Phương pháp phát hành trái phiếu chính phủ và quá trình phát triển của thị trường trái phiếu chính phủ

50 237 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 01:16

Phương pháp phát hành trái phiếu chính phủ và quá trình phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ. Bài học cho Việt Nam từ thất bại trong phát hành TPCP của Hàn Quốc. Một số đề xuất và giải pháp nâng cao vai trò cảu thị trường TPCP. Phương pháp phát hành trái phiếu phủ trình phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ Contents I TỔNG QUAN VỀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ: Khái niệm: - Trái phiếu: loại chứng khoán quy định nghĩa vụ người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ chứng khoán (người cho vay) khoản tiền xác định, thường khoảng thời gian cụ thể, phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu đáo hạn Như vậy, thực chất với trái phiếu, trái chủ người cho vay họ không chịu trách nhiệm kết hoạt động sử dụng vốn Nhà phát hành có nghĩa vụ toán theo cam kết nợ xác định hợp đồng vay Nếu công ty không hoàn trả lãi cho trái phiếu, người ta xem xét vấn đề phá sản công ty Quyền yêu cầu thu nhập tài sản trái chủ ưu tiên trước cổ phiếu ưu đãi cổ phiếu thường Đây đảm bảo quan trọng cho nhà đầu tư trái phiếu có mức độ rủi ro thấp so với cổ phiếu - Trái phiếu Chính phủ Chính phủ phát hành Những trái phiếu phát hành nhằm bù đắp thiếu hụt ngân sách Nhà nước để xây dựng công trình công cộng, để giải khó khăn tài Trái phiếu Chính phủ loại chứng khoán rủi ro toán loại trái phiếu có tính khoản cao Do đặc điểm đó, lãi suất trái phiếu Chính phủ xem lãi suất chuẩn để làm ấn định lãi suất công cụ nợ khác có kỳ hạn Mệnh giá trái phiếu ghi đồng ngoại tệ đồng tệ Nếu trái phiếu Chính phủ phát hành nước phận hình thành khoảng nợ nước Nếu trái phiếu Chính phủ phát hành nước hình thành khoản nợ nước Trái phiếu Chính phủ đảm bảo chắn uy tín Chính phủ tài sản quốc gia, có khả cầm cố chuyển nhượng Các tổ chức nhân đạo, tổ chức tôn giáo, công ty phục vụ cho mục đích công cộng thường ưu tiên mua trước miễn giảm phí giao dịch Hệ thống ngân hàng người trợ giúp đắc lực Nhà nước trình phát hành toán trái phiếu Chính phủ Đặc điểm trái phiếu Chính phủ Thông qua khái niệm trái phiếu Chính phủ, ta thấy trái phiếu Chính phủ công cụ vay nợ đặc biệt Chính phủ, có độ an toàn cao Ngoài đặc điểm chung trái phiếu, trái phiếu Chính phủ có đặc điểm riêng: • Trái phiếu Chính phủ loại trái phiếu có độ rủi ro thấp có nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo • Là loại trái phiếu có uy tín cao, an toàn thị trường • Quy mô phát hành giao dịch lớn nên có ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán nói riêng thị trường tài nói chung • Do TPCP công cụ an toàn, khối lượng phát hành lớn, có nhiều ưu đãi, chủ yếu trung gian tài nắm giữ Phân loại trái phiếu Chính phủ: Phân loại theo chủ thể ủy quyền phát hành: Theo điều Nghị định 141/2003/NĐ-CP, TPCP bao gồm: tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình, trái phiếu đầu tư, trái phiếu ngoại tệ, công trái xây dựng tổ quốc • Tín phiếu kho bạc: loại trái phiếu Chính phủ có thời hạn năm, phát hành với mục đích bù đắp thiếu hụt tạm thời ngân sách Nhà nước tạo thêm công cụ cho thị trường tiền tệ • Trái phiếu kho bạc: loại trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ năm trở lên phát hành với mục đích huy động vốn theo kế hoạch ngân sách Nhà nước hàng năm Quốc hội phê duyệt • Trái phiếu đầu tư: loại trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ năm trở lên bao gồm trái phiếu huy động vốn cho công trình cụ thể thuộc diện ngân sách đầu tư, nằm kế hoạch đầu tư Chính phủ phê duyệt chưa bố trí vốn ngân sách năm kế hoạch trái phiếu huy động vốn cho quỹ hỗ trợ phát triển theo kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển hàng năm Chính phủ phê duyệt • Trái phiếu công trình Trung ương: loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn từ năm trở lên Kho bạc Nhà nước phát hành, nhằm huy động vốn theo định Thủ tướng Chính phủ, cho dự án thuộc nguồn vốn đầu tư Ngân sách trung ương, ghi kế hoạch chưa bố trí vốn ngân sách năm • Trái phiếu ngoại tệ: loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn từ năm trở lên Bộ Tài phát hành cho mục tiêu theo định Thủ tướng Chính phủ Đồng tiền phát hành ngoại tệ tự chuyển đổi • Công trái xây dựng tổ quốc: Chính phủ phát hành nhằm huy động nguồn vốn nhân dân để đầu tư xây dựng công trình quan trọng quốc gia công trình thiết yếu khác phục vụ sản xuất, đời sống, tạo sở vật chất, kỹ thuật cho đất nước Phân loại theo thời gian đáo hạn: Do trái phiếu Chính phủ phát hành có kỳ hạn năm trở lên, nên phân loại trái phiếu Chính phủ theo thời gian đáo hạn có loại sau: • Trái phiếu ngắn hạn có thời hạn từ đến năm • Trái phiếu trung hạn có thời hạn từ đến 15 năm • Trái phiếu dài hạn có thời hạn 15 năm • Trái phiếu vô hạn không ghi ngày đáo hạn Phân loại khác: Theo hình thức sử dụng vốn: trái phiếu kho bạc gắn liền với việc thực sách tài khóa, trái phiếu đầu tư huy động vốn cho công trình thuộc diện ngân sách Nhà nước cấp phát… Theo cách tính lãi: lãi suất trái phiếu phát hành xác định sở kết phiên đấu thầu Lãi suất trái phiếu áp dụng cố định cho kỳ hạn trái phiếu thả hàng năm theo biến động lãi suất thị trường tài chính, tiền tệ Trường hợp áp dụng lãi suất thả nổi, ý kiến thỏa thuận Bộ Tài chính, tổ chức phát hành công bố mức lãi suất tham chiếu trước đấu thầu Lãi suất thức công bố trước theo thời gian vào thời điểm toán lãi trái phiếu sở lãi suất tham chiếu thời điểm công bố Theo hình thức biểu hiện: trái phiếu đấu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung phát hành hình thức chứng bút toán ghi sổ; có ghi tên không ghi tên Tuy nhiên, cho dù phân loại theo hình thức trái phiếu Chính phủ có đặc điểm giống trái phiếu khác mệnh giá, lãi suất, kỳ hạn: • Mệnh giá (giá trị danh nghĩa hay giá trị bề mặt) giá trị ghi trái phiếu, xác định tổng số tiền gốc mà trái chủ nhận hết thời hạn trái phiếu Khác với cổ phần, mệnh giá trái phiếu yếu tố xác lập rõ ràng, sở đặt móng cho quan hệ nghĩa vụ suốt chiều dài tồn trái phiếu Mệnh giá trái phiếu thường định chuẩn số chẵn tốt, đồng thời để giúp cho việc giao dịch thuận tiện Thường thị trường có mệnh giá chuộng khuyến khích sử dụng • Lãi suất: Đây thành tố xác định quyền lợi thu nhập định kỳ cho người sở hữu trái phiếu Tiền lãi, theo thông lệ phổ biến, trả nửa năm lần Lãi suất chia làm loại: lãi suất danh nghĩa lãi suất thực tế - Lãi suất danh nghĩa: lãi suất ghi trái phiếu quy định mức lợi tức mà trái chủ hưởng so với mệnh giá trái phiếu Như vậy, điều xảy với giá trái phiếu coupon có lãi suất hàng năm 8% mệnh giá 1.000USD, trả 80USD lợi tức hàng năm đáo - hạn Lãi suất thực tế: xem xét mối liên hệ giá trị thời gian tiền lãi suất thực tế (lãi suất hiệu quả) lãi suất thực thu từ khoản đầu tư phải trả cho khoản vay sau tính đến tác động lãi suất kép Thông thường lãi suất mà hay nhìn thấy lãi suất danh nghĩa, lãi suất thực tế tính toán từ lãi suất danh nghĩa theo số phương pháp định Lãi suất danh nghĩa gắn liền với phương pháp tính lãi đơn giản, lãi suất thực tế kết phương pháp tính lãi kép • Kỳ hạn: độ dài thời gian người phát hành trái phiếu trả lại toàn tiền gốc cho trái chủ nhận lại trái phiếu Với tất loại trái phiếu bình thường, việc hoàn trả lại tiền gốc thực vào ngày đáo hạn Ngày đáo hạn sở quan trọng để xác định kỳ trả lãi Kỳ trả lãi xác định năm lần II CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Phát hành trực tiếp qua hệ thống kho bạc nhà nước Trái phiếu Chính phủ phát hành qua hệ thống Kho bạc Nhà nước trái phiếu có kỳ hạn từ 01 năm trở lên, bao gồm loại: trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình Trung ương trái phiếu ngoại tệ (gọi chung trái phiếu) Trái phiếu phát hành qua hệ thống Kho bạc Nhà nước phát hành toán đồng Việt Nam ngoại tệ tự chuyển đổi.\ Trái phiếu phát hành qua hệ thống Kho bạc Nhà nước hình thức chứng ghi sổ, có ghi tên không ghi tên Trái phiếu phát hành đồng Việt Nam có mệnh giá tối thiểu 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng) Các mệnh giá khác bội số 100.000 đồng Lãi suất trái phiếu Bộ trưởng Bộ Tài định cho đợt phát hành, phù hợp với mặt lãi suất chung thị trường đảm bảo quyền lợi cho tổ chức, cá nhân mua trái phiếu Trái phiếu phát hành có lãi suất cố định, toán lãi theo phương thức: -Thanh toán lãi định kỳ; -Thanh toán lãi lần với tiền gốc đến hạn; -Thanh toán lãi phát hành Đây phương thức mà KBNN huy động lực lượng nhân chỗ đơn vị tổ chức tiêu thụ trái phiếu thông qua hệ thống nước thông qua văn phòng đại diện nước Ưu điểm: -Lượng vốn tiêu thụ chuyển tức thời vào NSNN -KBNN trực tiếp kiểm soát tiến độ huy động vốn -Trực tiếp tiêu thụ trái phiếu thông qua thị trường chứng khoán thị trường tiền tệ Nhược điểm: -Gây xáo trộn cho hoạt động quản lý quỹ nhà nước ngày -Chi phí tiêu thụ cao, tạo áp lực huy động vốn theo tiêu phân bố KBNN -Tốc độ huy động vốn chậm, TPCP xem công cụ huy động vốn qua hệ thống KBNN chưa phải hàng hóa thị trường => Đây phương thức vay nợ chủ chốt trogn điều kiện chưa hình thành TTCK TTCK TT tiền tệ chưa phát triển mạnh để giải áp lực phải huy động vốn cần thiết cho SNN qua phát hành TPCP Đấu thầu TPCP qua thị trường chứng khoán Trái phiếu đầu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung phát hành toán Đồng Việt Nam Trái phiếu đấu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung phát hành hình thức chứng bút toán ghi sổ; có ghi tên không ghi tên Trái phiếu phát hành có mệnh giá tối thiểu 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng) Các mệnh giá khác bội số 100.000 đồng Việc đấu thầu trái phiếu thực theo hai hình thức: Đấu thầu cạnh tranh lãi suất, kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất với đầu thầu không cạnh tranh lãi suất Điều kiện tham gia đấu thầu : -Là thành viên đấu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán -Có tài khoản ký quỹ ngân hàng định nộp tiền ký quỹ thoe quy định -Có đơn đăng ký đấu thầu gửi TTGDCK theo mẫu -Có tài khoản lưu ký chứng khoán mở TTGDCK thành viên lưu ký Đối tượng công nhận thành viên đấu thầu tham gia đấu thầu Ưu điểm: -Đây phương thức tiêu thụ -Tốc độ tập trung vốn nhanh -TPCP góp phần đa dạng hàng hóa thị trường, trở thành loại chứng khoán chủ lực thúc đẩy hoạt động TTCK phát triển Nhược điểm: -Vẫn mẻ nhà đầu tư thị trường mở -Nhà nước chưa thực xem TPCP -Chưa mở rộng đối tượng tham gia đấu thầu, chưa đa dạng kỳ hạn trái phiếu với mức khác tạo mức chênh lệch TP thời điểm khác nhằm kích thích hoạt động tham gia đấu thầu mua, bán TP TTCK -Những quy định chuẩn mực hoạt động đấu thầu chưa phù hợp gây ảnh hưởng lớn đến kết đấu thầu => TTCK phả đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức để phát triển thị trường tài quốc gia, thực trình hội nhập toàn sâu sắc với thị trường tài quốc tế nhà nước phải tập trung nghiên cứu, học tập kinh nghiệm áp dụng giải pháp để thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán quốc gia, đảm bảo thị trường chứng khoán phải kênh quan trọng, chủ lực phát hành mua bán trái phiếu phủ nói riêng chứng phủ nói chung Phát hành trái 3.1 Khái niệm: phiếu hình thức đại lý phát hành: Đại lý phát hành việc tổ chức phát hành ủy thác cho tổ chức khác thực bán trái phiếu cho nhà đầu tư Tổ chức nhận làm đại lý phát hành huởng phí đại lý phát hành theo khối lượng trái phiếu tiêu thụ được, lượng trái phiếu tiêu thụ không hết đợt phát hành, đại lý quyền hòan trả lại cho tổ chức phát hành 3.2 Các loại trái phiếu phát hành theo phương pháp đại lý:  Trái phiếu kho bạc  Trái phiếu phủ bảo lãnh  Trái phiếu quyền địa phương 3.3 • Quy trình đại lý phát hành trái phiếu Lựa chọn tổ chức đại lý phát hành trái phiếu Căn kế hoạch phát hành trái phiếu, tổ chức phát hành thông báo nội dung dự kiến đợt phát hành trái phiếu cho tổ chức đại lý để đăng ký làm đại lý phát hành Trên sở kết đăng ký, tổ chức phát hành lựa chọn tổ chức đảm bảo điều kiện phân phối trái phiếu có mức phí đại lý phát hành thấp phạm vi mức phí phát hành theo quy định để làm đại lý phát hành trái phiếu • Ký hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu Trước ngày đợt phát hành trái phiếu ngày, tổ chức phát hành thực ký “Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu” (theo mẫu Phụ lục số 08) với tổ chức đại lý phát hành • Thông báo nội dung đợt phát hành trái phiếu Trước ngày phát hành trái phiếu ngày, tổ chức phát hành “Thông báo phát hành trái phiếu” (theo mẫu Phụ lục số 09) gửi đến tổ chức đại lý phát hành trái phiếu thông báo phương tiện thông tin đại chúng • Chuyển giao trái phiếu - Tổ chức phát hành chuyển cho tổ chức đại lý phát hành số lượng chứng Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu tương ứng với khối lượng trái phiếu tổ chức đại lý phát hành nhận bán sau ngày ký Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu 10 Mặc dù trình độ phát triển cao hơn, thị trường tài Hàn Quốc nói chung, thị trường trái phiếu nói riêng có nhiều điều kiện phát triển tương đồng với VN, đặc biệt sách áp chế tài Hàn Quốc nguyên nhân dẫn đến phát triển cân đối thị trường tài Hàn Quốc, tạo tiền đề cho khủng hoảng tài xuất có tác động cú sốc từ bên Việc nghiên cứu kinh nghiệm Hàn Quốc giúp VN phát triển thị trường trái phiếu vững dựa học thành công thất bại thị trường trái phiếu Hàn Quốc IV THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP Lịch sử trình hình thành thị trường trái phiếu phủ *Trái phiếu phủ giai đoạn 2006-2008 20/6/2006, Bộ trưởng tài ký định đấu thầu trái phiếu phủ đặt móng cho huy động vốn thông qua trái phiếu Việt Nam 6/9/2007, trái phiếu phủ thức ban hành 15/3/2007, Tập đoàn định mức tín nhiệm Moody’s Mỹ nâng mức tín nhiệm TP phủ từ ổn định lên mức tích cực bậc xếp hạng Ba3 có 2008, HASTC tổ chức 44 đợt đấu thầu trái phiếu huy động 7.008 tỷ đồng *Trái phiếu phủ giai đoạn 2009-2010 Năm 2009: Thị trường sơ cấp so với năm 2007 2008 tỷ lệ đấu giá thành công trái phiếu phủ giảm mạnh Cụ thể tỷ lệ năm 2007, 2008, 2009 67.69%, 22,78% 4,18% Năm 2009 tổ chức thành công phiên đấu thầu lần ngoại tệ (USD) Thị trường thứ cấp với tổng giá trị trái phiếu chuyển nhượng giảm rõ rệt vào khoảng 77.500 tỷ đồng 40% so với năm 2008 36 Năm 2010 tổng lượng phát hành trái phiếu chỉnh phủ thành công đạt mức cao kỷ lục đạt 68.448 tỷ đồng *Trái phiếu phủ giai đoạn 2011-nay NĂM 2011: Tỷ lệ nhà đầu tư nước tham gia thị trường sơ cấp 21%, gấp lần so với năm 2009 Năm 2012: đấu thầu trở thành kênh huy động chủ đạo huy động vốn cho Ngân sách qua phát hành trái phiếu Ước tính tổng quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam 21,6% GDP Tuy nhiên, trái phiếu phủ trái phiếu phủ Từ tháng 9/2009 đến tháng 9/2014, đấu thầu tập trung Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội huy động dc 654.493 tỷ đồng cho NSNN 37 Tính đến năm 2014, tổng giá trị danh mục TPCP lưu hành đạt xấp xỉ 680.000 tỷ đồng – tăng lần so với năm 2009 tương đương 18% GDP • Thực trạng TPCP năm 2015 Đến thời điểm 30/12/2015, tổng khối lượng huy động đạt 256.223,3 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm Về kì hạn trái phiếu: Tỷ trọng trái phiếu kỳ hạn dài phát hành năm 2015 tăng đáng kể so với năm 2014 Lãi suất phát hành: Lãi suất phát hành bình quân năm 2015 thấp mức lãi suất phát hành bình quân năm 2014 47 điểm Về cấu nhà đầu tư: Cơ cấu sở hữu TPCP nhà đầu tư điều chỉnh, giảm dần phụ thuộc thị trường vào NHTM Thông tư 36/2014/TT-NHNN, cộng với biến động bất lợi tỷ giá thị trường năm 2015 hạn chế tổ chức nước đầu tư vào TPCP Việc mở rộng sở nhà đầu tư công ty bảo hiểm đối tượng có nguồn vốn phù hợp đầu 38 tư trái phiếu có kỳ hạn dài, góp phần kéo dài kỳ hạn bình quân khoản vay phủ, giảm áp lực trả nợ ngân sách nhà nước ngắn hạn Về giá trị gọi thầu trúng thầu TPCP năm 2015 Năm 2015 , KBNN phát hành 197.745 tỷ đồng trái phiếu 31.130 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn Trong 10 tháng đầu năm 2015 , lượng TPCP phát hành thành công đạt 50% kế hoạch Sau có đồng ý Quốc hội trái phiếu kỳ hạn năm phép phát hành ,cho thấy sôi động TPCP sơ cấp quay trở lại Với bối cảnh thị trường trái phiếu VN ,80% nhà đầu tư ngân hàng với nguồn vốn huy động chủ yếu kỳ hạn ngắn , không cho phép phát hành trái phiếu kỳ hạn ngắn , Chính phủ khó huy động nguồn vốn • Thực trạng TPCP năm 2016 Về khối lượng: KBNN huy động 281.750,2 tỷ đồng, đạt 98,3% kế hoạch Bộ giao (286.600 tỷ đồng), góp phần tích cực vào cân đối NSNN bổ sung nguồn vốn cho đầu tư công trình trọng điểm theo Nghị Quốc hội Bên cạnh đó, để đảm bảo khoản thời điểm NSNN chưa tập trung kịp nguồn thu, KBNN tổ chức phát hành tín phiếu kho bạc (vay trả nợ năm) với tổng khối lượng 49.600 tỷ đồng Tổng khối lượng TPCP phát hành (không kể tín phiếu), chiếm 88,1% so với tổng mức phát hành trái phiếu thị trường (TPCP, TPCP bảo lãnh trái phiếu quyền địa phương) 70% tính trái phiếu doanh nghiệp Về phương thức phát hành: Toàn khối lượng trái phiếu phát hành thị trường năm 2016 thực theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (đối với trái phiếu) Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (đối với tín phiếu) kế hoạch, lịch biểu, thông tin đợt phát hành, 39 kết phát hành, toán TPCP công khai minh bạch tới tất nhà đầu tư Về kỳ hạn trái phiếu: Tỷ trọng trái phiếu có kỳ hạn từ năm trở lên chiếm 91% tổng khối lượng huy động, kỳ hạn dài từ 10 - 30 năm chiếm 24%, đảm bảo tuân thủ giới hạn kỳ hạn trái phiếu theo Nghị số 99/2015/QH13 dự toán NSNN năm 2016 mà Quốc hội đề Kỳ hạn vay bình quân năm 2016 đạt 8,77 năm, tăng 1,79 năm so với năm 2015 Nhờ đó, kỳ hạn lại danh mục nợ TPCP nâng từ mức 4,44 năm (31/12/2015) lên mức 5,98 năm (31/12/2016), giúp bền vững cấu nợ công, giảm áp lực trả nợ NSNN ngắn hạn Lãi suất phát hành: Lãi suất phát hành TPCP năm 2016 điều hành theo sát lãi suất thị trường, phù hợp với mặt lãi suất chung tối ưu chi phí vay nợ cho NSNN Dừng phiên cuối năm 2016, lãi suất TPCP kỳ hạn năm (ngày 7/12/2016) mức 5,28%/năm giảm 130 điểm so với phiên đầu năm (ngày 6/1/2016), trái phiếu kỳ hạn 10 năm - 15 năm giảm từ 45 - 90 điểm, trái phiếu dài từ 20 năm - 30 năm giảm - điểm Lãi suất bình quân TPCP phát hành năm 2016 6,49%/năm Cơ cấu nhà đầu tư: Cơ cấu nhà đầu tư thị trường cải thiện hướng tới mục tiêu đề Lộ trình phát triển thị trường TPCP đến năm 2020, tỷ trọng nhà đầu tư nước tăng từ mức 8,35% (năm 2015) lên 12,27% (năm 2016); tỷ trọng nhà đầu tư công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty tài tăng từ mức 14,62% (năm 2015) lên 20,02% (năm 2016), tiến tới xây dựng thị trường theo hướng bền vững, giảm dần phụ thuộc thị trường TPCP vào khối NHTM Thực tái cấu trúc thị trường: Bên cạnh việc triển khai công tác phát hành TPCP thường xuyên đểthực nhiệm vụ huy động vốn giao, tổ chức thành công đợt hoán đổi kéo dài kỳ hạn trái phiếu, mã trái phiếu từ 40 kỳ hạn – năm hoán đổi thành trái phiếu có kỳ hạn từ - 30 năm, tổng khối lượng trái phiếu hoán đổi thành công 2.765 tỷ đồng, góp phần kéo dài kỳ hạn bình quân danh mục TPCP thời điểm hoán đổi từ mức 5,63 năm lên mức 5,71 năm.Thành công đợt hoán đổi hình thành công cụ để Bộ Tài thực tái cấu trúc thị trường trái phiếu theo tinh thần Nghị Bộ Chính trị cấu lại NSNN nợ công giai đoạn 2016 - 2020 • Thực trạng năm 2017 Năm 2017 Ngày 8/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gói thầu 6,000 tỷ đồng cho loại kỳ hạn: năm (1,000 tỷ đồng), năm (2,000 tỷ đồng), 15 năm (1,500 tỷ đồng) 30 năm (1,500 tỷ đồng), kết huy động 6,010 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ  Nhìn chung khối luợng TPCP đuợc phát hành ngày tăng, năm gần 41 Tuy nhiên, quy mô thị trường trái phiếu phủ nhỏ (đến hết năm 2015 đạt 16,18% GDP) so với nước khu vực (khoảng 40 - 70% GDP), khoản chưa cao nhà đầu tư dài hạn thị trường hạn chế Hạn chế lớn thị trường TPCP Việt Nam nghèo nàn sản phẩm, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng nhà đầu tư Vì vậy, nhà đầu tư chủ đạo thị trường ngân hàng thương mại, chủ yếu có nguồn vốn ngắn hạn, việc cân đối để đầu tư trái phiếu kỳ hạn dài khó khăn 42 Giải pháp 2.1 Giải pháp vĩ mô - Xây dựng môi trường kinh tế vĩ mô ổn định: Việc ổn định kinh tế vĩ mô yếu tố quan trọng để từ thực giải pháp nhằm phát triển thị trường trái phiếu Chính Phủ Khi kinh tế vĩ mô ổn định, thu nhập tiết kiệm người dân tăng lên từ nhu cầu đầu tư trung dài hạn tăng theo, hội để tăng lượng cầu trái phiếu Chính Phủ Nếu có môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, lãi suất thị trường vốn, tỷ giá hối đoái lạm phát kiểm soát điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư điều kiện lý tưởng để huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu Chính Phủ Do vậy, Chính Phủ cần thực số biện pháp như: Kiểm soát lạm phát mức hợp lý, trì mặt lãi suất ổn định tạo điều kiện cho nhà đầu tư điều chỉnh danh mục đầu tư họ - Hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật cho thị trường trái phiếu Chính Phủ: Muốn thực giải pháp nhằm hoàn thiện thị trường TPCP 43 điều kiện tiên phải xây dựng hệ thống quy định pháp luật thống Việc xây dựng khung pháp lý cho thị trường TPCP cần tập trung vào việc thiết lập khuôn khổ pháp lý thị trường chứng khoán , thị trường phát hành giao dịch chứng khoán; xây dựng hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán hoạt động nhân tố quan trọng tạo nên ổn định thị trường, tránh bất ổn gian lận đáng tiếc hoạt động giao dịch chứng khoán Ngoài ra, trình hoàn thiện quy định pháp luật cần có phân định rõ trách nhiệm cấp, ngành việc quản lý, giám sát hoạt động vay nợ Nhà nước thông qua phát hành trái phiếu Chính Phủ - Hoàn thiện cấu trúc tổ chức thị trường: Việc hoàn thiện cấu trúc tổ chức thị trường cần thực theo hướng: +Hình thành riêng khu vực dành cho niêm yết giao dịch TPCP TTGDCK Điều tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia giao dịch nhà quản lý thị trường quản lý, giám sát giao dịch +Nhanh chóng thành lập thị trường OTC, thị trường OTC vào hoạt động cho phép nhà đầu tư giao dịch với khối lượng lớn, phương thức giao dịch dễ dàng qua thương lượng hệ thống báo giá, từ tạo động lực khuyến khích nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia thị trường thực chức tạo lập thị trường 2.2 Giải pháp vi mô - Tăng cường phối hợp quan quản lý thị trường: xây dựng hoàn thiện văn pháp quy hướng dẫn việc phát hành trái phiếu Chính Phủ, tổ chức tốt hoạt động thị trường phát hành thị trường giao dịch TPCP, xây dựng sách có liên quan sách lãi suất, sách kế toán kiểm toán….để khuyến khích hoạt động đầu tư, mua bán lại TPCP 44 - Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hóa: Công tác kế hoạch hóa kết hợp công tác dự báo, xây dựng kế hoạch chiến lược huy động nguồn vốn thành lập quan quản lý nợ quốc gia Công tác dự báo xây dựng kế hoạch chiến lược cần dựa cứ: + Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn + Tình hình thực cân đối ngân sách nhà nước +Nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển công trình trung ương +Tình hình hoạt động thị trường - Hoàn thiện công tác thống kê, hạch toán kế toán: Việc thống kê hạch toán kế toán cần thay đổi cho phù hợp với hình thức trái phiếu trái phiếu ghi sổ, trả lãi trước, trả lãi định kỳ, trả lãi sau…đồng thời theo dõi hình thức phát hành bảo lãnh phát hành, đại lý, đấu thầu đại lý TPCP Bên cạnh đó, nhà phát hành cần xây dựng chế độ thống kê, hạch toán kế toán cho trung gian tài như: ngân hàng đầu tư, CTCK, để theo dõi quản lý thị trường TPCP từ khâu phát hành đến khâu giao dịch toán trái phiếu - Đẩy mạnh việc tham gia nhà tạo lập thị trường, nhà đầu tư chuyên nghiệp: Muốn phát triển thị trường TPCP điều phải phát triển nhà đầu tư có tổ chức, trung gian tài bao gồm: CTCK, NHTM, CTBH, Quỹ đầu tư… Đối với cá nhân việc mua bán trái phiếu chủ yếu hưởng lãi suất nên nhu cầu mua bán lại Tuy nhiên, trung gian tài chưa thực nghiệp vụ thực nhà tạo lập thị trường, việc yết giá, số lượng mua bán trái phiếu Thêm vào đó, việc thiếu công cụ phái sinh thị trường trái phiếu hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai khiến cho Việt Nam chưa có nhà tạo lập thị trường theo nghĩa Dưới số giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh tham gia nhà đầu tư chuyên nghiệp: 45 + Cấp giấy phép thành lập công ty chứng khoán nước ngoài, cho phép tổ chức, cá nhân người nước mua TPCP Trong thời gian đầu cần thực sách miễn giảm thuế từ lãi trái phiếu để ta thu hút nguồn vốn + Khuyến khích thành lập CTCK, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư… + Tạo lập thị trường cho số ngân hàng có quy mô vốn lớn hình thành tổ chức chuyên nghiệp thực chức tạo lập thị trường +Thành lập thêm công ty bảo hiểm nước nước đáp ứng nhu cầu bảo hiểm dân cư đời sống vật chất ngày cải thiện nâng cao, đồng thời huy động khối lượng vốn đáng kể cho đầu tư phát triển -Hoàn thiện phương thức phát hành, hình thức TPCP: +Về phương thức phát hành: việc phát hành TPCP thực theo phương thức : đấu thầu trái phiếu qua TTGDCK, đại lý bảo lãnh phát hành Tuy nhiên loại trái phiếu chưa đa dạng, chế phát hành, toán chưa linh hoạt thuận tiện cho người mua nên khối lượng vốn huy động hạn chế Do đó, thời gian tới cần tiếp tục đổi theo hướng sau: Chỉ phát hành trái phiếu kỳ hạn dài : năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm… bảo đảm nâng dần tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn huy động cho ngâ sách Nhà nước cho đầu tư phát triển Áp dụng hình thức đấu thầu kết hợp với bảo lãnh phát hành: đợt bảo lãnh phát hành, thực đấu thầu để xác định lãi suất khối lượng trúng thầu, trường hợp khối lượng trúng thầu không đủ mức dự kiến tổ chức có trách nhiệm mua phần lại 46 Tiếp tục áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh không cạnh tranh, tạo điều kiện cho thành viên chưa có kinh nghiệm tham gia thị trường -Về hình thức trái phiếu: tiếp tục phát hành TPCP hình thức chứng chỉ, đồng thời mở rộng việc phát hành hình thức ghi sổ, bảo lãnh phát hành , tiến tới phát hành trái phiếu hình thức ghi sổ Tuy nhiên, cho dù hình thức mệnh giá TPCP nên thống vài mức định - Về việc mở rộng phương thức phát hành TPCP: mở rộng đẩy mạnh phương thức đấu thầu TPCP qua thị trường chứng khoán tập trung, giá bán trái phiếu theo hình thức hình thành qua cạnh tranh nên mang tính thị trường cao Ngoài ra, phát hành theo hình thức nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia đấu thầu, thông qua thành viên phép tham gia thị trường đấu thầu công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư… - Đa dạng hóa loại TPCP: Việc sử dụng vốn từ nguồn TPCP với kỳ hạn trung dài hạn có hiệu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung thời gian xây dựng dự án nói riêng Ngoài ra, trái phiếu có thời gian đáo hạn dài khuyến khích giao dịch thị trường, góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việc đa dạng hóa hình thức trái phiếu có ý nghĩa quan trọng có khả khai thác tối đa nguồn vốn xã hội, mở nhiều hình thức trái phiếu cho nhà đầu tư lựa chọn để phù hợp với điều kiện định làm phong phú thêm cho thị trường chứng khoán - Loại tiền huy động: Bên cạnh việc huy động tiền Việt Nam, cần đẩy mạnh phát hành TPCP ngoại tệ thu hút nguồn vốn ngoại tệ nhàn rỗi xã hội, đặc biệt nguồn ngoại tệ hệ thống ngân hàng dân cư để đầu tư vào dự án cụ thể có khả thu hồi vốn cao như: đầu tư vào nhà máy thủy điện , nhà máy lọc dầu, công trình sở hạ tầng… 47 +Xây dựng phương pháp xác định lãi suất TPCP thành lãi suất chuẩn thị trường trái phiếu: Lãi suất nhân tố quan trọng tác động đến khả huy động vốn, lãi suất TPCP công cụ lãi suất khác nhạy cảm, đặc biệt lãi suất trung dài hạn Đối với Việt Nam trình hình thành phát triển, thị trường trái phiếu hoạt động hiệu cần phải xây dựng đường cong lãi suất chuẩn dựa lãi suất loại TPCP có kỳ hạn khác Do đó, cần định hướng cho việc xác định đường cong lãi suất, hay lãi suất chuẩn cho thị trường trái phiếu như: -Có phối hợp NHNN, Bộ Tài Chính, UBCKNN việc xác định lãi suất điều chỉnh lãi suất bản, biên độ theo thời kỳ, sở có hướng dẫn đạo thị trường lãi suất thị trường -Xây dựng chế lãi suất linh hoạt, nhiên phải có lãi suất đạo để tính lãi suất đặt thầu tập trung Cải tiến chế công bố lãi suất theo nguyên tắc: lãi suất dài hạn cao ngắn hạn, lãi suất buôn cao bán lẻ + Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ: Với tốc độ phát triển thị trường chứng khoán việc áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào thị trường vô quan trọng Giao dịch ngày lớn cần có hệ thống thông tin đại đủ sức cung cấp thông tin quản lý thị trường Cần xây dựng chương trình tin học phục vụ công tác quản lý TPCP nhằm cung cấp thông tin quản lý tình hình thị trường TPCP, đáp ứng nhu cầu toán trái phiếu diện rộng Thiết lập hệ thống tin học phục vụ cho giao dịch TPCP thị trường tập trung, để điều hành trình mua bán nhà đầu tư, nhà môi giới nhà quản lý thị trường Đồng thời ứng dụng công nghệ tin học vào nghiệp vụ toán lưu ký chứng khoán + Tăng cường bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, nâng cao kiến thức công chúng lĩnh vực huy động vốn: tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho đội 48 ngũ cán công tác huy động vốn, đặc biệt nhóm cán xây dựng chiến lược huy động vốn - Đối với cán lãnh đạo: cần tham gia khóa học ngắn hạn, hội thảo tài công, sách kinh tế vĩ mô, sách huy động vốn… giúp cho cán cập nhật kiến thức thường xuyên Đồng thời, cần tổ chức đượt giám sát, thực tế học hỏi nước kinh tế phát triển nước khu vực có điều kiện hoàn cảnh tương tự để nghiên cứu vận dụng vào thực tế Việt Nam - Đối với cán xây dựng sách, chế độ: tổ chức tập huấn ngắn hạn, hội thảo chuyên sâu lĩnh vực tài công huy động vốn giúp cho nhóm cán củng cố cập nhật kiên thức, phục vụ cho nghiên cứu, xây dựng sách, chế độ - Đối với cán trực tiếp làm nhiệm vụ phát hành toán trái phiếu: thường xuyên tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ giúp cho cán tiếp cận với phương thức phát hành mới, phục vụ nhanh chóng, thuận tiện cho người dân, nâng cao hiệu công tác huy động vốn -Tổ chức thi tìm hiểu lĩnh vực huy động vốn cho đối tượng đông đảo tầng lớp nhân dân để phát sáng kiến, giải pháp tăng cường huy động nguồn vốn dân cho đầu tư phát triển + Đẩy mạnh hoạt động thị trường giao dịch: hoạt động thị trường giao dịch có ảnh hưởng lớn đến khả huy động vốn thị trường sơ cấp Hiện tính khoản TPCP Việt Nam thấy trở ngại lớn phát triển thị trường TPCP Muốn thị trường giao dịch phát triển ta cần giải vấn đề sau: - Nhanh chóng triển khai thị trường phi tập trung, xây dựng khuôn khổ pháp lý chế hoạt động cho thị trường Đối với loại trái phiếu Chính Phủ chưa đáp ứng điều kiện để niêm yết giao dịch trung tâm chứng khoán có hội giao dịch thị trường phi tập trung 49 - Tăng cường việc thực thỏa thuận mua lại ( REPO) trái phiếu Chính Phủ nhằm nâng cao tính khoản TPCP,thông qua nhà đầu tư sử dụng linh hoạt nguồn vốn, góp phần ổn định phát triển thị trường TPCP -Cần thành lập công ty lưu ký toán bù trừ độc lập, sở tách nghiệp vụ lưu ký toán bù trừ khỏi trung tâm giao dịch chứng khoán - Tiếp tục có sách ưu đãi thuế hoạt động kinh doanh TPCP Chính phủ cần áp dụng sách ưu đãi miễn thuế thu nhập cho đối tượng đầu tư vào TPCP, việc miễn thuế thực đến thị trường tương đối phát triển Kết luận chương Xuất phát từ phương hướng nhiệm Contents 50 ... Nhà nước trình phát hành toán trái phiếu Chính phủ Đặc điểm trái phiếu Chính phủ Thông qua khái niệm trái phiếu Chính phủ, ta thấy trái phiếu Chính phủ công cụ vay nợ đặc biệt Chính phủ, có độ... cho thị trường tiền tệ Phuơng thúc nên áp dụng cho chứng khóan có rủi ro cao III QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA Thị trường trái phiếu phủ 1.1 Khái niệm TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Thị trường trái phiếu phủ. ..  Trái phiếu phủ bảo lãnh  Trái phiếu quyền địa phương 3.3 • Quy trình đại lý phát hành trái phiếu Lựa chọn tổ chức đại lý phát hành trái phiếu Căn kế hoạch phát hành trái phiếu, tổ chức phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp phát hành trái phiếu chính phủ và quá trình phát triển của thị trường trái phiếu chính phủ, Phương pháp phát hành trái phiếu chính phủ và quá trình phát triển của thị trường trái phiếu chính phủ, Phương pháp phát hành trái phiếu chính phủ và quá trình phát triển của thị trường trái phiếu chính phủ, I. TỔNG QUAN VỀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ:, Phát hành trái phiếu dưới hình thức đại lý phát hành:, Phát hành trái phiếu chính phủ dưới hình thức bảo lãnh, Thị trường trái phiếu chính phủ, Quá trình phát triển ở thị trường trái phiếu chính phủ ở Hàn quốc, Lịch sử quá trình hình thành thị trường trái phiếu chính phủ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay