Đánh quả công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên giai đoạn 2014 2016

75 179 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 10:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o LƢỜNG VĂN NGHĨA Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI BÚNG LAO - HUYỆN MƢỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 20142016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Địa môi trƣờng Khoa: Quản lý Tài Nguyên Khóa học: 2012 – 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o LƢỜNG VĂN NGHĨA Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI BÚNG LAO - HUYỆN MƢỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 20142016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Địa môi trƣờng Lớp: K44 – ĐCMT – N02 Khoa: Quản lý Tài Nguyên Khóa học: 2012 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS PHAN ĐÌNH BINH Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập trường thời gian thực tập UBND búng lao, huyện mường ảng em có hội học hỏi , học nhiều kiến thức bổ ích kinh nghiệm thực tế quý báu , đến em hoàn thành đề tài Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban chủ nhiệm khoa quản lý tài nguyên với giúp đỡ tận tình thầy giáo PGS.TS PHAN ĐÌNH BINH toàn thể thầy cô khoa Em xin gửi lời cảm ơn đến UBND Búng Lao nhiệt tình giúp đỡ , bảo, tạo điều kiện cho em học tập làm quen với thực tế để em hoàn thành đề tài : “Đánh công tác chuyển quyền sử dụng đất Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2016” Do điều kiện thời gian kinh nghiệm hạn chế, khóa luận em nhiều thiếu sót Em mong muốn nhận ý kiến đóng góp thầy cô để khóa luận hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Búng Lao, Ngày 20 Tháng 12 Năm 2016 Sinh viên Lƣờng Văn Nghĩa ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng số 4.1: Một số tiêu phát triển kinh tế - hội giai đoạn 2014 - 2016 33 Bảng số 4.2: Tình hình biến động dân số qua số năm 34 Bảng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 Búng Lao 37 Bảng 4.4: Kết chuyển đổi QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 20142016 43 Bảng 4.5: Kết chuyển nhượng QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 2014 2016 44 Bảng 4.6 Kết cho thuê QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 2014- 2016 …………………………………………………………………………………… 45 Bảng 4.7 Kết thừa kế QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 2014 –2016 …………………………………………………………………………………… 46 Bảng 4.8: Kết chấp giá trị QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 2014 –2016 48 Bảng 4.9: Kết công tác thực xóa đăng kí chấp giá trị quyền sử dụng đất Búng Lao giai đoạn 2014 –2016 49 Bảng 4.10: Kết tặng cho QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 2014 –2016 ……………………………………………………………………………………50 Bảng 4.11: Tổng hợp kết chuyển QSDĐ Búng Lao giai đoạn 20142016 theo số trường hợp 52 Bảng 4.12: Tổng hợp kết chuyển QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 2014 –2016 theo loại đất 54 Bảng 4.13: Sự hiểu biết cán UBND Búng Lao hình thức chuyển quyền sử dụng đất 55 Bảng 4.14: Sự hiểu biết người dân Búng Lao hình thức chuyển QSDĐ 56 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1: Cơ cấu diện tích đất trạng Búng Lao năm 2015 38 Hình 4.2 Tổng hợp kết chuyển QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 2014 –2016 theo số trường hợp 53 Hình 4.3: Tổng hợp kết chuyển QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 2014 –2016 theo loại đất 55 Hình 4.4: Tổng hợp kết điều tra cán nhân dân Búng Lao 57 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ, cụm từ Nghĩa từ, cụm từ BTNMT Bộ tài nguyên môi trường BTP CBQL Bộ tư pháp Cán quản lý NĐ-CP Nghị định - Chính phủ QSDĐ Quyền sử dụng đất STT Số thứ tự TTLT Thông tư liên tịch SDĐ Sử dụng đất UBND Ủy ban nhân dân vii MỤC LỤC Trang Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.1.3 Cơ sở pháp lý đề tài .6 2.2 Một số quy định chung chuyển quyền sử dụng đất .12 2.2.1 Điều kiện để thực quyền chuyển quyền sử dụng đất 12 2.2.2 Thời điểm thực quyền chuyển quyền sử dụng đất 12 2.2.3 Một số quy định nhận chuyển quyền 13 2.2.4 Những quy định trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo chế cửa xã, phường, thị trấn 15 2.3 Sơ lược tình hình chuyển QSDĐ Việt Nam Búng Lao .24 2.3.1 Sơ lược tình hình chuyển QSDĐ Việt Nam 24 2.3.2 Sơ lược tình hình chuyển QSDĐ Búng Lao 26 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 3.3 Nội dung phương pháp nghiên cứu 27 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .29 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Búng Lao huyện Mường Ảng 29 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 4.1.2 Điều kiện kinh tế, hội 31 4.2 Hiện trạng sử dụng tình hình quản lý đất đai Búng Lao 36 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất đai .36 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai .39 4.3 Đánh giá công tác chuyển QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 2014-2016 42 vii i 4.3.1 Đánh giá công tác chuyển đổi QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 20142016 42 4.3.2 Đánh giá công tác chuyển nhượng QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 2014 –2016 .43 4.3.3 Đánh giá công tác cho thuê, cho thuê lại QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 2014 –2016 .44 4.3.4 Đánh giá công tác thừa kế QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 20142016 46 4.3.5 Đánh giá công tác chấp xóa chấp giá trị QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 2014-2016 47 4.3.6.Đánh giá công tác tặng cho QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 2014 - 2016 .49 4.3.7 Đánh giá công tác góp vốn giá trị QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 20142016 51 4.3.8 Tổng hợp đánh giá kết thực hình thức chuyển QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 2014 –2016 52 4.4 Đánh giá hiểu biết cán quản lý người dân Búng Lao hình thức chuyển QSDĐ .55 4.4.1 Sự hiểu biết cán UBND Búng Lao hình thức chuyển quyền sử dụng đất 55 4.4.2 Đánh giá hiểu biết người dân Búng Lao hình thức chuyển quyền sử dụng đất 56 4.4.3 Tổng hợp điều tra .57 4.5 Thuận lợi, khó khăn đề xuất giải pháp nhằm thực tốt công tác chuyển QSDĐ địa bàn Búng Lao 57 4.5.1 Thuận lợi 57 4.5.2 Khó khăn 58 4.5.3 Giải pháp khắc phục 58 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .60 5.1 Kết luận .60 5.2 Đề nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề Đất đai tư liệu sản xuất quý loài người, yếu tố hàng đầu môi trường sống Vì thế, sách đất đai có tầm quan trọng thiết yếu tăng trưởng bền vững mở hội kinh tế cho người dân nông thôn thành thị, đặc biệt cho người nghèo Nước ta lại công đổi nhu cầu sử dụng đất đai để phát triển nghành, địa phương có thay đổi đáng kể Do vậy, nhà nước ta bước hoàn thiện pháp luật đất đai để tăng cường hiệu công tác quản lý sử dụng đất, cần phải nắm vững, quản lý chặt quỹ đất Không phủ nhận vai trò đất đai, định tồn phát triển người sinh vật khác trái đất Các Mác có viết: “Đất đai tài sản mãi với loài người, điều kiện để sinh tồn, điều kiện thiếu để sản xuất, tư liệu sản xuất nông, lâm nghiệp” Bởi vậy, đất đai ngành sản xuất nào, người tiến hành trình sản xuất để sản xuất cải vật chất trì sống, giống nòi đến ngày Trải qua trình lịch sử lâu dài người chiếm hữu đất đai sử dụng đất đai Luật Đất đai năm 2013 nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi: “Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá hội, an ninh quốc phòng Trải qua nhiều hệ nhân dân ta tốn bao công sức, xương máu tạo lập, bảo vệ vốn đất đai ngày nay”! Đất đai nguồn cải, quyền sử dụng đất lại nguyên liệu thị trường nhà đất, tài sản đảm bảo an toàn tài chính, chuyển nhượng qua hệ Ý thức tầm quan trọng đất đai, nhà nước ta sớm ban hành hoàn thiện văn pháp luật để quản lý tài nguyên Mới luật Đất đai 2013 Chuyển quyền sử dụng đất nội dung đề cập đến luật đất đai, bổ sung, hoàn chỉnh để phục vụ nhu cầu người sử dụng đất Búng Lao huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên Theo nhịp phát triển kinh tế hội lĩnh vực đất đai trở thành lĩnh vực quan trọng cho phát triển đất nước Trong năm qua, vấn đề liên quan đến đất đai quan tâm nhiên mặt tồn yếu công tác quản lý Nhà nước đất đai Chính thế, cần có nhìn khách quan kết đạt được, thấy mặt hạn chế tồn để rút học kinh nghiệm nhằm quản lý sử dụng đất cách hiệu Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trí Ban giám hiệu trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, hướng dẫn thầy giáo PGS.TS Phan Đình Binh, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất Búng Lao, Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2016” Để có nhìn đắn công tác chuyển quyền sử dụng đất, phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn Búng Lao thời gian tới 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá công tác CQSDĐ địa bàn Búng Lao, Huyện Mường ảng, Tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2016 Xác định thuận lợi khó khăn công tác CQSDĐ Búng Lao 53 Từ bảng 4.11 thấy hình thức chuyển QSDĐ diễn địa bàn Trung Hội giai đoạn 20142016 có tất 930 trường hợp chuyển quyền xảy ra, có hình thức chuyển nhượng giá trị QSDĐ diễn sôi động với 384 trường hợp (chiếm 41,29 %) , hình thức cho thuê, cho thuê lại QSDĐ diễn với 30 trường hợp (chiếm 3,22%) 70 60 Chuyển đổi 50 chuyển nhượng 40 cho thuê thừa kế 30 chấp 20 xóa chấp tặng cho 10 2014 2015 Mar-16 Hình 4.2 Tổng hợp kết chuyển QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 20142016 theo số trƣờng hợp Từ hình 4.2 thấy tình hình chuyển QSDĐ diễn địa bàn Búng lao theo số trường hợp qua năm từ 2014 đến 2016, nhìn chung trường hợp chuyển quyền nhiều biến động qua năm, hình thức chuyển nhượng QSDĐ xảy nhiều trường hợp so với hình thức khác Thấp so với hình thức khác hình thức cho thuê, cho thuê lại QSDĐ 4.3.8.2 Tổng hợp kết chuyển QSDĐ Búng Lao giai đoạn 2014 2016 theo loại đất 54 Kết chuyển QSDĐ Búng Lao giai đoạn 20142016 theo loại đất thể qua bảng sau: Bảng 4.12: Tổng hợp kết chuyển QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 20142016 theo loại đất Loại đất Các hình thức chuyển quyền sử Phi nông Tổng diện nghiệp (ha) nghiệp (ha) tích (ha) Hình thức chuyển đổi QSDĐ 2,4 2,4 Hình thức chuyển nhượng QSDĐ 0,77 7,06 7,83 3,94 3,94 Hình thức chấp QSDĐ 5,95 5,95 Hình thức xóa chấp QSDĐ 2,32 2,32 Hình thức tặng cho QSDĐ 0,08 2,42 2,5 Hình thức thừa kế QSDĐ 3,9 0,7 4,6 dụng đất Hình thức cho thuê cho thuê lại QSDĐ Nông Từ bảng 4.12 thể qua đồ thị sau: 120 100 chuyển đổi 80 chuyển nhượng cho thuê 60 thừa kế chấp 40 xóa chấp tặng cho 20 Đất Nông Nghiệp Đất Phi Nông Nghiệp 55 Hình 4.3: Tổng hợp kết chuyển QSDĐ địa bàn Búng Lao giai đoạn 2014 -2016 theo loại đất Qua bảng 4.12 hình 4.3 trên, thấy hoạt động chuyển quyền diễn địa bàn: Đất nông nghiệp chuyển đổi với tổng diện tích 2,4 Trong hình thức cho thuê cho thuê lại QSDĐ 3,94 Hình thức chuyển nhượng QSDĐ 7,83 Hình thức thừa kế QSDĐ 4,6 Hình thức chấp giá trị QSDĐ 5,95 Hình thức xóa chấp giá trị QSDĐ 2,32 Hình thức tặng cho QSDĐ 2,5 4.4 Đánh giá hiểu biết cán quản lý ngƣời dân Búng Lao hình thức chuyển QSDĐ 4.4.1 Sự hiểu biết cán UBND Búng Lao hình thức chuyển quyền sử dụng đất Bảng 4.13: Sự hiểu biết cán UBND Búng Lao hình thức chuyển quyền sử dụng đất ĐVT: Tỷ lệ trả lời (%) Nội dung câu hỏi Cán Sự hiểu biết chuyển quyền sử dụng đất 100 Hình thức chuyển đổi quyền sử dụng đất 100 Hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất 100 Hình thức cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất 100 Hình thức thừa kế quyền sử dụng đất 100 Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất 100 Hình thức chấp quyền sử dụng đất 98 Hình thức góp vốn quyền sử dụng đất 97 Trung bình 99,89 (Nguồn số liệu: Số liệu điều tra) Qua bảng 4.13 ta thấy hiểu biết nhóm cán UBND 56 Búng Lao cao Sự hiểu biết nhóm cán quy định chung chuyển quyền sử dụng đất hình thức chuyển quyền sử dụng đất cao đạt 99,77% số người vấn Tuy nhiên số quy định mà cán chưa nắm vững, thời gian tới cần phải có biện pháp nâng cao hiểu biết họ quy định pháp Luật Đất đai nói chung chuyển quyền sử dụng đất nói riêng để thực tốt công tác quản lý nhà nước đất đai địa phương 4.4.2 Đánh giá hiểu biết người dân Búng Lao hình thức chuyển quyền sử dụng đất Bảng 4.14: Sự hiểu biết ngƣời dân Búng Lao hình thức chuyển QSDĐ ĐVT: Tỷ lệ trả lời (%) Nội dung câu hỏi Người dân 1.Sự hiểu biết chuyển quyền sử dụng đất 77,5 hình thức chuyển đổi quyền sử dụng đất 62,0 Hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất 89,9 Hình thức cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất 55,5 Hình thức thừa kế quyền sử dụng đất 67,7 Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất 80,0 Hình thức chấp quyền sử dụng đất 43,23 Hình thức góp vốn quyền sử dụng đất 32,4 (Nguồn số liệu: Số liệu điều tra) Qua bảng 4.14 ta có nhận xét sau: Sự hiểu biết người dân sinh sống Búng lao quy định chung chuyển quyền sử dụng đất đạt mức trung bình đến Về hình thức chuyển quyền sử dụng đất, người dân có hiểu biết hình thức chuyển quyền khác Hình thức chuyển nhượng QSDĐ có tỷ lệ trả lời 89,9%, tặng cho QSDĐ 80,0%, hai hình thức có tỷ lệ trả lời cao Hình thức góp vốn có tỷ lệ trả lời thấp 32,4% ,còn hình thức khác tỷ lệ trả lời 57 nằm mức trung bình Từ ta thấy quan tâm ý người dân quy định pháp luật công tác quản lý đất đai chưa đồng Tuy nhiên số chưa thể khẳng định người dân nắm rõ hết quy định, trách nhiệm quyền lợi bên, trình tự thủ tục thực hình thức chuyển QSDĐ Đa số tham gia vào hoạt động chuyển quyền nắm rõ quy định pháp luật đất đai Trong thời gian tới, cấp, ngành cần có biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai sâu rộng tới người dân, mở lớp tập huấn xã, thôn, xóm để từ nâng cao hiểu biết người dân pháp Luật Đất đai nói chung chuyển QSDĐ nói riêng đồng thời nâng cao công tác quản lý Nhà nước đất đai 4.4.3 Tổng hợp điều tra Kết điều tra thể qua hình 4.4: 100 80 60 40 20 Cán Bộ Cán Bộ Người Dân Hình 4.4: Tổng hợp kết điều tra cán nhân dân Búng Lao 4.5 Thuận lợi, khó khăn đề xuất giải pháp nhằm thực tốt công tác chuyển QSDĐ địa bàn Búng Lao 58 4.5.1 Thuận lợi - Được quan tâm, đạo sát quan cấp trên, UBND thực tốt công tác tuyên truyền, vận động chủ trương, sách, quy định việc chuyển QSDĐ cho người dân, cấp, nghành quan quản lý đất đai địa phương - Do thực chế “một cửa” nên thủ tục chuyển QSDĐ tinh giảm, gọn nhẹ, dễ thực hiện, đặc biệt loại giấy tờ liên quan đến chuyển QSDĐ sử dụng đất theo mẫu thống nên tạo nhiều thuận lợi cho người sử dụng đất đăng kí chuyển QSDĐ cán thực công tác - Nhận thức cán nhân dân pháp luật đất đai nói chung, sách chuyển QSDĐ nói riêng ngày nâng cao - Ký nhận hồ sơ đảm bảo thời gian quy định quy trình chuyển QSDĐ 4.5.2 Khó khăn - Việc ứng dụng phần mềm tin học quản lí chưa sử dụng rộng rãi để phục vụ cho công tác quản lý đất đai chuyển QSDĐ - Một số hộ gia đình sử dụng đất có tranh chấp, chưa thống ranh giới đất, dẫn đến việc không đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất - Người dân hiểu biết hình thức chuyển quyền 4.5.3 Giải pháp khắc phục - Để đáp ứng mục tiêu phát triển đất nước nói chung ngành quản lý đất đai nói riêng UBND cần quan tâm để hạn chế vi phạm pháp luật đất đai - Tổ chức thực tốt công tác đăng ký đất đai, phân loại loại hồ sơ đủ điều kiện để kiểm tra trình cấp giấy chứng nhận cho hộ dân - Cần thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán địa 59 cấp sở, tăng cường trang thiết bị cho công tác quản lý đất đai nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý sử dụng đất công nghệ thông tin, số hóa đồ… - UBND cần phổ biến sâu rộng sách pháp luật đất đai để người dân hiểu biết, cương việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai - Nhanh chóng giải trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất đai, hướng dẫn cho trường hợp sử dụng sai mục đích hiểu thực sách pháp luật đất đai - Hội đồng nhân dân cần có kế hoạch giám sát thường xuyên công tác chuyển quyền sử dụng đất 60 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thu thập điều tra phân tích số liệu chuyển QSDĐ Búng Lao, em thu kết tóm tắt sau: * Kết chuyển quyền sử dụng đất Búng Lao: Trong hình thức chuyển QSDĐ quy định Luật Đất đai 2013 qua điều tra ta thấy giai đoạn diễn trường hợp chuyển QSDĐ Trong đó: - Hình thức chuyển nhượng QSDĐ có 384 trường hợp đăng ký với tổng diện tích 7,83ha - Hình thức cho thuê, cho thuê lại có 30 trường hợp với diện tích 3,94 - Hình thức thừa kế QSDĐ có 88 trường hợp đăng ký với tổng diện tích 4,6 - Hình thức chấp có 221 hồ sơ đăng ký với tổng diện tích 5,95 - Hình thức xóa chấp có 57 hồ sơ đăng ký với tổng diện tích 2,32 - Hình thức tặng cho QSDĐ có 66 trường hợp với diện tích 2,5ha - Hình thức chuyển đổi QSDĐ có 84 trường hợp với diện tích 2,4 * Đánh giá công tác chuyển QSDĐ Búng lao qua hiểu biết CBQL người dân: Qua điều tra vấn CBQL với 10 phiếu điều tra người dân với 30 phiếu điều tra chuẩn bị sẵn ta thấy hiểu biết CBQL người dân chuyển QSDĐ cao, cụ thể sau: Nhóm cán có hiểu biết quy định chung chuyển QSDĐ đạt tỷ lệ cao trung bình 99,77% 61 Nhóm người dân gồm người dân làm tiểu thủ Công Nghiệp người dân hoạt động sản xuất nông nghiệp có hiểu biết chuyển quyền sử dụng đất đạy trung bình khá, người dân hiểu chuyển QSDĐ trung bình 63,5%, nhiên tỷ lệ % người dân hiểu biết lệch lạc hay chưa nắm rõ quy định chuyển QSDĐ 5.2 Đề nghị Trên sở số liệu điều tra, thu thập phân tích Để thúc đẩy phát triển hoạt động chuyển QSDĐ địa phương thời gian tới, cần: Cơ quan quản lý phải người am hiểu sâu rộng pháp luật nói chung hiểu biết hình thức chuyển QSDĐ nói riêng nhằm nâng cao trình độ công tác quản lý nhà nước đất đai Cơ quan quản lý cần có linh động thủ tục hành chính, trình tự thực nhằm tạo điều kiện cho người dân thực nhanh chóng đảm bảo theo quy định pháp luật Mở rộng chương trình phổ biến pháp luật đất đai 2013 đến người dân địa phương nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật tham gia hình thức chuyển QSDĐ Tăng cường công tác quản lý đất đai, văn liên quan đến lĩnh vực đất đai phải phổ biến rộng rãi quan quản lý nhà nước, người dân địa phương Cần đảm bảo lợi ích người dân tham gia hoạt động chuyển QSDĐ, khuyến khích người dân đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền thực chuyển QSDĐ theo quy định pháp luật TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tư Pháp-Bộ Tài nguyên môi trường (2006), Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT- BTP-BTNMT Bộ Tư pháp Bộ Tài nguyên Môi trường việc sửa đổi, bổ sung số quy định Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT - BTP - BTNMT ngày 13/6/2006 Bộ Tư pháp Bộ Tài nguyên Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký chấp, bảo lãnh QSDĐ, tài sản gắn liền với đất Chính phủ (2014), Nghị định 43/2014/NĐ - CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Luật Đất đai 2013, Nxb Chính trị quốc gia Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Bài giảng Pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), giáo trình Quản lý nhà nước đất đai, Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Nxb Nông Nghiệp Hà Nội UBND Búng lao (2016), Báo cáo thống kê đất đai năm 2015 Búng Lao UBND Búng lao (2016), Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2015 - 2020) Búng Lao UBND Búng lao (2015), Báo cáo thống kê đất đai năm 2015 Búng Lao UBND Búng lao (2014), Báo cáo thống kê đất đai năm 2014 Búng Lao PHỤ LỤC Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Khoa Quản lý Tài nguyên PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá cán quản lý người dân công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn Búng lao huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên Họ tên: Đơn vị: Nghề nghiệp: Trình độ văn hóa (CĐ ĐH): Ngày điều tra: Xin Ông (Bà) cho biết ý kiến công tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương cách trả lời câu hỏi đây:(đánh dấu  vào câu trả lời mà Ông(Bà) cho Hiểu biết chung CQSDĐ Câu 1: Theo Ông (Bà) chuyển quyền quyền người sử dụng đất? Đúng  Sai  Câu 2: Luật đất đai 2013 quy định có hình thức chuyển quyền? Đúng  Sai  Câu 3: Ông (Bà) cho biết đất muốn tham gia chuyển quyền SD đất phải có đủ điều kiện theo quy định Nhà nước không? Có  Không  Câu 4: Ông (Bà) cho biết Nhà nước có quy định thời điểm thực quyền chuyển quyền không? Có  Không  Câu 5: Nhà nước có quy định đối tượng nhận chuyển QSDĐ đất hay không? Có  Không  Chuyển đổi Quyền Sử Dụng Đất Câu 6: Chuyển đổi QSDĐ hành vi bao hàm việc "đổi đất lấy đất" chủ thể SDĐ? Đúng  Sai  Câu 7: Việc chuyển đổi QSDĐ nhằm mục đích tổ chức lại sản xuất khắc phục tình trạng manh mún, phân tán đất đai? Đúng  Sai  Câu 8: Theo ông (bà) "dồn điền đổi thửa" hình thức chuyển đổi QSDĐ? Đúng  Sai  Câu 9: Luật Đất đai 2013 quy định thực chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân khác xã, phường, thị trấn? Đúng  Sai  Chuyển nhượng QSDĐ Câu 10: Chuyển nhượng QSDĐ việc chuyển QSDĐ cho người khác sở giá trị? Đúng  Sai  Câu 11: Người nhận đất phải trả cho người chuyển nhượng QSDĐ khoản chi phí tiền vật? Đúng  Sai  Câu 12: Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng QSDĐ chuyên trồng lúa nước hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch, kế hoạch SDĐ phê duyệt? Đúng  Sai  Câu 13: Hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ gồm: Giấy chứng nhận QSDĐ, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nộp UBND nơi có đất để chuyển cho Văn Phòng ĐKQSDĐ? Đúng  Sai  Cho thuê, cho thuê lại QSDĐ Câu 14: Cho thuê, cho thuê lại QSDĐ việc người SDĐ nhường quyền SDĐ cho người khác? Đúng  Sai  Câu 15: Cho thuê, cho thuê lại QSDĐ thực hợp đồng theo quy định pháp luật? Đúng  Sai  Câu 16: Luật Đất đai 2013 không cấm việc cho thuê lại đất mà người chủ sử dụng thuê Nhà nước? Đúng  Sai  Câu 17: Cho thuê cho thuê lại QSDĐ khác nguồn gốc cho thuê? Đúng  Sai  Tặng cho QSDĐ Câu 18: Tặng cho QSDĐ việc chuyển QSDĐ cho người khác theo quan hệ tình cảm? Đúng  Sai  Câu 19: Người tặng cho QSDĐ không thu tiền vật người nhận QSDĐ? Đúng  Sai  Câu 20: Tặng cho QSDĐ hình thức chuyển quy định từ Luật Đất đai 2013? Đúng  Sai  Câu 21: Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp phép tặng cho QSDĐ chịu phải chịu thuế chuyển quyền thuế thu nhập? Đúng  Sai  Câu 22: Hồ sơ tặng cho QSDĐ gồm: Giấy chứng nhận QSDĐ, hợp đồng tặng cho QSDĐ, giấy khai sinh sổ hộ (bản sao) tờ khai thuế Đúng  Sai  Thừa kế QSDĐ Câu 23: Để thừa kế QSDĐ việc người SDĐ chết để lại QSDĐ cho người khác? Đúng  Sai  Câu 24: Để thừa kế QSDĐ thực theo di chúc theo pháp luật? Đúng  Sai  Câu 25: Nếu di chúc QSDĐ chia theo pháp luật? Đúng  Sai  Câu 26: Pháp luật chia thành hàng thừa kế? Đúng  Sai  Thế chấp QSDĐ Câu 27: Hồ sơ chấp QSDĐ gồm: Hợp đồng chấp QSDĐ (có xác nhận UBND xã), giấy chứng nhận QSDĐ? Đúng  Sai  Câu 28: Thế chấp giá trị QSDĐ người SDĐ mang QSDĐ chấp cho tổ chức cá nhân theo quy định pháp luật để vay tiền thời gian định theo thỏa thuận? Đúng  Sai  Câu 29: Hộ gia đình cá nhân nước chấp giá trị QSDĐ tổ chức kinh tế cá nhân phép hoạt động Việt Nam? Đúng   Sai Câu 30: Luật Đất đai quy định đối tượng chấp giá trị QSDĐ tổ chức tín dụng phép hoạt động Việt Nam? Đúng  Sai  Góp vốn QSSĐ Câu 31: Góp vốn giá trị QSDĐ người SDĐ có quyền coi giá trị QSDĐ tài sản dân đặc biệt để góp vốn với người khác hợp tác sản xuất kinh doanh?Hiểu biết chung CQSDĐ Đúng  Sai  Câu 32: Góp vốn giá trị QSDĐ quy định luật dân sự? Đúng  Sai  Câu 33: Khi góp vốn người góp vốn có quyền bồi thường Nhà nước thu hồi đất? Có  Không  Câu 34: Góp vốn giá trị QSDĐ thực linh động hai hay nhiều đối tác? Đúng  Ngƣời đƣợc điều tra Sai  Ngƣời điều tra ... nghiên cứu đề tài: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014- 2016 Để có nhìn đắn công tác chuyển quyền sử dụng đất, phát huy điểm... o0o LƢỜNG VĂN NGHĨA Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ BÚNG LAO - HUYỆN MƢỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2014 – 2016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào... Luật đất đai 2013 đời với hình thức chuyển QSDĐ : - Quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất - Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Quyền cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất - Quyền thừa kế quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh quả công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên giai đoạn 2014 2016 , Đánh quả công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên giai đoạn 2014 2016 , Đánh quả công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên giai đoạn 2014 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay