Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp tam dương II khu vực xã kim long huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc đến đời sống và việc làm của người dân

77 158 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 10:21

i I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM - - NễNG THU Y TIấN Tờn ti: NH GI NH HNG CA THU HI T XY DNG KHU CễNG NGHIP TAM DNG II KHU VC X KIM LONG, HUYN TAM DNG, TNH VNH PHC N I SNG V VIC LM CA NGI DN KHểA LUN TT NGHIP H o to : Chớnh quy Chuyờn ngnh : a chớnh mụi trng Khoa : Qun lý Ti nguyờn Khúa hc : 2012 2016 Thỏi Nguyờn, nm 2016 ii I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM - - NễNG THU Y TIấN Tờn ti: NH GI NH HNG CA THU HI T XY DNG KHU CễNG NGHIP TAM DNG II KHU VC X KIM LONG, HUYN TAM DNG, TNH VNH PHC N I SNG V VIC LM CA NGI DN KHểA LUN TT NGHIP H o to : Chớnh quy Chuyờn ngnh : a chớnh mụi trng Khoa : Qun lý Ti nguyờn Lp : K44 - CMT - N02 Khúa hc : 2012 2016 Ging viờn hng dn : PGS.TS Trõ n Vn iờn Thỏi Nguyờn, nm 2016 i LI CM N Thc tt nghip l quỏ trỡnh hc cho mi sinh viờn dng nhng kin thc, lý lun ó c hc trờn nh trng vo thc tin, to cho sinh viờn lm quen nhng phng phỏp lm vic, k nng cụng tỏc õy l giai on khụng th thiu c i vi mi sinh viờn quỏ trỡnh hc c s nht trớ ca Ban giỏm hiu Nh trng, Khoa Qun lý ti nguyờn, Trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn, em nghiờn cu ti: ỏnh giỏ nh hng ca thu hi t xõy dng khu cụng nghip Tam Dng II khu vc xó Kim Long, huyn Tam Dng, tnh Vnh Phỳc n i sng v vic lm ca ngi dõn Em xin chõn thnh cm n cỏc thy giỏo, cụ giỏo Khoa Qun lý ti nguyờn, ngi ó ging dy v o to hng dn chỳng em v c bit l Thy giỏo PGS.TS Trn Vn in, ngi ó trc tip hng dn, giỳp em sut thi gian thc v hon thnh khúa lun tt nghip ny Xin chõn thnh cm n cỏc cụ chỳ, anh ch ang cụng tỏc ti Vn phũng ng kớ t S Ti nguyờn v Mụi trng tnh Vnh Phỳc ó nhit tỡnh giỳp em quỏ trỡnh thc tt nghip Do thi gian cú hn, bc u mi lm quen vi phng phỏp mi chc chn bỏo cỏo khụng trỏnh thiu sút Em rt mong nhn c ý kin úng gúp ca cỏc thy, cụ giỏo cựng ton th cỏc bn sinh viờn khúa lun ny c hon thin hn Em xin chõn thnh cm n ! Thỏi Nguyờn, ngy 10 thỏng 05 nm 2016 Sinh viờn Nụng Thy Tiờn ii DANH MC CC CH VIT TT Ch vit tt Stt Ch vit y L Lut t GPMB Gii phúng mt bng UBND y ban nhõn dõn TC Tỏi nh c WB Ngõn hng th gii BAH B nh hng ADB Ngõn hng Phỏt trin Chõu AN QP An ninh quc phũng TNHH Trỏch nhim hu hn 10 N-CP Ngh nh Chớnh ph 11 KCN Khu cụng nghip 12 TB-UBND Thụng bỏo ca y ban nhõn dõn 13 Q-UBND Quyt nh ca y ban nhõn dõn 14 TTg Th tng 15 MXD Mt xõy dng 16 CCT C cu tng iii DANH MC CC BNG Bng 4.1: Hin trng dõn s trờn a bn xó Kim Long nm 2014 22 Bng 4.2 : Tng hp chi tiờu, c cu kinh t trờn a bn xó Kim Long 24 Bng 4.3: Tng hp quy hoch s dng t KCN Tam Dng II- khu A 25 Bng 4.4: Din tớch t b thu hi ti xó Kim Long 29 Bng 4.3: Phng thc s dng tin bi thng, h tr ca cỏc h dõn 37 Bng 4.4:Tỡnh hỡnh lao ng v vic lm ca cỏc h dõn b thu hi t 38 Bng 4.5: Tỡnh hỡnh thu nhp ca cỏc h sau b thu hi t 40 DANH MC CC HèNH Hỡnh 4.1: Hin trng s dng t Xó Kim Long 23 Hỡnh 4.2: Cụng ty TNHH VITTO-VP 26 Hỡnh 4.3: S thay i v ngnh ngh ca cỏc h gia ỡnh 39 iv MC LC LI CM N i DANH MC CC CH VIT TT ii DANH MC CC BNG iii DANH MC CC HèNH iii MC LC .iv PHN 1: M U 1.1 Tớnh cp thit ca ti 2.2 Mc tiờu ca nghiờn cu 3.3 Yờu cu nghiờn cu PHN 2: TNG QUAN VN NGHIấN CU 2.1 Thu hi t v cỏc liờn quan 2.1.1 Thu hi t v bi thng, h tr tỏi nh c 2.1.2 Cỏc yu t nh hng n cụng tỏc bi thng, gii phúng mt bng 2.2 Thc trng chớnh sỏch bi thng, h tr tỏi nh c ca mt s nc, t chc trờn th gii v Vit nam thc hin vic thu hi t 2.2.1 Chớnh sỏch bi thng, h tr tỏi nh c ca Nht Bn thc hin vic thu hi t 2.2.2 Cỏc t chc ngõn hng quc t 2.2.3 Thc trng chớnh sỏch bi thng, h tr tỏi nh c thu hi t Vit Nam 13 2.2.4 Tỡnh hỡnh xõy dng cỏc KCN ca tnh Vnh Phỳc 14 2.2.5 Cỏc bn hng dn thi hnh Lut t v bi thng Nh nc thu hi t 15 PHN 3: I TNG, NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU 18 3.1 i tng v phm vi nghiờn cu 18 3.2 Thi gian v a im nghiờn cu 18 3.3 Ni dung nghiờn cu 18 v 3.4 Phng phỏp nghiờn cu 19 PHN 4: KT QU NGHIấN CU .21 4.1 iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi xó Kim Long 21 4.1.1 iu kin t nhiờn 21 4.1.2 Hin trng kinh t - xó hi 22 4.2 Khỏi quỏt v d ỏn khu cụng nghip Tam Dng II 25 4.3 Tỡnh hỡnh thu hi t v cụng tỏc bi thng, h tr tỏi nh c ca d ỏn 26 4.3.1 Chớnh sỏch ỏp dng 26 4.3.2 Trỡnh t thc hin 27 4.3.3 i tng v iu kin c bi thng 28 4.3.4 ỏnh giỏ chung 29 4.3.5 Tỡnh hỡnh thu hi t, bi thng v h tr cho ngi dõn b thu hi t 32 4.3.6 Vic lm ca ngi b thu hi t 37 4.3.7 Tỏc ng n thu nhp ngi b thu hi t .39 4.4 ỏnh giỏ chung 41 4.5 Cỏc gii phỏp m bo i sng v vic lm cho ngi dõn sau b thu hi t 43 4.5.1 Quan im, nh hng, mc tiờu nõng cao i sng, vic lm ca ngi dõn b thu hi t cho khu cụng nghip 43 4.5.2 Cỏc gii phỏp to vic lm cho ngi dõn b thu hi t ti xó Kim Long 43 PHN 5: KT LUN V KIN NGH 48 5.1 V tỡnh hỡnh bi thng, h tr ca d ỏn: 48 5.2 Kin ngh 49 TI LIU THAM KHO 51 PH LC PHN M U 1.1 Tớnh cp thit ca ti Trờn ng cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, chuyn dch c cu ngnh sang hng cụng nghip hoỏ thỡ vic thu hi t, chuyn mc ớch s dng t xõy dng cỏc khu, cm cụng nghip, khu ụ th trung nhm phỏt trin kinh t xó hi l iu ht sc cn thit v quan trng Quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, ụ th hoỏ ngy cng din mnh m cỏc tnh, Thnh ph cú v trớ a lý v a hỡnh thun li ó lm nh hng sõu sc n i sng kinh t v hoỏ ca dõn a phng, lm bin i c v chiu sõu ca xó hi nụng thụn truyn thng S thay i i sng ngi dõn cú t b thu hi l mt mang tớnh thi s cp bỏch, tr thnh mang tớnh xó hi trờn c nc i cựng vi nhng c hi phỏt trin kinh t l nhng thỏch thc v an sinh xó hi nh thiu vic lm v t l tht nghip cao gia tng vi cỏc t nn xó hi ang t cho cỏc nh qun lý cng nh cỏc nh hoch nh cn gii quyt Vnh Phỳc l mt tnh thuc vựng kinh t trng im phớa bc, cỏch Th ụ H Ni hn 50 km cú cỏc iu kin t nhiờn cng nh v trớ a lý vụ cựng thun li Trong 10 nm k t sau tỏi lp ó tr thnh mt tnh cú tc cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ ng u c nc, hng nm cho phộp chuyn hng 100 t nụng nghip sang cỏc mc ớch khỏc thỡ sau giai on m rng thu hỳt u t ban u, i sng ngi dõn, mụi trng cỏc khu vc ó chuyn mc ớch s dng ang l c cỏc cp, cỏc ngnh tnh ht sc quan tõm, ũi hi tr li c cỏc cõu hi ln sau: Sau b thu hi t i sng ngi dõn cú nhng bin chuyn nh th no, nhng khú khn, thun li ca h s gp phi? Sau b thu hi, nhn tin bi thng ( hoc t tỏi nh c), ngi dõn ó t chc cuc sng nh th no, tin bi thng cú c s dng hiu qu khụng? Chuyn i ngh cú gõy tỏc ng xu n mụi trng khụng? ó cú rt nhiu cỏc bỏo cỏo chuyờn nghiờn cu ỏnh giỏ v i sng ngi dõn sau thu hi t Cỏc nghiờn cu ó ch c khỏi quỏt i sng ngi dõn a phng v ó xut nhng gii phỏp tng i tho ỏng Tuy vy c im mi a bn khỏc cng vi hn ch iu tra thc t nờn cũn nhng tranh cói Vy thc trng thu hi t xõy dng khu cụng nghip Tam Dng n i sng, vic lm ca ngi dõn huyn Tam Dng tnh Vnh Phỳc nh th no? V trớ, vai trũ ca nú? Thu hi t xõy dng khu cụng nghip Tam Dng n i sng, vic lm ca ngi dõn nh th no? õy l nhng cp thit t cn phi c nghiờn cu, ỏnh giỏ mt cỏch ỳng n Cn phi xem cỏi gỡ ó t c, cỏi gỡ cha t, cỏi gỡ mnh, cỏi gỡ yu, t ú cú cỏc gii phỏp hu hiu phỏt huy cỏc th mnh v hn ch nhng mt yu, nhm lm cho thu hi t xõy dng khu cụng nghip Tam Dng II tỏc ng tớch cc n i sng, vic lm ca ngi dõn Xut phỏt t ú tụi la chn ti: ỏnh giỏ nh hng ca thu hi t xõy dng khu cụng nghip Tam Dng II khu vc xó Kim Long, huyn Tam Dng, tnh Vnh Phỳc n i sng v vic lm ca ngi dõn nhm tỡm hiu cỏc tỏc ng ca vic thu hi t xõy dng cỏc khu cụng nghip n i sng, vic lm ca ngi dõn b thu hi t 1.2 Mc tiờu ca nghiờn cu - ỏnh giỏ vic thc hin chớnh sỏch bi thng gii phúng mt bng Nh nc thu hi t thc hin d ỏn xõy dng khu cụng nghip Tam Dng IIKim Long huyn Tam Dng tnh Vnh Phỳc - ỏnh giỏ nh hng ca vic thu hi t xõy dng khu cụng nghip Tam Dng II n i sng, vic lm ca ngi dõn vựng 1.3 Yờu cu nghiờn cu - Cỏc s liu iu tra phi y , chớnh xỏc, trung thc v khỏch quan; - Phn ỏnh c chớnh xỏc cỏc tỏc ng ca vic thu hi t xõy dng cỏc khu cụng nghip n i sng, vic lm v mụi trng ca ngi dõn a bn nghiờn cu; - ỏnh giỏ mt cỏch khỏch quan trờn c s y khoa hc v thc tin BNG GI T TRấN A BN HUYN TAM DNG NM 2008 (Kốm theo Quyt nh s 67/2007/Q-UBND ngy 31 thỏng 12 nm 2007 ca UBND tnh) V: ng KHU VC, V TR TT GI T t khu vc th trn, th t, t bờn ng trc giao I thụng chớnh Quc l 2A on t trm bm xúm Lờ Li i Vit trỡ n ht a phn a xó Hp Thnh Quc l 2B I Tam o 1,100,000 on t Km th xó Vnh Yờn n cng Trng s quan a tng 550,000 on cng Trng s quan tng n ht a phn xó Kim b Long 600,000 c on Quc l 2B mi (Cỏnh ng hu Th xó Kim Long) 650,000 Khu dõn c Trng s quan tng (cỏnh ng Hu Th - xó d Kim Long) 500,000 Khu dõn c Trng s quan tng quy hoch mi (Khu vc e t nụng trng Tam o) Quc l 2C 500,000 Quc l 2C a phn xó Hp Thnh (t giỏp QL2A n ht a thụn Lc Thnh) 700,000 on gianh gii xó Thanh Võn n ng r Nh mỏy hoa b qu 550,000 c on ng r Nh mỏy hoa qu n u ph Bờ tụng 600,000 d T u ph Bờ tụng n ht ph bờ tụng 700,000 e T ht ph bờ tụng n Cu Thu Yờn 600,000 f T Cu Thu Yờn n bng tin vo xúm Rm 600,000 g on t bng tin Xúm Rm n cng UBND huyn 800,000 on t cng UBND huyn n cng UBND th trn Hp h Ho 1,000,000 on t cng UBND th trn Hp Ho n ht thụn Bỡnh i Ho 650,000 j on t ht thụn Bỡnh Ho n cu lng i 500,000 k on cu lng i n cu Lin Sn 450,000 m Bng khu dõn c th trn Hp Ho 400,000 n on quc l 2C n Nh mỏy Hoa qu 400,000 t khu dõn c Trng dõn tc ni trỳ (a phn xó Thanh o võn), bng 700,000 t khu dõn c Trng dõn tc ni trỳ (a phn xó Thanh p võn), bng 450,000 q Quc L 2C on xó Thanh Võn 700,000 Tnh l 305 - Võn Hi - Ch Vng a on t ng tu ct ngang n cng UBND xó Võn Hi 600,000 T cng UBND xó Võn Hi n cng Tri ging lỳa Mai b Nham 550,000 T cng Tri gng lỳa Mai Nham n ht thụn ụng Kộ c xó Hong Lõu 450,000 T ht thụn ụng Kộ xó Hong Lõu n Ao xúm Da xó d Hong Lõu 600,000 e T ht ao xúm Da n Cu Vng 500,000 T Cu Vng n ht khu vc ch Vng + t mt tin f xung quanh khu vc ch Vng Tnh l 309 a on t ngó t Me n BHXH huyn 700,000 b on t BHXH huyn n Cu Tõy - An Ho 600,000 c on Cu Tõy An Ho n Phng Lõu - An Ho 500,000 d on t Phng Lõu- An Ho n dc Vng 400,000 e on t sau bỏch hoỏ n ng r vo thụn Bo Chỳc 800,000 on r vo thụn Bo Chỳc n r tnh l 309B i Kim long 600,000 650,000 on r tnh l 309B i Kim long n giỏp gianh vi xó Tam quan huyn Tam o 500,000 Tnh l 309B on t Nh ụng Phng Hp khuKim Long n a giỏp a phn xó Gia Khỏnh 550,000 on t trm thu s n ht nh ụng Hi h ng b Bụng 450,000 c Riờng khu vc ch s 600,000 d on t h ng Bụng n giỏp TL 309 400,000 Tnh l 309C a on r TL 309 a phn xó Hong Hoa i ng Tnh +Thuc a phn xó Hong Hoa 300,000 +Thuc a phn xó ng Tnh 400,000 Tnh l 310 T cng Nh mỏy bờ tụng n u thụn Cm Trch xó a o Tỳ 600,000 b T u thụn Cm Trch n giao ng Hu Th Kim 500,000 Long- Tam Quan + Thuc a phn xó Hng o 500,000 + Thuc a phn xó o Tỳ 500,000 T giao ng Hu Th Kim Long - Tam Quan n giỏp QL 2B c 600,000 T thụn Hp Minh i QL 2B c 500,000 ng Hu Th - Tam Quan 450,000 10 ng TL 306: Võn Hi - An Ho - Bn Bỡ La a T r TL 305 (Võn Hi) n cu Xúm ụng xó Duy Phiờn 550,000 b T cu Xúm ụng n cu xúm Thng xó Duy Phiờn 600,000 c T cu xúm Thng n TL309 450,000 d T TL309 n bn Bỡ La 450,000 11 ng Hp Thnh - Yờn Bỡnh 650,000 12 ng Duy Phiờn- Thanh Võn- Chựa H c on r TL 306 (xó Duy Phiờn) n cng lng Phỳc Lai a xó Thanh Võn 450,000 b T cng lng Phỳc Lai n QL 2C 550,000 c T r QL 2C n cu Phỳ Ninh xó Thanh Võn 450,000 d T cu Phỳ Ninh n giỏp xó nh Trung 350,000 13 Cỏc on ng khỏc ng cu ụi Phự Lin(ng Tnh)- Lng Hu(Hong a Hoa) 350,000 + a phn xó ng Tnh 350,000 + a phn xó Hong Hoa 200,000 b ng Din - i ỡnh (khu vc huyn Tam Dng) 450,000 c ng Quc l 2C - Nh mỏy hoa qu - nh mỏy bờ tụng 400,000 o tỳ - quc l 2C d ng Võn hi(Chn yờn) - Tnh l 306 - Quc l 2C 550,000 ng t r TL 309 n ng r vo thụn Bo Chỳc Hp e Ho g T r vo thụn Bo Chỳc n ht a phn xó Hong Hoa 400,000 + a phn xó Hong Hoa 250,000 + a phn TT Hp Ho 450,000 ng t giỏp TL 306 (xó Duy Phiờn) n QL2C (NM bờ h tụng o Tỳ) 550,000 Giỏ t ỏp dng cho khu dõn c nụng thụn c xỏc nh II thao a gii hnh chớnh Xó ng Bng a t thuc trung tõm xó 500,000 b t thuc khu vc ch 500,000 c t cỏc khu dõn c cũn li 200,000 Xó Hp Thnh 130,000 Xó Trung du a t thuc trung tõm xó 450,000 b t thuc khu vc ch 650,000 c t cỏc khu dõn c cũn li 150,000 Xó nỳi a t thuc trung tõm xó 250,000 b t thuc khu vc ch 300,000 c t cỏc khu dõn c cũn li 100,000 GI T NễNG NGHIP, LM NGHIP HUYN TAM DNG NM 2008 (Kốm theo Quyt nh s 67/2007/Q-UBND ngy 31 thỏng 12 nm 2007 ca UBND tnh) V: ng TT t trng cõy hng nm, mt nc nuụi trng thu sn, t trng cõy lõu nm Giỏ t Xó ng bng, trung du Hng 30,000 Hng 29,000 Hng 28,000 Hng 26,000 Hng 23,000 Hng 21,000 Xó nỳi Hng 18,000 Hng 17,000 Hng 15,000 Hng 13,000 Hng 11,000 TT Bng giỏ t lõm nghip, t rng sn xut Giỏ t Xó ng bng, trung du Hng 17,000 Hng 16,000 Hng 14,000 Hng 13,000 Hng 12,000 Xó nỳi Hng 12,000 Hng 11,000 Hng 10,000 Hng 9,000 Hng 8,000 HIN TRNG S DNG T X KIM LONG (Thu hi) Đất nông nghiệp: 703173,8 Đất chuyên trồng lúa nớc (LUC) 69104,2 Đất trồng hàng năm (BHK) 11702,9 Đất trồng ăn lâu năm(LNQ) Đất trồng lâu năm khác(LNK) Đất trồng rừng sản xuất (RSM) Đất trồng nuôi trồng thủy sản(TSN) Đất phi nông nghiệp: 449940,9 473 124202,1 47750,7 121913,7 Đất ( ONT) 66643 Đất giao thông (DGT) 49697,2 Đất thuỷ lợi (DTL) 5066 Đất nghĩa địa (NTD) 508,2 Đất cha sử dụng: (BCS) Tổng: 2204,3 827291,8 CC H Cể DIN TCH B THU HI STT S tha T 1 T 10 Din tớch hin trng (m2 ) Din tớch thu hi (m2 ) 48101.6 20222.6 DT ngoi thu hi ( m2) Loi t Ghi chỳ LNQ Lê Quang Hải 70 22221.4 6549.9 RSM 93 719.8 646.1 LUC 110 13003.0 255.9 RSM 113 1287.8 1287.8 ONT 123 799.4 799.4 TSN 125 614.6 614.6 ONT 126 614.5 614.5 ONT 136 888 888 LUC 10 150 594 436.9 BHK 11 167 543.7 543.7 LUC 12 168 786.1 786.1 LUC 13 186 743.2 736.3 LUC 14 190 1618.2 1618.2 15 203 510.2 363.5 16 219 401.6 255.3 H tờn ch s dng t Nguyễn Thị Hải Yến - Tạ Duy Thêm Nguyễn Xuân Thắng - Hà Thị Hòa Chu Văn Chung Nguyễn Thị Nhân Trần Ngọc úy - Tạ Thị Thơm Nguyễn Thúy Vẻ Trần Thị Hơng Trịnh Văn Giang Trần Ngọc Thi Nguyễn Thị Loan Tạ Văn Sinh - Nhâm Thị Cúc Hà Anh Tuấn - Đỗ Thị Liễu Vũ Văn Kiên Nguyễn Thị Vân Tạ Thị Dung +Biện Bé Vũ Văn Yên - Phùng Thị Thuận RSM Tạ Thị Liền Đào Văn Lại - Trơng LUC Thị Rợp Nguyễn Văn Long LUC Nguyễn Thị Bắc Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm 17 222 541.3 541.3 18 227 2724.2 2724.2 19 273 483.5 483.5 20 275 1225.1 1225.1 21 318 1044.1 1044.1 22 T 319 1496.9 1496.9 23 24 15862.4 15862.4 25 23087.2 23087.2 26 55378.4 41105.0 27 10 1087 1087 28 16 6356.5 6356.5 29 17 2114 2114 30 18 31 19 6629.4 6629.4 32 20 5053.4 5053.4 33 23 1171.3 1171.3 24 6868.9 6868.9 35 26 6397.3 6397.3 36 27 2984.8 2984.8 34 3011.5 1604.5 35646.5 35646.5 Thôn Đồng LUC Tạ Văn Hiển Tâm Thôn Đồng ONT Hà Quang Thảo Tâm Thôn Đồng LUC Phan Thị Hà Tâm Tạ Thị Bịch - Nguyễn Thôn Đồng LUC Bá Nhờng Tâm Vũ Văn Kiên Thôn Đồng LUC Nguyễn Thị Vân Tâm Nguyễn Văn Long Thôn Đồng LUC Nguyễn Thị Bắc Tâm Thôn Đồng RSM Hà Thị Oanh Tâm Tạ Tám - Nguyễn Thị Thôn Đồng RSM Thoa Tâm Thôn Đồng LNQ Nguyễn Ngọc Thu Vang Thôn Đồng LNQ Tạ Văn Sáu Vang Bá Văn Vĩnh - Hồ Thôn Đồng BHK Thị Tíu Vang Thôn Đồng RSM Mai Thị Mão Tâm Vũ Thị Nghĩa - Trần Thôn Đồng RSM Kỳ Tâm Thôn Đồng LNQ Đặng Đức Khang Vang Vũ Văn Tú - Lê Thị Thôn Đồng LNQ Oanh Tâm Lê Văn Chén - Vơng Thôn Đồng RSM Thị Bảy Tâm Tạ Văn Nghị - Tạ Thị Thôn Đồng RSM Hợi Tâm Phan Sỹ Đàm - Vũ Thôn Đồng RSM Thị Phúc Vang Hà Văn Giang - Đinh Thôn Đồng LNQ Thị Nhung Tâm Vũ Thị Nghĩa - Trần Thôn Đồng RSM Kỳ Tâm T 37 29 38 30 5476.1 4.2 ONT 39 31 1723.2 176.4 LNQ 40 36 736 736 LUC 41 41 14481.9 14481.9 LNQ 42 14 52.4 52.4 BHK 43 16 921 921 LUC 44 17 758 758 LUC 45 21 356.3 356.3 LUC 46 22 202.7 202.7 LUC 78 166.6 166.6 LUC 639 639 LUC 47 48 T 86 18630.7 18548.2 LNQ 49 1661 1661 ONT 50 546.9 546.9 LUC 51 719.4 719.4 LUC 52 13 291 291 RSM 53 14 198.5 198.5 LUC 54 15 468 468 LUC 55 56 16 17 477.5 345.2 477.5 345.2 LUC BHK Thôn Đồng Tạ Văn Hiển Vang Ngô Thị Cầu - Trần Thôn Đồng Đăng Thuế Vang Trần Văn Phúc - Đỗ Thôn Đồng Thị Hòa Vang Trần Minh Lợi Thôn Đồng Phạm Thị Tân Vang Thôn Đồng Dơng Tấn Đức Vang Thôn Đồng Chu Văn Chung Tâm Dơng Đình Lựa - Tạ Thôn Đồng Thị Thái Tâm Đỗ Thị Sơn - Nguyễn Thôn Đồng Văn Hiền Tâm Nguyễn Thanh Nam - Thôn Đồng Vũ Thị Lụa Tâm Thôn Đồng Dơng Thị Quế Tâm Thôn Đồng Vũ Thị Ký Tâm Đỗ Đình Thi - Đàm Thôn Đồng Thị Thanh Xuân Tâm Thôn Đồng Mai Thị Mão Tâm Bùi Kim Quy Thôn Đồng Nguyễn Thị Lý Vang Thôn Đồng Tạ Thị Hồ Vang Thôn Đồng Nguyễn Thị Mùi Vang Bùi Ngọc Lu - Trần Thôn Đồng Thị Dung Vang Bùi Thị Chúc - Phùng Thôn Đồng Văn Tuấn Vang Vũ Bá Bình - Bá Thị Thôn Đồng Hòa Vang Nguyễn Văn Cờng Thôn Đồng 57 24 235.6 235.6 BHK 58 25 100.2 100.2 LUC 59 27 379.8 379.8 LUC 60 39 645.8 645.8 LUC 61 40 315.1 315.1 LUC 62 43 632.4 632.4 RSM 63 47 2392.8 2392.8 RSM 64 49 381.1 381.1 BHK 65 54 132.2 132.2 LUC 66 61 218.2 218.2 BHK 67 66 8972.4 8972.4 ONT 68 70 390.8 390.8 LUC 69 72 83.7 83.7 LUC 70 86 609.8 609.8 LUC 71 88 280.8 280.8 LUC 72 90 573.8 573.8 LUC 73 91 213.8 213.8 LUC 74 94 845.9 845.9 LUC 75 76 99 100 769.2 1058.7 769.2 1058.7 LUC LUC Lê Thị ánh Bá Văn Bình - Trần Thị Tình Nguyễn Bá Thủy Trần Thị Mai Nguyễn Văn Toàn Dơng Thị Hơng Nguyễn Trờng Sơn Nguyễn Thị Hạnh Trần Minh Diện Trần Thị Kiệm Tạ Văn Hng Nguyễn Thị Xuân Nhung Nguyễn Văn Đích Tạ Thị Na Chu Văn Dũng Triệu Thị Trang Bùi Xuân Cung Nguyễn Thị Sử Phan Hải Hậu - Lại Thị Hờng Tạ Văn Trung Nguyễn Thị Lan Nguyễn Văn Toàn Dơng Thị Hơng Bùi Sĩ Vĩ - Nguyễn Thị Phợng Nguyễn Văn Thắng Lê Thị Thanh Tạ Văn Mùi - Triệu Thị Lý Lại Thị Thao - Bùi Tiến Cờng Tạ Văn Hợi - Nguyễn Thị Lạng Nguyễn Cao Vũ Triệu Thị Nga Bùi Xuân Cung Nguyễn Thị Sử Bùi Tiến Quỳ - Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Nguyễn Thị Tý Tạ Văn Huê LUC Nguyễn Thị Hớng 77 103 1189.2 1189.2 78 107 465.8 465.8 LUC 79 130 326.2 326.2 LUC 80 135 401.3 401.3 LUC 81 T 158 8412.2 8412.2 LNQ Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Tạ Thị Bích Thanh Vang Nguyễn Văn Đờng - Thôn Đồng Nguyễn Thị Tuyết Vang Nguyễn Đình Thạch - Thôn Đồng Nguyễn Thị Hơng Vang Nguyễn Hữu Thùy Thôn Đồng Nguyễn Thị Ngân Vang 82 1661 1661 ONT Mai Thị Mão 83 719.4 719.4 84 24 166.6 166.6 85 29 396 396 86 30 218.5 218.5 87 34 360.5 360.5 88 35 569 569 LUC Tạ Thị Hồ Đào Văn Bằng - Vũ LUC Thị Bé Bùi Sỹ Long LUC Nguyễn Thị Thái Bùi Văn Lạng LUC Nguyễn Thị Huyền Bùi Xuân Cung LUC Nguyễn Thị Sử Nguyễn Văn L LUC Nguyễn Thị Cảnh 89 36 786 786 90 37 296.5 296.5 91 40 203.7 203.7 92 41 305.7 305.7 93 50 220.8 220.8 94 53 297 297 95 62 63 63 LUC Tạ Thị Đông Tạ Văn Mùi - Triệu LUC Thị Lý Phan Ngọc Bách - Lê LUC Thị Liên LUC Bùi Sỹ Hạnh Phan Ngọc Bách - Lê LUC Thị Liên Nguyễn Văn Quân LUC Thái Thị Nhung LUC Lê Thị Sinh Thôn Đồng Tâm Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang 96 66 8972.4 8972.4 ONT 97 68 139.3 139.3 BHK 98 79 3846.4 3846.4 LNQ 99 83 13495.6 11413.6 LNQ 100 84 4705.1 4705.1 RSM 101 89 1607.9 1607.9 LNQ 102 91 4925.9 4925.9 LNQ 103 T 222 1309.5 1309.5 RSM Tạ Văn Trung Nguyễn Thị Lan Chu Văn Dũng Triệu Thị Trang Trần Văn Hữu - Lâm Thị Mai Lâm Văn Thanh - Trơng Thị Sáu+Hai Nguyễn Thị Lịu Phùng Văn Thắng Nguyễn Hữu Biên Dơng Thị Chi Nguyễn Hữu Thiết Nguyễn Thị Kim Dung Nguyễn Hữu Thùy Nguyễn Thị Ngân 104 4545 4545 LNQ Nguyễn Văn Luận 105 2253.1 2253.1 106 593.7 593.7 DGT UBND 107 T 4372 4372 LNQ Cao Thanh Vĩnh LNQ Bùi Văn Tuyến 108 3620.3 3620.3 RSM 109 342.1 342.1 BHK 110 2234.7 2234.7 RSM 111 10 19567.2 1335.6 LNQ 112 11 407.9 407.9 TSN 113 13 6690.6 6690.6 ONT Đào Văn Thanh Phan Thị Thúy Hồng Tạ Văn Huê Nguyễn Thị Hớng Phan Thị Yến Nguyễn V.Hào +Thao+Thủy+Luận Phùng Thị Thủy Đào Văn Thành Bùi Nh Thông - Phạm Thị Xuân Phùng Văn Định Lâm Thị Gái Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang T 114 10 19567.2 1335.6 115 165 2150.6 2150.6 116 167 771.6 771.6 Phùng Thị Thủy LNQ Đào Văn Thành Tạ Văn Bích - Phan RSM Thị Tính Đào Văn Thanh Phan Thị Thúy RSM Hồng+ Thanh Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang Thôn Đồng Vang (Ngun: S Ti nguyờn & Mụi trng tnh Vnh Phỳc) ... công nghiệp Tam Dương II khu vực xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống việc làm người dân nhằm tìm hiểu tác động việc thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp đến đời sống, việc. .. trạng thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp Tam Dƣơng đến đời sống, việc làm ngƣời dân huyện Tam Dƣơng tỉnh Vĩnh Phúc nhƣ nào? Vị trí, vai trò nó? Thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp Tam. .. tế - xã hội xã Kim Long - Tình hình thu hồi đất, bồi thƣờng hỗ trợ cho ngƣời dân bị thu hồi đất - Ảnh hƣởng việc thu hồi đất dự án đến đời sống ngƣời dân + Đánh giá thực trạng đời sống, việc làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp tam dương II khu vực xã kim long huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc đến đời sống và việc làm của người dân , Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp tam dương II khu vực xã kim long huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc đến đời sống và việc làm của người dân , Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp tam dương II khu vực xã kim long huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc đến đời sống và việc làm của người dân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay