Giáo trình Đất trồng và phân bón

75 371 1
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 10:58

Giáo trình Đất trồng và phân bón là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR BƠiăgi ng: NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOA S PH MăT ăNHIÊN TăTR NGăậ PHÂN BÓN (Dùng cho ch ng trình C SP quy ngành Công ngh có đƠo t o b môn KTNN) S tín ch : 02 (Gi lý thuy t: 22; gi th c hành: 16) Ng i th c hi n: Ng y Tr ng Huy T : Sinh - KTNN Qu ng Ngãi, tháng 12 n m 2013 L IăNịIă H c ph n U t tr ng – Phân bón nh m cung c p cho sinh viên C SP ngành Công ngh có đào t o môn K thu t Nông nghi p nh ng ki n th c c b n v : khái ni m, vai trò c a đ t tr ng phân bón tr ng tr t; trình hình thành tính ch t c b n c a đ t; đ phì nhiêu c a đ t c s khoa h c c a bi n pháp k thu t c i t o s d ng b o v môi tr ng đ t; m i quan h t ng tác đ t tr ng – phân bón – tr ng; tính ch t k thu t s d ng m t s lo i phân bón Song hành v i ki n th c lỦ thuy t, h c ph n trang b cho sinh viên nh ng k n ng th c hành c b n đ mô t m t ph u di n l y m u đ t; xác đ nh thành ph n c gi i lo i đ chua c a đ t; xác đ nh l ng vôi c n bón đ c i t o đ chua c a đ t nh n di n m t s lo i phân bón thông th ng… H c xong h c ph n, sinh viên c n ph i đ t đ c: V ăki năth c + Hi u đ c khái ni m, b n ch t y u t hình thành đ t tr ng + N m v ng thành ph n, tính ch t c a đ t tr ng c s khoa h c c a bi n pháp c i t o b o v s d ng h p lỦ tài nguyên đ t + Hi u đ c vai trò, tính ch t bi n pháp s d ng lo i phân bón tr ng tr t + Hi u đ đ c m i quan h t ng tác đ t tr ng – phân bón – tr ng Ch ng minh c bón phân k thu t không ch làm t ng n ng su t tr ng ch t l nông s n mà c i t o, trì, nâng cao đ tr ng c đ phì nhiêu c a đ t b o v môi ng + N m v ng nguyên lỦ th c hi n đ y đ th c hành có h c ph n V ăk ăn ngă + G n đ ph c ki n th c lỦ thuy t ch ng trình v i th c t tr ng tr t đa ng + Th c hi n thành th o thao tác c a th c hành có h c ph n + Bi t l a ch n v n d ng linh ho t nh ng ki n th c đư h c ki n th c th c t phù h p đ d y h c c a b môn Công ngh tr có ch a n i dung đ t tr ng phân bón đ t hi u qu cao ng trung h c c s (THCS) V ătháiăđ Th c s yêu thích b môn, bi t phát huy n i l c, có tinh th n ch đ ng sáng t o, tìm tòi h c h i qua th c ti n s n xu t c p nh t tri th c m i đ ch đ ng truy n đ t ki n th c v đ t tr ng – phân bón t i h c sinh THCS m t cách h p d n lô gich Ph năA: LÝ THUY T Ch TăTR NG (8 ti t) ng 1: M CăTIÊUă Hi u đ c khái ni m (K/n), vai trò thành ph n c u t o c a đ t tr ng Gi i thích đ c b n ch t c a trình hình thành đ t ch ng minh đ c y u t tham gia vào trình hình thành đ t N m v ng tính ch t c b n c a đ t c s khoa h c c a bi n pháp c i t o b o v s d ng h p lý tài nguyên đ t Hi u đ c ngu n g c, tính ch t bi n pháp c i t o s d ng m t s lo i đ t đ a ph ng 1.1 Khái ni m chung v đ t tr ng 1.1.1 Kháiăni m vƠăthƠnhăph năc uăt o 1.1.1.1 Khái ni m * t tr ng tr t l p t i x p c a v Trái đ t, có vai trò cung c p n ch t dinh d ph m c, ng u ki n khác cho tr ng s ng, phát tri n t o nông t đá bi n đ i lâu t o thành * Phân tích K/n: v trí, tính ch t, vai trò, ngu n g c c a đ t tr ng 1.1.1.2 Thành ph n c u t o c * N + Chi m kho ng 25% th tích đ t, có vai trò cung c p n c cho cây, hoà tan ch t đ t giúp d h p th + G m d ng: -N c t do: n m khe h l n, nh c a đ t Cây hút n d ng n N c N c t g m n c mao qu n n c t đ t ch y u c tr ng l c: c mao qu n: n m khe h nh c a đ t, ch u tác đ ng c a l c mao qu n đ t Là d ng n c có Ủ ngh a đ c bi t v i T ng n c mao qu n b ng cách: cày sâu, b a k , làm đ t nh , t i x p N c tr ng l c: n m khe h l n c a đ t, di chuy n theo chi u tr ng l c đ t Nó t b m t xu ng lòng đ t t o thành n ngh a l n v i c ng m đ t D ng c ng có Ủ -H in c: đ m không khí c a đ t D ng ch hút đ c b ng ng t l i h r ho c thành ph n khác đ t (t th khí chuy n thành th l ng) -N c h p thu: d ng n th l y đ cđ c nh t h n sinh N c u t o keo đ t đ minh ho ) N -N c gi b m t c a keo đ t D ng c ng có c liên k t: đ c h p thu g m h p thu h h p thu ch t (v c h p thu ch t không th l y đ c c gi b i thành ph n khoáng ho c c u t o nên th khoáng c a đ t D ng tr ng h p th đ c N c liên k t g m: N c liên k t: b gi b i thành ph n khoáng đ t (Cu(SO4)5H2O… N c c u t o: c u t o nên th khoáng c a đ t (Fe(OH)3, Al(OH)3 ) * Không khí + Chi m kho ng 25% th tích đ t, có vai trò cung c p O2 cho r h sinh v t (sv) đ t hô h p; cung c p N2 cho trình c đ nh đ m đ t + V c b n thành ph n khí đ t gi ng v i khí tr i (đ u có N2, O2, CO2, H2, NH3, CH4 ) nh ng khác v l ng Khí đ t O2 nh ng l i nhi u CO2 h n khí tr i * Ch t r n + Chi m kho ng 50% th tích đ t, có vai trò làm giá đ cung c p dinh d ng cho cây; ph n c t lõi quan tr ng nh t, quy t đ nh m i tính ch t c a đ t + G m ch y u ch t vô c (h n 90% c a ch t r n), có ngu n g c t đá m Ch t h u c ch kho ng 5% đ n g n 10% c a ch t r n nh ng quy t đ nh đ phì c a đ t, có ngu n g c t xác sv 1.1.2 QuáătrìnhăhìnhăthƠnhăđ t 1.1.2.1 B n ch t c a trình hình thành đ t Là s g n k t c a đ i tu n hoàn đ a ch t v i ti u tu n hoàn sinh h c * i tu n hoàn đ a ch t Macma Phong hoá Tr m tích M u ch t Tích t r a trôi Bi n * Ti u tu n hoàn sinh h c M u ch t t Th c v t ng v t Vi sinh v t Xác h u c 1.1.2.2 Các y u t hình thành đ t * Y u t sinh v t (sv) + Vi sinh v t (vsv) th c v t b c th p: vsv phân hu xác h u c , chuy n hoá ch t vô c , t o đ m khoáng cho đ t Th c v t b c th p chuy n m u ch t thành đ t c đ nh đ m cho đ t + Th c v t b c cao cung c p ch t h u c , b o v t ng đ phì cho đ t ng v t góp ph n phân hu b sung ch t h u c , t ng mùn cho đ t + * Y u t khí h u ng m a, đ +L m, gió nh h ng tr c ti p gián ti p đ n trình hình thành đ t + Nhi t đ nóng l nh có tác d ng chuy n đá thành m u ch t t m u ch t thành đ t Biên đ nhi t đ l n c ng đ phong hoá m nh * Y u t đá m Thành ph n tính ch t c a đá m quy t đ nh thành ph n tính ch t c a đ t đ t C th : + Thành ph n khoáng ch t c a đá m nh h ng đ n thành ph n c gi i, đ dày m ng lỦ tính c a đ t Ví d (VD): đá granit, lipanit t o đ t có thành ph n c gi i (tpcg) nh ; đá bazan, đá foocphia t o đ t có tpcg n ng h n + m nh h ng đ n hoá tính, thành ph n s l ng keo đ t VD: đá nhi u CaCO3 đ t ki m, đá nhi u SiO2, CuSO4 đ t chua * Y u t đ a hình nh h m a, đ ng gián ti p đ n trình hình thành đ t Vì đ a hình khác l m, nhi t đ , gió khác d n đ n trình phong hoá khác * Y u t th i gian ng + Tu i c a đ t th i gian trình hình thành đ t Tu i đ t dài s phát tri n c a đ t rõ + tđ c hình thành ph i qua m t trình phong hoá lâu dài d i tác đ ng c a m t ph c h y u t * Y u t ng i Qua trình tr ng tr t, ng i đư tác đ ng tích c c ho c tiêu c c đ n trình hình thành đ t Tómăl i: trình hình thành đ t m t trình l ch s lâu dài d i tác đ ng t ng h p c a y u t : sinh v t, khí h u, đá m , đ a hình, th i gian ng i y u t sinh v t đóng vai trò ch đ o 1.1.3 Cácătínhăch tăc aăđ t 1.1.3.1 Thành ph n c gi i k t c u đ t * Thành ph n c gi i đ t + K/n: Tpcg c a đ t t l % d ng h t cát, b i sét có đ t H t cát t mm – 0,02 mm; h t b i (limon) t nh h n 0,02 mm – 0,002 mm; h t sét nh h n 0,002 mm D a vào tpcg c a đ t đ phân lo i đ t, xây d ng bi n pháp c i t o s d ng đ t h p lỦ b trí c c u tr ng thích h p + Phân lo i đ t theo tpcg: d a vào tpcg đư chia đ t thành 12 lo i B ng 1.1 Phân lo i đ t theo thành ph n c gi i Nhóm đ t Lo i đ t t cát Cát ( % ) t cát pha th t – 15 – 15 85 – 100 t th t pha cát – 15 10 – 15 70 – 85 t th t – 15 30 – 45 40 – 55 t th t pha limon – 15 45 – 55 55 – 15 t th t n ng pha cát 15 – 25 – 30 35 – 55 t th t n ng 15 – 25 20 – 45 30 – 35 t th t n ng pha limon 15 – 25 45 – 55 – 40 t sét pha cát 25 – 45 – 20 15 – 75 t sét pha th t 25 – 45 – 45 10 – 55 t sét pha limon 25 – 45 45 – 75 – 30 t th t n ng t sét B i(% ) t th t Sét ( % ) 10 11 12 t sét 45 – 65 – 55 – 55 t sét n ng 65 – 100 - 35 – 35 + Tính ch t đ phì c a nhóm đ t chính: t cát: (tpcg nh ) lo i đ t có t l c p h t cát cao, chi m t i 100% Nh c m: d b khô h n có t ng th tích khe h l n, nghèo mùn, d b đ t nóng m t nhi t nên b t l i cho sv phát tri n, k t c u r i r c, d cày b a, nh ng đ t d b l ng, bí ch t, kh n ng h p ph th p, gi n c gi phân ch a keo, nên n u bón nhi u phân vào m t lúc, không s d ng h t s b r a trôi Khi bón phân h u c ph i vùi sâu đ tránh s đ t cháy u m: thích h p v i nhi u lo i có c nh khoai lang, khoai tây, l c Trong đ t r c d v n xa, v n sâu mà không b đ t chèn ép Các h đ u c ng có th thích ng v i đ t cát M t s vùng đ t cát có th tr ng lo i d a h u, d a lê t cát d làm đ t, d ch m sóc t n công C i t o b ng cách cày sâu d n k t h p bón nhi u phân h u c vôi t th t: nhóm đ t mang nhi u tính t t phù h p v i nhi u lo i tr ng, nh t - đ t th t nh th t trung bình phì cao, nhi t đ n đ nh nên sinh tr ng phát tri n thu n l i S d ng b ng cách làm đ t k thu t, bón phân h p lỦ, b trí c c u gi ng luân canh, xen canh tr ng thích h p t sét: lo i đ t có c p h t sét chi m t l cao; đ t k t c u hay k t c u Nh nhanh c m: khe h r t nh , kh n ng th m thoát n c nh ng b c h i n thoáng khí nên d b gley hoá Quá trình phân hu ch t ch m nên đ t giàu dinh d ng nh ng khó l y, r khó sinh tr u m: ch t h u c đ c tích l y, gi đ c nhi u n ng c, ch m b đ t nóng, có kh n ng h p ph l n, tính đ m cao, b r a trôi N u đ t sét đ vôi s có k t c u t t, tr thành m t lo i đ t lỦ t dinh d c ng, n c không khí đư đ c bón nhi u phân h u c ng nh kh n ng cung c p ch t c c i thi n nên r t phù h p cho tr ng C i t o b ng cách bón nhi u ch t đ n vôi đ t o cho đ t x p, bón phân làm nhi u l n bón t p trung vào g c Tómăl i: D a vào tpcg c a đ t mà xây d ng bi n pháp c i t o s d ng đ t h p lỦ b trí c c u tr ng thích h p đ đ t hi u qu s n xu t tr ng tr t cao nh t *K tc uđ t + K/n: k t c u đ t s k t dính d ng h t nh thành h t l n, h t l n thành h t l n h n nh keo h u c vô c có đ t Trong đ t có d ng h t k t: h t k t viên có nhi u đ t đ bazan, đ t đá vôi; k t c u hình c t có nhi u (solonit); k t c u hình phi n có nhi u đ t ki m ch a Na đ t peron… + Quá trình hình thành k t c u đ t - C ch : b n ch t c a keo đ t có kh n ng chuy n hoá t d ng sol sang gel ng c l i ng th i keo đ t mang n tích trái d u nên ti p xúc ng ng thành h t k t - Các y u t hình thành k t c u đ t g m: mùn s n ph m cu i c a trình phân hu xác h u c Trong mùn có ch a acid nh humic, punvic ch t c b n g n h t đ t thành h t k t b n v ng H sinh v t đ t v a phân hu xác h u c t o thành mùn v a ti t ch t d ch g n h t đ t thành h t k t Giun đ t cày x i xáo đ t t o cho vsv háo khí ho t đ ng m nh n m nh v n h u c t o thành mùn (trong phân Giun có 4,38% mùn, đ t ch có 2,3%) K thu t canh tác: làm đ t h p lỦ, bón phân h u c , vôi phân hoá h c thích h p làm t ng keo h u c vô c cho đ t Khí h u: th i ti t khô hanh làm cho đ t n t n t o thành h t k t đ c bi t đ t th t n ng đ t sét + Nguyên nhân làm đ t m t k t c u - Nguyên nhân c gi i: làm đ t không k thu t, s đ m nén không h p lỦ c a ng i, s giày xéo c a gia súc - Nguyên nhân lỦ hoá h c: r a trôi m t keo đ t, dùng phân hoá h c không h p lỦ, đ t ru ng làm cháy keo đ t b m t, s thay th ion đa hoá tr b ng ion hoá tr Ví d : Mùn-Ca+ + + (NH4)2SO4 Mùn-(NH4)2 + CaSO4 - Nguyên nhân sinh v t: hút m t ch t dinh d nh ng vùng đ t x p làm m t keo đ t ng, vsv háo khí ho t đ ng m nh + Bi n pháp t ng k t c u đ t: làm đ t k thu t, t ng c ng bón phân h u c , bón vôi dùng phân hoá h c h p lỦ Tr ng che ph đ t, luân canh, xen canh tr ng thích h p 1.1.3.2 Ch t h u c mùn đ t * K/n phân lo i + K/n: ch t h u c đ t xác sv ch t th i c a đ ng v t trình s ng Mùn s n ph m cu i c a trình phân hu xác h u c có thành ph n r t ph c t p + Phân lo i: đ t t n t i d ng ch t h u c : - Xác sv ch a phân hu , ch y u r th c v t b c cao - Xác sv đư phân hu t o nên s n ph m trung gian: protid, glucid, lipid nh vsv khoáng hoá đ t - Mùn th ng có màu đen, h n h p ph c t p ch a ch y u acid h u c * Vai trò c a ch t h u c mùn + C i thi n tính ch t lỦ h c, hoá h c sinh h c c a đ t: - T o đ t t i x p, t ng k t c u, t ng kh n ng gi n c, gi ch t dinh d ng n đ nh nhi t đ c a đ t - B sung nhi u khoáng cho đ t; y u t quy t đ nh đ phì c a đ t - Thu hút t ng c ng h sv đ t, nh t vsv khoáng hoá; t o môi tr ng thu n l i cho h sv đ t phát tri n + Cung c p ngu n th c n đ c bi t cho cây, t o u ki n thu n l i cho sinh tr ng phát tri n t t đ t n ng su t cao + Kích thích r t o môi tr * Bi n pháp t ng l + T ng c ng thu n l i cho r phát tri n ng mùn đ t ng tr ng gây r ng, b o v r ng đ v a che ph đ t ch ng xói mòn, r a trôi, v a b sung xác h u c cho đ t + T ng c ng bón phân h u c , phân vi sinh vôi Bón vôi đ t o pH thích h p cho vsv khoáng hoá ho t đ ng m nh + Làm đ t k thu t, t i tiêu n c h p lỦ, dùng phân hoá h c thích h p + Luân canh, xen canh g i v tr ng h p lỦ 10 + Ch bi n b o qu n: không dùng t s d ng Dùng t cho hoai m c r i m i i s có tác h i: phát tán m m b nh, giun sán, gây hôi th i, làm xót cây… Phân b c đ c v i đ t b t, tro b p ho c supe lân ch ng đ Ca(H2PO4)2 + (NH4)2CO3 H3PO4 + i mà ph i ch bi n, c s m t đ m 2NH4H2PO4 + CaCO3 (NH4)2CO3 2NH4H2PO4 + CO2 + H2O H2SO4 + (NH4)2CO3 (NH4)2SO4 + H2CO3 CaSO4 + (NH4)2CO3 (NH4)2SO4 + CaCO3 T (NH4)2CO3 không b n chuy n thành (NH4)2SO4, NH4H2PO4 b n h n cung c p cho tr ng phù h p ng th i làm cho phân giàu lân vôi, phân phân h y nhanh, ch ng hôi th i, di t đ c vi trùng h n ch đ c ru i mu i Khi ph i trát bùn ho c ph đ t b t phun thu c di t trùng… Tómăl i: phân b c n c ti u ngu n phân h u c quỦ nên Ủ t ng c ng khai thác ch bi n s d ng h p lỦ đ góp ph n nâng cao n ng su t ph m ch t s n ph m tr ng tr t v a b o v đ c môi tr ng s ng h p v sinh cho ng i v t nuôi 2.3.4.3 Phù sa sông * c m thành ph n + Thành ph n dinh d VD: m3 n +N ng g m: 0,14 – 0,28% N, 1,2 – 3,7% mùn, 0,07 – 0,2 P2O5 c phù sa sông H ng ch a 750 g mùn, 14 g N, 95 g Ca, 34 g Mg … c phù sa h u h t trung tính h i ki m có nhi u Ca, Mg nên c i t o đ cđ t chua m n * Tác d ng: v a c p dinh d N c ta nhi u sông, l ng cho v a c i t o đ t, t ng đ dày t ng canh tác ng phù sa l n nên c n khai thác s d ng h p lỦ tr ng tr t 2.4 Bón phân h p lý 2.4.1 K/n Bón phân h p lỦ s d ng l ng phân bón thích h p cho đ m b o t ng n ng su t tr ng v i hi u qu kinh t cao nh t, không đ l i h u qu tiêu c c lên nông s n môi tr ng sinh thái Bón phân h p lỦ th c hi n m t cân đ i: 2.4.2 N i dung 2.4.2.1 úng lo i phân 61 Cây c n phân bón lo i phân Phân có nhi u lo i M i lo i có nh ng tác d ng riêng Bón không lo i phân không nh ng không phát huy đ c hi u qu , mà có th gây nh ng h u qu x u Bón lo i phân không ch tính theo nhu c u c a mà ph i tính đ n đ c m tính ch t c a đ t t chua không bón lo i phân có tính acid Ng c l i, đ t ki m không nên bón lo i phân có tính ki m 2.4.2.2 Bón lúc Nhu c u đ i v i ch t dinh d tr ng c a thay đ i tu theo giai đo n sinh ng phát tri n Có giai đo n sinh tr ng c n đ m nhi u h n kali, có giai đo n c n kali nhi u h n đ m… Bón th i m c n phân m i phát huy đ c tác d ng Cây tr ng c ng nh loài sinh v t khác, có nhu c u đ i v i ch t dinh d ng th ng xuyên, su t đ i Vì v y, đ cho có th s d ng t t lo i phân bón, t t nh t chia bón nhi u l n bón vào lúc ho t đ ng m nh Bón t p trung vào m t lúc v i n ng đ li u l d ng h t đ c, l ng phân bón cao, không th s ng phân b hao hút nhi u, th m chí phân có th gây nh ng tác đ ng x u đ i v i 2.4.2.3 Bón đ i t ng + Bón phân cung c p ch t dinh d ng cho Vì v y, đ i t phân tr ng Tuy v y, th c t cho th y, m t l nguyên t vi l ng, đ ng c a vi c bón ng l n ch t dinh d ng, nh t c t p đoàn vi sinh v t đ t cung c p thông qua vi c phân hu ch t h u c ho c c đ nh t không khí Nhi u công trình nghiên c u khoa h c cho th y bón phân đ kích thích t ng c sinh v t đ t cho phép cung c p cho m t l l ng t t ng tr ng mà nh m vào đ i t ng ho t đ ng c a t p đoàn vi ng ch t dinh d ng d i v s ng đ i cân đ i v ch t.Vì v y bón phân không ch nh m vào đ i + Trong m t s tr ng t p đoàn vi sinh v t đ t ng h p tr ng sinh tr ng phát tri n t t t o nên ngu n th c n d i cho sâu b nh tích lu gây h i n ng Càng bón thêm phân, sinh tr ng thêm, sâu b nh l i phát sinh nhi u h n gây h i n ng h n nh ng tr ng h p này, bón phân c n nh m đ t m c tiêu ng n ng a s tích lu gây h i c a sâu b nh 62 Bón phân (nh t K) m t s tr ng h p có tác d ng làm t ng kh n ng ch ng ch u c a tr ng đ i v i u ki n không thu n l i môi tr ng v i sâu b nh gây h i Nh v y, bón phân không ph i lúc c ng đ cung c p thêm ch t dinh d ng, thúc đ y sinh tr ph i tác đ ng theo chi u h ng phát tri n c a tr ng Có nh ng tr ng ng ng h p c l i: c n kìm hưm b t t c đ st pt t ng tính ch ng ch u c a tr ng + Bón phân đ a vào h sinh thái nông nghi p nh ng y u t m i có tác đ ng lên m i liên h (v t ch t, thông tin n ng l ng ng) Cho đ n nay, vi c bón phân i ta ch m i Ủ đ n m i liên h v t ch t, đ n trao đ i ch t Trong th c t , phân bón có th có nh ng tác đ ng sâu s c m i liên h thông tin n ng l ng Phát hi n đ c tác d ng c a phân bón lên m i liên h thông tin n ng l ng, có th v i l ng phân bón không nhi u, t o nh ng hi u qu to l n tích c c vi c t ng n ng su t tr ng, b o v môi tr + Nh v y, đ i t ng sinh thái ng c a phân bón không ch có tr ng, t p đoàn vi sinh v t đ t, mà có c toàn b thành t c u thành nên h sinh thái nông nghi p Ch n đ it ng đ tác đ ng, có th m nh ng ti m n ng to l n vi c nâng cao hi u qu c a phân bón 2.4.2.4 úng th i ti t, mùa v + Th i ti t có nh h ng đ n chi u h ng tác đ ng hi u qu c a phân bón M a làm r a trôi phân bón gây lưng phí l n N ng g t v i tác đ ng c a ho t đ ng, phân bón có th làm cháy lá, h ng hoa, h qu + Trong u ki n khí h u, th i ti t s n xu t c a Vi t Nam, lo i ng n ngày m i n m có t - v s n xu t c m sinh tr ng phát tri n c a tr ng t ng v có khác nhau, nên nhu c u nguyên t dinh d tác đ ng c a t ng y u t dinh d ng c ng nh ph n ng v i ng c ng khác Vì v y l a ch n lo i phân, d ng phân th i v bón h p lỦ có th nâng cao hi u su t s d ng phân bón 2.4.2.5 Bón cách + Có nhi u ph ng pháp bón phân: bón vào h , vào rưnh, bón r i m t đ t, hoà thành dung d ch phun lên 63 + Có nhi u d ng bón phân: r c b t, vo viên dúi vào g c, pha thành dung d ch đ t i + Có nhi u th i k bón phân: bón lót, bón thúc đ nhánh, thúc hoa, thúc k t qu , thúc m y h t L a ch n cách bón thích h p cho lo i tr ng, cho v s n xu t, cho lo i đ t có th làm t ng hi u qu s d ng phân bón lên g p nhi u l n + Cách bón thích h p v a đ m b o t ng n ng su t tr ng, t ng hi u qu phân bón, v a phù h p v i u ki n c th ng t ng c s s n xu t, phù h p v i t ng trình đ c a i nông dân 2.4.2.6 Bón phân cân đ i + Cây tr ng có yêu c u đ i v i ch t dinh d ng nh ng l nh ng t l nh t đ nh gi a ch t Thi u m t ch t dinh d tr ng phát tri n kém, c nh ng có ch t dinh d ng nh t đ nh v i ng đó, sinh ng khác m c th a th i + Các nguyên t dinh d h ng không ch tác đ ng tr c ti p lên mà có nh ng qua l i vi c phát huy ho c h n ch tác d ng c a i v i m i lo i tr ng có nh ng t l khác m c cân đ i y u t dinh d cân đ i c ng thay đ i tu thu c vào l gi a nguyên t dinh d đ ng phân bón đ ng c ng khác ng T l c s d ng T l cân đ i lo i đ t khác Nên không c bón phân m t chi u, ch s d ng m t lo i phân mà không Ủ đ n vi c s d ng lo i phân khác + Bón phân không cân đ i không nh ng không phát huy đ c tác d ng t t c a lo i phân, gây lưng phí mà có th gây nh ng tác d ng x u v i n ng su t ph m ch t tr ng môi tr ng sinh thái + Bón phân cân đ i có tác d ng t t nh sau: - n đ nh c i thi n đ phì nhiêu c a ch t, b o v đ t ch ng r a trôi, xói mòn - T ng n ng su t tr ng, nâng cao hi u qu c a phân bón c a bi n pháp k thu t canh tác khác - T ng ph m ch t nông s n - B o v ngu n n c, h n ch ch t th i đ c h i gây ô nhi m môi tr 64 ng CÂUăH IăỌNăT PăCH NG Phân tích vai trò c a phân bón tr ng tr t Cho ví d minh ho m g m nh ng d ng nào? Phân tích kh n ng hút đ m c a Phân tích trình chuy n hoá cân b ng đ m c a đ t M t s lo i phân đ m (amon, nitrat, amid) cách s d ng Phân tích: d ng lân đ t, kh n ng cung c p lân c a đ t cho kh n ng h p ph lân c a đ t M t s lo i phân lân cách s d ng Phân tích: l i ích, nguyên li u k thu t bón vôi tr ng tr t Vai trò, tính ch t k thu t s d ng m t s phân vi l ng Cho ví d minh ho c m m t s lo i phân ph c h p cách s d ng Cho ví d 10 Phân tích: vai trò, đ c m, k thu t s d ng bi n pháp t ng ph m ch t phân chu ng 11 Trong trình , phân chu ng đ c phân h y nh th nào? T i ph i phân đ n chu ng? 12 Khái ni m, đ c tr ng cách s d ng phân vi sinh 13 Th bón phân h p lỦ? Phân tích n i dung bón phân h p lỦ cho tr ng Cho ví d minh ho 65 Ph năB:ăTH CăHÀNH Bài 1: ÀOăPH UăDI N,ăMỌ T ăVÀăL YăM Uă T (4 ti t) 1.1 Thi t b 1.1.1 Các d ng c dùng đ đào ph u diên: cu c, x ng, dao r a, khoan 1.1.2 D ng c đ l y đ t: h p g , túi ni lon, dao thái 1.1.3 M t s d ng c khác: th c đo, b n t ph u di n… 1.2 Ơoăph uădi n 1.2.1 Ch n v trí đ i di n cho khu v c nghiên c u 1.2.2 M t thành ph u di n ph i h ng v phía m t tr i, đ i di n b c đ lên xu ng 1.2.3 Kích th 1.2.4 c ph u di n: r ng 0,8 m; dài 1,2 m; sâu tu hi n tr ng đ t t đào lên ph i đ sang hai bên t m t đ riêng v i đ t l p khác 1.2.5 Không đ ng d m lên vùng đ t m t quan sát c a ph u di n M t quan sát ph i ph ng N u không đ u ki n đào sâu khoan ti p (đào k t h p khoan) 1.3.ăMôăt ăph uădi n 1.3.1 Quan sát, mô t ghi chép đ y đ vào b n t ph u di n đ t 1.3.2 t đ i núi g m t ng t xu ng: t ng th m m c Ao; r a trôi A; tích t B; m u ch t C t ng đá m t tr ng lúa n c g m: t ng canh tác Ao ; t ng đ cày P; t ng tích t B t ng gley G 1.3.3 t ng t ng c n ph i mô t nh ng chi ti t sau: màu s c (đen, đ , tr ng, nâu, xám, vàng …), đ m (khô, mát tay, nhưo); đ ch t, đ x p, r cây, ch t xâm nh p, l p rõ hay không, đ dày t ng, thành ph n c gi i, pH 1.4.ăL yăm uăđ t: 1.4.1 Theo t ng t d i lên, m i t ng l y m t l ng đ t kho ng 200 g mang đ đ c m c a t ng cho vào h p tiêu b n có ng n theo th t 1.4.2 Trên n p h p ghi s th t c a ph u di n đ a ch : xư, huy n, t nh, tên cánh đ ng M t bên ph i h p ghi đ sâu t ng đ t M t bên trái ghi tên t ng đ t theo ký hi u 66 B NăT PH UăDI Nă T S : ……… Ngày: ……… Th i ti t: ………………… n v ho c ng òi u tra: a m: cánh đ ng…………… Thôn………………… xư……………… huy n…………………t nh……… V trí ph u di n so v i ti u, trung đ i đ a hình: …………… …………………………………………………………………………………… d c n i đào ph u di n:……….; h ng d c: Th m th c v t (thành ph n, ch th , m t đ , sinh tr ng):…………… ………………………………………………………………… 7.Tr ng thái m t đ t (n t n , xói mòn, s i đá…):………… ……………………………… sâu xu t hi n n Tên đ t c a đ a ph c ng m (cm):…………… ng: 10 Tên đ t xác đ nh đ ng: 11 Tên đ t xác đ nh th c: B năt ăchiăti tăph uădi n TT T ng ă sơuăMôăt ăđ căđi măt ngăt ng (cm) Ng i u tra (ký tên) 67 Bài 2: PHÂN TÍCH ăCHUAăTRAOă I (4ăti t) 2.1 Nguyên lý chua trao đ i m t d ng đ chua ti m tàng đ c gi b m t c a keo đ t Nó xu t hi n dung d ch đ t có m t mu i trung tính (KCl, NaCl …) tác đ ng vào đ t: Al3+[K ]H+ + nKCl [K ]4K+ + HCl + AlCl3 + (n-4)KCl AlCl3 th y phân c ng sinh acid: AlCl3 + 3H2O Al(OH)3 + 3HCl Dùng dung d ch NaOH 0,02 N chu n đ bi t đ đ nh l c t ng đ chua trao đ i c a đ t sau ng riêng H+ suy Al3+ trao đ i 2 Trình t ăphơnătích 2.2.1 Rútăd chăđ t Cân 30 gam đ t khô đư qua rây mm cho vào bình tam giác dung tích 400 ml Cho thêm 150 ml dung d ch KCl 1N, l c gi r i l c l y d ch (dung d ch l c) 2.2.2 nhăl ngăt ngăđ chuaătraoăđ i L y 50ml dung d ch l c cho vào c c th y tinh, đun sôi m t phút đ lo i CO2 r i cho thêm gi t ch th màu fenontalein Dùng dung d ch NaOH 0,02 N chu n đ đ n dung d ch l c có màu h ng nh t m t phút không m t V N 150 100 K chua trao đ i ( l l/100 g) = 50 30 Trong đó: V N th tích n ng đ NaOH dùng đ chu n đ K h s quy đ i v đ t khô t đ i 2.2.3 nhăl ngăriêngăH+ L y 50 ml dung d ch l c cho vào c c th y tinh, đun sôi phút đ lo i CO2 r i cho thêm ml dung d ch NaF 3,5% đ k t t a Al3+ Na3AlF6 + 3NaCl AlCl3 + 6NaF Thêm gi t fenontalein r i dùng dung d ch NaOH 0,02 N chu n đ cho t i dung d ch l c có màu h ng nh t phút không m t Dùng công th c tính đ chua trao đ i đ tính H+ 68 2.2.4.Tínhănhômătraoăđ i Nhôm trao đ i = t ng đ chua trao đ i - H+ 2.3.Thi tăb ăvƠăhoáăch t 2.3.1.Thi tăb 2.3.1.1.C i, chày, rây, gi y l c, cân đ a, đèn c n 2.3.1.2.Các d ng c th y tinh: bình tam giác 400 ml, c c, ng đong, ph u, ng hút, ng chu n đ 2.3.2 Hoáăch t 2.3.2.1 Dung d ch KCl 1N 2.3.2.2 Dung d ch NaF 3,5% 2.3.2.3 Dung d ch NaOH 0,02 N 2.3.2.4 Dung d ch fenontalein (hoà tan 0,1 g fenontalein 100 ml c n 90%) 2.4.ăYêuăc uăv i ng iăh c 2.4.1 Th c hi n trình t thí nghi m Tính đ đ c đ chua trao đ i c a lo i đ t c phân tích 2.4.2 Vi t t ng trình thí nghi m 2.4.3 Các thao tác ph i c n th n, chu n xác, không làm đ v ph ng ti n ch p hành n i quy c a phòng th c hành Bài 3: PHÂNăTệCHă ăCHUAăTH YăPHÂN (4 ti t) 3.1 Nguyên lý chua th y phân đ chua ti m tàng b keo đ t gi ch t Nó xu t hi n dung d ch đ t có m t mu i th y phân (mu i c a m t acid y u v i m t baz m nh) tác đ ng vào đ t CH3COONa + H2O 2H+[K ]Al3+ + 5NaOH CH3COOH + NaOH [K ]5Na+ + Al(OH)3 + 2H2O S phân t acetat natri b th y phân s Na+ dùng đ đ y H+ Al3+ kh i keo đ t Vì v y, s phân t acid acetic sinh b ng s H+ Al3+ đ Dùng dung d ch NaOH chu n đ ta bi t đ c đ chua th y phân 3.2.Trìnhăt ăphơnătích 69 c đ y t keo đ t 3.2.1 Cân 40 gam đ t khô đư qua rây mm cho vào bình tam giác dung tích 400 ml Cho thêm 100ml dung d ch CH3COONa N, l c gi r i l c l y d ch (dung d ch l c) 3.2.2 L y 50 ml dung d ch l c cho vào bình tam giác dung tích 250 ml, thêm gi t fenontalein r i dùng dung d ch NaOH 0,05 N chu n đ t i có màu h ng nh t phút không m t V N 100 1,5 100 K chua th y phân(l l/100 gam đ t) = 50 40 Trong V N th tích n ng đ NaOH dùng đ chu n đ ; K h s quy đ i v đ t khô t đ i; 1,5 h s Kapen (h s u ch nh - gi , axêtat natri v n ch a đ y h t H+ Al3+ kh i keo đ t) 3.2.3 Tính l ng vôi bón: Q/ha = Y 315 kg CaO Ho c Q/ha = Y 505 kg CaCO3 Q: l ng vôi c n bón cho đ t tr ng ( 3000 t n đ t v i đ dày t ng canh tác 20 cm) Y: th tích NaOH 0,05 N dùng đ chu n đ 50 ml dung d ch l c theo trình t phân tích nh T l vôi nguyên ch t c a CaO 100%, c a CaCO3 60% 3.3.ăThi tăb ăvƠăhoáăch t 3.3.1 Thi tăb : gi ng nh phân tích đ chua trao đ i 3.3.2 Hoáăch t 3.3.2.1 CH3COONa N 3.3.2.2 NaOH 0,05 N 3.3.2.3 Dung d ch fenontalein (gi ng nh phân tích đ chua trao đ i) 3.4.ăYêuăc u v iăng iăh căăă 3.4.1 Th c hi n trình t thí nghi m Tính đ c n bón cho lo i đ t đ 3.4.2 Vi t t c phân tích ng trình thí nghi m 70 c đ chua th y phân l ng vôi 3.4.3 Các thao tác ph i c n th n, chu n xác, không làm đ v ph ng ti n ch p hành n i quy c a phòng th c hành BƠiă4:ăNH NăDI NăM TăS ăLO IăPHÂNăHOÁăH C VÀăM TăS ăCÂYăPHÂNăXANH (4 ti t) 4.1 Nh nădi năm tăs ălo iăphơnăhoáăh cătheoăph ng pháp thông th ng 4.1.1 D aăvƠoăd ngăk tătinhăvƠăđ ăhoà tanăđ ăchiaăphơnăthƠnhă2ănhóm 4.1.1.1 Nhóm phân đ m kali: k t tinh ho c viên, hoà tan nhanh 4.1.1.2 Nhóm phân lân, vôi CaCN2: d ng b t vô đ nh hình, không tan n c 4.1.2 Nh nădi nă(ND)ăphơnăđ măvƠăkali 4.1.2.1 ND phân KNO3 NaNO3 un g phân thìa (ho c chén) s th y phân khô, nghe ti ng n lép bép Ti p t c đ t m t phân than h ng, phân cháy bùng ho c xoè l a, ng n l a có màu tím phân KNO3, ng n l a màu xanh phân NaNO3 4.1.2.2 ND phân NH4NO3 t g phân thìa (ho c chén) s th y phân ch y, sôi r i b c h i h t Ti p t c cho m t phân lên than h ng th y phân cháy bùng ho c xoè l a Cho m t phân lên đ ul i có c m giác l nh v nh t 4.1.2.3 ND phân urê t g phân thìa (chén) s th y phân ch y, b c khói có mùi khai không khí, phân hút m, ch y n c r i tay th y h i nh n 4.1.2.4 ND phân NH4Cl t g phân thìa (chén) s th y phân không ch y n clo d n d n bay h t Cho m t phân lên đ u l c, b c khói nhi u, có mùi i nh n đ c v m n chát 4.1.2.5 ND phân (NH4)2SO4 t g phân thìa (chén) s th y phân khô d n, có ti ng n lép bép, sau ch y ra, sôi quánh, b c khói đ l i c n màu đen Cho m t phân lên đ u l đ c v m n, h i chua n ng 4.1.3 ND phân lân vôi 4.1.3.1 ND supelân 71 i nh n Phân d ng b t ho c viên có màu xám, mùi chua, m tay làm đ gi y qu xanh ND lân nung ch y 4.1.3.2 Phân có màu xám h i xanh, vô đ nh hình, xát tay nghe l o x o h t, có ánh th y tinh Phân khô r i 4.1.3.3 ND Apatit Phân d ng b t m n màu xám ho c nâu đ t, không l n xác h u c s i b t v i acid 4.1.3.4 ND Photphorit Phân b t m n màu nâu đ t, có l n xác h u c , nh tay s i b t v i acid 4.1.3.5 ND b t đá vôi B t màu tr ng xám, không mùi, s i b t v i acid cho vào n c th y không thay đ i 4.1.3.6 ND vôi b t B t tr ng, mùi n ng, cho vào n c sôi sùng s c ch y v a thành vôi 4.1.4 ND CaCN2 Phân d ng b t m n có màu xám xanh đ m, tho ng có mùi NH3 mùi đ t đèn L y g phân cho vào ml n c, đ ng m đ n phút r i đun nh nh n đ c mùi NH3 theo ph n ng: CaCN2 + 3H2O CaCO3 + 2NH3 4.2 Nh nădi năm tăs ăcơyăphơnăxanhătrongăđi uăki năt ănhiên Yêu c u sinh viên ph i mô t đ c đ c m hình thái sinh thái m t s loài sau: 4.2.1.ăCơyăphơnăxanhăhoangăd i: c lào; keo d u; cay mu ng ma; cúc liên chi… 4.2.2.ăCơyăphơnăxanhănuôiătr ng: bèo hoa dâu; m t s loài h đ u 4.3.ăYêuăc uăv iăng iăh c 4.3.1 Th c hi n trình t thí nghi m nh n di n xác t ng lo i phân theo n i dung h c 4.3.2 Vi t t ng trình theo th t th c hi n n i dung h c 4.3.3 Các thao tác ph i c n th n, chu n xác, không làm đ v ph ch p hành n i quy c a phòng th c hành 72 ng ti n TÀIăLI UăTHAMăKH O [1] Nguy n V n B (1999), Bón phân cân đ i, NXB Nông nghi p, Hà N i [2] Ngô Th (1989), Th nh [3] Nguy n Xuân ng – Nông hoá, NXB Giáo d c, Hà N i ng - Nguy n Xuân Thành (1999), Sinh h c đ t, NXB Nông nghi p, Hà N i [4] H i khoa h c t Vi t Nam (2000), t Vi t Nam, NXB Nông nghi p, Hà N i [5] Lê V n Khoa-Tr n C m Vân… (2000), t môi tr ng, NXB Giáo d c, Hà N i [6] Nguy n M [7] Tr i (1999), Giáo trình th nh ng Quang Tích (1998), Th nh [8] V Ng c Tuyên (1994), B o v môi tr ng h c, NXB Nông nghi p, Hà N i ng – Nông hoá, NXB Giáo d c, Hà N i ng đ t đai, NXB Nông nghi p, Hà N i [9] V H u Yêm (1995), Phân bón cách bón phân, NXB Nông Ngi p, Hà N i - 73 M CăL C Trang L i nói đ u…………………………… …… ……-……………… Ph năA:ăLụăTHUY T Ch M c tiêu c a ch ngă1:ă TăTR NG ng ……………………………… ………… …… 1.1 Khái ni m chung v đ t tr ng …………………… … … ……… 1.1.1 Khái ni m thành ph n c u t o………………………………… 1.1.2 Quá trình hình thành đ t………………………………………… 1.1.3 Các tính ch t c a đ t…………………………………………… phì nhiêu y u t quy t đ nh đ phì nhiêu c a đ t……….17 1.1.4 1.2 M t s lo i đ t bi n pháp c i t o …………………………… 17 1.2.1 t xám b c màu………………………………………………… 17 1.2.2 t phèn…………………………………………………………….19 Câu h i ôn t p ch Ch ng 2: PHÂN BÓN M c tiêu c a ch 2.1 ng ………………………………………………… 21 ic ng …………………………………………… ng v phân bón ……………………………… 22 22 2.1.1 Khái ni m phân lo i…….…………………………………… 22 2.1.2 Vai trò c a phân bón tr ng tr t.…………………………… 22 2.2 Phân hoá h c …………………………………………… …… 23 2.2.1 Phân đ m …………………………………………………… 23 2.2.2 Phân lân ………………………………………………………… 33 2.2.3 Phân kali ………………………………………………………… 39 2.2.4 Vôi ……………………………………………………………… 41 2.2.5 Phân vi l ng …………………………………………………… 44 2.2.6 Phân ph c h p ………………………………………………… 2.3 46 Phân h u c ……………………………………………………… 49 2.3.1 Phân chu ng ……………………………………………….…… 49 2.3.2 Phân xanh … ………………………….… 55 74 2.3.3 Phân vi sinh …………………………………………………… 56 2.3.4 Các ngu n phân đ a ph 2.4 ng khác …………………………… 59 Bón phân h p lý …………………………………………… … 61 Câu h i ôn t p ch ng ………………………………………… … 65 Ph năB:ăTH CăHÀNH Bài 1: ph u di n, mô t l y m u đ t …………………… … 66 Bài 2: Phân tích đ chua trao đ i ………………………………… … 68 Bài 3: Phân tích đ chua th y phân …………………………………… 69 Bài 4: Nh n di n m t s lo i phân hoá h c m t s phân xanh …71 Tài li u tham kh o …………………………………………………… 73 M c l c ………………………………………………………… 74 - 75 ... 2.1.1.2 Phân lo i: Phân bón g m: phân h u c , phân hoá h c phân vi sinh * Phân h u c g m: phân chu ng, phân xanh, than bùn, phù sa sông, phân rác, phân b c, n c ti u… * Phân hoá h c g m: phân đ m, phân. .. nh Phân có th s d ng d i nhi u hình th c: bón lót hay bón thúc, bón vào đ t hay phun tránh trình amon hóa phân urê đ t có th d n đ n m t đ m, c n bón phân sâu vào đ t Do hàm l ng dinh d ng phân. .. đ t phèn qui trình k thu t bón phân, k thu t canh tác bi n pháp r t quan tr ng Khi bón phân c n ý phân bi t đ t phèn n ng đ t phèn trung bình (hay đ t phèn đư đ c c i t o) Phân bón quan tr ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Đất trồng và phân bón, Giáo trình Đất trồng và phân bón, Giáo trình Đất trồng và phân bón

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay