Giáo trình, bài giảng điện tử học dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng

205 239 0
  • Loading ...
1/205 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 08:25

Giáo trình, bài giảng điện tử học dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă I H C PH MăV Nă KHOAăC ăB N NG  Bµi gi¶ng I NT Ng H C i biên so n: Tr ng V n Thanh Qu ng Ngãi, tháng 05 n mă2014 L I NÓI T p gi ngă i n t h c đ c biên so nă theoă ch ngành 51140211 ban hành theo Quy tăđ nh s 2012 c a Hi uătr ngătr ngă U ngă trìnhă đƠoă t o mã 705/Q - HPV ăngƠyă07 thángă9ăn mă i h c Ph măV nă ng.ă ơyălƠ m t nh ng h c ph năđƠoăt o giáo viên gi ng d y môn V t lí Trung h căc ăs Th iă l ng c a h c ph n tín ch , bao g m 30 ti t lí thuy t 30 ti t th c hành N i dung c a ph n lý thuy t giúp sinh viên: - Bi tăđ c nh ng ki n th c v n t h căđ iăc ngănh :ăv t li u bán d n, m t s linh ki n bán d n thông d ng ng d ng c a chúng k thu tăt bi tăđ căcácăphépătoán,ăcácăđ nh lu t c aă hàm logic; bi tăđ ngăt ; i s logic, s d ngăchúngăđ t iă uăhóaă c c ng logic c ăb n, kh i logic thông d ng, m ch flip-flop ng d ng chúng đ xây d ng m ch s n hình - Hi uăđ c nguyên lí ho tăđ ng c a thi t b n t thông d ngăđ c s d ng ph bi nătrongăđ i s ng k thu t N i dung c a ph n th c hành giúp sinh viên: - Nh n bi tăđ c m t s linh ki n bán d n thông d ngănh n tr , t n, cu n c m, điôt, tranzito,ăICầ - L pă đ tă đ c m t s m chă n t thông d ngă nh ă m ch ch nhă l u,ă m ch khu chăđ iătrongămáyăt ngăơm;ămôăph ngăđ c m t vài m ch logic thông d ngănh ăb gi i mã hi n th kí t ầ - V năhƠnhăđ c m t s thi t b n t thông d ngătrongăđ i s ng tr ng THCSănh ămáyăthuăthanh,ămáyăthuăhìnhămƠu,ădaoăđ ngăkỦăđi n t ,ămáyăviătínhầ - Làm vi c c n tr ng, kiên trì; g n lí thuy t v i th c t s d ng t t t p gi ng sinh viên ph i h c xong h c ph nă i n h c trongăch ngătrìnhăđƠoăt o i n t h c khoa h căcóăs ăs lƠă i n h c M cădùăđưăc g ngănh ngăch c ch n trình biên so n không tránh kh i nh ng sai sót R tă mongă đ c ý ki nă đóngă gópă c aă ng ngày hoàn thi n h n M i ý ki nă xină đ totoanly@pdu.edu.vn i s d ngă đ t p gi ng c g i v đ a ch E-mail: PH N LÍ THUY T Ch ng LINH KI N BÁN D N T n mă1947ăt i nay, su tăh năm t n a th k , v t li u bán d n s n ph măđi n t đ c ch t o t chúng gi vai trò quan tr ng mang tính ch t quy tăđ nh đ n ti n b c a khoa h c công ngh Ch ngă nƠyă đ c pă b thông d ng.ăTrongăcácăch că đ u v v t li u bán d n m t s linh ki n bán d n ngăsau,ăd a tính ch t c a linh ki n bán d năđ tìm hi u v ng d ng c a chúng 1.1 Ch t bán d n 1.1.1 C u trúc tinh th ch t bán d n Theo tính ch t d năđi n,ăng i ta chia v t li u thành nhóm: - Lo i v t li uăcáchăđi nă(cóăđi n tr su t l n)ăđi n hình ch tăđi n môi - Lo i v t li u d năđi nă(cóăđi n tr su t nh )ăđi năhìnhălƠăđ ng Nguyên t đ ng có m tăđi n t hoá tr n m qu đ o Do l c hút y u, nên l c bên có th d dƠngăđánhăb tăđi n t kh i nguyên t đ ng.ă óălƠălỦădoăt i đ ng ch t d năđi n t t - Lo i v t li u bán d n ch tă cóă n t hoá tr 4.ă i n hình nguyên t thu c nhóm b ng tu n hoàn Menđêlêepănh ăSilică(Si)ăvƠăGemaniă(Ge) C u trúc m ng tinh th c a m t ch t bán d năđi năhìnhănh ăSiăcóăđ th c u trúc vùngăn ngăl ng c a ch t bán d năvƠăc ăch sinh h t d n c aăchúngăđ c cho hình 1.1a C uătrúcăvùngăn ngăl ng c a ch t bán d năđi n có d ng ba vùng tách bi t nhau: Vùng c m n m gi a m t vùng có nhi u m ngăl d n) m t vùng có m ngăl ng cao b tr ng (g i vùng ng th păđưăb h t chi măđ y (g i vùng hoá tr ) Vi căhìnhăthƠnhăc ăch d năđi n g n li n v i trình sinh t ng c p h t d n t lƠă n t (trong vùng d n) l tr ng (trong vùng hoá tr ) nh vi c ion hoá m t nguyên t silică t ngă đ ngă v i vi c m tă n t hoá tr nh y m că n ngă l ng qua vùng c m lên vùng d năđ l i m t liên k t b khuy t (l tr ng) vùng hoá tr K t qu lƠădòngăđi n ch t bán d n s ch g m hai thành ph năt ngăđ c păsinhăđôiăđi n t t - l tr ng)ăđóng góp mu năđ tăđ căđi u c n m t n ngă l ngănhauă(doă ngă kíchă thíchă đ l nă (vƠiă eV)ă đ đ gây trình nh y m c c a electron qua vùng c m t vùng hoá tr (n ngăl ng th p) lên vùng d n (các m ngăl ng cao h n) 1.1.2 Ch t bán d n t p ch t lo i n Ng i ta ti n hành pha nguyên t cóă 5ă n t hoá tr (ví d Asen (As), Photpho (P) ) vào m ng tinh th c a ch t bán d n s ch thu c nguyên t nhóm (Si, Ge), k t qu thuăđ c m t ch t bán d n lo i m i có kh n ngăd năđi n ch y u b ng n t (h tăđaăs ) g i ch t bán d n t p ch t lo i n Tuy nhiên v n t n t iă c ă ch c a ch t bán d n n nă (tr c pha t p ch t)ă đ hình thành t ng c p h t d n t do, nên l tr ngăc ngăthamăgiaăd năđi n g i tên h t thi u s Mô hình c u trúc m ng tinh th c a ch t bán d n t p lo i n cho hình 1.1b M ngăl đ th n ngăl ng c a t p ch t lo i n n m vùng c măvƠăsátăđáyăvùngăd n c a ng c a ch t bán d n làm n n.ă i u t o kh n ngăcácănguyênăt t p ch t d dàng b ion hoá gi iăphóngăraăđi n t t (nh y t m ngăl lên vùng d n) làm xu t hi năcácăionăd không di chuy năđ ngăt p ch t (là lo i h t có kh iăl i năt ăt ădo Si Si a) ng l n căvƠădoăđóăkhôngăthamăgiaăvƠoădòngăđi n) Si Si ng t p ch t L tr ngăd Si Si Si As Si Si Al Si Si Si c) b) Vùng d n (đi n t t do) L tr ng t (Vùng hóa tr ) Hình 1.1 C u trúc tinh th ch t bán d n d) Si V yădòngăđi n ch t bán d n t p ch t lo i n g măđi n t (là lo i h tăđaăs ) l tr ng (là lo i h t thi u s )ăđóngăgóp,ăvi c hình thành h tăđaăs th c hi n d dàng trongăđi u ki năbìnhăth ng v iăn ngăl ng kích thích nh 1.1.3 Ch t bán d n t p ch t lo i p N u th c hi n pha nguyên t thu cănhómăcóă3ăđi n t hoá tr , ví d Al, Ga, B ) vào m ng tinh th Si s xu t hi n liên k tăghépăđôiăb khuy t (l tr ng) Ch c n kích thích m tăn ngăl ngăđ nh , nguyên t t p ch t s b ion hoá t o nên ion âm (nh năđi n t ) l tr ng t Mô hình m ng tinh th c a ch t bán d n t p lo i p cho hình 1.1c M ngăl ng t p ch t lo i p n măsátăđ nh vùng hoá tr t oăc ăh i nh y m c tăchoăcácăđi n t hoá tr hình thành m t c p ion âm t p ch t (không tham gia dòng n) l tr ng (là h t nh năđaăs ) ;ăđi n t trongăc ăch h t thi u s 1.1.4 Chuy n ti p p - n B ng bi n pháp công ngh đ c bi tă ng i ta t oă raă đ ti p (ti p xúc, hay m i n i) tính d năđi n t lo i p sang lo iănăđ c m t vùng chuy n c g i m t ti p xúc công ngh pn.ă ơyălƠăm t d ng ti p xúc phi n tính có tính ch t d năđi năkhôngăđ i x ng theo hai chi uăđi năápăđ t vào: p n a) Etx p p n n Etx Etx Engoài + + Engoài b) c) Hình 1.2 Ba ch đ c ăb n c a ti p xúc công ngh pn a)ăCh aăcóătácăđ ng ngoài; b) Phân c c thu n (m ); c) Phân c căng c (khoá) a.ăBìnhăth ngăkhiăch aăcóătácăđ ng c aătr ng (hình 1.2a) h th ng ti p tr ng thái cân b ngăvƠăkhôngăcóădòngăđi n quaănó.ăCácăionăd ngă(bênăn)ăvƠă  ion âm (bên p) t o nên m tă nă tr ng c c b E tx h ng t n sang p làm cân b ng xúc pn gi aădòngăđi n khu ch tán (c a h t d năđaăs ) chênh l ch n ngăđ vƠădòngăđi n  gia t c (c a h t d n thi u s ) nătr ng n i b E tx    b.ăKhiătácăđ ng c a E ng c chi u v i E tx (chi u E h ng t vùng p sang vùng n, xem hình 1.2b), tr ng thái cân b ngăc ngăb phá v : dòng khu ch tán c a h tăđaăs t ngăm nh (có giá tr l n) dòng gia t c gi m t i Ta nh năđ c m t ti p xúc pn phân c c thu n   c.ăKhiătácăđ ng c a E chi u v i E tx (h ngătr ng t vùng n sang vùng p, xem hình 1.2c), tr ng thái cân b ngăbanăđ u b phá v , dòng khu ch tán b c n t i giá tr 0, dòng gia t căt ngălênănh ngăkhôngăđángăk h t d n thi u s có n ngăđ r t nh so v i h t d năđaăs , dòng nhanh t i m t giá tr bão hoà (c 10-7  10-9 A) Ta nói trongătr ch cóădòngăđi ng h p ti p xúc pn b khoá (b phân c căng c) qua c nh ch y t vùng n sang vùng p Vi c phân tích d n t i k t lu n v tính ch t d năđi năkhôngăđ i x ng c a ti p xúc p-n: b khoá, dòng qua nh trongăkhiăđi năápăđ tăvƠoă(h giá tr l n,ădoăđóăti păxúcăcóăđi n tr t ngăđ i l n.ăKhiăđ ng t n sang p) có c m , ti p xúc d năđi n t t v iăđ cătr ngădòngăquaănóă(ch y t p sang n) l nătrongăkhiăđi năápăr iătrênănóănh , có chi u t p sang n 1.2 iôt bán d n 1.2.1 C u t o C u t o c a m t điôt (diode) bán d n bao g m m t ti p xúc phi n p-n hai ti p xúc n tính (ti păxúcăOmmic)ăđ l yăraăhaiăđi n c căđ p) catôt (t vùng n), v i ký hi uăquyă 1.2.2 c g i anôt (t vùng c cho hình 1.3a c n vôn - ampe c a điôt bán d n c tính von ampe bi u th quan h đ th gi aădòngăđi n ch y qua điôt vƠăđi n ápăđ t gi a anôt (A) catôt (K) c a (hình 1.3b) Ta có nh năxétăvƠăchúăỦăsauăđơyăđ i v iăđ c tính hình 1.3b: c tính có ba vùng rõ r t: Vùng (1) điôt đ c phân c c thu n v iăđ cătr ngădòngăl n,ăđi n áp nh ,ăđi n tr nh Trong vùng m (1)ăđ c tính có hai vùng (a) dòng thu n r t nh vƠăt ngăy u (b) dòng thu năđ l năt ngăm nh.ă i măđi n áp gi i h n gi a hai vùng g i ng ng n áp m c a điôt (Um ) V i điôt có ngu n g c t v t li u Silic Um  0,7V, t Gemani Um = 0,3V I Ti p xúc phi n n p b Anôt (A) Catôt (K) a U Um a) b) Hình 1.3 a) Kí hi uăđiôt;ăb)ă c tính c a điôt Vùng (2) điôt phân c căng c (khoá) v iăđ cătr ngădòngăđi n nh , có giá tr Irò r t nh (kho ng hàng ch c A t i hàng ch c mA) g nă nh ă khôngă đ i,ă n áp l n (hàng ch c t iăhƠngătr măV),ăđi n tr l n (hàng ch c nghìn ) Vùngă(3)ădòngăđi đ căt ngăm nh,ăđi n tr nh ,ăđi n áp g nănh ăkhôngăđ i, c g i vùng b đánhăth ng 1.2.3 Phân lo i D a vào tác d ng c a điôt ta có lo i 1.2.3.1 iôtăch nhăl u a Công d ng, kí hi u iôtăch nhăl uădùngăđ bi năđ iădòngăđi n xoay chi uăthƠnhădòngăđi n m t chi u iôtăch nhăl uăđ c kí hi uănh ătrênăhìnhă1.3a b C u t oăvƠăđ căđi m iôtăch nhăl uăcóăth làm vi c v iăc ngăđ dòngăđi n l n, l p chuy n ti p p-n c n có ti t di n l n 1.2.3.2 iôt tách sóng a Công d ng iôtătáchăsóngălƠăm t lo iăđiôtăch nhăl uădùngăđ tách tín hi u t n s th p kh i sóng mang cao t n.ă iôtătáchăsóngăđ b.ă c kí hi uănh ătrênăhìnhă1.3a căđi m iôtătách sóng làm vi c v iăcácădòngăđi n nh ,ănh ngăt n s cao, nên l p chuy n ti p c n có thi t di n nh đ gi măđi n dung c a l p chuy n ti p p-n, th ngădùngăđiôtă ti păđi m 1.2.3.3 iôt Zêne a C u t o, kí hi u nguyên lí điôtăbánăd n,ăkhiăUăng ng căđ l n, l p chuy n ti p b đánh th ng:ădòngăđi n căt ngănhanh,ătrongăkhiăhi uăđi n th thayăđ iăít.ăNóiăchung,ăsauăđóăđiôtăb h ng Tuy nhiên, b ng cách pha t păđ c bi t,ăng iătaăđưăch t oăraăcácăđiôtămƠăkhiăb đánhă th ng không b h ng.ă óălƠănh ngăđiôtăZêne,ăđ c kí hi uănh ătrênăhìnhă1.4a I Rhc a) + Uz Ung V R  c) b) a) Kí hi u; b) D Hình 1.4 iôt Zêne c n vôn-ampe; c) M tăs ăđ năápădùngăđiôtăZêne UZ hi uăđi n th đánhăth ng c aăđiôtăZêne Ung lƠăđi n áp ngu n M ch n áp ho tăđ ng Ung  UZ b.ă c n, hình 1.4b c Công d ng, hình 1.14c iôtă Zêne đ c s d ng ph nă n th ng th ng UZ năđ nhăchínhălƠăđi năápăđ t lên t i R c c aă đ c n, khu v că đánhă 1.2.3.4 iôtăbi n dung a C u t o, nguyên lí kí hi u Là l p chuy n ti p p-nă đ c ch t oă đ c bi t, phân c c ngh ch l p chuy n ti păđóngăvaiătròănh ăm t t n,ătrongăđóăcácăm u bán d n hai phía c a l p chuy n ti păđóngăvaiătròăc a hai b n t n, l p chuy n ti p ch tăcáchăđi n c a t n i n dung c a t n ph thu c hi uăđi n th đ t vào Hình 1.5a kí hi u c a điôtăbi n dung b Công d ng iôtăbi n dung có th dùng thay cho t bi năđ i,ăđ c dùng nhi uătrongăl nhăv c cao t n Ví d hình 1.5b điôtăbi n dung dùng m ch ch n sóng C L R E DC b) a) Hình 1.5 iôt bi n dung a) Kí hi u; b)S ăđ nguyên t c c a m ch ch năsóngădùngăđiôtăbi n dung 1.2.3.5 iôt phát quang a C u t o, nguyên lí kí hi u iôtăđ c ch t o t nh ng v t li u bán d n thích h p,ăkhiădòngăđi n thu n ch y quaăđiôt,ă l p chuy n ti p p-năcóăánhăsángăphátăra.ă óălƠăđiôtăphátăquangă(LED).ăMƠuă s c c a ánh sáng phát ph thu c vào ch t bán d nălƠmăđiôtăvƠăcáchăphaăt p ch t vào ch t bán d năđó Hình d ng, kí hi u c a điôt phátăquangănh ătrênăhìnhă1.6a, b a b f g p n n p a) Hình 1.6 e a b) b c d e f g c d c) iôtăphátăquang a) Hình d ng; b) Kí hi u; c) LED b yăđo n PH N TH C HÀNH 190 Bài 1: M đ u 1.1 N i quy th c hành - Th c hi năđúngăn i quy phòng th c hành - Th c hi năđúngăn i dung th c hành 1.2 Tìm hi u, s d ng m t s d ng c c b n 1.2.1.ă ng h v năn ngă(AVOămét) - C u t o: Chuy n m chăđ iăl ngăđo,ăchuy n m chăthangăđo,ăm tăchiaăđ - S d ng: t păđoăđi n tr ,ăđi năáp,ădòngăđi n, ki m tra cu n dây, ki m tra t n 1.2.2 M hƠnăđi n, kìm c t dây T p s d ng m hàn, kìm c tădơyăđi n, tu c-n -vít 1.3 Tìm hi u linh ki n n t 1.3.1.ă i n tr , t n, cu n dây - Nh n bi t linh ki n - căđ c thông s k ăthu t - DùngăAVOămétăđoăki m linh ki n 1.3.2 iôt - Nh n bi tăđ c điôt - DùngăAVOămétăđoăki măđ c m i n i,ătìmăđ c chân điôt 1.3.3 Tranzito - Nh n bi tăđ c BJT - DùngăAVOămétăđoăki măđ c hai m i n i, lo iăBJTăvƠătìmăđ 1.4 Thi công m ch in ngu n n (b ng ph - C t boardăđ ngăđúngăkíchăth c chân ng pháp th công) c; - Ph l p m c in m chălênăphíaătrángăđ ng c a board - Ngâm boardăđ ng dung d ch mu i s t (FeCl3) - R a s ch m ch in b ngăn c xà phòng - V nhà t y s ch l p m c in, khoan l , tráng nh a thông lên m ch in 1.5 Chu n b nhà cho bu i h c sau: - Tìm hi u n i dung 2: M ch ngu n - Hoàn thành vi c thi công m ch in ngu năđi n 191 m c 1.4 Bài 2: M ch ngu n 2.1 Tìm hi u nguyên lí m ch ngu n a.ăS ăđ nguyên lí m ch ngu n (hình 1) VT_B 2 VT_A CAU_3A AC L - + SW C2383 390 1.8K 2K 100uF 2200uF 220uF 2200uF LED 8.2K 470uF Hìnhă1.ăS ăđ nguyên lí m ch ngu năđi n b T s ăđ nguyên lí, v s ăđ kh i th hi n ch ngăch nhăl u,ăl căđi n n áp c a m chăđi n, ghi nh n k t qu vào báo cáo th c hành 2.2 L p đ t linh ki n lên m ch in a Nh n t giáoăviênăh ng d n b linh ki n c a m ch ngu n b C m linh ki n vào m ch in c Ghi nh n v trí công t c, VT_A VT_B board ngu n d Ki m tra t ng th n p s n ph m (board ngu n) t iăgiáoăviênăh ng d n 2.3 L p đ t Board ngu n vào h p máy a Nh n d ng c th c hành thi t b (board ngu n, h p máy, bi n áp ngu n) t giáoăviênăh ng d n b L păđ t board ngu n, máy bi n áp vào h p máy c K t n i máy bi n áp v i board ngu n 2.4 o ki m tra m ch ngu n, hoàn thành n i dung c a báo cáo th c hành Th c hi nătheoăđúngăquyătrìnhăsau: a.ăB c 1, t păđoăđi n áp b ngu năkhiăch aăn i ngu năđi n: T p s d ng AVO métăđ đoăđi năápăngõăvƠo,ăđi n áp ngõ VT_A VT_B 192 board ngu n că2,ăđoăđi n áp b ngu n khiăcóăđi n: Nh t thi t ph i đ b.ăB c a giáo viên h ng d n SV m i đ c s cho phép c n i n vào b ngu n đ đo ki m Ghi nh n k t qu vào báo cáo th c hành theo m u b ng B ng 1: K t qu đoăđi n áp b ngu n V tríăđo Ngõ vào board ngu n K t qu iăl VT_A VT_B ng c năđo Thangăđoăđ ng h Giá tr đo 2.5 K t qu th c hành Giáoăviênăh ng d n thu nh năvƠăđánhăgiáăl n 1: a Báo cáo th c hành v i n i dung c a m c 2.1b 2.4b b H pămáyăđưăl păđ t, k t n i thành công m ch ngu n 2.6 Chu n b nhà cho bu i h c sau: Tìm hi u n i dung 3: Khu chăđ i dùng IC Bài 3: Khu ch đ i dùng IC 3.1 Tìm hi u s đ nguyên lí c a kh i khu ch đ i công su t LA4440: Audio Muting 4.7uF In 100uF 14 13 0.22 12 47uF 4.7 100 10 47uF 11 220uF 100uF VT_A 1000uF Hình IC LA4440 a) M chăđi n nguyên t c; b) M ch in T hình 2a, tìm hi u 193 - Linh ki n n i v i chân c a IC - Chân c p ngu n - Chân n i loa - Chơnăđ aătínăhi u vào 3.2 Thi công m ch n LA4440 - Nh n b linh ki n t giáoăviênăh ng d n - C măđ yăđ linh ki n vào m ch in LA4440 (hình 2b) - ngh giáoăviênăh ng d n ki mătra,ăkhiăđ c phép th c hi n hàn chân linh ki n vào m ch 3.3 L p đ t board m ch LA4440 vào h p máy a L p t n nhi t cho IC b Ch n v trí thích h p l păđ t board m ch vào h p máy c K t n i ngu n cung c p cho board m ch d K t n i bi n tr ơmăl ng (RV3 hình 3) v i board m ch e V s ăđ kh i m chăđi năđưăl păđ t h p máy vào báo cáo th c hành: - M chăđi n g m kh i ngu n, kh i công su t bi n tr ơmăl - ng cung c p ngu n - ngăđiăc a tín hi u ng 3.4 Ch y th m ch n LA4440 a Ki mătraăk ăvƠăbáoăcáoăv iăgiáoăviênăh b.ăKhiăđ c s cho phép c aăgiáoăviênăh ng d n k t qu b c 3.3a, b, c d ng d n, th c hi năđóngăđi năđ ch y th board m ch LA4440 3.5 K t qu Giáoăviênăh ng d n thu nh năvƠăđánhăgiáăl n 2: a Báo cáo th c hành v i n i dung c a m c 3.3e b H pămáyăđưăl păđ t, k t n i thành công m ch ngu n m ch LA4440 3.6 Chu n b nhà cho bu i h c sau: Tìm hi u n i dung 4: M ch khu chăđ i dùng BJT m chăđi u ch nh âm s c ki u suy gi m 194 Bài 4: M ch khu ch đ i dùng BJT m ch âm s c 4.1 Tìm hi u s đ nguyên lí c a m ch khu ch đ i MIC dùng BJT C1815 m ch u ch nh âm s c ki u suy gi m: 1.2K VT_B 100uF 4.7K 680K C9 10uF In 1uF 10K 222 C1815 RV3 100K 103 470 To LA4440 Out RV1 100K 104 4.7uF 1.2K RV2 100K 472 15K Hìnhă3.ăS ăđ m ch MIC m chăđi u ch nh âm s c ki u suy gi m T hình 3, tìm hi u: a M ch khu chăđ i MIC - Cung c păđi n DC cho BJT - Ngõ vào ngõ c a tín hi u b M chăđi u ch nh âm s c - Tác d ng c a RV1 RV2 - Ngõ vào ngõ c a tín hi u 4.2 Thi công m ch n a Nh n board m ch b linh ki n t giáoăviênăh ng d n b C măđ yăđ linh ki n vào m ch board m ch c Ghi nh n v trí n i: ngu n cung c p, tín hi u vào tín hi u d.ă ngh giáoăviênăh ng d n ki mătra,ăkhiăđ c phép th c hi n hàn chân linh ki n vào m ch 4.3 L p đ t board m ch vào h p máy a Ch n v trí thích h p l păđ t board m ch vào h p máy b K t n i ngu n cung c p cho board m ch 195 c K t n i ngõ tín hi u c a board m ch v i bi n tr âm l ng RV3 d K t n i ngõ MIC v i ngõ vào tín hi u c a board m ch e V s ăđ kh i m chăđi năđưăl păđ t h p máy vào báo cáo th c hành: - M chăđi n g m kh i ngu n, kh i công su t, bi n tr ơmăl ng, m chăđi u ch nh âm s c m ch khu chăđ i MIC - ng cung c p ngu n - ngăđiăc a tín hi u 4.4 Ch y th m ch n a Ki mătraăk ăvƠăbáoăcáoăv iăgiáoăviênăh b.ăKhiăđ c s cho phép c aăgiáoăviênăh ng d n k t qu b c 4.3a, b, c d ng d n, th c hi năđóngăđi năđ ch y th m chăđi năđưăl păđ tă(máyăt ng âm công su t nh ) c.ă oăđi n áp theo m u chân c a BJT C1815 ghi nh n k t qu vào báo cáo th c hành b ng B ng 2: Giá tr n áp t i chân BJT V tríăđo K t qu iăl Ngu n cung c p Chân E Chân B ng c năđo Thangăđoăđ ng h Giá tr đo 4.5 K t qu Giáoăviênăh ng d n thu nh năvƠăđánhăgiáăl n 3: a Báo cáo th c hành v i n i dung c a m c 4.3e 4.4c b H pămáyăđưăl păđ t, k t n iăthƠnhăcôngămáyăt ngăơm 4.6 Chu n b nhà cho bu i h c sau: Tìm hi u n i dung 5: Máy thu Bài 5: Máy thu 5.1 Thi t b th c hành: 01 Radio cassette ch yăđ c 5.2 N i dung t tìm hi u: 196 Chân C a.ăS ăđ kh i ch ng; b.ăS ăđ nguyên lí; 5.3 N i dung th c hành: 5.3.1 Tìm núm ch ngăc a máy hi u công d ng c a chúng Ghi nh n k t qu vào báo cáo th c hành theo m u b ng 3: B ng 3: Tên công d ng núm ch ng Stt Tên núm ch ng Công d ng 5.3.2 Th c hi n trình bày vào báo cáo th c hành cácăb a.ăThuăđ c m tăđƠiă b ngăsóngăc c ng n b.ăThuăđ c m tăđƠiă b ngăsóngăng n c.ăT ng/gi măơmăl căđ : ng d.ăT ng/gi m âm tr m e.ăT ng/gi m âm b ng 5.4 K t qu : Các nhóm hoàn thành báo cáo th c hành v i n i dung c a m c 5.3.1 m c 5.3.2, n p t iăgiáoăviênăh 5.5 Chu n b ng d n nhà cho bu i h c sau: Tìm hi u n iădungăbƠiă6:ăMáyăthuăhìnhăđenătr ng BƠi 6: Máy thu hình đen tr ng 6.1 Thi t b th c hành: 01ătiviăđenătr ng ch yăđ c 6.2 N i dung t tìm hi u: 6.2.1.ăS ăđ kh i ch ng; 6.2.2.ăS ăđ nguyên lí 6.3 N i dung th c hành: 6.3.1.ăTìmăcácăngõăđ u vào c a máy hi u công d ng c a chúng, ghi nh n k t qu vào báo cáo th c hành theo m u b ng B ng 4: Tên công d ngăcácăngõăđ u vào 197 Stt Tênăngõăđ u vào Công d ng 6.3.2.ă Tìmă cácă ngõă đ u c a máy hi u công d ng c a chúng, ghi nh n k t qu vào báo cáo th c hành theo m u b ng B ng 5: Tên công d ngăcácăngõăđ u Stt Tênăngõăđ u Công d ng 6.3.3 Tìm núm ch ngăc a máy hi u công d ng c a chúng, ghi nh n k t qu vào báo cáo th c hành theo m u b ng B ng 6: Tên công d ng c a núm ch ng Stt Tên núm ch ng Công d ng 6.3.4 Th c hi n trình bày vào báo cáo th căhƠnhăcácăb a.ăThuăđ c m tăch căđ : ngătrìnhătruy n hình b.ăThayăđ i t n s daoăđ ng ngang căThayăđ i t n s dao đ ng d c d.ăT ng/gi măđ sáng e.ăT ng/gi măđ t ngăph n g.ăT ng/gi măơmăl ng 6.3.5 Quan sát máy thu hình lái tia ngang; lái tia d c Ghi nh n k t qu vào báo cáo th c hành 6.4 K t qu : Các nhóm hoàn thành báo cáo th c hành v i n i dung c a m c 6.3, n p t i giáo viênăh ng d n 6.5 Chu n b nhà cho bu i h c sau: Tìm hi u n i dung 7: Máy thu hình màu 198 Bài 7: Máy thu hình màu 7.1 Thi t b th c hành: 02 tivi màu ch yăđ c; l pămangătheoăđ u DVD, máy tính xách tay 7.2 N i dung t tìm hi u: S ăđ kh i ch ng Nguyên lí làm vi c 7.3 N i dung th c hành: 7.3.1.ăTìmăcácăngõăđ u vào c a máy hi u công d ng c a chúng, ghi nh n k t qu vào báo cáo th c hành theo m u b ng B ng 7: Tên công d ng c a ngõ đ u vào Tênăngõăđ u vào Stt Công d ng 7.3.2.ă Tìmă cácă ngõă đ u c a máy hi u công d ng c a chúng, ghi nh n k t qu vào báo cáo th c hành theo m u b ng B ng 8: Tên công d ng c aăcácăngõăđ u Tênăngõăđ u Stt Công d ng 7.3.3 Tìm nút ch ngăc a máy hi u công d ng c a chúng, ghi nh n k t qu vào báo cáo th c hành theo m u b ng B ng 9: Tên công d ng c a nút ch ng Stt Tên nút ch ng Công d ng 7.3.4 Th c hi n trình bày vào báo cáo th căhƠnhăcácăb th c hi năđ : a.ăThuăđ c m tăch ngătrìnhătruy n hình d.ăT ng/gi măđ sáng e.ăT ng/gi măđ t ngăph n g.ăT ng/gi măơmăl ng 199 c th c hi n, k t qu 7.3.5 Th c hi n k t n i, v n hành h th ngăđ u DVD - Tivi; h th ng máy tính Tivi trình bày vào báo cáo th c hành k t qu cácă b c k t n i, v nă hƠnhă đưă th c hi n 7.4 K t qu : Các nhóm hoàn thành báo cáo th c hành v i n i dung c a m c 7.3, n p t i giáo viênăh ng d n 7.5 Chu n b nhà cho bu i h c sau: Tìm hi u n iădungăbƠiă8:ăDaoăđ ngăkíăđi n t Bài 8: Dao đ ng kí n t 8.1 Thi t b th c hành: 01ădaoăđ ngăkíăđi n t , 01 b th c hành m ch ch nhăl uăbánăd n 8.2 N i dung t tìm hi u: C u t o, nguyên lí làm vi c c aădaoăđ ngăkíăđi n t M ch ch nhăl u 8.3 N i dung th c hành: 8.3.1 Tìm nút ch ngăc a daoăđ ng kí hi u công d ng c a chúng, ghi nh n k t qu vào báo cáo th c hành theo m u b ng 10 B ng 10: Tên công d ng c a nút ch ng Stt Tên nút ch ng Công d ng 8.3.2 Th c hi n trình bày vào báo cáo th c hành (B ng 11)ăcácăb qu th c hi năđ : - Kh o sát d ngăsóngăđi n t iăđi m A c a m chăđi n hình D 220V A B 6V Rt Hình M ch ch nhăl uăn a chu kì 200 c k t - Kh o sát d ngăsóngăđi n t iăđi m B c a m chăđi n hình D 220V B 6V C Rt Hình M ch ch nhăl uăn a chu kì có t l c - Kh o sát d ngăsóngăđi n t iăđi m E c a m chăđi n hình 220V - + E 6V Rt C Hình M ch ch nhăl uăc u có t l c 8.4 K t qu : Các nhóm hoàn thành báo cáo th c hành v i n i dung c a m c 8.3, n p t i giáo viênăh ng d n B ng 11: Kh o sát d ng sóng m ch ch nhăl u i m kh o sát Cácăb c th c hi n 201 D ng sóng TÀI LI U THAM KH O [1] Nguy n Th Khôi (Ch biên), H Tu n Hùng (2007), i n t h c,ăNXBă i h căS ăph m, Hà N i [2] Nguy năV năNinh, Hoàng Cao Tân (2000), V t lí k thu t I, NXB Giáo d c, Hà N i [3] Nguy năV năNinh, Hoàng Cao Tân (2000), V t lí k thu t II, NXB Giáo d c, Hà N i [4] Nguy n Kim Giao, Lê Xuân Th (2000), K thu t n t 1, NXB Giáo d c, Hà N i [5] Nguy n Kim Giao, Lê Xuân Th (2000), K thu t n t 2, NXB Giáo d c, Hà N i [6] Tr năV năTh nh (2005), K thu t n t ,ăNXBă 202 i h căS ăph m, Hà N i M CL C L IăNịIă U PH N LÍ THUY T Ch ngă1.ăLINHăKI N BÁN D N 1.1 Ch t bán d n 1.2 iôt bán d n 1.3.ăTranzitoăl ng c c (BJT) 11 1.4.ăTranzitoătr ng (FET) 17 1.5 Tirixto 23 1.6 Triac 24 1.7 M chăviăđi n t 25 Ch ngă2.ăKHU CHă I 30 2.1 Khái ni m chung v khu chăđ i 30 2.2 Các m ch khu chăđ i dùng BJT 36 2.3 N i t ng khu chăđ i 51 2.4 Vi m ch khu chăđ i thu t toán 56 Ch ngă3.ăM CHăDAOă NGă I N T 64 3.1.ăDaoăđ ng riêng 64 3.2.ăDaoăđ ngăc ng b c 67 3.3 Các m ch liên k t 73 Ch ngă4.ăT OăDAOă NG VÀ BI Nă IăDAOă NG I N T 79 4.1 Máyăphátădaoăđ ngăđi u hòa dùng h t daoăđ ng g n v i h b o toàn n tính 79 4.2.ăMáyăphátădaoăđ ngăkhôngăđi u hòa 84 4.3.ă i u bi n tín hi u 95 4.4 Tách sóng 100 4.5.ă Ch i t n 109 ngă5.ăC ăS I NT S 113 5.1 H đ mătrongăk ăthu t s 113 5.2.ăC ăs đ i s logic 120 5.3 Các c ng logic c ăb n 131 203 5.4 Các c ngăđaăch ngăthôngăd ng 134 5.5 Các vi m ch logic thông d ng 138 5.6 M chăTrig 145 5.7 Bi năđ i s t Ch ngăt bi năđ iăt ngă6.ăCÁCăH TH NG ngăt s 151 NG D NGăK ăTHU Tă I N T 154 6.1 Nguyên lí thông tin liên l c 154 6.2 Máy thu 156 6.3 Nguyên lí truy n hình 162 6.4 Nguyên lí truy n hình màu 172 6.5.ă iăc ngăv máy vi tính 181 6.6.ă iăc ngăv daoăđ ngăkíăđi n t (Oscilloscope) 186 PH N TH C HÀNH 190 Bài 1: M đ u 191 Bài 2: M ch ngu n 192 Bài 3: Khu chăđ i dùng IC 193 Bài 4: M ch khu chăđ i dùng BJT m ch âm s c 195 Bài 5: Máy thu 196 Bài 6: Máyăthuăhìnhăđenătr ng 197 Bài 7: Máy thu hình màu 199 Bài 8: Daoăđ ngăkíăđi n t 200 TÀI LI U THAM KH O 202 M C L C 203 204 ... c ph năđƠoăt o giáo viên gi ng d y môn V t lí Trung h căc ăs Th iă l ng c a h c ph n tín ch , bao g m 30 ti t lí thuy t 30 ti t th c hành N i dung c a ph n lý thuy t giúp sinh viên: - Bi tăđ... ăch sinh h t d n c aăchúngăđ c cho hình 1.1a C uătrúcăvùngăn ngăl ng c a ch t bán d năđi n có d ng ba vùng tách bi t nhau: Vùng c m n m gi a m t vùng có nhi u m ngăl d n) m t vùng có m ngăl ng cao. .. tr kháng vào r t cao, ti ng nă trongă FETă ítă h nă nhi u so v i BJT Nó khôngăbùăđi n áp t i vùng ID =ă0ăvƠădoăđóănóălƠăph n t ng tăđi n,ăFETăcóăđ v nhi t cao có t n s làm vi c cao Tuy nhiên có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình, bài giảng điện tử học dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng, Giáo trình, bài giảng điện tử học dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng, Giáo trình, bài giảng điện tử học dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay