Tóm tắt công thức vật lí 12

34 233 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 03:30

Khơng đổ mồ phòng học rớt nước mắt phòng thi ! TĨM TẮT (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)  Thành cơng đến bạn làm việc tận tâm ln nghĩ đến điều tốt đẹp Chúc em THÀNH CƠNG CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG VÀ SĨNG CƠ I DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA: Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng:  Phương trình dao động: x =Acos(ω t +ϕ)  Phương trình vận tốc: v =− ωA sin(ωt +ϕ)  Phương trình gia tốc: a =−ω2 Acos(ω t +ϕ) =−ω2 x  x: Li độ dao động (cm, m)  A: Biên độ dao động (cm, m)  ϕ : Pha ban đầu ( rad)  ω : Tần số góc (rad/s)  (ωt + ϕ ) : Pha dao động (rad) xmax = A vmax = ωA ( Tại VTCB) amax = ω A ( Tại biên) Các giá trị cực đại  Hệ thức độc lập: → A2 = x + v2 ω2 v = ±ω A2 − x +Tại VTCB: x = 0, vmax = ωA , a = +Tại biên: xmax = A, v = 0, amax = ω A +Tốc độ trung bình chu kì: v= v 4A T + Liên hệ pha: a Fkéo • v sớm pha π x; • a sớm pha π v; a ngược pha với x x a = max v=0 x=-A a=0 ± Vmax Wđ = -a= max A Wđ max Wt = max Wt = Wđ =0 Wt max II CON LẮC LỊ XO: k m ω=  Tần số góc: ⇒  Chu kì: T = 2π ω T = 2π m k f= T f = 2π k m Tần số:  Nếu m =m1 ± m2 ⇒ T= t N Tần số  Cắt lò xo: ; ω = 2πf T =T12 ±T22 ⇒  Nếu thời gian t vật thực Chu kì k = mω2 f= N dao động: N t k l =k1 l1 =k l  Ghép lò xo: + Nếu k1 nối tiếp k2: 1 = + k k1 k2 ⇒ + Nếu k1 song song k2: k = k1 + k2 T = T12 +T22 ⇒ 1 = + T T12 T22  Lập phương trình dao động điều hòa: Phương trình có dạng: x = A cos(ωt + ϕ ) + Tìm ω : ω= 2π k , ω= , ω = 2πf , … T m A2 = x + + Tìm A: v2 , ω2 l =2A, vmax = ωA ,… + Tìm ϕ : Chọn t = lúc vật qua vị trí x0 ⇒ x0 = Acosϕ ⇒ ϕ =θ ⇒ cosϕ = x0 = cos θ A Vật CĐ theo chiều (-) ϕ = −θ Vật CĐ theo chiều (+)  Năng lượng dao động điều hòa:  Động năng: Wd =  Thế năng: Wt = kx kA2 = cos (ωt + ϕ ) 2 W = Wd + Wt = số  Cơ năng: W = mv kA2 = sin (ωt + ϕ ) 2 mvmax kA2 mω A2 = = 2 Lưu ý: a Động biến thiên tuần hồn với: ω , = 2ω ; T, = T ; f, =2f b − Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp động : T/4 (T: chu kỳ) − Khoảng thời gian lần liên tiếp động khơng : T/2  Con lắc lò xo nằm ngang:  Lực kéo về:Là lực tổng hợp tác dụng lên vật( có xu hướng đưa vật VTCB tỉ lệ lệ với li độ) Độ lớn Fhp = kx ⇒ Lực hồi phục cực đại: Fmax = kA Fmin = Lưu ý: Trong cơng thức lực lượng A, x, ∆l có đơn vị (m)  Con lắc lò xo treo thẳng đứng: Gọi l0 : Chiều dài tự nhiên lò xo ∆l : Độ dãn lò xo vật VTCB l cb : Chiều dài lò xo vật VTCB ⇒ Khi vật VTCB: ⇒ ω= lcb = l0 + ∆l Fđh = P m mg g k∆l = mg ⇒ ∆l = = k ω k = m g ∆l k T = 2π Chiều dài lò xo li độ x: m m ∆l = 2π k g lcb =l0 + ∆l + x  Chiều dài cực đại (Khi vật vị trí thấp nhất) lcb = l0 +∆l + A  Chiều dài cực tiểu (Khi vật vị trí cao nhất) ⇒ A= lcb = l0 + ∆l − A l max − l l cb = l max + l  Lực đàn hồi lò xo li độ x: Fđh = k( ∆l + x) Fđhmax = k( ∆l + A) Lực đàn hồi cực đại: Lực đàn hồi cực tiểu: ∆l > A Fđhmin Fđhmin = A = k( ∆l - A) ∆l ≤ Phần mở rộng Thời gian lò xo nén giãn tnén = ∆ϕ ω với cos ∆ϕ = Thời gian lò xo giãn t gian = T − t nen ∆l ⇒ ∆ϕ A Tìm thời gian với số lần vật qua x + Nếu n lẻ t= n −1 T + t1 Trong đó: t1 khoảng thời gian từ t = → x lần thứ -A +A + Nếu n chẳn t= n−2 T + t 2 Trong đó: t1 khoảng thời gian từ t = → x lần thứ Dạng: Tìm thời gian -A - x1 x1 +A  x < x1 x  + Nếu a < a1 ⇒ t = 4t1 = arcsin ω A v > v   x > x1 x  + Nếu a > a1 ⇒ t = 4t = arccos ω A v < v   v2 A = x + Với  ω a = −ω x  Dạng: Tốc độ trung bình vtb = ∆A = S t Độ giảm biên độ sau chu kỳ là: µ mg µ g F = = A − A2 = masát k ω k * Số dao động thực được: N = A Ak ω2 A = = ∆A µmg µ g * Thời gian vật AkT πωA ∆t = N T = = µmg µg dao động đến lúc dừng lại: Vận tốc cực đại vật đạt thả nhẹ cho vật dao động từ vị trí kA2 mµ g biên ban đầu : vmax = + − 2µ gA m k Chu kỳ lắc đơn thay đổi T ' = 2π l g, a Khi thang máy lên nhanh dần xuống chậm dần F g, = g + a = g + m b Khi thang máyđi lên chậm dần xuống nhanh dần F g, = g − a = g − m c Khi thang máy nhanh dần theo phương nhang g, = g + a2   d Trong điện trường E ↑↑ P (E hướng xuống) g , = g +a = g + q E m   e Trong điện trường E ↑↓ P (E hướng lên) g, = g −a = g − f q E m Điện tích q đặt điện trường song song với mặt đất g, =  q.E  g + a2 = g +   m  g Con lắc dao động mạnh treo xe  m  2π K S m/s t =T ⇔ =  3,  ý: km / h → v  l  2π g   Qng đường S (0 < ∆t < T/2.) a/ Qng đường 1chu kỳ là: S = 4A; 1/2 chu kỳ: S = 2A S= t = nT T với 1T=4A *Qng đường lớn S Max = 2A sin ∆ϕ *Qng đường nhỏ ∆ϕ ) T T T b/ Qng đường S ( ∆t , > ⇒ ∆t , = n + ∆t (0 < ∆t < ) 2 ∆ϕ ' S max = n.2 A + S max = n.2 A + A sin ∆ϕ S ' = n.2 A + S = n.2 A + A.(1 − cos ) S Min = A(1 − cos { { TH thường gặp T T  , / ∆t = n + ⇒ S max = n.2 A + A  T T  , / ∆t = n + ⇒ S = n.2 A + A  Xác định qng đường vật qua ly độ x0 từ thời điểm t1 đến t2 Xét S = ∆t = nT + t du T Qng đường tổng cộng S = S1 + S2 : – Phương pháp : tính tdư ứng với S2 Bước : Xác định :  x1 = Acos(ωt1 + ϕ)  x = Aco s(ωt + ϕ)  (v1 v2 cần xác   v1 = −ωAsin(ωt1 + ϕ)  v = −ωAsin(ωt + ϕ) định dấu) Bước : Xét t1  x1 = ?  v1 = ?  x2 = ? t2 v = ?  * Nếu v1v2 ≥ ⇒ T  ∆t < ⇒ S2 = x − x1  ∆t = T ⇒ S = 2A   ∆t > T ⇒ S2 = 4A − x − x1   v1 > ⇒ S2 = 2A − x1 − x * Nếu v1v2 < ⇒  v < ⇒ S = 2A + x + x  2 III CON LẮC ĐƠN  Tần số góc: ω = g l T = 2π l g f = 2π g l (Hz) Phương trình dao động: Theo cung lệch: Theo góc lệch: s = s0 cos(ωt +ϕ) α =α0 cos(ωt +ϕ) Với s = lα l chiều dài dây treo (m); α , s góc lệch , cung lệch vật biên (rad) + Cơng thức liên hệ: S02 = s + v2 ω2 Và v = ±ω S02 − s Vận tốc:  Khi dây treo lệch góc α bất kì: v= gl (cos α −cos α0 )  Khi vật qua VTCB: v = gl (1 −cos α0 )  Khi vật biên: v = Lực căng dây:  Khi vật góc lệch α bất kì: T = mg (3 cos α − cos α )  Khi vật qua VTCB T max= mg (3 − cos α ) Tmin = mg cos α  Khi vật biên:  Năng lượng dao động: W = Wd + Wt = Wđmax = Wtmax W = mgl (1 − cos α ) ≈ mglα 02  Chu kì tăng hay giảm theo %: T2 − T1 T1 100% l2 − l1 100% l1  Chiều dài tăng hay giảm theo %: g − g1  Gia tốc tăng hay giảm theo %: g1  Liên hệ độ giảm lượng biên độ: 100% ∆W ∆A =2 W A IV TỔNG HỢP DAO ĐỘNG Xét dđđh phương tần số: x1 = A1cos(ωt + ϕ1 ) x2 = A2 cos(ωt + ϕ2 ) Độ lệch pha: ∆ϕ =ϕ2 −ϕ1 Phương trình dao động tổng hợp có dạng: A= A12 + A22 +2 A1 A2 cos(ϕ2 −ϕ1 ) tgϕ = x = Acos(ω t +ϕ) Chú ý: A1 = A2 ⇒ A = A1 cos( ∆ϕ ) A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ2 A1 cos ϕ1 + A2 cos ϕ2 Hai dao động pha ∆ϕ = k 2π : A = A1 + A2  Hai dao động ngược pha ∆ϕ = (2 k + 1)π : A = A1 − A2    π 2 Hai dao động vuông pha ∆ϕ = (2 k + 1) : A = A1 + A2   Hai dao động có độ lệch pha ∆ϕ = const : A1 − A2 ≤ A ≤ A1 + A2 10 • Nếu biết L, khơng biết C: R = • Nếu biết C, khơng biết L: R = L(ω1 −ω ) n2 −1 (ω1 −ω ) ω1ω C n − Lưu Ý: HAI ĐOẠN MẠCH R 1L1C1 VÀ R2L2C2 CÙNG u HOẶC CÙNG i CĨ ĐỘ LỆCH PHA ∆ϕ • Với tgϕ1 = Z L1 − Z C1 R1 tgϕ2 = ϕ1 − ϕ2 = ∆ϕ ⇒ tg ∆ϕ = Z L2 − Z C2 R2 ( giả sử ϕ1 > ϕ ) ; Có tgϕ1 − tgϕ2 + tgϕ1.tgϕ • Trường hợp đặc biệt ∆ϕ = π (vng pha nhau) tgϕ1.tgϕ = −1 Dạng : L C bị nối tắt a/ Mạch RLC có u = U cos(ωt + ϕ u ) biết biều thức dòng điện trước sau nối tắt C ϕ + ϕ 2i i1 = I cos(ωt + ϕ1i ) ϕ u = 1i ⇒ Z C = 2Z L i2 = I cos(ωt + ϕ 2i ) α= ϕ1i − ϕ 2i (tìm R,L,C) b/ Mạch RLC có u = U cos(ωt + ϕ u ) biết biều thức dòng điện trước sau nối tắt L ϕ + ϕ 2i i = I cos(ωt + ϕ1i ) ϕ u = 1i ⇒ Z L = 2Z C ϕ − ϕ1i i = I cos(ωt + ϕ 2i ) α = 2i (tìm R,l,C) III SẢN XUẤT VÀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG  Máy phát điện xoay chiều pha: Tần số: f =n p (v/s) f = n.p (vòng phút) 60 20 với p: Số cặp cực nam châm n: Số vòng quay 1s + Mắc hình sao: U d = 3U p Id = I p + Mắc hình tam giác: Ud = U p I d = 3I p  Máy biến thế: Gọi: N1, U1, P1: Số vòng, điện áp hiệu dụng, cơng suất cuộn sơ cấp N2, U2, P2: Số vòng, điện áp hiệu dụng, cơng suất cuộn thứ cấp P1 =U1I1 cos ϕ1 ; P2 =U I cos ϕ2  Hiệu suất máy biến thế: H= P2 ≤1 P1 (%)  Mạch thứ cấp khơng tải: k= N1 U1 = N2 U  Mạch thứ cấp có tải: (lí tưởng) k= N1 U1 I = = N U I1  Truyền tải điện năng:  Độ giảm dây dẫn: ∆U = Rd I d  Cơng suất hao phí đường dây tải điện: ∆P = Rd I d2 = R P2 U2 Với Rd: điện trở tổng cộng đường dây tải điện Id : Cường độ dòng điện dây tải điện + Hiệu suất tải điện: H= P2 P1 − ∆P = P1 P1 % Với: ∆Phf = R.I = R.( P )2 U cos ϕ 21 P1 : Cơng suất truyền P2 : Cơng suất nhận nơi tiêu thụ ∆P : Cơng suất hao phí Chú ý: Hiệu suất truyền tải: H = P − ∆P 100% P 1− H U + Nếu thay đổi U có H1 H2 : U = − H 1 1− H P 2 + Nếu thay đổi P có H1 H2 : P = − H 1 + Nếu thay đổi R có H1 H2 : Dạng 7: Dựa vào dấu hiệu vng pha 2  uR   uL   u R   uC   +   = ;   +   U 0R   U 0L   U R   U 0C R2 − H  d = = R1 − H  d 2   = ;     2 u  i    +   =  U   I0  Dạng 8: thời gian đèn sang tắt T ts = 4α với ω ⇒ thời gian tắt 1T: cos α = U, ⇒α U0 ttat = T − t s Chương 4: DAO ĐỘNG VÀ SĨNG ĐIỆN TỪ  Tần số góc: ω= LC  Bước sóng điện từ: ; T = 2π LC f = 1 = T 2π LC c λ = c.T = = c.2π LC f Với c = 3.108 m/s: Vận tốc ánh sáng Các cơng thức cần nhớ q L L + U0 = = I0 ⇒ u = ( I 02 − i ) C C C 22 + I = q ω = U + C C ⇒ i = (U 02 − u ) L L u2 i2 + =1 U0 I0 q2 i2 + =1 q02 I 02 q 02 = q + Chú ý:+ u,q luon dao động pha + i ln sớm (u,q) góc i2 ω2 π I 02 RU 02 C = 2L C C 1 = + ⇔ Cb = @ C1 nt C2: C b C1 C C1 + C λ1 λ T1 T2 λ= khiđó f = f 12 + f 22 ; T = ; T12 + T22 λ12 + λ 22 @cơng suất : P = R @ C1 // C2 : C b = C1 + C T = T12 + T22 ; λ = λ12 + λ 22 f = f1 f f 12 + f 22 ;  Năng lượng mạch dao động:  Năng lượng điện trường: WC = 1 q2 Cu = qu = 2 C ⇒ Năng lượng điện trường cực đại: WC max  Năng lượng từ trường: WL = 1 Q02 CU 02 = Q0U = 2 C Li ⇒ Năng lượng từ trường cực đại: WL max = LI  Năng lượng điện từ: W = WC + WL = WCmx = WL max q2 1 1 hay W = Cu + Li = CU 02 = = LI 02 2 2.C 23  Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên điều hòa với T' = T ; f ' = f ; ω' = 2ω CHƯƠNG 5: GIAO THOA ÁNH SÁNG I) Giao thoa với ánh sáng đơn sắc: Gọi : S1 + a: Khoảng cách khe S1S2 I a + D: Khoảng cách từ khe tới S2 + λ : Bước sóng ánh sáng kích thích + x: Khoảng cách từ vị trí vân xét tới vân sáng trung tâm + Khoảng vân: i = d1 d2 M x O D λD a + Giao thoa mơi trường suốt chiết suất n: Bước sóng khoảng vân giảm n lần : λ'= + Vị trí vân sáng: • x=k λD = ki a Vân sáng bậc 1: k = ±1 + Vị trí vân tối: λ i ; i' = n n * Vân sáng bậc 2: k = ±2 …… λD x = (k + ) = ( k + 0,5).i a • Vân tối thứ 1: k = 0(k = -1) *vân tối thứ 2: k = 1(k=-2)…  Khoảng cách vân x1 x2: Cùng phía: x = k1i − k1i ; x = (k1 + 0,5)i − k1i ; x = k1 + 0,5)i − ((k1 + 0,5)i Khác phía: x = k1i + k1i x = ( k1 + 0,5)i + k1i …  Dạng: Xét vị trí M cách vân trung tâm khoảng x, cho vân gì: x = k → Vân sáng thứ k i 24 x = k + 0,5 → Vân tối thứ k + i Dạng: góc lệch xạ có n1; n2 ∆D = (n2 − n1 ) A ∆D = d (n2 − n1 ) A Dạng 1: Hai vân sáng trùng nhau: x1 = x2 k1 λ1 = k λ2 ⇔ k1 λ2 b = = k λ2 a a/ Khoảng cách từ vân sang trùng đến vân trung tâm x1 = x2 = k1 λ1 D D = k λ2 a a b/ Tìm số vân sáng, vân tối quan sát bề rộng trường giao thoa L: n= +Số vân sáng Ns = 2n + + Số vân tối: Nt = 2n L 2i (n: lấy phần ngun) ( lẻ < 0,5) N t = 2n + ( lẻ ≥ 0,5) c/ Tìm số vân sáng, vân tối quan sát OM ON OM k ON ≤ ≤ ( k = , ) i i  Cùng phía: Khác phía − OM k ON ≤ ≤ i i (k = 0,5) d/ Số vân trùng L −L L ≤ b.k ≤ 2i1 2i1 e/ Số vân trùng OM,ON Cùng phía OM ON ≤ b.k ≤ i1 i1 Khác phía − OM ON ≤ b.k ≤ i1 i1 25 Dạng: hai vân tối trùng xt1 = xt k1 + 0,5 λ2 b = = k + 0,5 λ1 a (cách tính giống vân sáng) f/ Nếu có xạ λ1 , λ2 , λ3 Xét k1 λ2 = k λ1 k λ3 = k λ2 ; làm cách để K2 Chú Ý: N = N1 + N −N trùng Dạng 2: Giao thoa với ánh sáng trắng: 0,4 µm ≤ λ ≤ 0,75µm  Bề rộng quang phổ bậc k: ∆x1 = x d − xt1 = k D (λd − λt ) a Dạng 3: M cách VS trung tâm khoảng x cho vân sáng, vân tối: + Tại M cho vân sáng: ⇒ 0,38µm ≤ xM = k λD a ⇒ λ = ax M ( µm ) k D a.xM ≤ 0,76 µm k D λD + Tại M cho vân tối: x M = (k + ) a ⇒ 0,38µm ≤ a.x M ≤ 0,76µm (k + 0,5).D ⇒ ? ≤ k ≤ ? (k ngun) ⇒λ= ax M ( k + 0,5).D ⇒ ? ≤ k ≤ ? (k ngun) + Tại vân sang bậc K có xạ 26 k1.λ1 k2 k1.λ1 = k λ2 ⇒ λ2 = ⇒ 0,38 ≤ k1.λ1 ≤ 0,76 k2 ⇒?≤k ≤? Chú ý: Các tia có bước song ngắn có tính đâm xun mạnh, dễ tác dụng lên kính ảnh, dễ làm phát quang chất ion hố khơng khí Sóng radio 3.10 m − 10 −4 m Tia hồng ngoại Án sáng đỏ 10 − m −0,76 µm λ = 0, 76 µ m Ánh sáng tím λ = 0,38µm Tia tử ngoại Tia X 0,38µm − 10 −9 m 10 −8 m − 10 −11 m λ < 10 −11 m Tia :nhỏ f: lớn Năng lượng lớn Thang sóng điện từ CHƯƠNG 6: LUỢNG TỬ ÁNH SÁNG Gọi + λ : Bước sóng ánh sáng kích thích + λ0 : Bước sóng giới hạn kim loại  Điều kiện để xảy tượng quang điện: λ ≤ λ0  Năng lượng phơtơn ánh sáng: ε = hf = hc λ (J) 27 hc λ0 A=  Cơng electron : (J)  Để triệt tiêu dòng quang điện bảo hòa: ε = A + Wđ max = A + mv 02 max = A + eU  Phương trình Anhxtanh: ε = A + Wđ max = A + mv 02 max = A + eU Chú ý: Hiệu điện Anốt Catốt: UAK = - Uh Mở rộng Hiệu điện tăng tốc UAK: WdA − WdK = eU AK (với WdK = A + eU h = A + m.v02max ) Các số: h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s, e = 1,6.10-19C ; me = 9,1.10-31kg Cường độ dòng quang điện bảo hòa: I bh = Cơng suất nguồn xạ: P = Hiệu suất lượng tử: H= ne np n p ε t ne e t (A) (W) (%) Với: ne : Số electron khỏi Catốt np: Số phơtơn đến đập vào Catốt Quang phổ ngun tử hyđrơ: Năng lượng xạ hay hấp thụ : ε mn = hc = Ecao – Ethấp= Em − En , λ ε mn = 13,6( 1 − ) (eV) n m 1eV = 1,6.10-19J  Bước sóng xạ hay hấp thụ: 28 ε31 =ε32 +ε21 ; λ= λ1 λ λ1 ± λ f = f1 ± f + Dãy Laiman: Nằm vùng tử ngoại + Dãy Banme: n=3 Nằm vùng ánh sáng nhìn thấy Pasen phần vùng tử ngoại n=2 Hδ Hγ Hβ Hα + Dãy Pasen: Banme Nằm vùng hồng ngoại n=6 n=5 n=4 P O N M L n=1 K Laiman  Bán kính quỹ đạo dừng : r = n r0  Số xạ N = −11 với r0 = 5,3.10 m n(n − 1)  Bán kính electron từ trường Trong đó: Fht = Fđ ⇔ m R= m.v e.B v k e k e 2 = ⇒v = r r m.r CHƯƠNG 7: VẬT LÝ HẠT NHÂN  Cấu tạo hạt nhân: A  Hạt nhân Z X, có A nuclon; Z prơtơn; N =(A – Z)nơtrơn  Độ hụt khối hạt nhân : ∆m = Zmp + (A – Z)mn – mhn  Năng lượng liên kết: Wlk = ∆m.c2 29  Năng lượng liên kết riêng:Wlkr = Wlk A Bền (50< A < 95)  Phóng xạ: X → Y + Hạt phóng xạ Gọi T: Là chu kì bán rã t: Thời gian phóng xạ Hằng số phóng xa: λ= ln T Dạng 1: số hạt nhân ngun tử a/ Số hạt nhân (ngun tử) ban đầu N0 = m0 N A A hay N= m N A A b/ Số prơtơn số nơtron có m (g) hạt X N p = Z N = Z m0 N A A N n = ( A − Z ).N = ( A − Z ) m0 N A A Dạng 2: Khối lượng chất phóng xạ lai (g) số hạt lại m = m0 t − T = m0 e −λt N = N t − T = N e −λt Dạng 3: Bị phân rã a/ Khối lượng hạt nhân mẹ bị phân rã sau thời gian t: −t ∆m = m0 (1 − T ) t b/ Số hạt nhân mẹ bị phân rã sau thời gian t: ∆N = N − N = N (1 − −T ) 0 Dạng 4: Độ Phóng Xạ H0; H a/ Độ phóng xạ ban đầu H = λN = ln 2.m0 N A T A (Bq) + 1Ci = 3,7.1010 Bq Chú ý: ( T phải đổi giây (s)) b/ Độ phóng xạ sau thời gian t H = λN = λ.N t − T = H t − T (Bq) Dạng 5: tính tỉ lệ % a/ Tỉ lệ %hạt nhân lại: 30 N −t = T (%) N0 b/ Tỉ lệ% hạt nhân bị phân rã: ∆N N0 −t = − T (%) c/ Tỉ lệ% động chiếm lượng ⇒% kα kα = 100% W kα + k Y X →α +Y A1 taothành  → A2 Dạng6: a/ Số hạt nhân tạo thành số hạt nhân mẹ bị phân rã sau thời gian t: N’ = ∆ −t T N = N0 – N = N0 (1 – ) b/ Khối lượng hạt nhân tạo thành t − A m2 = m01 (1 − T ) A1 c/ Tỉ số : hạt A2 (con) hạt A1 (mẹ) t N2 = (2 T − 1) N1  Tỉ số: khối lượng A2 khối lượng A1 t m2 A2 T = (2 − 1) m1 A1 d/ Thể tích khí phóng xạ N, VHe = n.22,4 = 22,4 NA  Các loại hạt bản: + Hạt α : 24 He + Hạt β + : 10 e ; + hạt Đơteri: 12 D =12 H + Hạt β − : −1 e + Triti 13 t =13 H + Hạt nơ tron: n + Hạt prơtơn: 11 p = 11 H  Phản ứng hạt nhân: 31 Trong phản ứng hạt nhân: A1 Z1 X1 + A2 Z2 X2 → A3 Z3 X3 + A4 Z4 X4  Số nuclơn số điện tích bảo tồn: (cân phương trình) A1+A2 = A3+ A4 Z1 + Z2 = Z3 + Z4 Dạng 7: Năng lượng tỏa thu vào phản ứng hạt nhân: W = (m1 + m2 - m3 - m4)c2 Hay W = (m1 + m2 - m3 - m4).931,5MeV Hay W = (∆m3 + ∆m4 - ∆m1 - ∆m2).c2 Hay A3Wlkr3+ A4Wlkr4 - A1Wlkr1 - A2Wlkr2 Hay W =( K +K −K1 +K ) + Nếu W > phản ứng hạt nhân tỏa lượng + Nếu W < phản ứng hạt nhân thu lượng Đơn vị khối lượng ngun tử: 1u = 931,5 MeV c2 Khối lượng prơtơn: mp =1,0073u Khối lượng nơtron mn = 1,0087u Dạng 8: Năng lượng phân tích(tổng hợp) m (g) n (mol) m N A W A E = n.N A W E= −19 , 6.10 MeV 10 .1  → J Dạng 9: định luật bảo tồn a/ Định luật bảo tồn lượng uur p1 k1 + k ± W = k + k (dấu (+): tỏa lượng; dấu (-) thu lượng) b/ Định luật bảo tồn Động lượng  Liên hệ động p = 2mK u u u u p1 + p = p + p ur p φ uur p2 32 Độ lớn: p = p12 + p22 + p1 p2 cos ϕ Nếu p1 = p2 ⇒ p = p1 cos ϕ Trong đó: + p = m.v : động lượng + k= m.v : động Dạng 9: Thuyết tương đối Anhstanh E = E0 + Wđ Trong đó: E = m.c = m0 c v 1−   c : lượng tồn phần E0 = m0 c : lượng nghỉ Wđ : động 33 ... C1 + C λ1 λ T1 T2 λ= khiđó f = f 12 + f 22 ; T = ; T12 + T22 12 + λ 22 @cơng suất : P = R @ C1 // C2 : C b = C1 + C T = T12 + T22 ; λ = 12 + λ 22 f = f1 f f 12 + f 22 ;  Năng lượng mạch dao... lệch vật biên (rad) + Cơng thức liên hệ: S02 = s + v2 ω2 Và v = ±ω S02 − s Vận tốc:  Khi dây treo lệch góc α bất kì: v= gl (cos α −cos α0 )  Khi vật qua VTCB: v = gl (1 −cos α0 )  Khi vật biên:... kéo về:Là lực tổng hợp tác dụng lên vật( có xu hướng đưa vật VTCB tỉ lệ lệ với li độ) Độ lớn Fhp = kx ⇒ Lực hồi phục cực đại: Fmax = kA Fmin = Lưu ý: Trong cơng thức lực lượng A, x, ∆l có đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt công thức vật lí 12, Tóm tắt công thức vật lí 12, Tóm tắt công thức vật lí 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay