Thị trường OTC của một số nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam

10 285 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 10:10

Thị trường OTC của một số nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Thị trường OTC của một số nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Thị trường OTC của một số nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Thị trường OTC của một số nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. THỊ TRƯỜNG OTC CỦA MỘT SỐ NƯỚC A – Tìm Hiểu Chung Về Thị Trường OTC Khái niệm thị trường OTC Thị trường OTC hay gọi thị trường phi tập trung, thị trường tổ chức không dựa vào mặt giao dịch cố định thị trường sàn giao dịch (thị trường giao dịch tập trung), mà dựa vào hệ thống vận hành theo chế chào giá cạnh tranh thương lượng thông qua trợ giúp phương tiện thông tin Thị trường OTC không gian giao dịch tập trung Thị trường thường CTCK trì, việc giao dịch thông tin dựa vào hệ thống điện thoại Internet với trợ giúp thiết bị đầu cuối Tính khoản loại chứng khoán thị trường OTC thường thấp thị trường giao dịch tập trung, chứa đựng nhiều rủi ro hơn, song đem lại nhiều lợi nhuận Một số đặc trưng  Nhà đầu tư (NĐT) tổ chức NĐT: việc tham gia thị trường OTC đơn giản Tuy nhiên, hoạt động NĐT thị trường độc lập, mà thường lập thành nhóm, hội, diễn đàn để trao đổi thông tin với  Hàng hoá thị trường: loại cổ phiếu (CP) doanh nghiệp (DN) cổ phần, có triển vọng phát triển, chuẩn bị niêm yết thị trường giao dịch tập trung có lợi thương mại riêng biệt  Việc mua bán cổ phiếu thị trường OTC thực theo phương thức “thuận mua, vừa bán” mà không bị lực bên (giới hạn giá, lượng cổ phiếu…) tác động Nói chung, chế mua - bán loại chứng khoán thị trường OTC theo chế thị trường  Phương thức mua bán, giao dịch: o Bên mua bên bán trực tiếp gặp để thương lượng, định việc mua - bán chứng khoán Đây phương thức phổ biến Việt Nam o Bên mua bên bán giao dịch thông qua nhà môi giới chứng khoán Hiện nay, phương thức phổ biến hơn, xu hướng phát triển thị trường tương lai, phương thức chiếm ưu so với phương thức trực tiếp mua - bán  Thu thập thông tin loại cổ phiếu: để mua chứng khoán thị trường OTC, NĐT thường tìm kiếm thông tin từ nguồn như: o Thông tin từ báo cáo tài (BCTC): nhìn chung, CTCP chưa niêm yết BCTC kiểm toán Do mục đích khác mà DN có nhiều hệ thống sổ sách kế toán, BCTC Mặt khác, việc có BCTC DN người bình thường điều không đơn giản, điều kiện mà thân DN thông tin nên công bố, thông tin không nên Do đó, việc thu thập thông tin từ DN qua đường thức khó khăn, NĐT mối liên hệ định với công ty o Thu thập thông tin qua quan chức năng: Theo quy định, DN phải báo cáo tình hình hoạt động cho quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch Đầu tư) Tuy nhiên, việc tuân thủ quy định DN không thực nghiêm túc thông tin chung chung Và quan chức tránh nhiệm nghĩa vụ công bố thông tin DN Vì vậy, việc có thông tin từ quan gần bất khả thi NĐT Ngoài ra, có tổ chức lưu trữ thông tin DN, Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung tâm lưu trữ thông tin DN có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng Tuy nhiên, tính cập nhật thông tin không cao o Thu thập thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng: thu thập thông tin DN từ đầu mối thông tin nêu trên, NĐT thu thập thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng Tuy nhiên, nhược điểm nguồn liệu rời rạc, độ tin cậy không cao o Thu thập thông tin từ nguồn khác: thông tin từ hội, nhóm kinh doanh chứng khoán, thông tin không thức từ bên DN… Nhìn chung, nguồn thông tin nêu không đủ vững không xác để NĐT định Nhưng thực tế, chứng khoán mua bán, chuyển nhượng, chí, thời điểm cao trào, nhiều loại chứng khoán mua bán, chuyển nhượng sôi động  Những rủi ro thường gặp mua bán cổ phiếu OTC: o Một là, tranh chấp hay thiệt hại quyền mua cổ phiếu (CP) tăng vốn Một kỳ vọng lớn lợi ích người mua CP quyền mua CP phát hành tăng vốn Đây khoản lợi lớn người sở hữu CP Tuy nhiên, thông thường trước phát hành CP tăng vốn, công ty tiến hành chốt danh sách cổ đông Tại thời điểm đó, sở hữu CP nằm danh sách cổ đông công ty mua thêm CP o Với người mua CP giai đoạn giao thời danh sách cổ đông chốt, dù tiền toán cho người bán, CP nắm giữ, chưa làm xong thủ tục chuyển nhượng, người mua quyền mua, quyền mua CP thuộc người bán Như vậy, NĐT thị trường OTC cần ý, phải luôn thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng với người bán, ghi rõ quyền lợi mua CP tăng vốn thuộc Loại rủi ro phổ biến thị trường OTC o Hai là, tranh chấp hay thiệt hại cổ tức Cổ tức chia cho cổ đông dựa số lượng cổ phần họ nắm giữ Thông thường, công ty chia cổ tức sau kết thúc năm tài chính, số công ty tạm ứng cổ tức sau tháng Rủi ro giao dịch CP chỗ, mua CP, người mua không nắm bắt thông tin, không thỏa thuận rõ ràng hợp đồng chuyển nhượng Do đó, tương tự trường hợp trên, người mua nắm giữ CP, không nhận cổ tức o Ba là, rủi ro mua bán CP chưa chuyển nhượng Có CP theo quy định nội công ty, sau năm chuyển nhượng, nhiều NĐT không nắm thông tin nên mua Và thời hạn năm đó, quyền lợi mua thêm CP tăng vốn, nhận cổ tức… thuộc người đứng tên sở hữu CP (người bán), người bỏ tiền mua bị chiếm đoạt quyền lợi o Bốn là, rủi ro giao dịch nhận chuyển nhượng quyền mua Trong đợt phát hành thêm CP để tăng vốn, cổ đông hữu, cổ đông chiến lược hay CBCNV quyền mua CP Khi đó, nhiều người không huy động tiền nhiều lý khác bán quyền mua CP Giá bán quyền mua thường thấp giá thị trường thời điểm NĐT thấy giá thấp, hấp dẫn thường chấp nhận mua Nhưng từ nộp tiền để mua CP nhận CP khoảng thời gian dài, nên đến nhận CP CP đứng tên chủ sở hữu người bán Khi đó, giá CP đứng yên, giảm hay người bán nghiêm túc, đứng đắn việc làm thủ tục chuyển nhượng không vấn đề Ngược lại, gặp phải người không trọng chữ tín dễ dàng bị đánh tháo hứa hẹn trả lại số tiền trước nhận, kèm với lãi suất ngân hàng Vị trí vai trò thị trường OTC Trên giới, thị trường phi tập trung tổ chức hình thức thị trường giao dịch "qua quầy" - OTC Market (Over-the-counter Market) Đó hình thức giao dịch mà nhà buôn chứng khoán (dealer) địa điểm khác công bố danh mục chứng khoán với giá mua bán yết sẵn, họ sẵn sàng mua bán chứng khoán thẳng cho chấp nhận giá họ Như khác với Sở giao dịch, nơi mà giá chứng khoán hình thành sở đàm phán ghép lệnh, thị trường OTC giá yết sẵn việc mua bán xảy tuân theo mức giá Do hoạt động mua bán chứng khoán thị trường OTC thực qua mạng máy tính nên nhà buôn chứng khoán khách hàng có điều kiện biết rõ mức nhà buôn chứng khoán khác chào bán, tính chất cạnh tranh thị trường cao, chẳng Sở giao dịch Như thị trường O.T.C thị trường hữu, địa điểm tập trung định mà thay vào hệ thống thông tin liên lạc đại mà bên tham gia thị trường sử dụng để thương lượng việc mua bán chứng khoán Do hình thức tổ chức nên chứng khoán mua bán thị trường OTC đông đảo đa dạng, bao gồm chứng khoán công ty chưa đủ điều kiện yết giá Sở giao dịch lẫn công ty chưa muốn yết giá Sở giao dịch Theo số liệu thống kê nước phát triển giá trị chứng khoán mua bán qua thị trường O.T.C lớn nhiều so với mua bán Sở giao dịch Ngoài hai hình thức giao dịch mua bán chứng khoán nêu trên: giao dịch Sở giao dịch giao dịch thị trường OTC, thị trường tài thực tế tồn phận giao dịch mua bán trực tiếp người sở hữu chứng khoán Thị trường giao dịch chứng khoán gọi thị trường tự hay thị trường chợ đen Các thị trường xuất lịch sử phát triển thị trường tài chính, mà người nắm giữ chứng khoán có nhu cầu bán lại chứng khoán Ngay ngày nay, xuất thị trường tiên tiến Sở giao dịch hay thị trường OTC, loại thị trường tự tồn Tuy nhiên quy mô chúng không lớn lắm, độ rủi ro lại cao, có ý nghĩa nước hình thành thị trường tài Thành phần tham gia thị trường OTC a) Thành viên nhà môi giới Khi công ty làm môi giới chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng, công ty đóng vai trò nhà môi giới thị trường OTC b) Thành viên tạo lập thị trường Khi công ty thực hoạt động mua bán chứng khoán cho nguồn vốn mình, công ty đóng vai trò nhà giao dịch Trong trường hợp công ty trở thành nhà tạo lập thị trường thị trường OTC Điều kiện để trở thành thành viên: - Phải đăng kí kinh doanh với Ủy ban Chứng khoán nhà nước Phải cấp giấy phép Các nhà giao dịch – môi giới người có liên hệ phải đáp ứng tiêu chuẩn đạo đức, chuyên môn kinh nghiệm B - Một Số Thị Trường OTC Cụ Thể Thị trường OTC Việt Nam  Quá trình hình thành tổ chức hoạt động thị trường OTC Việt Nam (1) Trước Upcom đời Ngoài TTCK tập trung có tồn thị trường tự Các giao dịch diễn rời rạc, liên kết, tổ chức giám sát (2) Sau Upcom đời Thị trường UPCoM nơi giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tổ chức SGDCK HN, quản lý giám sát UBCK NN  Thực trạng phát triển thị trường OTC Việt Nam Sự biến động số lượng chất lượng hàng hóa giao dịch (1) Số chứng khoán tham gia thị trường UPCoM ngày gia tăng qua năm (2) Các DN UPCoM chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ (3) Các DN UPCoM đa dạng ngành nghề lại thiếu vắng DN lĩnh vực tài  Sự biến động số lượng chất lượng nhà tạo lập thị trường Hiện thị trường có 81 Công ty chứng khoán (năm 2015) Thị trường thời điểm “đông đúc” có 100 công ty chứng khoán, đến thời điểm 81 công ty, giảm khoảng 23% tổng số công ty chứng khoán 53% công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng Trong có 22 công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, 12 công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng (Số liệu năm 2014)  Sự biến động khối lượng giao dịch Khối lượng giao dịch giá trị giao dịch cao năm 2012, thấp năm 2013  Sự biến động số lượng chất lượng nhà đầu tư Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường ngày tăng qua năm Năm 2010 có mức tăng mạnh Sự gia tăng nhà đầu tư tổ chức lớn nhiều so với gia tăng nhà đầu tư cá nhân  Về sở vật chất kỹ thuật (1) SGDCK Hà Nội sử dụng hệ thống phần mềm tích hợp cho giao dịch chứng khoán niêm yết chứng khoán không niêm yết (2) Các CTCK thành viên sử dụng phần mềm đồng kết nối với SGDCK HN Các yêu cầu sở vật chất kỹ thuật CTCK quy định Quyết định số 132/QĐ/UBCK  Về quản lý, giám sát thị trường Các cấp quản lý Thị trường UPCoM quản lý theo cấp Một cấp Nhà Nước UBCK NN quản lý Hai cấp tự quản bao gồm SGDCK HN Hiệp hội Các nhà Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam đồng thời quản lý Qui định công bố thông tin thị trường UPCoM Các tổ chức phát hành phải thực nghĩa vụ công bố thông tin sau: Quy định công bố thông tin định kỳ; Qui định công bố thông tin bất thường; Qui định công bố thông tin theo yêu cầu  Đánh giá chất lượng công bố thông tin (1) Dữ liệu phương pháp nghiên cứu Việc công bố thông tin qui định Thông tư số 52/2012/TT-BTC Danh mục mã chứng khoán chọn vào mẫu nghiên cứu gồm CAD, CZC, GHC, HIG, MTH, PJS, PTH, SSF, TMW, VQC (2) Đánh giá tính đầy đủ thông tin Các công ty công bố gần 76% mục nội dung theo quy định, nội dung công bố trình bày sài (3) Đánh giá tính xác Các báo cáo tài có nhận xét tóm tắt công ty kiểm toán độc lập báo cáo kiểm toán nội (4) Đánh giá tính kịp thời Số điểm đánh giá tính kịp thời 70%  Đánh giá thực trạng phát triển thị trường OTC Việt Nam Kết (1) Sự phát triển số lượng chất lượng nhà đầu tư (2) Hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật đầu tư lớn phát triển nhanh (3) Đã xác định rõ quan quản lý thị trường OTC (4) Số lượng tổ chức tài trung gian phát triển nhanh Hạn chế (1) Thị trường không sôi động, khối lượng giao dịch thấp tính khoản thấp (2) Hàng hóa thị trường UPCoM đơn điệu với số lượng thiếu chứng khoán DN lĩnh vực tài (3) Chưa có nhà tạo lập thị trường theo nghĩa (4) Hoạt động công bố thông tin tổ chức phát hành chưa đạt hiệu cao (5) Vai trò hiệp hội nhà kinh doanh chứng khoán mờ nhạt Nguyên nhân hạn chế (1) Các doanh nghiệp trạng thái chờ Các ngân hàng DN lớn hướng đến sàn niêm yết Những DN có quy mô nhỏ ngại lên sàn UPCoM phải thực nghĩa vụ công bố thông tin (2) Việt Nam chưa có sách phù hợp để thúc đẩy thị trường trái phiếu công ty phát triển Do chưa có tổ chức định mức tín nhiệm đánh giá nên trái phiếu DN không đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư (3) Các CTCK chưa xem trung tâm thị trường OTC Lệnh tự doanh CTCK phải ưu tiên sau so với khách hàng (4) Các công ty chứng khoán không quan tâm mức thị trường UPCoM (5) Hệ thống pháp luật thị trường UPCoM lỏng lẻo, quy định xử phạt công bố thông tin Các qui định công bố thông tin mang nặng tính hình thức (6) Các quy định giao dịch không khác nhiều với sàn niêm yết Với qui định giao dịch chứng khoán bù trừ đa phương T+3 biên độ 10% làm hạn chế tính khoản sức hấp dẫn sàn UPCoM (7) Thị trường OTC Việt Nam chưa có mô hình cụ thể Dẫn đến lúng túng xử lý tình bế tắc giải tính khoản thị trường (8) Tình hình kinh tế vĩ mô nói chung thị trường chứng khoán nói riêng giai đoạn trầm lắng kéo dài từ năm 2008 đến Dưới ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, TTCK nói chung thị trường OTC nói riêng bị ảnh hưởng tiêu cực Thị trường OTC Mỹ Thị trường OTC Mỹ mô hình thị trường OTC điển hình phát triển từ thị trường phi tập trung tự mang tính truyền thống, giao dịch thông qua thương lượng giá trực tiếp “mặt đối mặt” chủ yếu qua điện thoại Thị trường có quản lý Nhà nước từ sau Luật chứng khoán sửa đổi (Luật Maloney 1938) Thị trường OTC qua mạng máy tính Nasdaq thành lập từ năm 1971 phận lớn thị trường thứ cấp Mỹ xét số lượng chứng khoán giao dịch thị trường với 15000 chứng khoán, lớn nhiều so với số lượng chứng khoán giao dịch thị trường tập trung NYSE Chứng khoán giao dịch thị trường chiếm đa số công ty thuộc ngành công nghệ thông tin công ty vừa nhỏ Thị trường vận hành hệ thống nhà tạo lập thị trường nhà môi giới, có khoảng 600 nhà tạo lập thị trường hoạt động tích cực Nasdaq trung bình nhà tạo lập thị trường đảm nhận loại cổ phiếu Thị trường Nasdaq chịu quản lý hai cấp: Uỷ ban chứng khoán Mỹ (SEC) Hiệp hội nhà giao dịch chứng khoán quốc gia Mỹ (NASD) quản lý trực tiếp Thị trường Nasdaq nối mạng toàn cầu với nhiều thị trường OTC khác giới Năm 1982, Hiệp hội NASD thành lập thị trường “tinh lọc” NASDAQ gọi hệ thống thị trường quốc gia (NNM Nasdaq National Market System) Đây phận thị trường NASDAQ tổ chức cho cổ phiếu giao dịch sôi động có chất lượng cao hơn, chiếm tới 60% tổng giá trị giao dịch thị trường NASDAQ Tiêu chuẩn niêm yết chứng khoán thị trường Nasdaq Chứng khoán giao dịch thị trường Nasdaq đa dạng chủng loại chất lượng, chủ yếu chứng khoán công ty thành lập, công ty vừa nhỏ, công ty tăng trưởng cao công ty công nghệ cao công ty lớn có chất lượng cao nhưIntel, Microsoft trái phiếu… Các loại chứng khoán phân thành nhiều bảng giao dịch theo chất lượng chứng khoán, thị trường Nasdaq quốc gia (NNM) dành cho chứng khoán chất lượng cao chứng khoán giao dịch thị trường Nasdaq thông thường Tiêu chuẩn chứng khoán niêm yết Nasdaq quy định Uỷ ban chứng khoán Hiệp hội nhà kinh doanh chứng khoán bao gồm nhiều tiêu thức khác tuỳ theo thời kỳ, tựu chung lại chứng khoán niêm yết chứng khoán đăng ký theo Luật giao dịch chứng khoán 1934 hay Luật công ty đầu tư 1940 đáp ứng tiêu chuẩn tổng giá trị tài sản công ty; vốn lợi nhuận; giá trị vốn lưu hành chứng khoán nợ chuyển đổi; số cổ phiếu công chúng nắm giữ; số lượng cổ đông; số lượng nhà tạo lập thị trường cho loại chứng khoán (tối thiểu phải có nhà tạo lập thị trường) Đối với thị trường NNM, tiêu chuẩn niêm yết chứng khoán cao so với thị trường Nasdaq thông thường tiêu chí lợi nhuận ròng/năm, giá cổ phiếu, giá trị thị trường cổ phiếu lưu hành, số nhà tạo thị trường cho chứng khoán (4 người) Hiệp hội nhà kinh doanh chứng khoán quốc gia (NASD) Hiệp hội thành lập năm 1939, tổ chức tự quản có chức điều hành hoạt động thị trường OTC NASD hoạt động kiểm tra, giám sát SEC có nhiệm vụ chủ yếu sau: o o o o o o o Tiêu chuẩn hoá giao dịch chứng khoán Thông qua ban hành quy tắc hành nghề Thực chế độ tự quản thành viên Thiết lập quy tắc, quy phạm pháp lý điều chỉnh quyền nghĩa vụ thành viên để bảo vệ nhà đầu tư Cố vấn cho quan nhà nước việc quản lý hoạt động thị trường OTC Ban hành thể lệ, nguyên tắc việc yết giá, đàm phán thương lượng giá qua hệ thống Nasdaq Điều tra, hoà giải giải tranh chấp thị trường OTC Nhà tạo lập thị trường thuộc hệ thống Nasdaq Về bản, thị trường Nasdaq có hai hình thức nhà tạo lập thị trường nhà tạo lập thị trường bán buôn bán lẻ Nhà tạo lập thị trường bán buôn người giao dịch với nhà môi giới khác thường gọi môi giới môi giới Lợi nhuận họ thu từ khả giao dịch tức khả mua giá thấp bán giá cao Nhà tạo lập thị trường bán lẻ phổ biến dạng công ty chứng khoán đảm nhận làm môi giới giao dịch, họ tạo thị trường cho cổ phiếu đồng thời tiến hành số hình thức dịch vụ tài đầu tưngân hàng khác Để nhà tạo lập thị trường thuộc hệ thống Nasdaq người phải NASD chấp thuận Trong trình hoạt động, họ phải thường xuyên yết giá chào bán đặt mua phù hợp với thị trường Đồng thời, họ phải trì mức giá trị vốn tối thiểu loại chứng khoán làm giá, sẵn sàng mua bán đơn vị giao dịch lô chẵn 100 cổ phiếu mức giá yết nêu Sau 90 giây kể từ lúc thực giao dịch, nhà tạo lập thị trường phải báo cáo cuối ngày phải báo cáo khối lượng giao dịch ngày cho NASD thông qua hệ thống giao dịch máy tính hỗ trợ (CAES) Hình thức tổ chức thông tin Tại thị trường OTC Mỹ có hai hình thức tổ chức thông tin thông qua hệ thống “màn hình” qua “ấn phẩm” Thông qua hệ thống hình Nasdaq Với đặc điểm điện toán hoá nối mạng với thành viên, hệ thống đảm nhận vai trò cung cấp giá chứng khoán cho nhà tạo lập thị trường, nhà môi giới nhà đầu tưđể tiến hành thương lượng, đàm phán trước ký hợp đồng giao dịch chứng khoán Giá công bố hệ thống qua ba cấp độ:  Cấp 1: Hệ thống cung cấp cho thành viên đăng ký thông tin cập nhật giá mua cao giá bán thấp thị trường, từ họ tìm mức giá phù hợp để giao dịch  Cấp 2: Thông qua thiết bị máy tính nối với hệ thống lắp đặt nơi có hoạt động giao dịch nhộn nhịp nhất, nhà đầu tưcó thể biết giá yết nhà tạo lập thị trường cách xác cập nhật  Cấp 3: Hệ thống cung cấp cho nhà tạo lập thị trường NASD uỷ quyền giá yết tất nhà tạo lập thị trường cho phép họ điều chỉnh giá yết Thị trường OTC Nhật Bản Nhật Bản có hai thị trường OTC hoạt động đồng thời, thị trường Jasdaq thị trường J-net Thị trường Jasdaqhoạt động từ năm 1991 sở phát triển thị trường OTC truyền thống hoạt động từ tháng 2/1963 Hiệp hội nhà kinh doanh chứng khoán Nhật Bản (JSDA) quản lý Luật chứng khoán sửa đổi năm 1983 đưa thị trường OTC vào quỹ đạo quản lý Nhà nước, chế thương lượng giá tay đôi công ty chứng khoán công ty chứng khoán với khách hàng đổi sang chế đấu giá tập trung qua hệ thống nhà tạo lập thị trường Hệ thống nhà tạo lập thị trường áp dụng để cạnh tranh với thị trường tập trung tạo tính khoản cho thị trường OTC Hiện nay, thị trường Jasdaq có 449 công ty làm vai trò tạo lập thị trường Chứng khoán giao dịch thị trường chứng khoán công ty vừa nhỏ, công ty có chất lượng hạng hai, công ty công nghệ cao Tiêu chí niêm yết Jasdaq chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn nhưthời gian thành lập công ty, tài sản ròng, lợi nhuận ròng, tổng giá trị thị trường chứng khoán, số lượng cổ đông, số lượng chứng khoán lưu hành, ý kiến kiểm toán tiêu chí khác Tính đến thời điểm cuối năm 1999 có 929 chứng khoán giao dịch thị trường này, tăng gấp lần so với năm 1990 (300 chứng khoán) Chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch Sở giao dịch thị trường khu vực II hỗ trợ để giao dịch qua mạng Jasdaq tương tự nhưđối với thị trường Nasdaq Mỹ Hệ thống giao dịch thông tin tự động qua mạng Jasdaq theo mô hình Nasdaq Mỹ thức đưa vào hoạt động từ năm 1991 để thúc đẩy thị trường OTC phát triển, bao gồm mạng phận đảm nhận chức riêng: mạng giao dịch mạng thông tin Mạng giao dịch sử dụng để khớp lệnh giao dịch tự động mạng thông tin dùng cho nhà tạo lập thị trường báo giá tập trung, thông báo giao dịch thoả thuận truyền phát thông tin khác Thị trường J-net đưa vào hoạt động từ tháng năm 2000, chịu quản lý trực tiếp Sở giao dịch chứng khoán Osaka (OSE), tổ chức dành cho chứng khoán không niêm yết Sở giao dịch nhằm đáp ứng yêu cầu tiết kiệm thời gian chi phí cho đối tượng tham gia thị trường, hoạt động theo phương thức thương lượng giá Thành viên OSE, người đầu tưvà trung tâm quản lý trực tiếp nối mạng với thông qua mạng điện tử đa tầng, tạo điều kiện cho đối tượng chia sẻ thông tin thị trường Đặc trưng J-Net cung cấp dịch vụ với giá rẻ, tốc độ nhanh, tiện lợi truy cập trực tiếp thông tin thị trường, J-Net mạng nối với mạng khác n-ớc quốc tế Hiện OSE JSDA xúc tiến việc hợp thị trường Jasdaq J-net để thúc đẩy hoạt động giao dịch chứng khoán OTC Mô hình thị trường J-net mô hình giao dịch đánh giá có tiềm phát triển Thị trường OTC Hàn Quốc (Kosdaq) Thị trường OTC truyền thống Hàn Quốc thành lập tháng 04/1987 nhằm tạo môi trường hoạt động cho chứng khoán không niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KSE), thị trường chịu kiểm soát Hiệp hội nhà kinh doanh chứng khoán (KSDA) thành lập năm 1953 Tháng 04/1997, Chính phủ Hàn Quốc định tổ chức lại thúc đẩy phát triển thị trường việc thành lập thị trường mạng máy tính điện tử Kosdaq nhằm tạo điều kiện cho công ty mạo hiểm, công ty công nghệ cao, quỹ tương hỗ công ty vừa nhỏ không đủ tiêu chuẩn niêm yết thị trường tập trung huy động vốn trực tiếp Thị trường xây dựng theo mô hình thị trường Nasdaq, tiến hành giao dịch qua mạng điện tử có kiểm soát trung tâm Các tổ chức niêm yết thị trường Kosdaq phải đáp ứng số tiêu chí mức vốn điều lệ tối thiểu, tỷ lệ phát hành công chúng… Tuy nhiên, việc đấu giá thực theo phương thức đấu lệnh tập trung tương tự nhưsở giao dịch Thị trường Kosdaq thị trường quản lý hiệu Hiện nay, thị trường Kosdaq phát triển có khả cạnh tranh lớn với thị trường chứng khoán có chất lượng cao KSE Tốc độ tăng thị phần hàng năm thị trường lớn nhiều so với thị trường tập trung chiếm khoảng 98% tổng giao dịch trái phiếu TTCK Tính đến tháng 12/1999, giá trị giao dịch bình quân Kosdaq khoảng 1/3 so với KSE Tháng 03/2000, thị trường thứ ba (OTC-BB) theo mô hình Nasdaq OTC-BB Mỹ thức vào hoạt động nhằm tạo điều kiện huy động vốn cho trái phiếu cổ phiếu chưa đủ tiêu chuẩn niêm yết KSE Kosdaq Thị trường sử dụng mạng điện tử Kosdaq để giao dịch tương tự nhưthị trường OTC-BB Mỹ Phương thức xác lập giá thị trường phương thức thông lệnh tự động (crossed matching) sở tự động tiến hàng khớp hai lệnh có giá khối lượng nhưnhau Đây phương pháp thương lượng giá tự động áp dụng phận thị trường Nasdaq Mỹ C – Các Nguồn Tham Khảo 10 Báo Đầu tư chứng khoán (tại website tinnhanhchungkhoan.vn) Wekipedia tiếng Việt Báo điện tử CafeF – VCCorp Website quantri.vn Website Dân Kinh tế (dankinhte.vn) Mạng xã hội Chứng khoán Tài Vietstock.vn ... hoảng kinh tế, TTCK nói chung thị trường OTC nói riêng bị ảnh hưởng tiêu cực Thị trường OTC Mỹ Thị trường OTC Mỹ mô hình thị trường OTC điển hình phát triển từ thị trường phi tập trung tự mang... nghiệm B - Một Số Thị Trường OTC Cụ Thể Thị trường OTC Việt Nam  Quá trình hình thành tổ chức hoạt động thị trường OTC Việt Nam (1) Trước Upcom đời Ngoài TTCK tập trung có tồn thị trường tự Các... OTC Nhật Bản Nhật Bản có hai thị trường OTC hoạt động đồng thời, thị trường Jasdaq thị trường J-net Thị trường Jasdaqhoạt động từ năm 1991 sở phát triển thị trường OTC truyền thống hoạt động từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thị trường OTC của một số nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thị trường OTC của một số nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thị trường OTC của một số nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay