Tâm lý học Thể dục thể thao dành cho Sinh viên

75 202 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 09:49

Tâm lý học Thể dục thể thao dành cho Sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG BÀIăGI NG TỂMăLụăH CăTH ăD CăTH ăTHAO GI NGăVIểNă:ăH ăV NăC Qu ngăNgưi,ă12/2013 NG L IăNịIă U Th c hi n thông báo s : 935/TB- HPV Ph m V n c a Hi u tr ng tr ng i h c ng v vi c tri n khai đ a bƠi gi ng lên website nh m t o u ki n cho sinh viên có thêm tƠi li u đ nghiên c u h c t p, qua đáp ng yêu c u đ i m i đƠo t o theo h th ng tín ch , t ng b c nơng cao ch t l đư biên so n vƠ gi i thi u đ c v i th i l ng đƠo t o nhƠ tr ng, ng bƠi gi ng Tơm lỦ h c Th d c Th thao ng 02 tín ch , gi ng d y 30 ti t, dùng cho sinh viên ngƠnh Cao đ ng S ph m Giáo d c Th ch t tr Ch ng i h c Ph m V n ng ng trình đƠo t o c nhơn C SP GDTC yêu c u ph i n m v ng ki n th c tơm lỦ h c TDTT vƠ ng d ng th c ti n GDTC vƠ hu n luy n th thao: lƠ ph n lỦ lu n chuyên môn nghi p v r t quan tr ng c a ng ơy i giáo viên GDTC Tơm lỦ h c TDTT bao g m v n đ chính: TLH GDTC vƠ TLH Th thao, lƠ m t chuyên ngƠnh c a khoa h c tơm lỦ chuyên nghiên c u qui lu t hình thƠnh thƠnh, bi u hi n vƠ u n s phát tri n tơm lỦ v n đ ng u ki n ho t đ ng, rèn luy n th ch t, t p luy n chuyên môn TDTT khác Vì v y, n i dung c a môn h c lƠ: Nh ng v n đ chung v TLH TDTT; Nh ng đ c m tơm lỦ c a trình GDTC vƠ ho t đ ng th thao; C s TLH hình thƠnh nhơn cách ng i giáo viên, HLV th thao c ng bƠi gi ng đ oc biên so n d a giáo trình qui đ nh c a B Giáo d c- Ơo t o, k t h p v i tƠi li u, sách tham kh o có liên quan, theo h ng t p trung vƠo v n đ c b n nh t, phù h p v i trình đ kh n ng ti p thu c a sinh viên, nh ng v n đ m b o n i dung c a ch ng trình ti p thu t t n i dung bƠi gi ng, sinh viên c n t nghiên c u h c t p k t h p v i tƠi li u tham kh o, t giác tích c c ôn t p vƠ th o lu n nhóm đ n m ch c n i dung tr ng tơm c a bƠi gi ng, đ ng th i có th v n d ng vƠo ho t đ ng rèn luy n h c t p c a b n thơn c ng nh th c ti n công tác sau nƠy Trong trình biên so n không tránh kh i nh ng thi u sót, chơn thƠnh c m n nh ng Ủ ki n đóng góp chơn tình c a quí th y cô giáo, đ ng nghi p b n sinh viên đ t p bƠi gi ng ngƠy cƠng hoƠn ch nh Xin chơn thƠnh c m n! TÁC GI CH ăVI TăT CăDỐNGăTRONGăBÀIăGI NG TDTT: Th d c th thao TLH: Tơm lỦ h c TLH TDTT: Tơm lỦ h c th d c th thao V V: V n đ ng viên VD: Ví d SV : Sơn v n đ ng GV: Giáo viên GDTC: Giáo d c th ch t HLV: Hu n luy n viên C SP: Cao đ ng s ph m BTTC: BƠi t p th ch t KNKX: K n ng k x o Ch ngă1 NH NGăV Nă 1.1 M TăS ăV Nă ăCHUNGăC AăTỂMăLụăH CăTDTT ăV ăTỂMăLụăH Că LIểNăQUANă IăC NG NăTỂMăLụăH CăTDTT 1.1.1 Khái ni măkhoaăh căv ătơmălỦăconăng i 1.1.1.1.ăKháiăni m - K t thúc th k 20, khoa h c tơm lỦ có b c phát tri n v t b c vƠ lƠ môn khoa h c đ c l p, l y h c thuy t v t bi n ch ng c a ch ngh a Mac-Lênin vƠ h c thuy t v ho t đ ng th n kinh c p cao c a Paplôp (1894-1936) lƠm ph thuy t ho t đ ng c a Leonchiep vƠ Rubinstêin (Nga) lƠm ph ng pháp lu n; l y lỦ ng h ng xơy d ng n n tơm lỦ h c hi n đ i - H c thuy t ph n ánh c a ch ngh a Mac-Lênin cho r ng: Tơm lỦ lƠ s n ph m c a s phát tri n lơu dƠi c a v t ch t M i v t ch t đ u có thu c tính ph n ánh Khi v t ch t đư phát tri n đ n trình đ có s s ng vƠ có t ch c cao t c não b ng i thu c tính ph n ánh đ t đ n hình th c c m giác, tri giác, t Ủ th c vƠ lỦ lu n (theo quan m nƠy tơm lỦ có c s v t ch t lƠ nưo b ng i, nưo b s tơm lỦ) - Các nhƠ TLH hi n đ i c ng đư v n d ng lu n m th c a phép v t bi n ch ng lƠ ph i nghiên c u tơm lỦ nh lƠ m t ch c n ng ph n x c a nưo * D a ph ng pháp t khoa h c nêu trên, nhƠ TLH hi n đ i đư đ a nh ng khái ni m c b n v hi n t + Hi n t ng ng tơm lỦ vƠ tơm lỦ ng ng tơm lỦ lƠ nh ng hi n t i nh sau: ng tinh th n x y đ u óc i, g n li n vƠ u hƠnh m i hƠnh vi, ho t đ ng, hƠnh đ ng c a ng VD: Trong ho t đ ng TDTT có nhi u hi n t phát (h i h p); t ph nh ng hi n t i ng tơm lỦ n y sinh: V V ch đ i xu t ng án chi n thu t; lo l ng s th t b i, trí nh đ ng tác,…đó ng tơm lỦ ph n ánh Ủ th c c a ho t đ ng thi đ u th thao + Tơm lỦ ng i lƠ s ph n ánh hi n th c khách quan c a nưo, mang tính ch th vƠ có b n ch t xư h i, l ch s : Theo khái ni m trên, tơm lỦ tr c h t lƠ thu c tính ph n ánh c a nưo b , lƠ hình nh c a th gi i khách quan óc ng nưo phát tri n bình th i Mu n có tơm lỦ tru c h t c n có ng, giác quan có kh n ng lƠm vi c vƠ có s tác đ ng c a th gi i khách quan VD: hình nh ng i giáo viên, d ng c h c t p, SV tác đ ng vƠo th giác vƠ nh c quan phơn tích c a nưo, ta có hình nh nưo vƠ nh n bi t lƠ GV, lƠ d ng c sơn bãi,… c a Tơm lỦ bao gi c ng có tính ch th , b i nói đ n tơm lỦ ng n i tơm c a t ng cá nhơn, vƠ v i m i ng i lƠ nói đ n i đ u có đ c m th n kinh, m c đ nh y c m c a giác quan khác nên có cách ph n ánh th c t i c a riêng VD: tr c m t s vi c, ng Tơm lỦ ng i nƠy hi u sơu s c, ng i khác h i h t i mang tính xư h i, th c ch t h lƠ t ng hòa m i quan h xư h i, s ng lƠm vi c, giao ti p m t môi tr tác đ ng c a xư h i, nên đ i s ng m i ng ng xư h i vƠ ch u s i, cá nhơn đ u có nh ng nét chung, ph n ánh xư h i mƠ cá nhơn s ng Tơm lỦ ng i mang tính l ch s nh ng ng i s ng giai đo n l ch s phát tri n xư h i khác s có đ i s ng tơm lỦ khác 1.1.1.2.ăPhơnălo iăhi năt ngătơmălỦ - Trong đ i s ng m i ng i, hi n t bi t s v t xung quanh, s yêu th ng tơm lỦ di n r t đa d ng: s nhìn th y, phơn ng nh mong, bu n vui, tính tình,… - Quan m tơm lỦ h c hi n đ i, hi n t ng tơm lỦ r t đa d ng đ c x p vƠo ph m trù sau: Nhóm hi n t ng thu c trình tâm Nhóm hi n t ng thu c tr ng thái tơm lỦ Nhóm hi n t ng tơm lỦ có tính b n v ng đ c g i lƠ thu c tính tơm lỦ a Quá trình tâm lƠ ho t đ ng tơm lỦ di n th i gian ng n, có n y sinh, di n bi n vƠ k t thúc nh m bi n nh ng tác đ ng bên ngoƠi thƠnh hình nh tơm lỦ Ví d : Mu n có hình nh v sơn bóng đá ph i có trình tri giác: mƠu xanh c a c , khung thƠnh, khu v c qui đ nh, kích th tr c sơn, c m nh n không gian c u ng,… - Các trình tơm lỦ bao g m: Quá trình nh n th c (c m giác, tri giác, t duy, t ng t ng…) Quá trình xúc c m Quá trình hƠnh đ ng - ý chí b.ă Tr ngă tháiă tơmă lỦ lƠ nh ng hi n t ng tơm lỦ kèm theo hi n t ng tơm lỦ khác, gi vai trò lƠm n n cho trình tơm lỦ vƠ thu c tính tơm lỦ di n bi n ho c bi u hi n cách nh t đ nh Tr ng thái tơm lỦ di n không theo Ủ mu n, khó u n b ng Ủ th c, di n bi n theo c ch u ti t c a hoocmôn n i ti t VD: Nghe giáo viên gi ng bƠi h c sinh xu t hi n tr ng thái ý Khi nh y cao, th y m c xƠ cao h c sinh xu t hi n tr ng thái lo l ng Khi chuy n sút bóng, V V bóng đá d th c hi n đ ng tác c.ăThu cătínhătơmălỦ lƠ nh ng hi n t ng tơm lỦ đ c l p l p l i cách th ng xuyên nh ng u ki n nh t đ nh (đi u ki n s ng vƠ ho t đ ng) vƠ tr thƠnh đ c tr ng c a m i ng i, đ phơn bi t ng i nƠy vƠ ng Các thu c tính tơm lỦ cá nhơn bao g m xu h i khác ng, tính cách, n ng l c, khí ch t C n c vƠo đó, ta có th phán đoán v nh ng đ c m riêng c a m i ng * Các hi n t i ng tơm lỦ đơy có quan h h u c v i nhau, tác đ ng qua l i t o nên đ i s ng tơm lỦ phong phú vƠ hoƠn thi n S n ph m c a nó, đúc k t l i thƠnh c u t o tơm lỦ m i cá nhân nh : tri th c, k n ng, k x o, thói quen Ho t đ ng TDTT lƠ l nh v c mƠ c lo i hi n t xuyên su t vƠ quy t đ nh đ n ch t l ng tơm lỦ đ u th hi n ng ho t đ ng Ho t đ ng TDTT đòi h i s c m th tinh t , xác t tin, ph n ng nhanh u n v n đ ng hu ng, đơy lƠ nhi m v chu n b tơm lỦ quan tr ng cho ng m i tình i t p luy n TDTT 1.1.1.3 Ch ngătơmălỦăc aăconăng i - Tơm lỦ th c ch t lƠ s ho t đ ng c a nưo, lƠ m t m t t n t i c a c th s ng ho t đ ng vƠ giao ti p mƠ có - Tơm lỦ có ch c n ng chính: Ch c n ng đ nh h ng hƠnh vi v n đ ng Ch c n ng u n hƠnh đ ng theo m c đích Ch c n ng u ch nh Ủ th c vƠ hƠnh đ ng cho phù h p đ đ t đ n hi u qu theo m c đích đ Ch c n ng đ ng l c thúc đ y NgoƠi ra, tơm lỦ có ch c n ng sau: Ch c n ng ph n ánh, ti p thu tri th c, k n ng s ng h c t p, lao đ ng vui ch i ho t đ ng khác Ch c n ng thích nghi (v i u ki n, hoƠn c nh môi tr ng s ng) Ch c n ng sáng t o 1.1.1.4.ă i uăki năđ ăhìnhăthƠnhăvƠ phát tri nătơmălỦăconăng S hình thƠnh vƠ phát tri n tơm lỦ ng i i ph thu c vƠo y u t c b n sau: - Y u t sinh h c c a c th : G m c u trúc, tr ng thái ho t đ ng c a h th n kinh, giác quan, b ph n ch c n ng c a c th - Y u t môi tr ng, thiên nhiên vƠ xư h i: cho s hình thƠnh phát tri n nhơn cách ng m b o cho s t n t i c a cu c s ng vƠ i - Y u t giáo d c - Y u t t tu d ng vƠ rèn luy n c a b n thơn, thông qua ho t đ ng lao đ ng, h c t p vui ch i rèn luy n, v n hóa ngh thu t * Tóm l i: Tơm lỦ c a ng ti p c a m i ng đ i lƠ s n ph m c a trình ho t đ ng vƠ giao i Tuy có ti n đ v t ch t lƠ sinh h c, nh ng tơm lỦ phát tri n c lƠ nh ho t đ ng vƠ giao ti p c ng nh giáo d c vƠ t giáo d c 1.1.2.ăHo tăđ ngăc aăconăng iăvƠăvaiătròăc aănóătrongănghiên c uăTLHăTDTT Ho t đ ng lƠ ph m trù c b n khoa h c tơm lỦ h c hi n đ i Trong l nh v c TLH chuyên nghƠnh TDTT, h c thuy t tơm lỦ ho t đ ng lƠ ki n th c c s đ l a ch n quan m khoa h c vƠ xơy d ng ph ng pháp nghiên c u TLH chuyên ngành 1.1.2.1 Kháiăni măchungăv ăho tăđ ng - TLH hi n đ i kh ng đ nh: Ho t đ ng lƠ ph ng th c t n t i c a cu c s ng, m i hi n t ng x y đ i s ng tơm lỦ cá nhơn không th tách r i ho t đ ng Tơm lỦ Ủ th c đ c n y sinh, hình thƠnh vƠ phát tri n ho t đ ng - Có nhi u khái ni m v ho t đ ng: Khi nh n m nh c uătrúcăc aăho tăđ ng ho t đ ng lƠ toƠn b nh ng hƠnh đ ng đ c th ng nh t l i theo m c đích chung nh m th c hi n m t ch c n ng c a c th Khi nh n m nh v sinhălỦăv năđ ngăthì ho t đ ng lƠ toƠn b s tiêu hao n ng l ng c a c th , nh m th a mưn nhu c u v n đ ng nƠo c a cá nhơn Khi nh n m nh đ n quanăh ăc aăconăng quan h gi a ch th vƠ khách th , lƠ ph môi tr i xư h i ho t đ ng lƠ m i ng th c t n t i c a ng i xư h i, ng xung quanh T ng h p quan m khoa h c trên, khái ni m v ho t đ ng đ Ho t đ ng lƠ t h p trình ng c hi u nh sau: i (ch th ) tác đ ng vƠo đ i t ng nƠo (khách th ) nh m th a mưn nh ng nhu c u nh t đ nh Trong ho t đ ng t n t i m i quan h qua l i gi a ng c v phía ng i Nh v y: Ho t đ ng tr ng i vƠ th gi i đ t o s n ph m c v phía th gi i, c h t lƠ t h p qúa trình ph c t p vƠ đa d ng mƠ i tác đ ng vƠo khách th nh m th a mưn m c đích đư đ c Ủ th c vƠ yêu c u c a xư h i Trong ho t đ ng c a ng ph i, ph ng di n bên (tinnh th n, trí tu ) vƠ ng di n bên ngoƠi (v n đ ng tác đ ng vƠo khách th ) quan h m t thi t v i nhau, ngh a lƠ ho t đ ng c a ng thái đ , đ ng c , tình c m, ) vƠ đ i ch a đ ng y u t tơm lỦ bên (Ủ th c, c th hi n bên ngoƠi qua hƠnh vi, hƠnh đ ng 1.1.2.2.ăQuyălu tătơmălỦăvƠăc uătrúcăc aăho tăđ ng - Ho t đ ng c a ng i lƠ ho t đ ng có Ủ th c cao, v y di n theo qui lu t tơm lỦ sau: *ăQuiălu tăđ nh h Ho t đ ng c a ng ngăm căđíchătrongăho tăđ ng i lƠ s tác đ ng có đ nh h ng có m c đích c a ch th lên khách th ho t đ ng t hình thƠnh đ ng c , tình c m,… thúc đ y tính tích c c ho t đ ng c a ng i VD: V V ch y 1500 m có đ nh h s n l c c g ng hoƠn thƠnh kh i l cu c s ng th ng m c đích lƠ thi đ u đ t thành tích cao, ng bƠi t p, sáng t o chi n thu t thi đ u, ng ngƠy vi c ch y c a V V ch mang Ủ ngh a di chuy n lỦ nƠo mƠ *ăQuiălu tăth ngănh tăgi aăhƠnhăđ ngăvƠăgiaoăti p Khi ho t đ ng theo đ nh h vƠ ph ng m c đích nƠo đó, ng i s d ng ngôn ng ng ti n giao ti p khác đ hi u nhau, thi t l p Ủ th c ho t đ ng, tìm ti ng nói chung, ph c v cho m c đích c a ho t đ ng Ho t đ ng c a ng HO T NG HÀNH NG i có chung c u trúc tơm lỦ sau: NG C M C ệCH PH THAO TÁC NG TI N Trong c u trúc tơm lỦ c a ho t đ ng ph ng th c (g m c ch , hƠnh vi, x s , thao tác hƠnh đ ng) gi vai trò quan tr ng bi n m c đích thƠnh hi n th c * M tăs ăkháiăni măc năl uăỦ - ng c lƠ c th hóa nhu c u vƠ thúc ho t đ ng 10 3.2.3 C ăs ătơmălỦăc aăhu năluy năchi năthu t - Hu n luy n chi n thu t cho V V có Ủ ngh a r t quan tr ng, góp ph n quy t đ nh đ giƠnh th ng l i thi đ u th thao - Hu n luy n chi n thu t lƠ m t trình s ph m nh m chu n b cho V V thi đ u có hi u qu Quá trình nƠy nh m gi i quy t nhi m v c b n sau: Trang b cho V V nh ng tri th c v chi n thu t, th thu t có hi u qu , v nh ng tình hu ng v n d ng th c t thi đ u Hoàn thi n k n ng v n d ng chi n thu t thi đ u, tích l y kinh nghi m th c t v ho t đ ng chi n thu t Vi c hu n luy n chi n thu t bao gi c ng g n li n v i hu n luy n th l c vƠ k thu t c ng nh ph m ch t khác - Vi c v n d ng chi n thu t thi đ u th thao đòi h i V V ph i phát huy cao đ n ng l c v m t tơm lỦ c a h , c th nh : N ng l c quan sát, s sáng t o, nhanh trí, n ng l c d báo tình hu ng, tính tích c c c a Ủ chí Vì th , hu n luy n chi n thu t c n u tiên t o nh ng u ki n thích h p v i nh ng tr ng thái tơm lỦ bên c nh vi c phát huy t i đa đ c m cá nhơn V V 3.2.4.ăHu năluy n,ăchu năb ătơmălỦăthiăđ uăchoăV V 3.2.4.1.ăKháiăni măhu năluy nătơmălỦăthiăđ u - Hu n luy n tơm lỦ thi đ u lƠ m t trình hình thành nh ng ph m ch t cá nhơn có l i cho V V, giúp h có tr ng thái t tin, s n sƠng thi đ u nh m giƠnh thƠnh tích xu t s c thi đ u th thao - Hu n luy n tơm lỦ thi đ u đ c t ch c vƠ th c hi n su t trình t p luy n, nh t lƠ chu n b cho m t cu c thi c th v n đ đ t k t qu , c n th c hi n yêu c u sau: Hu n luy n tâm thi đ u c n ti n hƠnh m i giai đo n hoƠn thi n th thao (nh m xơy d ng h th ng k , chi n thu t, th l c ) T ch c bu i t p luy n thi đ u nh m b i d v n đ ng viên 61 ng kinh nghi m thi đ u cho Xơy d ng ch tiêu ki m tra tr ng thái s n sƠng c a V V tr c thi đ u đ u ch nh k ho ch, chi n thu t đư đ nh T o u ki n nơng cao ph m ch t tơm lỦ chuyên môn cho V V thi đ u S d ng bi n pháp tơm lỦ có tác đ ng tích c c đ n V V giai đo n chu n b vƠ thi đ u c th 3.2.4.2.ăNhi măv ăhu năluy nătơmălỦăthiăđ u Bao g m: - Phát tri n vƠ c ng c kh n ng u n có Ủ th c ph m ch t tơm lỦ chuyên môn c a V V u ki n thi đ u th c t - Hình thƠnh ni m tin v ng ch c c a V V vi c kh c ph c nh ng khó kh n khác tr c ti p tham gia thi đ u - Phát tri n vƠ c ng c V V nhu c u ph n đ u nơng cao thƠnh tích th thao c a cá nhơn vƠ đ i th thao - Phát tri n vƠ c ng c tr ng thái s n sƠng thi đ u c a V V đ giƠnh thƠnh tích cao thi đ u - C ng c nh n th c Ủ ngh a tr xư h i c a thi đ u V V 3.2.5 Công tácăchu năb ătơmălỦăchungăchoăV V 3.2.5.1.ăKháiăni m - Chu n b tơm chung trình phát tri n vƠ hoƠn thi n ph m ch t tơm lỦ c n thi t cho V V nói chung - Nh ng ph m ch t tơm lỦ đ c hình thƠnh vƠ phát tri n qúa trình s ng vƠ ho t đ ng c a V V, c th lƠ: Kh n ng tri giác nh y bén t duy, tu ng t ng sáng t o, tính tích c c v n đ ng, s n l c cao c a Ủ chí ho t đ ng,…đơy c ng lƠ c s đ hình thƠnh nh ng ph m ch t tơm lỦ chuyên môn thi đ u th thao c a V V 3.2.5.2 Nhi măv ăc aăchu năb ătơmălỦăchung - Th c hi n nhi m v ch y u v giáo d c, giáo d ng c a hu n luy n th thao - Rèn luy n cho V V thích ng v i nh ng u ki n c ng th ng thi đ u 62 - Hình thƠnh n ng l c huy đ ng t i đa ti m n ng tơm lỦ vƠ th ch t c a V V - Phát tri n vƠ hoƠn thi n bi n pháp t u n vƠ t u ch nh tơm lỦ b n thơn tình hu ng b kích đ ng m nh - Hình thƠnh hoƠi b o v n đ n đ nh cao thƠnh tích th thao 3.2.5.3 N iădungăchu năb ătơmălỦăchung - Giáo d c lỦ t ng, m c đích, đ ng c th thao, Ủ th c t ch c k lu t, tính t tr ng, thái đ tích c c v i nh ng l ng v n đ ng l n, ch đ t p luy n c ng th ng - Rèn luy n Ủ chí, quy t đoán kiên trì t ch - Hình thành ph m ch t trí tu c n thi t ho t đ ng thi đ u th thao nh : sơu s c t duy, n ng đ ng linh ho t m m d o x lỦ tình hu ng, tính logic ch c ch hƠnh đ ng - Hình thƠnh thu c tính tơm lỦ có tác đ ng tích c c đ n s n đ nh tơm lỦ thi đ u ( n ng l c, tính cách, đ ng c ) - HoƠn thi n trình tơm lỦ chuyên môn c n thi t nh m đ t trình đ k thu t vƠ chi n thu t cao - Gi v ng vƠ nơng cao n ng l c lƠm vi c u ki n hu n luy n vƠ thi đ u c ng th ng -B id ng nh ng hi u bi t liên quan đ n ho t đ ng tr c, trong, sau thi đ u - Phát tri n k n ng t u n hƠnh vi c a vƠ ph i h p t t v i đ ng đ i, xây d ng không khí đoƠn k t đ i vƠ gi a V V * Cơuăh iăth oălu n: C s tơm lỦ c a hu n luy n th l c Các yêu c u v hu n luy n tơm lỦ thi đ u *ăCơuăh iăônăt p: Khái ni m hu n luy n k , chi n thu t C s tơm lỦ c a hu n luy n k thu t lƠ gì? Nêu nhi m v vƠ n i dung c a công tác chu n b tơm lỦ chung cho v n đ ng viên (trong hu n luy n tơm lỦ thi đ u) 63 Că I MăTỂMăLụăTHIă 3.3 UăTH ăTHAO 3.3.1.ăKháiăni măvƠăđ căđi măthiăđ uăth ăthao 3.3.1.1.ăKháiăni m - Thi đ u th thao lƠ hình th c c b n c a ho t đ ng th thao vƠ lƠ ph ng ti n đ đ t thành tích cao môn chuyên sâu - Trong thi đ u th thao, V V m i th hi n đ y đ trình đ phát tri n v m t th ch t vƠ tinh th n c a mình, m i huy đ ng đ y đ ngu n d tr c m xúc, Ủ chí, tình c m c a b n thơn đ n l c Ủ chí kh c ph c nh ng c ng th ng tơm lỦ, nh ng khó kh n thi đ u đ đ t k t qu cao nh t 3.3.1.2.ă căđi măthiăđ uăth ăthao - Thi đ u th thao gơy tr ng thái xúc đ ng mưnh li t ch , ki m ch nh ng tr ng thái c ng th ng tơm lỦ vƠ h V V, đòi h i h ph i t ng s tích c c c a c m xúc vào vi c gi i quy t nhi m v th thao - Thi đ u th thao lƠ m t nh ng ph ng pháp nâng cao trình đ th thao - Thi đ u th thao có nh ng đ c m tơm lỦ riêng nh : Ph n đ u giƠnh th ng l i, có hoƠi b o chi n th ng, s c ng th ng t i đa v th ch t vƠ tinh th n, s bi u hi n n ng l c v n đ ng cao t ng V V - Thi đ u th thao có Ủ ngh a giáo d c r t l n 3.3.2.ăM căđíchăvƠănhi măv ăthiăđ uăth ăthao + M c đích c a thi đ u th thao lƠ giƠnh thƠnh tích cao, đ ng th i đ đánh giá t ng k t công tác t p luy n tr c + Nhi m v c a thi đ u th thao: ánh giá ch t l Xác đ nh ng ng c a trình hu n luy n i th ng cu c, c ng c ni m tin cho V V qua s ti n b thƠnh tích cá nhân M r ng vƠ lƠm sơu s c h ng thú thi đ u th thao C ng c ph m ch t cá nhơn c a V V thi đ u T o u ki n đ ki n toƠn vƠ lƠm t ng hi u qu hu n luy n th thao 64 3.3.3.ă ngăc ăthiăđ uăth ăthao ng c thi đ u th thao lƠ m t Ủ th c c a V V, ph n ánh nh ng Ủ ngh vƠ tình - c m kích thích h trình thi đ u ng c thi đ u th thao bao g m: - + Các đ ng c mang tính xư h i r ng l n: ng c kh ng đ nh Ủ ngh a c a ho t đ ng th thao ho t đ ng chung c a xư h i ng c mong mu n nơng cao nghi p v chuyên môn th thao LƠ vi c th c hi n ngh a v v i t qu c, tinh th n trách nhi m danh d th thao tr c t p th + Các đ ng c cá nhơn: Mong mu n đ c thi đ u th thao Th a mưn h ng thú cá nhơn, t hƠo th thao, mu n tr thƠnh nhƠ vô đ ch 3.3.4.ă Nh ngă nguyênă nhơnă nhă h tr ngă đ nă s ă bi nă đ iă cácă tr ng thái tâm căkhiăthiăđ u - Qui mô, tính ch t quan tr ng c a cu c thi đ u t o nên s h ng ph n c ng th ng tơm lỦ V V - ThƠnh ph n đ i th thi đ u nh h ng đ n c ng đ xúc đ ng c a V V - Các u ki n khách quan: công tác t ch c, tr ng tƠì, khán gi ,… nh h ng đ n tr ng thái tơm lỦ V V - HƠnh đ ng c a nh ng ng i xung quanh, đ c bi t lƠ hu n luy n viên có nh h l n đ n V V - c m tơm lỦ cá nhơn V V: Tính cách, lo i hình th n kinh, s n l c Ủ chí - c m môn th thao, kinh nghi m thi đ u c a V V - Trình đ hu n luy n th thao 3.3.5.ă căđi măcácătr ngătháiătơmălỦăthiăđ u 3.3.5.1 Tr ngătháiătơmălỦătr căthiăđ u (kh iăthi) 65 ng - Tr ng thái tơm lỦ tr c thi đ u c a V V lƠ m t hi n t ng tơm lỦ thay đ i ó lƠ nh ng bi u hi n v tính tích c c vƠ tr ng thái tơm lỦ c ng th ng c a V V tr c th i m xu t phát thi đ u - Tính ch t vƠ m c đ c a tr ng thái tơm lỦ tr c thi đ u nh h ng r t l n đ n ho t đ ng th thao s p di n ra, lƠm cho hi u qu c a ho t đ ng tr nên t t hay x u - Tr c thi đ u, tr ng thái c m xúc c a V V có nh ng bi u hi n sau: a.ăTr ngătháiăs tăxu tăphát: - S t xu t phát lƠ tr ng thái c ng th ng qúa m c, v vƠo m t th i m ho c kéo dƠi c a h th n kinh trung t kh n ng t p trung h ng ph n ng - C ch sinh lỦ c a tr ng thái nƠy lƠ tính h ng ph n cao xu t hi n không th i m, lan t a sang trung khu th n kinh khác lƠm cho c ch phơn bi t gi m sút ho c b r i lo n - Tr ng thái nƠy có nh ng bi u hi n sau: Nôn nóng, b n ch n, h i h p, có lúc gơy gò bó vƠ r i lo n ho t đ ng V V Xúc c m không n đ nh (không t tin vƠo th ng l i) Chú Ủ phơn tán, r i lo n, m t kh n ng t p trung cao đ s n sƠng th c hi n nhi m v thi đ u th thao Trí nh gi m sút, s tái hi n bi u t ng v n đ ng thi u nh y bén đơy lƠ tr ng thái tơm lỦ b t l i, lƠm c n tr s huy đ ng t i đa kh n ng s n có c a V V - Các bi n pháp u ch nh: Chuy n h ng suy ngh , Ủ c a V V sang s vi c khác Vui ch i gi i trí, th giưn tích c c Kh i đ ng h p lỦ vƠ lúc T ng c ng giáo d c Ủ chí đ ng c thi đ u, k t h p v i nơng cao trình đ hu n luy n vƠ kinh nghi m thi đ u b.ăTr ngătháiăth ă ătr căxu tăphát: 66 - Tr ng thái nƠy bi u hi n ng c v i tr ng thái s t xu t phát t c lƠ tr ng thái xu t phát di n bi n x u m c đ c ng th ng tơm lỦ đ t ng t h th p - C ch sinh lỦ c a tr ng thái nƠy lƠ trình c ch võ nưo t ng c ph n m c tr ng h ng c gơy nên - Tr ng thái nƠy bi u hi n nh sau: Ho t đ ng c a trình tơm lỦ m t m i, gi m sút ch t lu ng N n chí, không thi t tha tham gia thi đ u Tơm tr ng bu n chán, không tích c c kèm theo s gi m sút th l c Chú Ủ b phơn tán, ch c n ng đ ng viên vƠ t ch c c a Ủ chí không phát huy đ c vai trò c a - Các bi n pháp u ch nh: Gi i thích rõ nhi m v thi đ u, giao nhi m v riêng cho t ng ng i, đ kích thích tính tích c c vƠ tinh th n trách nhi m c a h Xoa bóp tích c c nh m lƠm cho tr ng thái h ng ph n thi đ u tr l i vƠ chi m u th Tham gia lƠm quen v i cu c thi đ u tr c đó, kích thích Ủ vƠo thi đ u b ng cách cho sơn s m T u ch nh tơm lỦ h ng vƠo vi c kích thích Ủ chí tranh đ u vƠ đ ng c thi đ u c.ăTr ngătháiăs năsƠngăthiăđ u: - Tr ng thái s n sƠng thi đ u lƠ m t hình th c c a tr ng thái tơm lỦ tr c thi đ u, ph n nh m c đ cao bi u hi n tích c c c a V V - Tr ng thái nƠy đ c bi u hi n b ng s ch đ i c ng th ng tơm lỦ mang tính tích c c: Có s c ng th ng v tinh th n, th ch t; có s xu t hi n c m giác nh nhƠng th c hi n đ ng tác, m i suy ngh c a V V đ u h ng t i s chu n b thi đ u thƠnh công - C s sinh lỦ c a tr ng thái nƠy lƠ s h ng ph n t i u t bƠo c a võ bán c u đ i nưo S h ng ph n đ m b o cho trình h ng ph n vƠ c ch ti n tri n có 67 hi u qu , trình tu n hoƠn, hô h p, ho t đ ng c b p,…có s ph i h p ch c ch vƠ phát huy t i đa ch c n ng c a chúng - NgoƠi ra, tr ng thái nƠy ho t tính c a t t c ch c n ng tơm lỦ quan tr ng V V t ng lên, c th n kinh l cđ ng đ h ng ph n cao, tính linh ho t vƠ b ng c a trình m c v a ph i, t o u ki n cho ph n ng v n đ ng k , chi n thu t,th c thu n l i - Tr ng thái s n sƠng thi đ u đ Tin t c th hi n c th : ng vƠo kh n ng thi đ u c a Kh n ng huy đ ng n ng l c d tr đ n m c t i đa đ giƠnh th ng l i H ng ph n n đ nh, c m giác sung s c m c t i u, d n đ n có kh n ng đ t thành tích cao Các trình c m giác, tri giác, t duy, trí nh ,…nh y bén, t nh táo h n Có s t p trung Ủ cao vƠo thi đ u, Ủ chí bi u hi n m nh m * Tóm l i: Tr ng thái s n sƠng thi đ u có Ủ ngh a l n vƠ lƠ m t nh ng u ki n c b n đ V V thi đ u đ t thƠnh tích cao 3.3.5.2 Các tr ngătháiătơmălỦătrongăthiăđ u - Trong thi đ u th thao th h ng xu t hi n nh ng tr ng thái xúc c m đ c bi t, có nh ng l n đ n tích cách V V vƠ thƠnh tích th thao, c th nh sau: a.ăTr ngătháiăc măh ngătranhăđ uăvƠăph năkhíchăxúcăc m + Trong thi đ u th thao, c măh ngătranhăđ u lƠ tr ng thái có tính tích c c, sơu s c, bi u hi n m t s m sau: - C m giác sung s c, có khát v ng tranh đ u đ th hi n tƠi n ng vƠ s c l c c a - Các y u t tơm sinh lỦ k t h p v i ch c ch - Trình đ th l c, k , chi n thu t đ đơy lƠ tr ng thái có c c phát huy t i đa ng đ c m xúc t i u, lƠ m h i t đ nh cao c a chu k hu n luy n, lƠ c s đ t thƠnh tích cao thi đ u 68 + Tr ngă tháiă ph nă ch nă xúcă c m th đ u gay go, quy t li t, có c ng xu t hi n tình hu ng thi ng đ xúc c m r t cao (g n v i tr ng thái cu ng nhi t), V V v n kh ng ch vƠ u n đ c hƠnh đ ng, t p trung Ủ cao, phán đoán xác, n ng l c v n d ng k chi n thu t linh ho t, ph n ng nhanh nh y, có ni m tin chi n th ng cao b Tr ngătháiăsayămêăvƠăcu ngănhi t + Say mê lƠ tr ng thái xúc c m có c ng đ mưnh li t, di n th i gian dƠi, có tính sơu s c vƠ b n v ng: - tr ng thái nƠy th ng xu t hi n cu c thi đ u quy t li t, cân tài cân s c, khó phơn th ng b i - M t s đ c m c a tr ng thái là: V V d n h t tơm s c vƠo tr n đ u (v thao tác k thu t, nh c k đ u pháp, th c hi n đ ng tác xác) Tr ng thái say mê n V V quên c m giác m t nh c ho c đau đ n Luôn t p trung Ủ cao đ , phán đoán nhanh xác nh ng Ủ đ c a đ i ph ng vƠ đ a nh ng hƠnh đ ng đ i phó k p th i, có hi u qu + Tr ngătháiă cu ngănhi t lƠ tr ng thái b kích đ ng mưnh li t, m t kh n ng ki m ch vƠ u n b n thơn hƠnh đ ng khích, suy ngh c c đoan, đ ng tác b gò bó, sai k thu t, ph n ng b c ch , th ng vi ph m lu t thi đ u, th m chí có hƠnh vi thô b o, m c.ăTr ngătháiăc căđi măvƠăhôăh păl nă2 + Tr ngătháiăc căđi m - Th ng xu t hi n cu c thi đ u có s c ng th ng m c vƠ kéo dƠi môn th thao có chu k nh : ch y, b i, đua xe đ p - Tr ng thái nƠy th ng g p V V m i t p luy n, th l c y u, thi u kinh nghi m thi đ u - Trong tr ng h p đó, c ng th ng v tơm lỦ mƠ V V m t kh n ng huy đ ng d tr v th ch t, tinh th n nh ng v n ph i thi đ u 69 m c gi i h n - Tr ng thái c c m lƠ m t hình th c c a tr ng thái thi đ u th thao ph n ánh m c đ xúc đ ng tr c khó kh n t t c n ng l c V V đư c n ki t - C ch sinh lỦ c a tr ng thái nƠy lƠ r i lo n m i quan h ph i h p c a trung tơm th n kinh ch đ o v n đ ng, c ng nh r i lo n h th n kinh th c v t - Nh ng bi u hi n c a tr ng thái c c m: V V c m th y khó th , c m giác đau c toƠn thơn, khó kh n v n đ ng,…vì ho t đ ng c a tim vƠ c b p c ng th ng m c Tính tích c c v n đ ng b gi m sút, c m giác n ng n , ho ng h t, s hưi, mu n b cu c, không tin vƠo kh n ng ti p t c ho t đ ng c a Kh n ng Ủ c a V V b r i lo n, kh i l ng nh n th c b thu h p, ho t đ ng c a tri giác, t duy, trí nh b gi m sút T c đ ph n ng v n đ ng ch m l i vƠ s l ng ph n ng sai l m t ng lên * Nh ng bi n pháp kh c ph c: - C n có s n l c Ủ chí c a V V b ng cách u ch nh hô h p m t cách có Ủ th c (th m nh, sơu), kiên trì quy t tơm v đích, ch sau m t th i gian ng n (30 giơy đ n phút) V V s thoát kh i c m giác n ng n vƠ ti p t c v n đ ng - Trong t p luy n c n đ m b o tính h th ng tòan di n vƠ yêu c u cao v n đ ng nh ng ph i v a s c h p lỦ + Hôăh păl nă2 - Sau Ủ chí đ c huy đ ng, u ch nh nh p th , l y l i đ c phong đ ho t đ ng, V V s xu t hi n tr ng thái m i, g i lƠ hô h p l n th - Nh ng m n i b t c a tr ng thái là: C m giác gi m c ng th ng th ch t, m b t l i c a tr ng thái c c m h u nh bi n m t (các hi n t đ ng khó th , choáng ng p k t thúc, ho t đ ng c a tim c c i thi n) V V xu t hi n tơm lỦ tích c c v n đ ng: Tin t th a mưn v i vi c kh c ph c đ c khó kh n 70 ng vƠo kh n ng c a mình, - C ch sinh lỦ c a tr ng thái nƠy lƠ trình thích nghi m i s ph i h p ch c n ng sinh lỦ nh m u hòa trung khu th n kinh v n đ ng vƠ th c v t 3.3.5.3 Cácătr ngătháiătơmălỦăsauăthiăđ u (nghiên c u tƠi li u tham kh o [3]) * Cơuăh iăth oălu n: M c đích, nhi m v , đ ng c thi đ u th thao c m tơm lỦ vƠ cách kh c ph c tr ng thái c c m *ăCơuăh iăônăt p: Trình bƠy nh ng nguyên nhơn nh h ng đ n s bi n đ i tr ng thái tơm lỦ tr c thi đ u Trình bƠy tr ng thái tơm lỦ tr tơm lỦ không t t tr c thi đ u vƠ bi n pháp u ch nh tr ng thái c thi đ u Trình bƠy tr ng thái tơm lỦ thi đ u 3.4 C I MăTỂMăLụăC AăT PăTH ăTH ăTHAO VÀăYểUăC UăV ăNHỂNăCÁCHăC AăHU NăLUY NăVIểNăTH ăTHAO 3.4.1.ă căđi măc aănhóm, đ iăth ăthao 3.4.1.1.ăNhómăth ăthao a.ăKháiăni m - Nhóm th thao lƠ nhóm xư h i nh bao g m m t s V V, đ c liên k t v i b ng n l c chung đ gi i quy t nh ng nhi m v khác trình t p luy n, thi đ u th thao - Nhóm th thao có nh ng d u hi u sau: Có thành ph n, có s liên k t vƠ quan h gi a thƠnh viên nhóm Có m c đích ho t đ ng, h th ng qui c sinh ho t vƠ t n t i nhóm M c đích liên k t ho t đ ng lƠ nh m đ t thƠnh tích cao t p luyên vƠ thi đ u b.ă căđi mătơmălỦăxưăh iăc aănhómăth ăthao 71 - Th hi n s đoƠn k t th ng nh t Ủ ngh vƠ hƠnh đ ng r t cao - Luôn đ cao vai trò t ch , đ c l p quy t đ nh vƠ hƠnh đ ng c a nhóm - Có Ủ th c ki m tra hƠnh vi c a đ ng đ i nhóm đ ti n b - ụ th c trách nhi m vƠ ngh a v v i qui đ nh c a nhóm thƠnh viên r t cao - Tơm lỦ tôn tr ng quy n t quy t c a m i thƠnh viên 3.4.1.2.ă iăth ăthao a.ăKháiăni m - i th thao lƠ nhóm xư h i nh (t ng i tr lên) có m c đích ho t đ ng chung th ng nh t môn th thao c th - D u hi u đ c tr ng c a đ i th thao: Có s l ng, thƠnh ph n nh t đ nh Có m c đích, nhi m v chung c a đ i Có c ch t qu n sinh ho t vƠ ho t đ ng chuyên môn Có c c u t ch c t p th phù h p v i lu t l thi đ u th thao b.ăYêuăc uătơmălỦăv iăđ iăth thao - Ph i xơy d ng thƠnh t p th th ng nh t v Ủ chí vƠ hƠnh đ ng, đoƠn k t giúp đ cu c s ng vƠ ho t đ ng t p luy n, thi đ u - Ph i đ t l i ích vƠ quy n l i c a t p th lên tr c, đ t n t i - Có tính c ng đ ng tơm lỦ c a thƠnh viên - Xơy d ng b u không khí tơm lỦ đ i theo h ng có l i cho sinh ho t t p th - Xơy d ng m i quan h sáng lƠnh m nh gi a thƠnh viên - Duy trì s ganh đua lƠnh m nh t ng thƠnh viên, đ kích thích v n lên đ t thành tích cao, phát tri n đ i m t cách tích c c 3.4.2.ăVaiătròăc aăhu năluy năviênătrongăt păth ăth ăthao 3.4.2.1 Ch că n ngă c aă hu nă luy nă viênă th ă thao Có ch c n ng chính: - Ch c n ng gi ng d y giáo d c đ trang b cho V V nh ng ki n th c c n thi t, 72 nh ng k n ng đ ng tác, nh ng k chi n thu t kích thích ho t đ ng nh n th c c a V V thi đ u th thao - Ch c n ng t ch c ch đ o nh m tác đ ng có m c đích đ n hƠnh vi c a V V, đ i th thao u ki n t p luy n vƠ thi đ u đ phát tri n t ch t v n đ ng, t i u hóa tr ng thái tơm lỦ theo h ng tích c c, giáo d c nhơn cách,…nh m thi đ u đ t thành tích cao - Ch c n ng qu n lỦ trình hu n luy n, ki m tra đánh giá k t qu hu n luy n c a vƠ qua u ch nh n i dung, ph ng pháp, bi n pháp t ch c gi ng d y cho phù h p đ nơng cao hi u qu công tác hu n luy n vƠ gi ng d y 3.4.2.2.ăNh ngăyêuăc uăv iăhu năluy năviên: a.ăYêuăc uăv ăho tăđ ngăc aăhu năluy năviên: Trong hu n luy n, gi ng d y, hu n luy n viên c n Ủ đ n nguyên t c: - Nguyên t c xác đ nh m c đích đ t đ c trình u n qu n lỦ, hu n luy n vƠ thi đ u - Nguyên t c trì th t đ it ng xuyên m i liên h ng c đ nh n thông tin ph n h i ng v k t qu hu n luy n theo m c đích đ b.ăYêuăc uăv ănhơnăcáchăc aăhu năluy năviên th ăthao: - Ph i có trình đ chuyên môn nghi p v cao, có trình đ lỦ lu n vƠ th c ti n th thao sơu r ng - Có n ng l c xơy d ng đ i th thao thƠnh t p th đoƠn k t, có tình c m trách nhi m cao v i công vi c - Bi t thuy t ph c V V th c hi n yêu c u nhi m v t p luy n m t cách t giác, tích c c vƠ có hi u qu - LƠ ng i sáng t o, có n ng l c phơn tích d báo vƠ ti p thu ph ng pháp, k chi n thu t m i vƠ v n d ng m t cách h p lỦ vƠo công vi c - Hi u bi t sơu s c v tơm lỦ h c ho t đ ng th thao - LƠ ng i có n l c Ủ chí cao gi ng d y vƠ hu n luy n, kiên quy t, t ch công vi c c a b n thơn 73 * Cơuăh iăth oălu n: c m tơm lỦ c a nhóm, đ i th thao Nêu giai đo n phát tri n c a t p th th thao *ăCơuăh iăônăt p: Nêu yêu c u v nhơn cách c a hu n luy n viên th thao *ăTÀIăLI UăTHAMăKH O: [1] Võ Th Minh Ch (2004), L ch s tâm h c; NXB Giáo d c, HƠ N i [2] Nguy n M u Loan (1999), Tâm h c th d c th thao ; NXB Giáo d c, HƠ N i [3] Lê V n Xem (2007), Giáo trình Tâm h c th d c th thao; NXB ph m [4] P.A.Ruđich (1986); Tâm h c; NXB Th d c th thao, HƠ N i 74 ih cs M CăL C Trang Bìa: BƠi gi ng Tơm lỦ h c TDTT………… L i nói đ u……………………………………………………………… Ch vi t t c dùng bƠi gi ng………………………………………………….4 Ch ng Nh ng v n đ chung c a Tơm lỦ h c TDTT 1.1 M t s v n đ v Tơm lỦ h c đ i c ng liên quan đ n TLH TDTT…….5 1.2 Nh ng v n đ chung c a Tơm lỦ h c TDTT……………………………12 1.3 Nh ng đ c m Tơm c a ho t đ ng GDTC…………………………15 1.4 Ch c m tơm lỦ c a ho t đ ng Th thao……………………………… 26 ng C s Tơm lỦ h c GDTC 2.1 C u trúc tơm lỦ c a đ ng tác v n đ ng th l c………………………….32 2.2 C s tơm lỦ c a s hình thƠnh k n ng k x o v n đ ng………………35 2.3 Nh ng yêu c u tơm lỦ gi ng d y đ ng tác vƠ giáo d c đ o đ c cho h c sinh GDTC…………………………………………………….40 2.4 C u trúc ngh nghi p vƠ yêu c u tâm lỦ c a giáo viên GDTC………… 51 Ch ng C s tơm lỦ c a hu n luy n Th thao 3.1 c m tơm lỦ c a v n đ ng viên th thao…………………………… 56 3.2 Nh ng y u t tơm lỦ đ m b o k t qu hu n luy n Th thao…………… 59 3.3 c m tơm lỦ thi đ u Th thao……………………………………… 64 3.4 c m tơm lỦ c a t p th Th thao vƠ yêu c u nhơn cách c a hu n luy n viên Th thao………………………………………………… 71 TƠi li u tham kh o………………………………………………………………… 74 M c l c………………………………………………………………………………75 75 ... tơm lý thi đ u cho v n đ ng viên vƠ đ i th thao d.ăN iădungănghiênăc u G m có nhóm sau: - Nh ng tri th c v ho t đ ng th thao - C s tơm lỦ c a ho t đ ng gi ng d y vƠ hu n luy n v n đ ng viên th thao. .. nhơn cách c a h c sinh trình GDTC Góp ph n ch m lo th ch t vƠ tinh th n cho h c sinh, sinh viên 1.3.2.2.ăNh ngăyêuăc uătơmălỦăđ iăv iăGVăvƠăh c sinh trình GDTC iăv iăgiáo viên a.ă - c m ho t... thi đ u th thao M c đích, nhi m v t p luy n th thao c a v n đ ng viên lƠ h c t p rèn luy n nhơn cách vƠ phát tri n tƠi n ng th thao c a cá nhơn vƠ đ i th thao Ho t đ ng t p luy n th thao h ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tâm lý học Thể dục thể thao dành cho Sinh viên, Tâm lý học Thể dục thể thao dành cho Sinh viên, Tâm lý học Thể dục thể thao dành cho Sinh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay