Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 2015

79 185 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 10:27

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o NHỮ NGỌC TUẤN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 20132015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trường Lớp : K44 – ĐCMT – N02 Khoa : Quản lý Tài Nguyên Khóa học : 2012 – 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o NHỮ NGỌC TUẤN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 20132015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trường Lớp : K44 – ĐCMT – N02 Khoa : Quản lý Tài Nguyên Khóa học : 2012 – 2016 Giảng viên hướng dẫn: TS Dư Ngọc Thành Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN! Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố vận dụng kiến thức mà học đƣợc nhà trƣờng Đƣợc trí ban giám hiệu nhà trƣờng, ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài Nguyên, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015” Để hoàn thành khóa luận, trình học tập nghiên cứu, em nhận đƣợc quan tâm giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân tập thể Trong trang đầu khóa luận này, em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên Ban chủ nhiệm khoa tập thể thầy cô giáo khoa Quản lý Tài Nguyên tận tình dậy dỗ dìu dắt em suốt trình học tập Các cán UBND phƣờng Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn quan tâm, dẫn tận tình thầy giáo hƣớng dẫn: TS Dƣ Ngọc Thành - ngƣời giúp đỡ em suốt trình hoàn thành thực đề tài hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 07 tháng 04 năm 2016 Sinh viên Nhữ Ngọc Tuấn ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất phƣờng Quang Trung năm 2014 45 Bảng 4.2 Kết chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất theo thời gian phƣờng Quang Trung giai đoạn 20132015 48 Bảng 4.3 Kết chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất theo loại đất phƣờng Quang Trung giai đoạn 2013 - 2015 49 Bảng 4.4 Đánh giá hiểu biết ngƣời dân cán công chức chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất 51 Bảng 4.5 Đánh giá hiểu biết ngƣời dân cán công chức chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất 52 Bảng 4.6 Đánh giá hiểu biết ngƣời dân cán công chức chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất 53 Bảng 4.7 Đánh giá hiểu biết ngƣời dân cán công chức chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất 54 Bảng 4.8 Đánh giá hiểu biết ngƣời dân cán công chức chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất 55 Bảng 4.9 Đánh giá hiểu biết ngƣời dân cán công chức chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất 56 Bảng 4.10 Trung bình tỷ lệ trả lời theo nhóm đối tƣợng điều tra 57 Hình 4.1 Trung bình tỷ lệ trả lời theo nhóm đối tƣợng điều tra 57 iii DANH MỤC CÁC TƢ̀, CỤM TỪ VIẾT TẮT BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trƣờng BTP Bộ tƣ pháp GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất NĐ-CP Nghị định - Chính phủ QSDĐ Quyền sử dụng đất QSD Quyền sử dụng QĐ Quyết định TT Thông tƣ TP Thành phố TN & MT Tài nguyên & Môi trƣờng UBNDTP Uỷ ban nhân dân Thành phố UBND Uỷ ban nhân dân VPĐK-QSDĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất XHCN Xã hội chủ nghĩa BTC Bộ tài CNH - HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa PLĐĐ Pháp luật đất đai iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TƢ̀, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.2 Cơ sở pháp lý đề tài 2.1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2 Khái quát chuyển quyền sử dụng đất 2.2.1 Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất 2.2.2 Một số quy định chung chuyển quyền sử dụng đất 13 2.2.3 Những quy định trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo chế cửa xã, phƣờng, huyện 24 2.3 Quản lý nhà nƣớc vấn đề chuyển quyền sử dụng đất 33 2.3.1 Quan niệm quản lý nhà nƣớc quyền sử dụng đất 33 2.3.2 Vai trò quản lý nhà nƣớc chuyển quyền sử dụng đất 34 2.4 Tình hình chuyển quyền sử dụng đất Việt Nam Thành Phố Thái Nguyên 35 2.4.1.Tình hình chuyển quyền sử dụng đất Việt Nam 35 v 2.4.2 Sơ lƣợc kết chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất thành phố Thái Nguyên 38 PHẦN 3.ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNGPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 40 3.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 40 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 40 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 40 3.3 Nội dung nghiên cứu tiêu nghiên cứu 40 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 41 3.4.1 Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu 41 3.4.2 Phƣơng pháp tổng hợp 41 3.4.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu 41 3.4.4 Phƣơng pháp so sánh 41 PHẦN 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội phƣờng Quang Trung 42 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 42 4.1.2 Điề u kiện kinh tế - xã hội 43 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên , kinh tế - xã hội môi trƣờng ảnh hƣởng đến sử dụng đất 44 4.2 Thực trạng sử dụng đất công tác quản lý nhà nƣớc đất đai phƣờng Quang Trung 45 4.2.1 Thực trạng sử dụng loại đất Phƣờng Quang Trung 45 4.2.2 Thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc sử dụng đất địa bàn phƣờng Quang Trung 46 4.3 Đánh giá kết chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất phƣờng Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 47 vi 4.3.1 Đánh giá kết chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất phƣờng Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 theo thời gian 47 4.3.2 Đánh giá kết chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất phƣờng Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 theo loại đất 49 4.4 Đánh giá thực trạng hiểu biết ngƣời dân chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất phƣờng Quang Trung 49 4.4.1 Các vƣớng mắc thực giải hồ sơ chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất theo Nghị định 49 4.4.2 Đánh giá hiểu biết ngƣời dân cán công chức chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất phƣờng Quang Trung 50 4.5 Những khó khăn, tồn giải pháp khắc phục hoạt động chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất phƣờng Quang Trung 58 4.5.1 Những khó khăn, tồn gặp phải việc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất 58 4.5.2 Giải pháp khắc phục 59 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần tốc độ đô thị hóa cao nhu cầu sử dụng đất ngày tăng nhƣng đất đai lại có hạn Là phƣờng thuộc thành phố Thái Nguyên, phƣờng Quang Trung hoạt động chuyển nhƣợng quyền sử đất diễn nhiều để đáp ứng nhƣ cầu sử dụng đất ngƣời dân Để thúc đẩy phát triển kinh tế đơn giản hóa thủ tục chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất nói riêng nhƣ thủ tục hành đất đai nói chung sở bảo vệ quyền lợi hợp pháp ngƣời sử dụng đất có quản lý chặt chẽ pháp luật Do yêu cầu đặt cho công tác quản lý đất đai phải hoàn thiện đẩy mạnh việc thực chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất cho ngƣời dân Với mục tiêu đƣa đất đai vào sử dụng hợp lý, hiệu tiết kiệm Việc quản lý chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất bƣớc đƣa quỹ đất vào tầm kiểm soát nhà nƣớc, góp phần quản lý đất đai ngày chặt chẽ thuận lợi hơn, nhà nƣớc đƣa sở pháp lý quản lý đất đai thống toàn quốc nhằm tạo trật tự đảm bảo tính công xã hội thực chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất Tuy nhiên vấn đề chuyển nhƣợng lúc tuân theo quy định pháp luật, thực tế việc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất đối tƣợng sử dụng đất vấn diễn phức tạp địa bàn phƣờng gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nƣớc đất đai Phƣờng Quang Trung nằm trung tâm TP Thái Nguyên có chợ Đồng Quang, ga Đồng Quang … nơi có vị trí đẹp, thuận lợi cho kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội vấn đề chuyển quyền sử dụng đất nói chung chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất nói riêng “nóng”, điều ảnh hƣởng không nhỏ tới công tác quản lý nhà nƣớc đất đai địa bàn Phƣờng Xuất phát từ thực tiễn nhu cầu trên, đƣợc trí Ban giám hiệu Nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài nguyên, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, dƣới hƣớng dẫn thầy giáo Dƣ Ngọc Thành, em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn Phường Quang Trung - Thành Phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2015” 1.2 Mục đích đề tài Đánh giá đƣợc công tác chuyển QSDĐ địa bàn Phƣờng Quang Trung giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, từ tìm khó khăn, tồn đọng đề xuất giải pháp nhằm khắc phục khó khăn công tác chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất nói riêng công tác quản lý nhà nƣớc đất đai nói chung cho địa bàn phƣờng Quang Trung thời gian tới 1.3 Mục tiêu đề tài 1- Điều tra đƣợc điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tình hình sử dụng đất địa bàn Phƣờng Quang Trung 2- Đánh giá đƣợc kết chuyển quyền sử dụng đất giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 Phƣờng Quang Trung 3- Điều tra hiểu biết ngƣời dân địa phƣơng chuyển QSDĐ đánh giá hiểu biết theo nhóm đối tƣợng 4- Đề xuất giải pháp công tác chuyển quyền sử dụng đất để giúp công tác quản lý đƣợc tốt 57 Qua bảng 4.9 ta thấy tỷ lệ ngƣời hiểu biết hình thức chấp bảo lãnh giá trị QSDĐ tƣơng đối cao Trong câu số 3: Trƣờng hợp hộ gia đình cá nhân nƣớc đƣợc chấp, bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất đâu? Tỷ lệ ngƣời trả lời trung bình 86,6% 4.4.3.7 Tổng hợp hiểu biết người dân phường Quang Trung chuyển nhượng quyền sử dụng đất phân theo nhóm đối tượng dụng đất Sự hiểu biết ngƣời dân phƣờng Quang Trung thành phố Thái Nguyên đƣợc tổng hợp thể bảng hình sau theo ba (03) nhóm đối tƣợng tiến hành điều tra Bảng 4.10 Trung bình tỷ lệ trả lời theo nhóm đối tượng điều tra Nhóm đối tƣợng Trung bình tỷ lệ trả lời (%) Cán công chức 83 Ngƣời dân tự 59 Ngƣời sản xuất nông nghiệp 57 (Nguồn: Tổng hợp từ Phiếu điều tra) 90 80 70 60 50 cán công chức người dân tự 40 30 20 người sản xuất nông nghiệp 10 Hình 4.1 Trung bình tỷ lệ trả lời theo nhóm đối tượng điều tra 58 4.5 Những khó khăn, tồn giải pháp khắc phục hoạt động chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất phƣờng Quang Trung 4.5.1 Những khó khăn, tồn gặp phải việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Một số hộ gia đình cá nhân có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ không cấp đổi lại giấy chứng nhận xin chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất dẫn đến số liệu đất bị chênh lệch giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đƣợc cấp số liệu sử dụng nhƣ đồ - Việc xin chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất buộc phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xong cho phép chuyển nhƣợng quan chuyên môn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu tốt - Ngƣời sử dụng đất trƣớc tự ý chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất giấy viết tay không thông qua nhà nƣớc để làm thủ tục, đất chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận, mà ngƣời chuyển nhƣợng nơi khác sống gây khó khăn cho việc hợp thức hóa - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trƣớc ghi tên ngƣời, ngƣời đứng tên chết ngƣời thừa kế hợp pháp (vợ chồng) làm thủ tục chuyển nhƣợng gặp khó khăn không tên ghi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ địa , - Cơ sở vật chấ t kỹ thuật ̣n chế , phƣơng tiện nhƣ vật tƣ thiế t bị làm việc thiế u thốn, đồ cũ mộ t số rách nát ̣n chế đố i với công tác quản lý - Ý thức hiểu biết ngƣời dân chƣa cao, công tác quản lý nhà nƣớc chƣa đƣợc tốt 59 4.5.2 Giải pháp khắc phục - Khi hồ sơ chuyển nhƣợng mà có chênh lệch số liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận cấp từ ngày trƣớc với đồ số liệu địa sử dụng lấy theo số liệu Ủy ban nhân dân phƣờng đối chiếu xác nhận - Nâng cao khả làm việc quan chuyên môn để đáp ứng đƣợc nhu cầu chuyển nhƣợng ngƣời sử dụng đất có vấn đề phát sinh cần giải - Nếu việc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất không qua nhà nƣớc trƣớc thời điểm ngày 01/04/2004 tiến hành hợp thức hóa thực đủ nghĩa vụ tài (tính theo tại) Nếu chuyển nhƣợng không qua nhà nhà nƣớc vào sau thời điểm ngày 01/04/2004 không đƣợc hợp thức hóa cho dù có xác nhận Ủy ban nhân dân xã mà phải làm hợp đồng theo mẫu chung phải có giấy chứng nhận - Trƣờng hợp ngƣời sử dụng đất trƣớc tự ý chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất giấy viết tay không thông qua nhà nƣớc để làm thủ tục, đất chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận, mà ngƣời chuyển nhƣợng nơi khác sống hợp thức hóa hồ sơ chuyển nhƣợng cách làm hồ sơ chuyển nhƣợng theo mẫu chung cần bên nhận chuyển nhƣợng ký vào hồ sơ chuyển nhƣợng có xác nhận Ủy ban nhân dân phƣờng - Đầu tƣ thêm sở vật chất kĩ thuật, phƣơng tiện thiế t bi ̣làm việ c cho cán điạ ta ̣i điạ phƣơng 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thông qua trình thu thập, tìm hiểu công tác chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất địa bàn phƣờng Quang Trung giai đoạn 2013 - 2015 vấn ngƣời sử dụng đất chuyển nhƣợng quyến sử dụng đất địa bàn thu đƣợc kết sau: * Kết chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất địa bàn phƣờng - Theo đơn vị hành chính: Tổng số trƣờng hợp chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất phƣờng 536 hợp đồng với tổng trƣờng diện tích 7,50064 (ha) - Theo thời gian: Năm 2013 có 169 hồ sơ với diện tích 2,29362 chiếm 30,30% tổng diện tích chuyển nhƣợng năm Năm 2014 có 172 hồ sơ với diện tích chuyển nhƣợng 2,70828 chiếm 36,4% tổng diện tích chuyển nhƣợng năm Năm 2015 có 195 hồ sơ với 2,49876 chiếm 33,3% tổng diện tích chuyển nhƣợng năm - Theo loại đất: việc chuyển nhƣợng Quyền sử dụng đất địa bàn phƣờng phần lớn nhóm đất với diện tích 4,69313 (ha) chiếm 62,57% tổng diện tích đất chuyển nhƣợng; Đất nông nghiệp với diện tích 2,80751 (ha) chiếm 37,43% tổng diện tích đất chuyển nhƣợng * Kết nhận thức người dân địa bàn phường chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Sự hiểu biết ngƣời dân chuyển quyền sử dụng đất trung bình tỷ lệ trả lời đạt mức 72% - Sự hiểu biết ngƣời dân hình thức chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất trung bình tỷ lệ trả lời đạt mức trung bình 66% 61 - Sự hiểu biết ngƣời dân hình thức cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất trung bình tỷ lệ trả lời đạt mức trung bình 68% - Sự hiểu biết ngƣời dân hình thức thừa kế quyền sử dụng đất trung bình tỷ lệ trả lời đạt mức trung bình 63% - Sự hiểu biết ngƣời dân hình thức tặng cho quyền sử dụng đất trung bình tỷ lệ trả lời mức trung bình 57% - Sự hiểu biết ngƣời dân hình thức chấp giá trị quyền sử dụng đất trung bình tỷ lệ trả lời mức 72% Công tác chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất địa phƣơng đảm bảo theo trình tự pháp luật, đáp ứng nhu cầu ngƣời dân Tuy nhiên, đội ngũ cán sở có nhiều thiếu sót trình thực thủ tục cần thiết Bên cạnh đó, nhận thức ngƣời dân có hạn, khiến cho thời gian thực thủ tục kéo dài không theo quy định Ngƣời dân thực trao tay với không thông qua Nhà nƣớc, cán văn phòng, cán sở cập nhật thông tin cách xác, đầy đủ đƣợc, công tác quản lý đất đai gặp nhiều khó khăn 5.2 Kiến nghị Trên sở số liệu điều tra, thu thập đƣợc đƣa số kiến nghị biện pháp để thúc đẩy phát triển hoạt động chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất nâng cao hiểu công tác quản lý nhà nƣớc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất pháp luật đất đai nói chung địa phƣơng thời gian tới nhƣ sau: - Phòng địa xây dựng phƣờng: Cần tổ chức tuyên truyền cách sâu rộng tới ngƣời dân vấn đề liên quan đến chuyển nhƣợng quyền 62 sử dụng đất đất nói riêng pháp luật đất đai nói chung nhằm nâng cao trình độ hiểu biết ngƣời dân - UBND phƣờng: cần có điều chỉnh phù hợp linh động thủ tục hành chính, trình tự thực hoạt động chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện cho sử dụng đất thực nhanh chóng có nhu cầu chuyển nhƣợng, giúp cán địa giảm thiểu áp lực công việc - Ngƣời sử dụng đất cần có tìm hiểu tiếp cận pháp luật cho “sống làm việc theo pháp luật” tất lĩnh vực đặc biệt lĩnh vực đất đai TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ n ƣớc CHXHCN Việt Nam (2007), Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 Chính phủ n ƣớc CHXHCN Việt Nam (2003), Nghị đị nh số 181/2004/NĐ- CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Quy đinh ̣ về thi hành luật đấ t đai Chính phủ n ƣớc CHXHCN Việt Nam (2004), Nghị đị nh số 198/2004/NĐ- CP ngày 03/12/2004 Quy đinh ̣ về thu tiề n sƣ̉ du ̣ng đấ t Chính phủ n ƣớc CHXHCN Vi ệt Nam (2010, 2011), Nghị đị nh số 120/2012/NĐ-CP ngày 30/12/2010 Nghị đị nh số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về lệ phí trƣớc bạ Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2013) Nghị định số 65/2013/NĐCP ngày 27 tháng năm 2013 Quy đinh ̣ chi tiế t m ột số điề u của Luạ ̂t Thuế thu nhạ ̂p cá nhân Luật sƣ̉a đổ i , bổ sung m ột số điề u của Lu ật thuế thu nhập cá nhân Quố c hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai năm 2013 NXB Chính tri ̣Quố c gia Nghị định 43/2014/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai Thông tƣ 24/2014/TT-BTNMT hồ sơ địa (Có hiệu lực từ 05/07/2014) Nguyễn Thị Lợi (2008), Bài giảng đăng ký thống kê đất đai, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 10 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Bài giảng Pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 11 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình quản lý Nhà nước đất đai, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 12 UBND phƣờng ,“Sổ theo dõi cung cấ p thông tin ̣a bằ ng quyề n sử dụng đất năm 2013 ” 13 UBND phƣờng, “Sổ theo dõi cung cấ p thông tin ̣a bằ ng quyề n sử dụng đấ t năm 2014 ” 14 UBND phƣờng, “Sổ theo dõi cung cấ p thông tin ̣a bằ ng quyề n sử dụng đấ t năm 2015 ” 15 UBND phƣờng Quang Trung, “Báo cáo quy hoạch sử dụng đấ t đế n năm 2020, kế hoạch sử dụng đấ t kỳ đầ u giai đoạn 2011-2015 phường Quang Trung” 16 UBND phƣờng, “Báo cáo tình hình thực hi ện công tác quản lý Tài nguyên - Môi trường năm 2014 phương hướng năm 2015” 17 UBND phƣờng Quang Trung “Báo cáo tri ̣ Đại h ội Đại biểu Đảng phường Quang Trung, nhiệm kỳ 2010 - 2015” 18 UBND tỉnh Thái Nguyên quy đ ịnh bảng giá loại đất nă m 2014 điạ bàn tỉnh Thái Nguyên Quyế t đinh ̣ số 27/12/2013 26/2013/QĐ-UBND ngày PHỤ LỤC Phụ lục Trƣờng ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Khoa Quản lý Tài nguyên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc Phiếu điều tra Đánh giá ngƣời dân công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn Phƣờng Quang Trung, Tỉnh Thái Nguyên Họ tên ngƣời đƣợc vấn: Địa chỉ: Nghề nghiệp: Xin Ông, Bà gia đình cho biết ý kiến công tác chuyển quyền sử dụng đất phƣờng theo luật đất đai hành cách trả lời câu hỏi dƣới ( tích vài phƣơng án mà ông ( bà) cho ): 1.Những hiểu biết chuyển quyền sử dụng đất Câu 1: Có hình thức chuyển quyền sử dụng đất? a) b) c) d) Câu 2: Đất tham gia chuyển quyền sử dụng đất có cần điều kiện không? a) Không cần điều kiện b) Chỉ cần đất tranh chấp c) Có điều kiện nhà nƣớc quy định d) Có đầy đủ điều kiện nhà nƣớc quy định Câu 3: Những khoản tiền đƣợc pháp luật quy định có liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất? a) b) c) d) Thuế chyển quyền sử dụng đất Lệ phí địa Lệ phí trƣớc bạ Cả a, b c Câu 4: Ngƣời chuyển quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ với nhà nƣớc? a) Khai báo việc chuyển quyền b) Làm đầy đủ thủ tục c) Nộp thuế chuyển quyền d) Cả b c Câu 5: Ngƣời nhận chuyể quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ với Nhà nƣớc? a) Không có nghĩa vụ b) Khai báo đầy đủ thông tin c) Làm đầy đủ thủ tục d) Làm đầy đủ thủ tục nộp lệ phí trƣớc bạ Hình thức chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất Câu 6: Chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất đƣợc hiểu nhƣ nào? a) Là việc chuyển quyền sử dụng đất cho ngƣời khác sở có giá trị b) Là việc bán đất c) Là việc cho thuê đất d) Là việc nhƣờng quyền sử dụng đất cho ngƣời khác thời gian định Câu 7: Ngƣời nhận quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ ngƣời chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất? a) Phải trả khoản chi phí tiền vật mà họ bỏ để có đƣợc quyền sử dụng đất b) Phải trả chi phí đầu tƣ để làm tăng giá trị đất c) Cả a b d) Không có nghĩa vụ Câu 8: Hộ gia đình cá nhân đƣợc nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nƣớc trƣờng hợp nào? a) Khi họ dùng đất ngƣời khác thuê để sản xuất nông nghiệp b) Khi họ trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp c) Khi họ nhận đất để bán cho ngƣời khác sản xuất nông nghiệp d) Khi họ dùng đất để nghiên cứu cho việc sản xuất nông nghiệp Câu 9: Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhƣợng, tặng cho đất ở, đất nông nghiệp phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ trƣờng hợp nào? a) Khi họ đầu tƣ để bảo vệ chúng b) Khi họ muốn dùng chúng cho nghiên cứu sinh học c) Khi họ tham gia vào việc bảo vệ chúng d) Khi họ sinh sống khu vực Hình thức cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất Câu 10: Cho thuê cho thuê lại đƣợc hiểu nhƣ nào? a) Là việc ngƣời sử dụng đất cho ngƣời khác sản xuất đất thu tiền họ theo thỏa thuận b) Là việc ngƣời sử dụng đất cho ngƣời khác trọ phần đất gia đình thu tiền theo thỏa thuận c) Là việc ngƣời sử dụng đất nhƣờng QSDĐ cho ngƣời khác theo thỏa thuận thời gian định hợp đồng thời quy định pháp luật d) Là việc ngƣời sử dụng đất cho ngƣời khác sử dụng đất mình không dùng đến Câu 11: Cho thuê cho thuê lại có cần hợp đồng hay không? a) Chỉ cần hợp đồng hai bên thỏa thuận b) Không cần hợp đồng cần thỏa thuận băng lời c) Phải có hợp đồng theo quy định pháp luật d) Chỉ cần hơp đồng có xác định tổ trƣởng dân phố Câu 12: Thuê thuê lại quyền sử dụng đất khác điểm nào? a) Không khác b) Khác nguồn gốc đất cho thuê c) Khác ngƣời cho thuê d) Khác ngƣời nhận thuê Câu 13: Đất mà ngƣời sử dụng đất cho thuê lại đất có nguồn gốc từ đâu? a) Đất thuê Nhà nƣớc b) Đất đƣợc Nhà nƣớc giao c) Đất nhận chuyển nhƣợng ngƣời khác d) Đất đƣợc Nhà nƣớc công nhận trƣớc có Luật Đất đai Câu 14: Việc cho thuê lại quyền sử dụng đất đƣợc quy định nhƣ Luật Đất đai năm 2013? a) Chỉ đƣợc cho thuê lại số trƣờng hợp đƣợc quy định b) Không cấm việc cho thuê lại quyền sử dụng đất c) Chỉ đƣợc thuê lại ngƣời cho thuê sử dụng đất thuê đƣợc d) Chỉ đƣợc cho thuê lại đầu tƣ xây dựng đất theo dự án xin thuê đất Hình thức thừa kế quyền sử dụng đất Câu 15: Quyền thừa kế QSDĐ đƣợc hiểu nhƣ nào? a) Là việc ngƣời sử dụng đất chuyển nhƣợng QSDĐ cho bố, mẹ, anh, chị, em b) Là việc ngƣời sử dụng đất chuyển nhƣợng QSDĐ cho c) Là việc ngƣời sử dụng đất tặng, cho QSDĐ cho d) Là việc ngƣời sử dụng đất chết để lại QSDĐ cho ngƣời khác theo di chúc hoăc theo pháp luật Câu 16: Quyền thừa kế QSDĐ đƣợc ƣu tiên thực theo? a) Theo di chúc b) Theo pháp luật c) Cả a b d) Hoặc a b Câu 17: Khi có di chúc mà ngƣời thừa kế không thỏa thuận đƣợc với giải nhƣ nào? a) Thì quan có thẩm quyền chia theo pháp luật b) Thì quan có thẩm quyền vào di chúc để chia c) Thì toàn số đất thừa kế bị thu hồi d) Chia Câu 18: Nếu di chúc di chúc không hợp pháp quyền thừa kế đƣợc chia nhƣ nào? a) Toàn đất thừa kế bị thu hồi b) Chia theo pháp luật c) Chia cho ngƣời có công với ngƣời để lại quyền thừa kế d) Chia Câu 19: Pháp luật chia thành hàng thừa kế? a) b) c) d) Không chia Câu 20: Ngƣời hàng sau đƣợc nhận thừa kế nào? a) Ngƣời hàng trƣớc tƣ cách đƣợc nhận thừa kế b) Khi đƣợc chấp thuận ngƣời c) Khi không ngƣời hàng trƣớc d) Khi ngƣời hàng trƣớc không gần Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất Câu 21: Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất đƣợc hiểu nhƣ nào? a) Là việc bố mẹ chuyển nhƣợng QSDĐ cho b) Là việc ngƣời sử dụng đất chuyển nhƣợng QSDĐ cho anh, chị, em c) Là việc ngƣời sử dụng đất nhƣờng QSDĐ cho ngƣời khác thời gian định d) Là việc ngƣời sử dụng đất chuyển QSDĐ cho ngƣời khác theo quan hệ tình cảm mà ngƣời sử dụng đất không thu lại tiền vật Câu 22: Ngƣời đƣợc quyền sử dụng đất có phải trả cho ngƣời tặng quyền sử dụng đất không? a) Phải trả tiền b) Phải trả vật c) Không phải trả tiền hay vật d) Phải trả tiền vật Câu 23: Tặng cho quyền sử dụng đất diễn mối quan hệ nào? a) Chỉ quan hệ huyết thống b) Bố mẹ với c) Anh chị em ruột d) Thƣờng quan hệ huyết thống, có quan hệ khác Câu 24: Tặng cho quyền sử dụng đất có phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất hay thuế thu nhập hay không? a) Không phải nộp b) Có phải nộp c) Tùy trƣờng hợp cụ thể d) Nộp 50% Câu 25: Cấp định cho phép tặng cho QSDĐ? a) UBND cấp huyện b) Phòng Tài nguyên Môi trƣờng c) UBND cấp xã d) Trƣởng xóm Hình thức chấp giá trị quyền sử dụng đất Câu 26: Thế chấp giá trị quyền sử dụng đất đƣợc hiểu nhƣ nào? a) Là việc ngƣời sử dụng đất cho ngƣời khác mƣợn QSDĐ thời gian định b) Là việc ngƣời sử dụng đất cho ngƣời thuê đất thời gian định c) Là việc ngƣời sử dụng đất mang QSDĐ đến chấp cho tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế cá nhân theo quy định pháp luật để vay tiền mua chịu hàng hóa thời gian định pháp luật để vay tiền mau chịu hàng hóa thời gian định theo thỏa thuận d) Là việc ngƣời sử dụng dất QSDĐ cho ngƣời khác mƣợn không dùng tới Câu 27: Luật Đất đai năm 2013 quy định đối tƣợng tham gia chấp, Bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất phạm vi nào? a) Không giới hạn b) Đƣợc chấp tổ chức tín dụng c) Chỉ chấp tôt chức kinh tế d) Chỉ tổ chức tín dụng đƣợc phép hoạt động Việt Nam Câu 28: Trƣờng hợp hộ gia đình cá nhân nƣớc đƣợc chấp, bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất đâu? a) Các tổ chức kinh tế hoạt động Việt Nam b) Các tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam c) Cả a, b d) Đƣợc chấp cac tổ chức tín dụng Việt Nam Câu 29: Bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất quy định luật nào? a) Hình b) Dân c) Tài d) Kinh tế Ngƣời đƣợc điều tra Ngƣời điều tra Nhữ Ngọc Tuấn ... dẫn thầy giáo Dƣ Ngọc Thành, em tiến hành thực đề tài: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn Phường Quang Trung - Thành Phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013- 2015 1.2... trạng công tác quản lý nhà nƣớc sử dụng đất địa bàn phƣờng Quang Trung 46 4.3 Đánh giá kết chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất phƣờng Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o NHỮ NGỌC TUẤN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 2015 , Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 2015 , Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay