Bài giảng bóng rổ cho sinh viên

65 138 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 10:43

Bài giảng bóng rổ cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI TR NGă I H C PH MăV Nă NG BÀI GI NG MÔN BÓNG R GÍOăVIểNă:ăTr n Ng c Huy Qu ng Ngãi, 2016 L I NịIă U Bóng r m t môn th thao có tính t p th đ i kháng cao v i ho t đ ng h t s c phong phú, đa d ng Bóng r môn h c ch ng trình giáo d c th ch t , có tác d ng giáo d c ph m ch t đ o đ c th ch t cho ng sôi đ ng, ngày bóng r tr thành môn th thao đ c nhi u ng i V i s c h p d n i t p luy n, nh t h c sinh, sinh viên t ng b c nâng cao ch t l so n gi i thi u đ c ng đào t o nhà tr ng gi ng môn Bóng R v i th i l ng, đư biên ng 02 tín ch , ph n lý thuy t 15 ti t th c hành 30 ti t, dùng cho sinh viên ngành Cao đ ng S ph m Giáo d c Th ch t tr ng i h c Ph m V n ng c ng gi ng đ c biên so n d a giáo trình qui đ nh c a B Giáo d c- t o, k t h p v i tài li u, sách tham kh o có liên quan, theo h ng t p trung vào v n đ c b n nh t, phù h p v i trình đ kh n ng ti p thu c a sinh viên, nh ng v n đ m b o n i dung c a ch c ng trình ng gi ng Bóng r g m hai ph n: Ph n lý thuy t bao g m n i dung: Ngu n g c đ i s phát tri n c a môn bóng r , k thu t chi n thu t c b n môn bóng r , m t s u lu t c b n ph ng pháp t ch c thi đ u tr ng tài bóng r Ph n th c hành g m ph ng pháp c th ti n trình gi ng d y k , chi n thu t bóng r , hình th c luy n t p bi n pháp kh c ph c nh ng sai l m th ng m c ph i luy n t p k , chi n thu t ti p thu t t n i dung gi ng, sinh viên c n t nghiên c u h c t p k t h p v i tài li u tham kh o, t giác tích c c ôn t p ngo i khóa đ n m ch c n i dung tr ng tâm c a gi ng, đ ng th i có th v n d ng vào ho t đ ng rèn luy n h c t p c a b n thân c ng nh th c ti n công tác sau Trong trình biên so n không tránh kh i nh ng thi u sót, chân thành c m n nh ng ý ki n đóng góp chân tình c a quí th y cô giáo, đ ng nghi p b n sinh viên đ gi ng ngày hoàn ch nh Xin chân thành c m n! TÁC GI CH VI T T T DÙNG TRONG BÀI GI NG TDTT: Th d c th thao V V: V n đ ng viên VD: Ví d GV: Giáo viên GDTC: Giáo d c th ch t C SP: Cao đ ng s ph m HLV: Hu n luy n viên SV: Sinh viên Bóng R : BR Ch PH NăLụăTHUY Tă ( 15 ti t ) ngă1 1.1 L CH S RAă I VÀ S PHÁT TRI N MÔN BÓNG R ( ti t ) 1.1.1 Ngu n g c c a môn Bóng r Bóng r (BR) đ i n m 1891 Dr James Naismith (1861-1936) – giáo viên môn giáo d c th ch t h c vi n Springfield thu c bang Masachusetts sáng l p Vào th i gian môn th thao, trò ch i v n đ ng ch y u đ c th c hi n tr i Do v y su t mùa đông sinh viên đư không th t p luy n hay thi đ u đ c Các giáo viên th d c r t b n kho n, lo l ng không ng ng tìm tòi, suy ngh đ tìm m t môn ch i m i Bóng r ban đ u ch trò ch i v n đ ng cho sinh viên th i ti t x u Ban đ u ông James Naismith tính xây d ng d a môn football (M ), soccer lacrosse nh ng Ủ t ng đư s m b lo i b ông cho r ng football (M ) thô b o, hai môn ch y u d a kh n ng s c m nh t c đ , tính ngh thu t i u ki n đ hình thành môn m i ph i đ c ch i nhà th d c, ph i gi i h n b i nhi u lu t l nh ng đ n gi n d hi u, không đ nguy hi m không đ c dùng que g y d gây c thô b o hay có nh ng đ ng tác truy c n theo ki u môn football (M ) Do Ông đư ch n qu bóng đá s d ng tay đ chuy n, b t ném hình thành “r ” “b ng” nh bây gi đư có nhi u tài li u đ c p gi i thích Ví d nh sách bóng r c a Iu M Portnova cho Ông đư ng d ng môn ch i Pok-Tapok – ném bóng vào m t vòng tròn b ng đá đ c đính t ng cao c a b l c Inka va Maia s ng t i Mehico môn ch i n i ti ng Ollamalituli c a ng i Astek c ng v i m c đích ném bóng cao su vào m t chi c vòng làm b ng đá Nh ng theo sách “Basketball” c a Joe Hutton Vern B Hoffman đư gi i thích theo logic c a v n đ Ông d đ nh làm “goal” theo môn Lacrose nh ng n u c u th t p trung tr c “goal”đ tranh c p ném bóng s d n đ n thô b o, v y Ông đ t h p 2đ u sân bóng s đ c ném vào Nh ng u l i n y sinh m t v n đ khác hàng phòng th đ ng t m quanh h p đ ch n bóng Do v y Ông quy t đ nh treo h p đ u đ u th cho h không th v i t i đ c i u ép h ph i bung r ng kh ng ch qu ném t vòng Vào th i Ông cho treo gi đ ng đào “balcony” c a nhà th d c Sprìngield đ cao 10 feet (3,05m) tính t m t sân t i c nh c a vòng r (đ cao đ c gi đ n bây gi ) Còn b ng r đ c hình thành trình thi đ u sau thi đ u, c đ ng viên cu ng nhi t đ ng “balcony” đư c g ng giúp đ đ i b ng cách ph h t bóng vào r đ i ph đ t thêm b ng (1895) phía sau nh m m c đích b o v ng Do Ông đư cho i u ti p theo cách th c đ b t đ u m t tr n đ u, Ông đư d a môn English Rugby – có tranh ch p, tr ng tài s ném bóng vào gi a hàng c u th đ h lao vào tranh c p Lu t thô b o nh ng công b ng cho c bên Do vòng tròn nh y tranh bóng đ Th i k đ u, l p t p th d c c a Naismith có 18 ng đ i ng i c nam n Sau th y s ng sân nên s ng B i bóng đ i m i bên đư đ c l p i nên ông chia đ i, m i i đông không c n thi t ch làm r i c gi m xu ng sau ng i c ném vào r nên trò ch i m i mà James Naismith sáng t o có tên g i “Basketball” , “ Bóng r ” Tháng 12 n m 1891, James Naismith đư so n th o nh ng u lu t thi đ u đ u tiên cho môn BR dùng đ t ch c tr n đ u N m 1892 ông cho xu t b n “ Sách lu t ch i bóng r ” g m 15 u mà ph n l n nh ng u y d khác v n đ i hình th c hay hình th c c ti p t c s d ng cho đ n ngày 1.1.2 S phát tri n môn Bóng r th gi i T n m 1891 cho đ n môn BR đư tr i qua m t ch ng đ ng phát tri n dài m t th k có th chia làm n m giai đo n Giaiăđo n 1: 1891 – 1918 Giai đo n hình thành hoàn thi n t ng b c môn BR T v trí môn trò ch i v n đ ng, BR d n d n tr thành môn th thao có t t c nh ng đ c m tiêu bi u riêng c a N m 1894 t i M đư xu t b n nh ng u lu t thi đ u th c đ u tiên ng th i v i vi c ph bi n trò ch i s hình thành k chi n thu t c a Các k thu t chuy n, b t, d n ném r thi u tính n ng đ ng ch đ c th c hi n t i ch Trong chi n thu t đư xác đ nh phân công nhi m v cho t ng đ u th BR Ban đ u BR ch phát tri n sang Nh t, Trung Qu c, Philippin đ n Châu Âu Nam M N m 1904, BR l n đ u tiên đ n c M đ c t ch c thi đ u nhân d p i h i th thao toàn c thi đ u bi u di n t i Th v n h i Olympic l n th III (n N m 1913 Gi i vô đ ch BR Châu Á l n đ u tiên đ c M ) c t ch c t i Manila (Philippin) Giaiăđo n 2: 1919 – 1931 Nhi u n c đư thành l p hi p h i BR b t đ u có nh ng cu c thi đ u Qu c t N m 1919 gi i BR Qu c t đ u tiên đ c t ch c gi a đ i quân đ i c a M , Ý Pháp Nam M n c ông Nam Á c ng đư t ch c gi i BR riêng c a N m 1923 cu c đ u BR h u ngh n đ u tiên đ c t ch c t i Pháp gi a n c Pháp, Ý Ti p Kh c Giaiăđo n 3: 1932 – 1947 ây giai đo n BR phát tri n m nh toàn th gi i Ngày 18 tháng n m 1932 Liên đoàn BR Qu c t FIBA đ c thành l p (có n c tham gia) đư đ a u lu t thi đ u th c N m 1935 gi i BR vô đ ch Châu Âu đ c t ch c N m 1936 BR Nam đ ng trình thi đ u c a th XI t i Berlin có 21 n c đ a vào ch c tham d Th y S i h i Olympic l n i n M vô đ ch Ông James Naismith đư tham gia v i t cách khách m i danh d N m 1938 gi i BR n Châu Âu đ c t ch c t i Ro-ma (ụ) đ i n c a ụ đo t ch c vô đ ch Sau chi n tranh th gi i th hai, t n m 1947 đ i bóng r c a Liên Xô n c xã h i ch ngh a b t đ u tham d th v n h i Olympic gi i th gi i S tham gia c a n c xã h i ch ngh a đư có nh h ng l n đ n s phát tri n BR Châu Âu c ng nh toàn th gi i Giaiăđo n 4: 1948 – 1965 Giai đo n không nh ng phát tri n m nh m v b r ng mà c v b sâu toàn th gi i M t s ti n b đ c bi t k thu t ném r b ng m t tay v i hình th c chuy n bóng, d n bóng đ ng tác gi đa d ng đư nâng t ng s m trung bình m t tr n t 20 – 30 lên t i 50 – 60 m Trong chi n thu t, ng i ta đư thay đ i l i ch i ng u h ng c a t ng V V sang l i ch i đ ng đ i N m 1948 Liên đoàn BR th gi i có 50 n em l a tu i – 12 m t ng c đ ng th i môn BR mini dành cho tr i M T Artrer l n đ u tiên đ c đ a N m 1950, t i Achentina gi i vô đ ch BR nam th gi i l n đ u tiên đ i ch nhà vô đ ch c t ch c N m 1953, t i Chi - lê gi i BR vô đ ch n th gi i l n đ u tiên đ M giành c c vô đ ch Gi i vô đ ch BR th gi i nam n đ c t ch c i c t ch c n m m t l n N m 1965 Liên đoàn BR th gi i đư có 122 h i viên Giaiăđo n 5: 1966 đ n Giai đo n đánh d u s kh c ph c kh ng ho ng thi đ u BR (các đ i có u th v m th ng ng ng t n công, gi bóng th i gian dài, chuy n qua chuy n l i nh m kéo dãn hàng phòng th c a đ i ph V V có chi u cao th ng đ có th đ t phá chuy n bóng cho ng xuyên đ ng s n d i r ) b ng cách đ a m t s u lu t b sung N m 1972 BR n đ c đ a vào ch ng trình th v n h i N m 1983 FIBA h p nh t 157 Liên đoàn BR qu c gia c a c châu l c N m 1987 FIBA g m có 168 n c thành viên N m 1988 FIBA g m có 202 n c thành viên Hi n FIBA g m có 215 n 1.1.3 S phát tri n Bóng r Cùng v i s xâm l c thành viên Vi t Nam c c a th c dân Pháp, môn th thao hi n đ i , có BR c ng du nh p vào Vi t Nam Th i k đ u, BR ch phát tri n s tr ph m vi h p m t ng h c, công s hàng ng binh lính Pháp c ng ch m t s thành ph l n : Hà N i, H i Phòng, Sài Gòn, Hu …Các môn th thao nói chung môn BR nói riêng th i k nhìn chung ch ph c v riêng cho giai c p th ng tr , k - chi n thu t non kém, t t ng thi đ u cay cú , n thua Cách m ng Tháng Tám thành công, phong trào TDTT nói chung môn BR nói riêng đư đ c quan tâm phát tri n m c t bu i đ u Song cu c kháng chi n ch ng Pháp l i n nên phong trào ph i t m l ng xu ng đ t p trung l c cho kháng chi n giành th ng l i Sau n m 1954, hòa bình l p l i mi n B c phong trào BR phát tri n r ng kh p trung tâm: Hà N i, Qu ng Ninh, Cao B ng, L ng S n, ngành l c l ng v trang Trong th i gian khu ng mi n Nam, BR đ i Hoa nh ng không đ c phát tri n m t s tr c tr ng nh bóng đá, xe đ p, qu n v t ng h c, T sau ngày đ t n c th ng nh t (1975), phong trào bóng r ngày phát tri n m nh m thu hút đông đ o thi u niên, h c sinh tham gia luy n t p Phong trào bóng r t i tr ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p d y ngh đ c phát tri n m nh m Hàng n m B giáo d c đào t o đ u t ch c gi i bóng r h c sinh sinh viên toàn qu c Tuy hi n khó kh n v c s v t ch t nh ng vi c gi ng d y bóng r đư b cđ uđ c đ a vào ch ng trình th d c c a tr ng ph thông Hàng n m có gi i vô đ ch, h ng nh t, h ng nhì gi i tr c a thi u niên Các trung tâm có phong trào BR m nh hi n là: TP H Chí Minh, Hà N i, Quân đ i, Yên Bái, Qu ng ninh, N ng, Nha Trang, Sóc Tr ng, C n Th , Ti n Giang, Lâm ng… Tháng 11 n m 1992, H i Bóng r Vi t Nam đ c đ i tên thành Liên đoàn Bóng r Vi t Nam- vi t t t VBF ( Vietnam Basketball Federation ), liên đoàn BR Vi t Nam thành viên th c c a Liên đoàn Bóng r qu c t 1.1.4 căđi m tác d ng c a môn Bóng r BR m t môn th thao có tác d ng nâng cao t ch t c a c th nh s c nhanh, m nh, b n, khéo léo đ c bi t phát tri n tính linh ho t trí thông minh T p luy n BR s nâng cao tính d ng c m, ý chí quy t th ng, kh c ph c khó kh n, dám ngh dám làm Ph m vi sân BR không l n (28m X 15m) nh ng có 10 c u th ho t đ ng v i c ng đ cao liên t c 40’ Cùng v i xu th phát tri n c a BR hi n đ i: nhanh, m nh, khéo léo xác nên đòi h i ý chí kiên trì luy n t p r t cao ng i t p Trong thi đ u BR s hi p đ ng gi a V V r t ch t ch , thành m t h th ng liên hoàn M t v trí y u ho c thi u ý th c ph i h p toàn đ i s d n đ n s th t b i, v y cá nhân ph i g n v i t p th u đư có tác d ng r t l n cho vi c giáo d c đ o đ c tính cách ng i Ngoài t p luy n BR s giúp giác quan phát tri n đ n m c cao, giúp ng m r ng th tr it p ng (t m quan sát), phán đoán, x lỦ nhanh lúc Nh ng đ ng tác BR đ u mang tính b c phát, giàu tính sáng t o Vì v y t p luy n BR c s đ phát tri n ng i toàn di n Câu h i ôn t p th o lu n : 1.Ngu n g c đ i c a môn Bóng r ? 2.S phát tri n môn Bóng r th gi i qua giai đo n? 3.Tìm hi u s phát tri n Bóng r Vi t Nam c m tác d ng c a môn Bóng r 1.2 K ăTHU TăBÓNG R ( ti t ) K thu t Bóng r đ c hình thành trình phát tri n c a môn th thao Bóng r Nó s t ng h p đ ng tác cho phép gi i quy t có hi u qu nh t nhi m v thi đ u c th S phân chia t o kh n ng v ch m t ch ng trình v chu n b k thu t cho c u th K thu t bóng r đ c chia thành ph n l n là: K thu t t n công k thu t phòng th M i ph n l i đ c chia thành nhóm: - Ph n k thu t t n công: + Nhóm t n công không bóng + Nhóm t n công có bóng - Ph n k thu t phòng th + Nhóm k thu t di đ ng + Nhóm k thu t c p, phá, c t bóng di đ ng phòng th Trong m i nhóm k thu t l i có nhi u đ ng tác khác ( B ng phân lo i k thu t ) K thu t bóng r K thu t phòng th K thu t t n công K thu t di đ ng - i Ch y Nh y D ng Quay K thu t cóbóng - K thu t di đ ng - D n Ném r Chuy n B t T th i đ ng Ch y Nh y D ng Quay K thu t c t phá đ ng tác phòng th - Né Ch n C t C p C p bóng d ir 1.2.1 K thu t t n công 1.2.1 K thu t di chuy n: ng tác di chuy n c s t p luy n k thu t t n công phòng th , đ ng th i m t ph n c a h th ng, th ng nh t nh ng y u t khác, nh m gi i quy t nhi m v thi đ u m t cách c th Khi b t đ u h c BR c n t p đ ng tác di chuy n tr c a i: iđ gi m c c s d ng ch y u đ thay đ i v trí nh ng lúc ngh ng n hay ng đ đ ng tác thi đ u Khi di chuy n b ng hai chân h i co g i, nh v y V V có kh n ng t ng t c b t ng b.Ch y: - Ch y t nhiên: Khi ch y hai chân đ t m t đ t, b ng n a c a hai bàn chân ho c c bàn, ng đánh th l ng i h i ngư v tr c, hai đ u g i khu u xu ng t nhiên, hai tay g p hai bên Khi di chuy n ph i quan sát tình hình sân - Ch y thay đ i t c đ : Là ph ph ng Khi đ u th ch y bình th n a hai bàn chân h dài d n b ng pháp t t nh t d thoát s kèm c p c a đ i ng, mu n ch y nhanh dùng s c đ p đ t c a ng v sau, b c đ u (kho ng đ n b c sau, t c đ nhanh ng ch m l i chân b c dài, ng i ngã v tr c nhi u Mu n ch y i h i ngư v sau - Ch y lùi: K thu t giúp đ u th v a ch y v a ép đ i ph đ nh n bóng Khi ch y đ u g i g p, l ng quay v h nh ng b c) ng n g n ng phía sau ng di chuy n, nên ch y b ng c ng n - Ch y nghiêng: S d ng c n ch y nhanh mà v n quan sát đ c tình hình sân K thu t ch y nghiêng gi ng nh k thu t ch y t nhiên nh ng thân ng quay v h ng có bóng - Ch y chuy n h ng: Khi t n công, n u b ng công đ t nhiên ch y sang h ng ng khác đ thoát đ i ph i t n công di chuy n ch m theo m t h bên v i h i m t i phòng th kèm ch t, đ u th t n ng Tr c th c hi n Ủ đ nh, ng sau nhanh chóng s d ng chân (cùng ng di chuy n) đ p ngh ch h ng v i đ chuy n tr ng tâm v i chân l i chuy n sang h chóng t ng t c thoát kh i s kèm c p c D ng nhanh: ng mu n di chuy n, r i ng mu n di chuy n, nhanh - K t h p gi a phòng th t n công đ thoát ng i - K t h p v i k thu t khác * Sai l m th ng m c ph ng pháp s a ch a: + Khi ch y lùi hay b ngã – Ng i h th p, hai g i g p nhi u, t p làm quen v i t c đ ch m sau nhanh d n + Khi ch y lùi không theo dõi đ nh m t, thân, tay, chân…khi có ng phía sau l ng – T p c m giác c a c th c i phía sau + Trong lúc di chuy n thay đ i t c đ không t nhiên T p ch y bi n t c 10 m nhanh, 10 m ch m ho c luy n t p có ng + ng c a thân ng i phòng th t n công i không phù h p v i t c đ ch y T p ch y nhanh ch m v i nh p u ch m, sau nhanh d n + Không đ t hi u qu ch y chy n h vào ng i phòng th đ gi u Ủ đ nh chuy n h ng T p t ch m t i nhanh, nhìn th ng ng + Th c hi n đ ng tác không nh p nhàng T p t không đ n có ch có ng i phòng th di chuy n c Các b c tr t ( Tr t ngang, tr t ti n , tr ng ng i v t t lùi) - GV làm m u, phân tích đ ng tác - Cá nhân t nghiên c u t p th - Làm đ ng tác theo tín hi u c a GV - K t h p gi a phòng th t n công đ thoát ng i - K t h p v i k thu t khác * Sai l m th ng m c ph + T c đ tr t ch m, thân ng v h ng khác nhau, thân ng ng pháp s a ch a: i không th ng b ng – T p t i ch cách đ p chân i h th p, không nh p nhô, bàn chân tr t không nh c cao + Khi chuy n h b c tr đ ng t ngang, tr i phòng th tr ng b c tr c, sau, t p có ng t ch m – T p t c đ ch m đ di chuy n i t n công di chuy n v h t theo 50 ng khác + Ph i h p tay chân không nh p nhàng – Khi t p chân đư thành th o v i b c tr t ph i h p v i tay Tr t ngang v bên tay bên h th p Tr ti n lùi tay bên chân phía tr t c đ a cao, tay bên v i chân sau dang ngang 2.1.1.3.Gi ng d y k thu t d ng - GV làm m u, phân tích đ ng tác đ HS có khái ni m v đ ng tác - T p t i ch mi t chân - Ch y ch m đ n nhanh r i đ t nhiên d ng - T p d ng có tín hi u ho c có ch ng ng i v t - T p di đ ng k t h p v i b t bóng d ng - K t h p v i k thu t khác nh d n bóng nh y d ng, ném r * Sai l m th ng m c ph + Khi d ng hai chân th ng pháp s a ch a: ng di chuy n nên ph m lu t ch y b c- ng t i ch t p mi t bàn chân xu ng đ t, làm t t m i chuy n t c đ nhanh + Không gi đ ng ng c th ng b ng d ng – Tr ng tâm c th ph i h th p, i v phía sau, k t h p v i tay đánh m nh đ gi cho thân ng i th ng b ng * Bài t p ngo i khóa: T p k thu t di chuy n th c hi n t ch m đ n nhanh Ph i h p v i ng 2.1.2.ăPh 2.1.2.1.Ph i t p , di chuy n theo tín hi u ngăphápăgi ng d y k thu t chuy n b t bóng (2 ti t) ng pháp gi ng d y - GV phân tích k thu t, làm m u đ ng tác chuy n b t bóng - Hình tay chuy n, b t bóng - HS c m bóng r i làm v i t c đ ch m, t t chuy n nhanh d n - Chuy n b t bóng b ng hai tay - Chuy n b t bóng b ng m t tay - Chuy n b t bóng di đ ng - Chuy n b t bóng theo nhóm, 2-3 ng 51 i; 3,4,5 ng i theo đ i hình - T p chuy n b t bóng theo nh p u t ch m đ n nhanh 2.1.2.2 Các hình th c t p luy n - Hai ng i đ ng đ i di n, c ly 3-6m, t i ch chuy n b t bóng h - Ba ng i đ ng theo hình tam giác , t i ch chuy n b t bóng khác h (Có th ng i đ ng theo hình vuông ho c ng ng ng i theo hình sao, chuy n b t bóng đ nâng d n đ khó) - Chia làm hai t đ ng đ i di n cách 3-5m luân phiên chuy n b t bóng di đ ng - Ba ng - Ba ng i đ ng hình tam giác chuy n b t bóng r i ch y theo h i đ ng hình tam giác chuy n m t h ng chuy n ng di chuy n theo h ng khác - Di chuy n chuy n b t bóng theo t ng i v i yêu c u di chuy n ph c t p khác - T p v i ph ng ti n nhi u bóng: ng - Ph i h p chuy n bóng thoát ng i bóng, ng i bóng… i - Ph i h p di chuy n chuy n b t bóng ph i h p ném r … * Sai l m th ng m c ph ng pháp s a ch a: + Chuy n bóng không theo ý đ nh c a ng ph i khép vào ng i chuy n.- Khi chuy n hai khu u tay i, c m bóng v trí, th l ng c tay mi t ngón tay vào bóng, xoay lòng bàn tay + Không chuy n bóng đ c c ly xa.- Dùng l c c a ngón tay ( trõ, gi a, cái) k t h p tay du i s c c a chân, hông thân ng + i chuy n bóng ng tác làm không nh p nhàng gi a tay, chân thân, đ ng bóng không xác - C m bóng c đ nh t p chuy n s c t chân đ n tay T p mi t đ u tay vào bóng + Chuy n bóng tay đ u không đ c tay ngón tay mi t vào bóng 52 c xa – Dùng s c vút c a cánh tay, + Ph i h p tay chân không nh p nhàng chuy n bóng b ng tay qua đ u – Thân ng v sau r i nhanh chóng g p ng i v tr c, hai tay c m bóng đ ng th i vút + Khi b t bóng b b t kh i tay – Hai bàn tay th l ng, ngón tay xòe t nhiên thành hình túi Khi bóng t i ph i ch đ ng b t bóng hoãn xung + Khi b t bóng b l t v sau – Thu h p c ly hai ngón tay l i, hai bàn tay h ng v phía bóng t i, hai khu u tay khép sát vào thân + Khi b t bóng b ng tay, bóng b r i xu ng đ t ho c b t kh i tay – Khi bóng ch m vào tay, nhanh chóng xoay c tay, theo quán tính ph i kéo bóng v nhanh, ch đ ng gi l y bóng * Bài t p ngo i khóa: T p chuy n b t bóng vào t ng T p chuy n b t bóng b ng tay, tay, cao, d i th p T p chuy n b t bóng c ly xa d n 2.1.3.ăPh 2.1.3.1 Ph ngăphápăgi ng d y k thu t d n bóng ( ti t) ng pháp gi ng d y - GV phân tích y u l nh đ ng tác, phân tích k thu t làm m u đ HS có khái ni m v k thu t đ ng tác d n bóng - T i ch d n bóng cao, trung bình, th p có nhìn bóng không nhìn bóng - D n bóng th ng, ch y ch m , ch y nhanh đ - D n bóng đ ng zích z c, đ - D n bóng đ i h ng ng th ng ng vòng, s 8, đ i tay không đ i tay - D n bóng bi n t c - D n bóng qua c c, có ng i phòng th - D n bóng k t h p v i k thu t khác : Ném r , hai b d ng, chuy n bóng… * L u Ủ gi ng d y k thu t d n bóng: + Khi d n bóng ý quan sát, d n bóng nhanh 53 c ném r , nh y + T p d n bóng ph i k t h p v i đ t phá, quay ng i, làm đ ng tác gi + Khi t p luy n có phòng th ph i nh n m nh phòng th tích c c 2.1.3.2 Các hình th c t p luy n - D n bóng t i ch cao tay th p tay - Hai ng i đ ng đ i di n d n bóng đ i ch - Chia t đ ng cu i sân d n bóng v i t c đ nhanh, thay đ i t c đ theo tín hi u c a giáo viên - D n bóng theo hình s vòng qua vòng tròn tranh bóng, có đ i tay - D n bóng v - Hai ng t qua ch ng ng i v t, d n bóng đ i h ng i hai bóng v a d n bóng v a phá bóng - Ph i h p nhóm k t h p d n bóng v i k thu t khác - D n bóng đ t phá ném r - Ph i h p di chuy n nh n bóng, d n bóng qua ng * Sai l m th ng m c ph + D n bóng không theo đ i k t h p ném r ng pháp s a ch a: c ý đ nh – Khu u tay di chuy n đ c đ nh bên Ch đ ng ti p xúc tay vào bóng v trí + Khi d n bóng th ng b m t bóng – T p d n bóng b ng c hai tay, thân h i quay v phía có bóng D n bóng b ng tay xa ng i phòng th + Khi d n bóng c tay c ng – T p d n bóng đ c tay th l ng t nhiên, t p đ ng t i ch d n bóng vào t ng * Bài t p ngo i khóa: T p t i ch d n bóng t th th p, trung bình, cao, đ i tay, hai tay… T p d n bóng di đ ng t ch m đ n nhanh T p d n bóng v t ch T p d n bóng qua ng ng ng i v t i Rèn luy n th l c, s c b t , l c c 2.1.4.ăPh 2.1.4.1.Ph ngăphápăgi ng d y k thu t ném r ( ti t) ng pháp gi ng d y 54 a T i ch ném r - GV phân tích k thu t, làm m u đ ng tác đ HS có khái ni m v đ ng tác ném r - T p k thu t không bóng - ng t i ch t ném bóng lên cao b t l i đ có c m giác v i bóng - Hai ng - i m t bóng t p ném cho (T p c m giác v t th ) ng cách b ng r t 3-4 m t p ném vào m c đ nh Sau kéo dài c ly xa d n - ng cách b ng r 3-4 m t p ném vào r Sau kéo dài c ly xa d n - Ném r t i v ch ném ph t - T p ném r - Ném r góc đ khác c ly khác - T p ném r ph i h p v i đ ng tác khác ( di đ ng, d n bóng, b t bóng) - T p ném r c ly trung bình xa * Sai l m th ng m c ph ng pháp s a ch a: + Ném r chu n xác – T p c m giác tay: ng t i ch đ y bóng tay Chú ý dùng l c c tay T p s d ng tay c i b ng hai ngón tr gi a T p ném r v i c ly khác + tr ng bóng th p – Khu u tay ném r ph i nâng lên h ng v phía c lên cao, c tay th l ng dùng s c đ y bóng + Không ph i h p đ c s c toàn thân đ đ y bóng xa – T p t i ch đ a bóng t ng c lên vai du i tay ném r ph i liên t c Khi bóng đ a lên vai c n ph i h p nh p nhàng, h th p tr ng tâm, nhanh chóng đ p chân , v n thân d n l c vào tay T p t i ch ph i h p ném bóng vào r t ch m đ n nhanh, k t h p t không bóng đ n có bóng b Di đ ng ném r - GV phân tích k thu t, làm m u đ ng tác đ HS có khái ni m v đ ng tác 55 - C m bóng t i ch ném r - T p mô ph ng đ ng tác hai b c ném r - Th c hi n ch m k thu t hai b c ném r - D n bóng t i ch th c hi n hai b nhanh th c hi n hai b c ném r i ch m r i ch y ch m, ch y c ném r - Th c hi n hai b c ném r có ng i chuy n bóng đ n - T p k thu t ném r t góc đ khác nhau: 450 , di n… - Ph i h p nhóm k thu t khác di đ ng ném r * Sai l m th + B ng m c ph ng pháp s a ch a: c chân sai ho c ph m lu t ch y b c – T i ch , t p t ng b c chân B c 1: Nh y lên b t bóng không r i xu ng b ng chân bên tay ném r B c 2: Gi m nh y, co g i đ a bóng lên cao Sau t p b t bóng c đ nh r i nh n bóng di chuy n d n bóng ném r + Khi di đ ng ném r th b ng v i vã không chu n xác – T p b c th nh t dài, c th hai ng n, k t h p v i nâng đùi c a chân l ng đ a bóng lên T p t i ch nh y đ n m cao nh t m i đ y bóng + B t bóng ném r không ch c – C m bóng c hai tay, đ a bóng lên vai, tay không ném r ph i đ bên c nh bóng cho t i bóng tay đ đ ng bóng đ đ nh 2.1.4.2 Các hình th c t p luy n - T p ném r - góc đ khác c ly khác ng t i v ch ném ph t ném qu 20 giây - Th c hi n ném r liên t c t i v trí khác quanh khu v c giây - D n bóng, di đ ng b t bóng hai b c ném r - Ph i h p chuy n di đ ng b t bóng ném r - Ph i h p nhóm ng i - D n bóng đ t phá ném r có ng i phòng th - Các t p t ng h p nhi u k thu t ph i h p… 56 c n * Bài t p ngo i khóa: 1.T p k thu t di chuy n, m i k thu t 20 l n 2.T p k thu t d n bóng, d n bóng đ t phá 3.T p k thu t ném r :t i ch , v trí khác nhau, ném bóng c ly xa r T p k thu t b c ném r b ng tay vai 5, T p k thu t di chuy n ném r : nh y d ng, b b ng tay d c ném r ,2 b c ném r i th p Rèn luy n th l c: Bài t p th l c chung, s c b t, l c c tay… 2.2 GI NG D Y CHI N THU T BÓNG R 2.2.1.ăPh (10 ti t) ngăphápăgi ng d y chi n thu t t n công nhanh ( ti t ) 2.2.1.1.Ph ng pháp gi ng d y - T p giai đo n k t thúc t n công nhanh: t n công phòng th ; t n công phòng th T không phòng th đ n có ng i phòng th tiêu c c tích c c - T p giai đo n phát đ ng t n công nhanh: +T pc p bóng d + T p di đ ng b i r t p chuy n qu th nh t c chéo v trí ti p ng qu chuy n qu chuy n + T p di đ ng b t qu chuy n + T p ph i h p th i c c a qu chuy n1 chuy n ( t không đ n có ng i phòng th ) T p t th phòng th c pđ c bóng d i r phát đ ng t n công nhanh - Phát đ ng ng i giai đo n đ y ti n - K t h p c giai đo n t n công nhanh( t không đ n có ng i phòng th ) - Thi đ u k t h p b sung nh ng thi u sót c a chi n thu t t n công nhanh 2.2.1.2.Các hình th c t p luy n: - Chia làm nhóm: Ph i h p đánh k t thúc ném r - Ph i h p đánh 2, gi đ i hình tam giác, ph i h p cho ng không b đ i ph ng kèm 57 i ném r - Ph i h p đánh - T p cách di chuy n đ n v trí ti p ng - T p ph i h p đ y ti n b ng chuy n bóng, t p theo nhóm ng i - T p ph i h p đ y ti n b ng d n bóng T p theo nhóm t n công phòng th - T p ph i h p đ y ti n b ng chuy n d n bóng - S d ng ph i h p t n công nhanh c đ i ng 2.2.2.ăPh 2.2.2.1.Ph i ngăphápăgi ng d y chi n thu t t n công qua trung phong ( ti t) ng pháp gi ng d y - Gi i thi u v ch c n ng nhi m v t ng v trí, cách ph i h p - Phân thành t ng nhóm nh t p luy n mi ng ph i h p t không t i có ng i phòng th - Trung phong t p di chuy n ph i h p v i v trí (t không t i có ng i phòng th ) - Ph i h p chuy n ném r c ly trung bình - Ph i h p trung phong v i ti n phong y m h ném r t không t i có ng i phòng th - Ph i h p trung phong v i h u v đ t phá ném r - Thi đ u ki m tra đ phát hi n kh c ph c nh ng m t n t i 2.2.2.2.Các hình th c t p luy n: - T p ph i h p gi a chuy n bóng ch y ch nh n bóng - Ph i h p thoát ng i chéo: Chuy n bóng cho trung phong r i ti n phong ch y qua trung phong sau làm đ ng tác gi , ng i nh n bóng ném r - Ph i h p c n ng i kép - Ph i h p y m h tr c sau - Trung phong đ ng t i ch làm t - Trung phong ch n đ i ph 2.2.3.ăPh ng tr bóng cho đ ng đ i ném r ng cho đ ng đ i nh n bóng ném r ngăphápăgi ng d y chi n thu t phòng th khu v c ( ti t) 58 ng pháp gi ng d y 2.2.3.1.Ph - Gi i thi u ch c n ng nhi m v t ng v trí cách ph i h p - Cá nhân kèm ng ng i cách di chuy n - M t ng i phòng th 2, c ly 3-4 m , sau kéo dài c ly - Hai ng i phòng th 2: T p cách h tr ph i h p c a ti n phong - Hai ng i phòng th ng i: Hai ng i t n công biên không đ c đ t phá, i gi a đ t phá đ hai phòng th t p h tr phòng th - Ph i h p gi a trung phong, ti n phong h u v - Ba ng i phòng th 4: Ch y u t p c n đ công chuy n cánh, ng i phòng th phát hi n đ t i – Báo ng đ i ng ng đ t phá, n u ti n phong t n c th c hi n theo ba cách: Theo i bên bi t – Theo sang t i r báo cho ng i bên i kèm - T p ph i h p “mi ng” chi n thu t đ i - Thi đ u toàn sân: Chú ý b m t bóng ph i lùi nhanh v phòng th 2.2.3.2 Các hình th c t p luy n - T p phòng th : phòng th - T p phòng th 3: ng theo hàng ngang, đ ng tr - T p ph i h p di chuy n đ i h ng - T p ph i h p phòng th đ i ph ng y m h - T p ph i h p kèm ng ng thoát ng - T p phòng th ng ngang, bóng 2.2.4.ăPh 2.2.4.1.Ph c sau, đ ng chéo i đ i ph i theo tình hu ng: Bóng i chéo di n, bóng biên ch ch 450 ngăphápăgi ng d y chi n thu t phòng th kèmăng i ( ti t) ng pháp gi ng d y - Phân công nhi m v kèm ng i c a t ng v trí -T p luy n k thu t di chuy n phòng th , k thu t c - Kèm ng p phá c t bóng i có bóng: + M t kèm m t , m t ng i d n bóng , m t ng 59 i phòng th ng i phòng th kèm ch t không cho đ i ph ng thoát + Hai t n công, hai phòng th , s d ng s ph i h p phòng th đ i ng bù ng i, c t bóng không cho đ i ph i, ng ném r + Thi đ u đ u 3, đ i toàn sân, t p phòng th toàn sân + Thi đ u đ u toàn sân, đem nh ng u đư h c v n d ng th c t thi đ u 2.2.4.2 Các hình th c t p luy n - T p kèm ng i bóng: m t ch ng m t, ch y theo đ - T p kèm 1: Ng ng ng zích z c i t n công d n bóng ch y zích z c theo chi u dài sân, i phòng th ph i di chuy n gi c ly thích h p v i chi u dài cánh tay c a cho du i th ng tay bàn tay ph i ch m đ c vào c u th t n công - T p m t kèm m t, d n bóng xu t phát t gi a sân, sau kèm t ¾ sân - T p chuy n v trí phòng th theo đ ng di chuy n chéo c a đ i ph ng - T p ph i h p y m tr phòng th - T p ph i h p bù ng i phòng th - T p ph i h p “ khép c a” đ i ph - T p m t ng ng đ t phá i ng n ch n ph i h p v i 2,3 ng i phòng th kèm ng ch t toàn sân * Bài t p ngo i khóa: T p theo nhóm t p ph i h p 2- ng i T p ph i h p chi n thu t t n công nhanh (2,3,4,5 ng T p ph i h p chi n thu t t n công qua trung phong T p chi n thu t phòng th khu v c T p chi n thu t phòng th kèm ng 60 i i) i TÀI LI U THAM KH O Nguy n H u B ng – Giáo trình Bóng r - 2007 – NXB i h c S ph m ình Can – K thu t Bóng r - 1978- NXB TDTT Ph m V n Th o – Gi ng d y t p luy n k thu t bóng r - 2012 – NXB TDTT Lu t Bóng r - 2012 – NXB TDTT WABC ( Sách d ch )- Hu n luy n bóng r hi n đ i – 2001 – NXB TDTT Harre D (Sách d ch) – H c thuy t hu n luy n – 1996 – NXB TDTT 61 M CL C L I NịIă U ……………………………………………………………………….1 CH VI T T T DÙNG TRONG BÀI GI NG ……………………………………2 Ch ngă1 PH NăLụăTHUY TăCHUNG ( 15 ti t )………………… 1.1 L CH S RAă I VÀ S PHÁT TRI N MÔN BÓNG R ( ti t )……….3 1.1.1 Ngu n g c c a môn Bóng r ………………………………………………… 1.1.2 S phát tri n môn Bóng r th gi i………………………………………4 1.1.3 S phát tri n Bóng r Vi t Nam……………………………………………6 c m tác d ng c a môn Bóng r ………………………………………7 1.1.4 1.2.K ăTHU TăBÓNG R ( ti t )……………………………………………… 1.2.1 K thu t t n công………………………………………………………………………9 1.2.2 K thu t phòng th ………………………………………………………… 16 1.3.CHI N THU T BÓNG R ( ti t )………………………………………… 19 1.3.1.Phân lo i chi n thu t………………………………………………………… 19 1.3.2.Nh ng ch ngăc aăđ u th sân………………………………………20 1.3.3.ăChi năthu tăt năcông………………………………………………………….21 1.3.3.1 Chi n thu t t n công nhanh………………………………………………… 21 1.3.3.2.Chi n thu t t n công qua trung phong……………………………………… 24 1.3.4.Chi n thu t phòng th …………………………………………………………25 1.3.4.1 Chi n thu t phòng th khu v c……………………………………………… 26 1.3.4.2 Chi n thu t phòng th kèm ng i…………………………………………….28 1.4.M TăS ă I UăLU TăC ăB NăTRONGăMỌNăBịNGăR 1.5.ăPH NGăPH́PăT CH CăTHIă (ă2ăti tă)………31 U VÀ TR NG TÀI BÓNG R (1 ti t) 1.5.1 Khái ni m ……………………………………………………………………40 1.5.2 Nh ng v năđ có tính nguyên t c t ch căthiăđ u…………………… 40 1.5.3.ăPh Ch ngăphápăvƠăcácăhìnhăth c t ch căthiăđ u…………………………….42 ngă2.PH N TH C HÀNH (30 ti t)………………………………………49 62 2.1.GI NG D Y CÁC K THU T BÓNG R ( 20 ti t)……………………… 49 2.1.1.ăPh ngăphápăgi ng d y k thu t di chuy n ( ti t)……………………….49 2.1.2.ăPh ngăphápăgi ng d y k thu t chuy n b t bóng (2 ti t)……… .51 2.1.3.ăPh ngăphápăgi ng d y k thu t d n bóng ( ti t)……………………… 53 2.1.4.ăPh ngăphápăgi ng d y k thu t ném r ( ti t)………………………… 54 2.2 GI NG D Y CHI N THU T BÓNG R (10 ti t)………………………… 57 2.2.1.ăPh ngăphápăgi ng d y chi n thu t t n công nhanh ( ti t )…………… 57 2.2.2.ăPh ngăphápăgi ng d y chi n thu t t n công qua trung phong ( ti t)….58 2.2.3.ăPh ngăphápăgi ng d y chi n thu t phòng th khu v c ( ti t)………… 59 2.2.4.ăPh ngăphápăgi ng d y chi n thu t phòng th kèmăng i ( ti t)……… 59 TÀI LI U THAM KH O………………………………………………………… 61 M căl c……………………………………………………………………… 62-63 63 64 ... có bóng theo h ng c l i, l c nh c tay chuy n bóng cho đ ng đ i 1.2.1.4 K thu t d n bóng: 12 ng D n bóng k thu t nh m giúp cho V V đem bóng di chuy n toàn sân theo b t k h ng Có kh n ng d n bóng. .. ph m HLV: Hu n luy n viên SV: Sinh viên Bóng R : BR Ch PH NăLụăTHUY Tă ( 15 ti t ) ngă1 1.1 L CH S RAă I VÀ S PHÁT TRI N MÔN BÓNG R ( ti t ) 1.1.1 Ngu n g c c a môn Bóng r Bóng r (BR) đ i n m... u hay ng bóng c đ b o v bóng nh ng không đ c xô, ng Bàn tay d n bóng xoè r ng t nhiên ti p xúc bóng ph n ngón tay chai tay, lòng bàn tay không ch m bóng Tay ti p xúc bóng g n th ng, bóng ch m
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bóng rổ cho sinh viên, Bài giảng bóng rổ cho sinh viên, Bài giảng bóng rổ cho sinh viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay