Bài giảng Phương pháp dạy Hóa học Phân tich 1 dành cho sinh viên ĐH, CĐ

161 239 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 09:35

Bài giảng Phương pháp dạy Hóa học Phân tich 1 dành cho sinh viên ĐH, CĐ là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) YBANNHNDNT NHQU NGNGI TR NG IH CPH MV N NG - - VTH VI TDUNG BIGI NG HAH CPHNTCH1 CNB NGIONTRONG DUNGD CH Qu ngNgi,12/2013 YBANNHNDNT NHQU NGNGI TR NG IH CPH MV N NG - - VTH VI TDUNG BIGI NG HAH CPHNTCH1 CNB NGIONTRONGDUNGD CH Qu ngNgi,12/2013 L IGI ITHI U Th c hi n thụng bỏo s : 935/TB- HPV Ph m V n c a Hi u tr ng tr ng ih c ng v K ho ch tri n khai a bi gi ng lờn website nh m t o i u ki n cho sinh viờn cú thờm ti li u h c t p, t ng b c nõng cao ch t l ng o t o, tụi ó biờn so n v gi i thi u bi gi ng Húa h cPhntớch1 Cnb ngiontrong dungd ch v i th i l ng 03 tớn ch , gi ng d y 45 ti t, dựng cho sinh viờn ngnh Cao ng S ph m Húa h c, tr ng i h c Ph m V n ng Bi gi ng cung c p ki n th c v m t s nh lu t c b n c a húa h c ỏp d ng cho h ch t i n li, lớ thuy t v cõn b ng axit-baz , cõn b ng t o ph c, cõn b ng oxi húa-kh , cõn b ng dung d ch ch a h p ch t ớt tan, cõn b ng phõn b ch t tan gi a hai pha khụng tr n l n Sau h c t p v nghiờn c u n i dung bi gi ng, sinh viờn s : N m v ng c s lý thuy t v cõn b ng ion lớ gi i cỏc ph n ng ion x y dung d ch n c Mụ t ỳng cỏc cõn b ng x y dung d ch cỏc ch t i n li khỏc S d ng l ng chi u h c cỏc ph ng phỏp g n ỳng ỏnh giỏ bỏn nh l ng v nh ng ph n ng x y dung d ch V n d ng c lý thuy t cõn b ng ion gi i thớch cỏc hi n t ng x y dung d ch ch t i n li p d ng vo gi i thớch cỏc v n húa h c giỳp gi ng d y t t cỏc n i dung v Hoỏ h c Vụ c , Hoỏ h c ic ng ch ng trỡnh THCS h c t t n i dung bi gi ng ny, sinh viờn c n k t h p v i giỏo trỡnh tham kh o [6], c k cỏc ph n lớ thuy t, lm c n th n cỏc vớ d i kốm v sau m i ph n lớ thuy t v n d ng lm cỏc bi t p t lu n u cú h ng ng ó cho cu i ch ng Cỏc bi t p t ng d n gi i ho c ỏp s sinh viờn i chi u k t qu Trong quỏ trỡnh biờn so n khụng trỏnh kh i sai sút, tỏc gi xin chõn thnh c m n nh ng ý ki n úng gúp quý bỏu c a cỏc th y cụ giỏo, cỏc anh ch ng nghi p v cỏc em sinh viờn bi gi ng c hon thi n h n TCGI NG1.CC CH NHLU TC B NC AHAH CPD NG CHOCCH TRONGDUNGD CHCH T I NLI 1.1.Tr ngthỏicỏcch ti nlitrongdungd ch 1.1.1.Ch ti nlivs i nli Ch t i n li l nh ng ch t tan vo n c phõn li thnh cỏc ion S i n li l quỏ trỡnh phõn li thnh cỏc ion ch t i n li tan vo n c ho c núng ch y 1.1.2. i nlivh ngs i nli 1.1.2.1 i n li i n li l t s gi a s mol n c a ch t ó phõn li thnh ion v i t ng s mol n0 c a ch t tan dung d ch n n C V n0 n0 C0 V (1.1) C: N ng ch t ó phõn li Co: T ng n ng ch t i n li Vớ d : MX Mn Xn M n X n CMX CMX = 0: ch t khụng i n li = 1: ch t i n li hon ton 1.1.2.2 H ng s i n li K M n X n K MX (1.2) * Liờn h gi a K v C 2C K C C V y: K C N u Ks, cú k t t a Cõu 20 Trong dung d ch bóo ho MgF2 MgF2(r) 18oC, n ng c a Mg2+ l 1,21.103M Mg2+(aq) + F(aq) a) Hóy vi t bi u th c tớch s tan Ks v tớnh giỏ tr ny 18oC b) Hóy tớnh n ng cõn b ng c a Mg2+ L dung d ch MgF2 bóo ho 18oC ch a 0,1 mol KF c) Hóy d oỏn k t t a MgF2 cú t o thnh khụng tr n 100 mL dung d ch Mg(NO3)2 3.103 M v i 200 mL dung d ch NaF 2,00.103 M 146 18oC d) 27oC n ng c a Mg2+ dung d ch bóo ho MgF2 l 1,17.103 M Hóy cho bi t quỏ trỡnh ho tan MgF2 l to nhi t hay thu nhi t? Gi i thớch ỏp s : a) 7,09.109; b) 7,09.107M; c) Q < Ks, khụng cú k t t a; d) To nhi t Cõu 21 Thờm t t dung d ch bari nitrat 0,0010 M vo 200 ml dung d ch NaF 0,040 M Khi 35 ml dung d ch bari nitrat ó c thờm vo thỡ th y k t t a BaF b t u xu t hi n Hóy tớnh tớch s tan c a BaF2 ỏp s : 1,72.107 Cõu 22 Dung d ch bóo hũa Cd(OH)2 cú pH = 9,56 Hóy tớnh tớch s tan c a Cd(OH)2 ỏp s : 2,39.1014 Cõu 23 Tớnh tớch s tan c a Ca(IO3)2 Thớnghi m1: Chu n húa dung d ch natri thiosunfat L y 10,0 ml dung d ch KIO3 0,0120 M cho vo bỡnh nún Thờm gam KI v 10 ml dung d ch HCl 1M Dung d ch cú m u nõu th m Chu n b ng dung d ch Na2S2O3 n m u vng r m Thờm ml h tinh b t v ti p t c chu n n m t m u xanh c a ph c tinh b t v i I3 th y h t 20,55 ml Thớnghi m2: Tớnh tan c a Ca(IO3)2 n c c t L y 10,0 ml dung d ch bóo hũa Ca(IO3)2 cho vo bỡnh nún Thờm gam KI v 10 ml HCl 1M Ti n hnh chu n dung d ch thu c b ng dung d ch Na2S2O3 trờn th y h t 19,20 ml Hóy: a) Vi t cỏc ph n ng c mụ t thớ nghi m b) Tớnh n ng dung d ch Na2S2O3 c) Tớnh n ng c a IO3 d) Tớnh tan c a Ca(IO3)2 n c e) Tớnh tớch s tan c a Ca(IO3)2 ỏp s : a) IO3 + 5I + 6H+ 3I2 + 3H2O I2 + 2S2O32 2I + S4O62 b) 0,0350M; c) 0,0122M; d) 5,6.103M; e) 7,1.107 Cõu 24 Cho pin i n húa v i cỏc s c i n ng t ng ng Hg/HgCl2, KCl (bóo hũa ) Ag+ (0,0100 M)/Ag 147 298K: E1 = 0,439V Hg/HgCl2, KCl (bóo hũa ) AgI (bóo hũa)/Ag E2 = 0,089V Ag/AgI (bóo hũa), PbI2 (bóo hũa ) KCl (bóo hũa), HgCl2/Hg 0,230 V a) Hóy tớnh tớch s tan c a b c ioua b) Hóy tớnh tớch s tan c a chỡ (II) ioua Cho: E oAg / Ag 0,799V , R = 8,314 J/mol/K, F = 96487 C/mol ỏp s : a) 1,37.1016 b) [Ag+] = 4,58.1014; [I] = 2,99.103; [Pb2+] = 0,5 ([I] [Ag+]) = 1,5.103; Ks = 1,34.108 148 E3 = CH NG6.CNB NGPHNB CH TTANGI AHAIPHA KHNGTR NL N 6.1.S phnb ch ttangi an cvdungmụikhụngtr nl nv in c 6.1.1.S chi t Chi t l quỏ trỡnh chuy n ch t c n chi t (A) t pha ny sang pha khỏc nh cú s t ng tỏc húa h c qua b m t ti p xỳc gi a hai pha ú m t pha l n c (S1/n) ch a cỏc ch t tan v pha l dung mụi h u c (S2/h) ch a tỏc nhõn chi t Cõn b ng c thi t l p: Cỏc ch t chi t (A)S (A)S (6.1) c b i cỏc dung mụi h u c bao g m cỏc ch t vụ c v cỏc ch t h u c ( n ch t, h p ch t ph c, ) Vớ d : Cỏc n ch t I2, Br2 chi t c b i CCl4, C6H6, ph c ch t Fe(SCN)3 c b i ete, xeton (metylisobutyl xeton), Cu2+, Hg2+, Zn2+, chi t chi t cb i dung d ch ithizon (iphenylthiocacbazon) CHCl3, 6.1.2. nh lu t phõn b 6.1.2.1 H ng s phõn b (KD) p d ng LTDKL cho cõn b ng phõn b : (A)n (A)h (6.2) Ta cú: KD (A) h (A) n (6.3) V i (A)h l ho t ch t A dung mụi h u c , (A)n l ho t ch t A n c, KD l h s phõn b N u xem dung d ch h chi t l dung d ch lý t ng, ú khụng cú s liờn h p hay phõn ly, cỏc pha khụng tr n l n vo v ch t tan khụng ph n ng v i dung mụi thỡ h s ho t c a cỏc ch t u b ng 1, ú KD K cD (h ng s phõn b n ng ) 6.1.2.2 H s phõn b (D) Trong th c t , bờn c nh quỏ trỡnh chi t cũn cú cỏc quỏ trỡnh ph x y n c (ph n ng axit baz , t o ph c) v pha h u c (liờn h p), ú c n dựng il ng h s phõn b (D) c tr ng nh l H s phõn b (D) c xỏc nh: 149 ng cho quỏ trỡnh chi t DA [A]h Tổng nồng ộ cân cá c dạng A pha hữu (6.4) [A]n Tổng nồng độ cân cá c dạng A pha nư c DA chớnh l h ng s phõn b i u ki n c a A : DA K 'D [A]'h (6.5) [A]'n DA ph thu c vo nhi t , n ng mu i y, ch t t o ph c, axit c a dung d ch, c ng nh b n ch t v n ng c a tỏc nhõn chi t 6.1.2.3 H s phõn chia () H s phõn chia (hay h s tỏch) l i l cỏc ch t cựng m t h chi t, ng ph n ỏnh kh n ng phõn chia c xỏc nh b i h th c: D1 C1( hc) / C 2( hc) D2 C1( n ) / C 2( n ) (6.6) Trong ú: D1, D2 l h s phõn b c a ch t th nh t v th hai C1(hc), C2(hc), C1(n), C2(n) l n l hai pha h u c v pha n t l n ng cõn b ng c a ch t th nh t v th c H s cng l n thỡ kh n ng phõn chia cỏc ch t cng d , ú ỏnh giỏ ch n l c c a quỏ trỡnh chi t, ng i ta th ng ch n D1 > D2 nờn >1 Khi th p thỡ ph i chi t nhi u l n vi c tỏch cỏc ch t c a h chi t t hi u qu v l n thỡ s l n chi t s gi m, chi phớ húa ch t ớt Vỡ v y cụng ngh chi t luụn ũi h i cỏc nh khoa h c ph i tỡm cỏc i u ki n t i u h chi t cú h s phõn chia l n 6.1.2.4 Hi u su t chi t (E%) Hi u su t chi t l t s gi a t ng l c v i t ng l ng ch t cú n E% c tr c: h E% c dung mụi h u c b chi t [A] V [A] V [A] V h Bi n i ta ng ch t chi t h h n DA V DA n Vh 100% (6.7) n 100% 150 (6.8) Nh v y hi u su t chi t ph thu c h s phõn b D, th tớch pha n c v pha h u c dựng chi t 6.2.Cỏcy ut nhh 6.2.1. nhh Th ng nquỏtrỡnhchi t ngc apH ng g p cỏc ch t b chi t l cỏc axit ho c cỏc baz y u Vớ d chi t axit HnA ta cú cỏc quỏ trỡnh sau: Hn A HA(n 1) H Hn 1A H An K a1 K an (H n A)n (H n A) h KD H s phõn b : DH A n [H n A]h n [Hi A]n [H n A]h K D H A (6.9) [H n A]n H1 A n n i V i H A n hn n h K a h n K a1 K an (6.10) Hi u su t chi t: K DH A E% n K DH A n N u Vn = Vh thỡ E% V n Vh 100% (6.11) KD 100% (6.12) K D H1 A n 6.2.2.Vaitrũc as t oph c Nh cú s t o ph c m cỏc ion kim lo i chi t c b ng cỏc dung mụi h u c Vớ d : Trong HCl c Fe3+ t o ph c H[FeCl4] chi t c b ng ete, xeton, ancol Nhi u thu c th h u c t o h p ch t n i ph c v i ion kim lo i Cỏc h p ch t ny ớt tan n c m tan d dng dung mụi h u c , ú cú th chi t c 151 Vớ d : imetylglioxim t o h p ch t n i ph c v i Ni2+ Ni(Dim)2 mu , c chi t b ng CHCl3 Trong nhi u tr ú ng i ta th ng h p, c thu c th v ph c ch t u ớt tan n ng chi t ion kim lo i dung d ch n c, c b ng dung d ch thu c th dung mụi h u c Vớ d : Chi t Cu2+, Zn2+, Hg2+, b ng dung d ch ithizon (HDz) CCl4 2HDz M M(Dz)2 2H (CCl ) (CCl ) N u pha n th nh h (H 2O) (H 2O) c cú s t o ph c ph c a ion kim lo i thỡ quỏ trỡnh ny cú ng n s chi t ph c ion kim lo i v i thu c th Vớ d : N u dung d ch Zn2+ cú KCN thỡ vi c chi t Zn2+ b ng dung d ch ithizon CCl4 s khụng x y vỡ Zn2+ t n t i d i d ng ph c b n Zn(CN)42- khụng b chi t 6.2.3. nhh ngc as t othnhh pch tớttan S t o thnh h p ch t ớt tan m t pha s ng n c n quỏ trỡnh chi t vo pha th hai Vớ d : Cú th chi t d dng ion Ag+ b ng dung d ch ithizon CCl4 Tuy nhiờn n u dung d ch n c cú m t ion Cl- ho c ion SCN- thỡ quỏ trỡnh chi t Ag+ khụng x y s t o thnh AgCl ho c AgSCN ớt tan 6.3. ngd ngphntớch Ph ng phỏp chi t cú ng d ng quan tr ng húa h c phõn tớch cụ c cỏc ch t, tỏch v nh l ng cỏc ch t chi t cú hi u qu , ng i ta th ng chia th tớch dung mụi h u c nhi u ph n nh v chi t nhi u l n thay cho vi c chi t m t l n b ng m t th tớch l n dung mụi h u c Khi ú % ch t cũn l i sau n l n chi t l: xn 100 xo K Vh D Vn 152 n 100 (6.13) Trong ú: xn: l ng ch t cũn l i pha n ch t ban u pha n c sau n l n chi t; xo: l c; KD: h ng s phõn b ; Vh: th tớch pha n ng c, Vo: th tớch pha h u c dựng cho m i l n chi t; n: s l n chi t BIT PCH Cõu Ng CCl4 Tớnh l i ta chi t 100 ml dung d ch n ng I2 cú pha n NG6 c ch a 1,05.10-2 mmol I2 b ng 50 ml c v pha h u c sau h t t i cõn b ng Cho KD = 85 H ng d n: I2(n) G il I2(h) ng I2 cũn l i pha n KD c l x mmol thỡ l ng I2 chi t vo pha h u c l (1,05.10-2 x) mmol 1,05.102 x [I ] 50 Ta cú: K D h 85 x 2, 414.104 (mmol) x [I ]n 100 V yl ng I2 n c thi t l p l 2,414.10 -4 mmol, c cõn b ng CCl4 l 1,05.10-2 2,414.10-4 = 1,026.10-2 mmol Cõu Chi t 100 ml dung d ch I2 tan KI b ng 50 ml dung d ch CCl4 Sau cõn b ng thi t l p, l ng I2 thu c pha h u c l 25,38 mg Tớnh hi u su t chi t, bi t KD = 85, gi c nh CKI = 10-3M, n c I2 t o v i I- ph c ch t I3- v i = 102,9 H ng d n: I2(n ) I2 I I2(h ) K D 85 I3 102,9 Theo nh lu t phõn b , ta cú: [I2]h = KD.[I2]n 25, [I2 ]h 127.50 4.103 [I2 ]n 4,706.105 M KD 85 85 H s phõn b D c tớnh: 153 D [I ]h [I2 ]h [I ]n [I3 ] [I ] [I ]n (1 [I ] [I ]) D 4.103 47,34 4,706.105 (1 102,9.103 103 ) Hi u su t chi t: DA E% DA Vn Vh 100% 47,34 100% 95,95% 100 47,34 50 Cõu Ch t X cú h ng s phõn b gi a n kh i 100 ml dung d ch n c v CHCl3 l 4,0 Tớnh %X b chi t c b ng: a) M t l n chi t v i 100 ml CHCl3 b) B n l n chi t v i m i l n 25 ml CHCl3 H ng d n: a) %X b chi t sau l n chi t v i 100 ml CHCl3 l: 1 x V 100 100% 100 100% K D h 100 100% 100 80% xo Vn 100 a) %X b chi t sau l n chi t v i m i l n 25 ml CHCl3 l: 4 x V 25 100% 100 100% K D h 100 100% 100 93,75% xo V 100 n Cõu H s phõn b c a A gi a n c v toluen b ng 3,25 a) Tớnh th tớch toluen c n l y chi t 100 ml dung d ch ch a 2,5 g A thỡ cú th chi t c 99% A b) N u m i l n chi t v i 25 ml toluen thỡ ph i chi t bao nhiờu l n cú th chi t H c 99%A ng d n: a) %A cũn l i sau chi t l 1% Sau l n chi t ta cú: V V K D h 100 K D h 100 Vn Vn 100 100 Vh Vn 100 3046,15 ml 3,046 l KD 3, 25 154 b) N u m i l n dựng 25 ml toluen chi t c 99%A thỡ c n s l n chi t l: n n V 25 K D h 100 3, 25 100 n 7,74 l n Vn 100 Cõu L c 10,00 ml dung d ch ch a 4,00 mmol axit H2A m cú pH = v i 10,00 ml benzen Sau cõn b ng mmol H2A cú m t benzen c thi t l p b ng h c thi t l p ó cú 3,00 ỏnh giỏ h ng s phõn b c a H2A gi a n c v benzen Cho bi t i v i axit H2A cú Ka1 = 4.10-4, Ka2 = 4.10-9 H ng d n: p d ng bi u th c tớnh KD = [H A]h n h / Vh [H A]n (n n / Vn ). H A Trong ú H A h2 h K a1.h K a1.K a Thay s vo tớnh c KD = 15 Cõu Hũa tan 300 mg ch t h u c X (M = 84) 250 ml n dung d ch thu c Sau ú chi t c v i 100 ml benzen v sau h t t i cõn b ng thỡ th y l ch t X cũn l i n ng c l 400 mg Tớnh KD ỏp s : KD = 16,25 Cõu Ng i ta chi t h p ch t A b ng CHCl3 Tớnh n ng cõn b ng c a ch t A pha n c v pha h u c cõn b ng c thi t l p n u dựng 100,00 ml CHCl3 chi t ch t A t 150,00 ml dung d ch A 5,00.10-3M Bi t h ng s phõn b c a A gi a CHCl3 v H2O l 25 ỏp s : [A] n = 2,83.10-4M; [A] h = 7,07.10-3M Cõu H ng s phõn b c a I2 gi a CHCl3 v H2O l 132 Tớnh %I2 cũn l i pha n c n u chi t 100,00 ml dung d ch ch a I2 tan b ng 50,00 ml CHCl3 ỏp s : 1,49% Cõu H ng s phõn b c a axit y u HA gi a benzen v n ph n cõn b ng pha n c l 100 Tớnh thnh c l c 150,00 ml dung d ch HA 2,00.10-2M v i 50,00 ml benzen n cõn b ng Bi t h s phõn b c a quỏ trỡnh chi t HA b ng benzen l 10 v h ng s phõn li axit c a axit HA n 155 c l 9,00.10-7 ỏp s : [A-]n = 4,15.10-3M; [HA]n = 4,615.10-4M Cõu 10 M t h p ch t A b ime húa m t ph n ete v i h ng s ime húa l KDi = 35 Tr n 100,00 ml dung d ch A n ng 0,10M v i 20,00 ml ete Sau h t cõn b ng thỡ th y n ng ch t A cũn l i n phõn b c a h p ch t A gi a n c l 0,025M Tớnh h ng s c v ete ỏp s : KD = 2,66 Cõu 11 Chi t 150 ml dung d ch axit h u c HB (pKa = 4,52) pH = 5,00 v i metylisobutylxeton Cho KD = 7,0 Tớnh % axit HB ó b chi t vo dung mụi h u c sau l n chi t, m i l n v i 100 ml dung mụi ỏp s : %HB = 78,58% Cõu 12 Tớnh cõn b ng h thu c l c 0,8 lit dung d ch axit picric (HA) n ng 3,0.10-3 M v i 0,4 lit benzen (gi thi t dung mụi khụng tan vo nhau) Cho bi t KD = 232; lgKHA = 0,38 ỏp s : [HA]n = 2,95.10-6M; [HA]h = 6,844.10-4M 156 TILI UTHAMKH O [1] Nguy n Duy i, Nguy n Tinh Dung, Tr n Thnh Hu , Tr n Qu c S n, Nguy n V n Tũng (2002), M t s v n ch n l c c a húa h c, t p 2, 3, NXB Giỏo d c, H N i o H u Vinh (2003), C s lớ thuy t húa [2] Nguy n Th c Cỏt, T V ng Nghi, h c phõn tớch, NXB Khoa h c v K thu t, H N i [3] Nguy n Tinh Dung (1981), Húa h c Phõn tớch, ph n I, Lý thuy t c s , NXB Giỏo d c, H N i [4] Nguy n Tinh Dung (2003), Húa h c Phõn tớch, ph n II, Cỏc ph n ng ion dung d ch n c, NXB Giỏo d c, H N i [5] Nguy n Tinh Dung (2002), Húa h c Phõn tớch, ph n III, Cỏc ph nh l ng phỏp ng húa h c, NXB Giỏo d c, H N i [6] Nguy n Tinh Dung (2005), Húa h c Phõn tớch, Cõn b ng ion dung d ch, NXB i h c S ph m, H N i [7] Nguy n Tinh Dung, o Th Ph ng Di p (2005), Húa h c Phõn tớch, Cõu h i v bi t p Cõn b ng ion dung d ch, NXB i h c S ph m, H N i [8] Tr n T Hi u, T V ng Nghi, Nguy n V n Ri, Nguy n Xuõn Trung (2007), Húa h c Phõn tớch, Ph n 2: Cỏc ph ng phỏp phõn tớch cụng c , NXB Khoa h c v K thu t, H N i [9] H Vi t Quý (2006), C s Húa h c Phõn tớch hi n i, t p 1, Cỏc ph phỏp phõn tớch húa h c, NXB ng i h c S ph m, H N i [10] H Vi t Quý (2006), C s Húa h c Phõn tớch hi n i, t p 3, Cỏc ph phỏp phõn chia, lm giu v ng d ng phõn tớch, NXB ng i h c S ph m, H N i [11] H Vi t Quý (2001), Chi t tỏch, phõn chia, xỏc nh cỏc ch t b ng dung mụi h u c , Lý thuy t Th c hnh ng d ng, t p 1, NXB i h c S ph m, H N i [12] David Harvey (2000), Modern Analytical Chemistry, The McGraw-Hill Companies, United States 157 M CL C Trang Ch ng 1. CC NH LU T C B N C A HA H C P D NG CHO CCH CH T I NLI 1.1 Tr ng thỏi cỏc ch t i n li dung d ch 1.1.1 Ch t i n li v s i n li 1.1.2 i n li v h ng s i n li 1.1.3 Phõn lo i cỏc ch t i n li 1.2 D oỏn nh tớnh chi u h ng ph n ng dung d ch cỏc chõt i n li 1.2.1 Nguyờn t c chung 1.2.2 Cỏc tr ng h p cú kh n ng x y ph n ng 1.3 Cỏc nh lu t c b n c a húa h c ỏp d ng cho cỏc h dung d ch ch t i n li 1.3.1 nh lu t h p th c (t l ng) 1.3.2 nh lu t b o ton v t ch t 1.3.3 nh lu t tỏc d ng kh i l ng 1.4 ỏnh giỏ g n ỳng thnh ph n cõn b ng dung d ch 12 1.4.1 Nguyờn t c chung v tớnh cõn b ng 12 1.4.2 Tớnh g n ỳng h ch cú m t cõn b ng ch y u 12 BIT PCH NG1 13 Ch ng2.CNB NGAXIT-BAZ 2.1 Cỏc axit v baz 26 2.1.1 nh ngh a 26 2.1.2 Ph n ng axit baz n c 27 2.2 nh lu t b o ton proton (i u ki n proton) 28 2.3 Dung d ch c a cỏc n axit v n baz 28 2.3.1 Dung d ch axit m nh 28 2.3.2 Dung d ch baz m nh 29 2.3.3 Dung d ch n axit y u 29 2.3.4 Dung d ch n baz y u 31 2.4 H n h p c a cỏc n axit v n baz 33 2.4.1 H n h p c a cỏc axit m nh v axit y u 33 2.4.2 H n h p c a baz m nh v baz y u 33 2.4.3 Phõn s n ng 34 2.4.4 H n h p c a cỏc n axit y u 35 2.4.5 H n h p c a cỏc n baz y u 36 2.4.6 H n h p c a cỏc axit y u v baz liờn h p 36 158 2.4.7 Dung d ch mu i axit y u 37 2.5 Dung d ch a axit v a baz 40 2.5.1 Dung d ch a axit 40 2.5.2 Dung d ch a baz 41 2.6 Cỏc ch t i n li l ng tớnh 42 2.7 Dung d ch m 43 2.7.1 Khỏi ni m 43 2.7.2 Thnh ph n dung d ch m 44 2.7.3 pH dung d ch m 44 2.7.4 m n ng 45 2.8 Cõn b ng t o ph c hidroxo c a cỏc ion kim lo i 45 2.9 Cỏc ch t ch th axit baz 46 2.9.1 Kho ng pH chuy n mu c a ch t ch th axit baz 46 2.9.2 Cỏc ch t ch th h n h p 47 BIT PCH NG2 48 Ch ng3.CNB NGT OPH CTRONGDUNGD CH 3.1 M t s khỏi ni m chung v ph c ch t 62 3.1.1 nh ngh a v cỏc khỏi ni m c b n 62 3.1.2 Bi u di n cõn b ng t o ph c dung d ch 63 3.2 ỏnh giỏ cõn b ng t o ph c dung d ch 64 3.2.1 Tớnh g n ỳng cõn b ng t o ph c dung d ch 64 3.2.2 H ng s cõn b ng i u ki n 67 3.3 nh h ng c a pH n s t o ph c 68 BIT PCH NG3 69 Ch ng4.CNB NGOXIHA-KH 4.1 Cỏc khỏi ni m v ph n ng oxi húa kh 81 4.2 Cõn b ng ph ng trỡnh ph n ng oxi húa kh theo ph ng phỏp ion electron 81 4.3 Th i n c c 82 4.3.1 Ph n ng oxi húa kh pin i n húa 82 4.3.2 Quy c IUPAC v th i n c c 85 4.3.3 í ngh a c a th i n c c 86 4.4 S ph thu c th theo n ng - ph ng trỡnh Nert (Nernst) 89 4.5 H ng s cõn b ng c a ph n ng oxi húa kh 90 4.6 Tớnh cõn b ng oxi húa kh 92 4.6.1 Tớnh cõn b ng oxi húa kh khụng k cỏc quỏ trỡnh ph 92 4.6.2 Tớnh cõn b ng oxi húa kh theo h ng s i u ki n 93 4.7 Cỏc y u t nh h ng n cõn b ng oxi húa kh 93 159 4.7.1 nh h ng c a pH 93 4.7.2 nh h ng c a s t o ph c 95 4.7.3 nh h ng c a s t o thnh h p ch t ớt tan 97 4.7.4 M t s h oxi húa kh th ng g p 97 BIT PCH NG4 97 Ch ng5.CNB NGTRONGDUNGD CHCH AH PCH TTTAN 5.1 tan v tớch s tan 119 5.1.1 tan 119 5.1.2 Tớch s tan 119 5.1.3 ỏnh giỏ tan v tớch s tan 120 51.4 Tớch s tan i u ki n 121 5.2 S k t t a cỏc ch t ớt tan t dung d ch quỏ bóo hũa 122 5.2.1 i u ki n xu t hi n k t t a 122 5.2.2 i u ki n k t t a hon ton 122 5.2.3 Cỏc y u t nh h ng n vi c lm k t t a hon ton 124 5.3 S hũa tan cỏc k t t a ớt tan n c 129 5.3.1 Hũa tan k t t a b ng axit v ki m 130 5.3.2 Hũa tan k t t a b ng thu c th t o ph c 130 5.3.3 Hũa tan k t t a b ng thu c th cú tớnh oxi húa kh 130 5.3.4 Hũa tan k t t a khú tan b ng cỏch chuy n chỳng sang h p ch t khỏc d tan thu c th thớch h p 130 5.4 Cỏc y u t nh h ng n tr ng thỏi v tớnh ch t c a k t t a 130 5.4.1 S t o thnh k t t a t dung d ch quỏ bóo hũa 130 5.4.2 S nhi m b n k t t a 131 BIT PCH NG5 131 Ch ng 6. CN B NG PHN B CH T TAN GI A HAI PHA KHNG TR NL N 6.1 S phõn b ch t tan gi a n c v dung mụi khụng tr n l n v i n c 149 6.1.1 S chi t 149 6.1.2 nh lu t phõn b 149 6.2 Cỏc y u t nh h ng n quỏ trỡnh chi t 151 6.2.1 nh h ng c a pH 151 6.2.2 Vai trũ c a s t o ph c 151 6.2.3 nh h ng c a s t o thnh h p ch t ớt tan 152 6.3 ng d ng phõn tớch 152 BIT PCH NG6 153 TI LI UTHAMKH O 157 160 ... 0 ,1 M, K1a = 6,3 .10 –2 K2a = 5 .10 –5 23  ; pH b) NH4NO2 10 –2M, Ka c a NH4+ 6,3 .10 10 Kb c a NO2– 2 .10 11 c) NaHCO3 2 .10 –2M, bi t r ng K1 K2 c a H2CO3 l n l t 1. 10–6,35 1. 10 10 ,33  áp s : a) 1, 27;... (6,3 10 –8)2 + 10 14  4,4 10 14   2 ,1. 10 7 [H+] = 6,3 .10 8  2 ,1. 107  1, 365 .10 7 M  pH = 6,86 c) N ng đ NaOH 8/40 = 0,2M Vì NaOH có  = nên [OH  ] = 0,2M T đó: 10 14 [H ] =  5 .10 13 M... 2Fe2 C0 0, 01 [] 0, 01- x € Sn 2  2Fe3 0,02 0, 01 0,02 - 2x 0, 01 + x Theo LTDKL: c v i (1) : lg K   21 2x (2x)2 (0, 01  x)  10  21  x  10 12 ,5 (0, 01  x)(0,02  2x)  Fe3   2 .10 12 ,5 ; Fe2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Phương pháp dạy Hóa học Phân tich 1 dành cho sinh viên ĐH, CĐ, Bài giảng Phương pháp dạy Hóa học Phân tich 1 dành cho sinh viên ĐH, CĐ, Bài giảng Phương pháp dạy Hóa học Phân tich 1 dành cho sinh viên ĐH, CĐ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay