Y học và vệ sinh Thể dục thể thao cho sinh viên

130 151 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 09:57

Y học và vệ sinh Thể dục thể thao cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOAăC ăB N BẨIăGI NG: V ăSINHăVẨăYăH CăTH ăD CăTH ăTHAO Gi ngăviên:ăTR NăNG CăHUY Qu ngăNgưi, 2013 L i nói đ u đáp ng yêu c u đ i m i công tác đào t o theo h th ng tín ch nâng cao ch t l ng giáo d c đ ng th i giúp cho sinh viên có đ c nh ng tài li u n m ch c nh ng ki n th c có th v n d ng trình công tác ph thông sau này, t ch c biên so n đ c tr ng ng gi ng môn v sinh y h c Th d c th thao dành cho sinh viên h cao đ ng – ngành giáo d c th ch t tr ng i h c Ph m V n ng s d ng trình h c t p v i hình th c l u hành n i b N i dung đ c ng gi ng g m ph n: Ph n I: V sinh h c th d c th thao g m ch ng Ph n bao g m nh ng ki n th c c b n v v sinh h c nh V sinh cá nhân, v sinh dinh d môi tr ng, v sinh h c đ ng v sinh th d c th thao Ph n II: Y h c Th d c th thao g m ch nh t v y h c th d c th thao,ch n th s tr ng thái b nh lý th ng, v sinh ng nh m cung c p ki n th c c b n ng ho t đ ng th d c th thao, m t ng g p luy n t p thi đ u th d c th thao, xoa bóp th thao th d c ch a b nh có đ cđ c ng gi ng d a c s b giáo trình qui đ nh c a b giáo d c đào t o , tài li u , sách tham kh o liên quan, đ ng th i đ phù h p v i kh n ng trình đ c a sinh viên c g ng cô đ ng nh ng n i dung c n thi t nh t theo h theo n i dung ch ng trình ng rút g n nh ng v n đ y đ ng th i đ nâng cao n ng l c t h c c a sinh viên, sau m i ph n ho c m i có so n m t s câu h i ôn t p th o lu n đ h ng sinh viên vào nh ng v n đ tr ng tâm c a h c, sinh viên có th t p t gi i quy t nh ng tình hu ng có th x y luy n t p gi ng d y th d c th thao sau Thông qua h c t p b môn mong mu n sinh viên n m đ c nh ng ki n th c đ v n d ng vào th c ti n gi ng d y ho t đ ng th d c th thao tr ng ph thông Trong trình biên so n, ch c ch n không tránh kh i nh ng thi u sót, mong nh n đ c nh ng s đóng góp , ch b o c a quí th y cô giáo b n đ ng nghi p đ t p tài li u hoàn ch nh h n Xin chân thành cám n Giáoăviênăbiênăso n Tr năNg căHuy PH Nă 1: V ăSINHăH CăTH D CăTH ăTHAO Ch ng V ăSINHăCÁăNHỂN M CăTIểU: - N măđ căc ăs ăkhoaăh căc aăcácăph ngăphápăv ăsinhăcáănhơn - Bi tăcáchăgi ăgìnăv ăsinhăthơnăth ,ăbi tăphòngăch ngăm tăs ăb nhăth ngăg păđ ă b oăv ăc ăth ăm tăcáchăcóăhi uăqu N IăDUNG: V ăSINHăB OăV ăDA Bài 1.1 M tăs ăđi măv ăch ngăsinhălỦăc aăda Daăthu căh ăc ăquanăb oăv ăngo iăvi.ăDaăbaoăb cătoƠnăb ăc ăth (ăcóădi nătíchă1,4ăậ 1,7m2)ă vƠă chi mă 7%ă tr ngă l tr ngă c ă th ă ng i).ă Daă lƠă b ă m tă ti pă xúcă v iă môiă ng,ălƠăc ăquanăcóănhi u ch ngăquanătr ng: - Ch ngăcheăch ăvƠăb oăv - Ch ngăc măgiác - Ch ngăthamăgiaăquáătrìnhăđi uăhòaăthơnănhi t - Ch ngăbƠiăti t Ngoài ra, daălƠăn iăs năsinhăraăm tăs ăch tăcóăho tătínhăsinhăh căcaoănh ăvitaminăD,ă Histamină vƠă m tă s ă ch tă khác.ă Daă vƠă t ă ch că d iă daă cònă ch aă đ ngă ă m ă vƠă glycozen 1.2.V ăsinh b oăv ăda: - Th ngăxuyênă t mă r a,ă nh tă lƠă sauă khiă laoă đ ngă vƠă luy nă t pă Th ă d că th ă thaoăă (TDTT) - T măr aă,ăngoƠiăvi călƠmăs chădaăcònălƠmăchoătuy năm ăhôiăđ ngoài,ăth iăđ căthôngăv iăbênă căch tăđ căquaăm ăhôi,ălƠmăđi uăhòaăthơnănhi tăh iăph căs căkh e.ă Mùaă hèă nênă t mă r aă th ngă xuyên(ă ítă nh tă 1ă l n/ngƠy.ă Mùaă đôngă ítă nh tă 2ă l nă /ă tu n.) - Ph iăb oăđ mănh ngăyêuăc uăv ăsinhăkhiăt m nh : + Khôngăt măngayăsauăkhiăv aălƠmăvi ng.Khi luy năt p,ăm ăhôiăraănhi u,ăc nă ph iăngh ăchoăđ ăm t,ăráoăm ăhôi r iăm iăt m + Không nên t măkhiăm iă nănoăho căkhi quáăđói + Khôngăt măkhiăđangăquáăm tăho căđangă m + Khôngăt măsauăkhiăv aău ngăr uăbia,ăho cădùngăcácăch tăkíchăthíchăkhác - Mùa l nhănênăt măn că m,ăho căv năđ ngănh ănhƠngăchoă măng iăr iăm iăt mă n iăkínăgió - C tăng nămóngătay,ăr aăs chătayătr căkhiă n(ăb ngăxƠăphòng)ăho căsauăkhiălaoă đ ng,ăđiăv ăsinhầ - Máiătócăđ pălƠămáiătócăg năgƠng,ăs chăs ă uătócăc năđ că g iăth ngăxuyên , gi ăs chă,ăkhôăđ ătránhăn mătóc - N uădaăb t năth th ng,ăxơyăăxátă,ăch yămáu,ăc nătuơnăth ănguyênăt căvôătrùngăv tă ng.ăB ăb nhăngoƠiădaăph iăkhámă,ch aăk păth i CỂUăH IăỌNăT P ụăngh aăvƠătácăd ngăc aăvi căch măsócăb oăv ădaă? Cáchăv ăsinhăch măsóc b oăv ădaătrongăluy năt păTDTT V ăSINHăTRANGăPH C Bài NgoƠiăv năđ ăth măm ,ătrangăph căc năb oăđ măcácăyêuăc uăsau: 2.1.Trangăph c(ăqu năáo,ăgiƠyădép,ăm ầ)ăph iăcóătácăd ngăb oăv ăc ăth ăvƠă tácăd ngăđi uăhòaănhi tăđ ăc ăth : - MùaăHèănênăm căqu năáoăb ngăch tăli uăv iăd ăth măm ăhôi,ăd ăthoátănhi t,ămƠuă sáng,ăr ngărưi - Mùaă ôngă,ăđ ăgi ănhi tăđ ăc ăth ăc năm căchoăđ ă m(ălen,ăd ă,ăbông).Qu năáoăcóă th ăbóăsátăng iănh ngăkhôngăquáăch t,ăl aăchonătrangăph cămƠuăs m,ănênăgi ă mă đ u,ăc ,ăng căvƠăchơn,ăqu năáoăph iăluônăkhôăráo 2.2.Trangăph căph iăb oăđ măchoădaăđ - Th căs chăs ,ăch ngănhi măkhu n: ngăxuyênăgi tăqu năáoăb ngăxƠăphòng,ăph iăkhôăn iăcóăn ng,ăcóăđi uăki năthìă nênă i,ălƠătr căkhiăm c - Khôngădùngăchungăqu năáoăv iăng iăkhác,ăd ălơyăb nhăngoƠiăda 2.3.Trangăph căph iăphùăh păv iătínhăch tăcôngăvi c: - Trangăph căph iăt oăđi uăki năthu năl iăchoăho tăđ ngăvƠăb oăv ăng iălaoăđ ng - Áoăqu n,ăgiƠyăTh ăthaoăph iăg nănh ,ăv iăb n,ăcóătínhăch tăcoăgi năt t.ăN uăch tă s ă nhăh ngăđ nătu năhoƠnăvƠăhôăh p,ăh năch ăv năđ ng.ăN uăr ngăquáăs ăkhóă th căhi năđ ngătác - Giày ,t t(v )ăph iăkhô,ăs ch.ăKhôngăđiăgiƠyăquáăch tăho căgu c,ădépăcaoăgótă(nh tă lƠăđ iăv iătr ăem) - M ă nónă mùaă hèă đ ă tránhă n ngă nóng,ă nênă ch nă lo iă cóă mƠuă sáng, có vành.Mùa đôngădùngăm ălen,ăbôngăđ ăgi ănhi t - Qu nă áoă trangă ph că l aă tu iă h că sinhă c nă g nă gƠngă ,ă s chă s ă ,ă gi nă d ă mƠă đ p,ă khôngănênăquáăc uăk ,ăđuaăđòiă nhăh ngăđ năh căt p CỂUăH IăỌNăT P 1.ăăTrangăph căc năcóănh ngăyêuăc uănƠoăngoƠiătínhăth măm ? 2.ăăTrangăph căTDTTăc năcóănh ngăyêuăc uăriêngănƠoăđ phùăh păv iătínhă ch tăcôngăvi c? V ăSINHăR NGăMI NG Bài 3.1.S ăl căv ăch ngăvƠăc uăt oăr ng * C uăt oăr ng: - Hìnhăth ăngoƠiă:ăR ngăcóămƠuătr ngăngƠ,ăg mă3ăph n:ăThơnăr ngă,ăc ăr ngăvƠăchơnă r ng - C uăt oătrong:ăT ăngoƠiăvƠoătrongăg măcóă:ăL pămenăr ng, ngƠăr ng,ăt yăr ng.ă * Ch ng : Cóă3ăch ngăchính: - nănhai(ăc năxéă,ănhai,ănghi năth că n) - Giúp cho trình phát âm - Th măm 3.2 V ăsinhăr ngămi ng: 3.2.1.ụăngh aăv ăsinhăr ngămi ng:ăMi ngălƠăc aăngõăc aăđ h căl năn mătr đ ngătiêuăhóa,ăđóălƠăm tă căngưăt ăh uănênăvi căv ăsinhăr ngămi ngăliênăquanăđ năc m i,ă ngăhôăh păvƠătiêuăhóa 3.3.2 Nguyênănhơnăsơuăr ngăvƠăcáchăv ăsinhăr ngămi ng: Nguyênă nhơnă sơuă r ng:ă Doă v ă sinhă r ngă mi ngă kém,ă viă khu nă lênă menă th că nă bámă ăr ng,ăpháăh yămenăr ng,ă năsơuăvƠoăngƠăr ngăr iăt yăr ng Phòngăb nhăsơuăr ng: - Hi nă nayă n că taă ápă d ngă 4ă chínhă sáchă l nă đ ă phòngă tránhă b nhă sơuă r ngă choă c ngăđ ng: - Floăhóaăn cău ng:ăChoăthêmăFloăvƠoăn cămáyăthƠnhăph ăv iăt ăl ăphùăh p - S năxu tăvƠăkhuy năkhíchăs ăd ngăkemăđánhăr ngăcóăFlo - năđ ngăítăl nătrongăngƠyăvƠăch iăr ngăngay - Ti năhƠnhăcôngătácănhaăh căđ ngăg mănh ngăn iădung: +ăGiáoăd căv ăsinhăr ngămi ng:ăCh iăr ngăhƠngăngƠyăvƠoălúcăsángăs măkhiăth căd yă vƠătr călúcăđiăng ăChúăýăch iăc ă3ăm tăr ngăv iăkemăcóăFlo +ă T ă ch că súcă mi ngă b ngă n că cóă phaă Floă (ă 0,2ă gă Flo/1 lítă n c),ă súcă mi ngă 2ă l n/tu n + Khámăr ngăđ nhăk ă6ătháng/l năPhát hi năs mănh ngăemăcóăr ngăsơuăđ ăch aătr ă k păth i.ăR ngăs aăb ăsơuănênănh ăs măđ ăr ngăm căđ u,ăđúngăv ătrí,ăchúăýăn năcácă r ngăl chăl căkhiătr ăđ iăr ngăs a +ă N uă th yă cóă d uă hi uă viêmă l iă ,viêmă mi ngă ph iă đ nă bácă s ă khám ngay, súc mi ngăb ngăn cămu iăphaăloưng - C năquanătơmăđ năch ăđ ă nău ngăc aăcácăbƠăm ămangăthai(ăcóăđ yăđ ăcan-xi)ăđ ă thaiănhiăphátătri năt t.ăTr ăemăc năđ cănuôiăb ngăs aăm ăcóăđ yăđ ăcan-xiăs ăgiúpă m măr ngăphátătri năthu năl i CỂUăH IăỌNăT P S ăl căc uăt oăc aăr ngăvƠănêuănguyênănhơnăsơuăr ng Côngătácănhaăh căđ Bài ngăg mănh ngăn iădungăgì? V ăSINHăTAIăậ M Iăậ H NG 4.1 Kháiăquátăv ăTai-M i-H ng (TMH): - TMHălƠăcácăc ăquanăc măgiácăgi ăcácăch ngăr tăquanătr ngănh ănghe,ăng i,ă phátăơmăvƠăc măgiácăth ngăb ngăchoăc ăth - TMHăcònălƠăc aăngõăc aăcácăgiácăquanăquanătr ngăkhácănh ătiêuăhóaăvƠăhôăh p - TMHălƠăcácăh căthôngăv iănhau,ăt tăc ăđ uăđ c aătaiăm iăh ngăth călót,ăph ăb iăniêmăm c.ăCácăb nhă ngăb tăđ uăt ăniêmăm cănênăb nhăcóăth ălanănhanhăt ăh cănƠyă sangăh căkiaăvƠălanăxu ngăđ ngăhôăh păvƠătiêuăhóa.ăDoăv yămƠăt ăviêmăh ngăcóă th ăd năđ năviêmăm i,ăviêmăxoang,ăviêmătaiăgi a,ăth măchíălƠăviêmămƠngănưo,ăviêmă ru tầ 4.2.V ăsinhăb oăv ăm iăh ng: - Dùngăkh năs chăđ ălauăm i,ăkhiăxìăm iă,ănênăb tăbênănƠy,ăxìăbênăkia.ăKhôngăxìă2ăl ă m iăcùngălúcăvìăviăkhu năcóăth ăvƠoătaiăgi a(ăthôngăquaăvòiăEustachi)ălƠmăviêmătaiă gi aăho căviêmăxoang - Khôngăhítăn căm iăvƠoăvìăcóăth ăgơyăviêmăh ng, đ ngăru t - Khôngăng iăcácălo iăhóaăch tăđ c:ăAxităm nh,ă,ăcácăh păch tăcóăch aăClo,ăBrômă ầăcóăth ăgơyănhi măđ c - C năcóăkh uătrangăkhiăti păxúcăv iămôiătr ngăđ căh i - Rènăluy năthơnăth ăđ ănơngăcaoăs căđ ăkháng,ăc ăth ăthíchănghiăv iăth iăti tăthay đ iăđ tăng t - Khôngăhútăthu călá,ău ngăr uăm nhăvìăs ălƠmăt năth ngăniêmăm căm iăh ng 4.3.V ăsinhăb oăv ătai: - Khiăt măxongăho căv aăm iăb iăl i,ăc nănghiêngăđ uăchoăn căch yăra.ăDùngăt mă bôngăs chăngoáyătai - Viêmătaiăgi aăc năđ căkhámă,ăch aătr ăngay - Khiăcóăd ăv tăr iăvƠoătaiăkhôngănênăt ăl yăraămƠăc năđ năc ăs ăyăt ăđ ăkhámăvƠăx ă lý - Khôngădùngăcácăbi năphápădơnăgian,ăl căh uăđ ăch aătr ăviêmătai - Khiă cóă ápă su tă khôngă khíă thayă đ iă l n,ă nhanh,ă đ tă ng t(ă ti ngă n ă l n,ă lênă cao,ă xu ngăth p), nênăb tă2ătai,ăháămi ng,ălƠmăđ ngătácănhai,ănu tăđ ătránhăápăl căm nhă tácăđ ngălênămƠngănh lƠmăù,ăđi cătai CỂUăH IăỌNăT P Nêuănh ngăyêuăc uăv ăsinhăb oăv ătai Nêuănh ngăyêuăc uăv ăsinhăb oăv ăm iăậ h ng V ăSINHăM T Bài 5.1 S ăl căc uăt oăc aăm t: - Nhưnăc u - Cácăb ăph năph ăthu căb oăv ăm t - Võngăm căvƠăđ ngăd nătruy năth năkinh 5.2 Gi ăv ăsinhăm t: - Gi ăv ăsinhăm t,ăphòngăch ngăcácăb nhăviêmănhi măm tăr tăđ năgi nănh ngăc nă cóăýăth căt tăvƠăt ăch căt tăv ăsinhăxưăh i - M iăng iăc năcóă kh nă m tăriêng,ădùngăn căs chăđ ăr aă m tăho căt mă.ăKh nă m tăvƠăch uădùngăph iăs ch,ădùngăxongăph iăph iăkh nă ăn iăcóăn ng - Khiăcóăd chăđauăm tăkhôngădùngăkh năch uăchung,ăkhôngădùngăkh năb nălauăm tă,ă lauăm t, khôngăd iătayăb nălênăm t.ăkhiăb ăđauăm tănênădùngăthu cătheoăs ăh ngă d năc aăth yăthu c - Khôngădùngăcácăph ngăphápăch aătr ătheoădơnăgianănh ăđánhăqu mă,ăđ păthu că khôngăanătoƠnăho căt ăphaăch ăthu cănh ăm t - Th căhi năcácănguyênăt căanătoƠnălaoăđ ng,ăquiătrìnhăb oăh ălaoăđ ng(ăcóăkínhăcheă ch n,ăb oăh ) - Tránhăcácătròăch iănguyăhi m:ăsúngăcaoăsu,ăđánhăkh ng,ănémăđ tăđáăvƠăcácăv tăs că nh n - Cóăch ăđ ă nău ngăđ ăvitaminăA 5.3 Cácăb nhăth ngăg pă ăm t: 5.3.1 auăm tăđ : Doănhi uănguyênănhơnăgơyănên(ăviărút,ăviăkhu n,ăn mầ)ă,ăch ăy uălƠădoăm tă b ănhi măb n,ăkíchăthíchăng a,ăd iăm tăgơyăb iănhi măd năđ năđauăm t,ăviêmăm t Lo iă đauă m tă đ ă doă vi-rút gơyă nên,ă cóă th ă thƠnhă d chă l nă (ă cóă th ă kèmă cácă tri uă ch ng:ăs t,ăviêmăh ngă,ăm tăm i).ăD uăhi uăch ăy uălƠăchói,ăs ăánhăsáng,ăc mărát, ch yăn n căm t,ănhi uăd ăm t.ăB nhăđauăm tăđ ălơyălanădoăv ăsinhăkémăquaăđ ngă căb n,ăch uă,ăkh năm t,ăb ăb i,ăaoăh ,ătayăb n,ăb iăăb nầ 5.3.2 auăm tăh t: LƠăb nhăviêmăk tăm c,ăgiácăm căcóătínhăch tăkinhăniên, lây lan, doăm tălo iă viăsinhăv t(chlamydiaătrachomatis)ăt ngăt ănh ăviăkhu năgây nên.ăNg iăb ăb nhă m tăh tăítăc măth yătri uăch ngănênăch ăquan,ăch ăđ năkhiăb nhăchuy năăsangăcácă bi năch ngălúcăđóăng iăb nhăm iăđ ăýăđ n Tri uăch ng:ăMiăm tăc m,ăcóăítăd ă,ăbênătrongămiăm tăcóăcácăh tănh ăl măt m,ăcóă n c,ănhi uănh tă ăn păg păvƠă2ăgócămiătrên.ăH tăl năd năvƠăv ăra,ăthƠnhăs oăr iă lành( theo 4ăgiaiăđo n) C ngă cóă th ă cóă nh ngă bi nă ch ngă doă b iă nhi m,ă kémă v ă sinh :ă S oă coă qu pă kéoă lôngămiăgơyălôngămiăxiêu,ălôngăqu m,ăgơyăng a,ăd iăm t,ăc ăxátăvƠoăgiácăm căgơyă m ăđ c,ăsinhămƠngăm ngăho căviêmăb ămiăgơyătoétăm t,ăkhôăm tă,ăt căl ăđ o.ăN uă khôngăch aăs ăd năđ nămùălòa 5.4 T tăc năth ăvƠăphòngăch ngăc năth ătrongănhƠătr ng C năth ălƠăm tăt tăkhúcăx ăc aăm tălƠmăcho m tăch ăth yăđ căv tă ăg nămƠăkhôngă nhìnăth yăv tă ăxa 5.4.1 C ăch ăc năth : Cóăth ăvíăm tănh ăm tăth uăkínhăh iăt ,ăth uăkínhănƠyăluônăthayăđ iăđ ăcongă đ ă bi nă đ iă m că chi tă quangă Doă đóă m iă v tă ă xa,ă g nă m iă hi n rõ võng m c.C ăch ănƠyălƠădoănhơnăm t(ăth ăth yătinh)ăph ngălênăhayăd tăxu ng(ăg iălƠăđi uă ti t).ăCóă2ătr - Tr ngăh p: ngăh pă1:Vìăm tălýădoănƠoăđóămƠănhơnăm tăph ngălênăquáăm c,ăkhôngăd tăl iă nh ăbìnhăth - Tr ngăthìă nhăc aăv tăc ngăhi nătr căvõngăm c,ăgơyănênăc năth ngăh pă2: N uănhưnăc uăkhôngăcóăhìnhăc uănh ăbìnhăth d cđ ngă kínhă tr ngămƠăcóăhìnhăb uă că sauă dƠiă quáă 23mmă ă thìă nhă c aă v tă c ngă hi nă tr că võngă m cc năth 5.4.2 Nguyênănhơnăgơyănênăc năth : 5.4.2.1 Nguyên nhân b măsinh:ăChi mă30%ăcácătr ngăh păc năth Tr emăm iăsinhăraăđưăcóăđ ăchi tăquangăcaoăhayănhưnăc uăhìnhăb uăd c 5.4.2.2.Nguyên nhân m că ph iă trongă quáă trìnhă s ng:ă Chi mă 70%ă tr ngă h pă c năth Ch ăy uălƠădoăthi uăýăth căgi ăgìnăv ăsinhăb oăv ăm t,ălƠăt tăph ăbi nătrongăh căsinhă vƠănh ngăng iăđ cănhi uăsách - Doăt ăth ăng iăh căkhôngăđúng,ăthóiăquenănhìnăg n,ăcúiănhi u - căsáchăkhiăthi uăánhăsáng,ădoăgi yăx u,ăm tăđ ăch ănhi u - M tăph iăt pătrung,ăc ngăth ng,ăm tăph iăđi uăti tănhanhătrongăth iăgianăkéoădƠi(ă làm vi căv iămáyătínhă,ăch iătròăch iăđi năt ) - Doăm tăs ăy uăt ăkhácănh ăsauăkhiăm căcácăb nhăcúm,ăs iă,ăđ uầ,ăkh uăph nă nă thi uăvitaminăA 5.4.3 Bi năphápăphòngăch ngăc năth : +ăC năchúăýăgi ăv ăsinhăm tăkhiăh căvƠălƠmăvi c,ăđ măb oăánhăsángăkhiăh c +ăChúăýăđ năngu năsángăthiênănhiên:ăDi nătíchăphòngăh c,ăquiăcáchăc aăl nă,ăc aă s Dùngăđènăđi năđ ăsáng,ăkhôngăquáăchói, +ăB oăđ măkho ngăcáchăgi aăm tăvƠăsáchăv ăkhiăđ c:ăHSăm u giáo 25 cm, HS ti uăh căvƠăTHCSălƠă30ăcm,ăHSăTHPTălƠă35cm +ăKhôngăcúiăđ uănhi u,ăliênăt c.ăăKhôngăđ căsáchăch ăt i.ă că30-40ăphútăph iăchoă m tăngh ă5ăphút +ăTrangăb ăbƠnăgh ăh căt păđúngăquiăcách +ăC iăti năch tăl ngăsáchăv ,ăb ngă,ăph nầ +ă Khôngă n mă khiă đ că sách,ă khôngă đ că sáchă khiă đangă điă trênă tƠu,ă xe,ă khôngă đ că ngoƠiătr iăn ng + Phòng ng aăb nhăt tă,ăd chăb nhăchoăh căsinh Kh uăph nă năc năđ ăch t,ănh tălƠă vitaminăA.ă năthêmătr ng,ăcáă,cƠ- r t,ăd uăcáầ +ă Ki mă traă th ăl că th ngăxuyênă choă HS đ ă phátă hi nă c nă th ăNh ngă emă c nă th ă ph iăchoămangăkínhăphùăh p CỂUăH IăỌNăT P TrìnhăbƠyăs ăl căc uăt oăc aănhưnăc u Kháiăquátăv ăb nhăđauăm tăđ ăvƠăm tăh t Nêuă nguyênă nhơn,ă c ă ch ă gơyă nênă c nă th ă Cácă bi nă phápă phòngă ch ngă t tă c năth ătrongătr Bài ngăh c V ăSINHăV ăGI CăNG 6.1 Tácăd ngăsinhălỦăc aăgi căng : - V ănưoăđi uăhòaăm i ho tăđ ngătrongăc ăth lƠmăchoăc ăth ăthƠnhăm tăkh iă th ngănh tăvƠăthíchănghiăv iămôiătr ngăbênăngoƠi - Ho tăđ ngăc aăv ănưoăg mă2ăquáătrình:ăh ngăph năvƠă căch +ăQuáătrìnhăh ngăph nălƠmăchoăcácăc ăquanăho tăđ ngătíchăc c,ăt ăbƠoănưoă m tăm iăvƠătiêu haoănhi uăn ngăl ng +ăQuáătrìnhă căch ălƠăquáătrìnhălƠmătr ăng iăho călƠmăch măs ăkhu chătánă c aăh ngăph n.ăCácăt ăbƠoănưoăch ăđ ngăchuy năsangătr ngătháiă căch ă.Quáătrìnhă căch ălƠmăt ăbƠoănưoăph căh iăvƠătíchăl yăn ngăl ng Hai trình liên quanăm tăthi tăv iănhauălƠmăđi uăhòaăl nănhauăb oăđ măchoă v ănưoăho tăđ ngăbìnhăth ng - Ng ălƠăquáătrìnhă căch ătoƠnăb ăv ănưo,ăcóătínhăch tăb oăv ăcácăt ăbƠoăv ă nưoăkh iăb ăc ngăth ngăquáăm că(ădoăh ngăph năkéoădƠi)ăcóăth ăh yăho iăt ăbƠo d ngăc ăh căc aănóăcácămaoăm chăs ăđ căm ăr ngăraăvƠănhi tăđ ăc aădaăs ăđ că t ngălênăt ă0,5ăđ nă50Că(ăkhôngăch ă ăn iăxoaăbópămƠăc ă ăvùngălơnăc nă) Khiă xoaă bópă toƠnă thơnă ,ă m tă l quanăn iăt ngăraădaăvƠăm tăl ngămáuăt ngă máuă kháă l nă s ă v nă chuy nă t ă cácă c ă ngă ng c ngăs ăđ căv năchuy năt ădaăv ă cácăc ăquanăn iăt ngă.ăTuyăvi căxoaăbópăítălƠmăthayăđ iăđ năhuy tăápăđ ngăm chăvƠă t năs ătimă,ănh ngăn uăđ măgõăvƠoăhaiăđ tăc ăth ăhaiăvƠăth ăbaăthìăs ălƠmăh ăhuy tă ápăvƠăng căl iăn uăgõăvƠoăđ tăs ngăth ă6,ă7ăăthìăs ălƠmăt ngăhuy tăáp XoaăbópăcònălƠmăchoămáuă ăt nhăm chăl uăthôngăd ădƠngăh năxoaăbópăph nă lƠmăgi mănh ăho tăđ ngăc aătimă.ăVi căcungăc păch tădinhăd t tăh năvƠăcácăhi năt ngă ătr ăs ăđ ngăchoăcácăt ăbƠoăs ă căgi măđiă 2.6 Tácăd ngăc aăxoaăbópăđ iăv iăh ăhôăh p Khiăth căhi năcácăđ ngătácăxoaăbópă ăng căvƠă ăs năs ăt oăraătr ngătháiăth ă sơuă,ăđ ngăth iălƠmăm tăđiăs ăm tăm iăc aăcácăc ăhôăh pă NgoƠiăraăxoaăbópăcònăkíchăthíchăvƠoăth năkinhă,ăc ăhôăh păt ngăbiênăđ ăhôă h pă,ăt ngădungătíchăs ngă,ăt ngăch ngăhôăh păvƠăgi măt năs ăhôăh pă,ăđi uănƠyă s ăcóătácăd ngăđ căbi tătrongăphòngăvƠăch aăm tăs ăb nhăv ăđ ngăhôăh pănh ăhenă ,ăth ngăkhíăph iă,ăcoăc ngăđ ngăm chăph i 2.7 Tácăd ngăc aăxoaăbópăđ iăv iăh ătiêuăhoáă đ Nh ăcóăxoaăbópămƠămáuăđ căl uăthôngănhi uăh nă ăd ădƠy,ănhuăđ ngăru tă căt ngălên,ăcácăd chătiêuăhoáăđ căti tăraănhi uăh n,ăchoănênăch ngătiêuăhoáă s ăđ căth căhi năt tăh nă Khiă xoaă bópă ă vùngă th ngă v ă ,ă cácă h chă c aă vùngă th nă kinhă m tă tr iă (Plexusăsolaireă)ăs ălƠmăcoăm chăd ădƠyă, ganăláchăvƠăru tă,ălƠmăs ăbƠiăti tăd chătiêuă hoáăc aăd ădƠyăvƠăru tăho tăđ ngăm nhăh năd năđ năth iăgianătiêuăhoáăth că năc ngă nhanhăh nă.ăXoaăbópăcònălƠmăt ngăkh ăn ngăh păth ădinhăd chuy năth că nătrongă ngătiêuăhoáăđ ngă,ăgiúpăchoăvi căv nă căd ădƠngăh năvƠăđi uănƠyăcóătácăd ngăđ că bi tătrongăvi căphòngăch ngătáoăbónăđ yăb ng 2.8.Tácăd ngăc aăxoaăbópăđ iăv iăquáătrìnhătraoăđ iăch tăvƠăch ngăbƠiăti t Các công trìnhănghiênăc uăc aăcácănhƠăbácăh căđưăch ngăminhăr ngăxoaăbópă đưăđ yănhanhăt căđ ăđƠoăth iăaxitălacticăraăkh iăc ăth ăsauăkhiăho tăđ ngăc ăb păvƠă t ngăc ngăquáătrìnhătraoăđ iăch tătrongăho tăđ ngă(ătr căv năđ ngălƠă10ă- 20% ) , sauăv năđ ngălƠă96ă- 135%ă)ă.ăNh ngăs ăli uănƠyăđưăch ngăt ălƠăxoaăbópăcóăm tăýă ngh aăr tăl năđ iăv iăquáătrìnhăh iăph căsauăv năđ ngăth ăl căc aăv năđ ngăviênă.ă 115 Xoaăbópăcònăgiúpăc ăth ăđƠoăth iăn lƠmăm tăhi năt căraăkh iăc ăth ăvìăv yăkhiăxoaăbópănh ă,ăs ă ngăphùăn 3.ăNh ngănguyênăt căchungăkhiăti năhƠnhăxoaăbóp Khiă ti nă hƠnhă xoaă bópă nh tă thi tă ph iă tuơnă th ă nghiêmă ng tă nh ngă nguyênă t căsauă: - T tăc ăcácăđ ngătácăxoaăbópăph iăđ h ăth ngăb chăhuy tătheoăh căth căhi nătheoăs ăchuy năđ ngăc aă ngăg nănh tăt iăcácăb chăhuy tă(ăxaătimăđ năg nătimă)ă - Khôngăđ căxoaăbópătrênăcácăh chăb chăhuy t - Ng căxoaăbópăph iăch năt ăth ăn mătho iămái,ăth ăl ngăhoƠnătoƠnăvƠă b ăph năđ iăđ căxoaăbópăph iăđ ăl ăraă - T tăc ăcácăđ ngătácăxoaăbópăđ uăkhôngăđ căt oăraăc măgiácăđau - Khiăth căhi năb tăk ăm tăđ ngătácănƠoăc ngăc năph iăcóăs ăph iăh pănh pă nhàng - Xoa bópăph iăđ căth căhi nătheoăh ngăchuy năd chăv ătimă - C năph iăxácăđ nhăl căh pălýăăchoăt ngăph năc ăth NgoƠiăraăđ ăcóăth ăthuăđ căhi uăqu ăcaoă,ăbu iăxoaăbópăc năph iăđ căth că hi nătheoătrìnhăt ăđ ngătácăsau: Xoaăvu tă,ăxoaămi t,ăxoaăxát,ăvòăvéo,ărungăl c,ăth căhi năcácăho tăđ ngă ăbaoă kh pă(ăth ăđ ng,ătíchăc c),ăđ m,ăchém,ăv ăm ,ăcácăđ ngătácăvê,ăxoaăvu tăn ng,ăxoaă vu tănh ă,ăăd ăc ăvƠăho tăđ ngăliênăhoƠnăt ăchiăvƠătoƠnăthơnă 4.ăCh ăđ nhăvƠăch ngăch ăđ nhătrongăxoaăbóp 4.1.ăCh ăđ nh Vi căxoaăbópăcóăth ăđ căth căhi năđ iăv iăt tăc ănh ngăng iăkho ăm nhă,ă nh ngăc năchúăýăđ năl aătu iăvƠăph nă ngăc aăh ăth năkinhăđ ăđ ăraăph h pălýă ă Lúcă đ uă b tă đ uă th iăgiană th că hi nă ph iă ng nă vƠă c ng iăđ căxoaăbópătíchă ngăd nă.ăV iăng ngăphápă ngă đ ă ph iă nh ă đ ă iăcƠngătr ăthìăyêuăc uăv ăxoaăbópăth ă thaoăcƠngăítăvƠăkhiăxoaăbópăchoătr ăemăc năph iăđ căbi tăl uăýăđ nătínhănh yăc măvƠă s ăy uăm măc aăcácămôă(ăkhôngănênăxoaăbópălơuăvƠăm nhă) 4.2.ăCh ngăch ăđ nh - Khôngăđ căxoaăbópăkhiăs tăcao,ăho căb ăviêmănhi măc pătính - Khôngăđ căxoaăbópăkhiăquáăđói,ăquáănoăho călúcăđangăsayăr uă - Khôngă xoaă bópă vƠoă nh ngă b ă ph nă ngoƠiă da b ă viêmă nhi mă ho că t nă th ng 116 iăv iăcácătr ngăh pănh ă: +ăKhiăđangăhƠnhăkinhă(ăkhôngăxoaăbópăb ngăvƠăth tăl ng) + Khiăb ăc măvƠăcácăch năth ngătrongăgiaiăđo năc pătính +ăKhiăđauăth n,ăđauăgan(ăcóăs iăth nă,ăs iăm t) + Cóăthoátăv ă Khi xoaăbópăc năph iăđ căs ăch ăđ nhăc aăbácăs ă.ă CỂUăH IăỌNăT P TrìnhăbƠyăcácătácăd ngăsinhălýăc aăxoaăbópă? Nguyênăt căchungăkhiăti năhƠnhăxoaăbóp? Ch ăđ nhăvƠăch ngăch ăđ nhăxoaăbóp -TÁCăD NGăSINHăLụăCÁCăK ăTHU TăXOAăBịPăC ăB N Bài M iăho tăđ ngăxoaăbópăđ uăcó đ căđi măsinhălýăriêngăvƠă nhăh ngăđ năt ngă b ăph nă,ăh ăth ngănóiăriêngăc ngănh ătoƠnăc ăth ănóiăchungă.ăCácăk ăthu tăc ăb nă th ngăđ căs ăd ngătrongăxoaăbópă g mă:ăXoaăvu t,ăxoaă mi t,ăxoaăxát,ănhƠoăc ,ă rungăc ,ăăđ mă,ăchémă,ăv ă,ăm ă,ăcácăđ ngătácăvêăho tăđ ngăbaoăkh pă,ăho tăđ ngă liênăhoƠnă ăt ăchiăvƠătoƠnăthơnă 1.ăTácăd ngăsinhălỦăvƠăk ăthu tăxoaăvu t 1.1.ăTácăd ng Xoaăvu tălƠăm tătrongănh ngăk ăthu tăc năb năc aăxoaăbópăth ăthaoăvƠăxoaă bópăch aăb nhă.ă ngătácănƠyăth ngăđ căth căhi năr tănh ănhƠngătrênăb ăm tădaă b ngătoƠnăb ăthi tădi năc aălòngăbƠnătayăv iăcácăngónătayăth ăl ngăhoƠnătoƠnă,ăh iă g păkhépăl iăvƠăngónăcáiăđ căm ăraă(bàn tay ôm t iăđaăl yăb ăph năđ căxoaăbóp) Xoaăăvu tăătrênăb ăm tădaălƠmăchoăcácăt ăbƠoăgiƠăvƠăcácăv yăkhôătrócăra , làm t ngăs ăhôăh pă ădaă,ăt ngătr ngăl căc ăvƠăđƠnătính.ăXoaăvu tăcònăđ căcoiălƠăđ ngă tácăth ăd căđ iăv iăcácăm chămáuăc aădaăđ ălƠmăgiưnăcácăm chămáu,ăđánhăth căcácă maoăm chă,ăt ngăc ngăho tăđ ngăs ngăc aăcácăt ăbƠoădaăn măsơuăbênătrongă,ăt ngă h ng huy tăc uă,ăti uăc uăvƠănhi tăđ ă ăn iăđ căxoaăbópă(ăt ngălênăkho ngă0,50C ) Xoaăvu tănh ăs ăcóătácăd ngă căch ,ăcònăxoaăvu tăm nhăs ăgơyăh ngăph nă,ă t ngăc ngătu năhoƠnămáu Trongăth căti năho tăđ ngăth ăd căth ăthaoă,ăxoaăvu tăth ngăr tăhayăđ căs ă d ngăđ căbi tălƠăkhiăv năđ ngăviênăb ăkíchăthíchăhayăc ngăth ngăquáăđ ă.Trongăcácă 117 bu iăxoaăbópăh iăph căđ ngătácănƠyăc ngăth ngăđ căs ăd ngăđ uătiênăđ ăgi iăto ă s căépăquáăt iăv ăth ăl căvƠătơmălýăc aăv năđ ngăviên 1.2.ăCácăđ ngătácăxoaăvu t - Xoa vu tătheoăđ ngăth ngăb ngăm tătay - Xoaăvu tătheoăđ ngăth ngăph iăh păhaiătay - Xoaăvu tătheoăđ ngăzíchăz c - Xoaăvu tătheoăđ ngăg păkhúc - Xoaăvu tătheoăhìnhăs ă8ă(ătrênăcácăkh pă) T tăc ăcácăđ ngătácătrênăđ uăđ căth căhi năb ngătoƠnăb ăthi tădi năc aălòngă bƠnătayă.ăXoaăbópăviênăđ ngăvuôngăgócăv iăng toƠnăvƠăt ăt ăchuy năd chăv ăphíaătr iăđ căxoaăbópă,ătaăth ăl ngăhoƠnă căv iăngónătayăcáiădu iăraăvƠă4ăngónătayăcònă l iăkhépăvƠo 2.ăTácăd ngăsinhălỦăvƠăk ăthu tăxoaămi t 2.1.ăTácăd ngăsinh lý ơyălƠăđ ngătácăr tăquanătr ngătrongăxoaăbópăth ăthaoă,ăxoaăbópăv ăsinh,ăxoaă bópăch aăb nh,ăxoaăbópăth măm ăvƠăth xoaăbópă.ă ngătácănƠyăc ngăcóăth ăđ ngăchi mă60%ăt ngăs ăth iăgianăc aăbu iă căth căhi nă ăngayătrongăphòngăt măh iăv iă s ătr ăgiúpăc aăcácălo iăkemă,ăho căd uăxoaăbópă Xoaămi tăđ m ă ăd căth căhi nă ăm tătrênăl pădaă,ănh ngătácăđ ngăsơuăvƠoăt năl pă iădaăvƠăm tătrênăcùngăc aăl păc ă.ă ngătácănƠyăs ăgiúpăchoămáuătrongăcácă đ ngăm chăluơnăchuy nănh pănhƠngăvƠăđ yănhanhăt căđ ădiăchuy năc aăb chăhuy tă.ă N uăth căhi năt tăvƠătácăđ ngăsơuăvƠoăt năph năc ăbênătrongăthìăs ăgópăph năđ yă m nhăquáătrìnhătraoăđ iăch t Trongăho tăđ ngăth ăd căth ăthaoăxoaămi tăph iăth đ ălƠmăăgi mătr ngăđ căs ăd ngă ngăl căc ă,ăh iăph căsauăv năđ ngă,ăxoaăbópăch aăb nhăho căđ ă đ yămáuăvƠăb chăhuy tătrongăvùngăch năth ngăc aăc ăth ă.ăNhi tăđ ă ăn iăđ xoaămi tăs ăt ngălênăt ă1-20C 2.1.ăCácăđ ngătácăxoaămi t Xoaămi tăcóăth ăth căhi năb ngăcácăđ ngătácăsau: - Mi tăb ngăc nhătrongăbƠnătay - Mi tăb ngăc nhăngoƠiăbƠnătay - Mi tăb ngăcùi tay - Mi tăb ngăm tăho căhaiătay 118 că 3.ăTácăd ngăsinhălỦăvƠăk ăthu tănhƠoăc ă(ăvòăvéoă)ă 3.1.ăTácăd ngăsinhălỦă NhƠoăc ălƠăm tătrongănh ngăđ ngătácăc ăb năc aăt tăc ăcácălo iăhìnhăxoaăbópă.NhƠoă c ă cònă giúpă choă quáă trìnhă h iă ph că oxyă di nă raă nhanhă h n,ă t ngă c dinhăd ngă cácă ch tă ngăđ năm iăc ăvƠălƠăth ăd căth ăđ ng,ăkhôngăch ăđ iăv iăc ămƠăcònăc ăv iă cácă m chă máuă (t ngă kíchă thíchă th nă kinhă c ,ă dơyă ch ngă ,ă gơnă baoă kh p,ă c ă cơn,ă mƠngăx ng).ăTuyănhiênănh ngăthayăđ iănƠyăkhôngăch ăph ăthu căvƠoătínhăch tăc aă đ ngătácă(m nh,ăliênăt c)ămƠăcònăph ăthu căvƠoăc ătr ngătháiăch ngăc aăc ănóiă riêngă vƠă c ă th ă nóiă chungă ă Trongă ho tă đ ngă th ă d că th ă thaoă đ ngă tácă nhƠoă c ă th ngăđ căs ăd ngăsauăkhiăv năđ ngăviênăth căhi năl ngăv năđ ngăl năđ ălƠmă gi măs ăc ngăc ăvƠăh iăph căkh ăn ngăho tăđ ngăc aăcácăh ăc ăquană.ăNgoƠiănh ngă tácăđ ngătrênănhƠoăc ăcònălƠmăt ngăh ngăph năc aăh ăth năkinhătrungă h ngăph năchoătoƠnăb ăc ăth ă,ăt ngăc c aătimăvƠăt ngănhi tăđ ă ăn iăđ ngă,ăgơyă ngăch ngăhôăh pă,ăt ngăt năs ăco bóp căth căhi nălênăt ă3-40C Tómăl iănhƠoăc ăs ăgiúpăc ăth ăt ngăc ngădinhăd ngăc căb ă,ăh iăph căm tă m iă,ăth ăl ngăc ăvƠăđi uăch nhăh ngăph năc aăh ăth năkinh 3.2.ăCácăđ ngătácănhƠoăc - Cácăđ ngătácăđ căth căhi năb ngăcáchăn năvƠănhƠoăc ăb ngălòngăbƠnătayă - NhƠoăc ăb ngăm tăătayă:ăBƠnătayăm ă,ngónăcáiăchoưiăraă,ăb năngónăcònăl iă khépăvƠoănhauăvƠăđ tătayălênăb ăph năđ lênă(khiăvéoă5ăngónătayăkhôngăđ căxoaăbópă.ăDùngăc ă5ăngónătayăvéoăth tă căcoăl iă)ăr iăđ yănhómăc ăb ăvéoăsangătráiăho că ph i,ăvƠăl iăđèăxu ng.ăăN măngónătayăl iăt ăt ădu iăraănh ă ăt ăth ăbanăđ uăr iăl iă mi tăxu ngăph năc ăc aăb ăph năđ Chú ý: căxoaăbópă,vƠăti păt căvéoăl năth ăhaiă Khiăvéoăcácăngónătayăph iădu iăth ngăxoayătheoăchi uăkim đ ngăh ă(n uă dùngătayătráiăthìăxoayătheoăchi uăng căl i) - NhƠoăc ăb ngăhaiătayătheoăhaiăvòngătrònăng căl iă - Véoăgi tă,véoăbúng,véoăchémă.ă 4.ăTácăd ngăsinhălỦăvƠ k ăthu tăxoaăxát.ă 4.1.ăTácăd ngăsinhălỦă N uăxoaăxátăbìnhăth ngăthìănhi tăđ ă ăn iăđ căxoaăs ăt ngălênăăăăăăă1- 0C, cònăn uăxoaăxátăđ ălƠmănóngăthìănhi tăđ ăcóăth ăt ngălênăđ nă50C.ăxoaăxátăs ăkíchă thíchăcácăc ăquanăth ăc măc aăm chălƠmăt ngătu năhoƠnămáu,ăgiưnăcácăm chămáuă vƠăgiúpămáuăl uăchuy nănhanhăh n.ă 119 xoaăxátăcònăgiúpăc ăth ăt ngăc ngăl ngăôxiăvƠăcácăch tădinhăd ng,ăt ngătínhă m măd oăvƠăđ ălinhăho tăc aăcácăkh p,ăt ngăsúcăm nhăvƠăs căb năc aăc ăđ ngătácă nƠyăth ngăđ ch ăđ căk tăh păth căhi năv iăxoaăvu t,ăho tăđ ngăbaoăkh păvƠăch ăy uă căth căhi nă ănh ngăn iămáuăđ năítă nh ăcácăkh p,ăcácăgơnăc ,ădơyăch ngă theoăchi uădiăchuy năc aăcácădơyăth năkinh 4.2.Các đ ngătácăxoaăxát.ă - Xoaăxátăb ngăcácăđ uăngónătayă - Xoaăxátăb ngăcùiătayă - Xoaăxátăb ngăph năm măc aăngónătayăcáiă - Xoaăxátăb ngăm tăho căhaiătayăph iăh p - Xoaăxátătheoăđ ngăzichăz c, xo nă c 5.ăTácăd ngăsinhălỦăvƠăk ăthu tăđ m,ăchémă,ăv ă,ăm ă 5.1.ăTácăd ngăsinhălỦ Cácăk ăthu tănƠyăs ălƠmăt ngăl ngămáuăđ năn iăđ căxoaăbópă,ăhayănóiăcáchă khácăs ăđ yăm nhăquáătrìnhătraoăđ iăch tă ăt ăbƠoă,ălƠmăt ngăkh ăn ngăcoărútăc aăc ă ,ăt ngăc ngăs căm nhăvƠătácăđ ngăc ăh căc aăcácătácănhơnăkíchăthíchă,ăt ngătr ngă l căc ngănh ăkh ăn ngăho tăđ ngăc aăcácăm chămáuăvƠăcácădơyăth năkinh.ă mănh ăs ălƠmăd uăh ăth năkinhătrungă ng,ălƠmăm tăđiăc măgiácăđauăđ n,ă c ngăth ngăđ ngăth iăc ngăgiúpăcácăm chămáuăgiưnăraăvƠăt ngănh tăăđ ă ăn iăđ xoaăbópă.ăN uăđ ngătácăđ c năph iăđ că căth căhi nătrênăcácănhómăc ăl năthìăcácănhómăc ănƠyă căth ăl ng,ăcònăđ iăv iăcácănhómăc ăđưăm tăm iăthìăkhôngănênăs ăd ngă đ ngătácănƠy 5.2 Ph ngăphápăth căhi n - Cácăđ ngătácăđ m,ăchém,ăv ăth ngăđ căth căhi nătrênăcácănhómăc ăto(ă tr ăm tătrongăđùiă)ă - ngătácăph iăđ căth căhi nănh pănhƠngăvƠăkhôngăgơyăđau - Sauăkhiăth căhi năcácăđ ngătácănƠyăph iăti năhƠnhăxoaăvu tăvƠărungăc đ ă xoáăđiăc măgiácăđau - Khiăđ mă,ăph iătu ăthu căvƠoăyêuăc uăvƠăm căđíchăxoaăbópăđ ăđi uăch nhă c ngăđ ă th că hi nă ăN uă mu nă t ngă tr ngă l că c aă cácă h ă c ăthìăph iă ti nă hƠnhă th căhi năt ă3ă- 4ăl nătrongăngƠyă 120 tr ngătácăđ m,ăchémăc năđ căth căhi nătheoănh păđ ăt ă1ă- giây Trong ngăh păđ căbi tăc ngăcóăth ăthayăđ iăc ngăđ ănh ngăđ ngătácăv năph iănh pă nhƠngăvƠăkhôngăgơyăđauă - T tăc ăcácăđ ngătácăđ uăph iăđ căth căhi năl năl tăb ngăhaiătayă.ăăă 6.ăTácăd ngăsinhălỦăvƠăk ăthu tărungăc ăvƠăl căc ă 6.1 ăTácăd ngăsinhălỦ - ngătácănƠyăth ngăđ căth căhi năsauăho căxenăk ăv iăđ ngătácănhƠoăc ă nh măgiúpăchoămáuăvƠăb chăhuy tăchuy năđ ngăđ bƠoăđ căd ădƠngăh n,ăd chăgi aăcácăt ă căphơnăb ăđ ngăđ uăh nă,ăgơyă căch ăth năkinhătrungă ng,ăgiúpăc ăđ că th ăl ngăvƠăgi măb tăs ăc ngăth ngă 6.2.ăPh ngăphápăth căhi nă - Rung,ăl căc ăth ngăđ căth căhi năr tăđ năgi nă(ăc ăđ tayăcáiăvƠăngónătayăútăcònăcácăngónăkhácăđ K ăthu tăr ăc ăth bu iăxoaăbópăv iăph ngăđ cănơngălênă.)ă căth căhi năsauăt t c ăcácăđ ngătácăkhácăvƠoăcu iă ngăphápăth căhi năt *ă R ă c ă c ngă chơnă :ă Ng songăsongăv iăb ăph năđ căl căb ngăngónă iă đ ngăt ănh ărungăc ă că xoaă bópă n mă s pă ,ng iă th că hi n đ ngă căxoaăbópă,ătayăc măl yăc ăchơnă,ăg păc ngăchơnăl iăm tă góc 900 r iănơngăchơnălênăcáchăgi ngă1ă- 2cmăvƠăth căhi năđ ngătácăr ăc ăsangăhaiă bênătheoăchi uăngangă ngătácănƠyăc ngăcóăth ăđ th ăng iăhaiătayăsongăsong,ăng căth căhi năv iăng iăđ căxoaăbópătrongăt ă iăxoaăbópăđ ngăđ iădi nă,ăhaiătayăc măl yăcácăngónă chân r iăkéoăc ngăvƠărungăđ ngăv iăt năs ănhanhănh t *ăR ăc ăc ngătayă:ăNg iăđ c xoaăbópăn măng aă,ăng c nhă vùngă ng că ,ă tayă g nă c mă l yă c ă tayă c aă ng m tăgócă900 r iănơngătayălênăc nhăgi căxoaă bópă ,ă g pă c ngă tayă ngăt ă3ă-4ăcmăvƠăth căhi năđ ngătácăr ăc ă nh ănhƠngăsangă2ăbênătheoăchi uăngangă.ăN uăng ng iăđ iăth căhi nă đ ngă iăđ căxoaăbópă ăt ăth ăng iăthìă iăxoaă bóp ph iă đ ngă đ iă di n,ă haiă tayă c mă l yă cácă ngónă tayă c aă ng iă đ că xoaăbópă,ăkéoăc ngăvƠărungăđ ngătheoăt năs ănhanhănh t.ă 7.ăHo tăđ ngăb ăđ ng căchiaălƠmă2ălo iălƠăho tăđ ngăb ăđ ngăc căb ătheoăch ngăcácăkh pă vƠăho tăđ ngăb ăđ ngăliênăhoƠnă(ăchiătrênă,ăchiăd 7.1.ăTácăd ngăsinhălỦă 121 iăăvƠătoƠnăthơnă)ă Ho tăđ ngă nƠyăs ăă lƠmăt ngăđƠnătínhăc aăc ăvƠădơyăch ngăbámăvƠoăkh pă,ă t ngăđ ălinhăho tăc aăkh păvƠăphòngăng aăcácădiăch ngăch năth 7.2 ăPh ngăkh pă ngăphápăth căhi nă - Ho tăđ ngăb ăđ ngăc căb ătheoăch ngăcácăkh păđ căth căhi năb ngă cácăđ ngătácănh ăd ng,ăkhépă,ăg pă,ădu iăxoayăvƠoă,ăxoayăraăvƠăquayăvòngă CỂUăH IăỌNăT P Tácăd ngăsinhălýăc aăcácăk ăthu tăxoaăbóp? Th căhƠnhăcácăk ăthu tăxoaăbópătrongăch ngătrình TH ăD CăCH AăB NH Bài C ăs ăkhoaăh căc aăth ăd căch aăb nh: Doăc ăth ăchúngătaălƠăm tăkh iăth ngănh tăvƠăgi aăcácăc ăquanăv năđ ngă,ăth năkinhă ,ădinhăd ngă,ăn iăti tă ăcóăm iăquanăh ăquaăl iăl nănhau,ăchoănênăkhiătácăđ ngăvƠoă h ă c ă b pă thìă c ngă nhă h c ngăs ă nhăh ngă đ nă h ă th nă kinhă ,ă cácă c ă quană n iă ti tă vƠă quaă đóă ngăđ năcácăc ăquanăn iăt ng.ă Doăc ăs ăc aăđi uătr ăb nhălƠălƠmăth ănƠoăđi uăkhi năvƠăđi uăch nhăchoăđ ch ngăho tăđ ngăc aăcácăc ăquană,ăchoănênăth ăd căch aăb nhăđưăđ m tăph căcoiălƠă ngăphápăđi uătr ăcóăhi uăqu Ho tăđ ngăs ngăbìnhăth môiătr că ngăc aăc ăth ăđ căb oăđ măb ngăs ă năđ nhăc aă ngăn iămôiăvƠăcácăch ngăsinhălýă.ăVìăv yăkhiăcóătácăđ ngăt ămôiătr ngă bênăngoƠiă(ăk ăc ăho tăđ ngăc ăb pă)ătrongăc ăth ăs ădi năraăcácăquáătrìnhăbi năđ iă khác nhauă lƠmă thayă đ iă đ că tínhă hoáă h că vƠă v tă lýă c aă n iă môiă ă S ă uă ch nhă nh ngăbi năđ iăđ ăgiúpăc ăth ăthíchă ngăv iănh ngăy uăt ăthayăđ iănƠyăs ăđ cădi nă raăthôngăquaăcácăh ăth ngăđi uăhoƠăth năkinhăvƠăth ăd ch * C ch th n kinh B ngăcácăph năx ăh ăth năkinhăs ăđ măb oăhi uăch nhăm tăcáchănhanhăchóngă t tăc ăcácăquáătrìnhăđangădi năraătrongăc ăth ă.ăKhiănh năđ tr căcácăkíchăthíchăt ămôiă ngăbênăngoƠiăthôngăquaăcácăc ăquanăc măth ă(ăth ăgiác,ăthínhăgiác,ăxúcăgiác ă)ă vƠăc măth ăb năth ,ăcácătrungătơmăth năkinhăs ăđi uăhoƠăho tăđ ngăc aăcácăc ăquană nƠyă(ăkhôngăcóăs ăthamăgiaăc aăýăth c)ăđ ăt oăraănh ngăhƠnhăviăho tăđ ngăcóăýăth că 122 Khiăth căhi năm tăđ ngătácăthìăs ăgơyăraăm tăxungăđ ngăth năkinhănƠoăđóăvƠă tu ăthu căvƠoăm căđ ăxungăđ ngănƠyămƠăs ăt oăraă tr ngătháiăh ngăph năhayă ă că ch ăc aăth năkinhătrungă ngă.ăTr ngătháiănƠyă c ngăcóăth ălanăto ă sangăcácătrungă khuă khácă vƠă lƠmă bi nă đ iă ch că n ngă ho tă đ ngă c aă cácă trungă khuă nƠyă (ă timă ,ă ph i ) Nh ăv yăcóăth ăth yăr ngătácăđ ngăch ăy uăc aăth ăd căch aăb nhălƠăkhôngă quaăconăđ ngăth năkinhă * C ch th d ch Khácăv iăh ăth năkinhă,ăh ăth ngăth ăd chăđi uăkhi năch ngăc aăcácăc ă quanăn iăt ngăm tăcáchăch mărưiăvƠăkéoădƠiăh nă Trongăquáătrìnhăho tăđ ngăc aăcácăc ăquanăvƠăh ăth ngă,ăcácăs năph măc a quáătrìnhătraoăđ iăch tă(ăcácăch tăchuy năhoáăvƠăcácăionăhydrôă,ăkaliă)ăs ăđiăvƠoămáu.ă Chúngăs ătácăđ ngătr căti pălênăcácăt ăbƠoăc aămôăc ngănh ăh ăth năkinhă(ătr căti pă đ năcácătrungătơmăvƠăthôngăquaăcácăc ăquanăc măth ăhoáăh că)ăvƠăcácătuy năn iăti tă ( thôngăquaăcácănhơnăth năkinhăcóăch ngăn iăti tă ăvùngăd iăđ iă)ăđ ăt oăraăcácă hoocmônă nh mă uă hoƠă ho tă đ ngă c aă cácă c ă quană n iă t ngă ă M tă m tă cácă hoocmônăs ălƠmăthayăđ iătìnhătr ngăch ngăvƠăgơyăraănh ngăph nă ngănh tăđ nhă ăh ăth năkinhă,ănh ngăm tăkhácăh ăth năkinhăc ngăl iăcóă nhăh ngătácăđ ngăr tă l năt iăch ngăc aăh ăn iăti t Nh ăv yăngoƠiătácăđ ngătheoăconăđ ngăth năkinhă,ăcácăbƠiăt păth ăd căch aă b nhăcònăkíchăthíchăcácătuy năn iăti tăđ ăđi uăti tă(ăt ngăho căgi m)ăhoocmônă.ăBênă c nhă đóă s ă coă c ăc ngă lƠmă s nă sinhă raă cácă ch tă trungă giană (ă Histamină ,adrenalin,ă axitălactică)ăvƠănh ngăs năph mănƠyăcóăth ăgơyăraănh ngăbi năđ iăch ngăc aăcácă c ăquan V năđ ngăth ăl călƠăm tăph nh tă,ăm nhănh t ngăti năduyătrìăvƠătáăl păh ngăđ nhăn iămôi t tă iăv iăcácăc ăquanăv năđ ngă(ăx ngăậkh păvƠăh ăth năkinh)ăthìă b nă thơnă s ă v nă đ ngă lƠă uă ki nă khôngă th ă thi uă đ th ng,ăđ ăph căh iăch ngăsauăkhiăb ăth că đ ă gi ă ch că n ngă bìnhă ng Th ăd căch aăb nhăcònăcóăm tătácăd ngăkhácălƠ:ăXóaăb ăđ ámă nhă v ă b nhă t tă ,ă kíchă thíchă ng m nh,ăvuiăv ă,tinăt cănh ngăýăngh ă iă b nhă ho tă đ ngă vƠă cóă nhi uă c mă xúcă lƠnhă ngăchóngăkh iăb nh 2.Cácăhìnhăth căTh ăd căch aăb nh: 123 Th ăd căch aăb nhă ngăd ngăcácăbƠiăt păth ăd căvƠoănh ngăm căđíchăch aăb nhăc ă th ăCácăhìnhăth căluy năt păth ăd căch aăb nhăcóăth ăđ căchiaăt ăth păđ năcao: - V năđ ngăth ăđ ng - V năđ ngăch ăđ ngăcóăgiúpăs c - V năđ ngăch ăđ ngăđ năgi n - Cácăđ ngătácăth ăd c 2.1.V năđ ngăth ăđ ng: Khiă b nhă nhơnă ch aă đ ă s că lƠmă đ ngă tác,ă yă sinhă ph iă dùngă s că c aă mìnhă đ ă v nă đ ngăcácăchiăc aăb nhănhơnăv iăm căđíchă:ăb oătoƠnăph măviăho tăđ ngăc aăkh p,ă ch ngăx ădính,ăcoărútădơyăch ng,ăt ngăc ngătu năhoƠnăchoăc ăth 2.2.V năđ ngăch ăđ ngăcóăgiúpăs c: Khiăcácăc ăcònăy uăho căcácăxungăđ ngăth năkinhăch ăhuyăch aăđ ăm nhănênăng b nhăch aăth ăth ngăđ cătr ngăl iă ngăcácăchiăvƠăch aăth ăhoƠnăthƠnhăm tăs ăđ ngă tác Yăsinhăph iăgiúpăs căchoăb nhănhơn.ăTh iăgianăv năđ ngăch ăđ ngăc năgiúpăs cănóiă chungăkhôngăkéoădƠi,ăcóăth ăch ăvƠiăngƠyăvƠăc ăth ăchuy n sangăv năđ ngăch ăđ ngă đ năgi n 2.3 V năđ ngăch ăđ ngăđ năgi n: Khiăb tăđ uăt pălƠăcácăđ ngătácănh ă,ăđ năgi n,ăhuyăđ ngăm tăs ăítăc ă,ăph măviăv nă đ ngăh p,ăđ ngătácăkhôngăc năchínhăxácăđ ăb nhănhơnăd ălƠm.D năd năchuy năsangă đ ngătácăph căt păh n,ănhi uăc ăkh păthamăgiaăv năđ ngăh năđ ărènăluy năph năx ă v năđ ngăph căt p 2.4 CácăbƠiăt păth ăd c: M tăs ăhìnhăth căth ăd căch aăb nhăth ngădùngălƠ 2.4.1ăBƠiăt păth ăd c: - Th ăd cătayăkhông - Th ăd căv iăd ngăc ăđ năgi nă(ăg y) Cácă bƠiă t pă th ă d că nh m phátă tri nă s că m nh,ă s că b n,ă t ngă c ngătínhăd oă dai,ă nơngăcaoăkh ăn ngăho tăđ ngăc aăc ăb p,ăhoƠnăthi năs ăph iăh păv năđ ng,ăs ăkhéoă léoăvƠăkíchăthíchăquáătrìnhălƠnhăs oăt ăch căm măvƠăt ăch căx ng.ăCácăbƠiăt păth ă d căcònărènăluy năh ătimăm ch,ăhôăh pă,ăth năkinhă,ăgiúpăquáătrìnhătraoăđ iăch tăt tă h n 2.4.2 Cácăđ ngătácăth : 124 TrongăcácăbƠiăt păth ăd căch aăb nhăăthìăcácăđ ngătácăth ăr tăquanătr ngă,ănóă c năthi tăđ căbi tăkhiăch aăb nhătimăm chăvƠăhôăh p 2.4.3 Cácăđ ngătácăth ăgiưnăc : Có hai cách th ăgiưnăc :ă - Th ăgiưnăc ăth ăđ ngă:ăTh ăgiánăc ătrongăgi căng - Th ăgiưnăc ăch ăđ ng:ăTh ăgiưnăc ăcóăýăth c Th ăgiưnăc ălƠmăt ngăvƠăhoƠnăthi năcácăquáătrìnhă căch ătrongăh ăth năkinhătrungă ng,ă gơyă raă nhi uă bi nă đ iă sinhă lýă cóă l iă choă c ă th , làm hi nă t nhanhăchóngăm tăđiăvƠănơngăcaoăkh ăn ngălƠmăvi căc aăconăng ngă m tă m iă i 2.4.4 CácăbƠiăt păcóătínhăch t th ăthaoăvƠăbƠiăt păth ăd căth căd ng: - B iă l i:ă T ngă c ngă ho tă đ ngă c aă h ă timă m chă vƠă hôă h p,ă h ngă ph nă th năkinh,ătraoăđ iăch tăt ng,ăhìnhăth ăđ păh năvƠălƠăph ngăphápărènăluy năc ăth - B iăthuy n:ă Cóă tácă đ ngă m nhă đ nă timă m chă ,ă t ngă c ngă traoă đ iă ch t,ă phátă tri nă c ă l ngă c ă b ng,ă c ă vai vƠă c ă chơn.ă B iă thuy nă cóă th ă ph că h iă uă ch nhăc ăđ ngăkh pătayă,ăkh păchơnăvƠăc tăs ng - i năkinh:ăCóătácăd ngăhoƠnăthi năc ăth ăconăng i - Xeăđ p:ăPhátătri năs căb n - iăb :ălƠă lo iăv năđ ngăt ănhiên,ăr tăphùăh păv iăsinhălýăvƠănhuă c uăv nă đ ngăc aăconăng i iăb ălƠăbi năphápăt păluy năr tăt tăđ iăv iăc ăth ,ănóăphùăh pă v iă m iă l aă tu iă vƠă lƠă m tă hìnhă th că v nă đ ngă cóă tínhă ch tă t ă đ ngă quenă thu c,ă khôngăđòiăh iăn ăl căl năvƠăkhôngăgơyăc ngăth ngăth năkinh 2.5 Cácătròăch iăth ăthao: - Bóngăyăh că:ăLƠănh ngăqu ăbóngănh iăbôngăho căcátăăv iătr ngăl vƠăđ ngăkhácănhauă căchuy năchoănhauăb ngătay - Bóngă chuy n,ă bóngă r ,ă bóngă bƠn:ă Yêuă c uă v nă đ ngă nhanhă nh n,ă quană sátă tinhă t ng,ă ph nă ngă mauă l ,ă t ngă s că b nă s că m nh.ă ơyă lƠă m tă ph ngă phápă rènă luy nătoƠnădi n 3.ăKi mătraăs căkh eătrongăth ăd căch aăb nh: S ăki mătra ,ătheoădõi,ăđánhăgiáăs căkh eătrongăth ăd căch aăb nhăr tăquană tr ngă ă C nă cóă s ă ki mă traă đánhă giáă toƠnă di n:ă Khámă n iă ,ă ngo iă khoa,ă c nă lơmă sƠng,ănh tălƠăcácăxétănghi măch ngătimăm ch,ăhôăh p,ăs căc ,ăcácăxétănghi mă v ăch ngăgană,ăth n,ăbƠiăti t ch ngăth năkinh- tơmăth n 125 Quaă ki mă traă yă h că thìă yă sinhth ă d că ch aă b nhă đ nhă raă m tă ch ngă trìnhă luy năt păv aăs căv iăb nhănhơn,ăs păx pănhómăt păluy năho căt păluy năriêngăchoă h pălý CỂUăH IăỌNăT P C ăs ăkhoaăh căc aăth ăd căch aăb nh ? TrìnhăbƠyăhìnhăth căth ăd c ch aăb nhăb ngăcácăbƠiăt păth ăd c TẨIăLI UăTHAMăKH O 126 V ăăSINHăVÀăYăH CăTH ăD CăTH ăTHAO.ăNôngăTh ăH ngă(ăch ăbiênă)ă NXBăGiáoăd căHƠăN iă.ă1998 SINHăLụăH CăTH ăD CăTH ăTHAO.ăV ăTh ăThanhăBình- Ph măăLêă Ph ngăNga.ăNXBăGiáoăd căHƠăN iă.1998 NHỂNăTR CăH CăVÀăS ă NGăD NGăNGHIểNăC UăTRểNăNG Iă VI TăNAMă.Nguy năQuangăQuy n.ăNXBăYăh că.ăHƠăN iă.1975 YăH CăTH ăD CăTH ăTHAO.ăTr ngă HăTDTTăI.ăNXBăTh ăd căTh ă thao.ăHƠăN iă.2000 V ăăSINHăVÀăYăH CăTH ăD CăTH ăTHAO.ăNôngăTh ăH ngă(ăch ăbiênă)ă NXBă iăh căs ăph mă.ă2005.(ăSáchăgiáoătrìnhăcaoăđ ng) YăH CăTH ăD CăTH ăTHAO.ăNguy năV năXanh.Tr N ng.2005 M CăL C 127 ngă HăTDTTă Ơă TT Trang L IăNịIă U PH NăIă:ăV ăSINHăH C Ch Ch ngă1:V ăSINHăCÁăNHỂN 1.V ăsinhăb oăv ăda 2.V sinhătrangăph c 3.V ăsinhăr ngămi ng 4.V ăsinhătaiăậ m iăậ h ng 5.V ăsinhăm t 6.V ăsinhăgi căng 7.M tăs ăđi măv ăsinhăđ iăv iăn ăgi i 11 ngă2 :V ăSINHăDINHăD NG 13 1.VaiătròăvƠănhuăc uăc aăcácăch tădinhăd 2.Kh uăph năvƠănhuăc uăn ngăl Ch ngă3 :V ăSINHăMỌIăTR 1.V ăsinhămôiătr 2.V ăsinhăămôiătr Ch ng ngă 18 NG 20 ngăkhôngăkhí ngăn ngă4 :V ăSINHăTR 20 c 24 NGăH C 28 1.V ăsinhăc ăs ăh căt păvƠătrangăb ănhƠătr ngăPh ăthông 2.ăPhòngăch ngăb nhăcongăv oăc tăs ngătrongănhƠătr Ch 13 ng ngă5 :V ăSINHăTH ăD CăTH ăTHAO 1.M tăs ănguyênăt căc ăb nătrongăt păluy năTDTT 28 31 34 34 2.M tăs ănguyênăt căv ăsinhăchungătrongăt păluy năvƠăthiăđ uăTDTT 35 PH NăIIă:ăYăH CăTDTTă 38 Ch 38 ngă1 :ăKI MăTRAăYăH CăTH ăD CăTH ăTHAO BƠiăm ăđ u:Gi iăthi uăv ăyăh căTDTT 1.ăNô ăădung-Hìnhăth căvƠăcácăph ngăphápăki mătraăyăh căTDTT 38 39 2.ăKi mătraăvƠăđánhăgiáăm căđ ăphátătri năth ăl c 45 3.ăKi mătraăch ngăh ătimăm ch 55 4.ăKi mătraăch ngăh ăhôăh p 64 5.ăKi mătraăch ngăh ăth năkinhăvƠăth năkinhăc 70 6.ăKi mătraăy h căs ăph măvƠăT ăki mătraăyăh c 80 128 Ch ngă2:ăCH NăTH NGăTRONGăT PăLUY NăVÀăTHIă Uă 86 ngătrongăt păluy năvƠăthiăđ uă 86 TH ăD CăTH ăTHAO 1.Nh ngăv năđ ăchungăv ăch năth th ăd căth ăthao 2.Ph th 3.Ph ngăphápăs ăc u;ăc păc uăm tăs ăch năth ngăph năm mă 90 ngăg pătrongăt păluy năvƠăthiăđ uăth ăthao ngăphápăs ăc uăcácăch năth ngăph năc ngăg pătrongăt pă 97 luy năvƠăthiăđ uăth ăthao Ch ng :M TăS ăB NHăTH VÀăTHIă NGăG PăTRONGăT PăLUY Nă 103 UăTH ăTHAO Choángătr ngăl c Say nóng H iăch ngăđauăb ngătrongăt păluy năvƠăthiăđ uăth ăthao Chu tărút Tr ngătháiăh ăđ Cácăph ngăhuy t ngăphápăs ăc păc uă(ăTh iăng tăvƠăxoaăbópătimăngoƠi l ng ng c) Ch ngă4ă:XOAăBịPăTH ăTHAOăVÀăTH ăD CăCH AăB NH 113 Nguyênălýăchungăc aăXoaăbópăth ăthao 113 Tácăd ngăsinhălýăcácăk ăthu tăxoaăbóp 117 Th ăd căch aăb nh 122 TƠiăli uăthamăkh o 127 M căl c 128 129 ... h ng sinh viên vào nh ng v n đ tr ng tâm c a h c, sinh viên có th t p t gi i quy t nh ng tình hu ng có th x y luy n t p gi ng d y th d c th thao sau Thông qua h c t p b môn mong mu n sinh viên. .. V sinh h c th d c th thao g m ch ng Ph n bao g m nh ng ki n th c c b n v v sinh h c nh V sinh cá nhân, v sinh dinh d môi tr ng, v sinh h c đ ng v sinh th d c th thao Ph n II: Y h c Th d c th thao. .. t v y h c th d c th thao, ch n th s tr ng thái b nh lý th ng, v sinh ng nh m cung c p ki n th c c b n ng ho t đ ng th d c th thao, m t ng g p luy n t p thi đ u th d c th thao, xoa bóp th thao
- Xem thêm -

Xem thêm: Y học và vệ sinh Thể dục thể thao cho sinh viên, Y học và vệ sinh Thể dục thể thao cho sinh viên, Y học và vệ sinh Thể dục thể thao cho sinh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay