Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã uy nỗ huyện đông anh thành phố hà nội giai đoạn 2010 2015

67 190 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 10:27

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN VĂN THÁI Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN UY NỖ, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ NỘI GIAI ĐOẠN 20102015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa – Môi trƣờng Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2012 - 2016 Thái Nguyên - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN VĂN THÁI Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN UY NỖ, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ NỘI GIAI ĐOẠN 20102015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa – Môi trƣờng Lớp : K44 – ĐCMT N02 Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2012 - 2016 Giáo viên hƣớng dẫn : ThS Nguyễn Văn Hiểu Thái Nguyên - 2016 i LỜI CẢM ƠN Trong năm học tập rèn luyện trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, em nhận dạy dỗ, bảo tận tình thầy giáo, cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên, thầy cô giáo Ban giám hiệu nhà trường, phòng ban trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Đây khoảng thời gian quý báu, bổ ích có ý nghĩa vô lớn thân em Trong trình học tập rèn luyện trường em trang bị lượng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ lượng kiến thức hội định để sau trường em đóng góp phần sức lực phục vụ cho nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước trở thành người công dân có ích cho hội Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo ThS Nguyễn Văn Hiểu tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên, thầy giáo, cô giáo, cán khoa truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu trình học tập rèn luyện trường Em xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo tập thể cán phòng Địa Uy Nỗ giúp đỡ em trình thực tập hoàn thành khóa luận Em gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân bạn bè bên cạnh động viên, khích lệ em suốt trình học tập thời gian em thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 01 tháng 05 năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Văn Thái ii DANH MỤC BẢNG Nhiệt độ, lượng mưa trung bình hàng năm 25 Tình hình dân số Uy Nỗ giai đoạn 2001 - 2010 28 Cơ cấu sử dụng loại đất năm 2014 32 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 33 Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp 34 Kết cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Nội giai đoạn 20102015 39 Bảng 4.7: Kết cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Nội giai đoạn 20102015 41 Bảng 4.8 :Kết cấp GCNQSD đất cho loại đất Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Nội giai đoạn 2010 - 2015 42 Bảng 4.9: Thống kê trường hợp không cấp giấy CNQSD đất Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Nội 20102015 44 Bảng 4.10: Kết điều tra mức độ hiểu biết người dân Uy Nỗ công tác cấp giấy 46 Bảng 4.11: Kết điều tra hiểu biết người dân Uy Nỗ theo tiêu 47 Bảng 4.1: Bảng 4.2: Bảng 4.3: Bảng 4.4: Bảng 4.5: Bảng 4.6: iii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 18 Hình 4.1 Bản đồ Uy Nỗ 23 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CP :Chính phủ CT – TTg :Chỉ thị thủ tướng ĐKĐĐ :Đăng kí đất đai GCN :Giấy chứng nhận GCNQSD :Giấy chứng nhận quyền sử dụng HĐND :Hội đồng nhân dân HSĐC :Hồ sơ địa NĐ :Nghị định NĐ–CP :Nghị định phủ Nxb :Nhà xuất QĐ–UBN :Quyết định Ủy ban nhân dân QĐ–BTNMT :Quyết định Bộ Tài nguyên Môi trường TT–BTNMT :Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường TT–TCĐ :Thông tư Tổng cục Địa UBND :Ủy ban nhân dân UBTVQH :Ủy ban thường vụ Quốc Hội VPĐK :Văn phòng đăng kí v MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài 1.2.2 Mục tiêu 1.2.3 Yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận pháp lý công tác cấp GCNQSD đất 2.1.1 Các nội dung quản lý nhà nước đất đai 2.1.2 Cơ sở lý luận cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa 2.1.3 Căn pháp lý cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa 2.2 Khái quát công tác cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa 2.2.1 Đăng ký quyền sử dụng đất 2.2.2 Cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất 10 2.2.3 Hồ sơ địa 14 2.2.4 Vai trò công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 15 2.2.5 Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 16 2.2.6 Trình tự thủ tục hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 17 2.3 Tình hình cấp GCNQSD đất nước 20 2.3.1 Sơ lược tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Đông Anh, thành phố Nội 20 vi PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 21 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu 22 3.4.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 22 3.4.3 Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu, tài liệu thu thập 22 3.4.4 Phương pháp so sánh đánh giá kết đạt 22 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội 23 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 4.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 26 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội môi trường 30 4.2.Khái quát việc quản lý sử dụng đất đai Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Nội 30 4.2.1.Tình hình quản lý đất đai 30 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất đai 31 4.3 Đánh giá công tác cấp giấy CNQSD đất Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Nội giai đoạn 20102015 39 4.3.1 Đánh giá công tác cấp giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Nội giai đoạn 20102015 39 vii 4.3.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSD dất cho loại đất Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Nội giai đoạn 2010 - 2015 42 4.3.3 Đánh giá chung công tác cấp GCNQSD đất Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Nội 43 4.3.4 Đánh giá khái quát trình độ hiểu biết người dân Uy Nỗ việc cấp GCNQSD đất 45 4.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn đề xuất số giải pháp cho công tác cấp GCNQSD đất Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Nội 47 4.4.1 Thuận lợi 48 4.4.2 Khó khăn 49 4.4.3 Giải pháp khắc phục 50 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên vô quý giá đối quốc gia, tư liệu sản xuất quan trọng tất trình sản xuất, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống tham gia vào tất hoạt động đời sống kinh tế - hội, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, hội, an ninh, quốc phòng, yếu tố cấu thành nên lãnh thổ quốc gia, kết đấu tranh hàng nghìn năm toàn dân tộc, định tồn phát triển loài người Đất đai tài nguyên có hạn số lượng, có vị trí cố định không gian, thay di chuyển theo ý muốn chủ quan người Chính vậy, việc quản lý sử dụng tài nguyên cách hợp lý có ý nghĩa định đến sợ phát triển kinh tế đất nước mà đảm bảo cho mục tiêu trị phát triển hội Nước ta, công đổi tiến hành công nghiệp hóa đại hóa đất nước, kinh tế chuyển sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phát triển theo cấu thị trường có quản lý nhà nước kéo theo nhu cầu đất đai ngành ngày tăng lên cách nhanh chóng, bên cạnh tình hình sử dụng đất địa phương nước ngày đa dạng phức tạp Vậy nên ngành quản lý đất đai buộc phải có thông tin, liệu tài nguyên đất cách xác đầy đủ với tổ chức xếp quản lý cách khoa học chặt chẽ sử dụng hiệu cho nhiều mục đích khác phục vụ cho việc khai thác, quản lý sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất gắn liền với quan điểm sinh thái bảo vệ môi trường Cùng với biện pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đặt hàng đầu nhằm tạo ổn định trình sử dụng đất, mặt khác tạo điều kiện cho đất đai đầu tư, tái khả sản xuất Công tác cấp GCNQSD đất chứng thư pháp lý cao nhất, xác nhận mối quan hệ hợp pháp nhà nước với người sử dụng đất Để chủ sử dụng đất yên 44 Bảng 4.9: Thống kê trƣờng hợp không đƣợc cấp giấy CNQSD đất Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Nội 20102015 Nguyên nhân Số hộ không Tên xóm đƣợc Tranh chấp Lấn Chiếm Hồ sơ không Sử dụng sai hợp lệ mục đích cấp Số hộ GCN (hộ) Phan - - - - - - - - Đản Dị - - - - - - - - Đản Mỗ 15 60,0 13,3 26,7 Phúc Lộc 40,0 20,0 40,0 Xóm Ngoài 50,0 25,0 25,0 Ấp Tó - - - - - - - - Kính Nỗ 20 30,0 15,0 35,0 20,0 Xóm Trong 33,3 66,7 Xóm Chợ - - - - - - - - Nghĩa Lại - - - - - - - - Xóm Hậu 14,3 28,6 14,3 42,8 Xóm Thượng 60,0 40,0 Đài Bi 80,0 Xóm Bãi 4 100 Tổng 68 17 25 14 20,6 19 % 20,0 27,9 Số hộ (hộ) 18 % 26,5 Số hộ (hộ) (Nguồn: UBND Uy Nỗ) % Số hộ (hộ) % 45 Qua số liệu bảng 4.9 cho thấy giai đoạn 2010 - 2015, trình nghiên cứu hồ sơ cấp giấy chứng nhận xác minh thực địa đất cho thấy có đến 78 hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện cấp GCNQSD đất Lý chủ yếu tranh chấp, lẫn chiếm, hồ sơ không hợp lệ sử dụng sai mục đích Do dân số tăng nhanh, nhu cầu nhà ngày lớn, đất đai có giá trị ngày cao, xảy tranh chấp, lẫn chiếm, hộ sử dụng đất liền kề chí người gia đình chuyển nhượng thừa kế Nguyên nhân từ năm trước việc quản lý đất đai bị buông lỏng, quan quản lý đất đai chưa giải kịp thời vấn đề tranh chấp đất đai Một phận nhân dân có tượng lẫn chiếm đất đai, đặc biệt đất công ích quản lý giấy tờ hợp lệ dẫn tới không làm hồ sơ cấp giấy, làm chậm tiến độ cấp giấy xã, huyện thành phố Nội 4.3.4 Đánh giá khái quát trình độ hiểu biết người dân Uy Nỗ việc cấp GCNQSD đất Quyền cấp GCNQSDĐ quyền chung người chủ sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất việc cấp GCNQSDĐ phải tuân thủ theo quy định pháp luật Trình độ hiểu biết người dân có ảnh hưởng lớn tới công tác cấp GCNQSDĐ định tiến độ cấp GCNQSDĐ diễn nhanh hay chậm chủ yếu tuỳ thuộc vào nhận thức người dân Để điều tra trình độ hiểu biết người dân Uy Nỗ, ta chọn nhóm hộ gia đình, cá nhân có trình độ hiểu biết khác Chọn khu vực làm khu vực điểm, khu vực lấy 10 hộ, khu vực có 30 hộ tương đương 30 phiếu điều tra phát Như vậy, ta đánh giá qua nhóm hộ gia đình, cá nhân địa bàn xã: khu vực điểm có nhóm 10 hộ gia đình, cá nhân Kết điều tra thể qua bảng 4.10 46 Bảng 4.10: Kết điều tra mức độ hiểu biết ngƣời dân Uy Nỗ công tác cấp giấy STT Nhóm hộ Hiểu biết Không biết Hộ Tỷ lệ (%) Hộ Tỷ lệ (%) Nhóm 80 20 Nhóm 50 50 Nhóm 40 60 (Nguồn: UBND Uy Nỗ) Ghi : Nhóm 1: Các hộ gia đình, cá nhân cán công nhân viên chức Nhà nước Nhóm 2: Các hộ gia đình, cá nhân buôn bán sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm 3: Các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp Qua bảng ta có nhận xét: trình độ hiểu biết nhóm có trình độ khác Nhóm nhóm hộ gia đình, cá nhân cán công nhân viên chức Nhà nước, người có trình độ, hiểu biết Mức độ nhận thức vấn đề hội nhanh Họ cập nhật thông tin cách nhanh chóng, đặc biệt thay đổi Luật đất đai có công tác cấp GCNQSDĐ Điều tra 10 hộ gia đình, cá nhân nhóm mức độ đạt 80% (8 hộ gia đình, cá nhân hiểu biết hộ gia đình cá nhân không biết) Nhóm nhóm có hộ gia đình, cá nhân buôn bán sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Qua điều tra, trình độ hiểu biết nhóm mức trung bình với tỷ lệ 50% kết phần hộ gia đình, cá nhân làm ăn buôn bán lớn nên họ nhiều quan tâm đến công tác cấp GCNQSDĐ để đảm bảo lợi ích họ sử dụng đất ổn định lâu dài Họ quan tâm đến việc nộp thuế đất hàng năm Vì vậy, công tác cấp GCNQSDĐ vấn đề quan tâm lớn hộ gia đình, cá nhân thuộc nhóm 47 50% (5 hộ) lại hộ gia đình, cá nhân buôn bán nhỏ lẻ, không quan tâm, để ý đến Luật đất đai Nhóm nhóm hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp Đây nhóm có trình độ dân trí không cao, khả cập nhật thông tin hạn chế Trong số 10 hộ gia đình, cá nhân điều tra tỷ lệ hiểu biết đạt 4/6 hộ, tỷ lệ hiểu biết 40% 60% Các hộ nông dân thường quan tâm đến diễn biến hội, vấn đề cấp GCNQSDĐ hiểu biết họ nhiều hạn chế Để sâu nghiên cứu, điều tra mức độ hiểu biết người dân xã, ta đưa số tiêu để đánh giá như: cấp GCNQSDĐ, trình tự, thủ tục cấp giấy… Mức độ hiểu biết tổng hợp nhóm khu vực khác Mỗi tiêu phần 30 phiếu điều tra, kết đạt thể qua bảng 4.11 Bảng 4.11: Kết điều tra hiểu biết ngƣời dân Uy Nỗ theo tiêu GCNQSDĐ Hiểu biết Tỷ lệ Hộ (%) 22 73,33 Điều kiện cấp 15 50,00 15 50,00 Trình tự cấp, thủ tục cấp 26 86,66 13,33 Nội dung ghi GCNQSDĐ 30 100 0 Ký hiệu loại đất 13 43,33 17 56,66 Cấp GCNQSDĐ 10 33,33 20 66,67 Thẩm quyền cấp 13 43,33 17 56,67 STT Chỉ tiêu (Nguồn: UBND Uy Nỗ) Không biết Tỷ lệ Hộ (%) 26,67 48 Qua bảng 4.11 cho thấy tiêu khác mức độ hiểu biết người dân khác Trong tiêu, tiêu điều kiện cấp giấy,trình tự thủ tục,ký hiệu loại đất, thẩm quyền cấp tiêu có mức độ hiểu biết thâp Để khắc phục tình trạng cần phải tích cực công tác tuyên truyền cho nhân dân công tác cấp giấy nói riêng văn pháp luật nói chung 4.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn đề xuất số giải pháp cho công tác cấp GCNQSD đất Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Nội 4.4.1 Thuận lợi Công tác cấp GCNQSD đất địa bàn đạt kết định góp phần quản lý quỹ đất địa thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, đạt kết do: - có quy hoạch sử dụng đất làm pháp lý cho việc xây dựng mục đích sử dụng đất giao, cho thuê việc thực công tác thuận lợi - Đảng quyền địa quan tâm, đôn đốc, đạo nên doanh nghiệp, tổ chức vào thuê đất thực nhanh chóng Các văn pháp luật quy định hướng dẫn thực cấp, ngành ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện địa phương dần cụ thể hoá, nhận thức ý thức tôn trọng pháp luật đất đai nhân dân dần nâng cao tạo điều kiện thuận lợi để địa hoàn thành nhiệm vụ.Đã nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành sách pháp lý đất đai chủ sử dụng đất nói riêng tổ chức công dân nói chung địa bàn phường Tổ chức kiểm tra đôn đốc thường xuyên chỗ, kịp thời xử lý tháo gỡ vướng mắc, công khai dân chủ, tạo đoàn kết ổn định tình hình kinh tế - trị, trật tự hội Công tác thông tin tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng sách nội dung văn pháp luật tạo nhiệt tình ủng hộ nhân dân Cán chuyên môn: có hai cán tốt nghiệp đại học cán tốt nghiệp trung cấp cán có lực, nhiệt tình tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá 49 nhân xin cấp GCNQSD đất nắm trình tự thủ tục nhanh chóng, tâm huyết với công việc, khắc phục khó khăn thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ Việc cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân đạt kết tốt đảm bảo sách Nhà nước tạo điều kiện để chủ sử dụng thực quyền (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, chấp) nghĩa vụ 4.4.2 Khó khăn Quá trình cấp GCNQSD đất địa bàn Uy Nỗ bộc lộ vấn đề khó khăn định Cụ thể là: - Chính sách luân chuyển công tác cán địa dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm cán thời kì trước thời kì sau, xảy tượng ngâm hồ sơ phải làm lại hồ sơ - Do hồ sơ cấp giấy CNQSD đất sai lệch diện tích đồ 364 đồ 299 (diện tích đất đề nghị cấp GCNQSD đất nhiều sơ với kế hoạch) - Hồ sơ địa không đầy đủ, thông tin không cập nhật kịp thời quy định - Ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ, đất đai hộ kê khai đăng ký cấp GCNQSD đất nhiều giấy tờ, nguồn gốc sử dụng hộ tự khai phá Do trình lập hồ sơ gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến tiến độ công tác cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn - Một số trường hợp chuyển nhượng giấy viết tay nhiều lần, đợt chuyển nhượng giấy viết tay giấy tờ chứng minh dẫn đến việc cấp GCNQSD đất gặp nhiều khó khăn - Các thủ tục cấp GCNQSD đất nhiều hạn chế, cứng nhắc phức tạp Do gây nhiều khó khăn việc xin cấp GCNQSD đất doanh nghiệp, tổ chức số hộ gia đình, cá nhân - Kiến thức pháp luật quản lý đất đai số tổ chức, cá nhân sử dụng đất nhiều hạn chế nên việc chấp hành pháp luật thực nghĩa vụ tổ chức, cá nhân sử dụng đất chưa tự giác 50 - Công tác ban hành pháp luật chưa đồng bộ, chưa kịp thời, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa sâu rộng - Các tổ hòa giải chưa phát huy hết vai trò, nhiệm vụ công tác hòa giải sở - Thiếu cán chuyên môn nên công tác cấp GCNQSD đất chậm - Đất đai vấn đề nhạy cảm, tồn lịch sử, việc giải vấn đề nảy sinh lại liên quan đến sách cũ, hồ sơ trước không lưu trữ đầy đủ gây khó khăn không nhỏ 4.4.3 Giải pháp khắc phục Để giải tồn công tác cấp GCNQSD đất địa bàn Uy Nỗ em xin đưa đề xuất sau: Cần phải xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương để đem lại hiệu sử dụng đất cao Tạo điều kiện thuận lợi cho cho người sử dụng đất thực chuyển nhượng, chuyển đổi quyền sử dụng đất Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai dự án cấp GCNQSD đất Đồng thời cần có biện pháp kiên trường hợp cấp GCNQSD đất, vi phạm quy hoạch, không thực nghĩa vụ tài trường hợp lấn chiếm đất đai Phải quản lý chặt chẽ đất nông nghiệp, thời gian hoàn thành đề án cấu trồng để người dân yên tâm sản xuất Việc tiến hành cấp GCNQSD đất nông nghiệp cho hộ dân cần tiến hành nhanh chóng, thuận lợi để người dân yên tâm sản xuất Hệ thống đồ phải thường xuyên chỉnh lý cho phù hợp với thực trạng sử dụng để giúp cho công tác quản lý đất đai địa phương ổn định Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn sở người dân sử dụng đất thực luật đất đai văn hướng dẫn quan có thẩm quyền 51 Công tác hòa giải tranh chấp đất đai cần giải nhanh gọn công Đối với trường hợp vi phạm cần phải xử lý nghiêm khắc kịp thời tạo niềm tin cho nhân dân Nâng cao tiến độ thực công tác cấp GCNQSD đất, tổng hợp rà soát, kê khai hồ sơ cấp GCNQSD đất 14 thôn địa bàn Tăng cường công tác kiểm soát việc thực quy trình giải thủ tục hành đất đai 52 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Dưới đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đông Anh lãnh đạo Uy Nỗ đến hết năm 2015, toàn thực ĐKĐĐ cấp GCNQSD đất cho 14/14 thôn toàn địa bàn Trong giai đoạn 2010– 2015 công tác đạt kết cao, đạt tỷ lệ 89,33% : 1,Đối với hộ gia đình, cá nhân: cấp cho 739 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích cấp 264,66 chiếm 88,75 diện tích đất cần cấp - Đất nông nghiệp: Diện tích đất nông nghiệp cấp GCNQSD đất 234,78 đạt 89,95% so với diện tích cần cấp 88,71% tổng diện tích cấp giai đoạn - Đất ở: Cấp 29,88 chiếm 80,30% tổng diện tích cần cấp 11,29 diện tích cấp giai đoạn Kết trình độ hiểu biết người dân Uy Nỗ công tác cấp GCNQSD đất điều tra cho ta thấy : Nhóm hộ gia đình, cá nhân cán công nhân viên chức nhà nước có trình độ hiểu biết cao chiếm 80% Nhóm hộ gia đình, cá nhân buôn bán sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có trình độ hiểu biết thấp hơn, mức trung bình chiếm 50% Nhóm hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có trình độ hiểu biết thấp nhất, số hộ gia đình, cá nhân hiểu biết chiếm 40% Phiếu điều tra GCNQSDĐ người dân trả lời tốt nhất, đạt tỷ lệ hiểu biết 100% Cấp GCNQSD đất có tỷ lệ hiểu biết thấp chiếm 33,33% 5.2 Đề nghị a Về quan chuyên môn quản lý Tập trung đẩy mạnh tiến độ đo đạc cho hộ gia đình, hoàn thành nhanh công tác cấp GCN cho hộ lại 53 Tiến hành giải thắc mắc, kiến nghị nhân dân đất đai, đảm bảo cho người sử dụng đất đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất Cần có phối hợp chặt chẽ đồng ngành, cấp, tập chung đạo đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất yêu cầu, quy định Đẩy nhanh công tác lập hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất cho tổ chức, sở tôn giáo trình lên cấp thành phố xét duyệt Giải đơn thư khiếu nại công dân đất đai Tuyên truyền sâu rộng pháp luật đất đai để người dân hiểu được, giúp họ biết quyền lợi nghĩa vụ công tác Vận động chủ sử dụng đất tự nguyên UBND làm hồ sơ, đăng kí đăng kí cấp GCNQSD đất Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Cần có giải pháp giải trường hợp tranh chấp, đồng thời đầu tư thêm kinh phí để hoàn thiện hồ sơ địa chính, chấp hết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ lại cho tổ chức sử dụng đất địa bàn xã, tạo điều kiện cho chủ sử dụng đất thực tốt quyền nghĩa vụ sử dụng đất b Về phía chủ sử dụng đất Thường xuyên theo dõi chương trình phát truyền hình địa phương để nắm bắt thông tin, văn lĩnh vực đất đai nhà ở quan chuyên môn cấp văn hướng dẫn UBND xã, nhà văn hóa xóm Tham gia buổi tập huấn, tuyên chuyền, phổ biến kiến thức đất đai Có ý thức hành văn pháp luật, sử dụng đất mục đích, vị trí ranh giới, không tranh chấp lấn chiếm phù hợp với quy hoạch nông thôn Có nghĩa vụ nộp đầy đủ khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê nhà khoản thu khác làm hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2004), Nghị định 181/2004/NĐ -CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai 2003 Chính phủ (2007), Nghị địnhsố 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp GCNQSDĐ, trình tự, thủ tục bồi thường giải khiếu nại đất đai Chính phủ (2009), Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/09/2009 Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Nguyễn Thị Lợi (2007), Bài giảng đăng ký thống kê đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Quốc hội (2003), Luật đất đai 2003, Nxb Chính trị Quốc gia Nội Quốc hội (2013), Luật đất đai 2013, Nxb Chính trị Quốc gia Nội Nguyễn Khắc Thái Sơn (2004), Bài giảng quản lý Nhà nước đất đai, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên UBND Uy Nỗ, Báo cáo thực trạng nhân lực Uy Nỗ giai đoạn 2006 - 2010 UBND Uy Nỗ, Báo cáo thuyết minh kết kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2015 Uy Nỗ PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC CẤP GCNQSDĐ Họ tên:…………………………………Giới tính………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………… Nghề nghiệp:…………………………………………………………………… Xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề cấp GCNQSDD theo Luật Đất đai 2013 cách lựa chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau đây: I Đánh giá hiểu biết chung GCNQSD đất Sổ đỏ GCNQSD đất có phải không?  Có  Không  Không biết GCNQSD cấp theo mẫu chung thống cho loại đất Theo bác hay sai?  Đúng  Sai  Không biết Khi đất chưa có GCNQSD đất có chấp ngân hàng để vay vốn không?  Có  Không  Không biết Khi chưa có GCNQSD đất người sử dụng đất không chuyển nhượng (bán) cho người khác Theo bác hay sai?  Đúng  Sai  Không biết Khi việc cấp GCNQSD đất thực xong, người nhận GCNQSDĐ sử dụng mảnh đất vào mục đích mà muốn?  Đúng  Sai  Không biết Khi nhận GCNQSD đất người sử dụng đất cần phải sử dụng mục đích mảnh đất đó?  Đúng  Sai  Không biết Hiện làm thủ tục cấp GCNQSD đất ghi tên vợ chồng, hay ghi tên tên vợ chồng, ghi tên người không?  Được  Không  Không biết II Về điều kiện cấp GCNQSD đất Nếu nhà bác sử dụng đất sai mục đích có cấp GCNQSD đất không?  Có  Không biết  Không Chỉ có đất nông nghiệp phép cấp GCNQSD đất?  Đúng  Không biết  Sai Trong hồ sơ cấp GCNQSD đất phải có kèm theo CMTND giấy khai sinh không?  Có  Không biết Không Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đấtcấp GCNQSD đất không?  Có  Không biết  Không Khi thừa kế quyền sử dụng đấtcấp GCNQSDĐ không?  Có  Không biết  Không Khi nhận tặng cho quyền sử dụng đấtcấp GCNQSDĐ không?  Có  Không biết  Không Khi chưa hoàn thiện hồ sơ người sử dụng đấtcấp GCNQSD đất không?  Có  Không biết  Không III Về trình tự, thủ tục cấp GCNQSD đất Khi làm đơn xong có chữ ký trưởng thôn, bác nộp đâu?  UBND huyện  Phòng TNMT  UBND xã, thị trấn  Không biết Cấp GCNQSD đất bao gồm có hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế?  Đúng  Sai  Không biết Cấp GCNQSD đất có phải nộp thuế thu nhập cá nhân lệ phí trước bạ không?  Có  Không  Không biết Hồ sơ cấp GCNQSD đất hộ gia đình, cá nhân nông thôn nộp cho UBND xã, thị trấn nơi có đất?  Đúng  Không biết  Sai Trường hợp cấp giấy GCNQSD đất phải nộp tiền lệ phí nộp trước hay nộp sau?  Trước  Không biết  Sau IV Về nội dung ghi GCNQSD đất 1.Trên GCNQSD đất có ghi tài sản gắn liền với đất không?  Có  Không biết  Không Trên GCNQSD đất có ghi thời hạn sử dụng đất không?  Có  Không biết  Không Sơ đồ đất GCNQSD đất không?  Có  Không biết  Không Diện tích đất GCNQSD đất không?  Có  Không biết  Không Khi đất đai tài sản chung hai vợ chồng theo bác GCNQSD đất ghi rõ họ tên ai?  Vợ  Chồng  Cả hai  Không biết Mục đích sử dụng đất có đươc ghi GCNQSD đất không?  Có  Không biết  Không V Về ký hiệu Đất nông thôn ký hiệu nào?  ONT  ODT  DON  Không biết Đất trồng hàng năm khác ký hiệu nào?  BHK  BNK  BNK Không biết Đất rừng sản xuất ký hiệu nào?  RTS  RST  RSX Không biết Đất chuyên trồng lúa nước ký hiệu nào?  LUA  LUC  LUB  Không biết VI Về cấp Khi GCNQSD đất bị ố nhèo, rách bị có cấp lại GCNQSD đất không?  Có  Không biết  Không Theo bác cấp GCNQSD đất cấp lần đầu có phải không?  Phải  Không phải  Không biết Khi hợp nhiều đất thành có phải cấp GCNQSD đất không?  Phải  Không phải  Không biết Khi tách đất thành nhiều có phải làm cấp GCNQSD đất không?  Phải  Không phải  Không biết Khi ranh giới bị thay đổi phải cấp GCNQSD đất hay sai?  Đúng  Không biết  Sai VII Về thẩm quyền cấp GCNQSD đất Thẩm quyền xét duyệt GCNQSD đất văn phòng đăng ký hay sai?  Đúng  Sai  Không biết Cấp tổ chức kê khai đăng ký đất đai xét duyệt đơn xin cấp GCNQSD đất?  Cấp Cấp huyệnCấp tỉnh  Không biết Cấp có trách nhiệm thu lệ phí địa giao GCNQSD đất cho người sử dụng đất?  Cấp Cấp huyệnCấp tỉnh  Không biết GCNQSD đất UBND cấp có thẩm quyền cấp?  Cấp Cấp huyệnCấp tỉnh  Không biết GCNQSD đất trường học, bênh viện, nhà văn hóa cấp có thẩm quyền cấp?  Cấp Cấp huyệnCấp tỉnh  Không biết ... Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015 1.2.2 Mục tiêu - Tìm hiểu thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận. .. động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Các kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn. .. nhân xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015 39 Bảng 4.7: Kết cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã uy nỗ huyện đông anh thành phố hà nội giai đoạn 2010 2015 , Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã uy nỗ huyện đông anh thành phố hà nội giai đoạn 2010 2015 , Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã uy nỗ huyện đông anh thành phố hà nội giai đoạn 2010 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay