Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 07 tỷ lệ 12000 tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

68 166 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 10:22

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠ VĂN MƢỜI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC PHƢƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 07 TỶ LỆ 1:2000 HUỐNG THƢỢNG – HUYỆN ĐỒNG HỶTỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Địa môi trƣờng Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2012 – 2016 THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠ VĂN MƢỜI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC PHƢƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 07 TỶ LỆ 1:2000 HUỐNG THƢỢNG – HUYỆN ĐỒNG HỶTỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Địa môi trƣờng Lớp : K44 – ĐCMT – N01 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2012 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Huy Trung THÁI NGUYÊN - 2016 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian năm học tập rèn luyện đạo đức trƣờng, thân em đƣợc dạy dỗ, bảo tận tình thầy, cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên, nhƣ thầy, cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trƣờng, Phòng ban phòng Đào tạo Trƣờng Đại học Nông lâm Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp em hoàn thành Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên, Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên giảng dạy hƣớng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trƣờng, thời gian vừa qua thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên tạo điều kiện cho em đƣợc trải nghiệm thực tế công việc ngành nghềhọc Công ty cổ phần trắc địa địa xây dựng Thăng Long Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – Th.S Nguyễn Huy Trung trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ em trình hoàn thành khóa luận Nhân em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công ty cổ phần trắc địa địa xây dựng Thăng Long, chú, anh Đội đo đạc tận tình giúp đỡ, bảo cho em thời gian thực tập Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạnđộng viên, khuyến khích em suốt trình học tập hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày , tháng năm 2016 Sinh viên Tạ Văn mƣời ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt vài thông số phân mảnh đồ Bảng 3.1: Các tài liệu thu thập thứ cấp 20 Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất năm 2014 43 Bảng 4.3: Bảng kết tọa độ phẳng độ cao sau bình sai hệ tọa độ phẳng VN-2000 kinh tuyến trục : 106°30' 46 iii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: đồ quy trình công nghệ đo vẽ đồ địa Hình 3.1: Quy trình thành lập đồ đại phần mềm Famis 23 Hình 3.2 : Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử 24 Hình 3.3 : File số liệu sau đƣợc sử lý 25 Hình 3.4 : Triển điểm chi tiết lên vẽ 26 Hình 3.5 : Một số điểm đo chi tiết 27 Hình 3.6 : Tự động tìm, sửa lỗi Clean 29 Hình 3.7 : Màn hình hiển thị lỗi đất 29 Hình 3.8: Các đất sau đƣợc sửa lỗi 30 Hình 3.9 : Bản đồ sau phân mảnh 30 Hình 3.10 : Thửa đất sau đƣợc tạo tâm 31 Hình 3.11 : Đánh số tự động 32 Hình 3.12: Thửa đất sau đƣợc gán liệu từ nhãn 33 Hình 3.13 : Vẽ nhãn 34 Hình 3.14 : Sửa bảng nhãn 35 Hình 3.15 : Tạo khung đồ địa 36 Hình 3.16 : Tờ đồ sau đƣợc biên tập hoàn chỉnh 36 Hình 4.1 : Kết đo vẽ số điểm chi tiết 48 Hình 4.2: Tờ đồ số 07 biên tập xong 49 iv DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt BĐĐC BTNMT CSDL QĐ TN TT UTM VN-2000 Nguyên nghĩa Bản đồ địa Bộ Tài nguyên & Môi trƣờng Cơ sở liệu Quyết định Thái Nguyên Thông tƣ Lƣới chiếu hình trụ ngang đồng góc Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 v MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bản đồ địa 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các yếu tố đồ địa 2.1.3.Cơ sở toán học đồ địa 2.1.4: Lƣới chiếu Gauss – Kruger 2.1.5: Phép chiếu UTM 2.1.6 Nội dung phƣơng pháp chia mảnh đồ địa 2.2 Các phƣơng pháp thành lập đồ địa 2.2.1 Các phƣơng pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 2.2.2 Đo vẽ đồ địa phƣơng pháp toàn đạc 2.3 Thành lập lƣới khống chế trắc địa 2.3.1 Khái quát lƣới tọa độ địa 2.3.2 Những yêu cầu kĩ thuật lƣới đƣờng chuyền kinh vĩ 10 2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 12 2.4.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 12 2.4.1.1 Phƣơng pháp đo toạ độ cực điểm chi tiết: .12 2.4.1.2 Phƣơng pháp tính toạ độ điểm chi tiết: 12 2.4.2 Phƣơng pháp đo vẽ đồ địa máy toàn đạc điện tử 13 2.5 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 16 2.5.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office .16 vi 2.5.2 Phần mềm famis 17 2.5.2.1.Giới thiệu chung .17 2.5.2.2 Các chức phần mềm FAMIS 17 2.6 Giới thiệu lƣợc máy toàn đạc điện tử 18 2.6.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử 18 2.6.3 Đo vẽ chi tiết máy toàn đạc điện tử 18 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .19 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 19 3.3 Nội dung .19 3.3.1 Điều kiện tự nhiên– kinh tế hội của xã Huống Thƣợng .19 3.3.2 Thành lập lƣới khống chế đo vẽ 19 3.3.3 Thành lập mảnh đồ địa từ số liệu đo chi tiết 19 3.3.4 Phân tích số thuận lợi khó khăn .19 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu .19 3.4.1 Phƣơng pháp khảo sát, thu thập số liệu thứ cấp: 19 3.4.2 Phƣơng pháp thành lập đồ địa chính: .20 3.4.2.1 Phƣơng pháp thành lập lƣới khống chế: 20 3.4.2.2 Phƣơng pháp đo vẽ thành lập đồ chi tiết: 21 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN 38 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội Huống Thƣợng 38 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 38 4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 38 4.1.3 Điều kiện kinh tế- hội 40 4.1.3.1 Tăng trƣởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 40 4.1.3.2 Thực trạng phát triển ngành kinh tế .40 4.1.3.4 Tình hình dân số, lao động 41 4.1.3.5 Tình hình sở hạ tầng 41 vii 4.1.4 Tình hình quản lý đất đai 43 4.2 Công tác thành lập lƣới khống chế đo vẽ Huống Thƣợng 45 4.2.1 Bố trí đo vẽ đƣờng chuyền kinh vĩ 45 4.2.2 Bình sai lƣới kinh vĩ 46 4.3 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation Famis 47 4.3.1 Đo vẽ chi tiết .47 4.3.2 Ứng dụng phần mềm FAMIS,Emap Microstation thành lập đồ địa 48 4.3.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu 49 4.4 Phân tích số thuận lợi khó khăn 50 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Kiến nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 55 Phụ lục 55 Phụ lục 57 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên; tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia Đất đai cội nguồn hoạt động sống; đặc biệt hoạt động sống ngƣời; đất sản xuất tồn ngƣời Không nghiệp quốc gia giới nói chung Việt Nam nói riêng, đất chiếm giữ vị trí quan trọng; đất nguồn đầu vào nhiều ngành kinh tế khác nhau; tƣ liệu sản xuất ngành nông nghiệp Xong phân bố đất đai lại khác dẫn đến nảy sinh mối quan hệ đất đai phức tạp, vấn đề đặt quản lý đất đai cách có hiệu để góp phần giải tốt quan hệ đất đai thúc đẩy phát triển kinh tế đất nƣớc Công tác đo đạc thành lập đồ địa chính, lập hồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công việc công tác quản lý Nhà nƣớc đất đai, chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tƣ liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ địa hoàn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trƣờng Hiện dƣới hoạt động ngƣời thay đổi tự nhiên làm cho đất đai có biến đổi không ngừng Do để bảo vệ quỹ đất đai nhƣ để phục vụ tốt cho công tác quản lý đất đai đồ địa tài liệu cần thiết, nguồn tài liệu sở cung cấp thông tin cho ngƣời quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ địa mang tính pháp lý cao Với tính chất quan trọng hệ thống đồ địa 45 hóa, cấp GCNQSD đất giải vƣớng mắc đề nghị nhân dân Năm 2014, UBND Huống Thƣợng triển khai thực kế hoạch cấp GCNQSDĐ đất cho nhân dân đạt 100% theo kế hoạch đƣợc giao Trên toàn nội dung báo cáo thống kê diện tích đất đai năm 2014 Huống Thƣợng Với trạng sử dụng đất nhƣ trên, UBND cố gắng quản lý tốt loại đất, có kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất cụ thể hơn, hợp lý để khai thác tốt quỹ đất vốn có địa phƣơng 4.2 Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ Huống Thượng 4.2.1 Bố trí đo vẽ đường chuyền kinh vĩ Trong trình chọn điểm kinh vĩ thu đƣợc kết nhƣ sau Tổng số điểm địa chính: Tổng số điểm lƣới kinh vĩ: 73 điểm Hình 3.2: đồ lưới kinh vĩ I 46 4.2.2 Bình sai lưới kinh vĩ - Trút số liệu đo từ máy GPS HUACE –X20 phần mềm TOPCON - Từ số liệu đo đạc lƣới kinh vĩ tiến hành sử dụng phần mềm bình sai GPS HUACE –X20 hãng GPSURVEY 2.35 để bình sai lƣới kinh vĩ - Kết bình sai đƣợc thể qua bảng sau Trong bảng trích dẫn số điểm tọa độ sau bình sai Số liệu cụ thể đƣợc thể phần phụ lục *Thành tọa độ sau bình sai Bảng 4.3: Bảng kết tọa độ phẳng độ cao sau bình sai hệ tọa độ phẳng VN-2000 kinh tuyến trục : 106°30' Ellipsoid : WGS-84 Số Tên Tọa độ Độ cao TT điểm X(m) Y(m) D163 2388515.496 D166 Sai số vị trí điểm h(m) (mx) 434120.441 24.647 - - - - 2388573.322 435778.565 23.946 - - - - D178 2387584.830 435656.538 26.286 - - - - D185 2386777.273 434522.822 22.938 - - - - KV04 2389242.044 434155.367 26.062 0.003 0.004 0.048 0.005 KV05 2389365.853 434375.347 24.774 0.004 0.004 0.050 0.006 KV06 2389277.540 434541.781 25.858 0.005 0.005 0.047 0.007 KV10 2388998.246 433766.123 32.203 0.004 0.005 0.048 0.006 KV11 2388920.800 433930.209 26.283 0.003 0.004 0.044 0.005 10 KV12 2388996.623 434126.141 26.232 0.003 0.004 0.043 0.005 11 KV13 2389067.860 434260.921 26.022 0.003 0.004 0.043 0.005 12 KV14 2389017.852 434495.846 24.579 0.004 0.004 0.040 0.005 … … … … … … (my) (mh) … - Thành tính toán toạ độ, độ cao sổ đo lƣới khống chế đo vẽ - Kết tính toán bình sai nhƣ sau: … (mp) … 47 + Sai số trung phƣơng trọng số đơn vị : M = 1” + Sai số chiều dài cạnh yếu nhất: ms/s = 1/ 26694 + Sai số trung phƣơng phƣơng vị cạnh yếu nhất: ma= 7.75" + Sai số vị trí điểm yếu nhất: Mp = 0.009 m -Tổ ng số điể m điạ chính, điể m lƣới kinh vi ̃ của toàn bô ̣ khu đo: Tổ ng số điểm ̣a chính: điểm Tổ ng số điểm lưới kinh vi:̃ 73 điểm Tổng số điểm cần đo : 73 điểm Nhận xét: Qua khâu kiểm tra nhận thấy : - Các điểm lƣới khống chế đo vẽ đƣợc chọn vị trí hợp lý, đóng cọc đầy đủ, quy định - Thành đo đạc, tính toán bình sai lƣới khống chế đo vẽ đảm bảo thông số kỹ thuật nằm hạn sai cho phép 4.3 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation Famis 4.3.1 Đo vẽ chi tiết Sau có kết bình sai lƣới ta có đƣợc tọa độ xác điểm lƣới, tiến hành đo chi tiết - Đánh mốc sơn xác định ranh giới đất để công việc đo vẽ đƣợc tiến hành thuận lợi, nhanh chóng xác - Từ mốc địa chính, điểm lƣới kinh vĩ vừa xây dựng đƣợc, tiến hành đặt máy đo điểm chi tiết - Trong trình đo chi tiết, kết hợp công việc ghi kết đo đƣợc vào sổ đo vẽ chi tiết, vẽ họa ghi thực địa để tránh nhầm lẫn trình biên tập đồ Sau xác định ranh giới hành chính, ranh giới đất ta tiến hành dùng máy TOPCON -235N để đo vẽ chi tiết ranh giới đất, công trình xây dựng đất 48 + Đo vẽ đất, công trình đất nhƣ nhà + Đo vẽ thể hệ thống giao thông: Đo vẽ lòng mép đƣờng + Đo vẽ thể hệ thống thủy văn Đo thể lòng mƣơng, mép nƣớc, ghi hƣớng dòng chảy hệ thống + Đo vẽ thể hệ thống đƣờng điện: thể cột điện, hƣớng đƣờng dây + Đo vẽ vật cố định: cầu, cống Hình 4.1: Kết đo vẽ số điểm chi tiết (đo vẽ khu vực thổ cƣ đƣợc 288 điểm khoảng diện tích khỏang 3ha thời gian ngày) 4.3.2 Ứng dụng phần mềm FAMIS,Emap Microstation thành lập đồ địa Sau hoàn thành công tác đo vẽ thực địa, tiến hành hoàn chỉnh sổ đo vẽ chi tiết vẽ họa Bƣớc nhập số liệu vào máy tính sử dụng phần mềm Microstation Famis để thành lập đồ địa Quá trình đƣợc tiến hành nhƣ nêu phần 3.4.2.2 ta đƣợc tờ đồ hoản chỉnh 49 Hình 4.2: Tờ đồ số 07 biên tập xong Đây tờ đồ số 07 tỷ lệ 1:2000 20 tờ đồ đƣợc thành lập Huống Thƣợng với diện tích 123,936 ha, tờ có tất 2498 đất Bao gồm chủ yếu đất lúa khác ( với 1227 thửa) đất đất vƣờn tạp ( với 340 thửa) khu giáp trung tâm nên tập trung đông dân cƣ dọc theo đƣờng liên Ngoài có loại đất khác nhƣ : BHK, DGT, BCS, CLN …… 4.3.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu Sau xem xét tài liệu đạt chuẩn quy phạm đồ luận chứng kinh tế kỹ thuật công trình, đóng gói giao nộp tài liệu: - Các loại sổ đo: số mục kê 10 xóm - Bản đồ địa chính: gồm 20 đồ (6 tờ tỷ lệ 1:1000 14 tờ đồ tỷ lệ: 1:2000) 50 - Các loại bảng biểu: bảng vẽ họa nhà dân xã, miêu tả xác vị trí điểm sơn - Biên kiểm tra - Biên bàn giao kết đo đạc đồ địa - Đĩa CD ghi file số liệu 4.4 Phân tích số thuận lợi khó khăn - Một số thuận lợi: + Nhân dân thực thông báo UBND đề giúp đỡ tốt công tác đo đạc + Khu vực đo phẳng thời tiết tốt nên giúp đẩy nhanh tiến độ thi công + Trong công việc tiếp thu, học tập đôi với thực hành thực tiễn đƣợc anh tổ thi công giúp đỡ nhiệt tình Ngoài có giúp đỡ UBND ngƣời dân nên đạt hiểu cao xuất +Các mục tiêu đề phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu cầu cán nhân dân nên đƣợc nhân dân đồng tình ủng họ, tích cực thực + Xây dựng chƣơng trình kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, có kiểm tra, giám sát, phân công, phân nhiệm rõ ràng nên hiệu công tác lãnh đạo đạt mục tiêu, yêu cầu đề +Tình hình an ninh – trị, trật tự an toàn hội đƣợc trì đảm bảo ổn định, biến cố lớn xảy - Bên cạnh số tồn chủ yếu sử dụng đất: + Đất sử dụng cho xây dựng hạ tầng hội hạ tầng kỹ thuật đạt tiêu thấp so với thực trạng phát triển ngành địa bàn + Việc sử dụng đất không mục đích, không theo quy hoạch, sử dụng đất phân tán, manh mún xảy địa bàn + Chậm triển khai thực dự án xây dựng, sách đền bù chƣa 51 thỏa đáng, nhiều khu đất bị ô nhiễm môi trƣờng - Một số nguyên nhân chính: + Do có biến động đất đai tiến độ thực dự án xây dựng địa bàn chậm theo kế hoạch + Công tác quản lý, giám sát hoạt động sử dụng đất chủ sử dụng đất thực tế chƣa đƣợc thực triệt để - Giải pháp khắc phục: + Đẩy nhanh công tác lập hồ đăng ký cho chủ sử dụng, đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất + Thực nghiêm túc định UBND huyện việc thu hồi đất để giao cho công trình, dự án Kiên xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích theo đạo UBND + Đẩy nhanh công tác lập quy hoạch sử dụng đất quản lý theo quy hoạch, kế hoạch đƣợc duyệt toàn nhằm hạn chế đƣợc việc sử dụng đất trái pháp luật + Cần giải nhanh gắn khâu quy hoạch chi tiết với xây dựng, thực tiến độ dự án + Tổ chức tốt việc tuyên truyền triển khai thực Luật Đất đai năm 2013 52 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Bản đồ địa Hu ống Thƣợng năm 1996 đƣợc đo vẽ thô đã quá cũ và có nhiề u thay đổ i không đáp ƣ́ng đƣơ ̣c nhu cầ u quản lý đấ t đai nên Công ty cổ phần trắc địa địa xây dựng Thăng Long đƣơ ̣c sƣ̣ phê duyê ̣t của Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh Thái Nguyên tiế n hành đo vẽ thành lập bản đồ điạ chính cho toàn xã Huống Thƣợng - Về điều kiện tự nhiên kinh tế hội trạng sử dụng đất: thời tiết khí hậu tƣơng đối thuận lợi, Huống Thƣợng chịu ảnh hƣởng bão yếu tố bất lợi khác thời tiết, khí hậu thuận lợi để phát triển sản xuất sinh hoạt nhân dân thực nhiều hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá đất đai làm sở để đề thực thi nhiều chƣơng trình mục tiêu phát triển kinh tế - hội huyện - Về công tác thành lập lƣới không chế đo vẽ bao gồ m : 04 điể m điạ 73 điể m lƣới kinh vi ̃ có đô ̣ chiń h xác tƣơng đố i cao - Về công tác đo vẽ chi tiết: đo chỉnhchỉnh lý 12 mảnh đồ địa tỷ lệ 1/1000, 1/2000 gồm khoảng 2055 đất với diện tích cần đo chỉnh lý khoảng 467,76 tổng số tờ đồ địa toàn : tờ tỷ ̣ 1: 1000, 14 tờ tỷ ̣ 1: 2000 - Đã xây dựng sở liệu địa 16581 đất thuộc Huống Thƣợng – huyện Đồng Hỷtỉnh Thái Nguyên,số hiệu tờ đồ thành lập kết thúc đợt thực tập tờ 07 số 14 tờ đồ tỷ lệ 1:2000 , với diện tích 123,936 ha, tờ có tất 2498 đất Bao gồm có loại đất khác nhƣ : BHK, DGT, BCS, CLN …… tờ đồ đƣợc đo đạc, xử lý, biên tập theo phần mềm MicroStationSE, FAMIS đạt kết tốt 53 5.2 Kiến nghị - Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation, Famis modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ - Đổi mới, đại hoá công nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Famis để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lƣu trữ, quản lý khai thác - Nhà nƣớc cần tập trung kinh phí đầu tƣ xây dựng quy trình công nghệ tiên tiến, thống văn pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành - Nhà nƣớc cần quan tâm bồi dƣỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất đội ngũ làm công tác quản lý đất đai câp, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ công nghiệp hóa đại hóa đất nƣớc TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành – Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2013), Quy trình đo vẽ thành lập đồ địa chính, Hà Nội Bộ Tài Nguyên & Môi trƣờng (2008), Quy phạm Thành lập Bản đồ địa Bộ Tài nguyên Môi trƣờng, Thông số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định đồ địa Công ty trắc địa - địa xây dựng Thăng Long, Báo cáo tổng kết kỹ thuật Nxb Chính trị Quốc gia, Luật đất đai 2013, Hà Nội Tài liệu liên quan – UBND Huống Thƣợng Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên 10 Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử 11 Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb 12 Viện nghiên cứu địa (2002), Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation & Mappingoffice để thành lập đồ địa chính, Hà Nội PHỤ LỤC Phụ lục KẾT QUẢ BÌNH SAI LƢỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG *Các tiêu độ xác gia số toạ độ BaseLine - RMS lớn nhất: (KV65 KV68) = 0.011 - RMS nhỏ nhất: (KV95 KV96) = 0.007 - RATIO lớn nhất: (D163 KV12) = 3856.300 - RATIO nhỏ nhất: (KV40 KV58) = 3.500 *Các tiêu sai số khép hình Tổng số tam giác: 180 - Sai số khép tƣơng đối tam giác lớn nhất: (KV04 KV05 KV89) = 1/11440 - Sai số khép tƣơng đối tam giác nhỏ nhất: (KV46 KV52 KV84) = 1/5773165 *Các tiêu sai số số hiệu chỉnh cạnh - Số hiệu chỉnh cạnh lớn nhất: (KV44 KV50) = 0.078m - Số hiệu chỉnh cạnh nhỏ nhất: (KV39 KV67) = 0.001m - SSTP cạnh lớn nhất: (KV44 KV63) = 0.016m - SSTP cạnh nhỏ nhất: (KV04 KV94) = 0.005m - SSTP tƣơng đối cạnh lớn nhất:(KV38 KV60) = 1/14183 - SSTP tƣơng đối cạnh nhỏ nhất:(D178 KV52) = 1/106029 *Kết đánh giá độ xác Bình sai toàn mạng lƣới Sai số trung phƣơng trọng số đơn vị mo = ± 1.000 Sai số vị trí điểm: Lớn : (KV44) mp = 0.009(m) Nhỏ : (KV36) mp = 0.003(m) Sai số trung phƣơng tƣơng đối chiều dài cạnh : Lớn : (KV38 -KV60) mS/S = 1/ 26694 Nhỏ : (D166 -KV41) mS/S = 1/ 241926 Sai số trung phƣơng phƣơng vị cạnh : Lớn : (KV38 -KV60) m = 7.75" Nhỏ : (D166 -KV41) m = 0.87" Sai số trung phƣơng chênh cao : Lớn : (KV49 -KV55) mh= 0.085(m) Nhỏ : (D178 -KV58) mh= 0.022(m) Chiều dài cạnh : Lớn : (KV21 -KV47) Smax = 976.43m Nhỏ : (KV34 -KV35) Smin = 118.58m Trung bình : Stb = 392.64m Phụ lục MỘT SỐ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Bảng 2.1: Tình hình phát triển kinh tế Huống Thƣợng Số TT Hạng mục Đơn vị tính Tổng GTSX Năm 2014 72.532 1.1 Nông Lâm Nghiệp Tr đồng 56.324 1.2 Công nghiệp, TTCN Xây Dựng Tr đồng 9.960 1.3 Thƣơng mại, Dịch vụ Tr đồng 7.260 Cơ cấu GTSX (%) (%) 100 - Nông - lâm - thuỷ sản (%) 74,23 - Công nghiệp, TTCN XD (%) 16,86 - Thƣơng mại, DV (%) 8,91 Tổng sản lƣợng lƣơng thực quy thóc Tấn 2.778 Thu nhập bình quân/ngƣời/năm Tr đồng 14 460 Bình quân lƣơng thực/ngƣời/năm Kg/ngƣời/năm Bình quân giá trị sản xuất/1 đất canh Tr đồng tác Tỷ lệ hộ nghèo % 10,9 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế % 11,74 Tổng thu ngân sách Tr đồng 4.543 10 Tổng chi ngân sách Tr đồng 1.538 (Nguồ n UBND xã Huố ng Thượng, 2014) 45 Bảng 2.2: Hiêṇ tra ̣ng dân số xã Huố ng Thƣơ ̣ng Năm 2014 Dân số Số TT Tên thôn (bản) Tổng số Hộ Tổng số Tỷ lệ Trong chia theo dân tộc phát triển dân Dân tộc số (%) Khẩu Kinh 1.489 6.003 5.866 137 1,4 khác Xóm Gò Chè 80 379 364 15 1,4 Xóm Đảng 74 192 185 1,4 Xóm Thông 111 450 437 13 1,4 Xóm Già 138 614 610 1,4 Xóm Sộp 131 537 528 1,4 Xóm Hóc 84 379 363 16 1,4 Xóm Cậy 317 1.299 1.250 49 1,4 Xóm Bàu 120 461 452 1,4 Xóm Trám 125 455 452 1,4 10 Xóm Huống Trung 309 1.237 1.225 12 1,4 (Nguồ n UBND Xã Huố ng Thượng, 2014) Bảng 2.3: Tình hình dân số lao động Huống Thƣợng năm 2014 Lao động Trong TT Tên thôn (xóm) Tổng số Xóm Gò Chè Xóm Đảng Xóm Thông Xóm Già Xóm Sộp Xóm Hóc Xóm Cậy Xóm Bàu Xóm Trám Xóm Huống 10 Trung Tổng số LĐ tham gia hoạt động kinh tế Nam Nữ Lao động trực tiếp Lao động NLN Lao động CN, TTCN Lao động Dịch vụ, Thƣơng Mại Lao động gián tiếp Tổng Lao động qua đào tạo Tổng Lao động qua đào tạo Tổng Lao động qua đào tạo 3.662 231 117 275 375 328 231 792 281 278 1.758 111 56 132 180 157 111 380 135 133 1.904 120 61 143 195 170 120 412 146 144 146 11 15 13 32 11 11 2.197 139 70 165 225 197 139 475 169 167 439 28 14 33 45 39 28 95 34 33 952 60 30 71 97 85 60 206 73 72 571 36 18 43 58 51 36 124 44 43 366 23 12 27 37 33 23 79 28 28 110 11 10 24 8 755 362 392 30 453 91 196 118 75 23 (Nguồ n UBND xã Huố ng Thượng, 2014 ) ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠ VĂN MƢỜI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 07 TỶ LỆ 1:2000 XÃ HUỐNG THƢỢNG – HUYỆN ĐỒNG HỶ... pháp toàn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 07 tỷ lệ 1:2000 xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu đề tài Làm quen với máy toàn đạc điện tử, nắm rõ quy trình , yêu cầu công. .. Các phương pháp thành lập đồ địa 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa Hiện đo vẽ thành lập đồ địa ta chọn phƣơng pháp sau: - Đo vẽ đồ địa trực tiếp thực địa loại máy toàn đạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 07 tỷ lệ 12000 tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên , Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 07 tỷ lệ 12000 tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên , Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 07 tỷ lệ 12000 tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay