Bộ đề 8 điểm thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán có lời giải chi tiết

74 303 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 08:36

Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai https://www.facebook.com/ThuongToan.hocmai ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN BỘ ĐỀ ĐIỂM Thời gian làm bài: 90 phút; (50 trắc nghiệm) ĐỀ SỐ Câu Cho hàm số y  2x  đồ thị  H  Đường tiệm cận đứng ngang đồ thị hàm số lần 1 x lượt A x  1; y  B x  1; y  C x  1; y  2 D x  1; y  2 Câu Trong hàm số liệt kê c{c đ{p {n A, B,C, D , hàm số n|o đồng biến x 1 A y  B y  x4  x2  C y  x3  x  D y  x3  x  x1 ? Câu Trong hàm số liệt kê c{c đ{p {n A, B, C, D, h|m số giá trị lớn nhất? x 1 A y  B y  x3  3x2  C y  x4  2x2  D y  x4  2x2  x1 Câu Cho hàm số y  A x3  3x2  5x  Hàm số đồng biến khoảng B  ;1  5;   C  1;  D  1;   Câu Cho hàm số y  x3  3x  Trong khẳng định sau, khẳng định l| A Cực tiểu hàm số 1 B Cực tiểu hàm số C Cực đại hàm số 1 D Cực đại hàm số Câu Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x4  2x2  đoạn 0;  A max y  62; y  1 B max y  1; y  2 0;3 0;3 C max y  2; y  2 0;3 0;3 Câu Cho hàm số y  A 0;3 0;3 D max y  62; y  2 0;3 0;3 x2  x Tổng số đường tiệm cận đứng ngang đồ thị hàm số x  3x  B C D Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai Câu Cho hàm số f  x  đạo hàm f '  x   x2  x  1 (x  2) Số điểm cực trị hàm số f  x  A B C D x 1 , với m tham số thực Với giá trị tham số m đồ thị x  2x  m hàm số cho đường tiệm cận đứng? Câu Cho hàm số y  A m  B m  2 C m  1 D m  3 Câu 10 Cho hàm số y  x2  x2   Giá trị lớn hàm số A B C D 1 Câu 11 Cho hàm số y  f  x  x{c định liên tục x + f'(x) -1 -∞ \0 , bảng biến thiên sau: +∞ - f(x) -∞ -3 Với giá trị tham số thực m phương trình f  x    m nghiệm thực phân biệt? A 1  m  B 1  m  m  C   m  1  m  1 D  m  Câu 12 Cho log  a Khi đó, gi{ trị log1125 45 A  2a  3a B 2a  3a C  2a  3a D 1 a  3a 37 30 D 41 30 Câu 13 Giá trị biểu thức P  loga a a a A 31 30 B 13 30 C Câu 14 Cho a, b hai số thực dương Trong c{c khẳng định sau, khẳng định sai A log  a  b   log  a  b  B log  a  b   log  a  b  C log a  log a D log b2  log b 2 Câu 15 Cho a  Trong khẳng định sau, khẳng định l| B loga x   x  2a A loga x   x  Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai D log a x  1  x  C loga x   x  a a Câu 16 Cho a, b số thực dương kh{c Trong c{c khẳng định sau, khẳng định l| m m m m 1 1 C a  b       , m  a b m m 1 1 D a  b       , m  a b Câu 17 Đạo hàm hàm số y  x.e 2x1 B y  e 2x1 1  2x  C y  e2x1 1  x  A y   2.e2x1 m 1 1 B a  b       , m  a b A a  b  a  b , m m D y  e 2x1   x  Câu 18 Nghiệm phương trình log  x    A x  B x  C x  12 D x  10 Câu 19 Gọi x1 , x2 (x1  x2 ) hai nghiệm phân biệt phương trình log 24 x  log x2   Giá trị biểu thức P  x13  x22 A P  24 B P  C P  17 49 theo a, b 12ab  C b D P  10 Câu 20 Cho log 25  a ; log  b Giá trị P  log A 4ab B 6ab  b D 6ab  b Câu 21 Tìm tất giá trị tham số m để phương trình log 32 x  log x  m  nghiệm: A m  1 B m  1 C m  D m  2    cos x  dx F(0)  Giá trị F  x  Câu 22 Cho F  x     x2  A F  x   ln x   sin x  ln B F  x   ln x   sin x  ln C F  x   ln x   sin x  ln D F  x   ln x   sin x  ln Câu 23 Diện tích hình phẳng giới hạn parabol  P  : y  x2  6x  v| đường thẳng d : y   x  1 A B   Câu 24 Tích phân I   x x  1 2017 C D 12 dx Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai A 4036 B  2018 C  4036 D 2018 Câu 25 Tính thể tích khối tròn xoay hình phẳng giới hạn c{c đường y  xex , y = x  quay quanh trục Ox bằng:   e 1 e 1 A B     C  e 1   D  e 1   Câu 26 Trong khẳng định sau, khẳng định n|o đúng? b    A Nếu f x dx  f  x   0, x  a; b a B b c b a a c  f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx C Nếu F  x  nguyên hàm f  x  F  x  l| nguyên h|m f x D Nếu F  x  nguyên hàm f  x  kF  x  nguyên hàm hàm số kf  x  e Câu 27 Tích phân I   x ln xdx e2  A B e2  C e2  D e2  Câu 28 Một chất điểm chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian v(t)  2t  4t, (m/s) Tính quãng đường chất điểm từ thời điểm t1  (s) đến t  (s) A 32 m B 32m C 40 m D m Câu 29 Cho số phức z   3i Trong khẳng định sau, khẳng định l| A Số phức phần thực , phần ảo B Số phức phần thực , phần ảo 3 C Số phức phần thực , phần ảo 3i D Số phức phần thực , phần ảo 3i Câu 30 Cho số phức z   2i Số phức nghịch đảo z 1 1 1 i i i A  B  C   10 10 10 Câu 31 Cho số phức z   2i Giá trị w  2z2  3z  A  10i B  5i C  30i D  1  i 10 D  i Câu 32 Cho số phức z   4i Trong mặt phẳng phức, điểm biểu diễn số phức z tọa độ Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai A  1;  B  1; 4  C  1;  D  1; 4  Câu 33 Gọi z1 ; z hai nghiệm phương trình: z2  4z   Giá trị P  A B C D z12 z2  z1 z Câu 34 Cho tập số phức z thỏa mãn z   z   i Biết rằng, mặt phẳng phức, quỹ tích điểm biểu diễn số phức z đường thẳng Đường thẳng qua điểm n|o đ}y?  1  1  1 A M1  2;  B M  2;   C M  2;  D M4  1;  2 2  2   Câu 35 Cho khối lăng trụ tam gi{c Tăng độ dài cạnh đ{y lên lần giảm chiều cao khối lăng trụ hai lần A thể tích khối lăng trụ không đổi B thể tích khối lăng trụ tăng hai lần C thể tích khối lăng trụ giảm hai lần D thể tích khối lăng trụ tăng bốn lần Câu 36 Hình lập phương độ d|i đường chéo 3a Thể tích khối lập phương A 27a B 3a C 3a D 3a Câu 37 Cho hình lăng trụ tam gi{c ABC.ABC chu vi đ{y 6a, đường cao lần cạnh đ{y Thể tích khối lăng trụ ABC.ABC A 3a B 3a C 3a D 3a Câu 38 Cho hình chóp S.ABC đ{y ABC tam giác vuông B ; BA  a ; BC  a Cạnh bên SA vuông góc với đ{y Diện tích tam giác SBC a 15 Thể tích khối chóp S.ABC A 2a B a3 C a D 3a Câu 39 Trong khối chóp sau, khối chóp mặt cầu ngoại tiếp? A Khối chóp đ{y l| tam gi{c thường B Khối chóp đ{y l| hình bình h|nh C Khối chóp đ{y l| hình vuông D Khối chóp đ{y l| hình chữ nhật Câu 40 Cho hình nón đường cao 2a, b{n kính đ{y nửa đường cao Diện tích xung quanh mặt nón Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai A 2a B 5a C 4a D 5a Câu 41 Cho tam giác vuông ABC vuông A ; AB  a ; AC  a Cho tam giác ABC quanh xung quanh trục AB Thể tích vật thể tròn xoay sinh A 6a B 3a C a D 2a Câu 42 Cho hình chóp tam giác S.ABC SA  4a, SA vuông góc với đ{y, tam gi{c ABC vuông cân B với AB  2a Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp S.ABC A V  6a B V  6a C V  6a D V  6a3 Câu 43 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A  2; 1;1 ; B 1; 2;  C  3; 0; 4  Tọa độ trọng tâm G tam giác ABC A G  2; 1;1 B G  2;1;1 C G  2;1; 1 D G  2; 1; 1 x   Câu 44 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :  y   t Đường thẳng d z   t  vectơ phương l| B u2   0;1; 1 A u1  1; 1;1 C u3   0;1;1 D u4   0; 1; 1 Câu 45 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  2y  2z    Q : x  2y  2z   Khoảng cách  P   Q  A B C D x y 1 z 1   mặt 1 phẳng  P  : x  my  z   0, với m tham số thực Đường thẳng d song song với mặt Câu 46 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : phẳng  P  A m  B m  C m  1 D Không m Câu 47 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A  1; 2;  B  3; 2;1 Phương trình mặt phẳng trung trực AB A x  2y  z  B x  2y  z  C x  2y  z  D x  2y  z  Câu 48 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  2y  2z   v| điểm I  1; 1; 1 Gọi  S  mặt cầu tâm I cắt mặt phẳng  P  theo giao tuyến l| đường tròn chu vi 8 Bán kính mặt cầu  S  A B C D Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai Câu 49 Cho mặt cầu (S) : x2  y2  z2  2x  4y  6z   mặt phẳng  P  : 2x  y  2z  m  Các giá trị m để  P  (S) điểm chung là: A 18  m  m  B   m  18  m  42 C   m  54 D 54  m  42 Câu 50 Trong không gian với hệ toạ Oxyz, tìm Ox điểm A c{ch đường thẳng x 1 y z    mặt phẳng  P  : 2x – y – 2z  2 A A  4; 0;  B A  3; 0;  C A  2; 0;  d: D A  1; 0; 0 -HẾT Ghi chú: Bộ đề nằm dự án số giáo viên Nhóm Toán tham gia biên soạn Mọi ý kiến đóng góp đề thi xin gửi theo địa chỉ: Face: https://www.facebook.com/ThuongToan.hocmai Email: Huythuong2801@gmail.com ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐƯỢC CẬP NHẬT TẠI: Face: https://www.facebook.com/ThuongToan.hocmai Fanpage: https://www.facebook.com/tracnghiemtoan.ThayThuong/ ĐỀ ĐƯỢC CẬP NHẬT HÀNG TUẦN VÀO THỨ – – CHÚC CÁC EM HỌC TỐT! Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai https://www.facebook.com/ThuongToan.hocmai Đề làm trong:………Phút Điểm số là:………………… BỘ ĐỀ ĐIỂM Những câu sai ngớ ngẩn:…………………………………………… Những câu sai “nội công” yếu:……………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 C 11 A 21 B 31 C 41 C C 12 B 22 D 32 D 42 D D 13 C 23 A 33 C 43 D B 14 B 24 C 34 B 44 B A 15 D 25 B 35 B 45 A D 16 D 26 D 36 C 46 C C 17 B 27 A 37 C 47 D C 18 A 28 A 38 B 48 A C 19 A 29 B 39 B 49 B 10 D 20 C 30 A 40 C 50 B HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Cho hàm số y  lượt A x  1; y  2x  đồ thị  H  Đường tiệm cận đứng ngang đồ thị hàm số lần 1 x B x  1; y  C x  1; y  2 D x  1; y  2 Hướng dẫn giải Chú ý : y  2x  2x    x x  Nhận biết nhanh: với hàm phân thức bậc 1/bậc dạng y  Để tìm tiệm cận đứng : cx  d   x   ax  b cx  d d   x   x  1là tiệm cận đứng đồ thị c hàm số Để tìm tiệm cận ngang : y  a y  2 tiệm cận ngang đồ thị hàm số c 1 Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai Chọn đáp án C Trình bày tự luận: 2x   2 nên y  2 l| phương trình đường tiệm cận ngang x  x x  Mặt khác ta lim y   lim y   nên x  l| phương trình đường tiệm cận đứng Ta : lim y  lim x 1 x 1 Chọn đáp án C Câu Trong hàm số liệt kê c{c đ{p {n A, B,C, D , hàm số n|o đồng biến x 1 B y  x4  x2  C y  x3  x  D y  x3  x  A y  x1 Hướng dẫn giải Hàm số đ{p {n A tập x{c định \1  Hàm số đơn điệu  Loại A Hàm bậc trùng phương đơn điệu Đ{p {n C: y'  3x2   0, x   Loại B  hàm số đồng biến  Chọn đáp án C Câu Trong hàm số liệt kê c{c đ{p {n A, B, C, D, h|m số giá trị lớn nhất? x 1 A y  B y  x3  3x2  C y  x4  2x2  D y  x4  2x2  x1 Hướng dẫn giải x 1 x 1 giá trị lớn    Hàm số y  x1 x  1 x  Ta có: lim      lim x3  3x2     Hàm số y  x3  3x2  giá trị lớn x lim x4  2x2     Hàm số y  x4  2x2  giá trị lớn x Chọn đáp án D x3  3x2  5x  Hàm số đồng biến khoảng Câu Cho hàm số y  Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao ? Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai A C  1;  B  ;1  5;   D  1;   Hướng dẫn giải Tập x{c định: D  x  y'  x  6x     x  Bảng biến thiên: x y' + +∞ -∞ - 0 + +∞ y -∞ Dựa vào bảng biến thiên Chọn đáp án B Câu Cho hàm số y  x3  3x  Trong khẳng định sau, khẳng định l| A Cực tiểu hàm số 1 B Cực tiểu hàm số C Cực đại hàm số 1 D Cực đại hàm số Hướng dẫn giải Chú ý: Cực đại hàm số giá trị cực đại hàm số Tập x{c định: D  y'  3x2    x  1 Bảng biến thiên: x y' + +∞ -1 -∞ - + +∞ y -1 -∞ Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai BỘ ĐỀ ĐIỂM A 11 C 21 C 31 C 41 C B 12 C 22 B 32 D 42 C https://www.facebook.com/ThuongToan.hocmai Đề làm trong:………Phút Điểm số là:………………… Những câu sai ngớ ngẩn:…………………………………………… Những câu sai “nội công” yếu:…………………………… A 13 D 23 B 33 C 43 A D 14 B 24 C 34 B 44 A ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ C A 15 16 B B 25 26 A C 35 36 A C 45 46 A C B 17 A 27 D 37 B 47 B D 18 D 28 C 38 A 48 D Câu 1: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số nào? 2x  2x  A y  B y  x1 x2  2x  C y  x4  2x2  D y  x2 Hướng dẫn Hình bên đồ thị hàm phân thức bậc  Loại C Đồ thị hàm số đường tiệm cận đứng x  x0 nằm “bên trái” trục tung C 19 B 29 B 39 B 49 A 10 A 20 B 30 C 40 C 50 B y O x  x0   Loại B,D Câu 2: Cho mệnh đề sau:  Nếu hàm số đồng thời khoảng đồng biến nghịch biến hàm số tồn điểm cực trị  Hàm số đạt cực trị điểm mà đạo hàm không xác định  Hàm đa thức số điểm cực trị nhỏ bậc đa thức  Nếu hàm số đạt cực trị điểm đạo hàm điểm đạo hàm phải không điểm Số mệnh đề SAI là: A B C D Hướng dẫn Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai  sai Ví dụ: Hàm số y  x2  1; y'  x x2  Lập bảng biến thiên ta có: hàm số đồng biến  1;   nghịch biến  ; 1 hàm số điểm cực trị  Ví dụ hàm số y  x đạo hàm không xác định x  x  điểm cực tiểu hàm số  Đúng đạo hàm hàm đa thức f  x  số bậc bậc đa thức trừ  Số nghiệm tối đa phương trình f '  x   nhỏ bậc đa thức  Chọn đáp án B Câu 3: Số giao điểm đường thẳng y  x đồ thị hàm số y  A B C Hướng dẫn giải 2x  là: x 1 D Phương trình hoành độ giao điểm: 2x  x Điều kiện: x  x 1  2x   x  x  x2  3x   0(VN) Vậy, đồ thị điểm chung Chọn đáp án A Câu 4: Cho hàm số y  x3  3x2  3x  2017 Chọn đáp án A Hàm số nghịch biến tập xác định B Hàm số nghịch biến khoảng  ;1 C Hàm số khoảng nghịch biến  1;   D Hàm số đồng biến tập xác định Ta có: y'  3x  6x    x  1  0, x  Hướng dẫn giải Suy ra, hàm số đồng biến tập xác định Chọn đáp án D Câu 5: Hàm số y  ax3  bx2  cx  d  a   tối đa cực trị A cực trị B cực trị C cực trị Hướng dẫn giải D cực trị Ta y'  3ax2  2bx  c Phương trình y'  tối đa nghiệm  y' đổi dấu tối đa lần  hàm số tối đa điểm cực trị Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai Chọn đáp án C Câu 6: Hàm số sau ba cực trị A y  x4  2x2  B y  x4  2x2  C y  2x4  4x2  D y  2x4  4x2  Hướng dẫn giải Hàm bậc bốn trùng phương y  ax  bx  c (a  0) ba điểm cực trị ab  Chọn đáp án A Câu 7: Gọi giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x4  4x đoạn [1; 2] a; b Tính tổng a  b A B C Hướng dẫn giải D Tập xác định: D  Ta có: hàm số xác định liên tục đoạn   1;  y'  4x3   y'   4x3    x3   x     1;  y(1)  5; y(1)  3; y(2)  max y  y     a y  y 1  3  b Vậy a  b    1;2    1;2  Chọn đáp án B Câu 8: Gọi P giá trị lớn hàm số f(x)  x   x2 Mệnh đề sau đúng? A P  B P  \ C P  \ D P  \ Hướng dẫn giải Tập xác định: D    2;    f '(x)   x  x2   x2  x  x2  x  f '  x     x2  x    x   D  x  f  2   2; f    2; f  2  2  Maxf  x   2 x   P  2  P \ Chọn đáp án D x2  Câu 9: Đồ thị hàm số y  tiệm cận đứng x 4 x 5 A B C Hướng dẫn giải D Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai  x  1  loai  x  Giải phương trình : x2  x       x   x  5 Dùng máy tính ta tính được: x2  x2   lim  ;  lim   x 5 x  x  x 5 x  x  Vậy, đồ thị hàm số hai tiệm cận đứng x  x  5 Chọn đáp án C Câu 10: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số sau nghịch biến y   x3  mx2  (2m  3)x  m  A 3  m  B m  C 3  m  D m  3; m  Hướng dẫn giải Tập xác định: D  Ta y  x2  2mx  2m  Để hàm số nghịch biến y  0, x   a   1    3  m      m  2m   Chọn đáp án A Câu 11: Với giá trị m hàm số y  x3  3mx2   m  1 x  đạt cực tiểu x  A m  1 B m  C m  Hướng dẫn giải D Không tồn giá trị m Tập xác định: D  y  3x2  6mx  m  ; y''  6x  6m Hàm số đạt cực tiểu x   y'(2)   11m  11   m  Ta có: y''    12     x  điểm cực tiểu hàm số  m  thỏa mãn Chọn đáp án C Câu 12: Phương trình 43x2  16 nghiệm là: A x  B x  C x  Hướng dẫn giải 43x2  16  43x2  42  3x    x  Chọn đáp án C  ? D x   Câu 13: Bất phương trình log x2  3x   1 tập nghiệm là: Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai A 0;  C  ;1 B 0;    3;  D 0;1   2; 3 Hướng dẫn giải Tập xác định D   ;1   2;   1 1 Khi BPT  x  3x     2  x2  3x    x2  3x    x  Kết hợp điều kiên nghiệm bất phương trình x  0;1   2; 3 Chọn đáp án D   Câu 14: Hàm số y  x2  2x  e x đạo hàm là: A  2x   e x   B x e   y'  x  2x  '.e  e ' x  2x  2 C 2xe x x x  x  D  2x   e x Hướng dẫn giải    2x   ex  ex x2  2x   x2e x Chọn đáp án B  Câu 15: Tập xác định hàm số f  x   x  A  ;1  1;   C  1;1  là: B  ; 1  1;   D \1 Hướng dẫn giải f  x   x  hàm số lũy thừa với số mũ  x   Điều kiện xác định hàm số: x      x  1 Chọn đáp án B   Câu 16: Phương trình log 22 x  5log x   hai nghiệm x ; x Khi tích x x A 64 B 32 C 16 Hướng dẫn giải D 36 Điều kiện: x  t  Đặt t  log2 x Khi đó, phương trình ban đầu trở thành: t  5t     t  Với t = log x   x  (thỏa mãn) Với t = log x   x  16 (thỏa mãn) Vậy x1x2  2.16  32 Chọn đáp án B Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai Câu 17: Với a  log 3; b  log thì: A log 30  1 a  b 1 b Ta có: log 30   B log 30  2a  b 2b log 30 log  2.3.5   log 10 log  5.2  a  2b 2b Hướng dẫn giải C log 30  D log 30  2a  b 2b  log  log  a  b  log  1 b Chọn đáp án A Học sinh dung phương pháp đặc biệt hóa sử dụng máy tính để thử m b3 a a Câu 18: Viết biểu thức ,  a, b   dạng lũy thừa   ta m  ? a b b 2 2 B C D A 15 15 15 Hướng dẫn giải  1  b a b a  a   a  15  a  15 Ta  15         a b a b b b b Chọn đáp án D Câu 19: Đạo hàm hàm số y  x  ln x  1 A ln x   x Hướng dẫn giải B ln x C D 1 y'   ln x  1    x  ln x x Chọn đáp án B Câu 20: Tập nghiệm bất phương trình 32.4x  18.2x   tập tập A  5; 3  B  4;  C  1;  D  3;1 Hướng dẫn giải 32.4  18.2    32.2  18.2   1   2x   4  x  1 16  Tập nghiệm bất phương trình  4; 1 tập tập  4;0  x x 2x x Chọn đáp án B Câu 21: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình log 23 x   m   log x  3m   hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn x1 x2  27 ? A m  2 B m  1 C m  D m  Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai Hướng dẫn giải Điều kiện x  Đặt t  log3 x Khi phương trình dạng: t   m   t  3m   Để phương trình hai nghiệm phân biệt m   2    m     3m  1  m  8m     *   m   2 Với điều kiện  *  ta có: t1  t  log x1  log x2  log  x1 x2   log 27  Theo Vi-ét ta có: t1  t  m   m    m  (thỏa mãn điều kiện) Vậy m  giá trị cần tìm Chọn đáp án C Câu 22: Tìm nguyên hàm hàm số f(x) = sin(2x + 1) B  f(x)dx  A  f(x)dx  cos(2x  1)  C C  f(x)dx  cos(2x  1)  C 1 cos(2x  1)  C D  f(x)dx   cos(2x  1)  C Hướng dẫn giải Công thức:  sin ax  b  dx   a cos ax  b   C 1  sin(2x  1)dx   cos(2x  1)  C Chọn đáp án B x1 dx x  2x  Câu 23: Tích phân I   A ln B ln  C ln Hướng dẫn giải 1 x1  x  1 d x  2x  I dx   dx   x  2x  x  2x  x  2x  D 2 ln  1  ln x  2x   ln Chọn đáp án B Câu 24: Nguyên hàm F  x  hàm số f  x   2x2  x3  thỏa mãn điều kiện F    A 3x2  4x x4  x  4x Hướng dẫn giải B 2x3  4x4 C D x3  x4  2x x4 Ta có, hạ nguyên hàm f  x   2x  x  F  x    f  x  dx  x   4x  C Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai Vì F     C  x4 2x   4x Nguyên hàm cần tìm F  x   Chọn đáp án C 2014  ln x ln3 x  C , với a,b  Khi Câu 25: Nguyên hàm hàm số f  x   dạng F  x   a ln x  x b tổng S  a  b ? A 2017 B 2018 C 2016 D 2015 Hướng dẫn giải  Đặt u  ln x  du  dx x 2008  ln x Ta có: F  x      x  dx   x   2014  u du  2014  du   u2du    ln x   C u3  2014u   C  2014 ln x  3 Chọn đáp án A Câu 26: Giá trị m để hàm số F  x   mx3  3m   x2  4x  nguyên hàm hàm số f  x   3x2  10  A m  B m  C m  Hướng dẫn giải Để F  x  nguyên hàm f  x  F'  x   f  x   3mx2   3m   x   3x2  10x   x   D m  3m     m 1 3m   10     Chọn đáp án C Câu 27: Tính thể tích khối tròn xoay quay hình phẳng xác định y  x  1; x  tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x2  điểm A 1;  quanh trục Ox 2  D 15 Hướng dẫn giải Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x2  điểm A là: y  2x A  B  C Phương trình hoành độ giao điểm: x2   2x  x  1   Thể tích khối tròn xoay cần tìm S   x   4x dx  8 15 Chọn đáp án D Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai Câu 28: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x3  3x  đường thẳng y  A 57 B 45 27 Hướng dẫn giải C D 21 Phương trình hoành độ giao điểm x  x3  3x    x  3x      x  2 27 Vậy S   x3  3x  dx  2 Chọn đáp án C Câu 29: Cho số phức z   4i Trên mặt phẳng phức, số phức đối z tọa độ điểm biểu diễn B  5;  C  5; 4  D  5;  A  5; 4  Hướng dẫn giải Số phức đối z z  5  4i Chọn đáp án B Câu 30: Phần thực số phức z thõa mãn 1  i    i  z   i  1  2i  z A 6 B 3 1  i    i  z   i  1  2i  z D 1 C Hướng dẫn giải z 8i 1  i    i   1  2i    3i Vậy phần thực z Chọn đáp án C Câu 31: Trong mặt phẳng phức, điểm M  1;  2 biểu diễn số phức z Môđun số phức w  iz  z bằng: A 26 B C 26 Hướng dẫn giải D Vì điểm M 1; 2  biểu diễn z nên z   2i , suy z   2i Do w  i 1  2i   1  2i   2  i   3  4i    5i Vậy w   25  26 Chọn đáp án C Câu 32: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z    4i   mặt phẳng phức Oxy Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai A Đường thẳng 3x  4y   B Đường tròn  x     y    C Đường tròn x2  y2  6x  8y  21  D Cả B C 2 Hướng dẫn giải Gọi số phức dạng z  x  yi Từ đề ta x  yi    4i     x  3   y   2  x  3   y   2 2   x  y  6x  8y  21  Chọn đáp án D Câu 33: Cho số phức z   3i Tìm mô đun số phức w  2z  (1  i)z A   B   2 C   10 D   Hướng dẫn: Ta w  2z  1  i  z    3i   1  i   3i    68   3i  2i  3i   6i   3i  2i    i  w    10 Chọn đáp án C Câu 34: Cho số phức z thỏa mãn z   i  z   2i Tập hợp điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng tọa độ đường thẳng phương trình là: A 4x  6y   B 4x  6y   C 4x  6y   Giả sử z  a  bi  a, b  D 4x  6y   Hướng dẫn giải  Ta z   i  z   2i   a  1   b  1 i   a  1   b   i 2 2   a  1   b  1   a  1   b    4a  6b   Vậy phương trình đường thẳng cần tìm 4x  6y   10 Chọn đáp án B Câu 35: Cho lăng trụ đứng ABC.ABC biết tam giác ABC vuông cân A, AB  2AA  a Thể tích khối lăng trụ cho a3 a3 a3 A B C D a 12 Hướng dẫn giải a a3  VABC.ABC  B.h  S ABC AA  a  2 Chọn đáp án A Câu 36: Cho hình hình chóp S.ABC cạnh SA vuông góc với mặt đáy SA  a Đáy ABC tam giác cạnh a Thể tích khối chóp S.ABC bằng: Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai A V  a VABC.ABC  a3 B V  12 a3 C V  Hướng dẫn giải a3 D V  12 1 a2 a3 B.h  S ABC SA  a  3 4 Chọn đáp án C Câu 37: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ cạnh đáy 2a , khoảng cách từ A đến mặt a Khi thể tích lăng trụ bằng: 4 3 a A V  a B V  3a C V  a D V  3 Hướng dẫn giải Gọi I trung điểm BC H hình chiếu A lên AI AI  BC    BC  (AAI)   ABC   (AAI) theo giao tuyeˆ n AI AA  BC  A' AH  AI; AH  (AAI)  AH  (ABC) phẳng  A’BC   d(A;(ABC))  AH  a B' AAI vuông A : 1 1 1  2    2 2 AH AI AA AA a  a       V  S ABC  2a  AA  C' H  AA  a A C 2a I B a  3a Chọn đáp án B Câu 38: Chỉ khẳng định sai khẳng định sau A Mặt cầu bán kính R thể tích khối cầu V  4R B Diện tích toàn phần hình trụ tròn bán kính đường tròn đáy r chiều cao trụ l Stp  2r  l  r  11 C Diện tích xung quang mặt nón hình trụ tròn bán kính đường tròn đáy r đường sinh l S  rl D Thể tích khối lăng trụ với đáy diện tích B , đường cao lăng trụ h , thể thích khối lăng trụ V  Bh Hướng dẫn giải Chọn đáp án A Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai R Câu 39: Hình trụ bán kính đường tròn đáy khoảng cách hai đáy Diện tích toàn phần hình trụ ? B 120 C 100 D 160 A 140 Hướng dẫn giải Bán kính đường tròn đáy hình trụ R  khoảng cách giũa hai đáy h  Do diện tích xung toàn phần hình trụ Stp  2R  2Rh  2R  R  h   120 Công thức V  Chọn đáp án B Câu 40: Hình nón thiết diện qua trục tam giác Tính độ dài đường cao hình nón a a D Hướng dẫn giải Hình nón thiết diện qua trục tam giác nên chiều dài đường sinh a bán kính đường A a B a C a a a tròn đáy nên chiều cao h  a     2 2 Chọn đáp án C Câu 41: Với bìa hình vuông, người ta cắt bỏ góc bìa hình vuông cạnh 12 cm gấp lại thành hình hộp chữ nhật nắp Nếu dung tích hộp 4800 cm3 cạnh bìa độ dài là: A 42 cm B 36 cm C 44 cm D 38 cm Hướng dẫn giải Gọi x độ dài cạnh hình vuông  x  24  ( đơn vị cm ) Vậy thể tích hình hộp chữ nhật tạo thành  x  44  x  24  12  4800  x  24  20  x  4(l)  Chọn đáp án C Câu 42: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng  P  phương trình 2x  3y  5z   Tìm khẳng định đúng: A Vec tơ phương mặt phẳng  P  u   2; 3; 5  B Điểm A  1; 0;  không thuộc mặt phẳng  P  12 C Mặt phẳng  Q  : 2x  3y  5z  song song với mặt phẳng  P  D Không khẳng định Hướng dẫn giải Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai 5      P / / Q 5 Chọn đáp án C Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho u   2; 3;1 ; v   1; 2;  vecto 2u  5v Ta : tọa độ là: A  1; 4;12  B  1; 4; 12  C  8; 11;  D  8;11; 9  Hướng dẫn giải Ta có: 2u   4; 6;   2u  5v   1; 4;12   5v   5;10;10    Chọn đáp án A Câu 44: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm M  2; 5;7  Điểm M’ đối xứng với điểm M qua mặt phẳng Oxy tọa độ là: A  2; 5; 7  B  2; 5;  C  2; 5;  D  2; 5;  Hướng dẫn giải Do điểm M'  x', y', z'  đối xứng điểm M  x, y, z qua mặt phẳng Oxy nên x'  x x'     y'  y   y'  5 z'  z z'  7   Vậy M'  2;  5;  7 Chọn đáp án A Câu 45: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  : x2  y2  z2  4x  2y  21  điểm M  1; 2;  4 Tiếp diện  S  M phương trình A 3x  y  4z  21  B 3x  y  4z  21  C 3x  y  4z  21  D 3x  y  4z  21  Mặt cầu  S  tâm I  2;1;  Hướng dẫn giải Tiếp diện mặt cầu  S  M vecto pháp tuyến IM   3;1; 4  Tiếp diện mặt cầu  S  M phương trình 3x  y  4z  21  13 Chọn đáp án A Câu 46: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , phương trình mặt phẳng qua điểm M  2; 3;1 song song với mặt phẳng (Oyz) là: A 2x  y  B x   C x   D 2x  y   Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai Hướng dẫn giải Phương trình mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Oyz) dạng: x  D  mp(P) qua M  2; 3;1 :  D   D  2 Vậy phương trình mặt phẳng (P): x   Chọn đáp án C Câu 47: Trong không gian với hệ tọa đô Oxyz , cho ba điểm A  2;  3; 4 , 1; y; 1 , x; 4; 3 Để ba điểm A, B, C thẳng hàng tổng giá trị 5x  y A 40 B 41 D 36 C 42 Hướng dẫn giải Để A, B,C thẳng hàng AB  kAC, k   AB   1; y  3; 5    AC   x  2; 7; 1  y  5 1 x     AB  kAC  1 x2  y  32  Chọn đáp án B x4 y z2   điểm 1 M  2; 1;  Gọi H hình chiếu vuông góc M    Tọa độ H là: Câu 48: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng    : A H  4; 0;  B H  4; 2;  C H  2; 0;1 D H  4; 0;  Hướng dẫn giải Gọi H   t; t;  t     Ta có: MH   t  2; t  1; t   MH.u   t  Suy H  4; 0;  Chọn đáp án D Câu 49: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , gọi    mặt phẳng qua A  2; 1;  vuông góc với hai mặt phẳng  P  : 3x  2y  z    Q  : 5x  4y  3z   Phương trình    A x  2y  z   C 3x  2y  2z   D 3x  2z  B 3x  2y   Hướng dẫn giải Vecto pháp tuyến    n  nP  nQ   2; 4; 2   2 1; 2;1 14 Chọn đáp án A Câu 50: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng (Δ) qua điểm M 1;1; 2  , song song với mặt phẳng  P  : x  y  z   cắt đường thẳng  d  : x 1 y 1 z 1   , phương trình 2 (Δ) là: Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai x 1 y 1 z 2   3 x 1 y 1 z 2   C 2 A x 1 y 1 z    3 x5 y3 z   D 2 1 B Hướng dẫn giải Gọi M1 giao điểm  d  M1  1  2t;1  t;1  3t  Suy MM1   2  2t; t;  3t  VTCP  5  1 5   MM1   ; ;   2 x 1 y 1 z    Suy u   2; 5; 3  Phương trình đường thẳng  3 Chọn đáp án B Vì  //    nên MM1 n    2  2t  t   3t   t  -HẾT Ghi chú: Bộ đề nằm dự án số giáo viên Nhóm Toán tham gia biên soạn Trong trình biên soạn chắn không tránh khỏi sai sót! Mọi ý kiến đóng góp đề thi xin gửi theo địa chỉ: Face: https://www.facebook.com/ThuongToan.hocmai Email: Huythuong2801@gmail.com ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐƯỢC CẬP NHẬT TẠI: Face: https://www.facebook.com/ThuongToan.hocmai Fanpage: https://www.facebook.com/tracnghiemtoan.ThayThuong/ ĐỀ ĐƯỢC CẬP NHẬT HÀNG TUẦN VÀO TỐI THỨ – CHÚC CÁC EM HỌC TỐT! 15 Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao ... hocmai https://www.facebook.com/ThuongToan.hocmai ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN BỘ ĐỀ ĐIỂM Thời gian làm bài: 90 phút; (50 trắc nghiệm) ĐỀ SỐ Câu 1: Đồ thị hình bên đồ thị bốn hàm số... Ghi chú: Bộ đề nằm dự án số giáo viên Nhóm Toán tham gia biên soạn Mọi ý kiến đóng góp đề thi xin gửi theo địa chỉ: Face: https://www.facebook.com/ThuongToan.hocmai Email: Huythuong 280 1@gmail.com... Hocmai.vn | Tham gia khóa học PEN C – I – M hocmai.vn để đạt kết cao Thầy Lưu Huy Thưởng - hocmai https://www.facebook.com/ThuongToan.hocmai Đề làm trong:………Phút Điểm số là:………………… BỘ ĐỀ ĐIỂM Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề 8 điểm thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán có lời giải chi tiết, Bộ đề 8 điểm thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán có lời giải chi tiết, Bộ đề 8 điểm thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán có lời giải chi tiết, 1 [Thay Thuong - Hocmai.vn] - [Bo De 8 diem] - De so 1, 2 [Thay Thuong - Hocmai.vn] - [Bo De 8 diem] - DA De so 1 FULL, 3 [Thay Thuong - Hocmai.vn] - [Bo De 8 diem] - De so 3 2, 4 [Thay Thuong - Hocmai.vn] - [Bo De 8 diem] - Dap an chi tiet De so 2 Full, 5 [Thay Thuong - Hocmai.vn] - Bo de 8 diem - De so 3, 6 [Thay Thuong - Hocmai.vn] - Giai chi tiet - Bo de 8 diem - De so 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay