Bài giảng bóng bàn cho sinh viên

105 152 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 10:41

Bài giảng bóng bàn cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI TR NGă I H C PH MăV Nă NG BÀI GI NG MÔN BÓNG BÀN GI NG VIÊN : H Qu ng Ngãi, 12/2015 V NăC NG L IăNịIă U đáp ng nhu c u h c t p, nghiên c u v môn bóng bàn nhà tr thông th c hi n ch ng ph ng trình đào t o giáo viên GDTC c p trung h c c s , biên so n gi ng môn Bóng bàn v i th i l ng 02 tín ch , gi ng d y 45 ti t (lý thuy t 15t, th c hành 30t), dùng cho sinh viên ngành Cao đ ng S ph m Giáo d c Th ch t tr ng Ch i h c Ph m V n ng ng trình đào t o c nhân C SP GDTC yêu c u ph i n m v ng ki n th c, k n ng th c hành k thu t môn bóng bàn v n d ng th c ti n GDTC, hu n luy n th thao tr ng c a ng c s : ây ph n k n ng chuyên môn nghi p v r t quan i giáo viên GDTC H c ph n trang b cho sinh viên nh ng hi u bi t v l ch s phát tri n, ý ngh a, tác d ng môn bóng bàn, n m b t có n ng l c h k thu t c b n ph ng d n th c hi n đ c ng pháp gi ng d y môn bóng bàn, bi t v n d ng s chi n thu t c b n bóng bàn, cách t ch c thi đ u, tr ng tài bóng bàn cho h c sinh ph thông c ng gi ng đ c biên so n d a giáo trình qui đ nh c a B Giáo d c- t o, k t h p v i tài li u, sách tham kh o có liên quan, theo h ng t p trung vào v n đ c b n nh t, phù h p v i trình đ kh n ng ti p thu c a sinh viên, nh ng v n đ m b o n i dung c a ch ng trình ti p thu t t n i dung gi ng, SV c n t nghiên c u h c t p k t h p v i tham kh o tài li u, t giác tích c c ôn t p, ngo i khóa th o lu n nhóm đ n m ch c n i dung tr ng tâm c a bài, đ ng th i có th v n d ng vào ho t đ ng rèn luy n h c t p c a b n thân c ng nh th c ti n công tác sau Trong trình biên so n không tránh kh i nh ng thi u sót, chân thành c m n nh ng ý ki n đóng góp chân tình c a quí th y cô giáo, đ ng nghi p b n sinh viên đ t p gi ng ngày hoàn ch nh Xin chân thành c m n! TÁC GI CH VI T T T DÙNG TRONG BÀI GI NG C SP Cao đ ng s ph m GDTC Giáo d c th ch t GV Giáo viên HLV Hu n luy n viên SV Sinh viên TDTT Th d c th thao V V V n đ ng viên Ch ngă1 LÝ THUY T CHUNG (15 Ti t) 1.1 L ch s raăđ i trình phát tri n môn bóng bàn 1.1.1 Ngu n g c v s raăđ i c a môn bóng bàn Bóng bàn m t môn th thao có t lâu đ i đ c m i ng i yêu thích, ngu n g c đ i c a nó, hi n có nhi u quan m khác Có nhi u ý ki n v s xu t hi n c a môn bóng bàn: - Có ng i cho r ng bóng bàn đ c c i biên t qu n v t, ch i bàn n, l im c vào thành gh Vì v y, g i qu n v t bàn (Tennis table) - Kho ng 1895 c ng l i ch i nh nh ng đánh b ng bóng nh a, bóng nh a d n d n ph bi n, ti ng bóng n y kêu “Ping - Pong, Ping - Pong” Do đó, bóng bàn có tên m i “Ping - Pong” - Có ng i cho r ng bóng bàn xu t hi n s m h n qu n v t Theo ông Kê-Len (Hungari), cách g n 2000 n m, cung đình c a Nh t B n đư có trò ch i đá c u lông Bóng bàn t trò ch i bi n đ i thành - C ng có ng i cho r ng bóng bàn đ u tiên l u hành nói, có l n N hoàng Anh t ng quà cho Vua cung đình Anh c Nghe c nh ng d ng c ch i bóng bàn Sau đó, t cung đình l u truy n dân chúng, d n d n thành trò ch i gi i trí Châu Âu - Theo ông I-Va-N p (Liên Xô c ) cu n sách v hu n luy n bóng bàn có vi t: “ u th k 19 m t s trí th c Mat-xc -va Lênin-grát ch i trò ch i có d ng c c ng b ng dây bóng b ng Li-e có c m lông” T đó, d n d n bi n thành trò ch i nhà, dùng g làm v t đánh qua l i gi a bàn, sau ghép bàn l i v i có l i b ng s i, ti n thân c a bóng bàn - Theo ông Mông-Ta-Gu, ch t ch Hi p h i Bóng bàn th gi i N m 1880, có công ty d ng c TDTT Anh t Anh bán nh ng thi t b bóng bàn, nên bóng bàn đ i kho ng 1880 ng đ i xác Ngoài tài li u l ch s TDTT n c c ng t li u nói v bóng bàn đ i s m h n n m 1880 1.1.2.ăCácăgiaiăđo n phát tri n c a môn bóng bàn S phát tri n môn bóng bàn ph thu c vào s c i ti n c a thi t b d ng c nh ng qui đ nh v cách th c ch i (lu t) Tuy nhiên, đ n n m 1959 m i có qui đ nh th c v qui cách c a v t Quá trình c i ti n c a v t qui đ nh cách th c ch i, c ng nh h ng r t l n đ n vi c hình thành hoàn thi n k thu t m i, có tác d ng thúc đ y s phát tri n c a k , chi n thu t bóng bàn + Lúc đ u s d ng v t g , b m t c ng, tr n nh n nên đ ma sát ít, n ng l c kh ng ch bóng kém, s d ng k thu t ch n, đ y chính, l i đánh đ n u Tiêu chu n đánh giá trình đ k thu t c n c vào m c đ ch n bóng, gò bóng, s l n đánh bóng qua l i nhi u hay ít, tính b n b , kiên trì + Qua m t th i gian, ng i ta th y c n ph i đ v t ti p xúc bóng t ng ma sát, nên c n ph i c i ti n v t g , đ t ng hi u su t đánh bóng Vì th , h ngh cách dán m t v t g m t l p da lông thú, nhung, gi y ho c Li-e Nh ng chi c v t m i c i ti n đ c m t ph n trình đ k thu t, xu t hi n k thu t c t bóng m t vài qu v t đ n thu n + N m 1902, v t gai cao su đ i đư đ a trình đ k thu t, chi n thu t bóng bàn ti n lên nh ng b c m i V t gai cao su có tính đàn h i, bi n d ng bên ngoài, tác d ng làm t ng thêm ma sát v t ch m bóng, nâng cao uy l c đánh bóng Do đó, phát tri n thêm k thu t c t bóng k thu t t n công, ph m vi đánh bóng đ r ng Trong th i k đ u th nh hành s d ng v t cao su kích th cm c c a bàn, l i lúc qui đ nh, đư làm cho phòng th l i h n t n công Vì v y, xu t hi n nhi u tr n đ u kéo dài ki u Ma-ra-tông + N m 1952, v t mousse xu t hi n, làm t ng ma sát đánh bóng, s c đàn h i l n, bóng nhanh, m nh, xoáy, làm t ng nhanh t c đ đánh bóng phá v đ u pháp c a v t gai cao su Nghiên c u trình phát tri n c a môn bóng bàn có th th y r ng, c i cách đ i v i d ng c bóng bàn đ ng l c phát tri n trình đ k thu t bóng bàn đ n v t mousse đ i xu t hi n k thu t gi t bóng, k thu t đư nâng cao uy l c bóng xoáy t c đ phát bóng 1.1.3 M t s đ căđi m c a l iăđánhăhi n D a vào cách c m v t, bóng bàn có l i đánh mang tính ch t c a tr ng phái: 1.1.3.1 V t d c c m tích c c ch đ ng, nhanh bi n hoá t n công, có xu h ng đ ng g n bàn t n công nhanh, đ i phó v i nh ng qu bóng có s c xoáy m nh Bên c nh l i đánh t c đ , l y đánh xoáy làm 1.1.3.2 V t ngang Hoàn thi n k thu t t n công thu n tay, đôi công gi t bóng, bên trái s d ng v t nhanh, có m t s đ u th có kh n ng gi t bóng v i s c xoáy l n, t c đ nhanh c thu n trái tay Nhi u phong cách t n công toàn n ng c a v t ngang đư xu t hi n 1.1.3.3 V t ph n xoáy xu t hi n m t s l i đánh đ c đáo m i, v n đ ng viên dùng v t ph n xoáy đư giành đ c nh ng thành tích t t Hi n nhi u ng i quan tâm nghiên c u đ c tính lo i v t (Anti-topspin, v t ch ng gi t - ph n xoáy) 1.1.4 Quá trình phát tri n bóng bàn Vi t Nam Quá trình phát tri n môn bóng bàn Vi t Nam không liên t c, lúc suy, lúc th nh Tuy nhiên, bóng bàn Vi t Nam c ng đ t đ qu c gia, khu v c c ng nh qu c t c m t s k t qu t t l nh v c xác đ nh đ c m c đ ti n tri n qua giai đo n, c n ph i tìm hi u ho t đ ng c a bóng bàn qua t ng th i k suy, th nh đ đ a h ng h p lý nh ng gi i pháp tích c c, nh m đ a môn bóng bàn nhanh chóng ti n b phát tri n thao tr D a theo th i gian l ch s , ng ng qu c t i ta chia s phát tri n c a môn bóng bàn n qua th i k : - Th i k s khai (1920 - 1945) - Th i k phát tri n (1946 - 1952) - Th i k danh v ng (1953 - 1959) c ta - Th i k suy s p (1960 - 1975) - Th i k ph c h ng (1975 đ n nay) 1.1.4.1 Th i k s khai S xu t hi n môn bóng bàn Vi t Nam, không đ ngày tháng n m nào? Nh ng theo tài li u th thao, đ bóng bàn vào th i k m t nh ng ph c ghi nh n xác vào c sách báo ghi nh n môn ng ti n vui ch i gi i trí Theo tài li u c a báo TDTT Thành ph H Chí Minh n m 1985, vào kho ng n m 1924 nhân m t chuy n xu t ngo i sang Singapore, c H Quang An đư đ c ch ng ki n nhi u bu i đánh bóng bàn t i m t phòng t p th thao đư mua v t, l i m t s bóng đem v Sài Gòn ph bi n cho h c sinh tr Vào th i m ta ghi nh n đ N i có Lý Ng c S n, c m t s tay v t tên tu i àm Th Công, kh p n i nh : Hà inh Công Ch t, Nguy n Lan H p, Phó Huy; Sài Gòn có Nguy n V n Khai, Tr D ng H Ng c C n c ng V nh Các, Ady (thân ph c a Tr n Thanh ng vô đ ch 70); Mi n Tây có Tr nh L c… 1.1.4.2 Th i k phát tri n Th i k V V h ng say t p luy n tham gia thi đ u, d n d n m t s tr thành danh th xu t s c v i danh th Mai V n Hòa t Campuchia tr v h p thành m t l c l ng có kh n ng so tài v i n c N m 1951, Vi t Nam th c h i viên c a Liên đoàn Bóng Bàn Th Gi i Tr c d gi i Vô đ ch bóng bàn th gi i, Vi t Nam đư thi đ u giao h u t i Pháp Hà Lan, k t qu r t kh quan: Tr n Quang Nh y đư th ng vô đ ch Hà Lan Cordu-buy Ngoài ra, có tay v t Tr n V n Li u c ng thi đ u t t 1.1.4.3 Th i k danh v ng N m 1954 đoàn bóng bàn Mi n nam Vi t Nam d gi i vô đ ch Bóng bàn Châu Á, tay v t Mai V n Hòa vô đ ch đ n nam ch ôi nam: Hòa- c giành đ ng b c N m 1958, đ i n Mi n Nam g m Mai V n Hòa, Tr n C nh V n Ti t, Tr n V n Li u đư đo t huy ch ng vàng đ ng đ i nam đôi nam c huy c, Lê C n c vào thành tích n th thi đ u, ban t ch c đư s p Lê V n Ti t h ng th Mai V n Hòa h ng th 12 th gi i Ngoài ra, có v t tr Hu nh V n Ng c (18 tu i), n m 1957 t i gi i Vô đ ch bóng bàn th gi i t i Stockholm (Th y i n) đư th ng vô đ ch th gi i Ogimura (Nh t b n) Th i k này, bóng bàn Vi t Nam nh s ng nh ng giây phút huy hoàng c a đ nh cao tr ng qu c t Hình nh c a Lê V n Ti t, Mai V n Hòa đư t a sáng đ u tr ng Châu Á th i k 1.1.4.4 Th i k suy s p u n m 1960 m t l p tr n i lên: Lê V n Inh, Tr n Thanh D ng, Ph m Gia Anh đư đ i di n cho bóng bàn Vi t Nam xu t ngo i thi đ u, nh ng t t h u v k thu t, y u v kinh nghi m nên đư th t b i đ u tr ng qu c t , k ti p nh ng gi i sau đ i n Vi t Nam m t h n h ng đ u c a Châu Á tr hoá l c l Tri u Tiên nh : V ng, Mi n nam Vi t Nam đư cho đ i n t p hu n Nam ng Chính H c, Mai V n Minh, Châu H u Ý…, nhiên không đem l i k t qu kh quan Trong th i k này, Mi n B c Vi t Nam đư gia nh p làng bóng bàn th gi i v i nh ng tay v t nh : Nguy n Ng c Phan, D Th Ng c, Nguy n Th Mai, ng Qu c Tu n, Chu V n Qu , Nguy n Thúy Nga h đư đ t đ c nh ng thành tích đáng k gi i đ u khu v c th gi i 1.1.4.5 Th i k ph c h ng N m 1975, đ t n c th ng nh t, phong trào TDTT nói chung, môn bóng bàn nói riêng có u ki n phát tri n m nh c v s l bóng đ ng ch t l ng, k chi n thu t đánh c phát tri n lên m t t m cao m i Trong nh ng n m g n đây, sau th i k Vi t Nam h i nh p v i n khu v c ASEAN, bóng bàn Vi t Nam đư có nh ng b đ c ti n b v c t b c, th hi n c l i đánh tiên ti n Nh ng v t xu t s c tiêu bi u cho làng bóng bàn hi n đ i c a n c ta nh : Tr n Tu n Anh, Lê Xuân Phong, Nguy n Minh Hi n, Nguy n Vinh Hi n Tham d gi i Bóng bàn qu c t t i SEA Games (1989), Asian games (1990), đoàn n th Vi t Nam đư t o đ ch c ni m tin m i cho gi i hâm m T i SEA Games 15 đo t huy ng b c m i t i SEA Games 18 21, V V V M nh C đo t huy ch ng đư xu t s c ng vàng đ n nam; SEA Games 22, V V Tr n Tu n Qu nh đo t ch c vô đ ch Các đ a ph ng có phong trào phát tri n m nh hi n là: H i D ng, Hà N i, Thành ph H Chí Minh, Khánh Hòa, V nh Long, Ti n Giang M t s tay v t m nh hi n là: inh Quang Linh, Tr n Tu n Qu nh, oàn Ki n Qu c, Mai Hoàng M Trang, Xuân H ng… Tuy nhiên, dù đư th hi n đ c phong cách, l i đánh t ng đ i phù h p v i bóng bàn hi n đ i, nh ng trình đ k chi n thu t c a v n nhi u h n ch , c n ph i đ c đ u t , đào t o t p luy n m t cách khoa h c, có h th ng, m i có th theo k p trình đ phát tri n c a bóng bàn qu c t hi n 1.1.5 Hi p h i Bóng bàn th gi i ITTF (FEDERATION INTERNATIONAL TABLE TENNIS) Ngày 15 – – 1926 t i thành ph Berlin n c c, bác s Georg Lehman đư đ xu t ý ki n v vi c thành l p Hi p h i bóng bàn th gi i Hi p h i bóng bàn th gi i th c đ Áo, Anh, c thành l p v i đ i di n c a n c, Hungari, X Gan, Ti p Kh c Th y i n tham gia hi p h i, n m 1975 có 128 n Á (37 n c), Châu Âu (32 n B c M (2 n n nay, đư có g n 140 n c a ITTF c c khu v c h i viên ITTF bao g m: Châu c), Châu Phi (20 n c) Châu Úc (4 n n n m 1939 có 28 n c: c), Châu M La Tinh (25 n c), c) c thu c Châu Á, Âu, Phi, M , Úc thành viên i di n cho Hi p h i bóng bàn qu c gia có quy n phát bi u k h p cùa ITTF b ng ti ng nói c a n nh ng th ti ng th c mình, v i u ki n ph i d ch m t ng dùng cho cu c h p nh : Ti ng Nga, Tây Ban Nha r p, Anh, c, Tr c n m 1939 gi i Vô đ ch bóng bàn th gi i m i n m t ch c m t l n T thành l p 1926 đ n n m 1939 đư t ch c đ c 13 l n T n m 1939 đ n n m 1945 i chi n th gi i l n th nên không t ch c T n m 1947 đ n n m 1957 ti p t c t ch c m i n m m t l n, t t c 11 l n T n m 1957 t ch c n m m t l n Tính đ n 1975 đư t ch c đ 1) c 33 l n t i Châu l c (Châu Âu: 27, Châu Á: Châu Phi: a m t ch c gi i Vô đ ch bóng bàn th gi i th ng đ i h i đ i bi u c a Hi p h i bóng bàn th gi i quy t đ nh Các qu c gia có n n bóng bàn phát tri n m nh nh t hi n là: Trung Qu c, Nh t B n, Hàn Qu c, ài Loan, c, B , Pháp, … * Câu h i ôn t p: Trình bày ngu n g c đ i c a môn bóng bàn Hãy cho bi t trình phát tri n môn bóng bàn Vi tNam * Câu h i th o lu n: Các giai đo n phát tri n c a môn bóng bàn nh h ng th đ n s hình thành hoàn thi n k thu t m i ? 1.2 Lý lu n chung v đánhăbóng 1.2.1 Nguyên lý chung v đánhăbóng Bóng bàn môn th thao có tính đ i kháng cao, ho t đ ng chu k đa d ng, ph c t p, bi n hóa l i đánh, yêu c u đánh bóng ph i chu n xác sang bàn đ i ph ng v i t c đ , s c m nh, s c xoáy bi n hóa m r i Trình đ k thu t c a V V bóng bàn g m y u t : chu n, nhanh, m nh, xoáy m r i Khi nghiên c u nguyên lỦ đánh bóng ph i phân tích đ c m, yêu c u c a y u t k thu t nêu trên, đ ng th i ph i hi u bi t v sinh lý, gi i ph u, sinh c , sinh hóa th thao…, đ gi i thích m i quan h gi a y u t y u t : chu n, nhanh, m nh, xoáy m r i có tính ch t, đ c m khác nh ng gi a chúng có m i quan h h u c l n nhau, có tác d ng b sung h tr cho nhau, t n t i m t l i đánh, t ng lo i k thu t 10 3.5.1.4 Sau đư b c nh cáo m t l n, n u tr n thi đ u đ ng đ i hay tr n c a m t gi i thi đ u cá nhân, b t c ng lu t tr ng tài s gi th đ đu i ng ng i có ph i ng i l i góp ý ch đ o trái i kh i khu v c thi đ u cho dù i đư b c nh cáo hay không 3.5.1.5 Trong m t tr n thi đ u đ ng đ i ng i ch đ o đư b đu i s không đ c phép tr l i cho đ n tr n thi đ u đ ng đ i k t thúc tr yêu c u đ thi đ u; cu c thi đ u cá nhân ng i s không đ c phép tr l i cho đ n h t tr n đ u cá nhân 3.5.1.6 N u ng i góp ý ch đ o b đu i t ch i không ch u ho c tr l i tr c k t thúc tr n đ u tr ng tài s d ng thi đ u báo cáo v i t ng tr ng tài 3.5.1.7 Nh ng qui đ nh ch áp d ng đ i v i ch đ o lúc thi đ u s không ng n c n đ u th hay đ i tr ng, tùy tr ng h p kháng cáo h p l hay c n tr s tham kh o ý ki n v i phiên d ch viên hay ng i đ i di n c a Liên đoàn vi c gi i thích m t quy t đ nh có tính cách pháp lý 3.5.2 C x x u 3.5.2.1 Các đ u th hu n luy n viên c n ki m ch cách x s có th nh h ng x u t i đ i th , xúc ph m khán gi ho c làm cho th thao b mang ti ng; ví d nh l i nói l ng m , c ý làm v bóng ho c đánh bóng kh i ph m vi thi đ u, đá bàn hay t m ch n, thay v t mà không báo ho c không tôn tr ng nhân viên tr n đ u 3.5.2.2 B t c đ u th hay hu n luy n viên ph m l i n ng tr ng tài s đình ch thi đ u báo cáo v i t ng tr ng tài; đ i v i l i nh h n l n đ u tiên tr ng tài có th gi th vàng c nh cáo ng i ph m l i n u ti p t c s b ph t 3.5.2.3 Tr tr ng h p đư nói u 3.5.2.2 3.5.2.5 n u m t v n đ ng viên v a b c nh cáo l i ph m đ n l i th tr n đ u cá nhân hay tr n đ u đ ng 91 đ i tr ng tài s cho đ i th c a v n đ ng viên v a ph m l i đ m đ i v i m i l i ti p theo s cho h ng m, ch ng m i l n nh v y gi m t th vàng v i m t th đ 3.5.2.4 N u đ u th b ph t m m t tr n đ u cá nhân hay tr n đ u đ ng đ i mà v n ti p t c c x x u tr ng tài s d ng tr n đ u báo cáo v i t ng tr ng tài 3.5.2.5 Trong m t tr n đ u cá nhân n u đ u th thay v t tr ng h p chi c v t không b h h ng tr ng tài s d ng tr n đ u báo cáo v i t ng tr ng tài 3.5.2.6 S c nh cáo hay ph t l i c a b t k đ u th c a m t đôi ch có hi u l c đ i v i đôi đó, hi u l c đ i v i đ u th không ph m l i tr n đ u cá nhân ti p theo c a tr n đ u đ ng đ i đó; lúc b t đ u c a tr n đ u đôi m t đôi xem nh đư ch u nh ng l i c nh cáo hay hình ph t cao h n c a b t c đ u th tr n đ u đ ng đ i 3.5.2.7 Tr vi c nêu n 3.5.2.2, n u nh hu n luy n viên đư b c nh cáo mà ph m m t l i ti p theo tr n đ u cá nhân hay tr n đ u đ ng đ i tr ng tài s gi th đ đu i hu n luy n viên kh i khu v c thi đ u cho đ n h t tr n đ u đ ng đ i hay tr n đ u cá nhân c a gi i thi đ u cá nhân 3.5.2.8 T ng tr ng tài có quy n lo i m t đ u th kh i m t tr n đ u, m t gi i hay m t cu c thi không trung th c nghiêm tr ng hay c x x u, cho dù tr ng tài bàn có báo cáo hay không, quy t đ nh nên t ng tr ng tài s gi th đ lên 3.5.2.9 N u đ u th b tru t quy n thi đ u tr n gi i đ ng đ i hay gi i cá nhân s t đ ng b lo i kh i gi i đ ng đ i hay gi i cá nhân 3.5.2.10 T ng tr ng tài cóth tru t quy n ph n thi đ u l i c a cu c thi v i b t c n u ng i đư l n b đu i kh i khu v c thi đ u trình c a cu c thi 92 3.5.2.11 Nh ng tr c a ng ng h p c x x u r t nghiêm tr ng s thông báo cho Hi p h i i đư vi ph m 3.5.3 Dán v t 3.5.3.1 Các m t v t có th dán vào c t v t b ng cách dùng t dính nh y c m áp l c hay ch t keo mà không ch a dung môi b c m B n danh m c dung môi b c m có s n ban th kỦ 3.5.3.2 Nh ng cu c ki m tra v i lo i dung môi b c m s đ c ti n hành t i Gi i vô đ ch th gi i, Olympic cu c thi ch y u c a lo t gi i đ u chuyên nghi p N u m t đ u th có v t b phát hi n s d ng lo i dung môi b c m s b lo i kh i cu c thi thông báo cho Hi p h i c a ng i 3.5.3.3 S b trí m t di n tích thông thoáng thích h p dành cho vi c dán m t v t keo dán l ng s không đ c dùng b t c ch khác h i tr ng thi đ u 3.6ăRÚTăTH MăCÁCăCU CăTHIă c mi n đ 3.6.1 3.6.1.1 S l đ c vào đ u vòng k ti p ng v trí 3.6.1.1.1 N u s l vòng đ u tiên c a đ u lo i tr c ti p ph i l y th a c a ng đ ng kỦ h n s v trí thi đ u vòng đ u tiên ph i g m đ s c mi n(*) đ đ t đ 3.6.1.1.2 N u s l U LO I TR C TI P cs l ng yêu c u ng đ ng kỦ nhi u h n s v trí thi đ u s t ch c m t cu c đ u lo i cho s v t qua vòng lo i c ng v i s không ph i đ u lo i b ng v i s v trí theo yêu c u 3.6.1.2 Các v trí đ h tđ (*) c mi n đ c phân b đ u t t t vòng đ u, tr c x p đ i di n v i v trí h t gi ng theo th t x p h ng h t gi ng Hay g i v trí tr ng (ND) 93 c 3.6.1.3 Nh ng ng i đ tiêu chu n đ c rút th m đ ng đ u t t vào 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 b ng cho thích h p 3.6.2 Ch n h t gi ng theo th t x p h ng 3.6.2.1 Trong m t gi i nh ng đ ng kỦ d thi có th t x p h ng cao nh t s đ vào v trí h t gi ng đ cho h không ph i g p tr cx p c nh ng vòng đ u cu i 3.6.2.2 S đ c ch n làm h t gi ng không đ cv t s l ng thích h p đ ng kỦ vòng đ u đ u tiên c a gi i thi đ u 3.6.2.3 H t gi ng s s đ c x p vào v trí đ u tiên c a n a ph n th nh t b ng rút th m h t gi ng s s x p vào v trí cu i c a n a ph n th hai, t t c h t gi ng khác s rút th m v trí đư đ 3.6.2.3.1 H t gi ng s s đ c qui đ nh nh sau: c rút th m vào v trí cu i c a n a ph n th nh t hay v trí đ u c a n a ph n th hai; 3.6.2.3.2 Nh ng h t gi ng t đ n đ c rút th m vào v trí cu i nh ng ph n t l c a b ng (1/4) đ u nh ng ph n t ch n; 3.6.2.3.3 Nh ng h t gi ng t đ n 16 đ c rút th m vào v trí cu i nh ng ph n tám l c a b ng (1/8) đ u nh ng ph n tám ch n; 3.6.2.3.4 Nh ng h t gi ng t 17 đ n 32 đ m i sáu l (1/16) c a b ng c rút th m vào v trí cu i nh ng ph n đ u nh ng ph n m i sáu ch n 3.6.2.4 Trong m t cu c thi đ u đ ng đ i theo th th c lo i tr c ti p ch có m t đ i x p h ng cao nh t c a m t Liên đoàn m i có đ t cách đ c xét ch n làm h t gi ng theo th t x p h ng 3.6.2.5 Vi c x p h ng h t gi ng ph i tuân theo th t c a b ng x p h ng m i nh t Liên đoàn bóng bàn th gi i công b tr : 94 3.6.2.5.1 Tr ng h p t t c nh ng đ ng kỦ có đ t cách đ c ch n h t gi ng đ u thu c nh ng H i c a m t Liên đoàn Châu L c b ng x p h ng m i nh t c a Liên đoàn Châu L c y s đ 3.6.2.5.2 Tr c u tiên; ng h p t t c nh ng đ ng kỦ có đ t cách đ c ch n h t gi ng mà đ u thu c m t Liên đoàn b ng x p h ng m i nh t c a Liên đoàn s đ c u tiên 3.6.3 Phân b theo đ c c a Liên đoàn 3.6.3.1 Nh ng đ u th nh ng đôi đ i th c a m t Liên đoàn s đ xa t t cho h không g p tr c phân b c nh ng vòng cu i c a gi i 3.6.3.2 Các Liên đoàn l p đ ng kỦ danh sách đ u th c p đôi theo th t trình đ cao xu ng th p b t đ u v i b t k nh ng đ u th n m b ng x p h ng đ 3.6.3.3 c dùng đ ch n h t gi ng, theo th t c a danh sách ng kỦ th t s s s đ c rút th m vào nh ng ph n c a b ng khác nhau, s s rút vào 1/4 b ng khác không 1/4 b ng mà ng iđ u đư rút th m vào 3.6.3.4 ng kỦ th t s đ n s s đ ph n tám (1/8) c a b ng, mà 3.6.3.5 v trí tr ng kỦ th t s đ n s 16 s đ ph n m c rút th m đ u t t vào nh ng i sáu (1/16) c a b ng, mà c c rút th m đ u t t vào nh ng v trí c a nh ng đ u th hay nh ng đôi đ u th x p h ng cao h n c nh v y cho đ n t t c đ ng kỦ đ c s p x p xong 3.6.3.6 M t đôi nam hay m t đôi n g m đ u th c a hai Liên đoàn khác đ c coi nh m t đôi c a Liên đoàn có đ u th x p h ng cao h n b ng x p h ng th gi i hay c hai đ u danh sách y s tính xem ng i có b ng thích h p c a Châu l c; n u c hai đ u th hai danh sách x p h ng đôi đ 95 c c coi nh m t đôi thành viên c a Liên đoàn mà có th h ng x p cao h n b ng x p h ng đ ng đ i thích h p c a gi i vô đ ch th gi i 3.6.3.7 M t đôi nam n h n h p g m đ u th c a hai Liên đoàn khác s đ c coi m t đôi Liên đoàn mà đ u th nam tr c thu c 3.6.3.8 Trong m t cu c đ u lo i nh ng đ ng kỦ thu c m t Liên đoàn h n ho c b ng s l ng c a nhóm đ u lo i ph i đ theo cách nh ng ng iđ c rút th m vào nhóm khác c quy n vào thi đ u ti p vòng sau v trí xa t t theo nh nh ng nguyên t c c a u 3.6.3.3-5 3.6.3.9 M t Liên đoàn có th đ c m t đ u th th m quy n c a d thi b t c gi i thi đ u cá nhân mà ng i y có đ kh n ng, nhiên m t đ u th đ t cách đ i di n cho Liên đoàn v n có quy n ch p nh n s đ c c a Liên đoàn 3.6.4 Nh ng thay đ i 3.6.4.1 Cu c rút th m đư hoàn t t ch có th thay đ i đ u hành có trách nhi m tr c đ c phép c a ban ng h p thích h p có s đ ng ý c a đ i di n Liên đoàn có liên quan tr c ti p 3.6.4.2 Vi c rút th m có th thay đ i ch đ s a nh ng sai sót nh ng s hi u l m th c s vi c thông báo nh n đ ng kỦ, đ s a s m t cân đ i nghiêm tr ng nh đư quy đ nh u 3.6.5 ho c bao g m nh ng đ u th ho c đôi đ u th b sung nh quy đ nh u 3.6.6 3.6.4.3 Không có b t k s thay đ i khác nh ng lo i b c n thi t c a b ng rút th m sau gi i đư b t đ u thi đ u, cho m c đích c a quy đ nh m t cu c đ u lo i có th coi nh m t gi i riêng 3.6.4.4 Tr b tru t quy n thi đ u không m t đ u th b g t b kh i b ng rút th m n u s đ ng ý c a ng ng i đ i di n hay đ i có m t ho c c a c y quy n đ u th v ng m t 96 3.6.4.5 Không đ c phép thay đ i m t c p đ u đôi n u c hai đ u th đ u có m t s n sàng thi đ u; nh ng m t đ u th b th ng, b m hay v ng m t có th ch p nh n s bi n minh cho m t s thay đ i 3.6.5 Rút th m l i 3.6.5.1 Tr nh ng quy đ nh nh đ u 3.6.4.2, 3.6.4.5 3.6.5.2, m t đ u th không c chuy n t v trí sang v trí khác b ng rút th m n u m t lý b ng rút th m tr nên m t cân đ i nghiêm tr ng h có th đ c gi i s rút th m l i hoàn toàn 3.6.5.2 Tr ng h p khác th ng, s m t cân đ i s v ng m t c a m t vài đ n hay đôi h t gi ng ph n c a b ng rút th m, s đ n hay đôi h t gi ng l i ch có th đánh s l i theo th t x p h ng rút th m l i ch ng m c có th đ c vào v trí h t gi ng tính đ n th c thi nh ng yêu c u đ i v i đ c h t gi ng c a Liên đoàn 3.6.6 B sung 3.6.6.1 Nh ng đ u th ch a có tên b ng rút th m ban đ u có th b sung sau theo nh n xét c a y ban u hành có trách nhi m s đ ng ý c a t ng tr ng tài 3.6.6.2 B t k nh ng v trí h t gi ng b khuy t ph i đ c b sung tr c theo th t x p h ng, b ng cách rút th m vào v trí nh ng đ u th nh ng c p đôi m i m nh nh t; nh ng đ u th nh ng đôi ti p theo s đ c rút th m vào nh ng v trí khuy t v ng m t ho c b tru t quy n thi đ u sau vào nh ng v trí đ c mi n khác nh ng v trí đ i di n v i nh ng đ u th hay nh ng đôi h t gi ng 3.6.6.3 B t k đ u th hay c p đôi n u đ h đ c rút vào b ng rút th m ban đ u mà đáng l c ch n h t gi ng theo b ng x p h ng ch có th đ v trí ch tr ng c a v trí h t gi ng 3.7 T CH C CÁC CU CăTHIă U 97 c rút th m vào 3.7.1 Th m quy n 3.7.1.1 V i u ki n tuân th hi n ch ng, b t k Liên đoàn c ng có th t ch c ho c y quy n t ch c gi i m r ng, gi i h n ch , gi i m i lãnh th c a hay t ch c tr n giao đ u qu c t 3.7.1.2 Vào b t k mùa gi i nào, m t Liên đoàn có th đ c m t gi i niên, m t ng(*) t ch c nh gi i qu c t m r ng gi i thi u niên m t gi i lưo t niên, thi u niên lưo t ng c a h ; m t đ u th ch có th tham gia thi đ u gi i v i s cho phép c a Liên đoàn mình, nh ng s cho phép nh th không th b t ch i m t cách không h p lý 3.7.1.3 M t đ u th không th tham gia m t gi i h n ch hay m t gi i m i mà s cho phép c a Liên đoàn mình, tr đư đ c phép chung c a Liên đoàn bóng bàn th gi i ho c đ u th đ u thu c m t Châu ph i đ c phép c a Liên đoàn Châu y 3.7.1.4 M t đ u th không th tham gia cu c thi đ u qu c t n u nh đ u th yb Liên đoàn c a t m đình ch 3.7.1.5 Không m t cu c thi đ u đ c mang danh ngh a Th gi i n u không đ c phép c a Liên đoàn bóng bàn th gi i ho c danh ngh a Châu l c n u không đ 3.7.2 c phép c a Liên đoàn Châu y i di n 3.7.2.1 Các đ i di n c a t t c Liên đoàn có đ u th tham gia m t gi i qu c t m r ng đ u có quy n tham s cu c rút th m tham gia Ủ ki n nh ng thay đ i c a b ng rút th m ho c v i quy t đ nh u n i mà có th nh h ng tr c ti p đ n đ u th c a h 3.7.2.2 M t Liên đoàn khách m i có quy n đ c nh t m t đ i di n vào ban u hành c a b t c tr n đ u qu c t mà h tham d (*) Nh gi i ng i cao tu i (ND) 98 3.7.3 ng kỦ 3.7.3.1 Các m u đ n đ ng kỦ c a gi i qu c t m r ng ph i đ Liên đoàn ch m nh t tr tháng tr c tháng tr c g i t i t t c c b t đ u cu c thi ch m nh t c ngày h t h n nh n đ n đ ng kỦ 3.7.3.2 T t c nh ng đ ng kỦ mà Liên đoàn g i t i cu c thi đ u m r ng đ u ph i đ c nh n, nh ng nh ng ng i t ch c có quy n ch đ nh nh ng ng i tham gia cu c thi đ u lo i; quy t đ nh phân b h ph i tính đ n b ng thành tích x p h ng thích h p c a Liên đoàn bóng bàn th gi i c a Liên đoàn Châu c ng nh th t x p h ng đ ng kỦ nêu rõ c a Liên đoàn đ c 3.7.4 Các môn thi đ u 3.7.4.1 Nh ng gi i Vô đ cch qu c t m r ng s g m môn thi đ n nam, đ n n , đôi nam, đôi n , có th đôi nam n thi đ u đ ng đ i qu c t cho đ i đ i di n cho Liên đoàn 3.7.4.2 Trong gi i mang danh ngh a Th gi i đ u th đ tu i tr , thi u niên nhi đ ng có th d c a n m mà gi i đ i 21 tu i, d i 18, d i 15 tính đ n ngày 31 tháng 12 c t ch c, gi i h n c a đ tu i đ c đ xu t đ phù h p v i môn thi đ u nh ng gi i thi đ u khác 3.7.4.3 xu t tr n thi đ u đ ng đ i c a gi i qu c t m r ng có th th th c nh qui đ nh s d ng u 3.7.6; m u đ n đ ng k? hay u l ph i trình bày rõ đ u theo th th c 3.7.4.4 Nh ng môn thi đ u cá nhân thích h p đ u theo nguyên t c lo i tr c ti p, nh ng môn thi đ u đ ng đ i nh ng vòng lo i c a gi i cá nhân có th đ u lo i tr c ti p hay đ u theo nhóm 3.7.5 Thi đ u theo nhóm 99 ng nhóm hay thi đ u vòng tròn(*), t t c 3.7.5.1 Trong cu c thi đ u c a nh h thành viên nhóm đ u ph i đ u v i m i tr n th ng đ m i tr n đ u thua đ c m m n u không đ u ho c không k t th c tr n đ u; th t x p h ng s đ đ tđ c m, c xác đ nh ch y u d a s m thi đ u c 3.7.5.2 N u có ho c nhi u thành viên c a nhóm đ t đ v trí t ng quan c a thành viên s đ c s m nh c xác đ nh ch d a k t qu tr n thi đ u gi a h v i b ng cách xem xét l n l c a tr n đ u, tr c tiên t s th ng thua t nh ng s m tr n đ u cá nhân (đ i v i gi i đ ng đ i), ván m s cho đ n lúc c n thi t đ phân đ nh th h ng 3.7.5.3 N u t i b c vi c tính toán mà nh ng th h ng c a hay nhi u thành viên đư xác đ nh đ c nh ng ng i khác v n b ng k t qu c a tr n đ u mà nh ng thành viên tham d đ c tách kh i b t k tính toán ti p theo đ gi i quy t tình tr ng b ng theo ph ng th c nh c a u 3.7.5.1 3.7.5.2 3.7.5.4 N u nh không th gi i quy t tình tr ng b ng cách th c nh th t c đư qui đ nh u 3.7.5.1-3 nh ng th h ng t ng quan s đ c quy t đ nh b ng cách rút th m 3.7.5.5 Trong cách giai đo n đ u lo i c a gi i Vô đ ch th gi i, Olympic Qu c t m r ng đ u th s đ c rút th m vào nhóm theo th b c x p h ng, có tính đ n s phân cách xa t t đ i v i Liên đoàn m i thành viên nhóm s đ 3.7.5.6 Tr tr ng tài đ c đánh s th t theo trình đ t cao xu ng th p c y quy n làm khác n u ch n đ u th vào đ u vòng k ti p tr n đ u cu i s gi a đ u th mang s s 2, n u (*) “round robin” 100 ch n vào đ u vòng k ti p tr n đ u cu i s gi a đ u th mang s vân vân vân vân 3.7.6 Các th th c thi đ u đ ng đ i 3.7.6.1 Thi đ u tr n (5 tr n đ n) i th ng đ t t s áp đ o 3.7.6.1.1 M t đ i ph i g m có đ u th 3.7.6.1.2 Th t c a tr n đ u s A đ u v i X, B đ u v i Y C đ u v i Z, A đ u v i Y B đ u v i X 3.7.6.2 Thi đ u tr n (4 tr n đ n tr n đôi) i th ng đ t t s áp đ o 3.7.6.2.1 M t đ i ph i g m 2, ho c đ u th 3.7.6.2.2 Th t c a tr n đ u s A đ u v i X, B đ u v i Y, tr n đ u đôi, A đ u v i Y B đ u v i X 3.7.6.3 Thi đ u tr n (6 tr n đ n tr m đôi) i th ng đ t t s áp đ o 3.7.6.3.1 M t đ i ph i g m 3, ho c đ u th 3.7.6.3.2 Th t c a tr n đâu s A đ u v i Y, B đ u v i X, C đ u v i Z, tr n đ u đôi, A đ u v i X, C đ u v i Y B đ u v i Z 3.7.6.4 Thi đ u tr n (9 tr n đ n) i th ng đ t t s áp đ o 3.7.6.4.1 M t đ i ph i g m đ u th 3.7.6.4.2 Th t tr n đ u s A đ u v i X, B đ u v i Y, C đ u v i Z, B đ u v i X, A đ u v i X, C đ u v i Y, B đ u v i Z, C đ u v i X A đ u v i Y 3.7.7 Th t c tr n thi đ u đ ng đ i 3.7.7.1 T t c đ u th s đ c ch n t nh ng ng iđ c đ c tham gia gi i đ ng đ i 3.7.7.2 Tr c tr n đ u s rút th m đ quy t đ nh quy n ch n đ i hình A, B, C hay X, Y, Z th quân s ghi tên đ i c a mình, n đ nh m t ch cho t ng đ u 101 th đánh tr n đ n r i đ a cho t ng tr ng tài ho c ng i đ i di n c a t ng tr ng tài 3.7.7.3 c danh sách c p đ u tr n đôi có th t i lúc k t thúc c a tr n đ u đ n tr c 3.7.7.4 M t đ u th ph i đ u tr n liên ti p có th yêu c u ngh nhi u nh t phút gi a tr n đ u 3.7.7.5 Tr n thi đ u đ ng đ i s k t thúc m t đ i đư th ng ph n l n tr n đ u cá nhân có th di n 3.7.8 K t qu 3.7.8.1 Sau m i cu c thi đ u s m t t ch m nh t ngày sau Liên đoàn t ch c ph i g i cho V n phòng c a Liên đoàn bóng bàn th gi i Th kỦ Liên đoàn Châu l c thích h p nh ng k t qu chi ti t bao g m t s m c a tr n đ u qu c t , c a t t c vòng đ u c a gi i Vô đ ch Châu l c, c a gi i Qu c t m r ng c a nh ng vòng k t thúc c a Gi i vô đ ch qu c gia 3.7.9 Truy n hình 3.7.9.1 Ngoài cu c thi danh ngh a Vô đ ch Th gi i, Châu l c ho c Olympic ra, m t gi i thi đ u có th đ c phát truy n hình ch đ c phép c a Liên đoàn mà truy n hình phát đ a bàn c a h 3.7.9.2 Vi c tham gia m t gi i thi đ u qu c t coi nh s đ ng ý c a Liên đoàn u n đ u th khách cho phát truy n hình gi i thi đ u đó; danh ngh a Vô đ ch Th gi i, Châu l c hay Olympic s đ ng Ủ nh th đ b t c n i ho c ghi hình th i gian cho bu i truy n hình tr c ti p di n gi i vòng tháng sau 3.8ă T ăCÁCHăTHIă c xem nh U QU C T 102 3.8.1 Nh ng qui đ nh d i áp d ng cho cu c thi danh hi u Vô đ ch Th gi i, Vô đ ch Châu Vô đ ch Olympic c v i nh ng cu c thi đ u đ ng đ i c a gi i Qu c t m r ng 3.8.2 M t đ u th có th đ i di n cho m t Liên đoàn ch đ u th công dân n mà c Liên đoàn có th m quy n, ngo i tr m t đ u th đ n ngày 31 tháng n m 1997 xét v ngày sinh n i c trú đư có đ t cách đ i di n cho Liên đoàn mà đ u th không ph i công dân c a h có th v n tình tr ng đ t cách 3.8.2.1 M t đ u th mà m t lúc công dân c a n c tr lên có th l a Liên đoàn thích h p mà s đ i di n 3.8.2.2 Tr ng h p đ u th c a Liên đoàn tr lên có qu c t ch t ng Liên đoàn có th đ nh nh ng yêu c u riêng c a cho tình tr ng đ t cách 3.8.3 M t đ u th không đ c đ i di n cho Liên đoàn khác m t th i gian n m 3.8.4 M t đ u th đ c coi nh đ i di n cho m t Liên đoàn n u đ u th y đư nh n s đ c đ i di n cho Liên đoàn đó, dù có thi đ u hay không; ngày tháng d i di n nga tháng đ c ho c ngày tháng thi đ u mà th i gian g n h n 3.8.5 M t đ u th hay Liên đoàn c a đ u th y ph i cung c p ch ng c tình tr ng đ t cách c a n u t ng tr ng tài yêu c u nh v y 3.8.6 M t Liên đoàn có th đ c m t đ u th đ i di n cho mình, ng cách đ i di n nh v y, nh ng ng i mà có đ t i c trú lưnh th ki m soát c a Liên đoàn khác v i u ki n đ u th y không b Liên đoàn t m đình ch (treo giò) hay khai tr 3.8.7 B t c kháng ngh v v n đ tình tr ng đ t cách s đ Ban th ng v quy t đ nh c a Ban t i h u 103 c tham kh o ý ki n * TÀI LI U THAM KH O [1] Bùi Qu c Dân (2002), Bóng bàn Vi t Nam h i nh p qu c t , NXB Tr [2] Nguy n Xuân Hi n (1976), K thu t bóng bàn, NXB TDTT, Hà N i [3] Lê V n Inh (1991), Bóng bàn Vi t Nam-Th gi i, NXB Tr , TP HCM [4] Thanh Long (2001), K thu t đánh bóng bàn, NXB M i Cà Mau [5] Tr n V n M – Mai ình Tr ng (1984), Bài t p chi n thu t bóng bàn ph thông, NXB TP HCM [6] ng Ki n Quân (2003), Bóng bàn c n b n nâng cao, NXB TDTT, Hà N i [7] V Thành S n (2004), Giáo trình Bóng bàn, NXB HSP [8] Nguy n Danh Thái (1999), Giáo trình bóng bàn, NXB TDTT [9] Ng i d ch: PGS Nuy n V n Tr ch (1997), Bóng bàn hi n đ i Trung Qu c, NXB TDTT, Hà N i [10] UB TDTT, Lu t bóng bàn (2006), NXB TDTT, Hà N i 104 M CL C Trang Bìa: Bài gi ng môn bóng bàn ………… L i nói đ u……………………………………………………………… Ch vi t t c dùng gi ng………………………………………………….3 Ch ng Lý thuy t chung 1.1 L ch s đ i trình phát tri n môn bóng bàn 4-10 1.2 Lý lu n chung v đánh bóng……………………………………………10-18 1.3 Các k thu t c b n ph ng pháp gi ng d y bóng bàn…………… 18-24 1.4 M t s chi n thu t c b n bóng bàn…………………………… 24-28 1.5 K chi n thu t đánh đôi…………………………………………………28-31 1.6 Ph Ch ng pháp t ch c thi đ u tr ng tài môn bóng bàn………………31-40 ng Th c hành k thu t bóng bàn 2.1 K thu t giao bóng đ giao bóng…………………………………….40-45 2.2 K thu t t n công 2.2.1 K thu t t n công thu n tay………………………… ……………….45-51 2.2.2 K thu t t n công trái tay…………………………………………… 51-53 2.3 K thu t phòng th 53-54 2.3.1 K thu t ch n bóng………………………………………… ……… 54 2.3.2 K thu t đ y bóng ………………………………………… ……….54-56 2.3.3 K thu t gò bóng………………………………………… ……… 56-57 2.3.4 K thu t c t bóng………………………………………… ……… 57-60 2.4 K thu t di chuy n………………………………………………………60-63 2.5 H ng d n gi ng d y th c hành bóng bàn…………………………… 63-64 * Ph l c: Lu t bóng bàn………………………………………………… 65-103 * Tài li u tham kh o…………………………………………………………104 * M c l c…………………………………………………………………….105 105 ... ngăphápăgi ng d y bóng bàn 18 1.3.1 K thu t bóng bàn c ăb n 1.3.1.1 Khái ni m K thu t bóng bàn t p h p t t c đ ng tác h p lý nh m đánh bóng sang bàn đ i ph ng đ t hi u su t cao nh t Trong bóng bàn m i... thu t c b n c a bóng bàn, ng qu đ o c a đ ng bóng đánh sang bàn đ i ph i ta chia ng n y lên thành giai đo n sau: Hình 1.1 Bóng v a n y lên Bóng lên Bóng đ n m cao nh t Bóng xu ng Bóng xu ng th... c u lông Bóng bàn t trò ch i bi n đ i thành - C ng có ng i cho r ng bóng bàn đ u tiên l u hành nói, có l n N hoàng Anh t ng quà cho Vua cung đình Anh c Nghe c nh ng d ng c ch i bóng bàn Sau đó,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bóng bàn cho sinh viên, Bài giảng bóng bàn cho sinh viên, Bài giảng bóng bàn cho sinh viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay