151019 gioithieuvehethonghvac 151204032044 lva1 app6891

10 155 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 01:14

Vit húa bi PMC : www.pmcweb.vn | Ngun: http://www.price-hvac.com/ Hệ thống Điều hòa Thông gió bao gồm: Hệ thống si m H thng thông gió Hệ thống điều hòa không khí Vit húa bi PMC : www.pmcweb.vn | Ngun: http://www.price-hvac.com/ Giới thiệu hệ thống Mc ớch ca H thng iu hũa Thụng giú Cỏc thnh phn ca H thng iu hũa Thụng giú S hot ng ca H Thng iu hũa Thụng giú Vit húa bi PMC : www.pmcweb.vn | Ngun: http://www.price-hvac.com/ Mục đích Hệ thống Điều hòa Thông gió iu chnh nhit ca phũng Cung cp khụng khớ thoỏng mỏt phũng Loi b cht gõy ụ nhim t khụng khớ bng cỏch s dng cỏc b lc cỏc giai on khỏc Hot ng nguyờn liu hiu qu Vit húa bi PMC : www.pmcweb.vn | Ngun: http://www.price-hvac.com/ Hoạt động hiệu cú h thng iu hũa Thụng giú t hiu qu thỡ nú phi tng thớch vi cỏc yu t tng thớch vi cỏc yu t: Lu lng khụng khớ Thit b gim ỏp H thng ng ký k thut s Thu hi tun hon giú Mụ t hiu sut cao Vit húa bi PMC : www.pmcweb.vn | Ngun: http://www.price-hvac.com/ Các thành phần Hệ thống Điều hòa Thông gió H thng iu hũa nh Vit húa bi PMC : www.pmcweb.vn | Ngun: http://www.price-hvac.com/ H thng iu hũa thụng giú TT thng mi, phũng H thng iu hũa nh: Cung cp khụng khớ m vo ụng: Khi phỏt hin ngụi nh ca bn quỏ lnh, h thng s gi tớn hiu n lũ si iu khin hot ng mang khụng khớ m ỏp li n tt c cỏc phũng bng cỏch s dng lũ si hoc iu hũa khụng khớ thi trc tip hoc ng dn khớ Cung cp khụng khớ mỏt m vo hố: B iu chnh nhit s phỏt hin ngi nh núng lờn, v bỏo tớn hiu n h thng iu hũa khụng khớ cung cp khụng khớ mỏt m cho c ngụi nh Lu ý: B iu chnh nhit ngụi nh ca bn ch dựng o nhit chớnh phũng ú Vit húa bi PMC : www.pmcweb.vn | Ngun: http://www.price-hvac.com/ H thng iu hũa Thụng giú TT thng mi, phũng Khụng khớ c lm lnh h thng iu hũa trung tõm, sau ú c phõn phi n cỏc khụng gian tũa nh Cỏc b phn chớnh ca h thng iu hũa trung tõm: Chiler (hay iu ho khụng khớ) B chuyn ti khụng khớ Fill lc khớ ng ng giú Van iu tit (cú mt hoc nhiu li) Vit húa bi PMC : www.pmcweb.vn | Ngun: http://www.price-hvac.com/ H thng iu hũa Thụng giú TT thng mi, phũng (tip) Cỏc b phn chớnh ca h thng iu hũa trung tõm (tip): B thiờt b u cui v b iu nhit tng ng vi tng khu vc Thanh gia nhit (iu khin bng b iu nhit) ng dn khớ B tiờu õm Ca giú B khuch tỏn Vit húa bi PMC : www.pmcweb.vn | Ngun: http://www.price-hvac.com/ Sự hoạt động Hệ thống Điều hòa Thông gió Mt h thng hiu qu ph thuc vo: V trớ tng i ca vo v ca thoỏt khụng khớ B x lý thu hi nhit Khụng khớ i vo khụng gian no ú, sau ú nú s tun hon li qua ca hỳt giú v a v b phn x lý khụng khớ Mt phn khụng khớ tr li s tiờu hao v c thay th bng khụng ti bờn ngoi khong 10 n 20% Vit húa bi PMC : www.pmcweb.vn | Ngun: http://www.price-hvac.com/
- Xem thêm -

Xem thêm: 151019 gioithieuvehethonghvac 151204032044 lva1 app6891, 151019 gioithieuvehethonghvac 151204032044 lva1 app6891, 151019 gioithieuvehethonghvac 151204032044 lva1 app6891

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay