh ct lng tr phõn b vuụng gúc vi b mt ngui lnh v mỏi dũng v vi ranh gii th hng Xỏc nh nt va v nt hỡnh ct cho phộp phỏn oỏn c hỡnh dng ca th magma Mt nhng nhim v nghiờn cu thc a cu trỳc ca cỏc th magma nờu trờn l phi phõn bit c cu trỳc nguyờn sinh vi cu trỳc th sinh Trong cỏc th magma thng phỏt sinh cỏc cu trỳc gi ng thnh to khụng phi giai on kt tinh dung th magma, nhng khoỏng vt liờn quan cu trỳc gi ng l cỏc ban bin tinh felspat Nhng du hiu phõn bit cu trỳc nguyờn sinh vi cu trỳc th sinh: - Khi nt nguyờn sinh luụn liờn quan cú quy lut vi cu trỳc dũng nguyờn sinh (cu trỳc ng, cu trỳc mt); - nh hng ca khe nt nguyờn sinh cỏc th magma khỏc vi nh hng ca cỏc khe nt ỏ võy quanh; - Khe nt nguyờn sinh thng c lp y bi cỏc daik (aplit, pegmatit) v cỏc mch nhit dch cha qung 1.2.3 NGHIấN CU BIN I Cỏc ỏ bin cht tip xỳc nhit Cỏc dũng, lp ph dung nham hoc tuf hu nh khụng gõy bin i cỏc ỏ nm di, vỡ dung nham tro b mt b ngui lnh nhanh Tuy nhiờn mt s trng hp cú th quan sỏt c v mng b nng ca cỏc ỏ nm di Ngc li cỏc th hng v ỏ nỳi la gõy bin i ni v ngoi tip xỳc 28 mnh m hn i bin i ỏ phun tro ớt vt quỏ vi cm, cũn ỏ trm tớch võy quanh l vi cú hng chc một, tu thuc thnh phn, kớch thc ca cỏc th hng, ỏ nỳi la v thnh phn cu to kin trỳc ca ỏ võy quanh v b mt tip xỳc Nghiờn cu i tip xỳc s giỳp hiu c v trớ, tui tng i, th nm v c im ca cỏc th ny Vỡ vy cụng tỏc kho sỏt thc a cn theo dừi, khoanh nh vnh bin i tip xỳc, nghiờn cu s thay i thnh phn, ht, kin trỳc cu to ca ỏ ni v ngoi tip xỳc, t tip xỳc ỏ khụng b bin i; xỏc nh b dy i bin i v tớnh phõn i trờn c s mu sc, thnh phn khoỏng vt, kin trỳc v cu to ỏ Cỏc ỏ bin cht trao i Cỏc ỏ tng hong, phun nghn v ỏ nỳi la cú th b bin i mt cỏc quỏ trỡnh t bin cht, bin cht tip xỳc trao i v bin cht khu vc hoc bin cht chng Cỏc hin tng bin i quan trng l greisen hoỏ, propilit hoỏ, quarzit th sinh ging nh bin i ca cỏc ỏ thuc tng phun tro thc s v tng phun n ó trỡnh by trờn S khỏc l mc bin i ca cỏc ỏ tng hong, phun nghn v ỏ nỳi la ph bin hn, mnh m hn cỏc ỏ ny nm trung tõm hoc gn b mỏy nỳi la nờn b tỏc ng nhiu ln ca khớ, dung dch hot ng lp i lp li ca cỏc t phun tro phun n ca nỳi la Nghiờn cu chi tit cỏc ỏ bin i giỳp cỏc nh a cht phỏt hin c cỏc du hiu tỡm kim khoỏng sn Do vy kho sỏt thc a c gng mụ t, thu thp ti a cỏc ti liu gii quyt cỏc nh iu kin thnh to (nhit , ỏp sut, pH, ngun gc khớ v dung dch) ca cỏc ỏ bin i v qung hoỏ liờn quan 1.2.4 LY MU Do vic phõn bit cỏc loi ỏ phun tro thc s, tng hng, tng phun nghn l rt khú khn, vy ti cỏc vt l phi quan sỏt mụ t t m cỏc loi ỏ khỏc theo mu sc, kin trỳc, cu to, thnh phn, kớch thc (mnh vn, ban tinh, xi mng gn kt ) v ly cỏc loi mu theo quy nh k thut ly mu hin hnh nghiờn cu phũng Cụng tỏc ly mu phi ly theo i tng ó c xỏc nh c th ngoi thc a (mu xi mng, mu ban tinh, mu tip xỳc ) Rt khụng nờn thay th vic mụ t chi tit ti thc a bng vic ly rt nhiu mu v nh x lý Trên tất hành trình khảo sát theo mặt cắt chuẩn cần thu thập đầy đủ tất loại đá khác Số lợng mẫu cần lấy cho đối tợng địa chất tuỳ thuộc vào đặc điểm mục tiêu nghiên cứu đối tợng Song đối tợng phải lấy 4-5 mẫu trở lên đợc tăng lên nghiên cứu chuyên đề Quy cách loại mẫu tuân thủ theo quy định hành - Ly mu xỏc nh thnh phn thch hc cỏc loi ỏ - Ly mu phõn tớch thnh phn hoỏ silicat - Ly mu nghiờn cu a hoỏ 29 - Ly mu nghiờn cu thch hc vt lý, c lý ỏ - Ly mu phõn tớch tui ng v - Ly mu gió ói nghiờn cu khoỏng vt ph II X Lí TI LIU TRONG PHềNG II.1 NGHIấN CU C IM THCH HC-KHONG VT - C IM THCH HC-KHONG VT CC THNH TO NI LA PHN TNG (NHểM TNG TRM TCH NI LA V PHUN TRO PHUN N): Trong quỏ trỡnh kho sỏt thc a cn thu thp y mu ỏ cỏc loi phõn tớch ldi kớnh hin vi, sau ú phi thng li theo cỏc tp, lp v phõn v a cht nhm gii quyt cỏc nhim v chớnh sau: - Xỏc nh tờn ỏ; - Nghiờn cu vch cỏc tiờu chun cho phộp phõn chia cỏc tng nỳi la v i sỏnh nhng din l ri rc vựng cụng tỏc; - Nghiờn cu thch lun Cn la chn nhng lỏt mng i din thnh phn khoỏng vt, mụ t kin trỳc cu to trờn cỏc mt ct chun cng nh trờn cỏc vt l ri rc mụ t theo nguyờn tc t ph bin n nhng trng hp riờng bit i vi cỏc thnh to dung nham nờn nghiờn cu 2-3 lỏt mng cho tng loi ỏ i vi cỏc ỏ tuf v tufogen t 4-5 lỏt mng Mụ t thch hc phi theo trỡnh t chung, rừ rng ngn gn, ng thi y cỏc c trng cho cỏc khoỏng vt v ỏ Nờn cú bng tng hp c im thch hc khoỏng vt kin trỳc, cu to cho tng loi ỏ, nhúm ỏ, tng ỏ v phõn v nỳi la - Nghiờn cu c im thch hc khoỏng vt cỏc ỏ tng hng, tng ỏ nỳi la Cỏc ỏ tng hng Cỏc th hng c cu to bi cỏc ỏ mnh cú th cú thnh phn ng nht (phun tro mt ln) hoc khụng ng nht (phun tro nhiu ln); dung nham bt cú thnh phn ng nht nhng kin trỳc, cu to li khụng ng nht; dung nham cu to dũng chy cú kin trỳc khụng ng nht; dm kt dung nham thỡ dm cú thnh phn tng t vi dung nham (ụi cú c mnh ỏ võy quanh) Khi nghiờn cu c im thch hc-khoỏng vt ca cỏc ỏ tng hng, ỏ nỳi la cn chỳ ý mụ t: - c im thch hc: mu sc, s phõn b v thnh phn cỏc khoỏng vt chớnh, mnh vn, khoỏng vt ph, khoỏng vt th sinh ; - Hm lng khoỏng vt v tng quan hm lng gia ban tinh vi nn (mnh v xi mng); - Mc bin i th sinh ca cỏc khoỏng vt chớnh, c im kin trỳc (s phõn b cỏc ban tinh, khoỏng vt, mnh vn, trỡnh kt tinh khoỏng vt 30 nn, s lng thu tinh v hp khoỏng vt c trng nh to tia, khm ) v cu to ỏ (kớch thc, hỡnh dng, s sp xp v quan h gia dũng chy v cỏc ban tinh, khoỏng vt); - c im khoỏng vt: mụ t chi tit hỡnh dng, kớch thc, trỡnh t hỡnh ca cỏc khoỏng vt; bo trũn cỏc mnh vn, ranh gii cỏc khoỏng vt (b gm mũn, rim phn ng), cỏc bao th khoỏng vt v mnh vn; hỡnh thỏi b mt khoỏng vt, cỏc h thng ct khai, gúc ct khai, a sc, gúc 2V; i vi felspat cn chỳ ý cỏc kiu song tinh, cu to i trng, s hiu plagiocla, trt t ca felspat Cỏc ỏ tng ỏ nỳi la - Cỏc tng ỏ nỳi la thnh phn axit: Di kớnh kin trỳc nn ca cỏc ỏ ỏ nỳi la ging vi kin trỳc nn ca ỏ phun tro thc s cú thnh phn tng ng, ch khỏc l chỳng thng cú ht ln hn, cỏc ban tinh thng t hỡnh hn v thng phỏt trin hin tng t ban tinh.Kin trỳc nn ỏ nỳi la c thng l kin trỳc th sinh (to thnh hp ht nh thch anh-felspat v sau ú b tỏc ng ca quỏ trỡnh bin cht khỏc lm cho cỏc khoỏng vt ny ln dn lờn).Cỏc du hiu khụi phc li kin trỳc kt tinh tn d ca dung nham c: S cú mt ca cỏc khoỏng vt ban tinh v tn d ca chỳng (nghiờn cu quan h v tng quan ca chỳng vi nn); Tn d ca cỏc microlit hoc chớnh cỏc microlit (nghiờn cu s phõn b v tng quan ca chỳng vi thu tinh nguyờn sinh); Tn d ca cỏc tinh th, c thay th bng hp bi mn ca magnetit v perlit cho phộp gi thit l thy tinh nguyờn sinh; Khi nt perlit xỏc nhn s cú mt ca thu tinh nguyờn sinh; Cỏc khoỏng vt th sinh phỏt trin trờn nn thu tinh nguyờn sinh - Cỏc ỏ tng ỏ nỳi la thnh phn trung tớnh: rt ging vi cỏc ỏ andesit, andesitobazan ca tng phun tro thc s, ch khỏc l cỏc ban tinh cỏc ỏ ỏ nỳi la cú kớch thc ln hn v s lng nhiu hn (cú 3040% th tớch ỏ) Phn rỡa ti ranh gii tip xỳc vi ỏ võy quanh ca cỏc th ỏ nỳi la thng thy gim s lng v kớch thc ban tinh, thng gp kin trỳc hyalopilit, vitrophyr v cu to hnh nhõn (to tia, ng thc) - Cỏc tng ỏ nỳi la thnh phn mafic: cỏc ỏ tng ny thng l bazan, diabas, paleodolerit, thng cú dng va, diak, him dng stoc Cỏc th va thng cú b dy nh, ging vi cỏc lp xen dung nham v cú mt apophyr vựng ni tip xỳc hoc cỏc th tự mỏi ca thõn ỏ nỳi la Cỏc thõn ỏ nỳi la khụng ng nht v kin trỳc v cu to Phn trung tõm cú kin trỳc ton tinh, cu to hnh nhõn vi kớch thc ln v tha Phn rỡa cú kin trỳc intersectan, hyalopylit, cu to hnh nhõn vi kớch thc nh v dng kộo di song song vi tip xỳc II.2 CC QU TRèNH BIN CHT, BIN I V KHONG HO LIấN QUAN 31 Cỏc kiu bin cht thng gptong cỏc ỏ nỳi la l quỏ trỡnh t bin cht, bin cht tip xỳc nhit v bin cht nhit ng T bin chõt xy di tỏc dng ca khớ v dung dch sau nỳi la c tỏch t trung tõm phun tro hay t mt lũ magma T bin cht cú th xy vo giai on magma, sõu khụng ln, thm trờn mt t Quỏ trỡnh t bin cht ph thuc vo thnh phn ca ỏ, nhit v thnh phn ca dung dch nc, khớ, pH v cỏc yu t khỏc Hin tng t bin cht c th hin bng s phỏt sinh rim phn ng ca ban tinh khoỏng vt ny xung quanh khoỏng vt khỏc phn ng ca dung th magma vi cỏc pha kt tinh tỏch sm Trong cỏc ỏ nỳi la quỏ trỡnh t bin cht thng xy giai on nhit dch nh uralit hoỏ pyroxen v horblend; clorit hoỏ biotit v cỏc khoỏng vt mu; kh anortit ca plagiocla trung tớnh v mafic; epidot hoỏ, carbonat hoỏ, sericit hoỏ plagiocla axit; pelit hoỏ felspat kali v plagiocla; sodalit hoỏ nephelin Bin cht ng lc: th hin bng cỏc quỏ trỡnh kataclaz hoỏ, molonit hoỏ Cỏc quỏ trỡnh ny khụng nhng lm bin i ỏ m cũn cú th lm chuyn dch cỏc mnh Cỏc quỏ trỡnh bin i ph bin: Propilit hoỏ: Quỏ trỡnh propilit hoỏ c trng cho cỏc ỏ nỳi la thnh phn trung tớnh v mafic, chỳng thng phỏt trin dc theo cỏc phỏ hu kin to, xung quanh tõm phun tro, cỏc th ỏ nỳi la v cỏc mch qung, cỏc sõu khỏc nhau, khong nhit 150-3500C Cn c vo t hp cng sinh khoỏng vt cú th chia t hp khoỏng vt nhit cao (actinolit-epidot), t hp khoỏng vt nhit trung bỡnh (albit-epidot-clorit), t hp khoỏng vt nhit thp (calxxit-albit-clorit v adularia), ngoi luụn cỏc khoỏng vt gp pyrit, penit, uralit, sericit, thch anh Khoỏng hoỏ liờn quan quỏ trỡnh propilit hoỏ gm chỡ, km, ng, vng-bc, pyrit Argilit hoỏ: Argilit hoỏ c trng cho cỏc ỏ ryolit v tuif ca chỳng L quỏ trỡnh thay th trao i nhit dch c trng cho cỏc ỏ thnh to nụng gn b mt, di tỏc dng ca dung dch cú tớnh axit nhit 50-300 0C T hp cụng sinh khoỏng vt chớnh gm thch anh, kaolinit, montmorilonit, hydrosericit, adularia, cú th cú calxit, clorit, albit, chalcedon Khoỏng hoỏ liờn quan gm vng, bc, ng, antimon, thu ngõn Berezit hoỏ: Quỏ trỡnh berezit hoỏ xy vi cỏc ỏ nỳi la thnh phn axit, trung tớnh nhit 50-1500C, thng phõn b cnh cỏc khe nt cha dung dch nhit dch T hp cụng sinh khoỏng vt chớnh gm sericit, thch anh, ankerit Quỏ trỡnh berizit hoỏ thng cú tớnh phõn i theo chiu ngang v chiu ng Khoỏng hoỏ liờn quan: a kim, vng Quarzit th sinh: Quỏ trỡnh quarxit th sinh c thnh to ch yu cỏc ỏ nỳi la cú thnh phn trung tớnh v axit T hp cụng sinh khoỏng vt chớnh gm thch anh, sericit, alunit, kaolinit, andaluzit, diaspo, pyrophylit 32 Khoỏng sn liờn quan: nguyờn liu cao nhụm, qung sulfur ng, chỡ-km, vng-bc II.3 NGHIấN CU C IM THCH A HO - C IM THCH HO - Phõn loi v gi tờn cỏc ỏ phun tro theo thnh phn khoỏng vt s dng biu QAPF., Streckeisen, 1978 - Phõn loi v gi tờn cỏc ỏ phun tro theo thnh phn hoỏ s dng biu Na2O+K2O v SiO2., Le Bas et al 1986 Streckeisen, 1978, - Phõn loi v gi tờn cỏc ỏ nỳi la cao Mg (picrobazan, picrit, komatit v meimechit) s dng biu Na2O+K2O) MgO., Le Bas, 2000 - Phõn loi v gi tờn cỏc ỏ nỳi la cao Mg (komatit v meimechit v picrit) s dng biu (Na2O+K2O) SiO2., Le Bas M J, 2000 hoc phõn loi v gi tờn cỏc ỏ nỳi la cao Mg (komatit, maimechit, boninit) s dng biu (Na2O+K2O)-SiO2., Le Bas et al 1986 - C IM A HO V BI CNH KIN TO Xỏc nh bi cnh a ng hỡnh thnh cỏc thnh to bazan v andesit s dng cỏc biu : - Cỏc biu Ti-Zr, Ti-Zr-Y v Ti-Zr-Sr (Pearce J., Cann J., 1973) - Cỏc biu dựng bin thiờn hm lng Ti-Zr-Y-Nb: Biu Zr/Y-Zr (Pearce J v Norry M (1979); Biu Ti/Y-Nb/Y (Pearce J 1982); Biu ZrNb-Y (M Meschide, 1986); Biu Th-Hf-Ta ca Wood (1980) Biu LaY-Nb ca Cabanis v Lecolle (1989) - Cỏc biu dựng nhn bit cỏc bazan cung o: Biu Cr-Y (Pearce, 1982) Biu Cr-Ce/Sr - Cỏc biu dựng phõn nh bazan kim v tholei: Biu TiO 2Y/Nb (Floyd, Winchester, 1975) Biu MnO-TiO 2-P2O5 (Mullen E D., 1983) Cỏc biu F1-F2-F3 ca Pearce J (1976 - Lun gii cỏc trend phõn b cỏc nguyờn t t him: Hm lng cỏc nguyờn t REE ngun v s cõn bng khoỏng vt dung th lng nh hng n trend phõn b nguyờn t him cỏc ỏ magma s dng biu chõn nhn cỏc nguyờn t chun theo cỏc ngun theo chondrit (Nakamura,1974) v manti nguyờn thu (Sun v McDonald, 1989) II.4 iU KIN C A Lí TCH T CC THNH TO NI LA Cỏc thnh to nỳi la cú th c thnh to trờn cn hoc di nc Cỏc du hiu nhn bit iu kin tớch t cỏc thnh to nỳi la: 33 - Cỏc ỏ nỳi la thnh to trờn cn thng cú mu nõu , xỏm tớm v en, cũn thnh to di nc cú mu xỏm pht lc, pht vng hoc xỏm pht xanh da tri - Cỏc tng dung nham v tuf nỳi la thnh to di nc thng cha cỏc lp mng ỏ trm tớch (ỏ vụi ỏm tiờu v tufogen cú hoỏ thch bin), cũn thnh to trờn lc a cha cỏc hoỏ thch trờn cn - Cỏc dung nham thnh to di nc v trờn cn c phõn bit theo c im kin trỳc ỏ: dung nham bazan cu gi in hỡnh cho phun tro di nc Dung nham bazan, andesitobazan, andesit cu to phõn i cú nt hỡnh ct hoc l rng dng ng l c trng cho phun tro trờn cn - Cỏc tng tuf thnh to iu kin di nc c c trng bi: tớnh chu k (s xen k luõn phiờn vt liu nỳi la cú ht khỏc v gim ht lờn phn cao ca tp); b dy v thnh phn ht ca tng lp khỏ n nh trờn din rng; thng gp s chuyn tip dn dn t tuf sang tufit v tufogen - Tuf thnh to trờn cn c c trng bi: s thay i tng rừ rt, vt liu nỳi la gim ht xa tõm nỳi la; cú nhng tng cha bom nỳi la dng qu lờ, elip v xon, s lng v kớch thc ca chỳng gim xa tõm nỳi la; cú mt tuf thiờu kt v kt dớnh, ignhimbrrit v tuf dung nham; cú mt tuf pisolit gm cỏc ht cu nh ca tro nỳi la, thnh to vún cc quanh cỏc git ma, ụi thnh to t ban tinh v mnh tuf - c im quỏ trỡnh tỏi kt tinh: felsit thnh to di nc b tỏi kt tinh to nờn cỏc kin trỳc vi ht bin tinh, metaspherolit, cũn trờn cn cú kin trỳc vi khm bin tinh, spherolit v acsiolit kh thu tinh II.5 TUI NG V Trờn c s kt qu phõn tớch tui ng v th hin trờn biu v lun gii tui ca phõn v nỳi la (hỡnh thc th hin tng t vi cỏc ỏ xõm nhp) TI LIU THAM KHO: - Bogatikov O A 2001 Thch hc v thch lun cỏc ỏ magma, bin cht v bin cht trao i (Ting Nga) Mocscva NXB: Logos - Cỏc bỏo cỏo lp bn a cht v iu tra khoỏng sn t l 1/50.000 cỏc nhúm t, Tỏnh Linh (Bựi Th Vinh, 2005), Bc Lt (Nguyn Quang Lc, 2005) - o ỡnh Thc.; 2003 S dng ti liu a hoỏ nghiờn cu thch lun - Hng dn cỏc phng phỏp lp bn a cht v iu tra khoỏng sn t l 1/50.000 Lu tr a cht - Loren A Raymond 1995 Petrology: The study of Igneos, sedimentary, metamorphic rocks - Rollinson H R 1994 Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation 34 - The Geological Evolution of Virgina and the Mid-Adlantic region Technical Depth of the history, and Theoretical Models http://csmres.jmu.edu/geollab/vageol/vahist/models - The IUGS Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks (Woolley et al., 1996) writes THE PROBLEMS OF CLASSIFICATION http://www.geol.lsu.edu/henry/Geology3041/lectures 35 ... phơng pháp nghiên cứu phải tăng cờng số lợng mẫu cần thiết để đạt đợc mục tiêu nghiên cứu Ví dụ thể xâm nhập dạng phân tầng có đới phát triển magnetit cromit phải lấy mẫu nhiều đới để nghiên cứu. .. tất loại đá khác Số lợng mẫu cần lấy cho đối tợng địa chất tuỳ thuộc vào đặc điểm mục tiêu nghiên cứu đối tợng Song đối tợng phải lấy 4-5 mẫu trở lên đợc tăng lên nghiên cứu chuyên đề Quy cách loại... học đá dủ để xử lý theo phơng pháp thống kê Mẫu địa hoá: đợc lấy kèm theo mẫu thạch học, mục đích để nghiên cứu địa hoá nguyên tố vi lợng (nguyên tố vết), đặc trng (chuyên hoá) địa hoá loại đá,
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁ MAGMA, CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁ MAGMA, CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁ MAGMA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay