bài tập nâng cao sinh học 9 hay

9 350 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 02:07

tổng hợp các câu hỏi lý thuyết và bài tập nâng cao chương ADN NST, nhiều câu hỏi mẹo có đáp án án trả lời chuẩn xác. Các bài tập nâng cao về ADN NST hay, có đáp án và cách giải chi tiết phù hợp với nhu cầu ôn thi HSG sinh 9, thi THPT chuyên sinh 1 Cho tế bào sinh tinh loài động vật, tế bào có kiểu gen Aabb, tế bào có kiểu gen AaBb Quá trình giảm phân diễn bình thường tế bào sinh tinh nói tạo tối thiểu loại tinh trùng? Đó loại nào? Một tế bào sinh dưỡng loài động vật thực nguyên phân liên tiếp số lần, trình môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 42 NST thường tất tế bào có NST giới tính X Hãy xác định NST 2n cá thể động vật nói Biết đột biến xảy Số loại tinh trùng tối thiểu tạo thành: tế bào sinh tinh kết thúc giảm phân tạo tối thiểu loại tinh trùng Có khả năng: • Khả 1: Tế bào cho loại tinh trùng Ab ab Nếu tế bào tạo loại tinh trùng AB ab -> loại tinh trùng là: AB, Ab, ab • Khả 2: Tế bào cho loại tinh trùng Ab ab Nếu tế bào tạo loại tinh trùng Ab aB -> loại tinh trùng là: Ab, aB, ab Xác định NST 2n cá thể động vật * TH1: Trong tế bào có NST X -> số tế bào -> tế bào ban đầu nguyên phân lần -> số NST thường tế bào ban đầu là: 42: (2 3-1) = NST Nếu tế bào ban đầu có NST giới tính XY -> số NST 2n là: + = Nếu tế bào ban đầu có NST giới tính XO -> số NST 2n là: + = * TH2: Trong tế bào có NST X -> số tế bào -> tế bào ban đầu nguyên phân lần -> số NST thường tế bào ban đầu là: 42: (2 - 1) = 14 NST -> số NST 2n là: 14 + = 16 c) Cơ thể bình thường có kiểu gen Dd Đột biến làm xuất thể có kiểu gen Od Loại đột biến xảy ra? Cơ chế phát sinh dạng đột biến đó? • Loại đột biến xảy ra: đột biến cấu trúc NST dạng đoạn đột biến số lượng NST thể dị bội • Cơ chế: o Mất đoạn NST: tác nhân lí, hóa học làm cấu trúc NST bị phá vỡ làm đoạn gen mang D Giao tử chứa NST đoạn (không mang gen D) kết hợp với giao tử bình thường (mang gen b) tạo nên thể có kiểu gen od o Thể dị bội: cặp NST tương đồng (mang cặp gen tương ứng Dd) không phân li giảm phân tạo nên giao tử O (n-1) Giao tử kết hợp với giao tử bình thường mang gen d tạo nên thể dị bội Od - Nêu ý nghĩa điều kiện nghiệm quy luật phân li độc lập Menđen theo quan điểm di truyền học đại? -Ở loài thực vật, xét tế bào sinh dưỡng thể đột biến khác thể không, thể bốn thể bốn kép Tổng số nhiễm sắc thể đơn tế bào 124 a) Xác định nhiễm sắc thể 2n loài? b) Cơ chế phát sinh thể đột biến trên? -) Có hai dòng ruồi giấm chủng khác hai cặp tính trạng tương phản, gen nhiễm sắc thể thường quy định Dòng có kiểu hình thân xám, mắt trắng, dòng có thân đen, mắt đỏ Hãy bố trí thí nghiệm để xác định cặp gen quy định cặp tính trạng phân li độc lập hay di truyền liên kết với Biết thân xám, mắt đỏ hai tính trạng trội hoàn toàn so với thân đen, mắt trắng - Nêu cách lắp ráp mô hình ADN? Một loài thực vật có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể, xét gen có hai alen Do đột biến, loài xuất dạng thể dị bội (2n+1) tương ứng với cặp nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, thể dị bội (2n+1) có tối đa loại kiểu gen gen xét? Theo lý thuyết thể dị bội (2n +1) có tối đa: x x = 108 kiểu gen a Tại đột biến gen chủ yếu phát sinh trình nhân đôi ADN? • Bình thường ADN có cấu trúc xoắn kép liên kết với số lượng liên kết hidro theo NTBS, mặt khác ADN nhân sinh vật nhân thực liên kết với protein tạo thành NST nên bị tác động tác nhân đột biến, mạch bị lỗi sai có mạch bổ sung làm khuôn để tổng hợp lại 0,25 • Khi nhân đôi ADN mạch ADN tách nên dễ chịu tác động tác nhân đột biến làm biến đổi cấu trúc bazơ nitơ từ dẫn đến lắp ráp sai NTBS Đồng thời số tác nhân đột biến gắn hẳn vào mạch khuôn mạch tổng hợp nên gây sai sót nhân đôi ADN: Mất, thêm lắp ráp nhầm nucleotit từ dẫn đến đột biến gen 0,5 • Những sai khác trình nhân đôi ADN không enzim phát sửa sai nên nhân lên với nhân đôi ADN hình thành đột biến 0,25 b Muốn nghiên mức phản ứng kiểu gen vật nuôi, ta cần tiến hành sau: • Sử dụng nhân vô tính kỹ thuật cấy truyền phôi để tạo nhiều vật nuôi có kiểu gen giống 0,25 • Nuôi vật có KG môi trường khác để thu KH khác 0,25 • Tập hợp KH khác KG ta có mức phản ứng KG 0,25 • Dựa vào mức phản ứng để đánh giá KG có mức phản ứng rộng hay hẹp 0,25 Câu 18: Giả sử gen có bazơ nitơ Guanin trở thành dạng (G*) sau lần tự có gen đột biến dạng thay G-X A-T(biết đột biến xảy lần) A 15 B C D 31 2^(5-1) -1 Câu 24: Ở loài thực vật, A- chín sớm, a- chín muộn Đem lai dạng tứ bội với F1 Muốn F1 xuất loại kiểu hình có phép lai cho kết trên? A 10 B C D Câu 33: Cà độc dược có 2n=24 Có thể đột biến, có NST số bị đoạn, NST số bị đảo đoạn, NST số lặp đoạn Khi giảm phân cặp NST phân li bình thường giao tử mang đột biến có tỉ lệ: A 75% B 87,5% C 25% D 12,5% giao tử bình thường 1/2 1/2 1/2 giao tử đột biến 1- 1/8 Câu 20: Có hai quần thể loài Quần thể thứ có 750 cá thể, tần số alen A 0,6 Quần thể thứ hai có 250 cá thể, tần số alen A 0,4 Nếu toàn cá thể quần thể di cư vào quần thể quần thể alen A có tần số là: A 0,5 B C 0,55 D .0,45 (750 * 0,6 + 250 * 0.4)/(750+250) Câu 21: Nếu alen A trội hoàn toàn so với alen a, bố mẹ dị hợp tử (Aa x Aa), xác suất để có người có kiểu hình trội gia đình có người là: A 56.5% B 60% C 42,2% D 75% Bài 1:Một tế bào sinh dục sơ khai ruồi giấm (2n = 8) tiến hành nguyên phân liên tiếp số lần tạo số tế bào hệ cuối có 512 NST trạng thái chưa nhân đôi 1.Hãy xác định số đợt phân bào tế bào sinh dục sơ khai nói Các tế bào tạo thành nói trở thành tế bào sinh trứng a Khi tế bào sinh trứng giảm phân lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào tạo NST đơn? b Quá trình giảm phân tạo trứng tổng số NST tế bào trứng bao nhiêu? c Biết hiệu suất thụ tinh trứng 25% trứng thụ tinh cần triệu tinh trùng tham gia Xác định số tinh trùng tham gia thụ tinh cho 25% số trứng nói Hướng dẫn 1.Xác định số đợt phân bào tế bào sinh dục sơ khai Ở ruồi giấm NST lưỡng bội 2n= Gọi k số lần phân bào ( k nguyên dương, k>0) Theo giả thiết, ta có: 2k 2n = 512 2k =512 →k=6 Vậy tế bào sinh dục sơ khai nói tiến hành đợt phân bào 2.a: Số NST đơn môi trường cần cung cấp cho trình nhân đôi Mỗi tế bào sinh trứng có 2n = NST đơn, trước giảm phân tạo trứng nhân đôi NST đơn thành NST kép tức tạo thêm NST đơn từ nguyên liệu môi trường nội bào Tổng số tế bào sinh trứng tạo sau đợt phân bào 26= 64 tế bào Vậy tế bào sinh trứng lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào để tạo số NST đơn : 8.64 = 512 NST đơn b Xác định số NST đơn trứng tạo thành Vì tế bào sinh trứng lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào để tạo số NST đơn : 64.1 = 64 trứng Ở ruồi giấm n = NST nên tổng số NST trứng tạo thành 64.4 = 256 NST đơn c Số tinh trùng tham gia thụ tinh Hiệu suất thụ tinh trứng 25% nên tổng số trứng trực tiếp thụ tinh tạo hợp tử là: = 16 trứng Vậy số tinh trùng tham gia thụ tinh : 1.000.000 x 16 = 16.000.000 tinh trùng 64.25% Bài 2:Một tế bào sinh dục sơ khai qua giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi trường cung cấp 240 NST đơn Số NST đơn giao tử tạo vùng chín gấp lần số tế bào tham gia vào đợt phân bào cuối vùng sinh sản 1.Xác định NST 2n loài 2.Tính số chromatit số NST trạng thái tế bào kì nguyên phân, kì giảm phân I, kì giảm phân II, kì cuối giảm phân II bao nhiêu? 3.Sau giảm phân giao tử tạo thành tham gia thụ tinh Tổng số NST hợp tử tạo thành 128 Tính hiệu suất thụ tinh giao tử ? 4.Nếu tượng trao đổi chéo NSt, đột biến số loại giao tử nhiều loài bao nhiêu? Điều kiện? Hướng dẫn giải a Xác định NST 2n Gọi x số NST NST lưỡng bội loài k số đợt nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai (x, k nguyên dương, x chẵn) Theo đề bài: (2k -1).x + x.2k = 240 x : = 2k-1 (1) (2) Thay vào ta được: (x: -1 )x +x2 : = 240 x2 – x - 240 = x =16 , k = Vậy NST 2n =16 b Số cromatit số NST trạng thái - Kì nguyên phân : 32 cromatic, 16 NST kép - Kì giảm phân I: 32 cromatic, 16 NST kép - Kì giảm phân II: 16 cromatic, NST kép - Kì nguyên phân :0 cromatic, NST đơn 1.Số tế bào tham gia giảm phân: 23 = Số hợp tử : 128 : 16= tử Nếu tế bào sinh dục giảm phân tế bào sinh dục → giao tử tham gia tạo hợp HSTT = 8× 100: = 100% Nếu tế bào sinh dục giảm phân tế bào sinh dục đực → tạo 8×4 = 32 giao tử có giao tử tham gia tạo hợp tử → HSTT = × 100: 32 =25% Số loại giao tử tối đa tạo NST cặp tương đồng có cấu trúc khác 2n = 28= 256 Bài 3: Ba hợp tử loài sinh vật, hợp tử có 78 NST lúc chưa nhân đôi Các hợp tử nguyên phân liên tiếp để tạo tế bào Tổng số NST đơn tế bào sinh từ hợp tử 8112 Tỉ lệ số tế bào sinh từ hợp tử với hợp tử 1/4 Số tế bào sinh từ hợp tử gấp 1,6 lần số tế bào sinh từ hợp tử hợp tử a.Tìm số lượng tế bào sinh từ hợp tử b.Tính số lần nguyên phân liên tiếp hợp tử c Tính số lượng NST môi trường nội bào cần cung cấp cho hợp tử thực lần nguyên phân Hướng dẫn a Số lượng tế bào sinh từ hợp tử Theo số liệu cho giả thiết ta có số lượng tế bào sinh từ hợp tử : 8112 : 78 = 104 tế bào - Số lượng tế bào sinh từ hợp tử 3: (104 :2,6) x 1,6 = 64 tế bào - Số lượng tế bào hợp tử 1và hợp tử sinh : (104: 2,6) x 1= 40 tế bào - Số lượng tế bào hợp tử sinh ra: (40: 5) x = tế bào - Số lượng tế bào hợp tử sinh ra: (40 : 5) x = 32 tế bào b.Số lần nguyên phân liên tiếp hợp tử - Số lần nguyên phân hợp tử 1: 2k =8 → k= - Số lần nguyên phân hợp tử 2: 2k= 32 →k=5 - Số lần nguyên phân hợp tử 3: 2k = 64 → k= Số NST môi trường nội bào cung cấp cho hợp tử thực lần nguyên phân - Số NST môi trường nội bào cung cấp cho hợp tử: + Hợp tử 1: (23 -1) x 78 = 546 NST + Hợp tử 2: (25 -1) x 78 = 2418 NST + Hợp tử 3: (26 -1) x 78 = 4914 NST Vậy số NST môi trường nội bào cung cấp cho hợp tử thực lần nguyên phân : 546 +2418 +4914 = 7878 NST Bài :Một cá thể loài có tế bào sinh dục sơ khai tham gia số lần nguyên phân Ở kì lần nguyên phân thứ người ta đếm 768 cromatic có tế bào Sau thực nguyên phân tế bào tham gia tạo trứng môi trường cung cấp 3072 NST đơn Trong 75% trứng cung cấp cho trình sinh sản hiệu suất thụ tinh 37,5 % Ở đực có tế bào sinh dục sơ khai tham gia tạo tinh trùng Hiệu suất thụ tinh 56,25% 1.Xác định NST lưỡng bội loài ? Dự đoán tên loài 2.Xác định số lần nguyên phân tế bào sinh dục ? Số hợp tử hình thành ? 3.Xác định số lần nguyên phân tế bào sinh dục đực sơ khai ? Hướng dẫn làm : a Xác định NST lưỡng bội loài Ở kì nguyên phân lần thứ 4, số tế bào tạo thành 24 = 32 tế bào Theo đề ta có : 32 2n = 768 → 2n = 24 Loài lúa, cà chua b Xác định số đợt nguyên phân tế bào sinh dục Gọi x số lần nguyên phân tế bào sinh dục ( x nguyên dương) Theo đề bài, ta có : 2x 2n = 3072 2x 24 = 3072 x =6 Số hợp tử tạo thành: Số trứng dùng cho sinh sản: 64 x 0.75 = 48 Số hợp tử: 48 x 0.375 = 18 hợp tử c Số tinh trùng sinh (18 x 100): 56.25 = 32 Số tế bào sinh tinh: (32 : 4) = tế bào Số lần nguyên phân : 2.2x = → x = Bài 5: Một loài sinh vật giảm phân, có cặp NST xảy trao đổi chéo điểm tạo tối đa 225 loại giao tử Một tế bào sinh dục sơ khai loài qua số đợt nguyên phân cần môi trường cung cấp 11220 NST đơn Các tế bào sinh tham gia giảm phân Biết hiệu suất thụ tinh trứng 25%, tinh trung 3,125 % Hãy xác định 1.Số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ sơ khai? 2.Số hợp tử hình thành? 3.Số tế bào sinh tinh cần để tạo đủ số tinh trùng tham gia vào trình thụ tinh? Hướng dẫn làm a Xác định số lần nguyên phân tế bào sinh dục Bộ NST loài 2n, ta có 2n + 3= 25 Vậy n =22 → 2n = 44 Gọi x số lần nguyên phân tế bào sinh dục cái, ta có : 44( 2x -1) = 11220, x= b Số hợp tử tạo thành Số tế bào sinh giao tử tham gia giảm phân = số giao tử tạo : 28 = 256 tế bào Số hợp tử tạo thành 256 x 25% = 64 Số tinh trùng tham gia thụ tinh : 64 x 100/ 3,125 = 2048 Số tế bào sinh tinh cần để tạo số tinh trùng tham gia thụ tinh 2048 : = 512 Bài 1: Trong tinh hòan cá thể có nhóm TB sinh dục sơ khai chứa 480 NST, phân bào liên tiếp số lần số NST đơn đơn bội lòai Các TB tạo thành trở thành TB sinh tinh trải qua giảm phân tạo thành tinh trùng, hiệu suất thụ tinh tinh trùng 10% Khi giao phối với lòai hình thành số hợp tử chứa 3072 NST đơn Cho biết hiệu suất thụ tinh trứng 50%, lần hợp tử tinh trùng kết hợp với trứng a) Tìm NST 2n lòai b) Tính số lượng TB sinh trứng tham gia tạo trứng cho giao phối nói Bài 2: Hai hợp tử loài nguyên phân liên tiếp số lần, môi trường TB cung cấp nguyên liệu tương đương với 22792 NST đơn Hợp tử có số đợt nguyên phân 1/3 số lần nguyên phân hợp tử Ở kì TB người ta đếm 44 NST kép Tính: a) Số lần nguyên phân hợp tử b) Số lượng NST đơn hoàn toàn mà môi trường cần cung cấp cho hợp tử c) Số loại giao tử số kiểu hợp tử khác nguồn gốc NST, giả sử trình giảm phân thụ tinh diễn bình thường Bài 3: Trong ống dẫn sinh dục có 10 TB sinh dục thực phân bào nguyên nhiễm liên tiếp số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 2480 NST đơn Các tế bào sinh giảm phân tạo giao tử, môi trường nội bào cấp thêm nguyên liệu tạo 2560 NST đơn Biết rằng, hiệu suất thụ tinh giao tử 10% thụ tinh làm hình thành nên 128 hợp tử a) Xác định NST lưỡng bội loài b) Xác định giới tính thể tạo giao tử c) Các hợp tử tạo chia làm nhóm có số lượng Nhóm thứ có số lần nguyên phân gấp đôi nhóm thứ hai số lần nguyên phân Tổng số tế bào nhóm hợp tử nguyên phân tạo chứa 10240NST Xác định số lần nguyên phân hợp tử nhóm Bàì Ở gà NST 2n=78 Quan sát nhóm tế bào sinh tinh phân bào thời điểm NST xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo nhóm tế bào sinh trứng p bào thời điểm NST đơn pli cực tế bào, người ta nhận thấy tổng số NST đếm từ nhóm tế bào 4680, số NST nhóm tế bào sinh trứng gấp lần số NST kép nhóm tế bào sinh tinh Xác định số lg tế bào nhóm? Bài Một hợp tử trải qua lần NP.Số đợt NP đầu có tb đbiến tứ bội tb lại NP bình thường Sau 1tb lưỡng bội khác bị đb tứ bội Tất tb phân bào bt đến lần phân bào cuối có 116 tế bào đc sinh xác định thứ đợt đột biến xảx lần (đột biến lần xảy nguyên phân thứ lần nguyên phân A 3-5 B 4-5 C 5-6 D 6-7 Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định, alen trội trội hoàn toàn Biết không xảy đột biến bố người đàn ông hệ thứ III không mang alen gây bệnh Xác suất người đầu lòng cặp vợ chồng hệ thứ III bị bệnh 01đ 1đ 1đ Phân biệt gen cấu trúc gen điều hoà? - Gen điều hoà mã hóa cho loại protein yếu tố điều hoà biểu gen khác hệ gen…………………………………………………………………………… - Gen cấu trúc mã hoá cho chuỗi polypeptit tham gia thành phần cấu trúc hay chức tế bào (cấu trúc, bảo vệ, hoocmôn, xúc tác…)………………………………… Trong tự nhiên, dạng đột biến gen phổ biến nhất? Vì sao? - Đột biến gen phổ biến thay cặp nucleotit ………………………………… - Vì: + Cơ chế phát sinh đột biến tự phát dạng thay cặp nucleotit dễ xảy tác nhân đột biến (do nucleotit tế bào hỗ biến thành dạng hiếm) + Trong phần lớn trường hợp, đột biến thay cặp nucleotit đột biến trung tính, (do ảnh hưởng đến ba gen) => dạng đột biến gen dễ tồn phổ biến nhiều loài Nêu đặc điểm khác nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực - Ở sinh vật nhân thực, phân tử ADN (mạch thẳng, kích thước dài) có nhiều đơn vị chép Ở sinh vật nhân sơ, phân tử ADN mạch vòng, kích thước nhỏ có đơn vị chép ……………………………………………………………………………………………………………………………… - Các tế bào sinh vật nhân thực có nhiều loại enzim protein khác tham gia thực trình tái ADN so với sinh vật nhân sơ……………………………………… - Tốc độ chép sinh vật nhân sơ nhanh sinh vật nhân thưc………………………… - ADN dạng mạch vòng nhân sơ không ngắn lại sau chu kỳ chép, hệ gen sinh vật nhân thực dạng mạch thẳng ngắn lại sau chu kỳ chép …… Những trường hợp gen không tạo thành cặp alen? - Gen bào quan (ty thể, lạp thể) nằm tế bào chất ………………………… - Gen X alen Y gen Y alen X …… ……… - Gen nhiễm sắc thể lại alen tương ứng thể đột biến nhiễm - Gen đoạn NST tương ứng với đoạn bị đột biến - Các gen giao tử đơn bội bình thường giao tử thể 1đ ... tác…)………………………………… Trong tự nhiên, dạng đột biến gen phổ biến nhất? Vì sao? - Đột biến gen phổ biến thay cặp nucleotit ………………………………… - Vì: + Cơ chế phát sinh đột biến tự phát dạng thay cặp nucleotit... mức phản ứng rộng hay hẹp 0,25 Câu 18: Giả sử gen có bazơ nitơ Guanin trở thành dạng (G*) sau lần tự có gen đột biến dạng thay G-X A-T(biết đột biến xảy lần) A 15 B C D 31 2^(5-1) -1 Câu 24: Ở loài
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập nâng cao sinh học 9 hay, bài tập nâng cao sinh học 9 hay, bài tập nâng cao sinh học 9 hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay