Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã bản qua huyện bát xát tỉnh lào cai giai đoạn 2013 2015

72 171 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 10:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN VĂN CÔNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN BẢN QUA, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 BÁO CÁO KHÁO LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trƣờng Lớp : K44 – ĐCMT – N01 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2012 -2016 THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN VĂN CÔNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN BẢN QUA, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 BÁO CÁO KHÁO LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trƣờng Lớp : K 44 – ĐCMT – N01 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2012 -2016 Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS Trần Văn Điền THÁI NGUYÊN - 2016 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng trình đào tạo sinh viên nhà trường Đây khoảng thời gian sinh viên tiếp cận thực tế, đồng thời củng cố kiến thức học nhà trường Được giúp đỡ Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn Bản Qua, huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013 - 2015” Trong suốt trình thực tập em nhận giúp đỡ thầy cô giáo, bạn lớp K44-ĐCMT, cô anh chị nơi em thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, đặc biệt thầy giáo PGS.TS Trần Văn Điền người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn UBND Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực tập UBND Bản Qua Do trình độ có hạn, thời gian nghiên cứu ngắn cố gắng xong đề tài tốt nghiệp em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến, bảo thầy cô giáo, ý kiến đóng góp bạn bè để đề tài tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Lào Cai, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Văn Công ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất Bản Qua năm 2014 .29 Bảng 4.2: Kết chuyển đổi QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013-2015 31 Bảng 4.3: Kết chuyển nhượng QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 20132015 32 Bảng 4.4: Kết cho thuê, cho thuê lại QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013-2015 34 Bảng 4.5: Kết tặng cho QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013-201535 Bảng 4.6: Kết thừa kế QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013- 2015 37 Bảng 4.7: Kết chấp giá trị QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013-2015 38 Bảng 4.8: Tổng hợp kết chuyển QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013 - 2015 theo số trường hợp 40 Bảng 4.9: Tổng hợp kết chuyển QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013 - 2015 theo diện tích 41 Bảng 4.10: Hiểu biết người dân cán Bản Qua vấn đề chung chuyển quyền sử dụng đất .43 Bảng 4.11: Sự hiểu biết cán người dân Bản Qua chuyển đổi QSDĐ 44 Bảng 4.12: Sự hiểu biết cán người dân Bản Qua chuyển nhượng QSDĐ 45 Bảng 4.13: Sự hiểu biết cán người dân Bản Qua cho thuê, cho thuê lại QSDĐ 46 Bảng 4.14: Sự hiểu biết cán người dân Bản Qua tặng cho QSDĐ 47 Bảng 4.15: Sự hiểu biết cán người dân Bản Qua để thừa kế QSDĐ 48 iii Bảng 4.16: Sự hiểu biết cán người dân thị Bản Qua chấp giá trị QSDĐ 49 Bảng 4.17: Sự hiểu biết cán người dân Bản Qua góp vốn giá trị QSDĐ 50 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1: Biểu đồ cấu đất đai năm 2014 Bản Qua 30 Hình 4.2: Tổng hợp kết chuyển QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013 - 2015 theo số trường hợp 40 Hình 4.3: Biểu đồ tổng hợp kết chuyển QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013 - 2015 theo diện tích 41 Hình 4.4: Sự hiểu biết người dân Bản Qua hình thức chuyển QSDĐ 51 Hình 4.5: Sự hiểu biết hình thức chuyển QSDĐ theo nhóm đối tượng Bản Qua 53 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Kí hiệu viết tắt CBQL Cán quản lý NDSXPNN Người dân sản xuất phi nông nghiệp NDSXNN Người dân sản xuất nông nghiệp GCN Giấy chứng nhận QSDĐ Quyền sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất UBND Ủy ban nhân dân vi MỤC LỤC Trang PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học .2 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở pháp lý đề tài 2.1.2 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2 Khái quát chuyển quyền sử dụng đất 2.2.1 Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất 2.2.2 Một số quy định chung chuyển quyền sử dụng đất 11 2.2.3 Những quy định trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo chế cửa xã, phường, thị trấn 13 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1.Đối tượng nghiên cứu .20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu .20 3.4.2 Phương pháp xử lý số liệu 21 vii PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Bản Qua 22 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 22 4.1.2 Điều kiện kinh tế, hội 23 4.2 Hiện trạng sử dụng đất Bản Qua năm 2014 .28 4.3 Đánh giá công tác chuyển QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013 2015 30 4.3.1 Đánh giá công tác chuyển đổi QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013 - 2015 .30 4.3.2 Đánh giá công tác chuyển nhượng QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013 - 2015 32 4.3.3 Đánh giá công tác cho thuê, cho thuê lại QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013 - 2015 .33 4.3.4 Đánh giá công tác tặng cho QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013 2015 35 4.3.5 Đánh giá công tác thừa kế QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013 2015 36 4.3.6 Đánh giá công tác chấp giá trị QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013 - 2015 37 4.3.7 Đánh giá công tác góp vốn giá trị QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013 - 2015 39 4.3.8 Tổng hợp đánh giá kết thực hình thức chuyển QSDĐ địa bàn Bản Qua giai đoạn 2013 - 2015 .39 4.4 Đánh giá công tác chuyển QSDĐ qua người dân qua cán quản lý 42 4.4.1 Đánh giá hiểu biết cán người dân Bản Qua hình thức chuyển QSDĐ 43 4.4.2 Tổng hợp hiểu biết cán người dân Bản Qua chuyển QSDĐ 51 viii 4.5 Thuận lợi, khó khăn đề xuất giải pháp nhằm thực tốt công tác chuyển QSDĐ địa bàn Bản Qua 54 4.5.1 Thuận lợi 54 4.5.2 Khó khăn 54 4.5.3 Giải pháp khắc phục 55 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Đề nghị .56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 48 quy định, trình tự, thủ tục hoạt động Tuy hiểu biết sơ người dân nắm quy định pháp luật tặng cho quyền sử dụng đất, lợi ích mà người sử dụng đất có hình thức tặng cho QSD đất 4.4.1.5 Đánh giá hiểu biết cán người dân Bản Qua thừa kế QSDĐ Sự hiểu biết cán người dân Bản Qua thừa kế QSDĐ thể bảng 4.15 Bảng 4.15: Sự hiểu biết cán người dân Bản Qua thừa kế QSDĐ Đơn vị tính (%) Nội dung câu hỏi NDSX NDSX Trung PNN NN bình 98,00 75,53 60,00 77,84 86,55 50,00 63,00 66,51 90,00 60,73 57,46 69,39 91,52 62,08 60,15 71,24 CBQL Để thừa kế QSDĐ việc người sử dụng đất chết để lại QSDĐ cho người khác Để thừa kế QSDĐ có hai hình thức: Thừa kế theo di chúc thừa kế theo pháp luật Người hàng thừa kế theo pháp luật hưởng Trung bình (Nguồn: Số liệu điều tra) Qua bảng 4.15 cho ta thấy, tỷ lệ người dân có hiểu biết thừa kế QSDĐ tương đối cao (71,24%), tỷ lệ trả lời nhóm đối tượng CBQL cao (91,52%),nhóm đối tượng SXPNN tỷ lệ hiểu (62,08%) nhóm đối tượng SXNN tỷ lệ hiểu (60,15%) Thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn diễn sôi động, chủ yếu theo di chúc người khuất, phần thừa kế theo pháp luật 49 4.4.1.6 Đánh giá hiểu biết cán người Bản Qua chấp giá trị QSDĐ Bảng 4.16: Sự hiểu biết cán người dân Bản Qua chấp giá trị QSDĐ Đơn vị tính (%) Nội dung câu hỏi CBQL NDSX NDSX Trung PNN NN bình 90,00 70,00 54,00 71,33 86,77 56,00 43,46 62,07 94,00 60,00 48,87 67,62 90,25 62,00 48,77 67,01 1.Việc chuyển quyền thực xảy bên chấp khả hoàn trả vốn Thế chấp QSDĐ hình thức chuyển quyền nửa vời Hộ gia đình cá nhân nước chấp giá trị QSDĐ tổ chức kinh tế cá nhân phép hoạt động Việt Nam Trung bình (Nguồn: Số liệu điều tra) Qua bảng số liệu 4.16 cho ta thấy Thế chấp giá trị QSDĐ hoạt động sôi động địa bàn Bản Qua thời gian vừa qua, tỷ lệ hiểu hình thức mức trung bình không đồng đối tượng câu hỏi Trong nhóm đối tượng nhóm CBQL có tỷ lệ trả lời cao (90,25%), tiếp đến nhóm SXPNN (62,00%) cuối đến nhóm SXNN nhóm có tỷ lệ trả lời thấp (48,77%) Thế chấp giá trị QSDĐ hình thức phổ biến địa phương, nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh nên người dân thường mang đất chấp nên phần có hiểu biết Và nhóm SXPNN, nhóm SXNN người có nhu cầu cao việc chấp để có vốn đầu tư sản xuất Tuy nhiên hiểu biết người dân chủ yếu dựa hoạt động thực tiễn, không 50 nghiên cứu luật nên hỏi đến quy định luật tỷ lệ trả lời thấp 4.4.1.7 Đánh giá hiểu biết cán người dân Bản Qua góp vốn giá trị QSDĐ Sự hiểu biết cán người dân Bản Qua góp vốn giá trị QSDĐ thể bảng 4.1.7 Bảng 4.17: Sự hiểu biết cán người dân Bản Qua góp vốn giá trị QSDĐ Đơn vị tính (%) Nội dung câu hỏi CBQL NDSX NDSX Trung PNN NN bình 90,00 50,33 40,00 60,11 80,82 45,00 36,64 54,15 75,00 40,78 45,10 53,62 81,94 45,37 40,58 55,96 Góp vốn giá trị QSDĐ người sử dụng đấtquyền coi giá trị QSDĐ tài sản dân đặc biệt để góp với người khác hợp tác sản xuất kinh doanh Góp vốn giá QSDĐ quy định luật dân 30 Khi góp vốn người góp vốn có quyền bồi thường Nhà nước thu hồi đất Trung bình (Nguồn: Số liệu điều tra) Qua bảng 4.1.7 ta thấy hiểu biết người dân Bản Qua hình thức góp vốn giá trị QSD đất không cao (55,96%) Do hình thức chuyển QSD đất nên hiểu biết người dân thấp Hình thức góp vốn giá trị QSD đất hình thức mà thực tế người dân có hội tham gia vào, hiểu biết người dân lĩnh vực nhiều hạn chế Tỷ lệ hiểu cao nhóm CBQL 81,94%, nhóm SXPNN 45,37 % , nhóm SXNN 40,58% 51 4.4.2 Tổng hợp hiểu biết cán người dân Bản Qua chuyển QSDĐ 4.4.2.1.Tổng hợp hiểu biết cán người dân Bản Qua chuyển QSDĐ Bảng 4.18: Tổng hợp hiểu biết cán người dân Bản Qua chuyển QSDĐ Chuyển Chuyển Cho thuê, Tặng Thừa Thế Góp đổi nhƣợng cho thuê lại cho kế chấp vốn CBQL 96,33 99,33 97,25 95,52 91,52 90,25 81,94 SXPNN 65,00 69,26 56,19 61,32 62,08 62,00 45,37 SXNN 52,66 60,33 52,82 44,47 60,15 48,77 67,01 TB 70,99 76,25 68,75 70,77 71,24 67,01 55,96 (Nguồn: Số liệu điều tra) Hình 4.4: Tổng hợp hiểu biết cán quản lý người dân Bản Qua hình thức chuyển QSDĐ 52 Trong đó: Sự hiểu biết CBQL người dân vấn đề chuyển QSDĐ Sự hiểu biết CBQL người dân chuyển đổi QSDĐ Sự hiểu biết CBQL người dân chuyển nhượng QSDĐ Sự hiểu biết CBQL người dân cho thuê, cho thuê lại QSDĐ Sự hiểu biết CBQL người dân tặng cho QSDĐ Sự hiểu biết CBQL người dân thừa kế QSDĐ Sự hiểu biết CBQL người dân chấp QSDĐ Sự hiểu biết CBQL người dân góp vốn QSDĐ Qua hình 4.4 ta thấy, nhìn trung người dân Bản Qua có hiểu biết hình thức chuyển QSD đất.Tuy nhiên hiểu biết người dân hình thức khác Có hiểu biết cao hình thức chuyển nhượng QSD đất (76,25%) thấp hình thức góp vốn giá trị QSD đất (55,96%) chấp QSD đất (67,01%) Các hình thức: Chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, cho thuê cho thuê lại QSDĐ tỷ lệ hiểu cao 4.4.2.2 Tổng hợp hiểu biết chuyển QSDĐ theo nhóm đối tượng Bản Qua Bảng 4.19: Sự hiểu biết hình thức chuyển QSDĐ theo nhóm đối tượng Bản Qua Chuyển Chuyển Cho thuê, cho thuê Tặng Thừa Thế Góp cho kế chấp vốn TB đổi nhƣợng CBQL 96,33 99,33 97,25 95,52 91,52 90,25 81,94 93,16 SXPNN 65,00 69,26 56,19 61,32 62,08 62,00 45,37 60,17 SXNN 52,66 60,33 52,82 55,47 60,15 48,77 40,58 52,96 lại (Nguồn: Số liệu điều tra) 53 Hình 4.5: Sự hiểu biết hình thức chuyển QSDĐ theo nhóm đối tượng Bản Qua Trong đó: Sự hiểu biết đối tượng CBQL chuyển QSDĐ Sự hiểu biết đối tượng NDSXPNN chuyển QSDĐ Sự hiểu biết đối tượng NDSXNN chuyển QSDĐ Qua hình 4.5 ta thấy, tỷ lệ hiểu biết chuyển QSDĐ nhóm đối tượng CBQL cao ( 93,16% ), thấp nhóm đối tượng NDSXPNN ( 60,17% ), thấp nhóm NDSXNN ( 52,96%) Tuy nhiên chênh lệch nhóm đối tượng NDSXPNN nhóm đối tượng NDSXNN không cao, từ 52,96% - 60,17% Nhưng chênh lệch hai nhóm với CBQL lớn 52,96% - 93,16% CBQL người đại diện cho quyền lợi lợi ích nhân dân, họ người trước tìm hiểu thay đổi, đổi mặt lĩnh vực quản lí đất đai, hiểu biết họ so với hai đối tượng lại 54 4.5 Thuận lợi, khó khăn đề xuất giải pháp nhằm thực tốt công tác chuyển QSDĐ địa bàn Bản Qua 4.5.1 Thuận lợi - Được quan tâm, đạo sát quan cấp trên, UBND Bản Qua thực tốt công tác tuyên truyền, vận động chủ trương, sách, quy định việc chuyển QSDĐ cho người dân, cấp, ngành quan quản lý đất đai địa phương - Do thực chế “một cửa” nên thủ tục chuyển QSDĐ tinh giảm, gọn nhẹ, dễ thực hiện, đặc biệt loại giấy tờ liên quan đến chuyển QSDĐ sử dụng đất theo mẫu thống nên tạo nhiều thuận lợi cho người sử dụng đất đăng kí chuyển QSDĐ cán thực công tác - Nhận thức cán nhân dân pháp luật đất đai nói chung, sách chuyển QSDĐ nói riêng ngày nâng cao - Việc xác định địa phương nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai phù hợp với quy hoạch đất tiến hành đầy đủ kịp thời - Ký nhận hồ sơ đảm bảo thời gian quy định quy trình chuyển QSDĐ 4.5.2 Khó khăn - Công tác quản lý hồ sơ chưa chặt chẽ, chưa có phòng lưu trữ hồ sơ riêng chưa quy cách hồ sơ nhanh bị xuống cấp, hư hỏng chưa đáp ứng thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý đất đai chuyển QSDĐ - Một số hồ sơ đất có nguồn gốc mua nhà lý quan chức cấp thụ lý điều kiện kinh tế hộ gia đình gặp nhiều khó khăn nên chưa có khả nộp tiền sử dụng đất - Một số hộ gia đình sử dụng đất có tranh chấp, chưa thống ranh giới đất, dẫn đến việc không đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất - Cán thiếu chưa đáp ứng yêu cầu công việc Một số người dân chưa có ý thức việc sử dụng đất 55 - Người dân hiểu biết hình thức chuyển quyền 4.5.3 Giải pháp khắc phục - Để đáp ứng mục tiêu phát triển đất nước nói chung ngành quản lý đất đai nói riêng Bản Qua cần quan tâm để hạn chế vi phạm pháp luật đất đai - Tổ chức thực tốt công tác đăng ký đất đai, phân loại loại hồ sơ đủ điều kiện để kiểm tra trình cấp giấy chứng nhận cho hộ dân - Cần thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán địa cấp sở, tăng cường trang thiết bị cho công tác quản lý đất đai nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý sử dụng đất công nghệ thông tin, số hóa đồ… - Trong trình thực cần kiến nghị UBND huyện Bát Xát, Sở Tài nguyên Môi trường huyện Bát Xát quan tâm đạo kịp thời, cung cấp tài liệu để giúp công tác quản lý đất đai địa phương tốt - cần phổ biến sâu rộng sách pháp luật đất đai để người dân hiểu biết, cương việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai - Nhanh chóng giải trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất đai, hướng dẫn cho trường hợp sử dụng sai mục đích hiểu thực sách pháp luật đất đai - Hội đồng nhân dân cần có kế hoạch giám sát thường xuyên công tác chuyển quyền sử dụng đất 56 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thu thập điều tra phân tích số liệu chuyển QSDĐ Bản Qua, huyện Bát Xát, đề tài thu kết sau: Kết chuyển quyền sử dụng đất địa phương theo số liệu cho thấy: Công tác chuyển QSDĐ Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013 - 2015, hình thức chuyển QSDĐ quy định Luật Đất đai 2013 Trong đó: - Hình thức chuyển đổi QSDĐ có 19 hồ sơ với tổng diện tích 1,41 - Hình thức chuyển nhượng QSDĐ có 67 hồ sơ với tổng diện tích 7,57 - Hình thức cho thuê, cho thuê lại có 20 hô sơ với diện tích 2,65 - Hình thức tặng cho QSDĐ có 35 trường hợp với diện tích 5,23 - Hình thức thừa kế QSDĐ có 54 hồ sơ với tổng diện tích 6,01 - Hình thức chấp trá trị QSDĐ có 158 hồ sơ đăng ký với tổng diện tích 30,04 - Hình thức góp vốn hồ sơ Sự hiểu biết người dân Bản Qua chuyển QSDĐ: - Qua điều tra vấn người dân địa bàn Bản Qua dựa phiếu điều tra chuẩn bị sẵn thấy hiểu biết người dân Bản Qua chuyển QSDĐ 49,13% - Trong nhóm đối tượng điều tra nhóm đối tượng CBQL hiểu biết chuyển QSDĐ cao đạt 97,72%, nhóm đối tượng SXPNN nhóm có hiểu biết trung bình 63,93%, nhóm đối tượng SXNN thấp 49,13% 5.2 Đề nghị Trên sở số liệu điều tra, thu thập phân tích Để thúc đẩy phát triển hoạt động chuyển QSDĐ địa phương thời gian tới, cần: -Tổ chức hoạt động nhằm tuyên truyền để người dân nắm thủ tục hành liên quan đến chuyển QSD đất Ví dụ như: Tổ chức buổi tọa đàm, 57 tuyền truyền luật đất đai, thủ tục hành tham gia vào hoạt động chuyển quyền - Tăng cường công tác quản lý đất đai, văn liên quan đến lĩnh vực đất đai phải phổ biến rộng rãi quan quản lý nhà nước, người dân địa phương - Cần đảm bảo lợi ích người dân tham gia hoạt động chuyển QSDĐ, khuyến khích người dân đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền thực chuyển QSDĐ theo quy định pháp luật 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Đất đai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ thi hành Luật Đất đai 2014 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT hồ sơ địa (Có hiệu lực từ 05/07/2014) Thông tư 30/2014/TT-BTNMT Quy định quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất (Có hiệu lực từ 17/07/2014) Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (Có hiệu lực từ 05/07/2014) Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Có hiệu lực từ 01/07/2014) Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2007 thủ tướng Chính phủ việc ban hành thực chế “ Một cửa liên thông ” quan hành nhà nước địa phương Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình Quản lí nhà nước đất đai, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Bài giảng Pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 10 Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng năm 2006 việc sửa đổi, bổ sung số quy định Thông tư liên tịch số 05/2005/BTPBTNMT ngày 16 tháng 06 năm 2005 Bộ Tư pháp Bộ Tài Nguyên Môi trường hướng dẫn việc đăng ký chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 11 UBND huyện Bát Xát (2010), Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết năm 2011-2015 huyện Bát Xát 12 UBND Bản Qua (2015), sổ đăng ký theo dõi chuyển đổi , chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế QSDĐ năm 2013, 2014 2015 13 UBND Bản Qua (2015), sổ đăng ký theo dõi chấp, góp vốn giá trị QSDĐ năm 2013, 2014, 2015 14 Sổ địa UBND Bản Qua PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá ngƣời dân công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Họ tên: Đơn vị: Nghề nghiệp: Xin Ông (Bà) cho biết ý kiến công tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương cách trả lời câu hỏi đây:(đánh dấu  vào câu trả lời mà Ông(Bà) cho đúng) I NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Câu 1: Theo Ông (Bà) chuyển quyền quyền người sử dụng đất? Đúng  Sai  Câu 2: Luật đất đai 2013 quy định có hình thức chuyển quyền? Đúng  Sai  Câu 3: Ông (Bà) cho biết đất muốn tham gia chuyển quyền SD đất phải có đủ điều kiện theo quy định Nhà nước? Đúng  Sai  Câu 4: Ông (Bà) cho biết Nhà nước có quy định thời điểm thực quyền chuyển quyền ? Đúng  Sai  Câu 5:Tiền thuê chuyển QSDĐ khoản tiền nhà nước thu người sử dụng đất chuyển quyền? Đúng  Sai  II HIỂU BIẾT CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NGƢỜI DÂN VỀ CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2.1 Hình thức chuyển đổi QSDĐ Câu 6: Chuyển đổi QSDĐ hành vi bao hàm việc " đổi đất lấy đất" chủ thể SDĐ? Đúng  Sai  Câu 7: Việc chuyển đổi QSDĐ nhằm mục đích tổ chức lại sản xuất khắc phục tình trạng manh mún, phân tán đất đai? Đúng  Sai  Câu 8: Theo ông (bà) " Dồn điền đổi thửa" hình thức chuyển đổi QSDĐ? Đúng  Sai  2.2 Hình thức chuyển nhƣợng QSDĐ Câu 9: Chuyển nhượng QSDĐ việc chuyển QSDĐ cho người khác sở có giá trị? Đúng  Sai  Câu 10: Người nhận đất phải trả cho người chuyển nhượng QSDĐ khoản chi phí tiền vật? Đúng  Sai  Câu 11: Hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ gồm: Giấy chứng nhận QSDĐ, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nộp UBND nơi có đất để chuyển cho ĐKQSDĐ? Đúng  Sai  2.3 Hình thức cho thuê, cho thuê lại QSDĐ Câu 12: Cho thuê, cho thuê lại QSDĐ thực hợp đồng theo quy định pháp luật? Đúng  Sai  Câu 13: Luật Đất đai 2013 không cấm việc cho thuê lại đất mà người chủ sử dụng thuê Nhà nước? Đúng  Sai  Câu 14: Cho thuê cho thuê lại QSDĐ khác nguồn gốc cho thuê? Đúng  Sai  Câu 15: Cho thuê, cho thuê lại QSDĐ việc người SDĐ nhường quyền SDĐ cho người khác? Đúng  Sai  2.4 Hình thức tặng cho QSDĐ Câu 16: Tặng cho QSDĐ việc chuyển QSDĐ cho người khác theo quan hệ tình cảm? Đúng  Sai  Câu 17: Tặng cho QSDĐ hình thức chuyển quy định từ Luật Đất đai 2013? Đúng  Sai  Câu 18: Tặng cho QSDĐ hình thức chuyển quy định từ Luật Đất đai 2013? Đúng  Sai  2.5 Hình thức để thừa kế QSDĐ Câu 19: Để thừa kế QSDĐ việc người SDĐ chết để lại QSDĐ cho người khác? Đúng  Sai  Câu 20: Để thừa kế QSDĐ có hai hình thức thừa kế theo di chúc theo quy định pháp luật? Đúng  Sai  Câu 21: Người hang thừa kế theo pháp luật hưởng nhau? Đúng  Sai  2.6 Hình thức chấp giá trị QSDĐ Câu 22: Việc chuyển quyền thực sảy bên chấp khả hoàn trả lại vốn? Đúng  Sai  Câu 23: Thế chấp giá trị QSDĐ hình thức chuyển QSDĐ nửa vời? Đúng  Sai  Câu 24: Hộ gia đình cá nhân nước chấp giá trị QSDĐ tổ chức kinh tế cá nhân phép hoạt động Việt Nam? Đúng  Sai  2.7 Hình thức góp vốn giá trị QSDĐ Câu 28: Góp vốn giá trị QSDĐ người SDĐ có quyền coi giá trị QSDĐ tài sản dân đặc biệt để góp vốn với người khác hợp tác sản xuất kinh doanh? Đúng  Sai  Câu 29: Góp vốn giá trị QSDĐ quy định luật dân sự? Đúng  Sai  Câu 30: Khi góp vốn người góp vốn có quyền bồi thường Nhà nước thu hồi đất? Đúng  Sai  Ngƣời đƣợc điều tra Ngƣời điều tra Nguyễn Văn Công ... tế xã hội xã Bản Qua - Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn xã - Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn xã Bản Qua huyện Bát Xát giai đoạn 2013 - 2015 - Đánh giá hiểu biết... thực tiễn trên, thực đề tài Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013 - 2015 để có nhìn đắn công tác chuyển quyền sử dụng đất, phát... QSDĐ địa bàn xã Bản Qua giai đoạn 2013- 2015 37 Bảng 4.7: Kết chấp giá trị QSDĐ địa bàn xã Bản Qua giai đoạn 2013- 2015 38 Bảng 4.8: Tổng hợp kết chuyển QSDĐ địa bàn xã Bản Qua giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã bản qua huyện bát xát tỉnh lào cai giai đoạn 2013 2015 , Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã bản qua huyện bát xát tỉnh lào cai giai đoạn 2013 2015 , Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã bản qua huyện bát xát tỉnh lào cai giai đoạn 2013 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay