Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã phúc thuận thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013– 2015

84 161 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 10:22

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THỊ THU HIỀN Khóa luận: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHÚC THUẬNTHỊ PHỔ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN “2013–2015” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trƣờng Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2012 - 2016 THÁI NGUYÊN – 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THỊ THU HIỀN Khóa luận: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHÚC THUẬNTHỊ PHỔ YÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN “2013 – 2015” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trƣờng Khoa : Quản lý tài nguyên Lớp : K44 - ĐCMT - N02 Khóa học : 2012 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn : ThS Dƣơng Thị Thanh Hà THÁI NGUYÊN – 2016 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng trình đào tạo sinh viên nhà trường Đây khoảng thời gian sinh viên tiếp cận thực tế, đồng thời củng cố kiến thức học nhà trường Được giúp đỡ Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất Phúc Thuận- Thị Phổ Yên-tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013– 2015" Trong trình thực tập em nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy, cô giáo, bạn lớp 44-ĐCMT, cô anh chị Văn phòng đăng ký QSD đất, Phòng Tài nguyên Môi trường thị Phổ Yên Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới cô giáo hướng dẫn Th.s Dương Thị Thanh Hà người tận tình hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu hoàn thành khóa luận Ngoài ra, em xin gửi lời cảm ơn tới bác, cô chú, anh chịtại Văn phòng ĐK-QSD Đất, Phlòng Tài nguyên Môi trường thị Phổ Yên giúp đỡ em trình thực tập tốt nghiệp Do thời gian nghiên cứu lực than có hạn, đặc biệt kinh nghiệm thực tế hạn chế nên đề tài em không tránh khỏi sai sót, em mong nhận góp ý thầy, cô giáo bạn sinh viên để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Phạm Thị Thu Hiền ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 31 Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2014 32 Bảng 4.3: Hiện trạng đất chưa sử dụng năm 2014 33 Bảng 4.4: Kết chuyển đổi quyền sử dụng đất Phúc Thuận từ năm 2013 – 2015 34 Bảng 4.5: Kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất Phúc Thuận từ năm 2013- 2015 36 Bảng 4.6: Kết tặng cho quyền sử dụng đất Phúc Thuận từ năm 2013 – 2015 39 Bảng 4.7: Kết thừa kế QSDĐ địa bàn Phúc Thuận giai đoạn 2013 – 2015 41 Bảng 4.8: Sự hiểu biết người dân chuyển QSDĐ 44 Bảng 4.9: Sự hiểu biết người dân chuyển đổi QSDĐ 46 Bảng 4.10: Sự hiểu biết người dân chuyển nhượng QSDĐ 48 Bảng 4.11: Sự hiểu biết người dân cho thuê, cho thuê lại QSDĐ 50 Bảng 4.12: Sự hiểu biết người dân tặng cho QSDĐ 52 Bảng 4.13: Sự hiểu biết người dân thừa kế QSDĐ 53 Bảng 4.14: Sự hiểu biết người dân chấp QSDĐError! Bookmark not defined Bảng 4.15: Sự hiểu biết người dân bảo lãnh giá trị QSDĐ 56 Bảng 4.16: Sự hiểu biết người dân góp vốn giá trị QSDĐ 57 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ thể hiểu biết người dân hình thức chuyển quyền sử dụng đất 59 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Nguyên nghĩa CBQL Cán quản lý NDSXPNN Người dân sản xuất phi nông nghiệp NDSXNN Người dân sản xuất nông nghiệp QSDĐ Quyền sử dụng đất UBND Ủy ban nhân dân v MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1.Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2.Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài .4 2.1.1 Cơ sở pháp lý đề tài 2.1.2 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2 Khái quát chuyền QSDĐ 10 2.2.1 Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất 10 2.2.2.Những quy định trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo chế cửa xã, phường, thị trấn 15 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 20 3.2.1 Địa điểm tiến hành nghiên cứu 20 3.2.2.Thời gian nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 vi 3.3.1.Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội địa bàn Phúc Thuận 20 3.3.2 Đánh giá trạng quản lý sử dụng đất toàn 20 3.3.3 Đánh giá kết chuyển quyền sử dụng đất theo hình thức chuyển quyền quy định Luật Đất đai 2003 21 3.3.4 Đánh giá hiểu biết người dân Phúc Thuận công tác chuyển quyền sử dụng đất 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 21 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ sơ cấp 21 3.4.3 Phương pháp tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu 21 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Phúc Thuận 22 4.1.1 Điều kiện tự nhiên Phúc Thuận 22 4.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 23 4.1.3.Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội, môi trường Phúc Thuận 30 4.2 Hiện trạng sử dụng đất tình hình quản lý đất đai Phúc Thuận 31 4.3 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất theo hình thức chuyển quyền địa bàn huyện 34 4.3.1 Đánh giá công tác chuyển đổi quyền sử dụng đất Phúc Thuận giai đoạn 2013 – 2015 34 4.3.2 Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất Phúc Thuận giai đoạn 2013 -2015 35 4.3.3 Đánh giá công tác cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất Phúc Thuận giai đoạn 2013 - 2015 38 4.3.4 Đánh giá công tác tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn Phúc Thuận 2013 – 2015 39 vii 4.3.5 Đánh giá công tác để thừa kế quyền sử dụng đất Phúc Thuận giai đoạn 2013 – 2015 40 4.3.6 Đánh giá công tác chấp giá trị quyền sử dụng đất tạị Phúc Thuận giai đoạn 2013– 2015 42 4.3.7 Đánh giá công tác bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất Phúc Thuận giai đoạn 2013 – 2015 43 4.3.8 Đánh giá công tác góp vốn giá trị quyền sử dụng đất Phúc Thuận giai đoạn 2013 – 2015 43 4.4 Đánh giá hiểu biết người dân Phúc Thuận chuyển quyền sử dụng đất 44 4.4.1 Đánh giá hiểu biết người dân Phúc Thuận quy định chung chuyển quyền quyền sử dụng đất theo số liệu điều tra 44 4.4.2 Đánh giá hiểu biết người dân Phúc Thuận hình thức chuyển quyền sử dụng đất 45 4.4.3 Tổng hợp hiểu biết người dân Phúc Thuận cá hình thức chuyển quyền sử dụng đất 58 4.5 Đánh giá thuận lợi, khó khăn giải pháp khắc phục để đẩy mạnh công tác chuyển quyền sử dụng đất 59 4.5.1 Thuận lợi 59 4.5.2 Khó khăn 60 4.5.3 Giải pháp 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1 Kết Luận 62 5.2 Kiến Nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU 1.Đặt vấn đề Đất đai tài nguyên quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng Đất đai coi tư liệu sản xuất đặc biệt không đối tượng lao động mà tư liệu lao động Không vậy, đất đai có vị trí cố định, tính giới hạn không gian, tính vô hạn thời gian sử dụng Những đặc tính không loại tư liệu thay trình sản xuất Đất đai loại tài nguyên không tái tạo nằm nhóm tài nguyên hạn chế Việt Nam, nguồn tài nguyên giới hạn số lượng, vị trí cố định không gian, di chuyển theo ý muốn chủ quan người Ý thức tầm quan trọng công tác quản lý sử dụng đất đai cách phù hợp hiệu quả, Nhà nước ta sớm ban hành hoàn thiện văn luật để quản lý nguồn tài nguyên quý giá Nhưng đến Luật Đất đai năm 2003, chuyển QSDĐ quy định cách có hệ thống hình thức chuyển quyền trình tự, thủ tục thực chúng Trong trình thực sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 đời, hoàn thiện khắc phục tồn Luật Đất đai 2003, vấn đề chuyển QSDĐ quy định chặt chẽ cụ thể số hình thức chuyển quyền trình tự thủ tục chuyển quyền vấn đề liên quanđến kinh tế phát triển mạnh nay, trình đô thị hóa diễn quy mô toàn cầu gây lo ngại như: bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, cân đối cấu sử dụng đất qũy đất có hạn việc sử dụng đất môt toán khó Tất trở ngại áp lực nặng nề đặt lên vai nhà quản lý đất đai Phúc Thuận phát triển thuộc Thị Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Trong năm qua, việc thực quyền nghĩa vụ 61 -Hoàn thiện nâng cao sách pháp luật, thuế để công tác quản lý nhà nước đất đai thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian trình thực hiện.Đầu tư trang thiết bị máy móc cần thiết phục vụ cho cán giải tốt chuyên môn lĩnh vực đất đai 62 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết Luận Qua trình thu thập, điều tra phân tích số liệu, đề tài thu số kết sau: Kết chuyển QSD đất Phúc Thuận cho thấy: Theo số liệu thu thập từ năm 2013 đến năm 2015 địa bàn có ccs hình thức chuyển QSD đất sau: + Hình thức chuyển đổi QSD đất có trường hợp đăng kí với tổng diện tích 0,5 + Hình thức chuyển nhượng QSD đất có 94 trường hợp đăng kí với tổng diện tích 7,65 + Hình thức tặng cho QSD đất có 137 trường hợp đăng kí với tổng diện tích 84,87ha +Hình thức thừa kế QSD đất có 34 trường hợp đăng kí với tổng diện tích 3,04 + Các hình thức : cho thuê, chấp, bảo lãnh, góp vốn trường hợp Sự hiểu biết người dân Phúc Thuận chuyển QSD đất: Qua điều tra vấn người dân địa bàn Phúc Thuận dựa vào phiếu điều tra chuẩn bị sẵn ta thấy hiểu biết người dân chuyển QSD đất sau: - Sự hiểu biết người dân Phúc Thuậnvề quy định chung chuyển QSD đất 88% - Sự hiểu biết người dân Phúc Thuậnvề chuyển đổi QSD đất 87,2% - Sự hiểu biết người dân Phúc Thuậnvề chuyển nhượng QSD đất 80% 63 - Sự hiểu biết người dân Phúc Thuận cho thuê, cho thuê lại QSD đất 86,2% - Sự hiểu biết người dân Phúc Thuậnvề tặng cho QSD đất 94% - Sự hiểu biết người dân Phúc Thuậnvề thừa kế QSD đất 85,14% - Sự hiểu biết người dân Phúc Thuậnvề chấp bảo lãnh giá trị QSD đất 82,5% 72%(thấp nhất) - Sự hiểu biết người dân Phúc Thuậnvề góp vốn giá trị QSD đất 75,5% 5.2 Kiến Nghị Tỉnh cần hỗ trợ địa phương phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế biến nông lâm sản Đầu tư vào hệ thống giao thông, thuỷ lợi để phát triển tiềm nông nghiệp Địa phương cần quan tâm cấp, ngành tỉnh, đặc biệt lĩnh vực tài nguyên môi trường; cấp kinh phí để bổ sung phương tiện, máy vi tính, đo vẽ, thành lập hệ thống đồ địa chính, hồ sơ địa chính, sở liệu địa để phù hợp với trạng phát triển yêu cầu cấp bách quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác quản lý hồ sơ địa chính, cập nhật biến động sử dụng đất thường xuyên, đầy đủ kịp thời nhằm chủ động, nhanh chóng việc cung cấp thông tin đất đai cho đối tượng sử dụng cấp, ngành tỉnh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), “Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền đất” 2) Bộ Tư pháp Bộ Tài Nguyên Môi trường (2006), “Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT việc sửa đổi, bổ xung số quy định Thông tư liên tịch số 05/2005/BTP-BTNMT ngày 16/06/2005” Bộ Tư pháp Bộ Tài Nguyên Môi trường hướng dẫn việc đăng ký chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 3) Bộ Tài - Thông tư 23/2006/TT-BTC việc hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước theo quy định Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 4) Chính phủ, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 phủ thi hành Luật Đất đai 2003 5) Chính phủ, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 phủ thi hành luật đất đai 2013 6) Luật Đất đai 2003, “NXB Chính trị quốc gia” 7) Luật Đất đai 2013, “NXB Tài nguyên – Môi trường” 8) Nghị số 51/HĐND năm 2014 điều chỉnh số loại phí địa bàn tỉnh Thái Nguyên 9) Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), “Giáo trình quản lí nhà nước đất đai”, Nxb nông nghiệp Hà Nội 10) Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), “Bài giảng Pháp luật đất đai”, trường đại học Nông lâm Thái Nguyên PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá ngƣời dân công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn Phúc ThuậnThị Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên Họ tên người vấn: Địa chỉ: xóm …………………… ……………………………………… Nghề nghiệp:…………………………………………………………… Xin Ông(bà) gia đình cho biết ý kiến công tác chuyển quyền sử dụng đất địa phương theo luật đất đai hành cách trả lời câu hỏi (Khoanh tròn vào phương án mà ông (bà) cho đúng): Những hiểu biết chuyển quyền sử dụng đất Câu 1: Quyền chuyển sử dụng đất quyền ai? a) Của quản lý b) Của người dân c) Của người sử dụng đất d) Cả a, b c Câu 2: Có hình thức chuyển quyền sử dụng đất? a) b) c) d) Câu 3: Đất tham gia chuyển quyền sử dụng đất có cần điều kiện không? a) Không cần điều kiện b) Chỉ cần đất tranh chấp c) Có điều kiện nhà nước quy định d) Có đầy đủ điều kiện nhà nước quy định Câu 4: Những khoản tiền pháp luật quy định có liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất? a) Thuế chyển quyền sử dụng đất b) Lệ phí địa c) Lệ phí t rước bạ d) Cả a, b c Câu 5: Người chuyển quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ với nhà nước? a) Khai báo việc chuyển quyền b) Làm đầy đủ thủ tục c) Nộp thuế chuyển quyền d) Cả b c Câu 6: Người nhận chuyển quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ với Nhà nước? a) Không có nghĩa vụ b) Khai báo đầy đủ thông tin c) Làm đầy đủ thủ tục d) Làm đầy đủ thủ tục nộp lệ phí trước bạ Những hiểu biết hình thức chuyển quyền sử dụng đất 2.1 Hình thức chuyển đổi quyền sử dụng đất Câu 7: Chuyển đổi quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc đổi đât lấy tiền chủ thể sử dụng đất b) Là việc nhường quyền sử dụng đất cho chủ thể khác c) Là việc bán đất d) Là việc đổi đất lấy đất chủ sử dụng đất Câu 8: Việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nhằm vào mục đích gì? a) Tổ chức lại sản xuất b) Khắc phục tình trạng manh mún đất đai c) Khắc phục tình trạng phân tán đất d) Tự điều tiết đất đai theo nhu cầu hội Câu 9: “Dồn điền đổi thửa” có phải hình thức chuyển đổi quyền sử dụng đất hay không? a) Phải b) Là góp vốn băng quyền sử dụng đất c) Là chuyển nhượng quyền sử dụng đất d) Là chuyển mục đích sử dụng đất Câu 10: Người sử dụng đất muốn chuyển đổi quyền sử dụng đất phải làm gì? a) Không phải làm gì, đổi đất cho b) Làm hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất gửi lên UBND thị trấn c) Chi việc viết giấy thông báo trình UBND thị trấn d) Hai bên viết giấy giao kèo Câu 11: Luật đất đai Năm 2013 quy định, việc chuyển đổi quyền sử dụng đất đất nông nghiệp hôn gia đình, cá nhân giới hạn đơn vị hành cấp nào? a) Tỉnh b) Huyện c) Chỉ đơn vị hành cấp d) Không quy định 2.2 Hình thức chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất Câu 12: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc chuyển quyền sử dụng đất cho người khác sở có giá trị b) Là việc bán đất c) Là việc cho thuê đất d) Là việc nhường quyền sử dụng đất cho người khác thời gian định Câu 13: Người nhận quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ người chuyển nhượng quyền sử dụng đất? a) Phải trả khoản chi phí băng tiền vật mà họ bỏ để có quyền sử dụng đất b) Phải trả chị phí đầu tư để làm tăng giá trị đất c) Cả a b d) Không có nghĩa vụ Câu 14: Hộ gia đình cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước trường hợp nào? a) Khi họ sử dụng đất người khác thuê để sản xuất nông nghiệp b) Khi họ trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp c) Khi họ nhận đất để bán cho người khác sản xuất nông nghiệp d) Khi họ dùng đất để nghiên cứu cho viếc sản xuất nông nghiệp Câu 15: Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, tặng cho đất ợ, đất nông nghiệp phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ trường hợp nào? a) Khi họ đầu tư để bảo vệ chúng b) Khi họ muốn dùng chúng cho nghiên cứu sinh học c) Khi họ tham gia vào việc bảo vệ chúng d) Khi họ sinh sống khu vực 2.3 Hình thức cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất Câu 16: Cho thuê cho thuê lại hiểu nào? a) Là việc người sử dụng đất cho người khác sản xuất đất thu tiền họ theo thỏa thuận b) Là việc người sử dụng đất cho người khác trọ phần đất gia đình thu tiền theo thỏa thuận c) Là việc người sử dụng đất nhường QSDĐ cho người khác theo thỏa thuận thời gian định hợp đồng thwo quy đinh pháp luật d) Là việc người sử dụng đất cho nười khác sử dụng đất mình không dùng đến Câu 17: Cho thuê cho thuê lại có cần hợp đồng hay không? a) Chỉ cần hợp đồng hai bên thỏa thuận b) Không cần hợp đồng cần thỏa thuận băng lời c) Phải có hợp đồng theo quy định pháp luật d) Chỉ cần hơp đồng có xác định tổ trưởng dân phố Câu 18: Thuê thuê lại quyền sử dụng đất khác điểm nào? a) Không khác b) Khác nguồn gốc đất cho thuê c) Khác người cho thuê d) Khác người nhận thuê Câu 19: Đất mà người sử dụng đất cho thuê lại đất có nguồn gốc từ đâu? a) Đất thuê Nhà nước b) Đất Nhà nước giao c) Đất nhận chuyển nhượng củ người khác d) Đất Nhà nước công nhận trước có Luật Đất đai Câu 20: Việc cho thuê lại quyền sử dụng đất quy định Luật Đất đai năm 2013? a) Chỉ cho thuê lại số trường hợp quy định b) Không cấm việc cho thuê lại quyền sử dụng đất c) Chỉ thuê lại người cho thuê sử dụng đất thuê d) Chỉ cho thuê lại đầu tư xây dựng đất theo dự án xin thuê đất 2.4 Hình thức thừa kế quyền sử dụng đất Câu 21: Quyền thừa kế QSDĐ hiểu nào? a) Là việc người sử dụng đất chuyển nhượng QSDĐ cho bố, mẹ, anh Chị, em b) Là việc người sử dụng đất chuyển nhượng QSDĐ cho c) Là việc người sử dụng đất tặng, cho QSDĐ ch d) Là việc người sử dụng đất chết để lại QSDĐ cho người khác theo di chúc hoăc theo pháp luật Câu 22: Quyền thừa kế QSDĐ ưu tiên thực theo? a) Theo di chúc b) Theo pháp luật c) Cả a b d) Hoặc a b Câu 23: Khi có di chúc mà người thừa kế không thỏa thuận với giải nào? a) Thì quan có thẩm quyền chia theo pháp luật b) Thì quan có Thẩm quyền vào di chúc để chia c) Thì toàn số đất thừa kế bị thu hồi d) Chia Câu 24: Nếu di chúc di chúc không hợp pháp quyền thừa kế chia nào? a) Toàn đất thừa kế bị thu hồi b) Chia theo pháp luật c) Chia cho người có công với người để lại quyền thừa kê d) Chia Câu 25: Pháp luật chia thành hàng thừa kế? a) b) c) d) Không chia Câu 26: Người hàng sau nhận thừa kế nào? a) Người hàng trước tư cách nhận thừa kế b) Khi chấp thuận người c) Khi không người hàng trước d) Khi người hàng trước không gần 2.5 Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất Câu 27: Hình thức tặng cho quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc bố mẹ chuyển nhượng QSDĐ cho b) Là việc người sử dụng đất chuyển nhượng QSDĐ cho anh, chị, em c) Là việc người sử dụng đất nhường QSDĐ cho người khác thời gian định d) Là việc người sử dụng đất chuyển QSDĐ cho người khác theo quan hệ tình cảm mà người sử dụng đất không thu lại tiền vật Câu 28: Người quyền sử dụng đất có phải trả cho người tặng quyến sử dụng đất không? a) Phải trả tiền b) Phải trả vật c) Không phải trả tiền hay vật d) Phải trả tiền vật Câu 29: Tặng cho quyền sử dụng đất diễn mối quan hệ nào? a) Chỉ quan hệ huyết thống b) Bố mẹ với c) Anh chị em ruột d) Thường quan hệ huyết thống, có quan hệ khác Câu 30: Tặng cho quyền sử dụng đất có phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất hay thuế thu nhập hay không? a) Không phải nộp b) Có phải nộp c) Tùy trường hợp cụ thể d) Nộp 50% Câu 31: Cấp định cho phép tặng cho QSDĐ? a) UBND cấp huyện b) Phòng Tài nguyên Môi trường c) UBND cấp d) Trưởng xóm 2.6 Hình thức chấp giá trị quyền sử dụng đất Câu 32: Thế chấp giá trị quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc người sử dụng đất cho người khác mượn QSDĐ thời gian định b) Là việc người sử dụng đất cho người thuê đất thời gian định c) Là việc người sử dụng đất mang QSDĐ đến chấp cho tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế cá nhân theo quy định pháp luật để vay tiền mua chịu hàng hóa thời gian định pháp luật để vay tiền mau chịu hàng hóa thời gian định theo thỏa thuận d) Là việc người sử dụng dất QSDĐ cho người khác mượn không dùng tới Câu 33: Luật Đất đai năm 2013 quy định đối tượng tham gia chấp, bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất phạm vi nào? a) Không giới hạn b) Được chấp tổ chức tín dụng c) Chỉ chấp tôt chức kinh tế d) Chỉ tổ chức tín dụng phép hoạt động Việt Nam Câu 34: Trường hợp hộ gia đình cá nhân nước chấp, bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất đâu? a) Các tổ chức kinh tế hoạt động Việt Nam b) Các tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam c) Cả a, b d) Được chấp cac tổ chức tín dụng Việt Nam Câu 35: Bào lãnh giá trị quyền sử dụng đất quy định luật nào? a) Hình b) Dân c) Tài d) Kinh tế 2.7 Hình thức góp vốn giá trị quyền sử dụng đất Câu 36: Góp vốn giá trị quyền sử dụng đất hiểu nào? a) Là việc người sử dụng đất mang QSDĐ đặt cọc công ty để mua sản phẩm b) Là việc người sử dụng đất coi giá trị QSDĐ tài sản dân đặc biệt để góp vốn với người khác hợp tác sản xuất kinh doanh c) Là việc người sử dụng đất mang QSDĐ cho mở cửa hàng ngày hay công ty thu lợi d) Là việc anh chị em nhà sản xuất chung mảnh đất ông bà, che mẹ để lại Câu 37: Theo luật đất đai năm 2003 góp vốn giá trị quyền sử dụng đất thực đối tác? a) Chỉ đối tác b) đối tác c) hay nhiều đối tác d) Nhiều đối tác Câu 38: Góp vốn giá trị QSDĐ coi chuyển nhượng QSDĐ khi? a) Hình thành pháp nhân b) QSDĐ người sử dụng đất góp vốn c) QSDĐ không d) Không hình thành pháp nhân Câu 39: Góp vốn giá trị quyền sử dụng đất quy định luật nào? a) Luật dân b) Luật kinh tế c) Luật hình d) Luật kinh doanh bất động sản Ngƣời đƣợc điều tra Ngƣời điều tra Phạm Thị Thu Hiền ... kế quyền sử dụng đất - Đánh giá kết tặng cho quyền sử dụng đất - Đánh giá kết chấp giá trị quyền sử dụng đất - Đánh giá kết bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất - Đánh giá kết góp vốn giá trị quyền. .. 4.3.1 Đánh giá công tác chuyển đổi quyền sử dụng đất xã Phúc Thuận giai đoạn 2013 – 2015 34 4.3.2 Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất xã Phúc Thuận giai đoạn 2013 -2 015... 4.3.7 Đánh giá công tác bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất xã Phúc Thuận giai đoạn 2013 – 2015 43 4.3.8 Đánh giá công tác góp vốn giá trị quyền sử dụng đất xã Phúc Thuận giai đoạn 2013 – 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã phúc thuận thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013– 2015 , Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã phúc thuận thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013– 2015 , Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã phúc thuận thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013– 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay