Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tiêu Thụ và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công ty CPTM và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Minh Đức

98 137 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 10:58

Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip T Chc Cụng Tỏc K Toỏn Tiờu Th v Xỏc nh Kt Qu Tiờu Th Ti Cụng ty CPTM v Kinh Doanh Vt Liu Xõy Dng Minh c SV: Bựi Th H ng - L p KTC K55 Page 34 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip 3.1.S cn thit phi t chc k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th Doanh nghip Quỏ trỡnh tỏi sn xut xó hi bao gm cỏc khõu: Sn xut, phõn phi, lu thụng v tiờu th Gia cỏc khõu cú mi quan h mt thit vi Mi khõu gi vai trũ nht nh sn xut ú; sn xut l khõu u tiờn v l khõu gi vai trũ quyt nh cũn tiờu th l khõu cui cựng ng thi l mc ớch ca sn xut, thụng qua ú xỏc nh c c cu, s lng cht lng, chng loi mt hng cn sn xut Sn xut phi cn c vo tiờu th, tiờu th l ng lc ca sn xut Trong nn kinh t th trng, sn xut sn phm hng hoỏ l bỏn sn phm ú trờn th trng l iu kin quyt nh cho s tn ti v phỏt trin ca Doanh nghip Thụng qua tiờu th thỡ giỏ tr v giỏ tr s dng ca sn phm hng hoỏ ú c th hin, hng hoỏ c chuyn i t hỡnh thỏi hin vt sang hỡnh thỏi giỏ tr ( tin t) giỳp cho vũng luõn chuyn c hỡnh thnh, tng hiu qu s dng iu ny cú ý ngha rt to ln vi nn kinh t núi chung v i vi bn thõn ton doanh nghip núi riờng Quỏ trỡnh tiờu th cú nh hng trc tip n quan h cõn i sn xut gia cỏc ngnh, cỏc n v sn xut tng ngnh v n quan h cung cu trờn th trng Nú cũn m bo cõn i gia tin v hng lu thụng, m bo cõn i sn xut gia cỏc ngnh, cỏc khu vc nn kinh t quc dõn i vi bn thõn doanh nghip vic tiờu th c sn phm thỡ mi cú iu kin c bự p c chi phớ b v thu c li nhun, khụng nhng th nú cũn phn ỏnh nng lc kinh doanh v v th ca Doanh nghip trờn th trng T ý ngha trờn, ũi hi cỏc doanh nghip phi ỏp dng cỏc bin phỏp khỏc qun lý quỏ trỡnh sn xut kinh doanh núi chung, qun lý thnh phm, qua trỡnh tiờu th thnh phm v kt qu tiờu th núi riờng mt cỏch khoa hc, hp lý, ỳng ch k toỏn nh nc K toỏn l cụng c qun lý, vỡ vy cn thit phi t chc cụng tỏc k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th doanh nghip Nhn thc c vai trũ ú, chng em ó la chn chuyờn T chc cụng tỏc k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th ti Cụng ty CPTM v kinh doanh VLXD Minh c 3.2.Mc ớch, i tng, ni dung v phng phỏp nghiờn cu ca chuyờn 3.2.1 Mc ớch Mc ớch nghiờn cu ca chuyờn l tỡm hiu cụng tỏc k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th ti Cụng ty CPTM v kinh doanh VLXD Minh c, bt u t vic tỡm hiu cỏc mu biu chng t k toỏn n trỡnh t luõn chuyn chng t v quỏ trỡnh hch toỏn, ghi chộp cỏc bỏo biu k toỏn, T ú a nhng SV: Bựi Th H ng - L p KTC K55 Page 35 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip nhn xột v ý kin ngh hon thin mt cỏch chớnh xỏc kt qu tiờu th Qua ú cung cp s liu cho tiờu th, tỡm li th ca cỏc mt hng dch v cỏc cỏc quyt nh ỳng n phự hp vi thc trng ca Cụng ty CPTM v kinh doanh VLXD Minh c 3.2.2 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca chuyờn l t chc cụng tỏc k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th nm 2013 ti Cụng ty CPTM v kinh doanh VLXD Minh c 3.2.3 Ni dung nghiờn cu Chuyờn nghiờn cu ba ni dung chớnh sau: C s lý lun v cụng tỏc k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th ti Doanh nghip Tỡm hiu thc trng cụng tỏc k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th ca Cụng ty CPTM v kinh doanh VLXD Minh c xut mt s ý kin nhm hon thin cụng tỏc k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th ca Cụng ty CPTM v kinh doanh VLXD Minh c 3.2.4 Phng phỏp nghiờn cu Chuyờn kt hp cỏc phng phỏp nghiờn cu: Phng phỏp thng kờ kinh t Phng phỏp phõn tớch hot ng sn xut kinh doanh ca Doanh nghip Phng phỏp tham kho ý kin Phng phỏp hch toỏn k toỏn: Ti khon, ghi s kộp, tng hp bng cõn i 3.3.C s lý lun v cụng tỏc k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th Doanh nghip 3.3.1 Khỏi nim, phõn loi tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th 3.3.1.1Cỏc khỏi nim tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th Tiờu th: Tiờu th l khõu cui cựng ca chu k sn xut kinh doanh, ú din quỏ trỡnh chuyn giao quyn s hu sn phm, hng hoỏ ó thc hin cho khỏch hng ng thi thu c tin hoc c quyn thu tin Nh vy xột v mt hnh vi quỏ trỡnh tiờu th l qỳa trỡnh tho thun gia ngi mua v ngi bỏn, cũn xột v bn cht kinh t thỡ tiờu th l quỏ trỡnh chuyn giao quyn s hu ( ngi bỏn mt quyn s hu nhng thu c tin hoc c quyn thu tin, ngc li ngi mua phi tr tin nhng c quyn s hu hng hoỏ) SV: Bựi Th H ng - L p KTC K55 Page 36 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip Vic bỏn hng nhm tho nhu cu ca cỏ nhõn v ngoi doanh nghip gi l tiờu th bờn ngoi, cũn tiờu th gia cỏc n v cựng mt cụng ty mt tng cụng ty gi l tiờu th ni b Kt qu tiờu th: Hiu qu kinh t m bt k mt hot ng kinh doanh no cng phi tớnh n õy l kt qu cui cựng ca hot ng sn xut kinh doanh v hot ng khỏc ca Doanh nghip sau mt thi k nht nh, c biu hin bng s lói hoc l Doanh thu:L tng cỏc giỏ tr li ớch kinh t doanh nghip thu c k k toỏn, phỏt sinh t cỏc hot ng sn xut kinh doanh thụng thng ca Doanh nghip, gúp phn lm tng giỏ tr ch s hu - Doanh thu bỏn hng: l s tin thu c vic bỏn hng cỏc doanh nghip ỏp dng tớnh thu GTGT theo phng phỏp khu tr thỡ doanh nghip bỏn hng khụng bao gm thu GTGT, cũn cỏc donh nghip ỏp dng phng phỏp tớnh thu trc tip thỡ doanh thu bỏn hng cũn bao gm cỏc khon ph thu Doanh thu bỏn hng c ghi nhn ng thi tho iu kin sau: + Doanh thu ó chuyn giao phn ln ri ro v li ớch gn lin vi quyn s hu sn phm hoc hng hoỏ cho ngi mua; + Doanh nghip khụng cũn nm gi quyn qun lý hong hoỏ nh ngi s hu hng hoỏ hoc quyn kim soỏt hng hoỏ + Doanh thu c xỏc nh tng i chc chn + Doanh nghip ó thu c, hoc s thu c li ớch kinh t t giao dch bỏn hng + Xỏc nh c chi phớ liờn quan n chi phớ bỏn hng - Doanh thu ca giao dch v cung cp dch v c ghi nhn kt qu ca giao dch ú c xỏc nh mt cỏch ỏng tin cy Kt qu ca giao dch cung cp dch v c xỏc nh tho tt c iu kin sau: + Doanh thu c xỏc nh tng i chc chn + Cú kh nng thu c li ớch kinh t t giao dch cung cp dch v ú + Xỏc nh c phn cụng vic ó hon thnh vo ngy lp bng cõn i k toỏn + Xỏc nh c chi phớ phỏt sinh cho giao dch v chi phớ hon thnh giao dch cung cp dch v ú - Doanh thu hot ng ti chớnh: L doanh thu phỏt sinh t tin lói, tin bn quyn, c tc, li nhun c chia v hot ng ti chớnh khỏc ca doanh nghip c ghi nhn tho ng thi hai iu kin sau: SV: Bựi Th H ng - L p KTC K55 Page 37 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip + Cú kh nng thu c li ớch kinh t t giao dch ú + Doanh thu c xỏc nh tng i chc chn - Doanh thu thun: L phn cũn li ca doanh thu bỏn hng v cung cp dch v sau tr i cỏc khon gim tr Cỏc khon gim tr gm: - Mt s khon thu giỏn thu nh thu VAT tớnh theo phng phỏp trc tip phi np, thu TTB, thu xut nhp khu - Chit khu thng mi: L khon doanh nghip bỏn gim giỏ niờm yt cho khỏch hng khỏch hng mua vi s lng ln - Gim giỏ hng bỏn: L khon gim tr cho ngi mua hng kộm phm cht, sai quy cỏch hoc hng bỏn lc hu th hiu ngi tiờu dựng - Doanh thu bỏn hng b tr li: L doanh thu ca s lng hng ó tiờu th, dch v ó cung cp nhng b khỏch hng tr li hoc t chi kộm phm cht, khụng ỳng quy cỏch, chng loi nh hp ng ó ký kt Giỏ hng bỏn: L giỏ tr thc t xut kho ca sn phm, hng hoỏ hoc giỏ thnh thc t lao v, dch v hon thnh v ó c xỏc nh tiờu th Chi phớ bỏn hng: Trong quỏ trỡnh lu thụng tiờu th sn phm, hng hoỏ, dch v doanh nghip phi b cỏc khon chi phớ nh chi phớ bao gúi sn phm, chi phớ bỏn hng, bo qun hng hoỏ, chi phớ tip th, qun cỏo gi chung l chi phớ bỏn hng Cú th núi, chi phớ bỏn hng l chi phớ lu thụng, chi phớ tip th phỏt sinh quỏ trỡnh tiờu th sn phm, hng hoỏ dch v Chi phớ qun lý doanh nghip:L nhng khon chi phớ phc v chung ca ton doanh nghip nh: chi tiờu lng nhõn viờn qun lý, dựng phũng v bn cht chi phớ qun lý doanh nghip khụng to giỏ tr sn phm nhng li l ch tiờu cn thit i vi qu trỡnh sn xut kinh doanh ca Doanh nghip Chit khu toỏn: l khon tin m ngi bỏn gim tr cho ngi mua ngi mua toỏn tin hng trc thi hn hp ng Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v: l s chờnh lch gia doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v vi giỏ hng bỏn Li nhun thun t hot ng sn xut kinh doanh: L s chờnh lch gia doanh thu thun v tiờu th sn phm, hng hoỏ, cung cp dch v v hot ng ti chớnh vi giỏ hng bỏn, chi phớ bỏn hng v chi phớ qun lý doanh nghip 3.3.1.2 ý ngha ca cụng tỏc tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th Tiờu th thnh phm cỳ ý ngha ht sc quan trng: õy l khõu cui cựng quỏ trỡnh sn xut kinh doanh hỡnh thnh nờn kt qu Vỡ vy, nú cú tớnh SV: Bựi Th H ng - L p KTC K55 Page 38 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip quyt nh n mnh sng cũn ca doanh nghip tn ti v phỏt trin cnh tranh thỡ doanh nghip cn phi quan tõm nhiu hn n khõu tiờu th sn phm T chc cụng tỏc k toỏn tiờu th thnh phm gúp phn thỳc y tng vũng quay ca vn, tit kim chi phớ s dng v chi phớ khỏc liờn quan n bo qun thnh phm Cụng tỏc k toỏn tiờu th tt giỳp doanh nghip nm bt tỡnh hỡnh thc t tiờu th thnh phm ca n v doanh nghip cú nhng chin lc kinh doanh phự hp v hiu qu 3.3.1.2c im thc hin quỏ trỡnh bỏn hng v cung cp dch v, doanh nghip phi hp cỏc khon chi phớ ú l tng giỏ tr lm gim li ớch kinh t k di cỏc hỡnh thc cỏc khon tin ó chi ra, cỏc khon khu tr vo ti sn hoc phỏt sinh cỏc khon n lm gim ch s hu ng thi doanh nghip cng thu c cỏc khon doanh thu v thu nhp khỏc l tng giỏ tr cỏc li ớch kinh t thu c k phỏt sinh t cỏc hot ng gúp phn lm tng ch s hu Nu sn phm hng hoỏ ca doanh nghip bỏn c nhiu, bự p c cỏc chi phớ b thỡ doanh nghip mi thu hi c tip tc tỏi sn xut kinh doanh em li hiu qu sn xut kinh doanh v li nhun cho doanh nghip Trờn c s ú, doanh nghip mi cú iu kin nõng cao v phỏt trin sn xut c v chiu rng v chiu sõu Ngc li, nu sn phm, hng hoỏ khụng c th trng chp nhn, khụng bỏn c s gõy ng vn, dn n sn xut kinh doanh b ngng tr, quay vũng chm, khụng cú sn xut, kinh doanh vy vi bt k mt doanh nghip no mun ng vng trờn th trng phi luụn xỏc nh c kh nng ca doanh nghip mỡnh, doanh nghip s kinh doanh mt hng no, i tng phc v l ai, kinh doanh theo hỡnh thc no 3.3.2 Cỏc chun mc k toỏn v ch chớnh sỏch v cụng tỏc k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th thng nht vic hoch toỏn tiờu th cỏc doanh nghip nc hin nay, b ti chớnh ó a chun mc v thụng t hng dn cỏch hch toỏn tiờu th, cỏc bn bao gm: + Lut k toỏn s 03/2003/QH 11 ngy 17/06/2003 + Quyt nh s 15/QH/BTC ngy 20/3/2006 ca B ti chớnh ban hnh ch k toỏn doanh nghip mi + Quyt nh s 149/2001/QH/BTC ngy 31/12/2001 v vic ban hnh v cụng b 04 chun mc k toỏn Vit Nam ( t 1) ú cú chun mc s 14 Doanh thu v thu nhp khỏc SV: Bựi Th H ng - L p KTC K55 Page 39 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip + Thụng t s 128/2003/TT BTC ngy 9/10/2002 ca B trng b ti chớnh hng dn thi hnh ngh nh s 164/2003/N- CP ngy 31/12/2001 ca B ti chớnh + Thụng t s 128/2003/TT-BTC ngy 22/12/2003 hng dn thi hnh ngh nh s 164/2002/N-CP ngy 22/12/2003 ca chớnh ph quy nh thi hnh lut thu TNDN + Chun mc s 17- Thu TNDN ( ban hnh v cụng b theo quyt nh s 12/2005/Q-BTC ngy 15/2/2005 ca B trng b ti chớnh) Mc ớch ca chun mc ny l quy nh v hng dn cỏc nguyờn tc, phng phỏp k toỏn thu TNDN + Quyt nh s 206/2003/Q -BTC ngy 22/12/2003 ca B trng b ti chớnh v bỏn hnh ch qun lý s dng v trớch khu hao ti sn c nh +Ngh nh s 158/2003/N-CP ngy 10/12/2003 ca chớnh ph quy nh chi tit thi hnh lut thu GTGT v lut sa i, b sung mt s iu lut thu GTGT + Thụng t s 120/TT-BTC ngy 12/12/2003 hng dn thi hnh ngh nh s 158/2002/N-CP + Ngh nh s 94/1998/N-CP ngy 17/11/1998 ca chớnh ph quy nh chi tit thi hnh lut thu Xut khu, thu nhp khu, v cỏc lut sa i, b sung mt s iu lut thu sut nhp khu 3.3.3 Yờu cu, nhim v i vi cụng tỏc k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th 3.3.3.1 Yờu cu ca cụng tỏc k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th qun lý tt cụng tỏc k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th mi doanh nghip cn: - Sp xp, b trớ t chc lao ng, t chc sn xut cỏc phũng ban, chi nhỏnh cng nh cõn i gia cỏc lc lng lao ng trc tip, giỏn tip ton Cụng ty mt cỏch khoa hc chi phớ b l thp nht nhng li nhun l cao nht - Hng ngy, k toỏn phi theo dừi chi tit tỡnh hỡnh hot ng ca Cụng ty - Cui thỏng, k toỏn phi lp bỏo cỏo tng hp T ú, giỳp Cụng ty cú nh hng tip tc kinh doanh Ngoi qun lý khõu tiờu th cũn phi nm vng cỏc chớnh sỏch, ch , cỏc loi thu m bo np ngõn sỏch y kp thi Cụng tỏc k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th cn m bo yờu cu hp c mt cỏch y , chớnh xỏc nhng chi phớ m doanh nghip b k cng nh doanh thu, li nhun m doanh nghip thu c t hot ng kinh doanh t c iu ú k toỏn cn phi tuõn th cỏc nguyờn tc k toỏn SV: Bựi Th H ng - L p KTC K55 Page 40 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip 3.3.3.2 Nhim v ca k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th ỏp ng c yờu cu qun lý v tiờu th sn phm v xỏc nh kt qu tiờu th k toỏn phi thc hin tt cỏc nhim v sau: - Phn ỏnh, ghi chộp y , kp thi, chớnh xỏc tỡnh hỡnh hin cú v s bin ng ca tng sn phm theo ch tiờu s lng, cht lng qua ú cung cp cho nh qun lý nhng thụng tin kp thi tr giỳp cho vic kim tra v ch o sn xut - Theo dừi ghi chộp y kp thi, chớnh xỏc cỏc khon doanh thu, cỏc khon gim tr v chi phớ ca tng hot ng doanh nghip ng thi theo dừi cỏc khon phi thu ca khỏch hng - Phn ỏnh, tớnh chớnh xỏc kt qu ca tng hot ng, giỏm sỏt tỡnh hỡnh thc hin ngha v vi nh nc v tỡnh hỡnh phõn phi kt qu kinh doanh - Cung cp thụng tin k toỏn phc v cho vic lp bỏo cỏo ti chớnh nh k, phõn tớch hot ng kinh t liờn quan quỏ trỡnh tiờu th v xỏc nh kt qu tiờu th - T chc h thng chng t ghi chộp ban u v trỡnh t luõn chuyn chng t - T chc dng tt h thng ti khon k toỏn, h thng s sỏch k toỏn phự hp vi c im kinh doanh ca doanh nghip K toỏn tiờu th thc hin tt cỏc nhim v ca mỡnh s em li hiu qu thit thc cho cụng tỏc tiờu th núi riờng v cho hot ng kinh t núi chung 3.3.4 Phng phỏp hch toỏn 3.3.4.1 Cỏc ti khon s dng + Ti khon 156- Hng hoỏ: Phn ỏnh giỏ tr hin cú v tỡnh hỡnh bin ng tng, gim cỏc loi hng hoỏ ca doanh nghip bao gm hng hoỏ ti cỏc kho hng, quy hng + Ti khon 157 Hng gi i bỏn: Ti khon ny dựng theo dừi giỏ tr sn phm hng hoỏ tiờu th theo phng thc chuyn n cho khỏch hng hoc ch bỏn i lý, ký gi, giỏ tr cung cp lao v ó hon thnh bn giao cho ngi t hng nhng cha c chp nhn toỏn S hng hoỏ lao v ny thuc quyn s hu ca doanh nghip + Ti khon 511- doanh thu bỏn hng va cung cp dch v: phn ỏnh doanh thu bỏn hng thc t ca doanh nghip thc hin mt k hch toỏn + Ti khon 515 Doanh thu hot ng ti chớnh: Phn ỏnh doanh thu tin lói, tin bỏn quyn, c tc, li nhun v doanh thu hot ng ti chớnh khỏc ca doanh nghip SV: Bựi Th H ng - L p KTC K55 Page 41 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip + Ti khon 512 Doanh thu bỏn hng ni b: phn ỏnh doanh thu ca s sn phm, hng hoỏ ó tiờu th ni b doanh nghip + Ti khon 521 chit khu thng mi: Ti khon ny dựng phn ỏnh chit khu thng mi m doanh nghip ó gim tr hoc ó toỏn cho ngi mua hng vic ngi mua hng, dch v vi lng ln theo thon thun v chit khu thng mi ó ghi trờn hp ng kinh t mua bỏn hoc cỏc cam kt mua, bỏn + Ti khon 531 Hng bỏn b tr li + 532 gim giỏ hng bỏn + Ti khon 632 Giỏ hng bỏn: Phn ỏnh tr giỏ ca thnh phm, hng hoỏ, lao v dch v xut bỏn k + Ti khon 6421 chi phớ bỏn hng: Phn ỏnh chi phớ phỏt sinh quỏ trỡnh tiờu th hng hoỏ dch v + Ti khon 6422 Chi phớ qun lý doanh nghip + Ti khon 911 Xỏc nh kt qu sn xut kinh doanh + Ti khon 421 Li nhun cha phõn phi: Phn ỏnh s lói ( l) m doanh nghip thu c t hot ng sn xut kinh doanh + Ti khon 821 thu thu nhp doanh nghip Ngoi k toỏn cũn s dng mt s ti khon sau theo dừi vic toỏn ca quỏ trỡnh tiờu th nh: TK 111, TK 112, TK 131 3.3.4.2 Trỡnh t hch toỏn a K toỏn tiờu th Trỡnh t k toỏn tiờu th hng hoỏ theo phng phỏp kờ khai thng xuyờn v tớnh thu GTGT theo phng phỏp khu tr thu SV: Bựi Th H ng - L p KTC K55 Page 42 Trng i Hc M - a Cht 156 157 (2) (1) Lun Vn Tt Nghip 632 911 511,512 (8) (5) 111,112,11 (4a) 521,531,532 (6) 3331 (4b) (3) (7) Hỡnh 3.1: S trỡnh t hoch toỏn tiờu th hng hoỏ theo phng phỏp KKTX (1) Xut kho hng hoỏ gi bỏn (2) Xỏc nh s hng hoỏ gi bỏn ó tiờu th c (3) Tr giỏ hng hoỏ tiờu th trc tip (4a) Ghi nhn doanh thu cha thu GTGT (4b) Phn ỏnh thu GTGT phi np (5) Kt chuyn giỏ hng hoỏ tiờu th k (6) Cui k kt chuyn cỏc khon gim tr doanh thu (7) Tr giỏ hng hoỏ b tr li ( hng bỏn b tr li) (8) Kt chuyn doanh thu hng hoỏ tiờu th Trỡnh t k toỏn tiờu th theo phng phỏp kim kờ nh k v tớnh thu GTGT theo phng phỏp khu tr thu SV: Bựi Th H ng - L p KTC K55 Page 43 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip SV: Bựi Th Hng KTC-K55 Page 117 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip SV: Bựi Th Hng KTC-K55 Page 118 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip SV: Bựi Th Hng KTC-K55 Page 119 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip SV: Bựi Th Hng KTC-K55 Page 120 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip Vo cui k k toỏn, k toỏn vo phn mm v in tt c cỏc s chi tit, s tng hp ca cỏc ti khon, bỏo cỏo ti chớnh liờn quan t phn mm k toỏn theo hỡnh thc nht ký chung ó ng ký vi c quan thu, cung cp nhng thụng tin cho c quan thu, cho nh qun tr, cho nhng ngi quan tõm n bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty, v lu tr chng t lờn bỏo cỏo ti chớnh k toỏn vo phn mm vo bỏo cỏo ti chớnh v ln lt chn cỏc mu bỏo cỏo cn in SV: Bựi Th Hng KTC-K55 Page 121 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip Bng cõn i ti khon Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh Bỏo cỏo lu chuyn tin t 3.4.4 Nhn xột chung v cụng tỏc k toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu kinh doanh ti cụng ty CPTM v kinh doanh VLXD Minh c Trong nhng nm va qua, cụng ty C Phn Thng Mi v kinh doanh vt liu xõy dng Minh c ó tri qua nhng giai on thun li khú khn, nhng bc thng trm v nhiu bin ng ca th trng Tuy nhiờn cụng ty gt hỏi c nhiu thnh tớch to ln, h thng k toỏn doanh nghip ngy cng hon thin, phỏt huy hiu qu l cụng c qun lý kinh t, ú phn hnh k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng cng th hin c nhng u th riờng, song bờn cnh ú cũn nhng hn ch m cụng tỏc k toỏn núi chung v k toỏn bỏn hng , xỏc nh kt qu kinh doanh núi riờng cỏc k toỏn viờn cn a bin phỏp khc phc Th trng kinh t m ca ban lónh o cụng ty ó linh hot a nhiu bin phỏp kinh t cú hiu qu nhm khc phc mi khú khn Nhn thc ỳng quy lut kinh t th trng, t ú dng sỏng to vo thc t, Cụng ty ó hiu c Bỏn hng l sc sng, cho nờn qun lý, b phn k toỏn ca Cụng ty ó quan tõm thớch ỏng ti vic k toỏn bỏn hng, doanh thu bỏn hng v xỏc nh kt qu 3.4.4.1 V u im Th nht: Cụng tỏc k toỏn ca cụng ty, c t chc cú k hoch, sp xp v b trớ cỏn b, nhõn viờn k toỏn phự hp cht ch gia cỏc thnh viờn vi nhau, m bo tớnh thng nht v phm vi v phng phỏp tớnh toỏn, ghi chộp Do ú mi cụng vic u c hon thnh kp thi theo s ch o ca k toỏn trng Th hai: Trong iu kin hin ca cụng ty, cụng ty ang s dng mt phn mm k toỏn mỏy hch toỏn õy l mt thun li rt ln, lng nghip v SV: Bựi Th Hng KTC-K55 Page 122 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip phỏt sinh rt nhiu nhng u c vo s y , tớnh toỏn chớnh xỏc m li rt n gin vic thng xuyờn kim tra li cỏc nghip v kinh t ó phỏt sinh Tuy nhiờn, vỡ cỏc s liu k toỏn l rt quan trng nờn cụng ty ỏp dng hỡnh thc Nht ký chung lu gi d liu v cung cp cho nhng ngi quan tõm n bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty bo ton s liu v phc v cụng tỏc kim tra i chiu phũng cú ri ro xy ra, cui k cụng ty cũn cho in t mỏy tớnh cỏc loi s ó lp lu tr s liu song song vi mỏy tớnh Th ba: Cụng ty cú nhiu bin phỏp bo qun, lu tr hng hoỏ Khi nhp kho, cụng ty kim tra cht lng sn phm rt cht ch, m bo cht lng giao cho khỏch hng Cỏc mt hng ca cụng ty u c phõn loi rừ rng theo tng tớnh cht cụng dng ca hng hoỏ K toỏn ỏnh giỏ v phn ỏnh giỏ tr nhp xut theo ỳng nguyờn tc k toỏn v phự hp vi thc t ca cụng ty Th t: Cụng ty ỏp dng phng phỏp hch toỏn hng tn kho theo phng phỏp kờ khai thng xuyờn l phự hp vi tỡnh hỡnh kinh doanh ca cụng ty Va m bo cung cp s liu thng xuyờn liờn tc v chớnh xỏc; linh ng theo tỡnh hỡnh th trng, cung cp kp thi nhng thụng tin theo yờu cu ca nh qun lý Th nm: Trong cụng ty cú mi liờn h cht ch gia cỏc phũng ban vi nờn phũng kinh doanh v phũng k toỏn luụn hot ng h tr cho Va m bo s i chiu chớnh xỏc va m bo qun lý hng hoỏ cht ch trỏnh c nhng hao ht mt mỏt khụng ỏng cú Mc dự k kinh doanh, s lng hng hoỏ mua vo, bỏn nhiu nhng cụng tỏc k toỏn luụn m bo phn ỏnh y , trung thc, chớnh xỏc Nh ú, cụng tỏc bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh c thc hin nhanh chúng, chớnh xỏc, l cn c quan trng Ban giỏm c a quyt nh kinh doanh cho cụng ty SV: Bựi Th Hng KTC-K55 Page 123 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip Th sỏu: Do cht lng ca hng hoỏ ti cụng ty c m bo nờn khụng phỏt sinh hng bỏn b tr li, gim giỏ hng bỏn cng ớt xy T ú uy tớn cht lng ca cụng ty ngy cng c m bo nõng cao Núi mt cỏch tng quỏt, cụng tỏc hch toỏn k toỏn ca cụng ty cng nh k toỏn cụng tỏc bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng c thc hin mt cỏch n gin, d hiu nhng m bo quỏ trỡnh hch toỏn k toỏn ca cụng ty 3.4.4.2 Nhng nhc im ca cụng tỏc k toỏn ti cụng ty Tuy nhiờn bờn cnh nhng u im ú cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu cụng ty cũn mt s tn ti cn xem xột: Th nht: cụng ty khụng tin hnh trớch lp cỏc khon BHXH, BHYT, KPC, BHTN cho ngi lao ng l khụng ỳng vi quy nh ca nh nc v nh vy ngi lao ng s khụng c hng cỏc quyn li m h c hng tham gia bo him xó hi Theo quy nh ca nh nc nu cụng ty khụng tin hng trớch np bo him xó hi cho ngi lao ng thỡ s b x pht hnh chớnh Trớch mc pht theo ngh nh 135/2007/ N CP ngy 16/08/2007 quy nh v s pht hnh chớnh lnh vc vi phm lut bo him xó hi Th hai: cụng ty khụng s dng ti khon 159 Cỏc khon d phũng l rt nguy him vỡ ang cú nhiu khỏch hng toỏn sau, nờn mt khon ca cụng ty ó b chim dng v ri ro s cao khỏch hng toỏn tin hng thi gian di Vỡ vy cú trng hp khụng ũi c n vic phn ỏnh doanh thu bỏn hng s khụng m bỏo tớnh chớnh xỏc v hp lý Th ba: Cụng ty cha thc hin chit khu thng mi v s dng Ti khon 5211 Chit khu thng mi v chit khu toỏn lm cho vic toỏn ca khỏch hng cũn chm ch, khụng khuyn khớch c khỏch hng mua vi s lng ln SV: Bựi Th Hng KTC-K55 Page 124 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip Th t: y mnh vic tiờu th hng húa l mt nhng mc tiờu m mi doanh nghip t nhm khụng ngng m rng quy mụ kinh doanh, chim lnh th trng, tng vũng luõn chuyn v ngy cng thu c li nhun cao Tuy nhiờn, hin cụng ty C phn thng mi v kinh doanh vt liu xõy dng Minh c cha cú chớnh sỏch mnh cụng tỏc khuyn khớch tiờu th cỏc loi hỡnh dch v nh nh cú nhiu chớnh sỏch khuyn m, qung cỏo, a ói vi nhng khỏch hng quan trng ca cụng ty 3.4.4.3 Mt s gii phỏp nhm hon thin k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh ti cụng ty CPTM v kinh doanh VLXD Minh c Sau nhng nhn xột cú c thi gian thc ti cụng ty C phn thng mi v kinh doanh vt liu xõy dng Minh c, cựng vi ý tng hon thin cụng tỏc k toỏn nú luụn l cụng c c lc qun lý kinh t hoch nh k hoch sn xut kinh doanh em xin a mt s kin ngh nhm hon thin k toỏn bỏn hng ti cụng ty C phn thng mi v kinh doanh vt liu xõy dng Minh c nh sau: Th nht : m bo ngi lao ng c hng quyn li lm vic ti doanh nghip v n nh cụng vic Cụng ty nờn tin hnh trớch np cỏc khon BHXH, BHYT, KPC, BHTN theo quy nh ca nh nc Ti khon s dng trớch cỏc khon theo lng l: TK 3382: Kinh phớ cụng on TK 3383: Bo him xó hi TK 3384: Bo him y t TK 3389: Bo him tht nghip + Tớnh bo him xó hi phi tr cho cụng nhõn viờn ngh m au, thai sn, tai nn lao ng: + Np qu BHXH, BHYT, KPC, BHTN cho c quan qun lý qu, mua th BHXH cho ngi lao ng hoc chi tin qu BHXH, KPC ti n v: SV: Bựi Th Hng KTC-K55 Page 125 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip + BHXH , BHYT vt chi c cp bự: Th hai: Hin nay, cụng ty ỏp dng phng phỏp toỏn sau i vi nhiu khỏch hng, vỡ th mt s lng ln ang b khỏch hng chim dng Trong trng hp khon n ca khỏch hng quỏ hai nm m cha c toỏn thỡ cụng ty nờn lp ti khon 1592- D phũng phi thu khú ũi d phũng nhng tn tht v khon phi thu khú ũi cú th xy ra, m bo phự hp gia doanh thu v chi phớ k Cui mi niờn , k toỏn phi d tớnh s n cú kh nng khú ũi lp d phũng Cỏc khon n phi thu khú ũi phi cú tờn, a ch, ni dung tng khon n, s tin phi thu ca tng ngi n, ú ghi rừ s n phi thu khú ũi ng thi, cụng ty phi cú chng t gc hoc xỏc nhn v s n cha tr (hp ng kinh t, kh c vay n, bn lý hp ng, i chiu cụng n), õy l khon n ó quỏ hn hai nm k t ngy n hn thu n, cụng ty ó ũi nhiu ln nhng cha c D phũng phi khú ũi l ti khon c m chi tit cho tng i tng khỏch hng ca cụng ty i vi n phi thu quỏ hn toỏn, mc trớch lp d phũng nh sau: + 30% giỏ tr i vi khon n phi thu quỏ hn t thỏng n di nm + 50% giỏ tr i vi khon n phi thu quỏ hn t nm n di nm + 70% giỏ tr i vi khon n phi thu quỏ hn t nm n di nm +100% giỏ tr i vi khon n phi thu quỏ hn t nm tr lờn i vi n phi thu cha n hn toỏn nhng t chc kinh t lõm vo tỡnh trng phỏ sn hoc ang lm th tc gii th; ngi n mt tớch, b trn, ang b c quan phỏp lut truy t, giam gi, xột x hoc ang thi hnh ỏn, thỡ doanh nghip d kin mc tn tht khụng thu hi c trớch lp d phũng SV: Bựi Th Hng KTC-K55 Page 126 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip Vo cui niờn k toỏn sau xỏc nh c khon phi thu khú ũi, hoc khụng cú kh nng ũi, k toỏn ghi: Vo k k toỏn sau, khon d phũng phi trớch lp k ny nh hn k trc k toỏn phn ỏnh khon hon nhp d phũng: Nu s trớch lp k ny ln hn s ó trớch lp k trc, k toỏn phn ỏnh bỳt toỏn trớch lp b sung: Khon n phi thu ca cụng ty nm 2013 ch yu l cỏc khon n quỏ hn di nm ú nờn trớch lp d phũng 30% giỏ tr cỏc khon n ú Vic trớch lp d phũng phi thu khú ũi phi c da trờn nguyờn tc thn trng, doanh thu phi phự hp vi chi phớ theo dừi tỡnh hỡnh n chi tit cho tng khỏch hng v thi gian d n Cụng ty nờn lp bng phõn tớch tỡnh hỡnh d n ca tng khỏch hng Th ba:Hin nay, cụng ty cha ỏp dng chớnh sỏch chit khu thng mi cho khỏch hng iu ny l cha tt, bi l ỏp dng chớnh sỏch chit khu thng mi i vi trng hp khỏch hng mua hng vi s lng ln s cú tỏc dng khuyn khớch khỏch hng mua hng ca cụng ty, y mnh hng hoỏ tiờu th Cụng ty nờn s dng TK 5211: chit khu thng mi Kt cu: + Bờn n: S chit khu thng mi ó chp nhn toỏn cho khỏch hng + Bờn cú: Kt chuyn ton b s chit khu thng mi sang ti khon 511 xỏc nh doanh thu thun ca k hch toỏn Ti khon 5211 khụng cú s d cui k Th t: Nờn cú nhiu chớnh sỏch u ói hn na i vi nhng khỏch hng quen bit lõu nm hoc nhng khỏch hng ln Chng hn cụng ty cú th gim tr giỏ hp ng theo t l phn trm thớch hp nu h ký kt vi cụng ty mt hp ng cú giỏ tr ln hoc toỏn nhanh Vo cui quý, cụng ty nờn tớnh tng giỏ tr cỏc SV: Bựi Th Hng KTC-K55 Page 127 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip hp ng ca nhng khỏch hng ú xỏc nh xem khỏch hng no l ln nht, cú th cú mt hỡnh thc u ói phự hp Hoc i vi mt hp ng ln thỡ cú th thng cho ngi ký hp ng hay ngi gii thiu mt t l hoa hng no ú theo giỏ tr bn hp ng Trờn õy l mt s phng hng nhm hon thin quỏ trỡnh hch toỏn nghip v hng hoỏ, tiờu th hng hoỏ v xỏc nh kt qu ti cụng ty c phn thng mi v kinh doanh vt liu xõy dng Minh c Tuy nhiờn nhng phng hng ú c thc hin thỡ cn phi cú nhng bin phỏp sau: - Cụng ty phi thng xuyờn bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn cho i ng nhõn viờn k toỏn ton cụng ty - Cụng ty phi trang b c s vt cht y cho phũng k toỏn - Cụng ty phi cú ý thc chp hnh nghiờm chnh ch k toỏn v ti khon s dng, cỏc quan h i ng ti khon v ch s sỏch k toỏn SV: Bựi Th Hng KTC-K55 Page 128 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip Kết luận chơng Trong trình chuyển đổi kinh tế tiến trình phát triển đất nớc, chế nhà nớc đợc đổi với sách mở cửa mang lại hội nh thách thức cho phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Nó đòi hỏi Doanh nghiệp phải tìm tòi sáng tạo hoàn thiện phơng thức sản xuất kinh doanh phơng thức quản lý Sau thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Hà AnhEm nhận thấy kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ công việc quan trọng công tác kế toán Doanh nghiệp nói chung Công ty TNHH Hà Anhnói riêng Để công tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ đạt kết đồng thời phải coi trọng giải vấn đề: - Theo dõi chặt chẽ trình tiêu thụ hàng hoá - Theo dõi chặt chẽ chi phí - Thực đầy đủ kịp thời sách kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Việc thực quản lý công tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ gắn liền với chế độ sách Nhà nớc Tiết kiệm chi phí trình tiêu thụ sản phẩm mang lại lợi nhuận cho Doanh nghiệp Tiết kiệm đợc chi phí trình tiêu thụ sản phẩm giúp Doanh nghiệp tiết kiệm đợc chi phí phát sinh không cần thiết tăng lợi nhuận Do công ty cần phải hoàn thiện chế độ kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ theo chế độ Nhà nớc theo đặc thù kinh doanh Doanh nghiệp SV: Bựi Th Hng KTC-K55 Page 129 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip KT LUN CHUNG Nn kinh t hng hoỏ, tin t bt buc cỏc doanh nghip phi i mt vi th trng, tn ti phỏt trin v kinh doanh cú hiu qu bờn cnh cỏc hot ng a dng phong phỳ v sn xut kinh doanh ,tt yu cỏc doanh nghip phi cú mt c ch d bỏo, kim tra giỏm c mt cỏch ton din cỏc hot ng sn xut kinh doanh cựng cỏc phng húng hoch nh cho doanh nghip ca mỡnh Vi mt th trng sụi ng, mang tớnh cnh tranh nh Vit Nam hin cụng tỏc tiờu th sn phm ,qun lý lao ng v tin lng , giỏm sỏt tỡnh hỡnh ti chớnh ca cụng ty gi mt v trớ quan trng,quyt nh n s thnh bi ca mt doanh nghip S dng mt cỏch tt nht cụng c qun lý c bit l cụng tỏc hch toỏn k toỏn s lm cho hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip t c hiu qu cao L mt b phn nn kinh t quc dõn cụng ty c phn thng mi v kinh doanh vt liu xõy dng Minh c ó tỡm cho mỡnh mt ng li v nh hng phỏt trin to cho m ỡnh mt ch ng trờn th trng Nh nhng chớnh sỏch v k hoch hp lý cụng ty ó t c nhiu thnh tu to ln Qua thi gian thc ti cụng ty giỳp em hiu hn v thc t cụng tỏc k toỏn núi riờng v cỏch thc t chc hot ng ca mt doanh nghip núi chung Mt ln na em xin trõn thnh cm n s giỳp ca ban lónh o cụng ty, cỏc anh ch phũng ti v k toỏn thng kờ cựng s hng dn ca Thc s: Nguyn Th Kim Oanh tn tỡnh giỳp em hon thnh chuyờn tt nghip ca mỡnh Sinh viờn thc hin SV: Bựi Th Hng KTC-K55 Page 130 Trng i Hc M - a Cht Lun Vn Tt Nghip Bựi Th Hng SV: Bựi Th Hng KTC-K55 Page 131 ... nhiệm vụ công tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ 3.3.3.1 Yêu cầu công tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Để quản lý tốt công tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp... Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công ty CPTM kinh doanh VLXD Minh Đức 3.4.1 Tổ chức công tác kế toán CPTM kinh doanh VLXD Minh Đức 3.4.1.1 Tổ chức máy kế toán SV: Bùi... phải tổ chức công tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp Nhận thức vai trò đó, chương em lựa chọn chuyên đề “ Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công ty CPTM
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tiêu Thụ và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công ty CPTM và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Minh Đức, Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tiêu Thụ và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công ty CPTM và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Minh Đức, Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tiêu Thụ và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công ty CPTM và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Minh Đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay